Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

125. zk., 2018ko ekainaren 29a, ostirala

N.º 125, viernes 29 de junio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
3391
3391

EBAZPENA, 2018ko ekainaren 13koa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, laneko segurtasun eta osasunaren arloko ikerketa-proiektuetarako laguntzen deialdia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2018, del Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se convocan ayudas para proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak (aurrerantzean Osalan) laneko segurtasun eta osasunaren arloko ikerketa-jarduerak bultzatzea du bere eskumenen artean. Osalan sortzeko abenduaren 21eko 7/1993 Legean laneko segurtasun, higiene eta osasunaren prebentzio- eta sustapen-helburuak betetzeko beharrezko egitekoak ezartzen dira, eta, besteak beste, laneko segurtasun eta osasun arloan ikerketa-programak landu, bultzatu eta garatzea proposatzen da.

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (en adelante Osalan) tiene entre sus competencias el fomento de las actividades de investigación en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. La Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de creación de Osalan, establece funciones necesarias para el cumplimiento de sus fines de prevención y promoción de la seguridad, higiene y salud laborales, proponiendo, entre otras, la de elaborar, promover y desarrollar programas de investigación en materia de seguridad y salud laborales.

Deialdi honen lehentasunezko arloak Laneko Segurtasun eta Osasuneko 2015-2020 Euskal Estrategiaren esparruan daude, eta hau da deialdiaren helburua: laneko segurtasun eta osasunaren arloko gai batzuetan ikerketa-proiektuak egitera bultzatzea, haien emaitza lan-jardunean aplikatu ahal izateko, eta, modu horretara, laneko arriskuak prebenitzeko eta langileen osasuna hobetzeko. Horrez gain, ikerketa-taldeak finkatu nahi dira, eta talde berriak sartu, haien bidez laneko segurtasun eta osasunaren eremuan ikerketa aurreratzeko eta garatzeko.

Las áreas prioritarias de la presente convocatoria se enmarcan en la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020 y tiene como fin promover la realización de proyectos de investigación en determinados temas en materia de seguridad y salud en el trabajo cuyo resultado se pueda aplicar en la actividad laboral para prevenir riesgos laborales y mejorar la salud de las trabajadoras y los trabajadores; facilitando, además, la consolidación de equipos de investigación y la incorporación de equipos noveles, ayudando con ello en el avance y desarrollo de la investigación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.

Laneko segurtasun eta osasunaren arloko ikerketa-proiektuetarako laguntzen deialdi hau Osalanen 2018 ekitaldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoan jasota dago. Osalaneko zuzendariak 2017ko abenduaren 18an emandako ebazpenaren bidez onartu zen Plan Estrategiko hori. Plan horretan diru-laguntza hauek jasotzen dira: Osalanek uztailaren 30eko 191/2002 Dekretuan zehazten diren eskumen eta eginkizunen arabera kudeatzen dituenak. Dekretu horrek, egin-eginean ere, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Egitura eta Jarduerarako Erregelamendua onartu du. Diru-laguntzen Lege Orokorraren Erregelamenduaren 11.4 artikuluarekin bat etorriz, plana 2018-2020 epealdian izango da indarrean.

Esta convocatoria de ayudas para proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) de Osalan para el ejercicio 2018, aprobado por resolución del Director General de Osalan el 18 de diciembre de 2017. Dicho plan comprende las subvenciones gestionadas por Osalan en virtud de las competencias y funciones recogidas en el Decreto 191/2002, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura y Funcionamiento de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de Ley General de Subvenciones el plan tiene vigencia en el periodo 2018-2020.

Bestalde, Osalan, Europako beste herrialde batzuetako zenbait erakunde eta antolakunderekin batera, Saf€ra taldearen bazkide da; hau da, izen bereko ERA-NET amaitu ondoren sortu zen Europako taldearen kide. Talde horren helburua da segurtasun industrialaren eremuko ikerketa koordinatzea. Proiektu horietan, hau laguntzen du diruz Osalanek: Saf€rak onartzen dituen ikerketa-jardueretan parte hartzen duten Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako erakundeei dagokien zatia.

Por otra parte, Osalan, junto con otros organismos y organizaciones de diversos países europeos, forma parte como socio de Saf€ra, grupo europeo creado tras la finalización de la ERA-NET del mismo nombre, cuyo objetivo es coordinar la investigación en el ámbito de la seguridad industrial. En estos proyectos Osalan subvenciona la parte correspondiente a las entidades radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi que participan en actividades de investigación aprobadas por Saf€ra.

Saf€ra proiektuan duen lankidetza-konpromisoa betetzeko, diru-laguntza hauen aurrekontuaren zati bat erabiliko du Osalanek programa horretako baldintzak betetzen dituzten eta Saf€rak 2018an onartzen dituen ikerketa-jarduerak finantzatzeko.

Para hacer frente al compromiso de cooperación de Osalan en Saf€ra se destinará una parte del presupuesto de esta ayuda a financiar las actividades de investigación que cumplan los requisitos y sean aprobadas por Saf€ra en 2018.

Printzipio horien ildotik, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onesten dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legean jasotakoarekin bat etorriz, eta onetsitako gastu-kredituaz baliatuz, honako hau

En línea con estos principios, y en base a la habilitación del crédito de gasto, acorde con lo establecido en la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da diru-laguntzetarako deialdi bat egitea, lehia-konkurrentziaren araubidekoa, 2018. urtean zehar garatzen hasten diren laneko segurtasunaren eta osasunaren eremuko ikerketa-proiektuetarako.

El objeto de la presente Resolución es la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones para proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, cuyo desarrollo se inicie durante el ejercicio 2018.

2. artikulua.– Jardueren tipologia.

Artículo 2.– Tipología de las actividades.

Deialdi honetan finantzatuko diren ikerketa-proiektuen azken xedea laneko segurtasuna eta osasuna hobetzea izango da, edozein alderditan. Beraz, horrelako proiektuak finantzatzeko eskatu beharko dira laguntzak.

Los proyectos de investigación para las que se solicite financiación en la presente convocatoria deberán ser proyectos de investigación cuyo fin último sea la mejora de la seguridad y salud en el trabajo en cualquiera de sus aspectos.

3. artikulua.– Ikergaiak.

Artículo 3.– Temas de investigación.

Hauek hartuko dira ikergaitzat:

Se consideran los temas de investigación:

1.– Ebazpen honen I. eranskinean jasotakoak. Ikergai horien balorazioa 18. artikuluan (baloraziorako eta hautaketarako irizpideak) jasotakoaren arabera egingo da.

1.– Los incluidos en el Anexo I de la presente Resolución. La valoración de estos temas de investigación se realiza con arreglo a lo establecido en el artículo 18, criterios de valoración y selección.

2.– Saf€ra 2018 deialdian ikerketa-proiektuetarako aintzat hartutakoak. Bi gai hauek jasotzen dira horretan:

2.– Los contemplados en la convocatoria Saf€ra 2018 para proyectos de investigación que incluye dos temas:

a) Teknologia berriak eta aldaketa handien eragina industrian.

a) Nuevas tecnologías y los efectos de grandes cambios en la industria.

b) Segurtasun-jarduna neurtzea, gainbegiratzea eta kontrolatzea.

b) Medición, supervisión y control del desempeño de seguridad.

c) Saf€ra Batzordeak emandako txostena eta puntuazioa kontuan hartuta baloratuko dira ikergai horiek.

c) La valoración de estos temas de investigación se realizará teniendo en cuenta el informe y la puntuación que otorgue el Comité Saf€ra.

4. artikulua.– Finantzaketa.

Artículo 4.– Financiación.

Deialdi honen arabera emango diren diru-laguntzen finantzaketa Osalanen 2018ko gastu-aurrekontuari egotziko zaio: 500.000 euro, guztira. 250.000 euro 2018rako ordain-kreditu gisa emango dira, eta 250.000 euro 2019rako konpromiso-kreditu gisa.

La financiación de las subvenciones que se conceden en virtud de la presente convocatoria se imputará al presupuesto de gasto de Osalan para 2018 por un importe total de 500.000 euros. 250.000 euros como crédito de pago para 2018 y 250.000 euros como crédito de compromiso para 2019.

Zenbateko hori 3113 programaren kargura joango da: laneko segurtasuna eta osasuna, 01 zerbitzua, zuzendaritza orokorra, IV. kapituluaren barruan, eragiketa arruntetarako transferentziak eta diru-laguntzak.

Este importe se hará con cargo al programa 3113, Seguridad y Salud Laborales, servicio 01, Dirección General, dentro del Capítulo IV, transferencias y subvenciones para operaciones corrientes.

Aurrekontuko 500.000 euroko kopurutik, 100.000 euro erabiliko dira Saf€ran lankidetzan jarduteko konpromisoari aurre egiteko, eta 400.000 euro deialdi honen I. eranskinean jasotako ikergaiak finantzatzeko.

Del total de 500.000 euros del presupuesto se destinarán 100.000 euros para hacer frente al compromiso de cooperación en Saf€ra y 400.000 para los temas de investigación incluidos en el Anexo I de esta convocatoria.

Ebazpen honetan ezartzen den araubidearen babesean ikerketa-proiektuetarako laguntzarik emanez gero, laguntzen zenbatekoa eskaeran aurkeztutako aurrekontuaren defizitaren ehuneko ehunera (% 100) irits daiteke, baina proiektuko 50.000 euroko kopurua gainditu gabe, I. eranskinean jasotzen diren proiektuei dagokienez, eta SAf€ran txertatzen diren ikerketa-proiektuei dagokienez, berriz, iraupen urte bakoitzeko 50.000 euroko kopurua gainditu gabe. Azken kasu horretan, diru-laguntzaren segida baldintzatuta egongo da hurrengo urteetarako, eta ez da gertatuko harik eta hurrengo deialdietan kreditu egokia izateko baldintza bete arte. Onuradunak, hain zuzen ere, deialdietako bakoitzean aurkeztu beharko du eskaria proiektuak dirauen bitartean.

El importe de las ayudas para proyectos de investigación que se conceden al amparo del régimen establecido en la presente Resolución, podrán alcanzar el cien por cien (100%) del déficit del presupuesto presentado en la solicitud sin que pueda superar los 50.000 euros por proyecto de los incluidos en el Anexo I y 50.000 euros por cada uno de los años de duración de los proyectos de investigación que se desarrollen en el marco de Saf€ra. En este último caso, la continuidad de la subvención en los sucesivos años está supeditada y no se producirá hasta que no se cumpla la condición de la existencia de crédito adecuado en las sucesivas convocatorias que se realicen, debiendo el beneficiario presentar solicitud en cada una de ellas durante los años de duración del proyecto.

SAf€ra programaren esparruko ikerketa-proiektuetara bideratutako diru-laguntzen zenbatekoa I. eranskinean jasotako ikerketa-proiektuak finantzatzeko erabili ahal izango da, baldin eta programa horretan parte hartzeko epea amaitutakoan eskaerarik aurkeztu ez bada, edo aurkeztutako proiektuetatik bat ere onartzen ez bada. Era berean, I. eranskinean jasotako ikerketa-proiektuak diruz laguntzera bideratutako zenbatekoa ez bada osotasunean esleitzen, geratzen den zenbatekoa SAf€ra programako proiektu onartuetara bideratu ahal izango da, baldin eta hasiera batean proiektu horiek laguntzeko finkatutako kopurua ez bada nahikoa izan.

La cuantía destinada a subvencionar proyectos de investigación en el marco de Saf€ra podrá ser utilizada para subvencionar proyectos de investigación incluidos en el Anexo I, si finalizado el plazo para participar en dicho programa no se han presentado solicitudes, o si finalmente ninguno de los proyectos presentados es aprobado. Igualmente, si la cuantía destinada a subvencionar proyectos de investigación incluidos en el Anexo I no se adjudica en su totalidad podrá destinarse a proyectos Saf€ra aprobados para los que no ha alcanzado el presupuesto destinado inicialmente para la subvención de dichos proyectos.

5. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 5.– Beneficiarios.

Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera ekonomikoa sortzen duten eta beheran aipatutako modalitateetako batean diharduten pertsona juridikoek eskatu eta jaso ahal izango dituzte ikerketa-proiektuak egiteko laguntzak:

Podrán participar como solicitantes y beneficiarios para la realización de proyectos de investigación las personas jurídicas que generen actividad económica en la Comunidad Autónoma de Euskadi y se encuadren en alguna de las modalidades siguientes:

a) I+G+b arloko zentro publikoak: unibertsitate publikoak, ikerketa-erakunde publikoak, izaera juridiko propioa eta berezitua duten I+G+b arloko zentroak (administrazioari lotutakoak edo haren mendekoak), edozein dela ere haien izaera juridikoa, bai eta I+G+b ekimenetan egiaztatutako gaitasuna eta jarduera duten erakunde publikoak ere.

a) Centros públicos de I+D+i: las universidades públicas, los organismos públicos de investigación, los centros de I+D+i con personalidad jurídica propia y diferenciada vinculados o dependientes de la administración, independientemente de su personalidad jurídica, así como las entidades públicas con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+i.

b) Ikerketa eta garapeneko unibertsitate-zentro pribatuak: unibertsitate pribatuak edo unibertsitate-zentro pribatuak, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat etorriz.

b) Centros privados de investigación y desarrollo universitarios: universidades privadas o centros universitarios privados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

c) Ikerketa eta garapeneko beste zentro pribatu batzuk, irabazi asmorik gabekoak: izaera propioa duten erakunde pribatuak, irabazi asmorik gabekoak, ikerketa zientifiko eta garapen teknologikoko proiektu edo jardueretan egiaztatutako gaitasuna eta jarduera baldin badute.

c) Otros centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro: toda entidad privada con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostradas en proyectos o actuaciones de investigación científica y desarrollo tecnológico.

d) Ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko erakundeak: zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sarea osatzen duten erakundeak –Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea arautzeko oinarri-arauak gaurkotzen dituen urriaren 1eko 221/2002 Dekretuaren 2. artikuluan zehaztuak–, zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sareko eragileen erregistroan ere badaudenak –Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 28. artikuluak ezarri du erregistro hori–.

d) Entidades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica: entidades que constituyen la red vasca de ciencia, tecnología e innovación definidas en el artículo 2 del Decreto 221/2002, de 1 de octubre, por el que se actualizan las bases de regulación de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación e incluidas en el registro de agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación que establece el artículo 28 del Decreto 109/2015, de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación.

e) Irabazi asmorik gabeko beste erakunde pribatu batzuk: fundazioak, elkarteak eta irabazi asmorik gabeko beste erakunde batzuk.

e) Otras entidades privadas sin ánimo de lucro: fundaciones, asociaciones u otras entidades no lucrativas.

f) Enpresak: jarduera ekonomikoren bat duten entitateak, edozein dutela ere forma juridikoa, baldin eta modu baliozkoan eratuta badaude laguntza-eskaria aurkezteko unean, eta beren jardueren artean ikerketa eta garapeneko proiektuak eta ekimenak egiten badituzte.

f) Empresas: entidades, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica, que estén válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud de la ayuda y que realicen entre sus actividades proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo.

Saf€ra deialdiaren barruko laguntzak eskatzen dituzten erakundeek nahitaez aurkeztu behar dute eskabidea aipatutako deialdian.

Las entidades que opten por las incluidas en la convocatoria Saf€ra tienen que haber presentado obligatoriamente solicitud a la mencionada convocatoria.

6. artikulua.– Onuradunen betekizunak.

Artículo 6.– Requisitos de los beneficiarios.

Ezingo dira onuradun izan Diru-Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan xedatutako debeku-egoeraren batean dauden erakundeak.

No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Beren kargura langileak dituzten erakundeek antolatuta izan behar dituzte prebentzio arloko jarduerak garatzeko beharrezkoak diren baliabideak, Prebentzio-Zerbitzuen Araudia onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege-Dekretuaren 10. artikuluan zehaztutako modalitateren baten arabera.

Las entidades con trabajadoras y trabajadores a su cargo tienen que tener establecida la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades especificadas en el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14. artikuluan jasotako eginbeharrak eta deialdi honetan zehaztutakoak bete beharko dituzte onuradunek. Onuradunek zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteak izan beharko dituzte, eta, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2.g) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, eskatzaileak egunean egon behar du itzuli beharreko diru-laguntzen ordainketan.

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y los requisitos establecidos en esta convocatoria. Los beneficiarios deberán estar al corriente en obligaciones tributarias y con la seguridad social y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el solicitante debe hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Laguntza-eskaria aurkezten duelarik, eskatzaileak berariazko baimena emango du Osalanek zuzenean eskura dezan, ziurtagiri telematikoen bidez, azaroaren 17ko 38/2003 Legea arautzen duen Erregelamenduaren 18. eta 19. artikuluetan jasotako inguruabarren egiaztapena (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartu zen erregelamendu hori). Kasu horretan, eskatzaileak ez ditu ziurtagiri horiek aurkeztu beharko. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, hala eginez gero, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, aipatutako erregelamenduaren artikulu jakin horietan aurreikusitako baldintzetan.

La presentación de la solicitud de la ayuda conllevará la autorización expresa del solicitante para que Osalan pueda obtener de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en los mencionados artículos del citado reglamento.

7. artikulua.– Ikerketa-lantaldeen baldintza orokorrak.

Artículo 7.– Requisitos generales de los equipos de investigación.

1.– Deialdi honen I. eranskinean jasotako ikergaien kasuan, ikertzaile nagusi batek zuzendutako ikerketa-lantaldeek gauzatuko dituzte proiektuak, artikulu honetan xedatutakoarekin bat etorriz.

1.– En el caso de los temas de investigación incluidos en el Anexo I de esta convocatoria, los proyectos de investigación serán ejecutados por equipos de investigación dirigidos por una investigadora o investigador principal, de acuerdo con lo previsto en este artículo.

Hauek bakarrik izan daitezke ikerketa-lantaldeko kide:

Solo podrán componer el equipo investigador:

– Doktoreak.

– Doctoras/es.

– Goi-mailako tituludunak. Lizentziatuak, arkitektoak eta ingeniariak.

– Tituladas/os superiores: Licenciadas/os, arquitectas/os o ingenieras/os.

– Unibertsitate-masterra duten tituludunak.

– Título de máster universitario.

– Gradu-mailako unibertsitate-tituludunak edo Bolonia aurreko unibertsitate-tituludunak, baldin eta haien tituluak baliokidetza badu MECES mailan (Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparrua) (Gradua edo Masterra) (967/2014 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa).

– Tituladas/os universitarias/os con nivel de grado o tituladas/os universitarias/os pre-Bolonia cuyo título tenga correspondencia a nivel MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) (Grado o Máster) (Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre).

– Prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileak, prestakuntza-beka baten bidez edo praktiketako kontratuaren bidez proiektuan ari direnak, Prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileen Estatutua onartzen duen urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz.

– Personal investigador en formación asociado al proyecto mediante beca de formación o contrato en prácticas, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación.

Horiek guztiek egin beharko dituzte aurkeztutako eskabidearekin lotura duten ikerketa-lanak.

Todos ellos deberán realizar labores de investigación relacionadas con la solicitud presentada.

Hauek dira ikertzaile nagusien betekizunak:

Los requisitos de las investigadoras o investigadores principales son los siguientes:

– Ikertzaile nagusi izan ahalko dira doktoreak edo goi-mailako tituludunak edo unibertsitate-tituludunak, graduko maila edo MECES mailaren parekoa dutenak, baldin eta erakunde onuradunarekin funtzionario-harremanaren edo estatutuen araberako kontratuaren edo lan-kontratuaren bidezko lotura badute, eta zerbitzu aktiboan badaude proiektua gauzatzen den aldi guztian.

– Podrán ser investigadoras o investigadores principales las/os doctoras/es o las/os tituladas/os superiores o tituladas/os universitarias/os con nivel de grado o correspondientes a nivel MECES que se encuentren vinculados con la entidad beneficiaria mediante una relación funcionarial o contractual estatutaria o laboral y se encuentre en el servicio activo durante todo el período de ejecución del proyecto.

– Gutxienez hiru urteko esperientzia egiaztatua izatea I+G+b jardueratan.

– Experiencia acreditada en actividades de I+D+i durante al menos tres años.

Artikulu honetan ikerketa-lantaldeko kideentzat eta ikertzaile nagusientzat ezarritako baldintzak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean bete beharko dira.

Los requisitos establecidos en este artículo para los miembros del equipo investigador así como para las investigadoras o investigadores principales deberán cumplirse el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideari erantsi beharreko memorian adierazi beharko dira, ikerketa-lantaldea osatuko duten kideez gain, ikerketa-jarduera gauzatzen parte hartuko duten gainerako pertsonak ere, hala nola teknikari laguntzaileak edo bestelako kolaboratzaileak, nahiz eta aurreko horietako inor ez den hartuko ikerketa-lantaldeko kidetzat. Ikerketa-lantaldean aldaketarik gertatuz gero, edo taldekideen alta edo baja justifikaturik, komunikatu egin beharko dira, eta organo emaileak onartu beharko ditu.

En la memoria adjunta a la solicitud han de figurar además del equipo investigador, el resto de personas que participen en la ejecución de la actividad de investigación tales como el personal técnico de apoyo u otros colaboradores, si bien ninguno de los anteriores tendrá la consideración de miembros del equipo investigador. Cualquier variación en el equipo investigador, alta o baja justificada de miembros del equipo deberá comunicarse y ser autorizada por el órgano concedente.

2.– Saf€ra deialdiko ikergaien kasuan, Saf€ra programaren esparruan proiektua onartzeko eta gauzatzeko nahitaezkoak diren baldintzetara egokitu beharko dute ikerketa-lantaldeek.

2.– En el caso de los temas de investigación incluidos en la convocatoria Saf€ra los equipos de investigación se adecuarán a las exigidas para la aprobación del proyecto y su ejecución en el marco de Saf€ra.

8. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 8.– Gastos subvencionables.

Diruz lagundu ahal izango dira jarduerak egiteko beharrezkoak diren gastu guztiak, baldin eta ondoren zehaztutako mugak betetzen badira, deialdi honen 12. artikuluan proiektua gauzatzeko ezarritako epean gauzatzen badira eta eskabideari erantsitako dokumentazioan behar bezala zehazten badira, eta beti ere Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. eta 31. artikuluetan ezarritako arauak betetzen badira.

Se consideran subvencionables todos los gastos necesarios para la realización de las actividades siempre y cuando se cumplan los límites establecidos a continuación y sean realizados en el periodo de ejecución establecido en el artículo 12 de esta convocatoria y debidamente especificados en la documentación adjunta a la solicitud, cumpliendo en todo caso las reglas establecidas en los artículos 29 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Diru-laguntzaren bidez, jardueraren guztizko gastuen ehuneko ehuneraino finantzatuko da. Ikerketa-proiektua egiteko jardueren garapenean sortzen direnak hartuko dira guztizko kostutzat.

La subvención financiará hasta el cien por cien de los costes totales de la actividad. Se consideran costes totales aquellos que se originen por el desarrollo de las actividades correspondientes a la realización del proyecto de investigación.

Kostu horien artean daude honako hauek:

Estos costes incluyen:

a) Pertsonal-gastuak:

a) Gastos de Personal:

1) Entitate onuradunaren pertsonal-gastuak; entitate horrek egiaztatu beharko ditu langile horiek zenbat ordu egin dituzten proiektuari loturiko jardueretan eta orduen kostua.

1) Gastos de personal propio de la entidad beneficiaria que deberá acreditar el número de horas dedicadas a las distintas actividades del proyecto de investigación y coste de las mismas.

2) Teknikari laguntzaileak proiektura biltzeak ekarritako kostua. Teknikari horiek obra edo zerbitzu jakinerako edo prestakuntza-beken bidez kontratatuko dira, proiekturako soilik, eta horretan baino ez dute jardungo lanean.

2) Coste ocasionado por la incorporación al proyecto de personal técnico de apoyo, contratado por obra o servicio o mediante beca de formación, en ambos casos únicamente para el proyecto y dedicado exclusivamente a éste.

b) Proiektua gauzatzeko gastuak:

b) Gastos de ejecución:

1) Aparatuak eta ekipoak. Ekipamendu eta tresnen kostuak ikerketa-jarduerarako erabiltzen diren neurrian eta aldian finantzatuko dira, eta, beraz, urteko amortizazioak baino ezingo dira finantzatu. Aparatu eta tresna hauek aurkeztuko dira justifikatzeko: hasieran onartuak, izendapen berberekin, edota gerora onartutako aldaketetan jasotakoak. Ez da aparatu eta ekipoak aldatzeko eskatu beharrik izango, baldin eta berriek pareko funtzionalitatea badute. Nolanahi ere, aldaketa horiek argi azaldu beharko dira justifikatzeko memoria ekonomikoan. Partida horren barnean finantzatzeko gastutzat hartuko da aparatuak eta ekipoak eskuratzea «renting» eta «leasing» formulen bidez. Kasu horietan, hauek baino ez dira hartuko finantzatzeko gastutzat: ekipo horiek ikerketa-jardueretarako erabiltzen diren hilabeteei dagozkien ordainketa-kuotak.

1) Aparatos y equipos. Los costes de equipamiento e instrumental se financiarán en la medida y durante el período en que se utilicen para la actividad de investigación, por lo que solo podrán financiarse las anualidades de amortización. Los aparatos y equipos que se presenten a justificación serán los que inicialmente fueron aprobados y con las mismas denominaciones, o aquellos contemplados en los cambios posteriormente aprobados. No será necesario solicitar cambios en aparatos y equipos, siempre que los nuevos tengan una funcionalidad equivalente. No obstante, estos cambios deberán ser explicados claramente en la memoria económica justificativa. Dentro de esta partida también se considera como gasto financiable la adquisición de aparatos y equipos a través de las fórmulas de «renting» y «leasing». En estos casos, solo se contemplarán como gasto financiable las cuotas de pago correspondientes a los meses en los que se utilice dicho equipo para la actividad de investigación.

2) Azpikontratazio-gastuak. Azpikontratazio-gastuak behar bezala xehakatuko dira, eta proiektua gauzatzeko eginikoak soilik hartuko dira aintzat. Azpikontratazioa deialdi honen 9. artikuluan ezarritako ezaugarrien mende egongo da. Hasierako memorian edo ondorengo baimenetan onetsitako azpikontratazio-gastuak finantzatuko dira.

2) Gastos de subcontratación. Se desglosarán debidamente y se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación derivados exclusivamente del proyecto. La subcontratación estará sujeta a las características establecidas en el artículo 9 de esta convocatoria. Se financiarán los gastos de subcontratación aprobados en la memoria inicial o en autorizaciones posteriores.

3) Ikerketa-proiektuan zuzenean erabiltzeko bibliografia-funtsak eta material suntsikorra erosteko gastuak.

3) Gastos por la adquisición de fondos bibliográficos y de materiales fungibles de utilización directa en el proyecto de investigación.

4) Bidaiak, joan-etorriak eta mantenu-gastuak: ikerketa-lantaldeko kideenak edo proiekturako kontratatutako teknikari laguntzaileenak baino ez, deialdi honen I. eranskinean jasotako proiektuetarako finantzatu daitekeen kostuaren % 5eko mugarekin, eta Saf€ra deialdian jasotako proiektuetarako % 15eko mugarekin. Gastu hauek baino ez dira finantzatuko: eskabidearen memorian aipatzen direnak edo ondoren onartzen direnak, ikerketa-proiektua gauzatzeko eta emaitzak aurkezteko ezinbestekoak direnean. Inoiz ez dira finantzatuko egonaldi akademikoen edo prestakuntza jasotzeko egonaldien ondoriozko gastuak.

4) Viajes, desplazamientos y manutención relacionados únicamente con el personal que forme parte del equipo investigador o personal técnico de apoyo contratado para el proyecto, hasta un máximo del 5% del coste total financiable para los proyectos incluidos en el Anexo I de esta convocatoria y de un 15% para los proyectos incluidos en la convocatoria Saf€ra. Únicamente se financiarán los gastos indispensables para la realización del proyecto de investigación y para la presentación de sus resultados, que se citen en la memoria de la solicitud o se autoricen posteriormente. En ningún caso se financiarán los gastos derivados de estancias académicas o con finalidad formativa.

5) Ez da finantzatuko prestakuntza-ikastaro edo -jarduerarik.

5) No se financian cursos ni actividades formativas.

Ikerketa-proiektuaren aurrekontu-ereduan jasotako gastu-ereduaren arabera (V. eranskina) banatu eta xehakatuko dira partidak, finantzatu daitezkeen gastuak zein diren kontuan izanda.

La distribución y desglose de las partidas se hará de acuerdo con el modelo de gasto que figura en el modelo presupuestario del proyecto de investigación (Anexo V) teniendo en cuenta los gastos financiables.

Inoiz ez da diruz lagunduko benetan jasan ez den BEZa, edo diru-laguntzaren onuradunak beste moduren batean berreskuratu dezakeena.

En ningún caso será subvencionable el IVA no definitivamente soportado o recuperable por cualquier medio por la entidad beneficiaria de la subvención.

Diru-laguntza emateak ez du esan nahi, inola ere, organo emaileak onartzen duenik eskatutako gastuak artikulu honetan zehaztutako betekizunetara egokitzen direla. Aurrekontua betekizun horietara egokitzen den ala ez, ondoren egiaztatuko da, diru-laguntza justifikatzeko fasean.

La concesión de la subvención en ningún caso supone la aprobación por parte del órgano concedente de la adecuación de los gastos solicitados a los requisitos establecidos en este artículo. La adecuación del presupuesto será objeto de posterior comprobación en la fase de justificación de la subvención.

9. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 9.– Subcontratación.

Azpikontratatu egin ahal izango dira proiektuko ikerketa-jarduerak, diru-laguntza jasotzen duen jardueraren parte direnak, baldin eta erakunde onuradunak berak egin ezin baditu (dena dela, egiaztatu egin beharko da hori ikerketa-proiektuaren memoria teknikoan). Hasierako memorian edo ondorego baimenetan onartutako azpikontratazio-gastuak finantzatuko dira.

Podrán ser objeto de subcontratación aquellas actividades de investigación que formen parte de la actuación subvencionada pero que no puedan ser realizadas en sí mismas por la entidad beneficiaria, extremo que habrá que acreditarse en la memoria técnica del proyecto de investigación. Se financiarán los gastos de subcontratación aprobados en la memoria inicial o autorizaciones posteriores.

Azpikontratazioaren kontzeptu horretatik kanpo geratzen da kontratazio hau: diruz lagundutako jarduera egiteko, onuradunak berak egin behar dituen gastuena.

Queda fuera del concepto de subcontrata la contratación de aquellos gastos en los que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

Ezingo da azpikontrataziorik egin azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29.7 artikuluan xedatutako egoeraren batean dauden pertsona edo erakundeekin.

No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias determinadas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Azpikontratazioek azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorrean xedatutakoa bete beharko dute, eta ezingo dute gainditu ikerketa-proiektuaren guztizko gastu finantzagarriaren % 50.

Las subcontrataciones se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y no podrán exceder el 50% del coste total financiable del proyecto de investigación.

10. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 10.– Cuantías de las subvenciones.

Esleipen-ebazpenean zehaztuko da hautatutako ikerketa-proiektu bakoitzari emandako diru-laguntzaren zenbatekoa. Diru-laguntzen zenbatekoa ez da, inola ere, diruz lagundutako proiektuaren kostua baino handiagoa izango, ez eta deialdi honetan ezarritako gehieneko mugatik gorakoa ere.

La resolución de adjudicación fijará la cuantía de la subvención concedida para cada uno de los proyectos de investigación seleccionados. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que supere el coste del proyecto subvencionado ni los límites de las cuantías máximas establecidas en esta convocatoria.

Diru-laguntza bakoitzaren zenbatekoa zehazteko, proiektuaren kostu finantzagarria hartuko da kontuan, eskabideari erantsitako gastu-aurreikuspenean jasoa; beti ere, I. eranskineko ikerketa-proiektuek gutxieneko puntuazioa lortu badute deialdi honen 18. artikuluan zehaztutakoaren arabera, edo Saf€ra deialdian parte hartzen dutenek Saf€ra Batzordearen onespena jaso badute.

La cuantía individualizada de cada subvención se determinará atendiendo al coste financiable del proyecto, recogido en la previsión de gastos que acompaña la solicitud, siempre y cuando los proyectos de investigación incluidos en el Anexo I hayan superado la puntuación mínima según lo establecido en el artículo 18 de esta convocatoria o las que participan en la convocatoria Saf€ra hayan sido aprobadas por el Comité Saf€ra.

Ikerketa-proiektuei puntuazio-ordenaren arabera emango zaizkie diru-laguntzak, aurrekontuaren mugara iritsi arte. Horretarako, I. eranskineko gai bakoitzerako garaiz eta forman aurkeztutako eskaerak konparatuko dira, 18. artikuluan zehaztu diren esleipen- eta kuantifikazio-irizpideen arabera, eta, hala, proiektuen lehenespen-hurrenkera bat ezarriko da. Modu horretara, lehenik eta behin, I. eranskineko gaietako bakoitzean balorazio handiena lortu dutenen aldeko adjudikazioa egingo da. Bigarren txanda batean, I. eranskineko gaietako bakoitzean bigarren balorazio handiena lortu duten eskarien aldeko adjudikazioa, eta prozedura horri jarraituko zaio ebazpen honen 4. artikuluan horretarako jarri den aurrekontu-kreditua agortu arte.

Se concederán las subvenciones a los proyectos de investigación por orden de puntuación hasta el límite del presupuesto. A tal efecto, la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas en tiempo y forma para cada uno de los temas del anexo I, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de adjudicación y cuantificación fijados en el artículo 18, adjudicando primero aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración en cada uno de los temas del Anexo I. En una segunda ronda se adjudicarán las solicitudes que hayan obtenido la segunda mejor valoración en cada uno de los temas del Anexo I, procediendo de la misma forma hasta el agotamiento del crédito presupuestario consignado a tal efecto en el artículo 4 de esta resolución.

Adjudikazioan bereizi egingo dira, batetik, I. eranskineko ikergaiak eta, bestetik, Saf€ra deialdian jasotakoak.

La adjudicación se realizará diferenciando los temas de investigación incluidos en el Anexo I de los incluidos en la convocatoria Saf€ra.

I. eranskineko ikergai bakoitzeko gehieneko diru-laguntza 50.000 euro izango da, eta SAf€ra deialdian txertatzen diren ikerketa-proiektuetarako, gehienez ere 50.000 euro, iraupen urte bakoitzeko.

La cuantía máxima de subvención por tema de investigación incluido en el Anexo I será de 50.000 euros y de 50.000 euros por año de duración para las incluidos en la convocatoria Saf€ra.

Emandako kopuruek ikerketa-proiektuaren kostu finantzagarrien % 100 estaliko dute, eta hori kalkulatzeko guztizko kostuen eredua erabiliko da.

Las cantidades concedidas cubrirán el 100% de los costes financiables del proyecto de investigación calculado mediante la modalidad de costes totales.

11. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 11.– Compatibilidad con otras ayudas.

Ebazpen honetan araututako laguntzak bateragarriak dira administrazio honek, beste administrazio batzuek edo beste entitate publiko nahiz pribatu batzuek helburu bererako eman ditzaketenekin. Edonola ere, erakunde onuradunek Osalani jakinarazi beharko diote diru-laguntza horiek eskuratu izana.

Las ayudas reguladas en la presente Resolución son compatibles con aquellas otras que, con el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por ésta u otras administraciones o entes, tanto públicos como privados, estando obligadas las entidades beneficiarias a comunicar a Osalan la obtención de dichas subvenciones.

Emandako laguntza eta diru-laguntzen zenbatekoak ezin izango du gainditu egindako jardueraren kostu osoaren % 100, jarduera horrexetarako diren beste diru-laguntzak edo finantzatutako ekimen horretan bertan lortutako diru-sarrerak ere kontuan hartuta.

En ningún caso el importe de las ayudas y subvenciones concedidas podrá ser de una cuantía tal que, en concurrencia con otras subvenciones para la misma actuación o con los ingresos obtenidos en la propia acción financiada, sobrepase el 100% del coste total de la actuación realizada.

12. artikulua.– Ikerketa-proiektuak gauzatzeko aldia.

Artículo 12.– Periodo de ejecución de los proyectos de investigación.

Adjudikazio-ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, eta, ondoren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Jakinarazpenak bide elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. artikuluan xedatutakoaren arabera.

La resolución de adjudicación será notificada a las partes interesadas y publicada posteriormente en el Boletín Oficial del País Vasco. Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

I. eranskineko ikerketa-proiektuak urtebeteko epean gauzatuko dira, laguntza onartu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Saf€ra deialdiko proiektuak gauzatzeko epea Saf€ra programako laguntzak emateko baldintzen arabera ezarritakoa izango da, baina inolaz ere ez da hiru urtetik gorakoa izango.

El plazo para la ejecución de los proyectos de investigación incluidos en el Anexo I será de un año, comenzando a contar desde el día siguiente de la aceptación de la ayuda. El plazo para la ejecución de los incluidos en la convocatoria Saf€ra será el establecido de acuerdo con las condiciones de concesión de Saf€ra, en cualquier caso no podrá superar los tres años.

Laguntza onartu dela ulertuko da, non eta aurkakorik adierazten ez den 15 eguneko epean, laguntza eman izanaren jakinarazpena jasotzen den egunetik.

Se entenderá aceptada la ayuda, salvo que, en plazo de 15 días, contados desde la fecha de recepción de la notificación de concesión de la ayuda, se produzca declaración expresa en contrario.

Ikerketa-proiektua gauzatzeko eman den epea bete ezina justifika dezaketen inguruabar jakin batzuk sortuz gero, erakunde onuradunak proiektua gauzatzeko epea luzatzea eska dezake, baina, luzapen horren iraupena ez da, inola ere, hiru hilabetetik gorakoa izango.

Cuando surjan circunstancias concretas que justifiquen la imposibilidad de cumplir el plazo otorgado para la realización del proyecto de investigación, la entidad beneficiaria podrá solicitar la prórroga del periodo de ejecución sin que, en ningún caso, la duración de la misma exceda de tres meses.

Luzapen-eskaria «nire kudeaketak» aukeraren bidez egingo da, euskal administrazioen atariko egoitza elektronikoan, eta jarduera amaitu aurretik komunikatu beharko da. Osalaneko zuzendariak ebatziko du eskatutako aldaketa horri buruz. Ebazpena bitarteko elektronikoen bidez jakinaraziko zaie alderdi interesdunei, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. artikuluan xedatutakoaren arabera.

La solicitud de la prórroga se realizará a través de mis gestiones, en la sede electrónica del portal de las administraciones vascas y deberá comunicarse previamente a la finalización de la actividad. El Director de Osalan resolverá sobre la modificación solicitada. Esta resolución se notificará a las partes interesadas por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

13. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 13.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen honek eragina duenetik hasita; hau da, deialdi hau Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde que la presente Resolución surta efectos que será desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

14. artikulua.– Eskaerak formalizatzea eta aurkeztea.

Artículo 14.– Formalización y presentación de solicitudes.

Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, Euskadi.eus egoitza elektronikoaren bidez:

La presentación de las solicitudes se realizará por medios electrónicos a través de la sede electrónica de Euskadi.eus:

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/investigacionprl/y22-izapide/eu

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/investigacionprl/y22-izapide/es

Izapidetze elektronikoa hemen dago araututa: Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan, eta Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenean, Informatika eta e-administraziorako plataforma teknologikoa –Platea– onartu baitu.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la directora de informática y telecomunicaciones, que aprueba la plataforma tecnológica para la e-administración – Platea.

Eskaera, eransten zaion dokumentazioarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza koofizialetako edozeinetan aurkez daiteke. Halaber, prozedura guztian zehar, erakunde eskatzaileak aukeratu duen hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Arautzeko azaroaren 24ko Oinarrizko 10/1982 Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutako moduan.

La solicitud se puede presentar, junto con la documentación que se acompañe, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, erakunde eskatzaileei jakinarazten zaie ematen dituzten datuak fitxategi batean bilduko direla. Fitxategi horren helburua da diru-laguntzen deialdi hau eta gaiarekin lotutako beste edozein administrazio-espediente kudeatzea.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a las entidades solicitantes de que los datos que faciliten serán incluidos en un fichero con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro expediente administrativo relacionado con la materia.

Fitxategi horren araubidea hemen ageri da: Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko abenduaren 2ko Aginduan, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren eta Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakunde Autonomoaren izaera pertsonaleko datuen fitxategiei buruzkoa bera (2015eko abenduaren 10eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 235. zk.). Osalanen Plangintza Zuzendariordetza da fitxategi horren arduraduna, eta haren aurrean egikaritu ahal izango dira datuak ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurka egiteko eskubideak. Horretarako, hona jo beharko du interesdunak: Osalan, Plangintza Zuzendariordetza, Dinamitaren kalea z/g, 48903 Barakaldo (Bizkaia).

La regulación del mencionado fichero se establece en la Orden de 2 de diciembre de 2015 del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de ficheros de datos de carácter personal del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y del organismo autónomo Osalan, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 235, de 10 de diciembre de 2015. La subdirección de planificación de Osalan es la responsable de este fichero, ante la cual se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello a Osalan, subdirección de planificación, calle Camino de la Dinamita s/n, 48903 de Barakaldo (Bizkaia).

Formulario elektroniko normalizatuko eskabideak aukera hau ematen du: laguntza eskatzen duten erakundeek berariaz baimena ematea organo kudeatzaileari nortasun agiri nazionalaren datuak eta erregistro ofizialetako datuak eskura edo egiazta ditzan, laguntzak kudeatzeko ondorioetarako bakarrik, hargatik eragotzi gabe administrazio publikoak datuok egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko duen ahalmena.

La solicitud en el formulario electrónico normalizado incluye la posibilidad de que las entidades solicitantes de la ayuda consientan expresamente que los datos relativos al documento nacional de identidad y registros oficiales puedan ser obtenidos o verificados por el órgano gestor a los solos efectos de la gestión de estas ayudas, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la administración pública.

Hala ere, erakunde eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación exigida.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.6 artikulua aplikatuz, betebehar hauek egiaztatuko dira, eskabideari erantsitako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez:

En aplicación del artículo 50.6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes obligaciones:

a) Eskaerarekin batera komunikatzea helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskuratu izana beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutik.

a) Comunicar con la solicitud la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Erakunde eskatzailea administrazio- edo zigor-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez egotea, edo diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko desgaikuntza dakarren debekuren baten eraginpean ez egotea, ezta sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuren baten eraginpean ere.

b) No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, incluidas aquellas que se hayan producido por discriminación por razón de sexo.

Erakunde eskatzailea ez egotea itzultze- edo zehapen-prozeduraren baten mende, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasia, oraindik izapidetzen ari dena edo amaitua.

No estar incursa en ningún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación o haya terminado el mismo.

Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2.g) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, erakunde eskatzaileak egunean egon behar du itzuli beharreko diru-laguntzen ordainketan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la entidad solicitante debe hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Eskaerari dokumentazio hau erantsi beharko zaio:

A la solicitud debe acompañar la siguiente documentación:

1.– Erakunde eskatzaileak legez eratuta egon beharko du eta erakundearen legezko ordezkariak ordezkaritza ahal nahikoa justifikatu beharko du, agiri hauek erantsita:

1.– La entidad solicitante deberá estar legalmente constituida y la representante o el representante legal de la entidad deberá justificar suficiente poder de representación, adjuntando:

a) Erakundearen fundazio-eskrituren eta estatutuen kopia eskaneatua edo, bestela, erregistro-ziurtagiri ofiziala, legez eratuta edo dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzeko. Entitatea Euskal Autonomia Erkidegoko erregistro ofizialen batean inskribatuta badago, erakunde kudeatzaileak ofizioz kontsultatuko ditu haren datuak.

a) Copia escaneada de la escritura fundacional y estatutos de la entidad o, en su caso, certificado del registro oficial para acreditar que la entidad está legalmente constituida o inscrita en el registro correspondiente. Si la entidad está inscrita en un registro oficial del País Vasco, el órgano gestor consultará de oficio sus datos.

b) Ordezkaritza-ahal nahikoa egiaztatzeko notario bidez legitimatutako izenpea duen dokumentu publiko edo pribatuaren kopia eskaneatua. Entitatearen ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzen bada, ez da beharrezkoa egiaztatzea ordezkaritza-ahal nahikoa duela izapideak ziurtagiriaren titular den erakundearen izenean egiteko.

b) Copia escaneada del documento público o privado con firma notarialmente legitimada para acreditar suficiente poder de representación. Si se identifica con un certificado electrónico de entidad, no es necesario que acredite tener suficiente poder de representación para tramitar en nombre de la entidad titular del certificado.

2.– Erakunde eskatzaileak langileak baditu bere kargura, prebentzio-antolakuntzaren agiria beteta (VI. eranskina). Espezialitate prebentiboren bat edo denak kanpoko prebentzio-zerbitzu batekin itunduak badaude, kanpoko prebentzio-zerbitzuaren ziurtagiriaren kopia eskaneatua (horretan zehaztuko dira itundutako espezialitate prebentiboak eta balio-aldia).

2.– En el caso de que la entidad solicitante tenga personal trabajador a su cargo, documento organización preventiva cumplimentado (Anexo VI). Si alguna o todas las especialidades preventivas están concertadas con un servicio de prevención ajeno, copia escaneada del certificado del servicio de prevención ajeno en el que se especifique las especialidades preventivas concertadas y el periodo de validez.

3.– Ikerketa-proiektua egiteko beste erakunde batzuen lankidetza edo parte-hartzea behar bada, haren lankidetzarako konpromisoa adierazten duen idazkia erantsi beharko da, erakundearen legezko ordezkariak izenpetua (VII. eranskina).

3.– En el caso de que para la ejecución del proyecto de investigación sea necesario contar con la colaboración o participación de otras entidades, deberá adjuntarse escrito de la persona que represente legalmente a la entidad comprometiendo su colaboración (Anexo VII).

4.– Ikerketa-proiektuaren memoria (II. eranskina), atal guztiak beteta.

4.– Memoria del proyecto de investigación (Anexo II), cumplimentado en todos sus apartados.

5.– Ikerketa-taldeko kide bakoitzaren curriculuma, araututako ereduari jarraituz (IV. eranskina).

5.– Currículo de cada persona integrante del equipo de investigación en modelo normalizado (Anexo IV).

6.– Ikerketa-proiektuaren aurrekontua (V. eranskina).

6.– Presupuesto del proyecto de investigación (Anexo V).

15. artikulua.– Eskabideak zuzendu edo osatzea.

Artículo 15.– Subsanación de solicitudes.

Aurkeztutako eskabideak akatsik balu, edo zehaztasunik eza, edo ebazpen honen 14. artikuluan zehaztutako agiriren bat faltan, Osalanek entitate eskatzaileari komunikatuko dio jakinarazpen telematiko bidez, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren V. tituluan xedatutakoaren arabera, eta hamar egun balioduneko epea emango, akatsa zuzentzeko; halaber, adieraziko dio ezen, hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Si la solicitud presentada tuviera algún defecto o inexactitud, o no fuera acompañada de la documentación señalada en el artículo 14 de esta Resolución, Osalan lo comunicará a la entidad solicitante mediante notificación telemática, conforme a lo dispuesto en el Título V del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, concediéndole un plazo de diez días hábiles para que proceda a su subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida la petición, procediéndose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

16. artikulua.– Eskabideen balorazioa eta adjudikazio-proposamena.

Artículo 16.– Valoración de las solicitudes y propuesta de adjudicación.

Osalaneko plangintza-zuzendariordetzari egokituko zaio, organo instrukzio-egilea den aldetik, aurkeztu diren eskabideak aztertzea eta deialdi honetako eskakizun espezifikoak betetzen direnetz egiaztatzea.

La subdirección de planificación de Osalan como órgano instructor será el encargado de examinar las solicitudes presentadas y comprobar el cumplimiento de los requisitos específicos de esta convocatoria.

Aldez aurreko administrazio-baldintzak betetzen dituzten ikerketa-proiektu guztiak baloratuko ditu 17. artikuluan zehaztutako balorazio-batzordeak, 18. artikuluan ezarritako irizpideen arabera.

Todos los proyectos de investigación que cumplan con los requisitos administrativos previos serán valorados por la comisión de valoración prevista en el artículo 17 con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 18.

Eskaerak baloratzeko prozesuan zehar, balorazio-batzordeak, egoki baderitzo, erakunde eskatzaileei eskatu ahal izango die egoki deritzon dokumentazio osagarria aurkez dezatela.

A lo largo del proceso de valoración de las solicitudes la comisión de valoración podrá, si así lo estima conveniente, exigir a las entidades solicitantes la presentación de la documentación complementaria que considere oportuna.

Balorazio-batzordeak Osalanen zuzendari nagusiari helaraziko dio proposamena; proposamenak arrazoitua izan beharko du, eta puntuazio jakin bakoitza emateko jarraitu den prozesu logikoa zehaztuko du.

La comisión de valoración elevará la correspondiente propuesta al Director de Osalan y deberá ser motivada especificando el proceso lógico seguido para otorgar cada concreta puntuación.

17. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 17.– Comisión de valoración.

Honako hauek izango dira balorazio-batzordeko kideak:

La comisión de valoración la integrarán las siguientes personas:

Batzordeburua:

Presidente:

Juan Carlos Coto Fernández, Osalaneko Plangintzako zuzendariordea.

Juan Carlos Coto Fernández, Subdirector de Planificación de Osalan.

Batzordekideak:

Vocales:

Francisco Javier Inda Ortiz de Zarate, Osalaneko zuzendariorde teknikoa.

Francisco Javier Inda Ortiz de Zarate, Subdirector Técnico de Osalan.

Maria Nieves de la Peña Loroño, Osalanen Bizkaiko Lurralde Zentroko Lan Arriskuen Prebentzioko teknikaria.

Maria Nieves de la Peña Loroño, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Centro Territorial de Osalan en Bizkaia.

Lourdes Iscar Reina, Osalanen Plangintza Zuzendariordetzako Lan Osasuneko Unitateko medikua.

Lourdes Iscar Reina, Médico de la Unidad de Salud Laboral de la Subdirección de Planificación de Osalan.

Arantza Lijó Bilbao, Osalanen Bizkaiko Lurralde Zentroko Lan Osasuneko Unitateko medikua.

Arantza Lijó Bilbao, Médico de la Unidad de Salud Laboral del Centro Territorial de Osalan en Bizkaia.

Carlos Fernández Diez, Osalanen Zuzendariordetza Teknikoko Laneko Arriskuen Prebentziorako teknikaria.

Carlos Fernández Díez, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Subdirección Técnica de Osalan.

M.ª Teresa Tolosa Bernárdez, Osalanen Zuzendariordetza Teknikoko Prestakuntza eta Dokumentazio arloko kudeatzailea.

M.ª Teresa Tolosa Bernardez, Gestora de Formación y Documentación de la Subdirección Técnica de Osalan.

José Antonio Biain Santiago, Osalanen Plangintza Zuzendariordetzako Laneko Arriskuen Prebentziorako teknikaria.

Jose Antonio Biain Santiago, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Subdirección de Planificación de Osalan.

Batzordebururik ez badago, hura kanpoan edo gaixorik baldin badago, edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, maila, antzinatasun eta adin handieneko batzordekideak ordeztuko du batzordeburua, betiere, hurrenkera horretan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 19. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, del presidente o presidenta será sustituido por la vocal o el vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre los miembros de la comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 16. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Osalanen Plangintza Zuzendariordetzako laneko arriskuen prebentziorako teknikaria izango da balorazio-batzordeko idazkaria. Idazkaria ez badago, kanpoan bada edo gaixorik baldin badago, beste batzordekide batek, zuzendariorde teknikoaz bestelakoa, hartuko du haren lekua aldi baterako.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Técnico o la Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de la Subdirección de Planificación de Osalan ejercerá las funciones de Secretaría de la Comisión de Valoración. La sustitución temporal del secretario o secretaria en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad será cubierta por otra u otro vocal de la comisión que no sea el Subdirector o Subdirectora Técnico/a.

Balorazio-batzordeak aholkulariak eduki ahal izango ditu, ahotsarekin baina botorik gabe. Batzordeburuak izendatuko ditu aholkulari horiek, deialdiaren xedeko gaian duten kualifikazio eta esperientzia aintzat hartuta. Aholkulariek ez dute zertan enplegatu publiko izan.

La comisión de valoración podrá contar con asesores, con voz pero sin voto, que serán nombrados por la presidencia de la comisión, en atención a su cualificación y experiencia en la materia objeto de la convocatoria, sin necesidad de que tenga la condición de empleado público.

18. artikulua.– Balorazio- eta hautaketa-irizpideak.

Artículo 18.– Criterios de valoración y selección.

1.– Deialdiaren I. eranskineko ikerketa-proiektuak:

1.– Proyectos de investigación incluidos en el Anexo I de la convocatoria:

Esleitzen diren laguntzek I. eranskineko ikergaien zehaztapenak bete behar dituzte. Ikerketa-proiektuaren helburuak gai horiekin bat ez etortzea proposamena kanpoan uzteko arrazoia izango da.

Las ayudas adjudicadas deben ajustarse a los temas de investigación incluidos en el Anexo I. La no adecuación de los objetivos del proyecto de investigación a los mencionados temas será causa de exclusión de la propuesta.

Kanpoan geratu ez diren ikerketa-proiektuak aztertuko dituzte bai balorazio-batzordeak bai batzordeburuak izendatutako aholkulariek, eta irizpide hauek kontuan hartuta baloratuko dituzte eskaerak (gehienez ere 100 puntu emango dituzte):

Tanto la comisión de valoración como el personal asesor nombrado por la presidencia de la comisión, examinará los proyectos de investigación no excluidos y valorará las solicitudes teniendo en cuenta los siguientes criterios (hasta un máximo de 100 puntos):

a) Irizpide teknikoak: ikerketa-proiektuaren kalitate zientifiko-teknikoa (gehienez ere 60 puntu).

a) Criterios técnicos: nivel científico-técnico del proyecto de investigación (hasta un máximo de 60 puntos).

– Metodologia: argi deskribatuta dagoen, ikergaiarekin bat datorren, lan-ildoaren garapenerako elementu eta teknikak zer-nola deskribatuta dauden, adierazleak zenbagarriak, justifikatuak eta kontrolatzeko modukoak diren baloratuko da (0-10 puntu).

– Metodología: se valorará la claridad en su descripción, idoneidad con el tema de investigación, descripción de elementos y técnicas para el desarrollo de la línea de trabajo, indicadores cuantificables, justificados y controlables (0-10 puntos).

– Gaiaren ezagutza eta aurrekariak: ikerketa-proiektuaren gaian lantaldeak zer esperientzia duen, ikerketa-jardueraren lan-esparruarekin loturiko argitalpenak (0-5 puntu).

– Conocimiento de la materia y antecedentes: experiencia en el tema del proyecto de investigación, publicaciones relacionadas con el ámbito del trabajo de la actividad de investigación (0-5 puntos).

– Ikerketa-proiektuaren plangintza: zereginen deskribapena kronograma baten bidez (zereginen banaketa, sekuentzia eta iraupena). Azpikontratatutako jarduerak kronograman eta kudeaketa-planean txertatzea (0-10 puntu).

– Planificación del proyecto de investigación: descripción de tareas a través de un cronograma (distribución, secuencia y duración de las mismas). Integración de las actividades subcontratadas en el cronograma y en el plan de gestión (0-10 puntos).

– Eskura dauden baliabideak proposatutako helburuetara egokitzea: giza baliabideak eta baliabide teknikoak, kudeaketa-plan koherentea eta posibilista, aurreikusitako epeak, etab. (0-5 puntu).

– Adecuación de los medios disponibles a los objetivos que se proponen: recursos técnicos y humanos, plan de gestión coherente y posibilista, plazos previstos, etc. (0-5 puntos).

– Ikerketa-proiektuaren berrikuntza-maila: proiektuaren faktore berritzaileak, abantaila zientifiko-teknologiko nabarmenak (0-10 puntu).

– Grado de innovación del proyecto de investigación: factores innovadores del proyecto, ventajas científico tecnológicas destacables (0-10 puntos).

– Memoria ekonomikoa bat etortzea ikerketa-proiektua gauzatzeko lanekin: aurrekontu xehekatua, deskribatutako jarduerekiko egokitasuna, partaide vs jarduera denbora-diagrama eta ikertzaileen kostua/orduko (0-10 puntu).

– Adecuación de la memoria económica a la ejecución del proyecto de investigación: presupuesto pormenorizado, adecuación con las actividades descritas, diagrama de tiempo de participantes vs actividades y los costes/hora del personal investigador (0-10 puntos).

– Emaitzen hedapen zientifiko-teknikorako plana: jarduera modu aktiboan hedatzeko plana, ikertzaileek emandako tailer, mintegi edo saio klinikoen bidez; proiektua argitalpen zientifikoetan, aldizkari espezializatuetan, jardunaldi eta bilera zientifikoetan eta bestelako argitalpenetan argitara emateko aukera; patenteak erregistratzea eta abar (0-10 puntu).

– Plan de difusión científico-técnica de los resultados: plan de difusión activa de la actividad en forma de talleres, seminarios o sesiones clínicas por parte del equipo investigador, posibilidad de publicación del proyecto en publicaciones científicas, revistas especializadas, jornadas y reuniones científicas, otras publicaciones, registro de patentes, etc. (0-10 puntos).

b) Egokitasun-irizpideak (25 puntu, gehienez).

b) Criterios de oportunidad (hasta un máximo de 25 puntos).

– Emaitzen aplikagarritasuna eta proiektuaren eragin sozioekonomikoa: proiektuaren erabilgarritasuna eta aplikazioak laneko arriskuen prebentzioan (enpresetan, ekoizpen-sektoreetan edo orokorrean duten aplikazioa) (0-15 puntu).

– Aplicabilidad de los resultados e impacto socioeconómico del proyecto: utilidad y aplicaciones del proyecto en prevención de riesgos laborales (aplicación en una empresa, sector productivo o aplicación general) (0-15 puntos).

– Proiektuaren egokitasuna deialdiko ikergaiekiko: I. eranskinean aukeratutako gaiarekiko zehaztapena, argitasuna eta bat-etortzea (0-10 puntu).

– Adecuación del proyecto a los temas de investigación de la convocatoria: concreción, claridad y pertinencia con el tema del proyecto del Anexo I elegido (0-10 puntos).

c) Beste irizpide batzuk (15 puntu, gehienez).

c) Otros Criterios (hasta un máximo de 15 puntos).

– Ikertzaile nagusiaren curriculuma eta egokitasuna proiektua garatzeko: gaian duen esperientzia, zuzendutako beste ikerketa-proiektuak, proiektuaren lan-esparruarekin loturiko argitalpenak (0-10 puntu).

– Currículo y adecuación de la investigadora o investigador principal para desarrollar el proyecto: experiencia en el tema, otros proyectos de investigación dirigidos, publicaciones relacionadas con el ámbito del trabajo del proyecto (0-10 puntos).

– Ikerketa-taldearen ibilbide zientifiko-teknikoa eta egokitasuna proiektua garatzeko: ikertzaile-taldeak proiektuko gaiaren inguruan aurrez eginiko lanak, lantaldeko kideek gaiarekin loturik argitaratutako lanak, taldearen oreka eta lantaldearen nahikotasuna lanaren eginkizun guztiak betetzeko (0-5 puntu).

– Historial científico-técnico y adecuación del grupo de investigación para desarrollar el proyecto: trabajos previos del equipo investigador con el tema del proyecto, publicaciones relacionadas con el tema de los miembros del equipo, compensación del grupo y suficiencia del equipo para abarcar todas las áreas de trabajo (0-5 puntos).

Baztertu egingo dira gutxienez kalitate-maila hauetakoren batera iristen ez diren proposamenak:

Serán desestimadas todas aquellas propuestas que no alcancen, al menos, alguno de los siguientes niveles de calidad:

– 40 puntu a) atalean (irizpide teknikoak).

– 40 puntos en el apartado a) criterios técnicos.

– Guztira 60 puntu atal guztiak batuta.

– 60 puntos en total de la suma de todos los apartados.

Proiektuen arteko berdinketa gertatzen bada puntuazioan, hurrengo irizpideetan puntu gehien eskuratzen dituen ikerketa-proiektuaren alde egingo da, ondoren planteatutako lehentasun-hurrenkeraren arabera:

En caso de producirse empate en la puntuación entre distintos proyectos, se dirimirá a favor del proyecto de investigación que haya obtenido mayor puntuación en los siguientes criterios, según el orden de prioridad que se plantea a continuación:

1) Proiektuaren egokitasuna deialdiko ikergaiekiko.

1) Adecuación del proyecto a los temas de investigación de la convocatoria.

2) Emaitzen aplikagarritasuna eta ikerketa-proiektuaren eragin sozioekonomikoa.

2) Aplicabilidad de los resultados e impacto socioeconómico del proyecto de investigación.

3) Ikerketa-proiektuaren berrikuntza-maila.

3) Grado de innovación del proyecto de investigación.

4) Emaitzen hedapen zientifiko-teknikorako plana.

4) Plan de difusión científico-técnica de los resultados.

2.– Saf€ra deialdiko ikerketa-proiektuak:

2.– Proyectos de investigación incluidos en la convocatoria Saf€ra:

Erakunde eskatzaileei laguntzak adjudikatu ahal izateko, Saf€ra Batzordeak aldez aurretik onartuak behar dute proiektuek. Osalaneko pertsona batek esku hartuko du batzorde horretan. Osalanek, halaber, pertsona bat izendatuko du batzorde ebaluatzailerako, eta ebaluatzaileak proposatuko ditu ebaluatutako panelerako. Saf€ra Batzordeak ez badu proiektua onartzen, proposamena baztertuta geratuko da.

Para que se pueda adjudicar ayudas a las entidades solicitantes los proyectos deben ser previamente aprobados por el Comité Saf€ra. Una persona de Osalan forma parte del mencionado comité. Osalan también designa una persona en el comité evaluador y propone evaluadores para el panel evaluado. La no aprobación del proyecto por parte del Comité Saf€ra será causa de exclusión de la propuesta.

Balorazio-batzordeak aztertuko ditu Saf€rak kanpoan utzi ez dituen proiektuak, eta eskabideak baloratuko ditu, Saf€ra Batzordearen txostena eta puntuazioa kontuan hartuta, eta puntu-hurrenkeraren araberako adjudikazioa proposatuko du.

La comisión de valoración examinará los proyectos no excluidos por Saf€ra y valorará las solicitudes teniendo en cuenta el informe y la puntuación del Comité Saf€ra, proponiendo la adjudicación por orden de puntuación.

Proiektuen arteko berdinketa gertatzen bada puntuazioan, Saf€raren hurrengo balorazio-irizpideetan puntu gehien eskuratzen dituen ikerketa-proiektuaren alde egingo da, lehentasun-hurrenkera honen arabera:

En caso de producirse empate en la puntuación entre distintos proyectos, se dirimirá a favor del proyecto que haya obtenido mayor puntuación en los siguientes criterios de valoración de Saf€ra, según el orden de prioridad que se plantea a continuación:

1) Proiektuaren egokitasuna Saf€ra deialdiko ikergaiekiko.

1) Adecuación del proyecto a los temas de investigación de la convocatoria Saf€ra.

2) Bikaintasun zientifikoa edo teknologikoa.

2) Excelencia científica o tecnológica.

3) Balio erantsiaren eta berrikuntzaren gradua.

3) Grado de valor añadido e innovación.

19. artikulua.– Esleipen-ebazpena.

Artículo 19.– Resolución de adjudicación.

Osalaneko zuzendariak ebazpen bidez onartu edo ukatuko ditu eskatutako laguntzak. Ebazpenak arrazoitua izan beharko du, eta diru-laguntzen onuradunen eta ez-onuradunen zerrenda jaso beharko du, baita diru-laguntzen zenbatekoa eta haiei loturiko baldintzak ere.

El Director de Osalan adjudicará o denegará la ayuda solicitada mediante resolución. Deberá ser motivada, contener la relación de beneficiarios y no beneficiarios de la subvención, las condiciones asociadas a la misma y su cuantía.

Ebazpen hori eta bere aldaketak alderdi interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira gero. Era berean, Osalanen web-orrialdean ere emango dira argitara. Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Esta resolución y sus modificaciones serán notificadas a las partes interesadas y publicada posteriormente en el Boletín Oficial del País Vasco. Así mismo será objeto de publicidad en la página web de Osalan. Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Ebazpen honen babespean aurkeztutako eskaerei buruzko berariazko ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da, ebazpenak ondorioak dituenetik aurrera. Epe horretan ez bada berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi, ezetsitzat har daitezke eskariak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe Administrazioak berariazko ebazpena eman beharra.

El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre las solicitudes presentadas al amparo de esta resolución será de seis meses a contar desde que la misma surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas a los efectos de lo establecido en el artículo 25 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la administración de resolver expresamente.

Adjudikazio-ebazpenaren jakinarazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osalaneko zuzendariari, hilabeteko epean, jakinarazten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita; horrela ezartzen da 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, urriaren 1ekoa) 112. artikuluan eta hurrengoetan. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena berariaz jakinarazten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita; horrela ezartzen da 29/1998 Legearen (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautu duena, uztailaren 13koa) 8.3 eta 46.1 artikuluetan. Berariaz ebazpenik ez badago, errekurtsoa aurkezteko epea sei hilabetekoa izango da, aurreko paragrafoaren arabera ustezko egintza gertatu den egunetik aurrera zenbatuta.

La notificación de la resolución de adjudicación pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Director de Osalan en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de forma expresa, conforme a lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si no hubiera resolución expresa el plazo para interponer el recurso será de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produce el acto presunto de acuerdo con el párrafo anterior.

20. artikulua.– Esleipen-ebazpena aldatzea.

Artículo 20.– Modificación de la resolución de adjudicación.

Diru-laguntza emateko kontuan izandako baldintzak baimenik gabe aldatuz gero, litekeena da laguntza emateko ebazpen hori aldatzea edo bertan behera uztea. Erakunde onuradunak Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren V. tituluan aurreikusitako arau-hauste eta zehapenen araubidea bete beharko du.

Toda alteración no autorizada de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la modificación o revocación de la resolución de concesión. La entidad beneficiaria quedará sujeta al régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título V de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Esleipen-ebazpenean zehaztutako epean eta moduan egin beharko dira jarduketak. Alabaina, diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintza teknikoak edo ekonomikoak aldarazteko moduko gorabeherarik gertatuz gero, beti ere aldaketa diru-laguntzaren helburuei eragiten ez bazaie, Osalaneko zuzendari nagusiak behar den aldatze-ebazpena emango du eta emandako diru-laguntzen zenbatekoak birdoitu. Entitate onuradunek soberan jasotako zenbatekoak itzuli beharko dituzte, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako prozeduraren arabera (dekretu horrek ezarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra; halaber, horiek kudeatzen parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak finkatu zituen).

Las actuaciones deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determinen en la resolución de adjudicación. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que no afecte a los objetivos perseguidos por la subvención, el Director de Osalan dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas y se procederá por parte de las entidades o personas beneficiarias a la devolución de los importes recibidos en exceso, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

Finantzatutako jardueraren balantze ekonomikoa –gastu eta diru-sarrera guztiak kontuan hartuta– aurrekontuan jasotakoa baino txikiagoa denean, sortutako gastu errealari egokituko zaio diru-laguntza, era proportzionalean.

En el caso de que el balance económico de la actuación financiada, considerando todos los gastos e ingresos asociados a la misma, hubiera sido inferior al presupuestado, la subvención se ajustará proporcionalmente al gasto real generado.

21. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea eta justifikazio-prozedura.

Artículo 21.– Pago de la subvención y procedimiento de justificación.

Laguntza onartzeko izapideak bete ostean, ordainketa aurreratu bat egingo da, ikerketa-proiektua burutzeko jarduerak egiten hasteko beharrezko den finantzaketa gisa. Emandako laguntzaren guztizko zenbatekoaren % 50 izango da aurreratutako ordainketa, eta kasu guztietan 2018ko ekitaldian egingo da. Emandako laguntzaren guztizko zenbatekoaren beste % 50 ikerketa-proiektua egiten denean ordainduko da, eta kasu guztietan 2019ko ekitaldian gauzatuko da.

Se realizará un pago anticipado, una vez cumplimentado el trámite de aceptación de la ayuda, y como financiación necesaria para poder llevar a cabo actuaciones inherentes al inicio de la ejecución del proyecto de investigación. El pago anticipado ascenderá al 50% del importe total de la ayuda concedida que en todo caso se materializará en el ejercicio 2018. Un segundo pago por el otro 50% del importe total de la ayuda concedida que se abonará una vez realizado el proyecto de investigación, que en todo caso se materializará en el ejercicio 2019.

Behin amaituta ikerketa-proiektua esleipen-ebazpenean ezarritako baldintzetan eta eran gauzatzeko epea, agiri hauek aurkeztu beharko dira gehienez ere 20 egun balioduneko epean:

Finalizado el plazo para ejecutar el proyecto de investigación en las condiciones y forma establecidas en la resolución de concesión, deberá presentarse en el plazo máximo de 20 días hábiles la siguiente documentación:

Burututako jarduerak justifikatzeko memoria zientifikoa. Memoria horretan, burututako jarduerak eta lortutako helburuak deskribatuko dira, kontuan hartuta ikerketa-proiektuan zehaztutako egutegia, eta ikerketa-proiektuaren emaitzak eta produktuak aurkeztuko dira (datu-baseak, informatika-programak, argitalpenak, ponentziak).

Memoria científica justificativa de las actuaciones llevadas a cabo. En dicha memoria se describirán las actividades realizadas y los objetivos conseguidos, de acuerdo con el calendario previsto en el proyecto de investigación, adjuntando los productos resultantes del proyecto de investigación (bases de datos, programas informáticos, publicaciones, ponencias).

Ikerketaren memoria zientifikoaren laburpena, VIII. eranskinaren ereduari jarraituz. Memoriak gehienez ere 30 orrialde izango ditu, eta Osalanek bere web-orriaren bidez zabalduko du.

Resumen de la memoria científica de la investigación, siguiendo el modelo del Anexo VIII, con un máximo de 30 páginas que Osalan difundirá a través de su página web.

Memoria ekonomikoa, gastuen egiaztagiriak jasoko dituena. Onartutako ikerketa-lanaren aurrekontuan islatutako gastua benetan egin izana egiaztatuko duten fakturak eta ordainagiriak aurkeztu beharko dira memoria horretan. Fakturetan atalka eta bereizita agertu beharko dira kontzeptu finantzagarri guztiak.

Memoria económica con la presentación de los justificantes de los gastos a través de facturas, o documentos de pago que acrediten la efectiva realización del gasto reflejado en el presupuesto del trabajo de investigación aprobado. En las facturas deberán aparecer diferenciados y desglosados los distintos conceptos financiables.

Ikerketa-proiektuan aurreikusitako gastuak hura egiteko denboraren barruan egin beharko dira. Erakunde onuradunak emandako ordainketa-dokumentuek geroagoko muga-eguna izan dezakete, beti ere justifikaziorako agiriak aurkezteko eman den epearen barnean baldin badago data hori.

Los gastos previstos en el proyecto de investigación objeto de subvención deberán ser realizados dentro del periodo de ejecución del mismo. Los documentos de pago emitidos por la entidad beneficiaria pueden tener fecha de vencimiento posterior, siempre que dicha fecha esté comprendida dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa.

Helburu bererako bestelako diru-laguntzak, laguntzak edo sarrerak eskuratu izana ere jaso beharko da memoria horretan, zehaztuz, hala dagokionean, laguntza osagarri horietan, BEZa diruz lagungarria den ala ez.

Debe incluir también la percepción de otras ayudas o ingresos para la misma finalidad, incluyendo, en su caso, indicación respecto a si el IVA es subvencionable o no en estas ayudas complementarias.

Behin dokumentazioa entregatuta, ikertzaile nagusiak edo ikertzaile-lantaldeko kideren batek lanen emaitzen aurkezpena egingo du Osalanen egoitzan, zehazten den egunean.

Una vez entregada la documentación, la investigadora o investigador principal o miembro del equipo investigador realizará una presentación de los resultados de los trabajos en la sede de Osalan en la fecha que se determine.

22. artikulua.– Jarduketen segimendua eta kontrola.

Artículo 22.– Seguimiento de las actuaciones y control.

Ebazpen honetan ezarritakoa betetzen dela bermatzeko eta ikerketa-proiektua gauzatzeko egiten ari diren eta egin diren jarduerak egiaztatzeko, beharrezkoak diren jarraipen-jarduera periodikoak gauzatuko dituzte Osalaneko langileek. Ildo horretan, entitate onuradunak behartuta egongo dira Osalanek, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazioa ematera.

El personal de Osalan realizará las actuaciones de seguimiento periódico necesario para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, así como para la comprobación de las acciones en realización y realizadas para la consecución del proyecto de investigación. En este sentido, las entidades beneficiarias quedarán obligadas a facilitar aquella información que les sea requerida desde Osalan, la oficina de control económico o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Esleitutako ikerketa-proiektuaren iraupen aldiaren erdia betetakoan, jarraipeneko memoria zientifiko bat (III. eranskina) bidali beharko du erakunde onuradunak, honako alderdi hauek xehetasunez azaltzeko: ordura arte lortutako helburu konkretuak zein diren, lan planaren aldean proiektuaren une horretako egoera zein den eta ikerketa-jarduera amaitu arte garatzeke dauden alderdien zerrenda.

Cumplido la mitad del periodo de duración del proyecto de investigación adjudicado, deberá enviarse una memoria científica de seguimiento (Anexo III) en el que se detallen los siguientes aspectos: objetivos concretos alcanzados hasta la fecha, estado actual del proyecto en relación al plan de trabajo y listado de los aspectos pendientes de desarrollar hasta la finalización de la actividad de investigación.

Ikerketa-proiektua amaitzean, aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, balorazio-batzordeak honako txosten hauek emango ditu:

A la finalización del proyecto de investigación, sobre la base de la documentación aportada, se emitirán, por parte de la comisión de valoración, los siguientes informes:

a) Ikerketa-proiektuaren jarraipen-txostena zehazteko ea lortu diren helburu zientifiko-teknikoak eta ea bete diren diru-laguntza ematea arrazoitu zuten xedeak.

a) Informe de seguimiento del proyecto de investigación que determinará si se han alcanzado los objetivos científico-técnicos y si se han cumplido los fines que justificaron la concesión de la subvención.

b) Txosten ekonomikoa egiaztatzeko onuradunak zuzen justifikatu dituela diru-kontuak, eta gastuak esleipen-ebazpenaren eta aplikaziokoak diren arauen arabera egin dituela.

b) Informe acerca de que la justificación económica del beneficiario ha sido correcta y que los gastos se han realizado de conformidad con la resolución de concesión y las normas aplicables.

Orokorrean, eta hargatik eragotzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) 50.2 artikuluan jasotakoa eta kasuaren arabera ezar daitezkeen obligazioak, laguntzen onuradunak behartuta geratuko dira laguntzen norakoa eta aplikazioa bermatzera, konpromisozko bermeen bitartez, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera (dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen du, eta horien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen ditu).

Con carácter general, y sin perjuicio de las obligaciones señaladas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que, en su caso, resulten aplicables, las entidades beneficiarias de las ayudas quedarán obligadas a garantizar su destino y aplicación mediante garantías relacionales, conforme a lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

Erakunde onuradunak egiaztatze- eta jarraipen-jarduketen mende egongo dira, Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean xedatutakoari jarraituz.

Las entidades beneficiarias estarán sometidas a las actuaciones de comprobación y seguimiento según se establece en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

23. artikulua.– Ez-betetzeak eta erantzukizunak.

Artículo 23.– Incumplimientos y responsabilidades.

Diru-laguntzaren entitate onuraduna Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluko egoeraren batean egonez gero, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 artikuluan ezarritako kasuetako batean, edo ebazpen honetan eta aplika daitezkeen arauetan eta diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritako arauak bete ezean, Osalaneko zuzendari nagusiak ebazpen bat emango du, eta, horren bidez, honako hau adierazi: ordaintzeko dauden kopuruak jasotzeko eskubidea galdu duela entitate onuradunak, eta, hala badagokio, ordura arte jasotako zenbatekoak eta diru-laguntza ordaintzen denetik aurrera sortutako legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkiola, hargatik eragotzi gabe bidezko beste akzio batzuk, betiere abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa betez (dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautzen du eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta obligazioak ezartzen ditu). Diru-kopuru horiek sarrera publikotzat hartuko dira, dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizun-araubide hau aplikatuko zaie: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 64. artikuluan ezarritakoa eta Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 52. artikuluan eta hurrengoetan jasotakoa.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria de la subvención incurriese en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en el artículo 53.1 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o incumpliese cualquiera de las condiciones establecidas en la presente Resolución y demás normas aplicables, así como en la resolución de concesión, el Director de Osalan, mediante la correspondiente resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que correspondan desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el artículo 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

24. artikulua.– Eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 24.– Derechos y obligaciones.

Erakunde onuradunak eskubidea izango du nahi beste argitalpen, aurkezpen eta komunikazio egiteko, betiere Osalan erakundeak proiektua diruz lagundu duela aipatzen badu.

La entidad beneficiaria tendrá derecho a realizar cuantas publicaciones presentaciones o comunicaciones desee, haciendo siempre referencia a Osalan como el organismo que subvenciona el proyecto de investigación.

Era berean, erakunde onuradunak txostenaren emaitzen zabalkunde aktiboa egin ahal izango du, ikertzaile-lantaldeak laneko segurtasun eta osasunaren eremuan diharduten langileei emandako lantegien, mintegien edo saio klinikoen bidez, eta, betiere, Osalan erakundeak ikerketa-proiektua diruz lagundu duela aipatuta.

También podrá llevar a cabo una difusión activa, en forma de talleres, seminarios o sesiones clínicas, por parte del equipo investigador de los resultados del informe entre el personal implicado dentro del campo de la seguridad y salud en el trabajo, mencionando a Osalan como el organismo que subvenciona el proyecto de investigación.

Argitalpen, liburuxka edo agiri guztietan, oro har, berariaz aipatu beharko da Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen diru-laguntza jaso izana, lege eta arau hauetan xedatutakoa betez: abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan jasotako Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Araudia (dekretu horren bidez arautzen da Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburua) eta Lehendakaritzako idazkari nagusiaren 2013ko uztailaren 2ko Ebazpena, zeinen bidez sartzen baitira azken aldaketak Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburuan (uztailaren 31ko EHAA, 145. zk.).

En todas aquellas publicaciones, folletos o documentos en general deberá hacerse mención expresa de que ha sido subvencionado por Osalan, cumpliendo lo dispuesto en la normativa de identidad corporativa del Gobierno Vasco contenida en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco y la Resolución de 2 de julio de 2013, del secretario general de la presidencia, por la que se incluyen las últimas modificaciones en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco (BOPV n.º 145, de 31 de julio de 2013).

Erakunde onuradunek Osalani lagako diote, doan eta esklusibotasunik gabe, aurkeztutako agirietan jasotako informazio teknikoa eta grafikoa erabiltzeko eskubidea; hark informazio hori erabili ahal izango du, eta bere informazio sistemetan sartu, bai eta zabaldu eta/edo argitaratu ere nahi duen baliabide eta formatutan –bibliografikoak, ikus-entzunekoak, informatikoak edo teknika erabiltzea ahalbidetzen dutenak–, betiere egile-eskubideak errespetatuz, apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuko baldintzetan, zeinen bidez onartzen baita Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina, arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenak arautuz, argituz eta bateratuz.

Las entidades beneficiarias cederán a Osalan, con carácter gratuito, no exclusivo, el derecho de utilización de la información técnica y gráfica contenida en la documentación presentada, para su uso e incorporación en sus sistemas de información, así como su divulgación y/o publicación en cualesquiera medios y formatos bibliográficos, audiovisuales, informáticos o que permita el uso de la técnica, respetándose en todo caso los derechos de autor en los términos del Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Azterlanek eta argitalpenek aintzat hartuko dute genero-ikuspegia, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak, 18. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Los estudios y publicaciones incorporarán la perspectiva de género de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Ikerketaren emaitzen zabalkunderik handiena lortze aldera, Osalanen funtsekin finantzatutako proiektuak artikulu moduan argitaratuz gero, sarbide irekia duten aldizkarietan edo argitaratzetik urtebetera sarbidea irekitzen duten aldizkarietan argitaratzea gomendatzen da. Hala ere, ahozko nahiz idatzizko aurkezpen orotan Osalanen finantzaketa aipatu beharko da.

Con el fin de obtener la máxima difusión de los resultados de la investigación, se recomienda que la publicación en forma de artículos de proyectos financiados con fondos de Osalan, sea realizada en revistas de acceso abierto o en aquellas que garanticen el acceso en un año a partir de su publicación. No obstante, en cualquier presentación oral o escrita deberá mencionarse la financiación de Osalan.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan berariaz ezarrita ez dagoen guztian, arau hauetako xedapenak aplikatuko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, eta 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arautegia onartzen duena.

En todo aquello no previsto expresamente por la presente Resolución, serán de aplicación las normas contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osalaneko zuzendariari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean. Bi kasu horietan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da epea zenbatzen. Horrela ezartzen da 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, urriaren 1ekoa) 123. eta 124. artikuluetan eta 29/1998 Legearen (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautu duena, uztailaren 13koa) 8.3 eta 46. artikuluetan.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa podrá interponerse recurso de reposición ante el Director de Osalan en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sortuko ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Barakaldo, 2018ko ekainaren 13a.

Barakaldo, a 13 de junio de 2018.

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales,

ALBERTO ALONSO MARTÍN.

ALBERTO ALONSO MARTÍN.

I. ERANSKINA
ANEXO I
IKERGAIEN ZERRENDA
LISTADO DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN

1. gaia.– Agente kimiko kartzinogenoekiko esposizio profesionala: tumore-markagailuak eta/edo eraginaren adierazleak identifikatzea.

Tema 1.– Exposición laboral a agentes químicos cancerígenos: identificación de marcadores tumorales y/o indicadores de efecto.

Helburua: gai kimiko kantzerigeno guztiek ez dute muga-baliorik, eta, izanda ere, alde batetik, balio horrek ez du nahitaez minbizi baten sorrerarekin zerikusirik izan beharrik, eta, bestetik, muga-balio hori betetzeak ez du ziurtatzen etorkizunean minbizi bat ez agertzea. Beraz, beharrezkoa da tumorea garatu aurreko fasean eraginaren adierazleak izatea, eta/edo minbiziaren hasierako fasearen adierazleak, osasunaren zaintzan erabiltzeko, eta, agerikoak eginez gero, lan-baldintzetan ere eragiteko, kasu gehiago sor ez daitezen.

Objetivo: todos los agentes químicos cancerígenos no tienen valor límite, y, aunque lo tuvieran, por un lado, pueden no estar relacionados con la aparición de un cáncer y, por otro lado, el cumplimiento de ese valor límite no asegura que no aparezca un cáncer en el futuro. Por tanto, se hace necesario disponer de indicadores de efecto en una fase previa al desarrollo tumoral y/o indicadores de una fase inicial del cáncer a utilizar en vigilancia de la salud y, en el caso de hacerse patentes, sobre las condiciones de trabajo para evitar más casos.

Espero den azken produktua: eraginaren adierazleak eta/edo minbiziaren hasierako fasearen markagailuak, minbizia sor dezaketen gai kimikoen eraginpean diharduten langileen osasuna zaintzeko, bai eta metodo analitikoak ere, gai horiek zehazteko.

Producto final esperado: indicadores de efecto y/o marcadores de fase inicial de cáncer para la vigilancia de la salud de la población trabajadora expuesta a agentes químicos cancerígenos, así como métodos analíticos para determinarlos.

2. gaia.– Disruptore endokrinoekiko esposizio profesionala: langileen osasunaren gaineko eragina.

Tema 2.– Exposición laboral a disruptores endócrinos: efectos sobre la salud de la población trabajadora.

Helburua: langileak hainbat gai kimikoren eraginpean aritu daitezke, eta gai horietako batzuek giza organismoaren hormona gisa joka dezakete; horregatik esaten zaie disruptore endokrino. Gai horiek oso ugariak dira, baina ez dakigu Euskal Autonomia Erkidegoan zehazki zenbateraino dauden zabalduta. Era berean, ez dakigu zer langile diren kalteberenak gai horien aurrean, nahiz eta beti aipatzen diren ugaltzeko adinean dauden gizon eta emakumeak eta haurdun dauden emakumeak.

Objetivo: la población trabajadora puede estar expuesta a múltiples agentes químicos, algunos de los cuales pueden actuar como hormonas del organismo humano, por lo que reciben el nombre de disruptores endocrinos. La presencia de estos agentes es amplia, aunque se desconoce su extensión real en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, tampoco se conoce la población trabajadora más vulnerable, aunque siempre se menciona a hombres y mujeres en edad fértil y mujeres en situación de embarazo.

Espero den azken produktua: datu-base bat honako hauek jasotzeko: EAEn gehien erabiltzen diren disruptore endokrinoak, horien eragina, bakoitzaren aurrean biztanle kalteberenak zein diren, erabiltzerakoan hartzen diren prebentzio-neurriak, ordezkoak, etab.

Producto final esperado: base de datos con los disruptores endocrinos más utilizados en la comunidad, efectos de los mismos, población más vulnerable a cada uno de ellos, medidas preventivas durante su uso, sustitutos, etc.

3. gaia.– Lanaren monitorizazioa: adina versus patologia kronikoa.

Tema 3.– Monitorización del trabajo: edad versus patología crónica.

Helburua: laneko arrisku jakin batzuk egiaz gertatzea, hainbat faktoreren artean, faktore pertsonalen araberakoa ere bada. Faktore pertsonal horietako bat adina da, adinaren poderioz giza organismoa ahalmen fisikoak nahiz psikikoak galtzen joaten baita. Alabaina, adinaz gain, zenbait patologia kroniko ere hartu behar dira aintzat, langileengan, haien zereginean eta ingurunean izan dezaketen eraginagatik. Beraz, eginkizun batzuetan beharrezkoa litzateke gizabanakoen zenbait konstanteri buruzko informazioa izatea, eginkizun horiek betetzeko moduan dauden ala ez jakite aldera.

Objetivo: la materialización de determinados riesgos del trabajo depende, entre otros muchos factores, de factores personales. Uno de estos factores personales es la edad que supone un deterioro físico y psíquico del organismo humano. Sin embargo, junto con la edad, se han de considerar determinadas patologías crónicas por su posible efecto sobre la persona trabajadora, su tarea y su entorno. Por tanto, en algunas tareas sería necesario disponer de información sobre determinadas constantes del individuo con el fin de conocer si se encuentra en condiciones de realizar dicha tareas.

Espero den azken produktua: patologia kronikoei loturiko zenbait konstante monitorizatzeko sistema, langilea bere eginkizunean jarraitzeko moduan dagoen jakiteko haien bidez.

Producto final esperado: sistema de monitorización de determinadas constantes asociadas a patologías crónicas que permitan determinar si se está en condiciones de continuar la tarea.

4. gaia.– Migratzaileen alderdi kulturalak eta laneko arriskuak.

Tema 4.– Aspectos culturales y riesgos laborales en las personas migrantes.

Helburua: gaur egungo gizarte globalizatuan, langileak jatorri askotakoak dira edo izan daitezke; hori dela-eta, kultura- eta sinesmen-aniztasun handia egon daiteke eta horrek lanaren antolaketan eta garapenean eragin dezake, baita arriskutzat hartzen den horretan edo bizitzari ematen zaion balioan ere. Horrenbestez, beharrezkoa da jakitea zer faktore kultural diren erabakigarriak laneko arriskuen prebentzioaren esparruan, enpresetan prebentzio arloko politikak garatu ahal izateko.

Objetivo: en esta sociedad actual globalizada, el colectivo trabajador tiene o puede tener origen muy diverso, por lo que puede haber diversidad de culturas y creencias que afectan a la organización y al desarrollo del trabajo y también a lo que se entiende por riesgo o el valor que se da a la vida. Por tanto, se hace necesario conocer qué factores culturales son los determinantes en el área de prevención de riesgos laborales con el fin de desarrollar las políticas preventivas de las empresas.

Espero den azken produktua: garatu beharreko prebentzio-politika berrietan eragin handiena duten alderdi kulturalak zein diren jakitea. Alderdi kultural horiek segurtasunean eta osasunean izan ditzaketen eragin kaltegarriak ezabatzeko neurriak.

Producto final esperado: aspectos culturales con mayor impacto sobre las nuevas políticas preventivas a desarrollar. Medidas para poder eliminar los efectos negativos sobre la seguridad y salud de dichos aspectos culturales.

5. gaia.– Erakundeen eraldaketa, enplegu- eta lan-eredu berriak.

Tema 5.– Transformación de las organizaciones, nuevos patrones de empleo y trabajo.

Helburua: gizartea aldatzen ari da eta, gizartearekin batera, lan egiteko modua ere bai. Erakunde berri horiek, enplegu-eredu berriek, malgutasunak, telelanak eragina dute laneko arriskuen prebentzioan, baita egindako lanarekin eta lantoki berriekin zerikusia duten segurtasun eta osasun arloko faktore eta arriskuetan ere. Hau da, eragina dute garatu beharreko prebentzio-politiken gain.

Objetivo: la sociedad está cambiando y con ella el modo de trabajar. Estas nuevas organizaciones, nuevos patrones de empleo, la flexibilización, el teletrabajo repercuten en la prevención de riesgos laborales, así como en los factores y riesgos de seguridad y salud asociados con el trabajo desarrollado y los nuevos lugares de trabajo. Es decir, tienen influencia sobre las políticas de prevención a desarrollar.

Espero den azken produktua: aldaketa horiek guztiek langileen osasunean duten eraginari buruzko balorazio-txostena, eta arrisku berri horiek saihesteko ezarri beharreko lan-baldintzak eta saihestu ezin izan diren arriskuak ezabatzeko edo murrizteko neurriak definitzea.

Producto final esperado: informe de valoración sobre los efectos sobre la salud de la población trabajadora de todos estos cambios y definición de condiciones de trabajo a implantar para evitar los nuevos riesgos y medidas preventivas para eliminar o reducir los riesgos que no se han podido evitar.

6. gaia.– Legionella pneumophila: Pontiac sukarra eta legionarioaren gaixotasuna.

Tema 6.– Legionella pneumophila: Fiebre de Pontiac y Enfermedad del Legionario.

Helburua: legionella uretan dagoen bakterio bat da eta gai da gizakia kutsatzeko, familiaren, taldearen eta abarren arabera. Gizakiak Pontiac sukarra eta pneumonia gara ditzake bakterio horren ondorioz. Orain arte pneumoniarekin gaixotu diren pertsonei loturiko zenbait arrisku-faktoreren berri badakigu, eta bakterio horren eraginpean egon direnek defentsak gara ditzaketela ere bai, baina ez dakigu zergatik sortzen den ondorio bat eta ez bestea, nahiz eta teoria batzuk izan.

Objetivo: la legionella es una bacteria presente en el agua capaz de infectar al ser humano, según la familia, grupo, etc. Las afecciones que el ser humano puede desarrollar son la fiebre de Pontiac y una neumonía. Se conocen algunos factores de riesgo asociados a la personas que hasta la fecha han desarrollado neumonía, y que personas expuestas pueden desarrollar defensas, pero no sé conoce por qué se desarrolla un efecto y no otro, aunque sí algunas teorías.

Espero den azken produktua: gaixoak legionellaren eraginez pneumonia garatzeko zer baldintza izan behar dituen eta bakterioak berak ere zer baldintza izan behar dituen zehaztuko duen azterlana.

Producto final esperado: estudio sobre las condiciones necesarias no solo del sujeto enfermo sino también de la bacteria para que se desarrolle la neumonía por legionella.

7. gaia.– Agente kartzinogenoekiko (amiantoa) esposizio profesionala gertaberritu eta ebaluatzeko tresnak.

Tema 7.– Herramientas para reconstrucción y evaluación de la exposición laboral a agentes cancerígenos: amianto.

Helburua: amiantoarekiko esposizio profesionala balioestea, atzera begira, Euskal Autonomia Erkidegoko profesional eta ekoizpen-jarduerei dagokienez, proiektuan garatu eta balia daitekeen tresna baten bidez edo lehendik dauden tresnak balioztatuz, eta/edo amiantoa duten eraikuntzako materialek sute-baldintzetan zer portaera duten aurreikustea.

Objetivo: estimar la exposición laboral a amianto con carácter retrospectivo, en profesionales y actividades productivas de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de una herramienta propia explotable o validación de herramientas existentes y/o predecir el comportamiento de materiales constructivos que contengan amianto en condiciones de incendio.

Espero den azken produktua: tresna bat honako esparru hauetan aplikatzeko: amiantoak eragindako laneko minbiziaren epidemiologia-zaintzarako, kontingentzia profesionalaren zehaztapenerako eta/edo asbesto-liberazioa ebaluatzeko, behin liberatuta gai horrek zer portaera duen neurtze aldera.

Producto final esperado: herramienta aplicable al ámbito de la vigilancia epidemiológica del cáncer laboral por amianto y de la determinación de la contingencia profesional y/o evaluar la liberación de asbesto con el fin de medir su comportamiento una vez liberado.

8. gaia.– Enpresetan lan-arriskuen prebentzioa ebaluatzeko metodologia, laneko segurtasun, osasun eta ongizatearekin lotutako adierazleen bidez.

Tema 8.– Metodología de evaluación de la prevención de riesgos laborales en las empresas a través de indicadores de seguridad, salud y bienestar laborales.

Helburua: garapen metodologiko bat egitea, horren bidez laneko arriskuen prebentzioaren hainbat alderdi modu objektiboan aztertzeko eta adierazleen bidez neurtzeko, modu horretara uneoro enpresa baten prebentzio-egoera zein den jakiteko.

Objetivo: realizar un desarrollo metodológico que permita el análisis objetivo y cuantificable mediante indicadores en las diferentes facetas de la prevención de riesgos laborales de modo que se pueda conocer en cada momento la realidad preventiva de una empresa.

Espero den azken produktua: enpresa batean laneko arriskuen prebentzioaren alderdiak ebaluatzeko tresna bateratua.

Producto final esperado: herramienta de evaluación integrada de los diferentes aspectos de la prevención de riesgos laborales en una empresa.

9. gaia.– Laneko arriskuen arrazoien azterketa haztatua.

Tema 9.– Análisis ponderado de las causas de accidentes laborales.

Helburua: hainbat teoriaren arabera lan-istripuak prebentzioaren porrotaren ondorio dira; modu batera edo bestera, teoria horien guztien arabera hainbat arrazoi eta baldintza uztartzearen ondorioz gertatzen dira istripuak, eta guztietan bereizgarri bera antzematen da: prebentzio-neurri baten edo batzuen gabezia edo gutxiegitasuna. Komeni da jakitea zer eragin izan duten gabezia edo hutsune horiek 2012. eta 2016. urteen artean gertatutako laneko istripuetan.

Objetivo: existen diversas teorías explicativas del accidente de trabajo como fracaso de la prevención; de uno u otro modo, todas ellas identifican tal resultado como la conjunción de causas y circunstancias diversas con el denominador común de la carencia o insuficiencia de una o varias medidas preventivas. Interesa conocer la contribución de estas carencias o insuficiencias en los accidentes laborales producidos entre 2012 y 2016.

Espero den azken produktua: analisi multifaktoriala, laneko istripuetan eragina duten aldagaiei buruzko inpaktu-matrize gurutzatu batean oinarrituta landua, eta istripuak analisi morfologikoaren bitartez multzokatzeko aukera ebaluatzea.

Producto final esperado: análisis multifactorial elaborado a partir de una matriz de impacto cruzado sobre las diferentes variables que intervienen en los accidentes laborales y evaluación de su posible agrupación a partir de un análisis morfológico de aquellos.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común