Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2018ko ekainaren 19a, asteartea

N.º 117, martes 19 de junio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Pribatuen iragarkiak

Anuncios particulares

IHOBE A.B.
IHOBE, S.A.
3173
3173

IRAGARKIA, zeinaren bidez laguntzetarako deialdia egiten baita, 2018ko ekitaldian ekodiseinuko proiektuak eta ekoberrikuntzako proiektuak egiteko.

ANUNCIO por el que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Ecodiseño y proyectos de ecoinnovación durante el ejercicio 2018.

Ekodiseinuko proiektuetarako deialdia.

Convocatoria para proyectos de ecodiseño.

Laguntza horien xedea Euskadiko industria-enpresen gaitasunak indartzea da –batik bat ETEenak–, balio erantsi handiagoko produktuak edo zerbitzuak gara ditzaten, ekonomia zirkularrago batekin eta bizi-ziklo osoan ingurumen-inpaktu txikiagoa izatearekin lotutako ezaugarriak erantsiz, industria-garapenaren inguruko Europako gidalerroei jarraituz.

Estas ayudas tienen por objeto reforzar las capacidades de las industrias vascas, y en particular de las PYMEs, para el desarrollo de productos/servicios con mayor valor añadido incorporando atributos relacionados con una economía más circular y un menor impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida en sintonía con las directrices europeas de desarrollo industrial.

Ekoberrikuntzako proiektuetarako deialdia.

Convocatoria para proyectos de ecoinnovación.

Laguntza horien xedea da I+G+B bultzatzeko Europako programetara aurkezten diren I+G+B proiektuen diseinu bikainak sustatzea, berrikuntza arloan arreta jarriz Eusko Jaurlaritzan ingurumen-, industria- eta lehiakortasun-politikaren lehentasunezko esparruetan. Hona hemen helburuak:

Estas ayudas tienen por objeto Impulsar un diseño excelente de proyectos de I+D+i que se presentan a los Programas de financiación de Apoyo a la I+D+i europeos focalizando la innovación en los ámbitos prioritarios de la política ambiental, industrial y competitiva del Gobierno Vasco, para conseguir:

– Nabarmen handitzea Euskadiko proposamenek arrakasta izateko dituzten aukerak, finantzaketa lortzea jotzen baita arrakastatzat.

– Incrementar sustancialmente la probabilidad de éxito de las propuestas vascas, entendido éxito como obtención de financiación.

– Euskadiko enpresen lehiakortasuna handitzea –batik bat ETEena–, I+G+Baren emaitzen aplikazio praktiko batetik eta ingurumen-aldagaiak ekarritako baliotik abiatuta.

– Reforzar la competitividad de las empresas vascas (prioritariamente PYMEs) a partir de la aplicación práctica de los resultados de la I+D+i y del valor aportado por la variable ambiental.

Deialdiaren oinarriak interesdunen eskura daude Ihobe SA Ingurumen Kudeaketako Sozietate Publikoaren web-orrian (www.ihobe.eus).

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas en la página web de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A. (www.ihobe.eus).

Laguntzak emateko, norgehiagoka-prozedura erabiliko da.

El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva.

Eskabideak aurkezteko epea, deialdi bietarako, iragarkia argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta honako data hauetan amaitu:

El plazo de presentación de solicitudes para las dos convocatorias comienza el día siguiente de la publicación de este anuncio y finaliza:

Ekodiseinuko proiektuei dagokienez:

Para los proyectos de Ecodiseño:

Eskabideak aurkezteko epea 2018ko uztailaren 2an amaituko da, 13:00etan.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará a las 13 horas del día 2 de julio de 2018.

Ekoberrikuntzako proiektuei dagokionez:

Para los proyectos de ecoinnovación:

2 epe ezartzen dira:

Se establecen 2 plazos:

– Uztailaren 2ko 13:00etan.

– A las 13:00 horas del 2 de julio.

– Azaroaren 5eko 13:00etan.

– A las 13:00 horas del 5 de noviembre.

Deitutako laguntzen aurrekontu-zuzkidura 120.000 eurokoa da ekodiseinuko proiektuetarako, eta 100.000 eurokoa ekoberrikuntzako proiektuen diseinu bikainerako.

La dotación presupuestaria de las ayudas convocadas es de 120.000 euros para proyectos de ecodiseño y de 100.000 euros para el diseño excelente de proyectos de ecoinnovación.

Bilbao, 2018ko ekainaren 11.

Zuzendari nagusia,

JESÚS LOSADA BESTEIRO.


Azterketa dokumentala

En Bilbao, a 11 de junio de 2018.

El Director General,

JESÚS LOSADA BESTEIRO.


Análisis documental

Euskadi, bien común