Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

86. zk., 2018ko maiatzaren 7a, astelehena

N.º 86, lunes 7 de mayo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2432
2432

AGINDUA, 2018ko apirilaren 18koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, deialdia egiten zaie Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak edo erregelamenduzkoak dituzten federazio eta elkarteei, prestakuntza-jarduerak egin ditzaten 2018-2019 ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta (L3. Elebitasuna hezkuntza eleaniztunaren esparruan).

ORDEN de 18 de abril de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones destinadas a las Federaciones y Asociaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados que imparten Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para la realización de actividades de formación relacionadas con los proyectos de innovación dentro del Proyecto lingüístico de centro durante el curso 2018-2019 (L3. Bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe).

Heziberri 2020 Planaren «Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoak» barruan hartzen ditu 2020 Europako Esparruan ezarritako helburuekin zerikusia duten jarduteko ildo nagusiak. Proiektu horrek paradigma-aldaketa garrantzitsua dakar; izan ere, konpetentzietan oinarritutako hezkuntzaren planteamendutik abiatzen da.

El «Marco del modelo educativo pedagógico» del Plan Heziberri 2020 recoge las grandes líneas de actuación vinculadas a los objetivos establecidos en el Espacio Europeo 2020. Dicho proyecto supone un cambio de paradigma importante, pues parte del planteamiento de una educación basada en las competencias.

Abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuak, esparru hori garatu eta Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma ezarri baitu Euskal Autonomia Erkidegoan, oinarrizko zehar-konpetentziatzat hartzen du hitzezko komunikaziorako, hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia, horiek guztiak modu osagarrian erabilita, ganoraz eta egoki komunikatu ahal izateko egoera pertsonal, sozial eta akademikoetan. Era berean, diziplina barruko oinarrizko konpetentziatzat hartzen da hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia. Konpetentzia horren helburua da ahozko eta idatzizko testuak –euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan– erabiltzea, hizkuntza-aniztasunarekiko modu egokian, eraginkorrean eta adeitsuan komunikatzeko, bizitzako hainbat egoeratan, bai eta literaturaren inguruko hezkuntza bat garatzea ere, norbere burua eta inguruko mundua hobeto ezagutu ahal izateko.

El Decreto 236/2015, de 22 de diciembre que desarrolla dicho marco y establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, recoge como competencia básica transversal la competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital, entendida como la utilización complementaria de todas ellas para comunicarse de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas. Asimismo, establece como competencia básica disciplinar, la competencia en comunicación lingüística y literaria, cuyo objetivo es la utilización de textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más lenguas extranjeras, para comunicarse de forma adecuada, eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en situaciones propias de diferentes ámbitos de la vida, así como desarrollar una educación literaria que ayude a conocerse mejor a uno mismo y al mundo que le rodea.

Gainera, dekretu horretan ezartzen denez, hezkuntza-eskumenak dituen sailak elebitasuna bultzatuko du hezkuntza eleaniztun baten barruan, indarrean dauden hizkuntza-ereduak hobetzen eta garatzen laguntzeko. Horretarako, lehentasunezko tratua bermatuko du euskararentzat, bi hizkuntza ofizialen erabilera sozial desorekatua konpentsatzeko, ikasleek Oinarrizko Hezkuntza amaitzean komunikazio-konpetentzia praktikoa eta eraginkorra izan dezaten euskaraz nahiz gaztelaniaz, eta atzerriko lehen hizkuntzan ere nahikoa. Hori guztia, atzerriko bigarren hizkuntza batean oinarrizko ezagutzak lortzea baztertu gabe, hizkuntza-proiektuan hala jasoa duten ikastetxeetan. Halaber, xedatzen da sailak berak sustatuko duela hizkuntzen trataera integratua eta integrala, komunikazio-konpetentzia eleaniztuna garatzeko asmoz. Hori guztia, honako hauetan jasotako xedapenak betetzeko, hizkuntzaren alorreko EAEko arau-esparrua osatzen baitute: 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa; 1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa; eta 138/1983 Dekretua, uztailaren 11koa, Euskal Herriko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzan hizkuntza ofizialen erabilera arautzen duena; orobat, abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua.

Además, en dicho Decreto se establece que el departamento competente en materia educativa promoverá la consolidación del bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe, que contribuya a la mejora y desarrollo de los modelos lingüísticos vigentes. Para ello asegurará al euskera el tratamiento preferente necesario para compensar la desigualdad de uso social entre las dos lenguas oficiales, a fin de que el alumnado alcance al finalizar la Educación Básica, una competencia comunicativa práctica y eficaz en euskera y castellano y suficiente en la primera lengua extranjera. Todo ello sin excluir la posibilidad de adquirir conocimientos básicos en una segunda lengua extranjera en aquellos centros que así lo prevean en su Proyecto Lingüístico. Asimismo, establece que el Departamento promoverá el tratamiento integrado e integral de las lenguas, a fin de desarrollar una competencia comunicativa plurilingüe. Todo ello, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera; la Ley 1/1993, de 19 febrero, de la Escuela Pública Vasca y en el Decreto 138/1983, de 11 de julio, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en el País Vasco, marco de la normativa vasca en materia lingüística, así como el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre.

Testuinguru horretan, Hezkuntza Sailak, 236/2015 Dekretu horren bosgarren xedapen gehigarria betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistema hobetzeko plana onartu du. Hobekuntza-plan horretan jasotako ildo estrategikoen artean dugu, alde batetik, «Elebitasuna hezkuntza eleaniztunaren baitan» izenekoa, eta, bestetik, «Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza». Hobetzeko alorren artean, beren-beregi aipatzen dira hauek: ingelesezko irakaskuntza areagotzea eta zabaltzea; irakasleek hizkuntzen didaktikan duten konpetentzia hobetzea, eta hizkuntzak irakasten dituzten irakasleek koordinatuta lan egiteko antolaketa-bideak ezartzea, hizkuntzen tratamendu integratuaren ikuspegia aplikatuz; Hizkuntzakoak ez diren arlo eta ikasgaietako irakasleek arlo eta gai horren erabilera espezifikoei dagokien hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia modu integral eta sistematizatuan lantzeko beharrezko prestakuntza eskaintzea, eta ikastetxe guztiek hizkuntza-proiektua landu eta dinamizatuko dutela ziurtatzea.

En este contexto, el Departamento de Educación, en cumplimiento de la disposición adicional quinta del citado Decreto 236/2015, ha aprobado el Plan de mejora del sistema educativo de la Comunicad Autónoma del País Vasco. Entre las líneas estratégicas que contempla el mencionado Plan de mejora, una es la denominada «Bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe» y otra, la de «Formación de la comunidad educadora». Entre las áreas de mejora se citan expresamente: incrementar y extender la impartición de la enseñanza en inglés; mejorar la competencia del profesorado en didáctica de las lenguas y establecer los cauces organizativos para que el profesorado que enseña lenguas trabaje de forma coordinada, aplicando el enfoque del tratamiento integrado de las lenguas; proporcionar la formación necesaria para que el profesorado de las áreas y materias no lingüísticas trabaje de forma integral y sistematizada la competencia comunicativa lingüística y asegurar que la totalidad de los centros educativos elaboren y dinamicen el Proyecto Lingüístico.

Deialdi honi lotutako prestakuntzaren eta harekin zerikusia duten proiektuen helburua da hezkuntza-komunitate bakoitzak -bere ikasleen hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia maila eta inguru soziolinguistikoa zeintzuk diren jakinik, eta berariazko prestakuntza batetik abiaturik- diseina eta gara dezala bere irakurketa-plana, eta abian jar ditzala erabaki didaktiko-metodologikoak hizkuntzek ikastetxean izango duten erabileraren eta antolamenduaren inguruan, ikasleek ahalik eta gehien gara dezaten konpetentzia hori. Erabaki horiek guztiek lagundu egingo dute ikastetxeko hizkuntza-proiektua gara dadin, ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren barruan.

La formación asociada a esta convocatoria y los proyectos relacionados con la misma tienen como objetivo que cada comunidad educativa, conocedora de la competencia en comunicación lingüística de su alumnado y de su contexto sociolingüístico, partiendo de una formación específica, diseñe y desarrolle su Plan Lector y ponga en marcha decisiones didáctico-metodológicas en torno a las lenguas, a su uso y organización en el centro escolar, para facilitar al alumnado el máximo desarrollo de dicha competencia. Todas estas decisiones ayudarán al desarrollo del Proyecto Lingüístico del centro dentro del marco de su Proyecto Educativo.

Horiek horrela, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan jasotako xedapenekin, baita azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Testu Bateginaren VI. tituluan ezarritako xedapenekin ere (EAEko herri-administrazioaren diru-laguntzak arautzen dira titulu horretan), eta abenduaren 22ko 5/2017 Legeak onartutako kredituak aintzakotzat hartuta aurrekontu-zuzkidura nahikoa badagoenez (5/2017 Legearen bidez, EAEko 2018ko Aurrekontu Orokorrak onartu ziren), eta aplikazio orokorreko bestelako xedapenekin bat etorriz, honako hau

Por ello, de conformidad con lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, referente a la regulación de las subvenciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y existiendo dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018 y demás disposiciones de general aplicación.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 1.– Objeto y dotación presupuestaria.

1.– Agindu honen xedea da Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen duten itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak edo erregelamenduzkoak dituzten federazio eta elkarteentzako diru-laguntzen deialdia egitea, baldin eta, 2018-2019 ikasturtean, berrikuntza-proiektuak egiten badituzte ikastetxeko hizkuntza-proiektua garatzeko modalitate hauetakoren batean:

1.– La presente Orden tiene por objeto convocar subvenciones destinadas a las asociaciones o federaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados que imparten Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que durante el curso 2018-2019 realicen proyectos de innovación para el desarrollo de un Proyecto Lingüístico de centro de alguna de las siguientes modalidades:

A) Ikastetxeko hizkuntza-proiektua, irakurketa-plana lehentasuntzat hartuta eta hizkuntzen tratamendu integral eta integratuaren ikuspuntutik garatuta.

A) Proyecto lingüístico de centro con el Plan Lector como prioridad y desarrollado desde la perspectiva de tratamiento integral e integrado de las lenguas.

B) Ikastetxeko hizkuntza-proiektu eleaniztuna, euskara ardatz hartuta eta curriculum-alor edo -gaiak atzerriko hizkuntzetan irakastean zentratuta.

B) Proyecto lingüístico de centro de carácter plurilingüe con el euskara como eje, centrado en la impartición de áreas o materias curriculares en lenguas extrajeras.

2.– Agindu honen bidez deitutako diru-laguntzak finantzatzeko, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-partiden kontura, 1.332.000 euro bideratuko dira guztira.

2.– A la consecución de la financiación de las subvenciones convocadas mediante la presente Orden y con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se destinará la cantidad global de 1.332.000 euros.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Diru-laguntza hauei heldu ahal izango diete 4. artikuluko betekizunak betetzen dituzten eta unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak edo erregelamenduzkoak dituzten federazio edo elkarteek, bai Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe pribatuek bakarrik eratutakoak direnek, bai Estatukoak direnek ere. Estatu osokoak direnek egoitza izan beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoan.

1.– Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente Orden las federaciones o asociaciones que, cumpliendo los requisitos del artículo 4, cuenten con personalidad jurídica y con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados de enseñanza no universitaria, ya estén constituidas exclusivamente por centros privados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya sean de ámbito estatal, si bien éstas últimas deberán contar con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Diru-laguntzak jasotzeko, aurreko atalean deskribatutako erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan garatu beharko dute hizkuntza-proiektua, hiru ikastetxe izan beharko dituzte gutxienik Euskal Autonomia Erkidegoan, eta itunpeko 50 gela edo gehiago.

2.– Para acceder a las subvenciones, las entidades descritas en el apartado anterior deberán desarrollar el proyecto lingüístico en centros del País Vasco y, contar, asimismo, con un mínimo de tres centros ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco y un número total de aulas concertadas igual o superior a 50.

3.– Ez zaie diru-laguntzarik emango 1. artikuluan deskribatutako B modalitateko proiektuei, honako ikastetxe hauei dagokienez: programa honen aurreko lau deialdietan (2014-2015 ikasturtetik 2017-2018 ikasturtera) diru-laguntzen programa honen babesean (Eleaniztasunerantz) ikastetxeko hizkuntza-proiektu eleaniztuna garatzeko diru-laguntza jaso duten ikastetxeak.

3.– No se concederán subvención a los proyectos de la modalidad B descritos en el artículo 1 respecto de los centros que al amparo de este programa subvencional (Eleaniztasunerantz) hayan recibido subvención para desarrollar un proyecto lingüístico de centro de carácter plurilingüe durante las cuatro convocatorias precedentes de este programa (desde el curso escolar 2014-2015 hasta el curso 2017-2018).

3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 3.– Actividades subvencionables.

1.– Diruz lagundu ahal izango da ikastetxeko hizkuntza-proiektua garatzeko berrikuntza-proiektuei lotutako irakasleen prestakuntza, estatutuz edo erregelamenduz federazio edo elkarte onuradunekin erlazionatuta dauden ikastetxeetan.

1.– Será subvencionable la formación del profesorado vinculada a proyectos de innovación para el desarrollo del Proyecto Lingüístico de centro, en centros educativos que estén relacionados estatutaria o reglamentariamente con las federaciones o asociaciones beneficiarias.

2.– Hau izango da diruz lagundu daitekeen prestakuntza:

2.– La formación subvencionable será la siguiente:

● Prestakuntza-jarduerak, Irakurketa Planaren diseinuari eta garapenari lotuak.

● Actividades formativas vinculadas al diseño y desarrollo del Plan Lector.

● Prestakuntza-jarduerak, ikasleen irakurmena garatzen laguntzeko metodologia aktibo eta berritzaileekin zerikusia dutenak (batez ere, euskaraz).

● Actividades formativas relacionadas con metodologías activas e innovadoras para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en el alumnado, especialmente en euskera.

● Prestakuntza-jarduerak, alor eta gai guztietako irakasleei zuzenduak, ikasleen komunikazio-gaitasunaren garapena hobetu eta hizkuntzen tratamendu integratua eta integralari ekiteko.

● Actividades formativas dirigidas al profesorado de todas las áreas y materias para mejorar el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado y abordar el tratamiento integrado e integral de lenguas.

● Prestakuntza-jarduerak, hizkuntzen irakaskuntzarekin eta atzerriko hizkuntzan ematen diren gaien irakaskuntzarekin zerikusia dutenak, metodologia aktibo eta berritzaileak garatzeko, hizkuntzen tratamendu integratua eta integrala sustatze aldera.

● Actividades formativas relacionadas con la enseñanza de lenguas y de materias impartidas en lengua extranjera, para desarrollar metodologías activas e innovadoras que promuevan el tratamiento integrado e integral de lenguas.

3.– Atzerriko hizkuntza baterako gaitasuna hobetzeari lotutako prestakuntza deialdi honetatik kanpo geratuko da helburu hau ez duenean: irakasleek curriculum-gaiak atzerriko hizkuntza batean emateko ziurtagiri egokia lortzea (B2 edo C1) bi urteko epean. Horretarako, hauek baliatuko dituzte interesa duten irakasleek: Hizkuntza Eskola Ofizialen egitura (matrikulatzeko lehentasuna baitute irakasleek) eta Hezkuntza Sailak irakasleen etengabeko prestakuntzarako eskaintzen dituen ikastaroak (Prest_Gara).

3.– Queda fuera de esta convocatoria toda formación ligada a la mejora de la competencia lingüística en lengua extranjera que no tenga como objetivo la obtención en el plazo de dos años de la certificación suficiente (B2 o C1) para la impartición por el profesorado de materias curriculares en lengua extranjera. Para la misma, el profesorado interesado utilizará la estructura existente de las Escuelas Oficiales de Idiomas (donde el profesorado tiene preferencia en la matriculación) y de los cursos ofertados desde el Departamento de Educación para la formación permanente del profesorado (Prest_Gara).

4.– Proiektuan diharduten irakasleen % 80aren parte-hartzea beharko da prestakuntza-jarduera horietan.

4.– En estas actividades de formación será necesaria la participación del 80% del profesorado implicado en el proyecto.

5.– Deialdi honen kontura diruz lagunduko diren gastuak egiteko aldia 2018ko irailaren 1ean hasiko da, eta 2019ko ekainaren 15ean bukatuko.

5.– El periodo de realización de los gastos que se subvencionarán con cargo a la presente convocatoria comenzará el 1 de septiembre de 2018 y finalizará el 15 de junio de 2019.

4. artikulua.– Ikastetxeko hizkuntza-proiektua garatzeko berrikuntza-proiektuen ezaugarriak.

Artículo 4.– Características de los proyectos de innovación para el desarrollo del Proyecto Lingüístico de centro.

1.– Ikastetxeko hizkuntza-proiektua garatzeko berrikuntza-proiektuek, bi modalitateetatik edozeinetakoak direla, atal hauek eduki beharko dituzte:

1.– Los proyectos de innovación para el desarrollo del proyecto lingüístico de centro, en cualquiera de las dos modalidades, deberán incluir los siguientes apartados:

– Diagnostikoa:

– Diagnóstico:

Hobetzeko arloak, ikasleek euskaran, gaztelanian eta ingelesean izandako emaitzak -barne- eta kanpo-ebaluazioetatik atereak- aztertzetik ondorioztatzen direnak.

Los ámbitos de mejora derivados del análisis de los resultados del alumnado en euskara, castellano e inglés provenientes de las evaluaciones internas y externas.

Ikastetxe elkartuen ibilbidea hizkuntzekin zerikusia duten esperientzietan.

La trayectoria de los centros asociados en experiencias relacionadas con las lenguas.

– Hartzaileak:

– Destinatarios:

Parte hartuko duten irakasleak.

Profesorado implicado.

Berrikuntza-proiektua zer hezkuntza-talde eta -mailatan zehaztuko den.

Grupos y niveles educativos en los que se concretará el proyecto de innovación.

– Zer helburu estrategiko garatuko den proiektuaren iraunaldian. Plangintza eta exekuzio-egutegia, barne hartuta astero zenbat koordinazio-saio beharko diren proiektuaren garapena bermatzeko.

– Objetivos estratégicos que se desarrollarán en el periodo completo de duración del proyecto. Planificación y calendario de ejecución incluyendo el número de sesiones semanales de coordinación para garantizar el desarrollo del proyecto.

– Ikasturtean garatuko diren helburu orokorrak, haien ondoriozko ekintzak, arduradunak, denbora-antolaketa eta lorpen-adierazleak.

– Objetivos generales que se desarrollarán a lo largo del curso, acciones derivadas, responsables, temporalización e indicadores de logro.

– Irakasleentzat aurreikusitako prestakuntza-jardueren aurrekontua.

– Presupuesto de las acciones formativas previstas para el profesorado.

– B modalitateko berrikuntza-proiektuen kasuan, zehaztu egin beharko da hizkuntzez kanpoko zer gai emango den (edo emango diren) atzerriko hizkuntzan, bai eta zenbat ordu izango dituen atzerriko hizkuntzak eta zenbat ordu emango diren atzerriko hizkuntzan.

– En el caso de proyectos de innovación de la modalidad B, se deberá concretar la materia o materias no lingüísticas que se impartirán en lengua extranjera, así como el número de horas de impartición de lengua extranjera y en lengua extranjera.

Atzerriko hizkuntzan irakatsiko diren irakasgaiak aukeratzeko orduan, ikastetxe bakoitzeko irakasleek kontuan hartuko dute hau: ikasle-talde baten barruan, atzerriko hizkuntzan emandako ordu-kopurua berdina izatea denentzat, zein arlo edo irakasgai aukeratzen dituzten kontuan izan gabe.

Para la elección de las materias a impartir en lengua extranjera, el equipo docente de cada centro deberá tener en cuenta que dentro del mismo grupo de alumnado el número de horas impartidas en lengua extranjera deberá ser igual para todos y todas, con independencia de las materias que elijan.

Euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko hizkuntzan emandako ordu-kopuruari eta irakasgaiei dagokienez, adieraziko da zein den hasierako egoera eta zer garapen aurreikusten den bi urteetan, halako moldez non, ekitatearen mesedetan, maila beraren barruko ikasle guztiak eta ikastetxeko maila guztiak hartuko dituen, arian-arian.

En lo relativo a las materias y al número de horas de impartición en euskera, en castellano y en lengua extranjera, se detallará la situación inicial y el desarrollo previsto a lo largo de los dos años, de manera que, en aras a la equidad, alcance progresivamente a todos los alumnos dentro de un mismo nivel y a todos los niveles del centro.

Garapen horrek kontuan hartuko du ikastetxearen egoera soziolinguistikoa, eta ezingo du ekarri A eta B ereduetan euskaraz irakatsi beharreko ordu-kopurua txikiagoa izatea. Adierazi beharko da, talde bakoitzari dagokionez, zein irakasgairi eta zein irakats-hizkuntzari kenduko zaizkion orduak edukiak atzerriko hizkuntzan emateko.

Este desarrollo tendrá en cuenta la situación sociolingüística del centro y nunca podrán suponer una merma de las horas destinadas a la impartición en euskera en los modelos A y B. Se deberán indicar, respecto a cada grupo, a qué asignatura y en qué lengua de impartición se les ha restado para impartir los contenidos en lengua extrajera.

2.– Deialdi honen ondorioetarako, hauek hartuko dira irakurketa-plana lehentasuntzat duten hizkuntza-proiektuak garatzeko berrikuntza-proiektutzat (A modalitatea): ikasleen idatzizkoaren ulermena eta irakurmena hobetzeko helburua duten neurri espezifikoak hartzen dituzten proiektuak, hizkuntzen integrazioaren planteamendutik abiatuta, izan ere, hizkuntzen arteko ezberdintasunetatik haratago, zeharkakoak dira irakurmenaren estrategiak. Ildo horretatik, irakurmena oinarrizko komunikazio-trebetasuna da; gainera, eragin zuzena dauka edukien ikasketan eta pertsonen garapen pertsonalean eta garapen sozialean.

2.– A efectos de esta convocatoria, se entiende por proyectos de innovación para el desarrollo de proyectos lingüísticos con el plan lector como prioridad (modalidad A), aquellos proyectos que pongan en práctica medidas específicas, con el objetivo de mejorar la compresión escrita y lectora del alumnado, partiendo del planteamiento de integración de las lenguas, ya que, más allá de las diferencias entre ellas, las estrategias de comprensión lectora son transversales. En este sentido, la compresión lectora es una destreza comunicativa básica que tiene un impacto directo sobre el aprendizaje de contenidos y sobre el desarrollo personal y social de la persona.

Adibidez, alderdi hauei buruzko erabakiak bil ditzake proiektuak:

Estos son algunos aspectos respecto a los cuales el proyecto podría recoger decisiones:

● Irakurmenaren inguruko jardueren plangintza eta antolaketa, jarduerok era programatu eta sistematikoan txertatzeko ikastetxeko ziklo eta etapa guztietako alor eta gaietan.

● La planificación y organización de actividades en torno a la comprensión lectora que de forma programada y sistemática se incorporan a las áreas y materias en todos los ciclos y etapas del centro.

● Irakurketari eta bere inguruko jarduerei buruz proposatzen diren ekimenak jasotzea (hizketaldiak, eztabaidak, bakarrizketak, bertsoak eta neurtitzak, aurkezpenak, antzerkia...).

● La recogida de las iniciativas que se propongan en torno a la lectura y a las actividades que de ella se derivan (tertulias, debates, monólogos, versos, presentaciones, teatro...).

● Ahozko hizkuntzaren tratamendu metodologikoa (estrategiak, jarduerak...) eta ebaluazioa alor, eremu eta gai guztietan.

● El tratamiento metodológico de la lengua oral (estrategias, actividades,...) y la evaluación en todas las áreas, ámbitos y materias.

● Irakurketaren eta idazketaren tratamendu metodologia (estrategiak, jarduerak...) eta ebaluazioa alor, eremu eta gai guztietan.

● El tratamiento metodológico (estrategias, actividades,...) y la evaluación de la lectura y la escritura en todas las áreas, ámbitos y materias.

● Ahozko eta idatzizko testuak ulertzeko eta sortzeko prozedurak.

● Los procedimientos de comprensión y creación de textos orales y escritos.

● Ahozko eta idatzizko testuak ebaluatu eta zuzentzeko irizpideak, teknikak eta tresnak.

● Los criterios, técnicas e instrumentos de evaluación y corrección de textos orales y escritos.

● Literatura-hezkuntzaren inguruko lan partekatua.

● El trabajo compartido en torno a la educación literaria.

● Ikasgelan berregin, egokitu, aplikatu eta baloratzea hizkuntzen tratamendu integraturako programaren barruan garatutako ikasmaterialen bat.

● La reelaboración, adaptación, aplicación y valoración en el aula de alguno de los materiales didácticos desarrollados en el marco del Programa de Tratamiento Integrado de Lenguas.

● Ikasgelan prestatu, egokitu eta baloratzea hiru curriculum-hizkuntzetarako integratutako sekuentzia didaktiko bat.

● La elaboración, adaptación y valoración en el aula de una secuencia didáctica integrada para las tres lenguas curriculares.

● Gramatika-edukiak hizkuntzen artean banatzea hizkuntzetako bakoitzean landutako testu-generoak kontuan hartuta.

● La distribución entre lenguas de contenidos gramaticales teniendo en cuenta los géneros textuales trabajados en cada una de ellas.

Euren federazio edo elkartearekin agindu honetan iragarritako diru-laguntzei heltzen dieten ikastetxeek, irakurketa-plana lehentasuntzat duen ikastetxeko hizkuntza-proiekturako heldu ere, Hezkuntza Sailaren esku jarri beharko dituzte hauek, Irakurgunea plataformara igota: euren proiektuaren barruan prestatu dituzten material, unitate didaktiko eta tresnak.

Los centros que se acojan con su Federación y/o Asociación a las subvenciones convocadas en la presente Orden para el desarrollo del proyecto lingüístico de centro con el plan lector como prioridad deberán poner a disposición del Departamento de Educación, subiéndolos a la plataforma Irakurgunea, los materiales, unidades didácticas y las herramientas que elaboren en el marco de su proyecto.

3.– Deialdi honen ondorioetarako, hauek hartuko dira ikastetxeko hizkuntza-proiektu eleaniztunak garatzeko berrikuntza-proiektutzat (B modalitatea): neurri espezifiko batzuk praktikan jartzen dituztenak, helburutzat hartuta atzerriko hizkuntzen ikaskuntza hobetzea eta ikasleen profil eleaniztuna eta kultura-artekoa garatzea, eta bitartekotzat, berriz, irakasleen prestakuntza eta eguneratze metodologikoa, hizkuntzaz kanpoko alor edo gai bat gutxienez atzerriko hizkuntzan ematea ahalbidetuko duena.

3.– A efectos de esta convocatoria, se entiende por proyectos de innovación para el desarrollo de proyectos lingüísticos de centro de carácter plurilingüe (modalidad B) aquellos proyectos que pongan en práctica medidas específicas con el objetivo de mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras y el desarrollo de los perfiles plurilingüe e intercultural del alumnado, mediante la formación y la actualización metodológica del profesorado que posibilite la impartición de al menos un área o materia no lingüística en lengua extranjera.

Adibidez, alderdi hauei buruzko erabakiak bil ditzake proiektuak:

Estos son algunos aspectos respecto a los cuales el proyecto podría recoger decisiones:

● Komunikazio-ikuspegia, ikasleen gaikuntza hobetzea bilatuko duena hizkuntzaren bost trebetasunetan, eta, bereziki, mintzamenean.

● El enfoque comunicativo que busque la mejora en la capacitación del alumnado de las cinco destrezas del idioma, y más particularmente de su expresión oral.

● CLIL-Content and Language Integrated Learning metodologiaren aplikazioa (edukiak eta atzerriko hizkuntzak batera ikastea).

● Aplicación de la metodología Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (CLIL. Content and Language Integrated Learning).

● SIOP protokoloaren aplikazioa (Sheltered Instruction Observation Protocol).

● Aplicación del Protocolo de Observación del Inglés Protegido (SIOP. Sheltered Instruction Observation Protocol).

● Lankidetza eta proiektukako lana, ikastetxearen Europako eta nazioarteko dimentsioaren aldekoa.

● La cooperación y el trabajo por proyectos que favorezcan la dimensión europea e internacional del centro.

● Irakurketaren eta idazketaren tratamendu metodologia (estrategiak, jarduerak...) alor, eremu eta gai guztietan.

● El tratamiento metodológico (estrategias, actividades,...) de la lectura y la escritura en todas las áreas, ámbitos y materias.

● Gramatika-edukiak hizkuntzen artean banatzea hizkuntzetako bakoitzean landutako testu-generoak kontuan hartuta.

● La distribución entre lenguas de contenidos gramaticales teniendo en cuenta los géneros textuales trabajados en cada una de ellas.

● Ikasgelan berregin, egokitu, aplikatu eta baloratzea hizkuntzen tratamendu integraturako programaren barruan garatutako ikasmaterialen bat.

● La reelaboración, adaptación, aplicación y valoración en el aula de alguno de los materiales didácticos desarrollados en el marco del programa de tratamiento integrado de las lenguas.

● Ikasgelan, egokitu, aplikatu eta baloratzea hiru curriculum-hizkuntzetarako integratutako sekuentzia didaktikoak.

● La adaptación, aplicación y valoración en el aula de secuencias didácticas integradas para las tres lenguas curriculares.

5. artikulua.– Betekizunak eta haien egiaztapena.

Artículo 5.– Requisitos y su acreditación.

1.– Erakunde eskatzaileek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.– Las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ikastetxe elkartuen berrikuntza-proiektuak aurkeztea 1.1 artikuluan jasotako modalitateen arabera. Oraingo ikasturterako lan-plana jaso beharko du, 4. artikuluan ezarritako edukiekin bat etorrita.

a) Presentar los proyectos de innovación de los centros asociados según las modalidades recogidas en el artículo 1.1 que incluya el plan de trabajo para el curso actual de acuerdo con los contenidos establecidos en el artículo 4.

b) Egingo den prestakuntza zehaztea, eta prestakuntza jasoko duten ikastetxeen eta irakasleen kopuruaren aurreikuspen bat egitea.

b) Concretar la formación que se va a llevar a cabo y hacer una previsión sobre el número de centros y profesores y profesoras que van a recibir la formación.

c) Ikastetxeen konpromisoa izatea proiektuei lotutako prestakuntzan parte hartzeko; ikastetxe bakoitzetik, proiektuak abian jartzea ziurtatzeko gutxienez behar den irakasle-kopuruak parte hartu beharko du.

c) Contar con el compromiso de los centros para la participación en la formación vinculada a los proyectos de un mínimo del profesorado de cada centro que asegure la puesta en marcha de los proyectos.

d) Proposatutako proiektuetan gutxienez bi urtez parte hartzeko konpromisoa lortzea parte hartuko duen ikastetxe bakoitzaren aldetik.

d) Obtener de cada centro participante el compromiso de participar en los proyectos propuestos al menos dos años.

e) Gainera, ezin izango dira erakunde onuradun izan honako egoeraren batean dauden erakundeak:

e) Además, no podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades en las que concurran las siguientes circunstancias:

● Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan azaldutako egoeraren batean daudenak.

● Encontrarse las entidades en alguna de las situaciones descritas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.

● Diru-laguntza edo laguntza publikoak jaso ahal izateko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiboa edukitzea, eta horretarako ezgaitzen duten lege-debekuetan sartuta egotea, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuagatiko diskriminazioan erortzeagatik gertatutakoak barne.

● Encontrarse las entidades beneficiarias sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o incursas en prohibición legal que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

Hori dela eta, erakunde onuradun izateko debekua dakarten egoeretan sartuta ez daudela justifikatzeko, erakundeek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango dute; dena dela, horrek ez du balioko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela justifikatzeko.

A este respecto, la justificación por parte de las entidades de no estar incursas en prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias podrá ser sustituida por una declaración responsable, salvo el requisito relativo a encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2.– Erakunde onuradunei diru-laguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaiera ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiei. Azkenean, prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza dakarren zehapena edo itzultzeko betebeharra ezarriko balitz, baldintzapean emandako diru-laguntza hori indargabetu egingo litzateke, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batzuetan egoteagatik –diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 artikuluko a), g) eta h) letretan ezarri dira egoera horiek–.

2.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las entidades beneficiarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. Si finalmente el procedimiento concluyese con la imposición de sanción consistente en una inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionadamente decaería por incurrir en algunas de las prohibiciones para el acceso a la condición de beneficiario contempladas en el artículo 13.2, apartados a), g) y h), de la Ley General de Subvenciones.

3.– Diru-laguntzaren eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio laguntza ematen duen erakundeari zuzenean egiazta dezan laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela; izan ere, automatikoki egiaztatuko du, behar beste aldiz, organo kudeatzaileak, eta horretarako ez du eskatzaileen baimenik beharko, diru-laguntzen erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz. Erakunde eskatzaileak berariaz egin diezaioke uko baimen horri, eta, hala eginez gero, ziurtagiria aurkeztu beharko du, Diru-laguntzei buruko Erregelamendu Orokorraren 22. artikuluan azaltzen den eran.

3.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas, que se verificará automáticamente tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor, sin necesidad del consentimiento de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y en aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. La entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el citado artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

4.– Eskaeran sartutako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, hauek egiaztatuko dira:

4.– Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditará:

● Ez dela eskuratu helburu bererako inolako diru-laguntzarik, laguntzarik, diru-sarrerarik edo bestelako bitartekorik edozein administrazio zein erakunde publiko nahiz pribatutatik.

● Que no se han obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

● Ez duela administrazio- edo zigor-zehapenik, laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dionik, eta ez duela laguntza horiek jasotzeko legezko debekurik.

● Que no se halla sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, ni está incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

● Eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela, eta ez dagoela diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan jasotako egoeraren batean.

● Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas y que no se encuentra en las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

● Estatu-esparruko erakundeen kasuan, erakunde eskatzaileak egoitza duela Euskal Autonomia Erkidegoan, nortasun juridikoa eta ahalorde askietsia dituela, bai eta, gutxienez, EAEn kokatutako hiru ikastetxe ere.

● En el caso de entidades de ámbito estatal, que la entidad solicitante cuenta con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con personalidad jurídica y poder bastante y con un mínimo de tres centros ubicados en el País Vasco.

5.– Erakunde onuradunak dokumentuak ez aurkezteko eskubidea du, baldin eta haiek kasuan kasuko prozedurari aplika dakizkiokeen arauek eskatzen ez badituzte, edo administrazio jardulearen eskuetan badaude, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikulua aplikatuz.

5.– La entidad beneficiaria tiene el derecho de no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, por aplicación del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Alde horretatik, diru-laguntza eskatzen duen federazioak edo elkarteak ez du aurkeztu behar dokumentazio osagarririk. 6.4 artikulua (eskrituraren eta/edo eratze-aktaren kopiarik, diru-laguntza eskatzeko ahalorde askietsiaren dokumentaziorik eta eskatzen duen federazio edo elkartearekin zerikusia duten ikastetxeen zerrendarik), baldin eta dokumentazio hori Hezkuntza Sailaren aurreko deialdietan aurkeztu bada eta aldatu ez bada.

En este sentido, la federación o asociación solicitante de la subvención queda exenta de presentar la documentación complementaria, artículo 6.4 (copias de la escritura y/o acta de constitución, documentación de poder bastante para solicitar la subvención y listado de centros relacionados con la federación o asociación peticionaria), siempre que no haya modificaciones y la haya presentado en anteriores procedimientos del Departamento de Educación.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak baliabide elektronikoz aurkeztu beharko dira, hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabide-eredua egoitza elektroniko honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/eleaniztasunerantz/y22-izapide/eu

2.– El modelo de solicitud estará disponible en la siguiente sede electrónica https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/eleaniztasunerantz/y22-izapide/es

3.– Erakunde eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete eskabidea eta dokumentuak. Prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Eskabidea egin ostean, https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak web-orriaren bidez egin beharko dira hura onartzeko edo ukatzeko ebazpena eman arte egin beharreko izapide guztiak.

Los trámites posteriores a la solicitud, hasta la resolución de concesión o denegación, así como el trámite de justificación, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/misgestiones

4.– Eskabideekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

4.– Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

● Federazio edo elkarte eskatzailearen eratze aktaren edo eskrituraren kopia konpultsatua.

● La Copia compulsada de la escritura y/o el acta de constitución de la Federación o Asociación peticionaria.

● Diru-laguntza eskatzeko ahalorde askietsia egiaztatzeko agiriak, eskabidea sinatzen duenaren alde.

● Documentación acreditativa del poder bastante para solicitar la subvención, a favor de quien suscriba la solicitud.

● Estatutuz edo erregelamenduz federazio edo elkarte eskatzailearekin erlazionatuta dauden EAEko ikastetxeen zerrenda, haren kodea adierazita.

● Listado de centros de la CAV relacionados estatutaria o reglamentariamente con la Federación o Asociación peticionaria en el que figure el código del mismo.

● Laburpen-fitxa, I. eranskinean jasotakoa, non honako hauek jasotzen baitira: federazio edo elkarte eskatzaileari buruzko datuak; federazioari edo elkarteari dagozkion ikastetxe guztietan ezarriko den A modalitateko eta B modalitateko hizkuntza-proiektuari buruzko oinarrizko datu orokorrak; eta aurreikusitako prestakuntza-jarduerak.

● La ficha resumen recogida en el Anexo I, en la que se recogen los datos de la Federación o Asociación peticionaria, los datos básicos generales del proyecto lingüístico modalidad A y modalidad B que se va a implementar en el conjunto de los centros que pertenecen a la Federación o Asociación, así como el resumen de las actividades de formación previstas.

● Deskripzio-fitxa, II. eranskinean jasotakoa, non honako hauek jasotzen baitira: A modalitateko hizkuntza-proiektuari buruzko oinarrizko datuak, ikastetxeko hizkuntza-proiektuetarako lan-planaren ezarpenaren laburpenarekin batera, irakurketa-plana ardatz (A modalitatea). Dagokion elkarte edo federazioak aurkeztutako eskaeraren bidez parte hartzen duen ikastetxe bakoitzeko taula bat beteko da, eta hauek ere jasoko dira: ikastetxe bakoitzean garatu beharreko proiektuaren berariazko datuak eta zer prestakuntza-jardueratan parte hartu nahi den.

● La ficha descriptiva del Anexo II, en la que se recogen los datos básicos del Proyecto lingüístico de la modalidad A con el resumen de la implantación del plan de trabajo para los proyectos lingüísticos de centro con el Plan Lector como eje (modalidad A). Se rellenará una tabla por cada centro que participe a través de la solicitud presentada por la asociación o federación correspondiente, así como los datos específicos del proyecto a desarrollar en cada centro y las actividades de formación en las que tienen previsto participar.

● Deskripzio-fitxa, III. eranskinean jasotakoa, non honako hauek jasotzen baitira: ikastetxeetako bakoitzean ezarriko den B modalitateko hizkuntza-proiektu eleaniztunari buruzko oinarrizko datuak. Dagokion elkarte edo federazioak aurkeztutako eskaeraren bidez parte hartzen duen ikastetxe bakoitzeko taula bat beteko da, eta hauek ere jasoko dira: ikastetxe bakoitzean garatu beharreko proiektuaren berariazko datuak eta zer prestakuntza-jardueratan parte hartu nahi den.

● La ficha descriptiva del Anexo III, en la que se recogen los datos básicos del proyecto lingüístico de carácter plurilingüe de la modalidad B que se va a implementar en cada uno de los centros. Se rellenará una tabla por cada centro que participe a través de la solicitud presentada por la asociación o federación correspondiente, así como los datos específicos del proyecto a desarrollar en cada centro y las actividades de formación en las que tienen previsto participar.

● Prestakuntza-jardueren deskripzio-fitxa, IV. eranskinekoa, non zehazten baitira sareko ikastetxeetan bi modalitateetako hizkuntza-proiektuak garatzeko beharrezkoak diren irakasleentzako prestakuntza-jarduera guztiak.

● La ficha descriptiva de actividades de formación del Anexo IV, con el detalle de cada una de las actividades de formación del profesorado necesarias para el desarrollo de los proyectos lingüísticos de ambas modalidades en los centros educativos de la red.

● Elkartearen edo federazioaren hizkuntza-proiektu globala; proiektuak, gutxienez, 4. artikuluan adierazitako atalak jaso beharko ditu, bi urterako proiekzioa kontuan hartuta.

● Proyecto lingüístico global de la asociación o federación, que deberá recoger, al menos, los apartados indicados en el artículo 4, teniendo en cuenta una proyección a dos años.

5.– Ikastetxe jakin batek aldi berean harreman estatutarioak edo erregelamenduzkoak baditu federazio batekin eta elkarte batekin, edo federazio edo elkarte bat baino gehiagorekin, agindu honetatik erator daitezkeen helburuetarako, ikastetxea haietako bakar batekin azalduko da lotua. Horretarako, ikastetxearen legezko ordezkariaren adostasunezko idatzia atxiki beharko da.

5.– En el caso de que un determinado centro tuviera relaciones estatutarias o reglamentarias simultáneamente con una federación y con una asociación o con más de una federación o asociación, y para los efectos que puedan derivarse de esta Orden, dicho centro deberá figurar relacionado con una sola de las mismas, para lo cual deberá acompañarse escrito de conformidad del o la representante legal del centro.

6.– Aurkeztutako eskaeran akatsen bat, datu ez-zuzenen bat dagoela edo agiriren bat falta dela ikusten bada, 10 eguneko epea emango zaio eskatzaileari arazoa zuzen dezan.

6.– Si se advirtiera en la solicitud presentada algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento, se concederá a la solicitante un plazo de 10 días para su subsanación.

7. artikulua.– Kudeaketa-organoa.

Artículo 7.– Órgano de gestión.

Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak kudeatuko du agindu honetan aurreikusten diren diru-laguntzak emateko prozedura.

Corresponde a la Directora de Innovación Educativa la gestión del procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente Orden.

8. artikulua.– Hautaketa-batzordea.

Artículo 8.– Comisión de selección.

Hautaketa-batzorde bat eratuko da aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko. Honako hauek osatuko dute:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una comisión de selección compuesta por:

● Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzako Irakasleen Hobekuntzarako arduraduna: batzordeburu jardungo du.

● La persona responsable del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado de la Dirección de Innovación Educativa, que presidirá la Comisión.

● Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak izendatutako bi teknikari. Horietako batek idazkari lanak egingo ditu.

● Dos técnicos o técnicas nombrados por la Dirección de Innovación Educativa, uno o una de los cuales actuará como Secretario o Secretaria.

● Berritzegune Nagusiko bi aholkulari, hizkuntza-arloan adituak direnak.

● Dos asesores o asesoras del Berritzegune Nagusia, especialistas en el área de las lenguas.

9. artikulua.– Hautaketa-prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de selección.

1.– Hautaketa-batzordeak eskaera bakoitza ebaluatuko du agindu honetako V. eranskinean jasotako baremoa kontuan hartuta. Horretarako, behar diren txosten teknikoak eskatu ahal izango dizkie laguntza-zerbitzuei.

1.– La comisión de selección evaluará cada una de las solicitudes tomando en consideración el baremo establecido en el Anexo V de esta orden. A tal fin, podrá solicitar de los servicios de apoyo los informes técnicos que sean precisos.

2.– Eskaera kanpoan geratuko da, baldin eta lan-planaren balorazioak gutxienez 9 puntu lortzen ez baditu 1.1. atalean, V. eranskinean jasotako baremoa aplikatuta.

2.– Quedarán excluidas las solicitudes en las que la valoración del Plan de trabajo no alcance una puntuación mínima de 9 puntos en el apartado 1.1 por aplicación del baremo recogido en el Anexo V.

3.– Eskabideen balorazioa kontuan izanik, hautaketa-batzordeak ebazpen-proposamen bat prestatu eta Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariari igorriko dio. Proposamen horretan jasoko da zer hizkuntza-proiektu –bi modalitateetakoak– hautatu diren, eta zein ikastetxetan egingo diren proiektu horiek, baita federazio edo elkarte bakoitzari zer diru-laguntza ematea proposatzen den ere. Gainera, kanpoan utzitako eskabideen zerrenda sartuko da, kanpoan uzteko arrazoiak aipatuta.

3.– La comisión de selección, teniendo en cuenta la valoración de las solicitudes, elaborará la propuesta de resolución que elevará a la Directora de Innovación Educativa. Dicha propuesta incluirá la relación de los proyectos lingüísticos de ambas modalidades seleccionados, así como los centros en los que se desarrollarán dichos proyectos, junto con la propuesta de subvención a conceder a cada una de las federaciones o asociaciones. Asimismo, se incluirá la relación de solicitudes excluidas, con indicación de los motivos.

10. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak eta diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 10.– Gastos subvencionables y cuantía de las subvenciones.

1.– Federazio edo elkarte bakoitzari emandako diru-laguntzaren zenbateko osoak elkarte edo federazioak aurkeztutako hizkuntza-proiektua garatzeko jasotako prestakuntza-jardueren kostu osoa estali ahal izango du, eskatutako modalitatearen arabera, kontuan hartuta ikastetxe bakoitza agindu honen 1. artikuluan azaldutako modalitateetako batean soilik egon ahalko dela, eta betiere Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta honako muga hauekin:

1.– La cuantía global de la subvención que se conceda a cada federación o asociación podrá cubrir la totalidad del coste de las actividades formativas incluidas para el desarrollo de cada proyecto lingüístico presentado según la modalidad solicitada, teniendo en cuenta que cada centro docente sólo podrá estar incluido en una de las modalidades descritas en el artículo 1 de la presente Orden y siempre de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las siguientes limitaciones:

a) Gehienez ere, 100 euro ordainduko dira hizkuntza-proiektua garatzeko berrikuntza-proiektuan jasotako prestakuntza-jarduera bakoitzean emandako ordu bakoitzeko. Jarduera emateari egotzitako gastu gisara zenbatu ahalko dira honako hauek: batetik, prestakuntza-jardueraren kostua, prestakuntza ematen duen erakundeak aurkeztutako aurrekontuaren arabera; eta, bestetik, ikastaroa emango duen irakaslearen joan-etorriek, ostatu hartzeak eta otorduek eragindako gastuak, baldin eta prestakuntza-erakundeaz kanpokoa bada eta prestakuntza-saio horiek justifikatuta badaude proiektua gauzatzeko aurkeztutako proiektuan. Inolaz ere ez dira prestakuntza-jardueraren kostutzat joko jardueran parte hartzen duten irakasleen joan-etorrietarako edo jan-edanetarako gastuak.

a) Como máximo, se sufragarán 100 euros por hora de impartición de cada una de las actividades formativas recogidas en el proyecto de innovación para el desarrollo del proyecto lingüístico. Podrán imputarse como gastos con cargo a la impartición de la actividad los siguientes: el coste de la actividad formativa, según presupuesto presentado por la entidad que la imparta, así como las dietas por causa del desplazamiento, el alojamiento o la manutención de la persona ponente, cuando sea ajena a la entidad formativa y esas sesiones formativas se hayan justificado en el proyecto presentado para la ejecución del proyecto. En ningún caso se considerarán costes imputables a la actividad formativa los gastos en que incurra el profesorado participante en la actividad por razón de desplazamiento o manutención.

Prestakuntza-jarduerak emateko ondorioetarako, prestakuntza-zerbitzuak azpikontratatu ahal izango dira elkarteak eta/edo federazioak prestakuntza hori emateko langile kualifikaturik ez badu. Gehieneko muga diruz lagundutako guztizko zenbatekoaren % 50 izango da, azpikontratu guztien prezioak batuta.

Al efecto de impartición de las actividades de formación, podrá subcontratar servicios de formación cuando la Asociación y/o Federación no cuente con personal cualificado para la impartición de la misma. Estableciéndose como límite máximo el 50% del importe total subvencionado, sumando los precios de todos los subcontratos.

Lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak gainditu egiten dituenean Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean –zeinaren bitartez Espainiako ordenamendu juridikoan txertatzen baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB Zuzentarauak– kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak, onuradunak hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu, zerbitzua emateko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta ezaugarri bereziak izateagatik merkatuan ez badago halako zerbitzurik eskaintzen duen nahikoa erakunde, edo salbu eta gastua diru-laguntzaren aurretik egin bada.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los presten, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

Aurkeztutako eskaintzen artetik aukeraketa egiteko (justifikazioan edo, hala badagokio, diru-laguntzaren eskabidean aurkeztuko dira), efizientzia eta ekonomia irizpideak erabiliko dira, eta txosten baten bidez berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

b) Ez da diruz lagunduko 10 ordu baino gutxiagoko prestakuntza-jarduerarik.

b) No se subvencionarán las actividades formativas de duración menor de 10 horas.

c) Ez dira ordainduko eta ez dira kostu moduan hartuko jardueran parte hartzen duten irakasleak ordezteko langileak kontratatzearen ondoriozko gastuak.

c) No se abonarán ni se considerarán como coste los gastos derivados de la contratación de personal para sustituir al profesorado participante en la actividad.

d) Hizkuntza-proiektuak eta haietan jasotako irakasleen prestakuntza garatzean beharrezkoa bada prestakuntzarako material bibliografiko lagungarriak erostea, horregatik ordaindu beharreko kopurua ezingo da izan proposatutako diru-laguntza osoaren ehuneko hogei baino gehiago.

d) Cuando para el desarrollo de los proyectos lingüísticos, y de la formación del profesorado contemplada en ellos, sea necesario adquirir materiales bibliográficos de apoyo a la formación, la cuantía a abonar por este concepto no podrá superar el veinte por ciento de la subvención total propuesta.

e) Diruz lagundu ahalko dira proiektua garatzeari lotutako zuzendaritza-, koordinazio-, segimendu- eta ebaluazio-gastuak, proiektua ikastetxeetan ezartzeari lotutakoak, eta proiektuari dagozkion prestakuntza-jarduerei lotutakoak. Proiektuaren zuzendaritzari, koordinazioari, segimenduari eta ebaluazioari egotz dakizkiokeen gastuek orduko 25 euroren muga izango dute.

e) Podrán ser objeto de subvención los gastos de dirección, coordinación, seguimiento y evaluación vinculados al desarrollo del proyecto, a su implantación en los centros, así como a las actividades formativas asociadas a él. Los gastos imputables a la dirección, coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto tendrán un límite de 25 euros por hora.

2.– 1. artikuluan aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura ez bada nahikoa eskaera guztiei erantzuteko proiektuaren kostuaren ondoriozko zenbatekoan –artikulu honen aurreko atalean aurreikusitako mugekin–, diru-laguntzen zenbatekoa banaketa proportzionalaren sistemaren bidez kalkulatuko da. Sistema horren arabera, diru-zuzkidura globala eskaera bakoitzak lortu duen puntuazioaren araberako proportzioan banatuko da –V. eranskineko baremoaren irizpideak aplikatuta–, betiere proiektuaren kostua eta eskatutako zenbatekoa gainditu gabe.

2.– En el caso que la dotación presupuestaria prevista en el artículo 1 no alcanzara para atender todas las solicitudes en la cuantía que resulte del coste del proyecto con los límites previstos en el apartado anterior de este artículo, la cuantía de las subvenciones se calculará por el sistema de reparto proporcional, en virtud del cual la dotación económica global se distribuirá en proporción a la respectiva puntuación que, en aplicación de los criterios del baremo del Anexo V, hubiera obtenido cada solicitud, sin sobrepasar en ningún caso el coste del proyecto ni el montante solicitado.

11. artikulua.– Hizkuntza-proiektuak garatzeko laguntzak.

Artículo 11.– Apoyos en el desarrollo de los proyectos lingüísticos.

1.– Hizkuntza-proiektua garatzeko berrikuntza-proiektua burutzen duten ikastetxeek kasuan kasuko Berritzeguneko erreferentziazko aholkulari bat izendatuta izango dute, eta hura, ikastetxeen elkarteak edo federazioak izendatutako pertsonarekin eta ikastetxean proiektuaren koordinatzaile denarekin batera, onartutako proiektuaren segimendua eta ebaluazioa egiteko lanen arduraduna izango da.

1.– Los centros en los que se lleve a cabo el proyecto de innovación para el desarrollo del proyecto lingüístico contarán con la designación de un asesor o asesora de referencia del Berritzegune correspondiente, que será responsable, junto con la persona designada por la asociación o federación de centros y la coordinadora del proyecto en el centro, de las tareas de seguimiento y evaluación del proyecto aprobado.

2.– Hizkuntza-prestakuntza horretan parte hartzen duten irakasleek lehentasuna izango dute berritzeguneetako aholkulariek hizkuntzen didaktikaz emandako prestakuntza jasotzeko.

2.– El profesorado que participe en esta formación idiomática tendrá prioridad para recibir la formación impartida por los asesores de los Berritzegune sobre la didáctica de las lenguas.

12. artikulua.– Ziurtatzea.

Artículo 12.– Certificaciones.

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak 30 prestakuntza-ordu ziurtatuko dizkie, ofizioz, deialdi honen babespean euren hizkuntza-proiektuak garatzen dituzten ikastetxe elkartuetako irakasleei, baldin eta partaide izan den irakasle bakoitzak proiektuan izandako arduraldiaren eta beharrezko prestakuntza-jardueretan izandako parte-hartzearen ehunekoa ikastetxe bakoitzean erabilitako ordu guztien % 80tik gorakoa bada. Horretarako, 2018-2019 ikasturtea amaitutakoan, parte hartzen duten ikastetxeei ahala emango zaie partaide izandako irakasleei buruzko datuak sartzeko aplikazio informatiko honetan: https://ikasgunea.hezkuntza.net

La Dirección de Innovación Educativa certificará de oficio 30 horas de formación al profesorado de los centros asociados que al amparo de esta convocatoria desarrollen sus proyectos lingüísticos, siempre que el porcentaje de dedicación al proyecto y la participación en las actividades de formación necesarias de cada profesor o profesora implicados alcance más del 80% del total de horas empleadas en cada centro. Con este fin, al finalizar el curso académico 2018-2019 se habilitará a los centros participantes para que puedan introducir los datos del profesorado implicado en la aplicación informática https://ikasgunea.hezkuntza.net

13. artikulua.– Diru-laguntzen bateraezintasuna.

Artículo 13.– Incompatibilidad de las subvenciones.

Deialdi honen babesean ematen diren diru-laguntzak bateraezinak dira beste ezein erakunde publiko edo pribatuk helburu berarekin emandako beste edozein laguntzarekin.

Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria son incompatibles con la obtención de cualquiera otra que teniendo el mismo fin pudiera ser otorgada por cualquier institución pública o privada.

14. artikulua.– Prozeduraren ebazpena.

Artículo 14.– Resolución del procedimiento.

1.– Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta sei hilabetera ebatziko du deialdia Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak.

1.– La Directora de Innovación Educativa resolverá la convocatoria en un plazo de seis meses desde la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Ebazpena bitarteko elektronikoen bidez jakinaraziko zaie erakunde interesdunei eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, denek izan dezaten horren berri.

2.– La resolución se notificará electrónicamente a las entidades interesadas y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco para general conocimiento.

3.– Epe horretan ebazpenik eman ezean, eskabideak ezetsi egin direla ulertu ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritako ondorioetarako.

3.– Si transcurrido dicho plazo no se produce la citada resolución, las solicitudes podrán entenderse desestimadas, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpenak ez du agortuko administrazio-bidea; eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena elektronikoki jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera.

4.– Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación electrónica.

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetako diru-laguntzen erakunde onuradunek honako betebehar hauek dituzte, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako betebeharrez gain (finantzaketa publikoa dela jakinarazteko publizitate egokia emateko neurriak ere hartu beharko dituzte, diru-laguntzei buruzko lege horren 18. artikuluko 3. eta 4. zenbakietan jasotakoarekin bat etorriz):

Las entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, además de las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la relativa a adoptar las medidas para la adecuada publicidad del carácter público de la financiación conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la citada Ley General de Subvenciones:

a) Emandako diru-laguntza onartzea. Ildo horretan, onartzen dela ulertuko da, salbu eta erakunde onuradunak berariaz eta idatziz uko egiten badu ebazpena elektronikoki jaso eta hamar eguneko epean.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, se entenderá que queda aceptada, salvo que en el plazo de diez días tras la notificación electrónica de la resolución de la convocatoria, la entidad beneficiaria renuncie expresamente y por escrito a la misma.

b) Diru-laguntza eman den helburu zehatzerako erabiltzea, hau da, hizkuntza-proiektua garatzeko eta, proiektu horri lotuta, irakasleak prestatzeko.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida, esto es, para el desarrollo del proyecto lingüístico y la formación del profesorado, vinculada a dicho proyecto.

c) Konpromisoa hartzea hizkuntza-proiektuen garapenean ikasitakoa hezkuntza-komunitate osoari helarazteko, EAEko hezkuntza-administrazioak eleaniztasunari buruz antolatutako ikastaroetan, jardunaldietan edo prestakuntza-saioetan.

c) Comprometerse a la transferencia del conocimiento adquirido en el desarrollo de los proyectos lingüísticos al conjunto de la comunidad educativa en sesiones formativas, jornadas o cursos sobre plurilingüismo organizadas por la Administración educativa vasca.

d) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari euren eginkizunetan dihardutela eskatzen duten informazioa ematea deialdi honen kontura jasotako diru-laguntzei buruz.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

e) Beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk helburu bererako emandako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratuz gero, horren berri ematea Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari.

e) Comunicar a la Dirección de Innovación Educativa la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

f) Diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein inguruabar aldatuz gero, horren berri ematea Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari.

f) Comunicar a la Dirección de Innovación Educativa la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

g) Lankidetzan aritzea Hezkuntza Sailarekin prestakuntza-jardueretan parte hartu duten irakasleen segimendu eta ebaluazioan, bai eta orokorrean hizkuntza-proiektuen ebaluazioan eta proiektu horiek gauzatzen diren ikastetxeetan proiektuok duten eraginari buruzko ebaluazioan ere.

g) Colaborar con el Departamento de Educación en el seguimiento y la evaluación del profesorado asistente a las actividades formativas, así como en la evaluación de los proyectos lingüísticos en su conjunto y del impacto de éstos en los centros educativos donde se realizan.

16. artikulua.– Ordaintzea.

Artículo 16.– Pago.

Diru-laguntza bi zatitan ordainduko da, eta honela egingo dira ordainketak:

El abono de la subvención se hará efectivo de forma fraccionada en dos pagos que se efectuarán según las siguientes previsiones:

a) Lehen ordainketa emandako diru-laguntzaren zenbateko osoaren herena izango da, eta deialdiari buruzko ebazpena jakinarazten denetik hilabeteko epean egingo da, baldin eta tartean laguntzari berariaz uko egin ez bazaio eta lehen ordainketari dagokion zenbatekoaren gutxienez % 50 justifikatu badu erakunde onuradunak.

a) El primero, que ascenderá a un tercio del importe total de la subvención concedida, se efectuará en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de la convocatoria, si no ha mediado renuncia expresa y la entidad beneficiaria ha justificado al menos el 50% del importe correspondiente al primer abono.

b) Bigarren zatian gainerakoa ordainduko da, erakunde onuradunak 17. artikuluan aipatutako frogagiriak ikasturtea amaitu eta 2019ko ekainaren 15era bitarte aurkeztu ondoren.

b) El segundo, por la cantidad restante, se efectuará tras la presentación al finalizar el curso, y hasta el 15 de junio de 2019, de la documentación justificativa indicada en el artículo 17, por parte de la entidad beneficiaria.

17. artikulua.– Laguntzak justifikatzea.

Artículo 17.– Justificación de las ayudas.

1.– Artikulu honetan aipatutako justifikazio-agiriak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu beharko dira honako helbide honetan: http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak.

1.– La documentación justificativa indicada en este artículo deberá presentarse por medios electrónicos en http://www.euskadi.eus/misgestiones

2.– Erakunde onuradunek, 2018-2019 ikasturtea amaitutakoan, ekainaren 15era arteko epea izango dute hautatutako hizkuntza-proiektuari buruzko memoria aurkezteko. Memorian, honako hauek jasoko dira:

2.– Al finalizar el curso 2018-2019, las entidades beneficiarias tendrán de plazo hasta el 15 de junio para presentar una memoria sobre el desarrollo del proyecto lingüístico seleccionado, que deberá contener los siguientes apartados:

– Hizkuntza-proiektua zer neurritan gauzatu den parte hartu duten ikastetxeetako bakoitzean, eta hura orokorrean ebaluatzea.

– Grado de ejecución del proyecto lingüístico en cada uno de los centros participantes, y evaluación del mismo en su conjunto.

– Zer prestakuntza-jarduera egin diren, eta haietako bakoitzaren txostena, honako hauek adieraziz: edukia, eskainitako plaza-kopurua, parte-hartzaile kopurua eta zenbatek gainditu duten ikastaroa. Era berean, prestakuntza-jarduera bakoitzaren kostu ekonomikoa adieraziko da.

– Relación de las actividades formativas realizadas e informe de cada una de ellas, en el que se indique el contenido, el n.º de plazas ofertadas, el n.º de participantes y, además, cuántos o cuántas superan el curso. Se indicará, asimismo, el coste económico de cada actividad formativa.

– Hizkuntza-proiektuak ikastetxeetako bakoitzean izandako eraginaren adierazleak: zenbat ikasle-taldetan ezarri den, eta hizkuntzetan izan dituzten emaitzen ebaluazioa, ikasturtearen hasiera abiapuntutzat hartuta; prestatu ondoren, atzerriko hizkuntzetan B1, B2 edo C1 maila dutela frogatzeko proba ofizialetara aurkezten diren irakasleak zenbat diren, eta haien ehunekoa.

– Indicadores de impacto del proyecto lingüístico en cada uno de los centros: n.º de grupos de alumnado en los que se ha implantado y evaluación de sus resultados en lenguas, tomando en consideración el punto de partida al inicio del curso; n.º y porcentaje de profesorado que, tras la formación, se presenta a pruebas oficiales de acreditación de los niveles B1, B2, C1 de lenguas extranjeras.

– Jasotako diru-laguntza zertarako erabili den azaltzen duen balantze ekonomikoa, eta federazio edo elkarteko organo gorenaren akta, balantze hori onartzen duena.

– Balance económico que refleje la utilización de la subvención concedida, y el acta del órgano máximo de la federación o asociación en la que se apruebe el citado balance.

3.– Erakunde onuradunak, txostenarekin batera, emandako diru-laguntzaren hartzaile diren hizkuntza-proiektua eta prestakuntza-jarduerak egin direla egiaztatzen duten gastu-frogagiriak, fakturak edo bestelako dokumentuak aurkeztuko ditu. Era berean, honako justifikazio hauek ere aurkeztuko ditu: batetik, 10. artikuluko 1. zenbakiko a) letran adierazitakoak, hornitzaileen eskaintzei dagokienez, eta, bestetik, hizkuntza-proiektua edozein modalitatetan gauzatzeko azpikontratazio-ehunekoari buruzkoak.

3.– La entidad beneficiaria acompañará a la memoria los justificantes de gasto, facturas u otros documentos que acrediten la realización del proyecto lingüístico y de las actividades formativas para las que se ha concedido la subvención. También las justificaciones señaladas, en el artículo 10, párrafo a) del apartado 1, relativa a las ofertas de los proveedores y sobre el porcentaje de subcontratación para la ejecución del proyecto lingüístico en cualquiera de sus modalidades.

18. artikulua.– Segimendua.

Artículo 18.– Seguimiento.

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak onartutako hizkuntza-proiektuen eta ikastetxeetan duten ezarpenaren segimendua egingo du, diru-laguntzaren helburua betetzen dela bermatzeko.

La Dirección de Innovación Educativa realizará el seguimiento de los proyectos lingüísticos aprobados y de su implantación en los centros, con el fin de garantizar el cumplimiento de la finalidad de la subvención.

19. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 19.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Laguntza emateko kontuan hartutako inguruabarretakoren bat aldatzen bada, jakinarazi egin beharko da, eta gerta liteke horren ondorioz laguntza emateko ebazpena ere aldatzea.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda deberá ser comunicada y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

20. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

1.– Diru-laguntzen onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kargurako laguntza publikoak erabiltzeagatik ezartzen den zehapen-araubidearen pean egongo dira, eta, Diru-laguntzei buruzko azaroko 38/2013 Lege Orokorraren 37.1 eta 2 artikuluan ezarritakoa aplikatuz, honako kasu hauetan itzuli beharko dute eman eta jasotako zenbatekoa, osorik edo partez, baita aplika daitezkeen legezko interesak ere (berandutze-interesa barnearen dela):

1.– Las entidades beneficiarias de las ayudas se encontrarán, en todo caso, sujetas al régimen de infracciones establecidas por razón de la disponibilidad de ayudas públicas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en aplicación del artículo 37.1 y 2 de la Ley 38/2013, de noviembre, General de Subvenciones, vendrán obligadas a reintegrar la totalidad o parte de la cuantía concedida y percibida, además de los intereses legales que resultasen de aplicación, incluido el de demora, en los siguientes supuestos:

● Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2033 Lege Orokorraren 37. artikuluko 1. zenbakian jasotako itzulketa-kausaren bat denean.

● Incurrir en alguna de las causas de reintegro contempladas en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

● Diru-laguntza erabiltzen ez denean eskatu eta eman zen helburu zehatzerako.

● No utilizar la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió.

● Diru-laguntza eragin zuen jarduera burutzen ez denean.

● No realizar la actuación que dio origen a la subvención.

● Justifikatzen ez denean diru-laguntza erabili dela eman ziren helburu zehatzetarako.

● No justificar la aplicación de la subvención a los fines determinados para los que se concedió.

● Oro har, betetzen ez direnean azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan ezarritako obligazioak (1998ko urtarrilaren 19ko EHAA), agindu honetan ezarritakoak edo diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritakoak.

● En general, incumplir las obligaciones establecidas en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre (BOPV de 19 de enero de 1998), en esta Orden o en la resolución de concesión.

● Diru-laguntzaren gutxieneko aplikazio-ehunekoa, haren xedeari dagokionez, hau izango da: egiten direnean bi modalitateetarako diruz lagundutako ikastetxeko hizkuntza-proiektuen % 80 eta horretarako diseinatutako irakasleen prestakuntza-jardueren ehuneko bera. % 80 baino gehiagoko ehunekoa ez egitea erabateko ez-betetzetzat hartuko da, eta, horrelakoetan, jasotako diru-laguntzaren zenbateko osoa gehi bidezkoak diren legezko interesak itzuli beharra egongo da. Ez-betetze partziala izango da, berriz, gutxienez % 80 egitea baina % 100era iritsi gabe. Horrelakoetan, diru-laguntzaren zati bat itzuli beharko dute, zati proportzionala, diruz lagundutako proiektu globalaren egite-mailaren arabera.

● El porcentaje mínimo de aplicación de la subvención al objeto para el cual se produjo será cuando se realicen el 80% de los proyectos lingüísticos de centro subvencionados para ambas modalidades y el mismo porcentaje de las actividades de formación del profesorado diseñadas a tal efecto. Se considerará incumplimiento total la falta de realización en un porcentaje superior al 80%, procediendo en tal caso al reintegro del importe total de la subvención recibida más los intereses legales que procedan. La realización en un porcentaje igual o superior al 80% pero inferior al 100% supone un incumplimiento parcial, procediendo en tal caso un reintegro parcial y proporcional al grado de realización del proyecto global subvencionado.

2.– Itzulketarako, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedura beteko da -dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dira-, hargatik eragotzi gabe erabil daitezkeen gainerako akzioak. Bestalde, aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

2.– Para proceder al reintegro se seguirá el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/91, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participen en su gestión, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

21. artikulua.– Datuen babesa.

Artículo 21.– Protección de datos.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, deialdiko parte-hartzaileek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak erabili eta argitaratzeko. Datuok, bestalde, «Prestatzeko eta berritzeko proiektuak» izeneko fitxategi batean sartuko dira (19. fitxategian), diru-laguntzen deialdi hau kudeatu eta deialdira biltzen direnei deialdiaren garapenaren berri emateko. Fitxategi horren arduraduna Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza da. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, sobre Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado n.º 19, «Proyectos de formación e innovación», cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria de subvenciones, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Innovación Educativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Era berean, deialdi honetan parte hartzen dutenek baimena ematen diote Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla.

Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Innovación Educativa a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 legeak aplikatuko dira prozedurako gaietan agindu honetan aurreikusten ez den guztirako.

En todo lo no previsto en materia de procedimiento por la presente Resolución, serán de aplicación las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados y las interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko apirilaren 18a.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

I. ERANSKINA
LABURPEN-FITXA
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
DESKRIPZIO-FITXA (A MODALITATEKO HIZKUNTZA-PROIEKTUAK)
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
DESKRIPZIO-FITXA (B MODALITATEKO HIZKUNTZA-PROIEKTUAK)
(Ikus .PDF)
IV. ERANSKINA
PRESTAKUNTZA-JARDUEREN DESKRIPZIO-FITXA
(Ikus .PDF)
V. ERANSKINA
ESKAEREN BALORAZIO TEKNIKOA EGITEKO BAREMOA
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de abril de 2018.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

ANEXO I
FICHA RESUMEN
(Véase el .PDF)
ANEXO II
FICHA DESCRIPTIVA (PROYECTOS LINGÜÍSTICOS MODALIDAD A)
(Véase el .PDF)
ANEXO III
FICHA DESCRIPTIVA (PROYECTOS LINGÜÍSTICOS MODALIDAD B)
(Véase el .PDF)
ANEXO IV
FICHA DESCRIPTIVA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
(Véase el .PDF)
ANEXO V
BAREMO PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común