Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

83. zk., 2018ko maiatzaren 2a, asteazkena

N.º 83, miércoles 2 de mayo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2367
2367

AGINDUA, 2018ko martxoaren 28koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen eta iragartzen baita, 2018ko ekitaldirako, nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuak garatzen dituzten enpresa txiki eta ertainei laguntzeko Pilotu programa.

ORDEN de 28 de marzo de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2018, el Programa Pilotu, de apoyo a las PYMEs que desarrollan proyectos piloto de inversión pública internacional.

Enpresen nazioartekotzea 1980ko hamarkadatik hona Jaurlaritzak diseinatu dituen industria- eta lehiakortasun-plan guztietan agertu da, eta Euskadiko industria-jardueraren lehiakortasuna indartzen lagundu du. Egungo abagunea bereziki egokia da nazioartekotzearen alorreko helburu berriei ekiteko. 2016an, Euskadiko ekonomiak 2008ko jarduera ekonomikoaren maila berreskuratu zuen, eta industriaren sektorea berriz ere hasi zen enplegu garbia sortzen. Esportazioek ekarpen handia egin diote susperraldi horri, eta nazioarteko jardueran hazteko eta lehiakor izateko aukera berriak aurkitu dituzten enpresa ugariren salbazioa izan dira.

La internacionalización empresarial ha formado parte de los sucesivos planes de industria y de competitividad diseñados por el Gobierno desde los años 80, contribuyendo a reforzar la competitividad de la actividad industrial en el País Vasco. El momento actual es especialmente propicio para afrontar nuevos horizontes de internacionalización: la economía vasca recuperó en 2016 el nivel de actividad económica de 2008, y el sector industrial empezó a crear empleo neto de nuevo. Las exportaciones han contribuido de forma significativa a esta recuperación, y han sido la tabla de salvación de un número importante de empresas que han descubierto en la actividad internacional nuevos horizontes de crecimiento y competitividad.

Beraz, euskal enpresak suspertzeko eta ekimenerako gaitasuna erakusten ari dira. Baina ez bakarrik sektore tradizionaletan. Beste jarduera-esparru batzuetan ere, enpresek irudimen handia erakutsi dute, eta lehengo arazoak soluzio berritzaileekin konpondu dituzte.

Las empresas vascas, por tanto, están demostrando capacidad de recuperación e iniciativa. Pero no sólo en los sectores tradicionales. Hay otros ámbitos de actividad en los que las empresas se están mostrando como imaginativas para resolver problemas antiguos con soluciones novedosas.

Halere, bezero potentzialek, batez ere erakunde publikoak badira, zailtasunak dituzte arriskatzeko eta soluzio irudimentsuak abian jartzeko, eta, horregatik, nahiago dute esperientzia pilotuak probatzea. Horrela, gure enpresek proposatutako metodo edo sistemaren eraginkortasuna probatzen dute. Erakunde publikoa aipatutako arriskuari aurre egiteko prest egon arren, askotan, mesfidati agertzen da, eta ez du nahi izaten esperientziaren zenbateko osoa bere gain hartu.

Sin embargo, los clientes potenciales, máxime cuando se trata de organismos públicos, tienen dificultades para arriesgar y poner en marcha soluciones imaginativas y se inclinan por probar con experiencias piloto y así probar la eficacia del método o sistema propuesto por nuestras empresas. Incluso aunque el organismo público esté dispuesto a correr el riesgo que se menciona, en numerosas ocasiones se muestra reticente a asumir el montante global de la experiencia.

Egoera horretan dauden euskal enpresei laguntzeko asmoarekin, deialdi honen azken xedea da nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuak garatu behar dituzten EAEko enpresa txiki eta ertainei laguntzea, egiteko modu, metodologia eta proposamen berritzaileak probatzeko. Horiek guztiak, hasiera batean, eskala murriztuan egingo dira, eta, esperientzia horretatik abiatuta, baliteke gero bolumen handiagoko proiektuetan aplikatu ahal izatea. Ezinbestekoa da horiek atzerriko erakunde publiko baten konpromisoa izatea, zeinak esperientzia pilotuaren xede den proiektua garatzeko eskumenak izango baititu, proiektua abian jartzea zati batean finantzatu ahal izateko.

Con el ánimo de apoyar a las empresas vascas que se encuentran en esta situación, esta convocatoria tiene como objetivo final apoyar a las PYMEs de la Comunidad Autónoma del País Vasco que precisan desarrollar proyectos piloto de inversión pública internacional que sirva para poner a prueba modos de hacer, metodologías, propuestas... innovadores a realizar en una escala restringida y que puedan eventualmente ser replicables a partir de la experiencia obtenida en proyectos de mayor volumen, siendo imprescindible que las mismas cuenten con el compromiso de un organismo público extranjero, con competencias para desarrollar el proyecto objeto de la experiencia piloto, para financiar parcialmente la puesta en marcha del mismo.

Eta, azaldutakoaren arabera, hau

Y, en virtud de lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da 2018ko ekitaldirako itzuli beharrik gabeko laguntzen programa bat arautzea eta iragartzea, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden eta nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuak diseinatzen eta garatzen parte hartu nahi duten enpresa txiki eta ertainei zuzendua.

Es objeto de la presente Orden regular y convocar, para el ejercicio 2018, un programa de ayudas no reintegrables a las PYMEs ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que desean participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública internacional.

Agindu honen ondorioetarako, honako hau ulertuko da nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotu gisa: atzerrian inbertsio publikoko proiektu bat egitearen egokitasuna ebaluatzea xede duen inbertsioa, gutxieneko eskalan. Horretarako, beharrezko azterlanak izan beharko ditu, ondorioztatzeko destinoko herrialdeko agintariek ezarritako politika-ildoekin bat datorrela eta sozialki errentagarria eta jasangarria dela. Irizpide horietan oinarritzen da proiektuaren bideragarritasun-deklarazioa, proiektua egikaritzen hasteko ezinbesteko betekizuna.

A los efectos de esta Orden se entenderá como proyecto piloto de inversión pública internacional aquella inversión, a su escala mínima, que tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en el extranjero. Para ello exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los alineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes del país de destino. Estos criterios sustentan su declaración de viabilidad, requisito indispensable para iniciar su ejecución.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak eta betekizun orokorrak.

Artículo 2.– Entidades Beneficiarias y requisitos generales.

1.– Agindu honetan jasotako laguntzen onuradun honako hauek izan ahalko dira: EAEn kokatuta dauden edo EAEn ekoizpen-instalazioa duten mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak (ETEak), baldin eta indarreko nazioartekotze-plan estrategikoa badute eta nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen diseinu eta garapenean parte hartzeko finantzaketa behar badute; proiektu horien xedea izango da egiteko modu, metodologia edo proposamen berritzaileak probatzea –hasiera batean, eskala murriztuan egingo dira, eta, esperientzia horretatik abiatuta, baliteke gero bolumen handiagoko proiektuetan aplikatu ahal izatea–.

1.– Podrán acceder a las ayudas contempladas en la presente Orden las microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs), radicadas o que tengan una instalación productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que cuenten con un Plan estratégico o de internacionalización vigente, y que precisen de financiación para participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública internacional que sirvan para poner a prueba modos de hacer, metodologías, o propuestas innovadores a realizar en una escala restringida y que puedan ser, eventualmente, replicables a partir de la experiencia obtenida en proyectos de mayor volumen.

2.– Eskatzaileak onuradun izan ahalko dira, baldin eta atzerriko erakunde publiko batekin akordio bat sinatu badute; erakunde publiko horrek esperientzia pilotuaren xede den proiektua garatzeko eskumenak izan beharko ditu, bai eta proiektua abian jartzea zati batean finantzatzeko aurrekontua ere.

2.– Las solicitantes podrán ser beneficiarias siempre que cuenten con un acuerdo suscrito con un organismo público extranjero, con competencias para desarrollar el proyecto objeto de la experiencia piloto, y con presupuesto para financiar parcialmente la puesta en marcha del mismo.

3.– Agindu honetan jasotzen diren diru-laguntzak eskuratu ahal izateko, erakundeek ordainduta izan beharko dituzte Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, baita diru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharrak ere.

3.– Podrán acceder a las subvenciones contempladas en la presente Orden las entidades que se encuentren al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social y que se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

4.– Diru-laguntzak jaso ahal izateko, enpresa eskatzaileak ezin izango du eduki zigor- edo administrazio-mailako zehapenik, laguntza publikoak edo diru-laguntzak eskuratzeko aukera galarazten dionik, eta, halaber, ezingo da horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekuren batean egon, ezta sexu-diskriminazioaren zioz sortu direnetan ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (otsailaren 18ko 4/2005 Legeak) azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoaren arabera.

4.– Para ser beneficiaria de las subvenciones, la empresa solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Ezin izango dira agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradun izan administrazio publikoekiko lotura edo mendetasuna duten ETEak eta administrazio instituzionalekoak, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legearen) 13. artikuluan aurreikusitako egoeretan dauden pertsonak edo erakundeak, Europar Batasuneko Batzordeak laguntza bat legez kanpokotzat edo merkatu erkidearekin bateraezintzat jo eta gero xedatzeke dagoen berreskuratzeko agindu baten eraginpean daudenak, ez eta krisialdian dauden enpresak ere; krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko jarraibideetan emandako definizioarekin bat eginez (C249 EBAO, 2014-07-31koa).

5.– Quedan excluidas, como beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden, las PYMEs que tengan vinculación o dependan de las Administraciones Públicas, o si pertenecen a la Administración Institucional, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014).

6.– Onuradun izateko izaera diru-laguntzaren indarraldi osoan mantendu beharko da.

6.– La condición para poder ser beneficiaria habrá de mantenerse durante todo el periodo de vigencia de la subvención.

3. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 3.– Gastos susceptibles de apoyo.

1.– Diruz laguntzeko moduko gastutzat joko dira: diruz lagundutako jardueraren izaerari inongo zalantzarik gabe erantzuten diotenak, baldin eta behar-beharrezkoak badira. Diruz lagun daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ez da inola ere merkatuko balioa baino altuagoa izango, eta, edonola ere, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legearen) 31. artikuluan aurreikusitakoa bete beharko da.

1.– Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado, estándose, en cualquier caso, a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Laguntza jaso dezaketen gastuak hauekin lotutakoak izango dira: proiektuaren diseinua, proiektuaren inplementazioa eta emaitzak lortu eta aztertzea, beste kasu batzuetan ere erabil daitekeen ikusteko.

2.– Los gastos susceptibles de apoyo serán los relacionados con el diseño del proyecto, la implementación del mismo y la obtención y el análisis de los resultados de cara a su eventual replicabilidad.

3.– Ez dira diruz lagunduko erakunde publikoek fakturatu dituzten eta prezio publikoei lotuta dauden zerbitzuak.

3.– No se subvencionarán los servicios facturados por entidades públicas sujetos a precios públicos.

4.– Laguntza honek izan behar duen ondorio bultzatzailea babesteko, laguntzaren xede den proiektuaren diseinua ezin izango da hasita egon eskaeraren aurkezpen-datan.

4.– Al objeto de cumplir con el efecto incentivador que esta ayuda debe tener, el diseño del proyecto para el que se solicite la ayuda no podrá estar iniciado a la fecha de presentación de la solicitud.

4. artikulua.– Diru-laguntzen mugak eta zenbatekoak.

Artículo 4.– Límites y cuantías de la subvenciones.

1.– Eskatzaile bakoitzak proiektu bakar bat garatzeko laguntza jaso ahal izango du; halere, ez da mugarik jartzen aurkeztu beharreko eskaera-kopuruari dagokionez.

1.– Cada solicitante podrá recibir ayuda para desarrollar un solo proyecto, si bien no se establecen límites en el número de solicitudes a presentar.

2.– Diruz lagundu beharreko proiektuaren zenbateko osoa ezin izango da 150.000,00 eurotik gorakoa izan, eta proiektua garatzeko eskumenak dituen atzerriko erakunde publikoak proiektuaren kostuaren % 49 ordaindu beharko du, gutxienez.

2.– El importe total del proyecto a subvencionar no podrá superar la cifra de 150.000,00 euros y el organismo público extranjero con competencias para desarrollar el proyecto tendrá que aportar, al menos, el 49% del coste del mismo.

Enpresa onuradunentzako laguntzek muga hauek izango dituzte: gehienez proiektuaren kostuaren % 51, eta gehienez 50.000,00 euro.

Las ayudas a las empresas beneficiarias tendrán los siguientes límites: hasta el 51% del coste del proyecto y un máximo de 50.000,00 euros.

3.– Diru-laguntzen zenbatekoak:

3.– Cuantías de las subvenciones:

a) Aurreko paragrafoan arautzen diren laguntzen % 70eko zenbatekoa esleituko zaie 50 eta 59 puntu bitarteko balorazioa jasotzen duten eskaerei, aipatutako paragrafoan aurreikusitako mugekin.

a) Las solicitudes que obtengan una valoración entre 50 y 59 puntos, se les asignará el 70% de las ayudas previstas en el párrafo anterior, con los límites previstos en el mismo.

b) Aurreko paragrafoan arautzen diren laguntzen % 80ko zenbatekoa esleituko zaie 60 eta 69 puntu bitarteko balorazioa jasotzen duten eskaerei, aipatutako paragrafoan aurreikusitako mugekin.

b) Las solicitudes que obtengan una valoración entre 60 y 69 puntos, se les asignará el 80% de las ayudas previstas en párrafo anterior, con los límites previstos en el mismo.

c) Aurreko paragrafoan arautzen diren laguntzen % 90eko zenbatekoa esleituko zaie 70 eta 79 puntu bitarteko balorazioa jasotzen duten eskaerei, aipatutako paragrafoan aurreikusitako mugekin.

c) Las solicitudes que obtengan una valoración entre 70 y 79 puntos, se les asignará el 90% de las ayudas previstas párrafo anterior, con los límites previstos en el mismo.

d) Aurreko paragrafoan arautzen diren laguntzen % 100eko zenbatekoa esleituko zaie 79 puntutik gorako balorazioa jasotzen duten eskaerei, aipatutako paragrafoan aurreikusitako mugekin.

d) Las solicitudes que obtengan una valoración superior a 79 puntos, se les asignará el 100% de las ayudas previstas párrafo anterior, con los límites previstos en el mismo.

Baztertu egingo dira 50 puntura iristen ez diren proiektuak.

Aquellos proyectos que no alcancen 50 puntos quedan eliminados.

5. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 5.– Recursos Económicos.

Programa honetara 200.000,00 euro bideratu dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren 2018ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legean daude kontsignatuta. Deialdi honen kargura emango diren laguntzak ez dira izango aipatutako kontsignazioa baino handiagoak, edo hori eguneratzearen ondoriozko zenbatekoa baino handiagoak, baldin eta indarreko legeriaren araberako aurrekontu-aldaketak onartzen badira, nazioartekotze-arloan eskuduna den sailak beste laguntza-programa batzuk burututakoan aurrekontuan agortu gabeko diru-kopururik geratzen bada, eta horiek ebatzi baino lehen. Inguruabar hori gertatuko balitz, horren berri emango luke Industriako sailburuordeak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ebazpen bat argitaratuz. Ez da laguntza berririk emango zenbateko hori agortzen denean, eta egoera hori publiko egin ondoren jasotzen diren eskabideak ez dira onartuko.

Los recursos económicos destinados al este programa ascienden a 200.000,00 euros y están consignados en la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2018. El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento competente en internacionalización y con carácter previo a la resolución de las mismas. De darse esta circunstancia, la misma se haría pública, mediante resolución del Viceconsejero de Industria, en el Boletín Oficial del País Vasco. No procederá la concesión de nuevas ayudas una vez agotado dicho importe, inadmitiéndose nuevas solicitudes a partir del momento en que se publique este hecho.

6. artikulua.– Beste laguntza batzuekin bateragarri izatea.

Artículo 6.– Concurrencia con otras ayudas.

Laguntza hauek bateraezinak dira beste administrazio publiko batzuek edo erakunde pribatuek, agindu honetan jasotako helburu berberarekin, emandako laguntzekin, betiere diruz lagundutako jarduera jarduera bera bada, agindu honen 2.2 artikuluan aipatzen den atzerriko erakunde publikoaren salbuespenarekin.

Estas ayudas son incompatibles con las otorgadas por otras Administraciones Públicas o por entidades privadas que tengan el mismo objeto que las recogidas en la presente Orden, siempre que la actividad subvencionada sea la misma, con la salvedad del organismo público extranjero al que se hace referencia en el artículo 2.2 de la presente Orden.

Betiere, agindu honetan ezarritako laguntzek 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 zenbakiko Erregelamenduan (EB) ezarritako minimis arauak errespetatuko dituzte; izan ere, laguntza hauei edo Europar Batasunaren esparruan emandako beste jarraibide edo xedapen batzuei dagokie erregelamendu hori.

En todo caso, las ayudas de la presente Orden respetarán las reglas de mínimis establecidas en el Reglamento UE n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativa a estas ayudas u otras directrices o disposiciones emanadas al efecto en el marco de la Unión Europea.

7. artikulua.– Prozedura hastea eta eskaerak aurkeztea.

Artículo 7.– Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes.

1.– Nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen diseinu eta garapenean parte hartzeko laguntzak, agindu honen bidez arautu eta iragarriak, publikotasunaren, lehiaren eta objektibotasunaren printzipioen arabera eta prozedura ireki baten esparruan emango dira, harik eta ezarritako aurrekontua agortzen den arte. Ordenari jarraituz egingo da hori, espedienteak osatzen diren uneari erreparatuta. Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo eguneko 09:00etan hasiko da eskaerak aurkezteko epea, eta 2018ko urriaren 31n amaituko da, 12:00etan, edo, 5. artikuluan arautzen den moduan, eskuragarri dauden funtsak agortzen direnean.

1.– Las ayudas para participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública internacional, reguladas y convocadas por esta Orden, se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en el marco de un procedimiento abierto en tanto no se agote el presupuesto previsto, y se irá haciendo ordenadamente en función del momento en que el expediente este completo. El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de esta Orden, en el Boletín Oficial del País Vasco, y termina el 31 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, o con el agotamiento de los fondos disponibles, según lo indicado en el artículo 5.

2.– Eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta diru-laguntzak emateko deialdi honetan jasotako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legearen) 14.2 artikuluaren arabera. Kanal elektronikoaren bitartez izapidetzeko zehaztapenak, eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak www.euskadi.eus webgunearen bidez beteko dira.

2.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión se efectuaran por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las especificaciones de cómo tramitar, por el canal electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos se cumplimentarán en la dirección de Internet www.euskadi.eus

3.– Behar bezala beteta aurkeztu behar da eskabidea, erakunde edo pertsona eskatzailearen sinadura aitortua daramala, eta hurrengo artikuluan adierazten diren agiriak izan behar ditu.

3.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el artículo siguiente.

4.– Era berean, espedienterako sarbidea eta eskabidearen osteko gainerako izapideak kanal elektronikoaren bidez egingo dira, helbide honen bitartez: http://www.euskadi.eus

4.– El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección http://www.euskadi.eus

5.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Halaber, laguntza-eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta prozedurak irauten duen bitartean, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko Oinarrizko Legean (azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean) xedatutakoa betez.

5.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Ez da nahitaezkoa izango dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren esku dauden indarreko agiriak aurkeztea. Kasu horretan, eskaeran bertan adierazi beharko da agiriok zer datatan eta zer organo edo bulegotan aurkeztu ziren.

6.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron.

7.– Diru-laguntzarako eskabiderik aurkezten bada, ekintza horren bidez eskatzaileak baimena emango dio organo emaileari zuzenean eskura ditzan zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren gaineko egiaztapenak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

7.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, éste podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones.

8. artikulua.– Eskabideen edukia.

Artículo 8.– Contenido de las solicitudes.

1.– Betetako eskabidean, erakunde eskatzailearen sinadura aitortuaz gain, honako hauek ere jaso beharko dira:

1.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, lo siguiente:

a) Erakundea eratzeko eskrituraren kopia.

a) Copia de la escritura de constitución de la entidad.

b) Eskatzailearen ordezkaritza-ahalordearen kopia, salbu eta agiri hori sailaren esku badago dagoeneko, eta indarrean.

b) Copia del poder de representación de la entidad solicitante, excepto si la misma obra en poder del Departamento, y éste sigue vigente.

c) Erakunde eskatzailearen identifikazio fiskaleko txartelaren kopia.

c) Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

d) Indarreko plan estrategikoa edo nazioartekotze-plana, bertan alderdi hauek jasotzen direla: negozio-unitatearen inguruko gogoeta, lehiakideen azterketa bat, negozio-unitatearen balio-eskaintza, lehiatzeko abantailak, sarbideen azterketa, merkatuen eta herrialdeen analisia, nazioartekotze-estrategia, merkatuen segmentazioaren analisia, salmenten proiekzioak eta planaren koherentzia.

d) El plan estratégico o de internacionalización vigente donde se analizarán los siguientes aspectos: reflexión acerca de la unidad de negocio, un análisis de la competencia, oferta de valor de la unidad de negocio, ventajas competitivas, análisis de vías de acceso, análisis mercados y países, estrategia de internacionalización, análisis segmentación mercados, proyecciones de venta y coherencia del plan.

e) Laguntzaren xede den proiektu pilotuaren memoria xehatua, beste kasu batzuetan ere aplikatzeko aukeren aurreikuspena zehaztuta.

e) Memoria detallada del proyecto piloto para el que se solicita la ayuda, con inclusión de la previsión de replicabilidad del mismo.

f) Atzerriko erakunde publiko batekin sinatutako akordioa, proiektu pilotu baten diseinuan parte hartzeko. Akordio horretan, hauek jasoko dira: bi alderdiek proiektua egiteko azaldu duten konpromisoa, finantzaketa-ituna, aurreikusitako gastuen aurrekontu xehatua, beste kasu batzuetan ere aplikatzeko aukeren aurreikuspena eta proiektua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen den guztia.

f) Acuerdo suscrito con un organismo público extranjero para participar en el diseño de un proyecto objeto piloto en el que conste el compromiso de ambas partes para la realización del mismo, pacto de financiación, el presupuesto detallado de los gastos previstos, previsiones de replicabilidad y cuantas cuestiones se estimen precisas para el correcto desarrollo del proyecto.

g) Erakunde eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. Administrazio- nahiz zigor-araudiaren menpe geratuko da adierazpen hori, datu faltsuak eman ote diren egiaztatzeko honako alderdi hauei dagokienez:

g) Declaración responsable de la entidad solicitante, la cual quedará sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente, en caso de falseamiento de datos, respecto a la veracidad de los siguientes aspectos:

• Mikroenpresa edo enpresa txiki edo ertain bezala duen izaera ETE kalifikazioaren baliokidea dela, Europar Batasuneko araudiaren arabera.

• Que sus características como microempresa, pequeña o mediana empresa se corresponde, con la calificación de PYME según las normas comunitarias.

• Aurreko bi zerga-ekitaldietan eta unekoan jasotako minimis laguntzak, minimis laguntzei buruz Batzordeak emandako 1407/2013 (EB) Erregelamenduari lotuta daudenak, hain zuzen ere.

• Ayudas minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión respecto a las ayudas minimis.

• Erakunde eskatzailea ez dela izan kondenatua laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo batez, delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, influentzia-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

• Que la entidad solicitante no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

• Erakundeak ez duela eskatu borondatezko konkurtsoaren deklaraziorik, prozeduraren batean kaudimengabetzat ez dela jo, konkurtsoan deklaratuta ez dagoela, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean ez dagoela edota ez dutela desgaitu Konkurtsoari buruzko Legearen (uztailaren 9ko 22/2003 Legearen) arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu ez bada.

• Que la entidad no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ni se halla declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, ni esté sujeto a intervención judicial ni inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

• Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmorik ez duela eragin.

• Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

• Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daudela honako lege hauetan jasotako kasuren batean: 3/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena; 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena; edo Hauteskunde Erregimen Orokorraren Lege Organikoan (ekainaren 19ko 5/1985 Legean) araututako kargu hautetsiak izatea, lege horretan edo gai horiek arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritako baldintzetan.

• Que no está incursa la entidad solicitante, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

• Zerga-egoitza ez duela erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

• Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

• Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta dituela.

• Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

• Diru-laguntzak lortzeko aukera galtzeko zehapena jaso ez duela ebazpen irmo baten bidez.

• Que no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

• Honako enpresa hauei ere eragiten dieten diru-laguntzak jasotzeko debekurik ez duela: zuzendaritzan dauden pertsonei edo bestelako inguruabarrei erreparatuz, presuntzioa ezar badaiteke debekua jaso duten beste enpresa batzuen jarraipena edo ondorena direla, eraldatze, bat-egite edo ondorengotza bitartez.

• Que no está incursa en la prohibición de obtener subvenciones que afectan también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

4.– Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekikoen ordainketa egunean duela egiaztatzen duten ziurtagiriak (sailari horiek eskatzeko baimena ematen ez badio soilik).

4.– Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (únicamente si no autoriza al Departamento a solicitarlos).

5.– Sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren aurkeztutako azken formularioa (200. eredua); bertan adierazi beharko da eskatzailea ETE bat dela.

5.– Último formulario 200 de Impuesto sobre Sociedades e IRNR, presentado, donde se acredite la condición de que la solicitante es una PYME.

6.– Behar beste agiri, honako alderdi hauek egiaztatzeko: helmugako merkatura egiten diren esportazioak, enpresaren tamaina, sektore-elkarte bateko edo klusterrak dinamizatzeko elkarte bateko kidea den, emakumeek eskatzailearen zuzendaritza-organoetan duten parte-hartzea, beka-programekiko lankidetza eta gizarte-erantzukizuna. Horien bidez eskabidea baloratuko da, hurrengo artikuluan zehaztutako irizpideak aplikatuz.

6.– Cuanta documentación sirva para acreditar la cifra de exportación en el mercado de destino, tamaño de la empresa, si es miembro de una asociación dinamizadora de clústeres o de una asociación sectorial, participación de las mujeres en los órganos directivos de la solicitante, colaboración en los Programas de Becas y responsabilidad social, al objeto de valorar la solicitud según los criterios del siguiente artículo.

7.– Eskabideak ez badira osorik betetzen, edo haiekin batera ez bada adierazitako dokumentazioa aurkezten, erakunde eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango zaio (bitarteko elektronikoen bidez eskatuko zaio) hutsegitea bitarteko berak erabiliz konpontzeko edo behar diren dokumentuak aurkezteko. Horrez gain, adieraziko zaio hori egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela.

7.– Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación exigida, se requerirá por medios electrónicos a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días hábiles subsane, de la misma forma, la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

8.– Nolanahi ere, laguntza hauen organo kudeatzaileak (Nazioartekotzeko zuzendaria) beste edozein agiri edo informazio eskatu ahal izango die erakunde eskatzaileei, beharrezkotzat jotzen badu haiek aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta tramitatu ahal izateko. Arau honetan berariaz aurreikusi ez diren gaietan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean (urriaren 1eko 39/2015 Legean) xedatutakoa aplikatuko da.

8.– En cualquier caso, el órgano gestor de estas ayudas, Directora de Internacionalización, podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente Orden, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.

9. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de valoración.

Onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten enpresa txiki eta ertainei emango zaizkie laguntzak, betiere honako balorazio-irizpide hauen arabera:

Las subvenciones se otorgarán a las PYMEs que hubieran acreditado cumplir los requisitos para ser beneficiarias y siempre de acuerdo a los siguientes criterios de valoración:

A) 1. irizpidea: Plan estrategikoa, gehienez ere 30 puntu.

A) Criterio 1: Plan Estratégico, hasta 30 puntos.

a) Enpresen nazioartekotze-estrategia lizitazio publikoetan parte hartzea bada, 30 puntu.

a) Las empresas que basen su estrategia de internacionalización en la participación en licitaciones públicas, 30 puntos.

b) Enpresaren estrategia beste bat bada, 20 puntu.

b) Si la estrategia de la empresa es otra diferente, 20 puntos.

B) 2. irizpidea: aurkeztutako proiektuaren konplexutasuna, gehienez ere 25 puntu.

B) Criterio 2: complejidad del proyecto presentado, hasta 25 puntos.

a) Inbertsioaren edo metodologiaren berritasuna eta ingurune geografikora egokitzea, 15 puntu.

a) Novedad de la inversión o la metodología y adecuación al entorno geográfico, 15 puntos.

b) Ahalmen biderkatzailea edo geroago euskal enpresa batek ustiatzeko aukera, 10 puntu.

b) Potencial multiplicador o de posterior explotación por parte de una empresa vasca, 10 puntos.

C) 3. irizpidea: proiektua beste kasu batzuetan ere aplikatzeko aukera, gehienez ere 20 puntu.

C) Criterio 3: replicabilidad del proyecto, hasta 20 puntos.

a) Atzerriko erakunde publikoaren iritziz, gutxienez beste 10 aldiz aplika daiteke 5 urteko epean; 20 puntu.

a) El organismo público extranjero estima que se puede replicar al menos en 10 ocasiones en un plazo de 5 años, 20 puntos.

b) Atzerriko erakunde publikoaren iritziz, gutxienez beste 5 aldiz aplika daiteke 5 urteko epean; 15 puntu.

b) El organismo público extranjero estima que se puede replicar al menos en 5 ocasiones en un plazo de 5 años, 15 puntos.

D) 4. irizpidea: esportazioen zifra helmugako merkatuan, gehienez ere 5 puntu.

D) Criterio 4: cifra de exportación en el mercado destino, hasta 5 puntos.

a) Enpresa eskatzailearen fakturazioaren % 10 baino gutxiago merkatu horretan, 5 puntu.

a) Menos de 10% de la facturación de la empresa solicitante en dicho mercado, 5 puntos.

b) Enpresa eskatzailearen fakturazioaren % 10 baino gehiago merkatu horretan, 3 puntu.

b) Más de 10% de la facturación de la empresa solicitante en dicho mercado, 3 puntos.

E) 5. irizpidea. Enpresaren tamaina, gehienez ere 5 puntu.

E) Criterio 5. Tamaño de la empresa, hasta 5 puntos.

a) 50 langiletik behera: 5 puntu.

a) Plantilla inferior a 50 personas: 5 puntos.

b) 50 eta 149 langile artean: 3 puntu.

b) Plantilla entre 50 y 149: 3 puntos.

c) 150 langiletik gora: puntu 1.

c) Plantilla superior a 150 personas: 1 punto.

F) 6. irizpidea: lankidetza, gehienez ere 5 puntu.

F) Criterio 6: cooperación, hasta 5 puntos.

a) Enpresa eskatzailea klusterra dinamizatzeko elkarte bateko kidea da, 5 puntu.

a) La empresa solicitante es miembro de una asociación dinamizadora de clúster, 5 puntos.

b) Enpresa eskatzailea sektore-elkarte bateko kidea da, 3 puntu.

b) La empresa solicitante es miembro de una asociación sectorial, 3 puntos.

G) 7. irizpidea: Emakumeen parte-hartzea zuzendaritza-organoetan, gehienez ere 5 puntu.

G) Criterio 7: Participación de las mujeres en los órganos directivos, hasta 5 puntos.

a) Emakumeen ehunekoa zuzendaritza-organoetan % 40koa edo hortik gorakoa da, 5 puntu.

a) El porcentaje de mujeres en los órganos directivos es mayor o igual al 40%, 5 puntos.

b) Emakumeen ehunekoa zuzendaritza-organoetan % 10etik gorakoa eta % 40tik beherakoa da, 3 puntu.

b) El porcentaje de mujeres en los órganos directivos es mayor al 10% y menor al 40%, 3 puntos.

H) 8. irizpidea: erakunde eskatzaileak duen lankidetza Eusko Jaurlaritzaren Nazioartekotze Beken programarekin edo nazioartekotzea sustatzen duten beste agentzia batzuen antzeko programekin.

H) Criterio 8: colaboración de la entidad solicitante con el programa de Becas de Internacionalización del Gobierno Vasco u otros de similares características de otras agencias de promoción de la internacionalización.

a) Ez dauka bekadunik, eta ez du bekadun izandakorik kontratatu: 0 puntu.

a) No acoge becarios/becarias y no tiene ex becarios/ex becarias contratados/as: 0 puntos.

b) Bekadunak izan ditu 2017an, edo bekadunak ditu 2018an: puntu 1.

b) Ha acogido becarios/becarias en el 2017 o acoge becarios/becarias en el 2018: 1 puntos

c) Bekadun izandakoak kontratatu ditu 2017an edo 2018an: 3 puntu.

c) Ha contratado ex becarios/ex becarias en 2017 o 2018: 3 punto.

I) 9. irizpidea: Gizarte-erantzukizuna. Erakunde eskatzailearen konpromisoa euskararekin, ingurumenarekin, lana eta bizitza pertsonala bateragarri egitearekin eta, oro har, gizarte-erantzukizuna osatzen duten alderdiekin, bai eta konpromisoa helmugako merkatuarekin ere: 2 puntu.

I) Criterio 9: responsabilidad social. Compromiso de la entidad solicitante con el euskera, el medio ambiente, la conciliación de la vida profesional y personal, y en general con aspectos constituyentes de la responsabilidad social así como el compromiso con el mercado destino: 2 puntos.

10. artikulua.– Laguntzak ematea.

Artículo 10.– Concesión de las ayudas.

1.– Emateko edo ukatzeko ebazpena ematea Nazioartekotzeko zuzendariari dagokio; bertan, berariaz adieraziko da minimis laguntzak direla, eta honako hauek jasoko dira gutxienez:

1.– Corresponderá a la Directora de Internacionalización, órgano gestor de este programa, dictar la resolución de concesión o denegación, que indicará expresamente el carácter de minimis de las ayudas, y contendrá, como mínimo, lo siguiente:

– Lortutako balorazioa.

– Valoración obtenida.

– Diruz lagundutako proiektua.

– Proyecto subvencionado.

– Diru-laguntzaren zenbatekoa.

– Cuantía de la subvención.

– Justifikazio-fasea amaitu arte egin behar diren urratsen eta fase horretan aurkeztu behar diren agirien zerrenda.

– Relación de los sucesivos pasos a seguir hasta la finalización de la fase de justificación y la documentación que deberá aportarse en dicha fase.

2.– Eskabide bat ukatzen bada, ebazpenean ukatze horren arrazoiak zehaztuko dira.

2.– Si se deniega una solicitud la resolución detallará los motivos que fundamentan dicha denegación.

3.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, eskabidea behar bezala beteta aurkeztu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, eskaera baietsi dela ulertu beharko dute erakunde interesdunek, organo eskudunak diru-laguntzaren inguruko ebazpena espresuki emateko duen betebeharra alde batera utzi gabe, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legearen) 24. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– El plazo máximo para resolver el procedimiento, y notificar lo resuelto a las entidades interesadas, será de seis meses a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las entidades interesadas podrán entender estimada su solicitud de subvención, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de dictar resolución expresa en relación a la subvención solicitada, a los efectos de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpenak ez dio amaierarik ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete erakunde interesdunek organo eskudunaren aurrean, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legearen) 121. eta 122. artikuluetan.

4.– La resolución que se adopte no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el órgano competente, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie erakunde interesdunei. Nolanahi ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko da erakunde onuradunen eta emandako diru-laguntzen zerrenda, herritar guztiak jakitun egon daitezen.

5.– La resolución será notificada individualmente a las entidades interesadas, sin perjuicio de que, para general conocimiento, se publique en el boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades beneficiarias y de las subvenciones concedidas.

6.– Agindu honetan ezarritako diru-laguntzen erakunde onuradunei ez zaie laguntzarik emango, ez emandakoa ordainduko, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan itzultze- edo zehatze-prozeduraren bat izapidetzen ari bazaie eta oraindik amaitu gabe badago.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

11. artikulua.– Laguntzak ordaintzea eta justifikatzea.

Artículo 11.– Abono y justificación de las ayudas.

1.– Diru-laguntza ordaindu baino lehen, bitarteko elektronikoen bitartez justifikazio-agiriak aurkeztu beharko dira, egiaztatu ahal izateko nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotua diseinatu eta garatu dela.

1.– El abono de la subvención se realizará previa presentación, por medios electrónicos, de la documentación justificativa que permita comprobar la realización de diseño y desarrollo del proyecto piloto de inversión pública internacional.

2.– Diru-laguntza justifikatzeko agiriak erakunde onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta aurkeztu beharko dira, 2019ko otsailaren 28a baino lehen, eta honako hauek izango dira:

2.– La documentación justificativa deberá presentarse, con la firma del representante legal de la entidad beneficiaria, antes 28 de febrero 2019 y será la siguiente:

– proiektuaren egikaritzearen, diseinuaren eta garapenaren memoria, bai eta diruz lagundutako proiektuaren izaerari inongo zalantzarik gabe erantzuten dioten jarduerenak ere.

– memoria de la realización del proyecto, de su diseño y desarrollo, así como de todas las actividades que de manera indubitada respondan a la naturaleza del proyecto subvencionado.

– egindako jardueren eta lortutako emaitzen zerrenda xehatua.

– relación detallada de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

– jarduera bakoitzaren gastuen eta zenbatekoen zerrenda sailkatua (BEZa kanpo). Horiekin batera, dagozkien fakturak ere aurkeztuko dira, jaulkitze-datarekin eta hartzekodunaren identifikazioarekin (erakunde edo enpresa hornitzailearen IFZ eta izen soziala), bai eta ordainketa-dokumentuak ere, zenbatekoa (BEZa banakatuta) eta ordainketa-data adierazita.

– relación clasificada de los gastos de cada actividad e importes (IVA no incluido). Se acompañara de las correspondientes facturas, que, además de la fecha de emisión, identificarán al acreedor (NIF y razón social de la entidad o empresa proveedora) y de los documentos de abono, con su importe (IVA desglosado), y fecha de pago.

3.– Ezin izango da diru-laguntzaren ordainketarik egin, baldin eta erakunde onuradunak ez baditu egunean bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, edo dirua itzuli behar duela dioen ebazpenen batean zordun bada.

3.– No podrán realizarse pagos de la subvención si la entidad beneficiaria no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o si es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4.– Organo kudeatzaileak beharrezkotzat jotzen dituen agiri eta argibide osagarriak eska ditzake edozein momentutan, erakunde onuradunak aurkeztutako agirien eta datuen egiatasuna frogatze aldera.

4.– El órgano gestor podrá requerir, en cualquier momento, cuanta documentación e información complementaria considere necesaria en orden a la comprobación de la documentación y de la veracidad de los datos presentados por la empresa beneficiaria.

5.– Diru-laguntzak ordaindu aurretik, organo kudeatzaileak egiaztatuko du artikulu honen 2. puntuko faktura eta ordainketen koadroan zehaztutako gastuak egiazkoak direla. Enpresa onuradunei jatorrizko fakturak eta ordainketen egiaztagiriak eskatuko zaizkie, eta zerbitzu teknikoek aztertuko dituzte.

5.– Previo al pago de las ayudas, el órgano gestor comprobará la veracidad de los gastos detallados en el cuadro de facturas y pagos a que se refiere el punto 2 de este artículo. Así, los servicios técnicos revisarán tanto las facturas originales como los comprobantes de pago correspondientes que les serán requeridos a las empresas beneficiarias.

12. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Erakunde onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

Las entidades beneficiarias deberán respetar las siguientes obligaciones:

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Onuradunak ez badio berariaz eta idatziz uko egiten diru-laguntzari hura eman zaiola jakinarazi ondorengo hamabost eguneko epean, diru-laguntza onartu duela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación de la concesión de la subvención la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.–Diru-laguntza eman den jardueretarako erabiltzea.

2.– Utilizar la subvención para las actividades para las que ha sido concedida.

3.– Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak egoki jotzen dituen egiaztapen-lan guztiak egingo ditu aztertzeko nola garatu eta egikaritzen diren diruz lagundutako proiektuak. Nolanahi ere, aurreko artikuluaren xedea betetzeko beharrezko irizten den informazio guztia emateko betebeharra dute enpresa onuradunek.

3.– El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras podrá realizar cuantas comprobaciones estime oportunas relativas al desarrollo y ejecución de los proyectos subvencionados. En todo caso, las empresas beneficiarias deberán aportar cuanta información se considere necesaria a los efectos del artículo anterior.

4.– Enpresa onuradunak aurkeztutako fakturak eta ordainketen egiaztagiriak artxibatuta eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskura gordeko dira, 5 urtez.

4.– Las facturas definitivas presentadas y los comprobantes de pagos presentado por la empresa beneficiaria, deberán estar archivadas y a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de 5 años.

5.– Enpresa onuradunen betebeharra izango da Ekonomia Garapen eta Azpiegitura Sailak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak euren eginkizunen jardunean laguntza horiei buruz eskatzen dieten informazio oro ematea.

5.– Las empresas beneficiarias estarán obligados a facilitar cuanta información les sea requerida por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, así como por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones respecto a las ayudas percibidas.

6.– Helburu bera badute, edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik jaso dituzten diru-laguntzen eta laguntzen, diru-sarreren eta baliabideen berri ematea.

6.– Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquier otro ente tanto público como privado.

7.– Nazioartekotze Zuzendaritzari diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektiboren zein subjektiboren aldaketa jakinaraztea.

7.– Comunicar a la Dirección de Internacionalización la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

8.– Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik jasotako diru-laguntza edo laguntzen, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea Nazioartekotze Zuzendaritzari; «minimis araubidearen» pean eman direnen zenbatekoa ere adierazi beharko da.

8.– Comunicar a la Dirección de Internacionalización la obtención de ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, expresando la cuantía de aquellas que se han otorgado bajo el «régimen de minimis», procedente de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

9.– Diruz lagun daitezkeen edozein motatako kontratuen finantzaketaren izaera publikoaren publizitate egokia egitea, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 18.4. artikuluan xedatutako baldintzei jarraikiz.

9.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de los contratos de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10.– Bere egitea, halaber, Administrazioarekin kontratuak eta hitzarmenak egiten dituzten erakundeei eta harengandik diru-laguntzak jasotzen dituztenei Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (otsailaren 18ko 4/2005 Legeak) ezartzen dizkien betebeharrak, hala nola tratu berdinean oinarritutako printzipioaren mende jardun beharra, aukera-berdintasuna eta langileen aniztasunari eta diferentziei zor zaien errespetua.

10.– Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convenian o reciben subvenciones de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.

11.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutakoa), Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 14. artikuluan eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein betebehar.

11.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

13. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 13.– Modificación de las ayudas.

1.– Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren inguruabarretakoren bat aldatzen bada, diru-laguntzaren helburua betetzat jotzen dela, diru-laguntza eman duen ebazpena ere aldatu ahal izango da, betiere agindu honetan ezarritako betekizunak babesten badira. Ondorio horietarako, Nazioartekotze zuzendariak dagokion aldaketa-ebazpena eman ahalko du, emandako diru-laguntzen zenbatekoak egokitzeko.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos en la presente Orden. A estos efectos, la Directora de Internacionalización podrá dictar la oportuna Resolución en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

2.– Eskaera egitean aurkezturiko memorian jasota dauden jarduerak gauzatu behar dira. Nolanahi ere, Nazioartekotze zuzendariak aldaketak baimendu ditzake, aldez aurretik hala eskatu bazaio diru-laguntza kudeatzeko zuzendaritzari, eta erakunde onuradunak behar bezala justifikatzen baditu jarduerak amaitu aurretik, betiere jardueren helburuak eta nondik norakoa desitxuratzen ez badira.

2.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la memoria aportada en el momento de la solicitud, pudiendo autorizarse cambios en las mismas por la Directora de Internacionalización, siempre que hayan sido previamente solicitadas a la Dirección gestora de la subvención y plenamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe su naturaleza y objetivos perseguidos.

3.– Aldaketek ez dute inolaz ere handituko hasieran emandako diru-laguntzaren zenbatekoa.

3.– Las modificaciones no conllevarán, en ningún caso, aumento de la cuantía de la subvención concedida inicialmente.

14. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 14.– Incumplimientos.

Erakunde onuradunak betetzen ez baditu agindu honetan ezarritako betekizunak, Diru-laguntzei buruzko Legearen (azaroaren 17ko 38/2003) 37. artikulukoak eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoak, organo eskudunak, ez-betetze espedientea egin eta interesdunari entzun eta gero, administrazio-ebazpen bidez deklaratuko du onuradunak laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela eta, hala badagokio, jasotako diru-laguntzaren printzipala eta berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari bi hilabeteko epean itzuli behar dizkiola, betiere honako xedapen hauetan ezarritakoari jarraituz: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 artikulua; eta 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena, 4.1 artikulua. Aipatutako diru-kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden, en el artículo 37, y siguientes, de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, así como si incumpliera las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, en el plazo de dos meses, el principal de las subvenciones percibidas, así como los intereses de demora que correspondan, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 4.1 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

Guztizko ez-betetzearen arrazoien artean egongo dira onartutako aurrekontuaren % 25etik gorako desbideratzeak (beheranzko desbideratzeak), salbu eta organo kudeatzailearen iritziz behar bezala justifikatu bada desbideratze hori, betiere ebazpen batean jasotzen bada.

Entre las causas de incumplimiento total estarán las desviaciones superiores, a la baja al 25% sobre el presupuesto aprobado, salvo que a juicio del órgano gestor se justifique suficientemente dicha desviación y se recoja en una resolución del mismo.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 28a.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2018.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Análisis documental

Euskadi, bien común