Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

92. zk., 2018ko maiatzaren 15a, asteartea

N.º 92, martes 15 de mayo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
2569
2569

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 3koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, Gaztemundu programaren 2018. urteko ediziorako deia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2018, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convoca el programa Gaztemundu en su edición de 2018.

Abenduaren 23ko 316/2003 Dekretuak (EHAA, 8. zk., 2004ko urtarrilaren 14koa) Gaztemundu programa arautu zuen –martxoaren 31ko 38/2015 Dekretuak (EHAA, 65. zk., 2015eko apirilaren 9koa) aldatu zuen dekretu hori–. Programa horren bitartez, gazteek egonaldia egingo dute Euskadin, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak finantzaturik, gaurko errealitatera hurbil daitezen. Egonaldi horretan, onuradunek parte hartu beharko dute eurentzat antolatzen diren lan jardunaldietan, eztabaida foroetan eta kultur guneetara, erakundeetara eta turismo guneetara egingo diren bisitetan.

El Decreto 316/2003, de 23 de diciembre (BOPV n.º 8, de 14 de enero de 2004), modificado por el Decreto 38/2015, de 31 de marzo (BOPV n.º 65, de 9 de abril de 2015), regula el programa Gaztemundu, que consiste en una estancia en Euskadi, como forma de acercamiento a su realidad actual, financiada por la Administración General de la Comunidad Autónoma. Durante dicha estancia, las personas beneficiarias deberán participar en las jornadas de trabajo, los foros de debate y en las visitas culturales, institucionales y turísticas que se organicen.

Dekretu horren 8. artikuluak ezarritakoaren arabera, bidezkoa da 2018ko ekitaldirako laguntzetarako deia egitea.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del citado Decreto, procede convocar el programa para el ejercicio 2018.

Hori dela eta, honako hau

Por lo tanto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

Gaztemundu programarako deia egitea, 51.600 euroko zenbatekoarekin, euskal etxeetako gazteek 2018ko egonaldia egin dezaten Euskadin. Eranskin bakarrean jaso dira horretarako onartu diren oinarriak.

Convocar, con un importe de 51.600 euros, el programa Gaztemundu de estancia en Euskadi para jóvenes de Centros Vascos, en su edición de 2018, con arreglo a las Bases que se aprueban y figuran en el Anexo único.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Gaztemundu programa arautzen duen abenduaren 23ko 316/2003 Dekretuan ezarritakoaz gainera, aurtengo deialdirako hauek aplikatuko dira: Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Erregimen Juridikorako urriaren 1eko 40/2015 Legea; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zena); Diru-laguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, eta azken hori garatzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

Además de lo previsto en el Decreto 316/2003, de 23 de diciembre, por el que se regula el programa Gaztemundu, la presente convocatoria se sujeta a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la regulación básica establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaitu egiten du administrazio-bidea. Beraz, ebazpenaren aurka egiteko, berraztertze-errekurtsoa jar dakioke ebazpena eman duen organoari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien epaitegian, bi hileko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko maiatzaren 3a.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

ERANSKINA
GAZTEMUNDU 2018 PROGRAMARAKO DEIALDIAREN OINARRIAK

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de mayo de 2018.

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

ANEXO
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA GAZTEMUNDU 2018

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

1.– Oinarri hauen xedea da Gaztemundu programarako dei egitea, bigarren oinarrian ezarritako baldintzak betetzen dituzten gazteek egonaldia egin dezaten Euskadin 2018ko irailaren 1etik 16ra.

1.– Las presentes bases tienen por objeto convocar el programa Gaztemundu consistente en una estancia en Euskadi, entre el 1 y el 16 de septiembre de 2018, para jóvenes que cumplan los requisitos establecidos en la base segunda.

2.– Edizio honetarako prestakuntza-gaia euskal dantzak irakasteari buruzko formazioa izango da. Gaia Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Aholku Batzordeak onartutako 2016-2019 Lau Urterako Planean dator jasota.

2.– El tema formativo para esta edición gira en torno a la formación para la enseñanza de danzas vascas, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Cuatrienal de Acción Institucional 2016-2019, aprobado por el Consejo Asesor de Relaciones con las Colectividades Vascas.

3.– Edizio honetan 15 egonaldi eskainiko dira gehienez.

3.– El número máximo de estancias ofertadas en esta edición es de 15.

Bigarrena.– Eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

Segunda.– Requisitos de las personas solicitantes.

1.– 18 eta 35 urte bitartean izatea 2018ko urtarrilaren 1ean.

1.– Tener entre 18 y 35 años, a fecha 1 de enero de 2018.

2.– Bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldetik kanpo izatea.

2.– Tener su residencia en el exterior del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Ofizialki aintzatetsitako eta Euskal Etxeen Erregistroan inskribaturiko euskal etxe bateko bazkide izatea deialdia argitaratu baino hiru urte lehenagotik, gutxienez.

3.– Ser socio o socia, con una antigüedad de al menos tres años en el momento de la publicación de la convocatoria, en alguno de los Centros Vascos-Euskal Etxeak oficialmente reconocidos e inscritos en el Registro de Centros Vascos.

4.– Gaztemundu programako egonaldiren baten onuraduna ez izatea, 2003an arautu zenetik.

4.– No haber sido beneficiario o beneficiaria de una estancia en el programa Gaztemundu desde su regulación en 2003.

5.– Euskal dantzak irakasteko jakintza egiaztatzea, bideo bat aurkeztuz.

5.– Acreditar documentalmente conocimientos en enseñanza de danzas vascas, mediante la presentación de un vídeo.

Hirugarrena.– Zenbatekoa.

Tercera.– Importe.

Gaztemundu prestakuntza-programara 2018rako 51.600 euro bideratu dira guztira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko aurrekontuetan berariaz ezarritako aurrekontu kredituetatik dator zenbateko hori.

El importe destinado a estas ayudas para el año 2018, asciende a un total de 51.600 euros, procedente del correspondiente crédito presupuestario establecido al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2018.

Laugarrena.– Eskabideak baloratzeko irizpideak.

Cuarta.– Criterios de valoración de las solicitudes.

1.– Ebaluazio batzordeak irizpide hauek erabiliko ditu aurkeztutako eskabideak baloratzeko:

1.– Entre las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación procederá a la valoración de las mismas, con arreglo a los siguientes criterios:

a) Bideo grabaketaren balorazioa (40 puntu, gehienez).

a) Valoración de la grabación en video (hasta un máximo de 40 puntos).

b) Eskatzailearen parte hartze maila partaide den euskal etxearen bizitza sozialean (40 puntu, gehienez).

b) Antigüedad y grado de participación de la persona solicitante en la vida social del Centro Vasco–Euskal Etxea al que pertenece (hasta un máximo de 40 puntos).

c) Euskara jakitea (10 puntu, gehienez).

c) Conocimiento de euskera (hasta un máximo de 10 puntos).

d) Euskal Herrian inoiz egon gabekoa izatea (10 puntu).

d) No haber visitado el País Vasco (10 puntos).

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak, Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritzaren bitartez, egingo ditu Gaztemundu programak berekin dakartzan kudeaketa-zereginak.

Corresponderá a la Secretaría General de Acción Exterior, a través de la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior, la realización de las tareas de gestión que conlleva el programa Gaztemundu.

A irizpidea: «Bideo grabaketaren balorazioa». 3-5 minutuko bideo bat aurkeztu beharko dute. Eskatzaileak dantza klase baten erakuspena egin beharko du. Dantza hori euskal folklore tradizionalekoa izan beharko da (40 puntu, gehienez ere).

Criterio A: «Valoración de la grabación en vídeo». Deberán presentar un vídeo de 3 a 5 minutos de duración, donde se muestre al candidato o candidata dando una clase de danza del folklore tradicional vasco (hasta un máximo de 40 puntos).

Aintzat hartuko dira:

Se valorarán:

– Eskatzaileak aukeratu duen dantzari buruzko ezagutza (10 puntu, gehienez).

– El conocimiento de la danza elegida por parte del candidato o candidata (hasta un máximo de 10 puntos).

– Dantzatzeko duen gaitasuna eta dantzaren esanahia azaltzekoa (15 puntu, gehienez).

– Su capacidad de interpretar la danza y de explicar su significado (hasta un máximo de 15 puntos).

– Dantzaren exekuzioa irakasterakoan frogatzen duen ezagutza pedagogikoa (15 puntu, gehienez).

– Su conocimiento a nivel pedagógico a la hora de enseñar a ejecutar la misma (hasta un máximo de 15 puntos).

B irizpidea: «Eskatzailearen antzinatasuna eta parte hartze maila partaide den euskal etxearen bizitza sozialean». Euskal etxearen bizitza sozialean duten parte hartze maila baloratuko da (40 puntu, gehienez).

Criterio B: «Antigüedad y grado de participación de la persona solicitante en la vida social del Centro Vasco-Euskal Etxea al que pertenece». Se valorará el grado de participación en la vida social del centro (hasta un máximo de 40 puntos).

Baremazioa horrela egingo da:

La baremación se realizará de la siguiente forma:

– Bazkidearen antzinatasuna partaide den erakundean (10 puntu, gehienez ere).

– Antigüedad como socio o socia de la entidad a la que pertenecen (hasta un máximo de 10 puntos).

Erantzukizun maila eskatzen duten zereginetan jarduteagatik:

Por la implicación en tareas de responsabilidad:

– Iraganean euskal etxea kudeatzen arduradun karguak izan dituztenei, baina ebazpen hau argitaratzen den egunean horrelakorik ez dutenei (5 puntu, gehienez).

– A quienes ostenten o hayan ostentado cargos de responsabilidad en la gestión del Centro Vasco-Euskal Etxea en el pasado, pero no lo hagan a la fecha de publicación de la presente Resolución (hasta un máximo de 5 puntos).

– Ebazpen hau argitaratzen den egunean berariazko zereginen baten erantzukizunen bat dutenei zuzendaritza batzordeen alorretik kanpo, hala nola gazte-taldeetan, dantzetan, liburutegian eta abarretan (5 puntu, gehienez).

– A quienes ostenten a la fecha de publicación de la presente Resolución algún tipo de responsabilidad en labores específicas fuera del ámbito de las juntas directivas, como pueden ser los grupos de jóvenes, danzas, biblioteca, u otros (hasta un máximo de 5 puntos).

– Ebazpen hau argitaratzen den egunean, arduradun-karguak izatea zuzendaritza-batzordeetan, bokal gisa edo kudeaketa eginkizun orokorretan (10 puntu, gehienez).

– A quienes ostenten a la fecha de publicación de la presente Resolución cargos de responsabilidad en las juntas directivas como vocales o en tareas generales de gestión (hasta un máximo de 10 puntos).

– Ebazpen hau argitaratzen den egunean erakundeko arduradun-karguren bat izatea; adibidez, erakundeko presidente, idazkari edo diruzain (10 puntu, gehienez).

– A quienes ostenten a la fecha de publicación de la presente Resolución cargos de responsabilidad de Presidente, Secretario/a o Tesorero/a de la entidad (hasta un máximo de 10 puntos).

Puntu bat emango da dena delako euskal etxeko bazkidetza-urte bakoitzeko, eta puntu bat arduradun-karguan emandako urte bakoitzeko.

La puntuación se otorgará a razón de un punto por cada año como socio o socia en el Centro Vasco-Euskal Etxea, y de un punto por cada año de desempeño de cargos de responsabilidad.

C irizpidea: «Euskara jakitea». Euskararen ezagutza egiaztatzeari dagokionez, Euskal Etxeko Presidentearen egiaztagiri bidez ziurtatuko dira, ikasten emandako urteen arabera. Bi puntu emango zaie HABEk edo beste erakunde ofizial batek onartu eta finantzatutako ikasturte bakoitzeko (10 puntu, gehienez).

Criterio C: «Conocimiento de euskera». Los conocimientos de euskera se acreditarán mediante certificados emitidos por el Presidente de la euskal etxea, valorándose según los años de estudio, de forma que se concederán dos puntos por cada año cursado en grupos reconocidos y financiados por HABE u otros organismos oficiales (hasta un máximo de 10 puntos).

D irizpidea: «Euskal Herrian inoiz egon gabekoa izatea». 10 puntu emango zaizkio Euskal Herrian inoiz egon ez denari.

Criterio D: «No haber visitado el País Vasco». Se puntúa con 10 puntos a quienes nunca han visitado el País Vasco.

2.– Hautaketa-prozeduran onartzeko, gutxienez 50 puntu lortu beharko dituzte eskaerek.

2.– Para ser admitidas en el procedimiento de selección las solicitudes deberán obtener al menos 50 puntos.

Bosgarrena.– Eskariak aurkeztea.

Quinta.– Presentación de las solicitudes.

1.– Eskariak hona bidali behar dira: Lehendakaritza, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia, Nafarroa kalea, 2, 01007 Vitoria-Gasteiz, edo Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean 16.4 artikuluan jasotako edozein bide erabilita. Eskaerak formalizatzeko, oinarri hauei erantsitako inprimaki-eredua erabili beharko da, eta inprimakiak web orri honetan egongo dira interesdunen esku: www.euskadi.eus/euskaldunak

1.– Las solicitudes se presentarán en Lehendakaritza, Secretaría General de Acción Exterior, c/ Navarra, número 2, 01007 Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con el modelo impreso que se adjunta a las presentes bases, que estará a disposición de las personas interesadas en la página web www.euskadi.eus/euskaldunak, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Agiri hauek erantsi behar zaizkio eskariari:

2.– Junto a la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Pasaportearen edo nortasun agiriaren kopia, adina eta bizilekua egiaztatzeko.

a) Copia del pasaporte o carnet de identidad donde se acredite la edad y el lugar de residencia.

b) Euskal etxeak emandako ziurtagiria, eskatzailearen bazkidetza egiaztatzeko, hau da, ofizialki aintzatetsitako eta Euskal Etxeen Erregistroan inskribaturiko euskal etxe bateko bazkide dela deialdia argitaratu baino hiru urte lehenagotik, gutxienez, eta baita eskatzaileak zenbateraino hartzen duen parte euskal etxearen bizitza sozialean, eta, hala bada, zuzendaritza-batzordeetako arduradun-karguetan edo kudeaketa-lan orokorretan, denboraldiak zehaztuta. Horrez gain, euskal etxeak adierazi beharko du bere kidea aukeratua izanaren ondorioz dagozkion betebeharrak ez betetzeak dakartzan gastuak itzultzeko ardura bere gain hartzen duela. Eskatzailearen parte hartze mailaren inguruko txostena ere erantsi beharko du euskal etxeak.

b) Certificación del Centro Vasco que acredite la condición de socio o socia con una antigüedad de al menos tres años en el momento de la publicación de la convocatoria, así como el grado de participación en tareas de responsabilidad de la persona solicitante en alguno de los Centros Vascos-Euskal Etxeak oficialmente reconocidos e inscritos en el registro de Centros vascos. Asimismo deberá certificar que el Centro Vasco asume la responsabilidad de reintegrar los gastos que se generen por la persona adjudicataria en caso de incumplimiento de las obligaciones, y deberá adjuntar un informe sobre el grado de participación de la persona en la vida social del solicitante.

c) 3 eta 5 minutu arteko iraupena duen grabazio digitala, zeinetan erakutsiko den eskatzailea euskal folklore tradizionaleko dantza klase bat ematen.

c) Grabación digital de 3 a 5 minutos de duración, donde se muestre al candidato o candidata dando una clase de danza del folklore tradicional vasco.

d) Euskaren ezagutzaren egiaztagiria.

d) Documentación acreditativa del conocimiento del euskera.

e) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, Euskal Herrian inoiz egon gabekoa dela adierazten duena.

e) Declaración responsable de la persona solicitante de no haber visitado nunca el País Vasco.

3.– Eskatzaileak sinatu behar du eskaria.

3.– La solicitud deberá ser firmada por la persona solicitante.

Seigarrena.– Eskabideak aurkezteko epea.

Sexta.– Plazo de presentación.

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Zazpigarrena.– Ebaluazio Batzordea.

Séptima.– Comisión de Evaluación.

Abenduaren 23ko 316/2003 Dekretuaren 11. artikuluan aurreikusitako ebaluazio batzordeak honako kide hauek izango ditu:

La Comisión de Evaluación prevista en el artículo 11 del Decreto 316/2003, de 23 de diciembre, estará conformada por los siguientes miembros:

– Gorka Álvarez Aranburu jauna, Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria, batzordeburua.

– D. Gorka Álvarez Aranburu, Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, Presidente de la Comisión.

– Andoni Martín Arce jauna, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko funtzionarioa, bokala.

– D. Andoni Martín Arce, técnico de la Secretaría General de Acción Exterior, vocal.

– Benan Oregi Iñurrieta jauna, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko funtzionarioa, bokala.

– D. Benan Oregi Iñurrieta, técnico de la Secretaría General de Acción Exterior, vocal.

– María Isabel Etxabarria Pérez andrea, Kanpo Harremanetarako Idazkaritzatik, batzordeko idazkaria.

– Dña. María Isabel Etxabarria Pérez, de la Secretaría General de Acción Exterior, secretaria de la comisión.

Zortzigarrena.– Prozedura ebaztea.

Octava.– Resolución del procedimiento.

Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendariak ebatziko du Gaztemundu programaren deialdia, Ebaluazio Batzordeak egindako proposamena kontuan izanda.

El Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, a la vista de la propuesta efectuada por la Comisión de Evaluación, resolverá la convocatoria del programa Gaztemundu.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común