Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

113. zk., 2018ko ekainaren 13a, asteazkena

N.º 113, miércoles 13 de junio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3051
3051

1/2018 LEGEA, ekainaren 7koa, Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzekoa.

LEY 1/2018, de 7 de junio, de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte.

Eusko Legebiltzarrak 1/2018 Legea, ekainaren 7koa, Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea aldatzekoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 1/2018, de 7 de junio, de modificación de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Eusko Legebiltzarrak Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea onartu zuen, eta, horretarako, kiroleko dopinaren aurkako borrokan nazioartean aurreratuen dauden erakundeek onartutako printzipioak erabili ziren. Lehiaketa-kirolaren egitura piramidala denez, eta kirol-lehiaketek elkarren artean lotura dutenez lurralde-eremuetan eta -mailetan, esparru juridiko komuna behar da kiroleko dopinaren aurkako borrokan aritzeko.

El Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que se basó en los principios comúnmente aceptados por los organismos internacionales más avanzados en la lucha contra el dopaje en el deporte. La estructura piramidal del deporte de competición y la interrelación de las competiciones deportivas en sus distintos ámbitos y niveles territoriales exigía un marco jurídico común en la lucha contra el dopaje en el deporte.

Hori dela eta, 2003. urtean, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak Dopinaren aurkako Mundu Kodea idatzi zuen, eta kode horren osagarri diren nazioarteko estandarrak ere zehaztu zituen. Testu horiek nazioarteko kirol-mugimenduak derrigor bete beharreko arau eta jarraibideen multzoa dira, eta horrekin batera, baita beharrezko erreferentzia ere dopinaren aurkako borrokan esku hartzen ari diren erakunde publikoentzat ere. Ekimen horien ondorioz, Unescok, 2005eko urriaren 19an izandako bileran, Kiroleko Dopinaren Aurkako Nazioarteko Konbentzioa onartu zuen. Espainiak ere berretsi duen konbentzio hori (2007ko otsailaren 16ko Estatuaren Aldizkari Ofizialean argitaratu zen) gure ordenamendu juridikoaren zati bat da, Konstituzioaren 96. artikuluan xedatutakoaren arabera. Nahiz eta Dopinaren aurkako Mundu Kodea ez izan konbentzioaren zati bat, konbentzioak dio sinatzaileak behartuta daudela kodeko printzipioak errespetatzera, kiroleko dopinaren aurkako borroka-moldeak estatu mailan eta nazioarte mailan koordinatzeari begira.

Por dicha razón, en el año 2003, la Agencia Mundial Antidopaje elaboró el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales que lo complementan. Tales textos constituyeron un conjunto de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional y de necesaria referencia para las instituciones públicas implicadas en la lucha contra el dopaje. Ello condujo a la aprobación, por la Unesco, en su sesión de 19 de octubre de 2005, de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Dicha convención, que fue ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 16 de febrero de 2007, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. Aunque el Código Mundial Antidopaje no forma parte integrante de la convención, esta establece que, con miras a coordinar en el plano nacional e internacional las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los signatarios de la convención están obligados a respetar los principios del código.

Bateratze-giro horretan, 2013ko azaroaren 12tik 15era, Dopinaren aurkako IV. Mundu Konferentzia egin zen Johannesburgen, Hegoafrikan. Bertan, zenbait kirol-erakunderen eta estaturen ordezkariek hartu zuten parte, eta 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean sartu den Dopinaren aurkako Mundu Kode berria onartu zen.

En este marco de armonización, durante los días 12 a 15 de noviembre de 2013, se desarrolló en Johannesburgo, Sudáfrica, la IV Conferencia Mundial Antidopaje, en la que participaron representantes de las organizaciones deportivas y de estados, y se aprobó el nuevo Código Mundial Antidopaje que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2015.

Hauexek dira kode berri horrek dakartzan aldaketa esanguratsuenak:

Como modificaciones más relevantes del nuevo código, se pueden destacar las siguientes:

– Dopinaren alorreko arau-hausteen tipifikazioan, indarrean dagoen 2009ko Kodeko arau-hausteak atxikitzen ditu kode berriak, baina jokabide berri batzuk ere zigortzen ditu.

– En la tipificación de las infracciones en materia de dopaje, el nuevo código mantiene las infracciones del vigente código de 2009, pero se añaden nuevas conductas penadas.

– Atea irekitzen zaio lagin biologikoen analisiak egiteko aukerari Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren egiaztapena ez duten laborategietan, baldin eta Agentziaren onarpena badute.

– Se incluye la posibilidad de que las muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuenten con la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí con su aprobación.

– Zehapenak aldatu egiten dira, halako moldez non etendura-epeak nabarmen luzatu diren.

– Se modifican las sanciones, incrementándose de forma sustancial los periodos de suspensión.

– Dopinaren aurkako Mundu Kode berriak 10 urteko preskripzio-epea ezartzen du.

– El nuevo Código Mundial Antidopaje establece un nuevo periodo de prescripción de 10 años.

Horiek direla eta, Euskadik nahitaez egokitu beharra dauka, lehenbailehen, orain indarrean dagoen Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legea Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira.

Por ello, el País Vasco se encuentra en la obligación de adecuar, a la mayor brevedad, la vigente Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, al nuevo Código Mundial Antidopaje.

Lege honek bermatu behar du dopinaren kontrako borrokaren alorrean herritarrek bi hizkuntza ofizialetatik edozein erabiltzeko duten eskubidea, eta errespeta daitezela kirolarien eta kirolarekin erlazionatutako gainerako pertsonen hizkuntza-eskubideak. Gogorarazi behar dugu botere publikoen erantzukizuna dela euskara erabiltzeko herritarren eskubidea bermatzea, eta gure hizkuntzaren ezagutza eta erabilera babestea eta sustatzea. Horretarako, kontuan hartuko da Euskararen Erabilera Normalizatzeko 10/1982 Legeak ezartzen duena.

La presente ley debe garantizar el derecho de la ciudadanía a usar cualquiera de las dos lenguas oficiales en el ámbito de la lucha contra el dopaje, y que se respetan los derechos lingüísticos de las y los deportistas y de las demás personas relacionadas con el deporte. Debemos recordar que es responsabilidad de los poderes públicos garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizar el euskera, y amparar e impulsar el conocimiento y uso de nuestra lengua. Para ello, se tendrá en cuenta lo que establece la Ley 10/1982, de normalización del Uso del Euskera.

Era berean, lege honek erantzuna emango dio emakume eta gizonen arteko berdintasunari, eta genero-ikuspegia onartuko du lege honen garapenean.

Asimismo, la presente ley dará respuesta a la igualdad entre mujeres y hombres, adoptando la perspectiva de género en el desarrollo de dicha ley.

Bide batez, 12/2012 Legearen aldaketa baliatu dugu Dopinaren aurkako Euskal Agentzia –zeina Eusko Jaurlaritzan kirol arloan eskumena duen sailari atxiki baitzitzaion– legearen 10. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari esleitzen zaizkion funtzioak gauzatzeko zerbitzu espezializatu gisa aitortzeko.

Asimismo, se ha aprovechado la modificación de la Ley 12/2012 para reconocer a la Agencia Vasca Antidopaje, servicio que fue adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, como servicio especializado encargado de desarrollar las funciones atribuidas en el artículo 10 de la ley a la Administración Pública del País Vasco.

Azkenik, Euskadiko Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen akordioaren edukia erantsi da testuan.

Por último, el texto incorpora el contenido del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

Lehenengo artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 10.1.u artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo primero.– Se modifica el apartado 1.u del artículo 10 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«Dopin-kontroletan laginak hartzeko langileen prestakuntza bultzatzea, zeregin horretan hizkuntza ofizial bietan lanean aritzeko gaitasuna izango duten pertsonak trebatuz. Era berean, aintzat hartuko da genero-ikuspegia, laginak hartzeko taldean kirolariaren sexu bereko pertsona bat izan dadin, legeetan jasotzen denez».

«Promover la formación de personal para la recogida de muestras en los controles de dopaje, habilitando a las personas para que tengan competencia para trabajar en las dos lenguas oficiales en dicha función. Asimismo, tomar en consideración la perspectiva de género, para que en el equipo de recogida de muestras haya una persona del mismo sexo que el o la deportista, tal y como se establece en las leyes».

Bigarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 10.2 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo segundo.– Se modifica el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«2.– Dopinaren aurkako Euskal Agentziak –kirolaren alorrean Eusko Jaurlaritzan eskumena duen sailari atxikitako administrazio-organo gisa– aurreko paragrafoan Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoari esleitzen zaizkion funtzioak beteko ditu.

«2.– La Agencia Vasca Antidopaje, como órgano administrativo adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, desarrollará las funciones atribuidas en el apartado anterior a la Administración pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Erregelamendu bidez zehaztuko dira bai agentzia horren antolaketa bai haren eginkizunen irismena, ahalmenak eta jarduteko prozedurak.

Se determinará reglamentariamente tanto su organización como el alcance de sus funciones, potestades y procedimientos de actuación.

Aurreko zenbakiko f) letrako ikuskaritza burutu behar duten langileak agintari publikotzat joko dira lan horretan ari direla, eta beren zereginak betetzen dihardutenean jakiten dutena isilpean gorde beharko dute derrigor, baita lan hori utzi eta gero ere. Haien aktak egiazkotzat hartuko dira».

El personal que ejerza la inspección a que se refiere la letra f) del apartado anterior tendrá la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos, y estará obligado a guardar secreto sobre las informaciones que conozca en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en ellas. Sus actas se presumen veraces».

Hirugarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 11.4 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo tercero.– Se modifica el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará rectado en los siguientes términos:

«4.– Aholku Batzordean eta COVAUT batzordean, ahal dela, emakumeen eta gizonen presentziaren arteko oreka gordeko da, eta kideek bi hizkuntza ofizialak jakitea lehenetsiko da».

«4.– La composición del Consejo Consultivo y del COVAUT tratará de atender el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, y se priorizará el conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte de sus miembros».

Laugarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 12.9 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo cuarto.– Se modifica el apartado 9 del artículo 12 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«9.– Kontrola egin ahal izango zaie Euskal Autonomia Erkidegoan egindako kirol-lehiaketa edo -jardueretan parte hartzen duten kirolariei, salbu eta lehiaketa edo jarduera horiek estatu mailako lehiaketa ofizialak eta nazioarteko kirol-federazioek edo dagokion erakunde olinpiko edo paralinpikoak antolaturiko nazioarteko kirol-lehiaketak badira.

«9.– Podrán ser sometidos y sometidas a control aquellos y aquellas deportistas que participen en competiciones o actividades deportivas que se celebren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, quedando excluidas, en todo caso, las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y las competiciones deportivas internacionales organizadas por las federaciones deportivas internacionales o el organismo olímpico o paralímpico correspondiente.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak kasu batean bakarrik egin ahal izango dizkie kontrolak, lehiaketatik kanpo, estatu mailako lizentzia, Euskadiz kanpoko beste erkidegoren bateko lizentzia edo nazioarteko lizentzia duten kirolariei: Kirolean Osasuna Babesteko Espainiako Agentziaren eskariz edo erkidegoetako edo nazioarteko erakunde edo federazioen eskariz, eta aldez aurretik haiekin hitzarmen bat sinatuta.

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco únicamente podrá realizar controles fuera de competición a deportistas con licencia estatal, licencia autonómica distinta de la autonómica del País Vasco o licencia internacional a solicitud y previo convenio con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte o con las organizaciones o federaciones autonómicas o internacionales responsables.

Aplikatzekoa den legediaren arabera eskumena duen erakundeak izapidetuko ditu kontrol horien ondorioz ireki litezkeen zehapen- edo diziplina-espediente administratiboak.

La tramitación de los expedientes administrativos sancionadores o disciplinarios que pudieran derivarse de ellos se realizará por el organismo que resulte competente con arreglo a la legislación aplicable.

Dena dela, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako dopin-kontroletako analisien behin betiko emaitzak dagozkion kirol-erakunde eskudunetara bidaliko dira».

En cualquier caso, los resultados analíticos definitivos de los controles de dopaje efectuados en el País Vasco serán trasladados a los organismos deportivos correspondientes que puedan resultar competentes».

Bosgarren artikulua.– 11., 12. eta 13. zenbakiak gehitzen zaizkio Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 13. artikuluari. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo quinto.– Se añaden los apartados 11, 12 y 13 al artículo 13 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«11.– Emaitzak kudeatzeaz arduratzen den dopinaren aurkako organoak B lagina ere analizatzea erabaki dezake, bere irizpideetan oinarrituta, nahiz eta kirolariak ez eskatu lagin horren analisirik.

«11.– El órgano antidopaje responsable de la gestión de resultados podrá, según su criterio, decidir que se analice la muestra B, aun en el caso de que el o la deportista no solicite el análisis de dicha muestra.

12.– Dopinaren aurkako arauak hautsi direla frogatzeko, nahikoa izango da:

12.– Serán pruebas suficientes de infracción de las normas antidopaje, cualquiera de las siguientes:

a) Kirolariak B lagina analizatzeari uko egiten dionean –eta, beraz, analisi hori egiten ez denean–, A laginean debekaturiko substantzia bat edo haren metabolitoak edo markatzaileak agertzea.

a) La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra A del o de la deportista, cuando renuncie al análisis de la muestra B y esta no se analice.

b) Kirolariaren B lagina analizatu, eta berresten baldin bada A laginean agertutako substantzia debekatua edo haren metabolitoak edo markatzaileak agertzen direla.

b) Cuando la muestra B del o de la deportista se analice y dicho análisis confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores encontrados en la muestra A.

c) Kirolariaren B lagina bi flaskotan banatzen denean eta bigarren flaskoko analisiak berresten baldin badu lehenengo flaskoan agertutako substantzia debekatua edo haren metabolitoak edo markatzaileak agertzen direla.

c) Cuando la muestra B del o de la deportista se divida en dos frascos y el análisis del segundo frasco confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores encontrados en el primer frasco.

13.– Dopinaren aurkako organoaren betebeharra izango da dopinaren aurkako araudia urratu dela frogatzea. Eginkizun horretan, balio zientifikoa aitortuko zaie Dopinaren aurkako Mundu Agentziak onartutako metodo analitikoei edo erabakitzeko mugei, baldin eta kanpo-berrikusketa batek aztertzen baditu eta komunitate zientifikoaren irizpean jartzen badira».

13.– Recaerá sobre el órgano antidopaje la carga de probar que se ha producido una infracción de la normativa antidopaje. A tal efecto, se presumirá la validez científica de los métodos analíticos o límites de decisión aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje, que hayan sido objeto de revisión externa y consulta a la comunidad científica».

Seigarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 14.1 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo sexto.– Se modifica el apartado 1 del artículo 14 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«1.– Erregelamendu bidez zehaztuko diren klubek eta gainontzeko kirol-erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoak behar bezala erregistratutako liburu bat izan eta bete beharko dute nahitaez. Liburu horren osotasuna bermatuko da, eta bertan kirolariei beren zuzendaritzapean agindu dizkieten tratamendu terapeutikoak jaso beharko dituzte, baldin eta kirolariek inskripzio hori egitea onartzen badute. Liburu hori osasun-agiritzat hartuko da datuen zaintza eta babesaren ondorioetarako. Liburua hizkuntza ofizial bietako edozeinetan erredaktatu ahal izango da».

«1.– Los clubes y demás entidades deportivas que se determinen reglamentariamente están obligados a llevar un libro, debidamente registrado en la Administración pública de la Comunidad Autónoma vasca y del que exista garantía de su integridad, en el que harán constar los tratamientos terapéuticos que se hayan prescrito a las y los deportistas bajo su dirección, siempre que estos y estas autoricen dicha inscripción. Dicho libro tendrá la consideración de documento sanitario a los efectos de custodia y protección de datos. El libro podrá ser redactado en cualquiera de las dos lenguas oficiales».

Zazpigarren artikulua.– Aldatu egiten da Dopinaren Kiroleko aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 16.3 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo séptimo.– Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el dopaje en el deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«3.– Aurreko zenbakian adierazitako laginak aire, gernu, odol edo beste edozein fluidotatik hartutakoak edo lagin txikiak izango dira, erregelamendu bidez zehaztutako moduan. Bertan adieraziko da nola baliozkotzen diren, ondorio hauetarako, analisien prozedurak. Emaitzak kudeatzeaz arduratzen den dopinaren aurkako organoak kirolariari A eta B laginen analisien emaitzak jakinarazi baino lehen, lagin horien analisi osagarriak egin ahal izango dira».

«3.– Las muestras a que se refiere el párrafo anterior serán de aire, orina, sangre o cualquier otro fluido o muestra de carácter menor, en la forma que se determine reglamentariamente. Esta determinación incluirá la forma en que se validan, a estos efectos, los procedimientos analíticos. Las muestras podrán ser objeto de análisis adicionales, antes de que el órgano antidopaje responsable de la gestión de resultados comunique al deportista o a la deportista los resultados analíticos de las muestras A y B».

Zortzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 18.3 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo octavo.– Se modifica el apartado 3 del artículo 18 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«3.– Kirolariei lege honen aplikazio-eremuan egindako dopin-kontroletan, laginen analisiak Dopinaren aurkako Mundu Agentziaren nazioarteko egiaztapena duten laborategietan egin beharko dira, hau da, Estatuak homologatutakoetan edo Agentzia horrek berak onartutakoetan».

«3.– En los controles de dopaje realizados a las y los deportistas en el ámbito de aplicación de la presente ley, los análisis de las tomas de muestras deberán llevarse a cabo en laboratorios con acreditación internacional de la Agencia Mundial Antidopaje, homologados por el Estado o aprobados por dicha Agencia».

Bederatzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 19.1 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo noveno.– Se modifica el apartado 1 del artículo 19 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«1.– Nazioarteko konpromiso eta obligazioen esparruan, eta aintzat harturik Osasuna Babesteko eta Kiroleko Dopina Borrokatzeko azaroaren 21eko 7/2006 Lege Organikoaren 12.1 artikuluan aurreikusitakoa, Estatuaren Administrazio Orokorrak Estatuko Aldizkari Ofizialean egiteko agintzen duen argitalpenaz gain, Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen sailburuak aginduko du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko kirolean debekatuta dauden substantzien eta metodoen zerrenda. Gainera, zerrendan aldaketak egiten diren guztietan, berriro egingo da argitalpena».

«1.– En el marco de los compromisos y obligaciones internacionales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, la persona titular del departamento competente en materia de deporte, adicionalmente a la publicación que ordene la Administración General del Estado en el Boletín Oficial del Estado, ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación se producirá, además, en cada ocasión en que se introduzcan cambios en ella».

Hamargarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 21.1 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo décimo.– Se modifica el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egiten diren kirol-jardueretan –lehiakorretan zein lehiaz kanpokoetan– gertatzen diren egiteei edo ez-egiteei aplikatuko zaie, bidezkoa den heinean, lege honetan dopinari buruz jasotzen den arau-hausteen eta zehapenen araubidea. Ez da beharko lotura bereziko harremanik egon dadin. Edonola ere, kanpoan geldituko dira nazioarteko kirol-federazioek edo nazioarteko erakunde olinpikoek edo paralinpikoek antolaturiko estatu edo nazioarte mailako kirol-lehiaketa ofizialetan gertatzen diren egite edo ez-egiteak».

«1.– El régimen de infracciones y sanciones por dopaje contenido en esta ley será aplicable, en lo que resulte procedente, a las acciones u omisiones que tengan lugar en cualesquiera actividades deportivas, de carácter competitivo o no competitivo, que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que sea necesaria la existencia de relaciones de especial sujeción. No obstante, quedan excluidas las acciones u omisiones que se produzcan con ocasión de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional organizadas por las federaciones deportivas internacionales o por las organizaciones olímpicas o paralímpicas internacionales».

Hamaikagarren artikulua.– 22 bis artikulua gehitzen zaio Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeari. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo undécimo.– Se añade un artículo 22 bis a la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«22 bis artikulua.– Behin-behineko etendura.

«Artículo 22 bis.– Suspensión provisional.

1.– Baldin eta debekaturiko metodo batekin edo substantzia espezifiko bat ez den debekaturiko substantzia batekin loturiko aurkako emaitza analitikoren bat jasotzen bada, diziplina-araubidearen esparruan edo administrazio-zehapenen araubidearen esparruan, lizentziaren behin-behineko etendura ezarriko da berehala, behin egiaztatuz gero ez dela erabilera terapeutikoko baimenik eman eta ez dela emango, edota ez dela gertatu kontrol eta ikerketetarako nazioarteko estandarren itxurazko desbideratzerik edo laborategietarako nazioarteko estandarren desbideratzerik. Behin-behineko etendura horren ondorioz, ezinezkoa izango da lizentzia lortzea eta debekatuta egongo da kirol-lehiaketetan parte hartzea etendurak irauten duen bitartean.

1.– Cuando se reciba, tanto en el ámbito del régimen disciplinario como en el ámbito del régimen administrativo sancionador, un resultado analítico adverso por un método prohibido o una sustancia prohibida distinta de una sustancia específica, se impondrá de inmediato y de forma motivada una suspensión provisional de la licencia, una vez que se ha producido la confirmación de que no se ha concedido ni se concederá una autorización de uso terapéutico, o de que no se ha producido una desviación aparente del estándar internacional para controles e investigaciones o del estándar internacional para laboratorios. Tal suspensión provisional también conllevará la imposibilidad de obtención de licencia y la prohibición de participación en competiciones deportivas durante el periodo de suspensión.

2.– Ezingo da behin-behineko etendurarik ezarri, ez badira Dopinaren aurkako Mundu Kodean jasotako berrikusketa- eta jakinarazpen-prozesuak erabiltzen, edota etenduraren aurretik –edo haren ondoren, urgentziaz– kirolariari entzunaldiaren izapidea izateko aukerarik ematen ez bazaio.

2.– Una suspensión provisional no podrá ser adoptada sin llevar a cabo los procesos de revisión y notificación previstos en el Código Mundial Antidopaje o, si al o a la deportista no se le confiere la oportunidad de celebrar un trámite de audiencia previa a la imposición de la suspensión provisional o un trámite de audiencia posterior con carácter urgente.

3.– Etenaldia ezin izango da sei hiletik gorakoa izan, salbu eta interesdunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla-eta prozedura geldiarazten edo luzatzen bada.

3.– El tiempo de suspensión provisional no podrá exceder de seis meses, salvo en el caso de paralización o dilación del procedimiento por causa imputable a la persona suspendida.

4.– Kirolariak frogatzen badu arau-haustearen jatorria seguru asko produktu kutsatu bat izan zela, bertan behera utzi ahal izango da nahitaezko behin-behineko etendura.

4.– Podrá levantarse la suspensión provisional obligatoria si el o la deportista demuestra que en la infracción ha participado probablemente un producto contaminado.

5.– Nahitaezko behin-behineko etenduraz gainera, aukerako behin-behineko etendura ere aplikatu ahalko da, Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 7.9.2 artikuluan aipatutako kasu eta baldintzetan».

5.– Además de la suspensión provisional obligatoria, se podrá aplicar la suspensión provisional optativa en los supuestos y las condiciones previstos en el artículo 7.9.2 del Código Mundial Antidopaje».

Hamabigarren artikulua.– m) letra gehitzen zaio Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 23.1 artikuluari. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo duodécimo.– Se añade la letra m) al artículo 23, apartado 1, de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«m) Kirolari batek edo dopinaren aurkako organo baten agintearen mendeko pertsona batek lotura profesionala edo kirol-mailako lotura izatea dopinaren alorreko arau-hauste batengatik zehapen penala, diziplinazko zehapena edo administrazio-zehapena jaso duen beraren inguruko pertsona batekin, betiere dagokion dopinaren aurkako organoak idatziz jakinarazi badio kirolariari edo agintepeko pertsonari beraren inguruko pertsonaren egoeraz eta lotura horrek ekar dezakeen zehapenaz, Dopinaren aurkako Mundu Kodeak agintzen duen eran. Arau-hauste honetan sartzen da, halaber, lotura debekatua duten pertsonen estaltzaile edo haien bitartekari diren pertsonekin loturarik izatea».

«m) La asociación, a título profesional o deportivo, de un o una deportista u otra persona sujeta a la autoridad de un órgano antidopaje con cualquier persona de apoyo al deportista que haya sido sancionada penal, disciplinaria o administrativamente por una infracción en materia de dopaje, siempre que el o la deportista, o la persona sujeta a aquella autoridad, haya sido oportunamente notificada por escrito por el correspondiente órgano antidopaje de la situación del personal de apoyo y de la posible sanción derivada de la asociación, todo ello en los términos previstos en el Código Mundial Antidopaje. También se incluye en esta infracción la asociación con aquella persona que actúe como encubridora o intermediaria de las personas con las que está prohibida la asociación».

Hamahirugarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 24. artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo decimotercero.– El artículo 24 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, quedará redactado en los siguientes términos:

«24. artikulua.– Kirolariei ezartzekoak diren zehapenak.

«Artículo 24.– Sanciones a deportistas.

1.– Lege honen 23. artikuluaren lehenbiziko zenbakiko a), b), e), g), h), i), j), k) eta l) letretan aurreikusitako arau-hauste oso astunak eginez gero, lizentzia bi urtetik lau urte arteko aldi batean eteteko, kentzeko edo ezin eskuratzeko zehapenak ezarriko dira –hargatik eragotzi gabe 28. artikuluan aurreikusitako edozein murrizketa–, eta, horretaz gainera, hala badagokio, 3.001 eurotik 12.000 euro arteko isuna.

1.– Por la comisión de las infracciones muy graves previstas las letras a), b), e), g), h), i), j), k) y l) en el apartado primero del artículo 23, se impondrán, a reserva de cualquier reducción prevista en el artículo 28, las sanciones de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un periodo de dos a cuatro años, y, en su caso, multa de 3.001 a 12.000 euros.

2.– 23.1 artikuluko c) eta f) letretan jasotzen diren arau-hausteetan, etendura-epea lau urtekoa izango da, salbu eta laginik hartzen ez bada eta kirolariak frogatzen badu dopinaren aurkako arauak ez zituela beren-beregi urratu, orduan etendura-epea bi urtekoa izango baita.

2.– Para las infracciones previstas en el artículo 23.1.c) y f), el periodo de suspensión será de cuatro años, salvo que, en caso de no someterse a una recogida de muestras, la deportista o el deportista pueda demostrar que la infracción de las normas antidopaje se cometió de forma no intencionada, en cuyo caso el periodo de suspensión será de dos años.

3.– Lege honetako 23.1.d) artikuluan jasotzen diren arau-hausteetan, etendura-epea bi urtekoa izango da, hasiera batean, nahiz eta urte batera murriztu ahal izango den, kirolariaren erruduntasun-maila aintzat hartuta. Urte batetik bi urtera arteko zehapen murriztua ez zaie aplikatuko lokalizazioaren azken orduko aldaketak direla-eta edo bestelako jokamoldeak direla-eta kontrolei muzin egitekotan dabiltzala pentsatzeko aski susmo sendoa sorrarazten duten kirolariei.

3.– Para las infracciones previstas en el artículo 23.1.d) el periodo de suspensión será, en principio, de dos años, con la posibilidad de reducción a un año, dependiendo del grado de culpabilidad del deportista o la deportista. La aplicación de una sanción reducida de uno a dos años no será de aplicación a las y los deportistas que por motivo de cambios de localización de última hora u otras conductas generen una grave y fundada sospecha de que intentan evitar el sometimiento a los controles.

4.– Lege honetako 23.1 artikuluko h) eta i) letretan aipaturiko arau-hausteak direla eta, baldin eta kirolari adingabe bat tartean badago eta arau-hauslea kirolarien laguntzako pertsonaren bat bada eta substantzia ez-espezifikoekin lotura duen arau-haustea bada, etendura betiko izango da.

4.– En relación con las infracciones previstas en el artículo 23.1.h) e i) en las que esté involucrado un deportista o una deportista menor, y si es cometida por el personal de apoyo de los deportistas con sustancias no específicas, se impondrá la suspensión a perpetuidad.

5.– Lege honetako 23.1.m) artikuluan jasotzen diren arau-hausteetan, etendura-epea bi urtekoa izango da, hasiera batean, nahiz eta urte batera arte murriztu ahal izango den, kirolariaren erruduntasun-maila eta kasuko inguruabarrak aintzat hartuta.

5.– Para las infracciones previstas en el artículo 23.1.m), el periodo de suspensión será, en principio, de dos años, con la posibilidad de reducción hasta un mínimo de un año, dependiendo del grado de culpabilidad del deportista o de la deportista y otras circunstancias del caso.

6.– Lege honetako 23. artikuluaren bigarren zenbakian aurreikusitako arau-hauste astunak egiteagatik, federazio-lizentzia hiru hilabetetik bi urtera arteko aldi batean eteteko, kentzeko edo ezin eskuratzeko zehapena ezarriko da, eta, hala badagokio, 1.500 eurotik 3.000 euro arteko isuna ezarriko da.

6.– Por la comisión de las infracciones graves previstas en el apartado segundo del artículo 23 de esta ley, se impondrá la sanción de suspensión, privación o imposibilidad de obtención de licencia federativa por un periodo de tres meses a dos años, y, en su caso, multa de 1.500 a 3.000 euros.

7.– Baldin eta kirolariak, erabilera terapeutikoko baimena edukitzeko behar bezalako mediku-justifikazioa izanik, ez badu eskatu, edo aurretik zuen baimenaren indarraldia iraungi egin bada, lehendabiziko aldian ohartarazpena ezarriko zaio, betiere kontrolean analisiaren emaitza aurkakoa bada. Zehapen horrez gain, klubak ere jaso dezake diru-zehapena, halako ez-egiteetan izandako arduragabekeriagatik».

7.– En los supuestos en los que la deportista o el deportista, teniendo justificación médica suficiente para disponer de una autorización de uso terapéutico, no la haya solicitado, o haya caducado la vigencia de la anteriormente obtenida, se le impondrá la primera vez una amonestación, en el supuesto de que el control arroje un resultado analítico adverso. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la sanción económica que se pueda imponer al club por su falta de diligencia en tales omisiones».

Hamalaugarren artikulua.– 24 bis artikulua gehitzen zaio Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeari. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo decimocuarto.– Se añade un artículo 24 bis a la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«24 bis artikulua.– Arau-hauste anizkoitzengatiko zehapenak.

«Artículo 24 bis.– Sanciones por infracciones múltiples.

1.– Bigarrenez urratzen badira dopinaren aurkako arauak, hauek izango dira etendura-epeak:

1.– En el supuesto de una segunda infracción de las normas antidopaje, el periodo de suspensión será:

a) Sei hil.

a) Seis meses.

b) Dopinaren aurkako lehenengo arau-haustean ezarritako etendura-epearen erdia, inongo murrizketarik kontuan hartu gabe.

b) La mitad del periodo de suspensión impuesto en la primera infracción antidopaje, sin tener en cuenta ninguna reducción.

c) Bigarren arau-hausteari lehenengoa izango balitz aplikatu beharko litzaiokeen etendura-epea halako bi, inongo murrizketarik kontuan hartu gabe.

c) El doble del periodo de suspensión que habría de aplicarse a la segunda infracción como si fuera una primera infracción, sin tener en cuenta ninguna reducción.

Benetan aplikatuko den etendura-epea hiru horietatik luzeena izango da.

El periodo de suspensión que se aplicará será el más extenso de los tres periodos citados.

2.– Hirugarrenez urratzen badira dopinaren aurkako arauak, etendura betiko izango da, bi kasutan izan ezik: hirugarren arau-hauste horrek badakar lokalizatzeko moduan egotearen betebeharra urratzea edo hirugarren arau-hauste horrek zehapenak baliogabetzeko edo murrizteko baldintzak betetzen baditu. Kasu horietan, etendura-epea zortzi urtekoa izango da, gutxienez, eta betiko etendura, gehienez.

2.– La existencia de una tercera infracción de las normas antidopaje siempre dará lugar a la suspensión a perpetuidad, salvo que la tercera infracción suponga una infracción del deber de localización y salvo que la tercera infracción reúna las condiciones de anulación o reducción de sanciones. En estos últimos casos, el periodo de suspensión será desde ocho años hasta la suspensión a perpetuidad.

3.– Dopinaren aurkako arau-haustearen kasu batean kirolariak frogatzen badu ez duela errurik edo zabarkeriarik izan, kontaketari dagokionez, ez da aurreko arau-haustetzat joko.

3.– Una infracción de las normas antidopaje en la que el o la deportista haya probado la ausencia de culpa o negligencia no se considerará una infracción anterior.

4.– Dopinaren aurkako arau-hauste bat bigarren arau-haustetzat joko da bakarrik egiaztatzen bada arau-hausleak bigarrena egin orduko lehendabizikoaren berri jadanik jasoa zuela edo dopinaren aurkako organoak behar bezala egiaztatzen badu saiatu dela jakinarazpen hori egiten indarreko araudiak agintzen duen eran.

4.– Una infracción de las normas antidopaje solo se considerará segunda infracción si se acredita que la persona ha cometido la infracción tras haber recibido notificación de la primera infracción o después de que el órgano antidopaje acredite que ha intentado realizar esa notificación en los términos establecidos en la normativa establecida al efecto.

Dopinaren aurkako organoak hori frogatzen ez badu, arau-hausteak arau-hauste bakar bat –lehendabizikoa– balira bezala joko da, eta hari ezarri beharreko zehapenak zehapenik larriena dakarren arau-haustea izango du oinarri.

Cuando el órgano antidopaje no consiga demostrar lo anterior, las infracciones deben considerarse en su conjunto como una infracción única y primera, y la sanción impuesta se basará en la infracción que suponga la sanción más severa.

5.– Lehenengo arau-haustea ebatzi ondoren dopinaren aurkako organo batek aurkitzen baditu lehenengo arau-hauste hori jakinarazi baino lehenago egindako dopinaren aurkako arauen urraketa batekin loturiko gertakariak, zehapen gehigarri bat jarriko du dopinaren aurkako organo horrek, arau-hauste biak batera gertatu izan balira jarriko zitzaiokeena, alegia.

5.– Si, tras la resolución de una primera infracción, un órgano antidopaje descubre hechos relativos a una infracción de las normas antidopaje cometida antes de la notificación correspondiente a la primera infracción, el órgano antidopaje impondrá una sanción adicional basada en la sanción que se le podría haber impuesto si ambas infracciones hubieran sido determinadas al mismo tiempo.

6.– Arau-hausteak anizkoiztzat jotzeko, nahitaezkoa izango da arau-hauste horiek hamar urteko epean gertatzea.

6.– Para que unas infracciones puedan ser calificadas como múltiples será preciso que se hayan producido en un periodo de diez años.

7.– Dopinaren aurkako Mundu Kodearen 10.6 artikuluan aipatutako kasuetan etendura-epea murriztu ahal izango da».

7.– El periodo de suspensión podrá ser objeto de reducción adicional en los supuestos contemplados en el artículo 10.6 del Código Mundial Antidopaje».

Hamabosgarren artikulua.– 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. eta 11. zenbakiak gehitzen zaizkio Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 28. artikuluari. Honela geratu da artikulu hori:

Artículo decimoquinto.– Se añaden los apartados 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 al artículo 28 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«4.– Bi urtetik lau urterako zehapena duten arau-hauste oso larrientzako aurreikusitako etendura-epeak aplikatzeko irizpideak, honako hauek izango dira:

«4.– Los criterios para la aplicación de los periodos de suspensión previstos para las infracciones muy graves con sanción de dos a cuatro años serán los siguientes:

a) Espezifikotzat jotzen ez diren substantziak tartean daudela lehenengo arau-hauste oso astun batengatik ezarritako etendura-epea lau urtekoa izango da, hasiera batean. Kirolariak egiaztatzen badu arau-haustea ez duela beren-beregi egin, etendura-epea bi urtekoa izan ahalko da.

a) El periodo de suspensión impuesto por una primera infracción muy grave, cuando esté relacionada con sustancias calificadas como no específicas, será, en principio, de cuatro años. La persona podrá ser sancionada solo con dos años de suspensión si el deportista o la deportista puede acreditar que la infracción no fue intencionada.

b) Espezifikotzat jotzen diren substantziak tartean daudelarik dopinaren aurkako organoak frogatzen badu arau-haustea beren-beregi egin dela, etendura-epea lau urtekoa izango da. Bestela, orduan etendura-epea bi urtekoa izango da.

b) El periodo de suspensión será de cuatro años cuando la infracción esté relacionada con una sustancia calificada como específica y él órgano antidopaje demuestre que fue intencionada. En otro caso, el periodo de suspensión será de dos años.

5.– Jokabidean beren-beregi jardun dela ebatziko da baldin eta kirolaria jakitun bazegoen bere jokamoldearekin dopinaren aurkako arauak urratzen zituela edo jakitun bazegoen horretarako arrisku-maila handia zegoela eta, hala ere, arrisku horri muzin egin bazion.

5.– Para que la conducta sea considerada intencionada es necesario que el deportista o la deportista haya incurrido en una conducta que sabía que constituía una violación de las reglas antidopaje, o sabía que existía un riesgo significativo de que constituyera tal infracción haciendo caso omiso al mismo.

6.– Lehiaketetan bakarrik debekatuta dagoen substantzia batengatik aurkako emaitza analitiko baten ondorioz gertatzen den dopinaren arau-haustea ez dela beren-beregi egin joko da, kontrako frogarik ezean, baldin eta substantzia ez-espezifikoa bada eta kirolariak frogatzen badu debekaturiko substantzia hori lehiaketatik kanpo erabili duela.

6.– Una infracción de las normas antidopaje que resulte de un resultado analítico adverso por una sustancia prohibida solo en competición se presumirá, salvo prueba en contrario, como no intencionada si se trata de una sustancia no específica y el deportista o la deportista puede acreditar que dicha sustancia prohibida fue utilizada fuera de competición.

7.– Kirolariak edo dopinaren aurkako arauen mendean dagoen beste edozein pertsonak frogatzen badu, kasu jakin batean, ez dagoela beraren aldetik erruzko jokabiderik edo jokabide axolagaberik, ez da etendura-eperik aplikatuko.

7.– Cuando el deportista o la deportista o cualquier otra persona sometida a las normas antidopaje demuestren en un caso concreto que no existe conducta culpable o negligente por su parte no se aplicará el periodo de suspensión aplicable.

8.– Kirolariak frogatzen badu detektatutako substantzia debekatuaren jatorria produktu kutsatu bat izan zela, etendura-epea ohartarazpen bat izango da, gutxienez, eta bi urteko etendura, gehienez, erruduntasun-maila aintzat hartuta. Erruduntasun-maila zehazteko, kontuan hartuko da produktu kutsatuari buruz kontrol-inprimakian kirolariak egin duen deklarazioa.

8.– Si el deportista o la deportista puede demostrar que la sustancia prohibida detectada procedió de un producto contaminado, el periodo de suspensión consistirá, como mínimo, en una amonestación, y, como máximo, dos años de suspensión, dependiendo del grado de culpabilidad. Para la determinación del grado de culpabilidad se tendrá en consideración la declaración del producto contaminado por el deportista o la deportista en el formulario de control.

9.– Kirolariak edo lege honen mende dagoen edonork bere kabuz aitortzen badu dopinaren aurkako arauak urratu dituela, eta aitorpena egiten badu urraketa hori egiazta dezakeen lagina biltzeko jakinarazpena jaso baino lehen, eta une horretan aitorpena baldin bada arau-haustearen inguruan dagoen froga fidagarri bakarra, etendura-epea murriztu ahal izango da. Murrizketa hori ezin da izan, inolaz ere, bestela aplika zekiokeen etendura-epearen erdia baino txikiagoa.

9.– En caso de que el deportista o la deportista u otra persona sujeta a la presente ley admitan voluntariamente haber cometido una infracción de las normas antidopaje antes de haber recibido la notificación para la recogida de una muestra que podría probar la comisión de una infracción de las normas antidopaje, y que dicha confesión sea la única prueba fiable de la infracción en el momento de la confesión, podrá reducirse el periodo de suspensión, que no podrá ser inferior a la mitad del periodo de suspensión que podría haberse aplicado de otro modo.

10.– Kirolariak edo beste edonork, laginak hartzeari uko egiteagatik edo probak aldatzeagatik lau urteko zehapenaren mende daudela, bat-batean dopinaren aurkako arauak urratu izana aitortzen badute, bi urtera arteko etendura-epearen murrizketa izan dezakete, arau-haustearen larritasuna eta erruduntasun-maila aintzat hartuta.

10.– En el caso de que el deportista o la deportista u otra persona potencialmente sujeta a una sanción de cuatro años por evitar o rechazar una toma de muestras o por alterar la prueba, confiese inmediatamente la existencia de la infracción de las normas antidopaje podrá ver reducido su periodo de suspensión hasta un mínimo de dos años, dependiendo de la gravedad de la infracción y del grado de culpabilidad.

11.– Zehapenen ondorioz, ezinezkoa izango da Euskadiko instalazio publikoetako inolako lehiaketatan parte hartzea, lizentziaren etenaldiak, kentzeak edo eskuratzeko ezintasunak irauten duen bitartean».

11.– Las sanciones previstas en los apartados anteriores llevarán asimismo aparejada la imposibilidad de participar en cualquier tipo de competición en instalaciones públicas del País Vasco durante el tiempo en que dure la suspensión, privación o imposibilidad de obtención de la licencia».

Hamaseigarren artikulua.– 4. eta 5. zenbakiak gehitzen zaizkio Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 29. artikuluari. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo decimosexto.– Se añaden los apartados 4 y 5 al artículo 29 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«4.– Zehapen ekonomikoak jarriko dira bakarrik gehieneko etendura-epea jadanik ezarri den kasuetan.

«4.– Solamente se podrán imponer sanciones económicas en los casos en los que el periodo máximo de suspensión ya se haya impuesto.

5.– Dopinaren aurkako organoek dopinaren aurkako arau-hausteek eragindako gastuen errekuperazioa jaso ahal izango dute beren araudi propioan».

5.– Los órganos antidopaje podrán contemplar en su propia normativa la recuperación de los gastos provocados por las infracciones antidopaje».

Hamazazpigarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 30.2 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo decimoséptimo.– Se modifica el apartado 2 del artículo 30 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«2.– Analisiaren emaitza aurkakoa gertatu den lehiaketako kirol-emaitzak automatikoki baliogabetzeaz gainera, baliogabetu egingo dira halaber lagina jaso den egunetik edo dopinaren aurkako beste arau-hauste bat egiten denetik aurrera eta behin-behineko edozein etendura edo etenaldi gertatu arteko gainerako kirol-emaitza guztiak, horrek dakartzan ondorio guztiekin –baita dominak, puntuak eta sariak kentzea ere–, edozein behin-behineko etendura edo etendura-epe hasi arte, ekitate-arrazoiengatik salbu».

«2.– Además de la anulación automática de los resultados obtenidos en la competición durante la cual se haya producido el resultado adverso, todos los demás resultados obtenidos desde la fecha en la que se recogió la muestra o desde la fecha en que haya tenido lugar otra infracción de las normas antidopaje serán anulados, con todas las consecuencias que se deriven de ello, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios, hasta el inicio de cualquier suspensión provisional o periodo de suspensión, salvo por razones de equidad».

Gainera, 5. zenbakia gehitzen da. Honela idatzita geratuko da apartatu hori:

Asimismo, se añade un apartado 5, que quedará redactado en los siguientes términos:

«5.– Aurreko zenbakietan esandakoak ez zu ezertan eragozten hirugarren kaltedun batzuek beren eskubideak baliatzea eta erantzukizun-akzioak egikaritzea, izandako kalte-galerak konpontzeari begira».

«5.– Lo previsto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que terceros perjudicados puedan hacer valer sus derechos y ejercer acciones de responsabilidad para la reparación de los daños y perjuicios sufridos».

Hemezortzigarren artikulua.– 31 bis artikulua gehitzen zaio Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeari. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo decimoctavo.– Se añade el artículo 31 bis a la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«31 bis artikulua.– Lizentzia eteten den bitarteko estatusa.

«Artículo 31 bis.– Estatus durante una suspensión de licencia.

1.– Lizentzia etenda duen bitartean, ez kirolariak ez beste inork ezingo du parte hartu, inola ere, Dopinaren aurkako Mundu Kodea sinatu duten entitateek edo sinatzaile horietako baten erakunde batek antolatutako ezein lehiaketa edo jardueratan. Debeku horretatik kanpo gelditzen da heziketa-programetan edo errehabilitazio-programetan parte hartzea.

1.– Durante el periodo de suspensión de licencia ningún deportista u otra persona podrá participar, en calidad alguna, en ninguna competición o actividad organizada por alguna de las entidades signatarias del Código Mundial Antidopaje o de una organización de un miembro signatario. Queda exceptuada de esta prohibición la participación autorizada en programas educativos o de rehabilitación.

Debeku horren ondorioz, lizentzia etenda duen pertsonak ezingo du parte hartu entrenamenduetan, erakustaldietan edo antzeko jardueretan, ezta karguak bete edo erantzukizunak izan edo funtzio administratiboak burutu kirol-erakundeetan edo dopinaren aurkako organoetan.

La prohibición anterior conlleva que la persona suspendida no podrá participar en entrenamientos, exhibiciones y actividades similares, ni ocupar cargos o responsabilidades o desarrollar funciones administrativas en organizaciones deportivas o en órganos antidopaje.

2.– Lau urtetik gorako etendura-epea ezartzen zaion kirolariak edo pertsonak eskubidea izango du, lau urte igaro eta gero, lehiaz kanpoko kirol-ekitaldietan edo tokiko kirol-ekitaldietan parte hartzeko, baldin eta kirol-modalitate hori arau-haustea egin zuena ez beste bat bada edo harekin erlaziorik ez badu. Parte-hartze hori udal edo eskualde mailakoa izango da, ez hortik gorakoa, eta ezin dio zehapena jaso duen pertsonari aukerarik eman zuzenean edo zeharka goragoko maila bateko txapelketa baterako sailkatzeko; ezin dio aukerarik eman, halaber, kirolari adingabeekin lanean jarduteko.

2.– El o la deportista u otra persona a la que se le imponga un periodo de suspensión de más de cuatro años podrá, tras cuatro años de suspensión, participar en eventos deportivos no competitivos o en eventos deportivos locales en una modalidad deportiva que no sea en la que se haya cometido la infracción ni vinculada a ella. Tal participación solo será posible si el evento deportivo no supera el ámbito municipal o comarcal y se desarrolla a un nivel en el que la persona sancionada no pueda clasificarse directa o indirectamente para un campeonato de ámbito territorial superior, o siempre que no conlleve un trabajo con deportistas menores.

3.– Etendura ezarri zaion kirolariak etendura-epearen azken bi hiletan eskubidea izango du talde batekin berriz ere entrenatzeko edo klub edo kirol-erakunde baten instalazioak erabiltzeko; etendura-epea bi hiletik beherakoa bada, eskubide hori epearen azken laurdenean baliatu ahal izango du.

3.– El o la deportista suspendida podrá regresar al entrenamiento con un equipo o al uso de las instalaciones deportivas de un club u otra entidad deportiva durante los dos últimos meses del periodo de suspensión del o de la deportista, o el último cuarto del periodo de suspensión impuesto, si ese periodo fuera inferior.

4.– Lege honen arabera lizentzia lortzeko aldi baterako zigorra jaso duten lizentziarik gabeko kirolariei ere aplikatuko zaie artikulu honetan esandakoa».

4.– Las previsiones contenidas en este artículo también se aplicarán a las y los deportistas sin licencia que hayan sido sancionados con arreglo a esta ley con la imposibilidad temporal de obtención de licencia».

Hemeretzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 34. artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo decimonoveno.– Se modifica el artículo 34 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«34. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak preskribatzea.

«Artículo 34.– Prescripción de las infracciones y las sanciones.

1.– Ezin da dopinaren aurkako arauak hausteagatik prozesurik hasi lege honen mendean dagoen pertsona baten aurka, prozesua ez bada hasten arau-hauste egiten den egunetik hamar urte igaro baino lehen.

1.– No se podrá iniciar ningún proceso por infracción de las normas antidopaje contra una persona sometida a la presente ley, a menos que esa medida se tome dentro de un plazo de diez años desde la fecha en que se haya cometido la infracción.

2.– Falta oso astunengatik ezarritako zehapenak hiru urteren buruan preskribatuko dira, eta falta astunengatik ezarritakoak, bi urteren buruan.

2.– Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, y las impuestas por faltas graves, a los dos años.

3.– Baldin eta, pertsona edo erakunde interesdunaren jakinaren gainean, diziplina- edo zehapen-prozedurari ekiten bazaio, eten egingo da arau-hausteen preskripzioa; nolanahi ere, espedientea, erantzuleari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, hilabete baino luzaroago geldirik egoten bada, preskripzio-epea zenbatzen jarraituko da. Aurreko hori gorabehera, preskripzioaren etendurak bere horretan jarraituko du, prozedura lege honen 32. artikuluan aurreikusitako kausaren batengatik eten bada; nolanahi ere, preskripzio-epea zenbatzen jarraituko da, legez prozedurari berrekin ahal zaionetik hilabete igaro denean.

3.– Interrumpirá la prescripción de las infracciones la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad interesada, del procedimiento disciplinario o sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable a la o el presunto responsable. No obstante lo anterior, se mantendrá la interrupción de la prescripción en caso de suspensión del procedimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 32 de la presente ley, reanudándose su cómputo cuando haya transcurrido un mes desde que legalmente pueda retomarse el procedimiento.

4.– Era berean, laguntza emateagatik zehapenaren azkentzea eragiten duen prozedura hasten bada, zehapenen preskripzio-epea eten egingo da; nolanahi ere, epea zenbatzen jarraituko da prozedura azkentzerik gabe amaitu eta ebatzi denetik hilabete igaro denean».

4.– Asimismo, interrumpirá el plazo de prescripción de las sanciones la iniciación del procedimiento conducente a la extinción de la sanción por colaboración, reanudándose cuando, terminado este sin concesión, haya transcurrido un mes desde su resolución».

Hogeigarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 36.2 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo vigésimo.– Se modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«2.– Aurreko hori gorabehera, beste administrazio-organo batzuek ez dute galduko animaliek parte hartzen duten kirol-lehiaketetan dopinaren kontra jazartzeko dagokien eskumena, ezta beste organo batzuek ere Herritarren Segurtasunaren Babeserako martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoak xedatutakoaren ondorioz dagokiena».

«2.– Lo anterior se entiende sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos en materia de represión de dopaje en animales que participan en competiciones deportivas y de las competencias de otros órganos en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana».

Gainera, 3. zenbakia gehitzen zaio 36. artikuluari. Honela idatzitako geratuko da:

Asimismo, se añade el apartado 3 al artículo 36, que quedará redactado en los siguientes términos:

«3.– Artikulu honek jasotzen ez dituen gaietan, diziplina-prozeduren alorreko eskumenari buruzko irizpideak aplikatuko dira (hurrengo artikuluan azaltzen dira irizpide horiek), baldin eta bateragarriak badira administrazio-zehapenak ezartzeko ahalaren izaerarekin».

«3.– En lo no dispuesto en este artículo, se aplicarán los criterios relativos a la competencia en materia de procedimientos disciplinarios, criterios que se hallan contenidos en el artículo siguiente, siempre que resulten compatibles con la naturaleza de la potestad sancionadora de carácter administrativo».

Hogeita batgarren artikulua.– 6., 7., 8., 9. eta 10. zenbakiak gehitzen zaizkio Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 37. artikuluari. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo vigésimo primero.– Se añaden los apartados 6, 7, 8, 9 y 10 al artículo 37 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«6.– Dopin-kontrolen emaitzak kudeatzeko ardura, hasiera batean, laginak biltzeko lana hasi edo burutu duen dopinaren aurkako organoarena izango da. Laginik biltzen ez bada, kudeaketa horren ardura izango da ustezko arau-hausleari dopinaren aurkako arauak urratu dituela lehendabizikoz jakinarazten dion eta gero arau-haustea arduraz pertsegituko duen dopinaren aurkako organoarena.

«6.– La gestión de los resultados de un control antidopaje recaerá, en principio, en el órgano antidopaje que haya iniciado o realizado la recogida de muestras. Si no hay recogida de muestras, la gestión recaerá en el primer órgano antidopaje que notifique primero al presunto infractor la vulneración de las normas antidopaje y que luego persiga diligentemente la infracción.

7.– Dopinaren aurkako organoen artean gatazkarik sortzen bada, emaitzak kudeatzeko ardura nork duen, Dopinaren aurkako Mundu Agentziak ebatziko du gatazka.

7.– Si surge un conflicto entre órganos antidopaje acerca de cuál de ellas tiene competencia para gestionar los resultados, será la Agencia Mundial Antidopaje quien resuelva el conflicto.

8.– Laginak biltzeko lana hasi eta burutzen duen dopinaren aurkako organo batek beste entitate baten esku uzten badu emaitzak kudeatzeko lana, egiaztatu beharko du eskuordetza jaso duen entitate horren arauak bat datozela Dopinaren aurkako Mundu Kodearekin.

8.– En aquellos casos en que un órgano antidopaje que inicia y realiza la recogida de muestras tenga delegada la gestión de los resultados en otra entidad, se responsabilizará de confirmar que las normas de la organización delegataria se ajustan al Código Mundial Antidopaje.

9.– Kirolariak lokalizatzeko betebeharrak urratzetik eratortzen diren emaitzak kudeatzeko eskumena kirolariak lokalizazioari buruzko datuak bidali behar zituen dopinaren aurkako organoarena izango da.

9.– La competencia para la gestión de resultados derivada de la infracción de las obligaciones derivadas de la localización del o de la deportista recaerá en el órgano antidopaje a la que el o la deportista debería haber remitido los datos de localización.

10.– Emaitzak kudeatzeko prozedura batean kirolariak atzera egiten badu, prozedura daraman dopinaren aurkako organoak eskumena izango du prozedura bururaino eramateko».

10.– Si el o la deportista se retira en el transcurso de un procedimiento de gestión de resultados, el órgano antidopaje que lo lleve a cabo seguirá teniendo competencia para llevarlo a término».

Hogeita bigarren artikulua.– 38 bis artikulua gehitzen zaio Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legeari. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo vigésimo segundo.– Se añade el artículo 38 bis a la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos.

«38 bis artikulua.– Zehapenen zabalkundea.

«Artículo 38 bis.– Divulgación de sanciones.

1.– Dopinaren aurkako arauren bat urratzearen ondorioz kirolari batek edo beste pertsonaren batek arau-hauste oso astunagatik zehapenik jasotzen badu, arau-hauslearen identitatearen jendaurreko zabalkundea egin beharko du emaitzak kudeatzeko lanaren ardura duen dopinaren aurkako organoak, hogei eguneko epean zehapena irmoa den egunetik zenbatuta. Zehapena jasotzen duen pertsona jakitun ipini behar da zabalkunde horretaz.

1.– La identidad de cualquier deportista o persona sancionada por una infracción muy grave de alguna norma antidopaje deberá ser divulgada públicamente por el órgano antidopaje responsable de la gestión de resultados en el plazo máximo de veinte días desde la firmeza de la sanción. La persona sancionada deberá ser informada acerca de la mencionada divulgación.

2.– Dopinaren aurkako organoak arau-haustea nolakoa den jakinarazi behar du, zer kirol-modalitatetan gertatu den, dopinaren aurkako zer araudi urratu den, zein den zehapena jaso duen pertsonaren izena eta zer zehapen jarri diren. Zabalkundean ez da emango erabilitako metodo edo substantziari buruzko daturik, salbu eta erabat nahitaezkoa bada.

2.– El órgano antidopaje deberá divulgar la naturaleza de la infracción, la modalidad deportiva, la normativa antidopaje infringida, el nombre de la persona sancionada y las sanciones impuestas. La divulgación no contendrá datos sobre el método o sustancia empleada, salvo que resulte completamente imprescindible.

3.– Horren guztiaren berri dopinaren aurkako organoaren webgunean emango da, eta hilabete batez egongo da ikusgai. Etendura-epea hilabetetik gorakoa bada, epe horretan egongo da ikusgai. Zehapenaren iraunaldia amaitzen denean, kendu egin beharko da informazio hori.

3.– La publicación se realizará en el sitio web del órgano antidopaje, dejándola expuesta durante un mes o la duración de cualquier periodo de suspensión, si este fuese superior. Esta publicación no podrá mantenerse después de la finalización del plazo de duración de la sanción.

Behar diren neurriak hartu beharko dira, Interneten argitaratutako informazioa bilaketa-tresnen bitartez kapturatu edo indexatu ez dadin.

Deberán adoptarse medidas para evitar que la información publicada en Internet no pueda ser captada o indexada a través de motores de búsqueda.

Edozein kasutan, Dopinaren aurkako Euskal Agentziaren web-orrian ohartarazi beharko da ezen argitaratutako informazioa ezingo dela gero tratatu bestelako helburuetarako.

En todo caso, se deberá advertir en la página web de la Agencia Vasca Antidopaje que la información publicada no podrá ser tratada posteriormente para fines distintos.

4.– Arau-hauslea adingabea denean ez da egingo artikulu honetan azaldutako zabalkundea. Adingabe bat tartean dela egiten den komunikazio publikoa kasuan kasuko gertakari eta inguruabarren araberakoa izango da».

4.– La divulgación obligatoria prevista en este artículo no se realizará cuando la persona sea un menor. La comunicación pública en un caso que afecte a un menor será proporcional a los hechos y circunstancias del caso».

Hogeita hirugarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 41.1.a artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo vigésimo tercero.– Se modifica el apartado 1.a del artículo 41 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«a) Informazioko eta prestakuntzako programak kirol federatuaren, eskola-kirolaren eta unibertsitate-kirolaren eta beste kirol-adierazpen ez-lehiakor batzuen esparruan. Programen eskaintza hizkuntza ofizial bietan izango da, eta euskara lehenetsiko da 18 urtetik beheragokoentzako programetan».

«a) Programas de formación e información en el ámbito del deporte federado, escolar y universitario y de otras manifestaciones deportivas de carácter no competitivo. La oferta de programas se hará en las dos lenguas oficiales, y se priorizará el euskera en los programas para personas menores de 18 años».

Hogeita laugarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 41.1.d artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo vigésimo cuarto.– Se modifica el apartado 1.d del artículo 41 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«d) Dopinaren gaineko ikerketa-programak, hainbat ikuspegitatik: kulturalak, soziologikoak, etikoak, kirolekoak, medikoak, generokoak eta beste zernahi antzeko».

«d) Programas de investigación sobre el dopaje desde diferentes perspectivas: culturales, sociológicas, éticas, deportivas, médicas, de género y cualesquiera otras análogas».

Hogeita bosgarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 42.1 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo vigésimo quinto.– Se modifica el apartado 1 del artículo 42 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoak kirolaren eremuko dopinari buruzko informazio-sistema bat ezarriko du, zeinak bi hizkuntza ofizialetan lan egiteko ahalmena izango duen. Sistemak horrek ezaugarri hauek izango ditu kontuan besteak beste: sexuaren aldagaia kirolariei buruzko datuak jasotzean eta ustiatzean, kirolarien itxaropenen eta iritzien analisi berezituak egin ahal izatea, eta genero-adierazleak izatea».

«1.– La Administración pública de la Comunidad Autónoma vasca establecerá un sistema de información acerca del dopaje en el ámbito del deporte, que deberá estar habilitado para funcionar en las dos lenguas oficiales. Este sistema incluirá, entre otros aspectos, la variable de sexo en la recogida y explotación de los datos relativos a las y los deportistas y la realización de análisis diferenciados de las expectativas y opiniones de dichas personas, e introducirá indicadores de género».

Hogeita seigarren artikulua.– Aldatu egiten da Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 45.3 artikulua. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo vigésimo sexto.– Se modifica el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte, que quedará redactado en los siguientes términos:

«3.– Osasun-txartelak honako hauei guztiei buruzko informazioa jasoko du: kirolariak aukeratutako harreman-hizkuntza, azterketa medikoak, osasun- eta dopin-kontrolak –kasuan kasuko lizentzia eskuratzen duen unetik kirolariari egiten zaizkionak–, haien emaitzak eta medikuak hartzen dituen erabakiak, kirolariaren osasun-laguntza egokia izan dadin kontuan hartu beharrekoak. Eta baita, horrez gain, kirolariak eskuratutako erabilera terapeutikoko baimenei buruzko datuak, eta kirolariaren lan-bajei eta kirol-bajei buruzkoak. Erregelamendu bidez zehaztuko da informazio horren norainokoa eta dagokion dokumentazioa igortzeko modua, kirolariaren hizkuntza-hautua errespetatuko delarik ezinbestean».

«3.– La tarjeta de salud contendrá la información referida a la lengua de relación elegida por el o la deportista, al conjunto de reconocimientos médicos, controles de salud y de dopaje, realizados al o a la deportista desde la obtención de la correspondiente licencia, su resultado y las determinaciones médicas a tener en cuenta para su adecuada atención sanitaria. Asimismo, incluirá los datos de las autorizaciones de uso terapéutico concedidas y de las bajas laborales y deportivas que haya tenido el deportista. Se determinará reglamentariamente el alcance de esta información y la forma de transmisión de la documentación correspondiente, debiendo respetarse necesariamente la elección lingüística del deportista».

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lege honetan xedatutakoa betetzean, administrazio publikoek euskara eta gaztelania erabiliko dituzte herritarrek administrazio publiko horiekin dituzten harremanak haiek nahi duten hizkuntza ofizialean izan daitezen, ahoz zein idatziz, horrela bermatuko baita arreta hizkuntza horretan berean jasotzeko herritarrek duten eskubidea.

Al cumplir con lo dispuesto en esta ley, las administraciones públicas utilizarán el euskera y castellano para que las relaciones que tengan los ciudadanos y ciudadanas con ellas sean en el idioma oficial que quieran aquellos, tanto de forma oral como escrita, garantizando así el derecho que les asiste para recibir la atención en el mismo idioma.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Lege hau indarrean sartu aurretik dopinaren alorrean egin diren arau-hausteak aurreko araudiaren mende egongo dira, salbu eta arau berrian aurreikusitako erregulazioa onuragarriagoa den espedientea jaso duten pertsonentzat.

Las infracciones en materia de dopaje que se hayan cometido antes de la entrada en vigor de esta ley se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior, salvo que la regulación prevista en la nueva norma sea más favorable para las personas expedientadas.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Lege hau indarrean sartu aurretik kiroleko dopina zigortzeko alorrean hasi diren diziplina-prozedurak aurreko araudiaren mende egongo dira, salbu eta interesdunak bere kabuz lege hau aplikatzea aukeratzen duen.

Los procedimientos disciplinarios en materia de represión del dopaje en el deporte que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, se regirán por la normativa anterior, salvo que el interesado opte voluntariamente por la aplicación de la presente ley.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 7a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común