Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2018ko apirilaren 20a, ostirala

N.º 76, viernes 20 de abril de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2128
2128

76/2018 EBAZPENA, apirilaren 10ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea lankidetzarako esparru hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren artekoa, Arabako Mugikortasun Agintaritza sortzeko.

RESOLUCIÓN 76/2018, de 10 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de Cooperación suscrito con la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la creación de la Autoridad de Movilidad de Álava.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak hitzarmena sinatu duenez gero, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea lankidetzarako esparru hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren artekoa, Arabako Mugikortasun Agintaritza sortzeko.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio Marco de Cooperación suscrito con la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la creación de la Autoridad de Movilidad de Álava, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko apirilaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2018.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN APIRILAREN 10EKO 76/2018 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 76/2018, DE 10 DE ABRIL, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZARAKO ESPARRU HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN, ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ETA GASTEIZKO UDALAREN ARTEKOA, ARABAKO MUGIKORTASUN AGINTARITZA SORTZEKO.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD DE MOVILIDAD DE ÁLAVA

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz a 6 de marzo de 2018.

BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Maria Aranzazu Tapia Otaegui andrea, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua.

Doña M. Aranzazu Tapia Otaegui, Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Josu López Ubierna jauna, Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko foru diputatua.

Don Josu López Ubierna, Diputado Foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad.

Gorka Urtaran Aguirre jauna, Vitoria-Gasteizko Udaleko alkatea.

Don Gorka Urtaran Aguirre, Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

PARTE HARTZEN DUTE:
INTERVIENEN:

Arantza Tapia Otaegi andrea, Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazioaren ordezkari.

Doña Arantza Tapia Otaegui, en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Josu López Ubierna jaunak, Arabako Foru Aldundiaren ordezkari. Haren ordezkaritza Diputatu nagusiaren uztailaren 3ko 133/2015 Foru Dekretutik eratortzen da.

Don Josu López Ubierna, en representación de la Diputación Foral de Álava. Su representación deriva del Decreto Foral 133/2015, del Diputado General de 3 de julio.

Gorka Urtaran Aguirre jauna, Vitoria-Gasteizko Udalaren ordezkari. Haren ordezkaritza Udalaren eraketa batzarretik, 2015eko ekainaren 13an egindakotik, eratortzen da, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 21. artikuluan ezarritakoa ikusita.

Don Gorka Urtaran Aguirre, en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Su representación deriva de la Sesión constitutiva del Ayuntamiento celebrada el día 13 de junio de 2015, a la vista de lo establecido en el artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Alderdi guztiek lankidetza hitzarmen hau formalizatzeko gaitasun eta eskumen egokiak aitortzen dizkiote elkarri. Hartara,

Todas las partes se reconocen capacidad y competencia suficientes para formalizar el presente Convenio de Cooperación y, a tal efecto,

ADIERAZTEN DUTE:
EXPONEN:

I.– Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutua onartu zuenak, 10.32 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio, besteak beste, hauen eskumen esklusiboa: «Trenbideak, lehorreko, itsasoko, ibaietako eta kable bidezko garraioa, portuak, heliportuak, aireportuak eta Euskal Herriko Meteorologia Zerbitzua, Konstituzioaren 149.1.20 artikuluan xedatutakoari kalterik eragin gabe. Garraio-gaietan, zama-kontrataguneak eta terminalak». Lege horren 37.2 artikuluan arautzen da horrek ez dituela eraldatuko lurralde historiko bakoitzeko foru araubide espezifikoaren izaera edo araubide pribatiboen eskumenen izaera; horien artean, Arabako Foru Aldundiak errepidezko garraioetan duen eskumena aipatu behar da, Herri Lan Ministerioarekin 1950eko martxoaren 9an sinatutako hitzarmenak direla bide dagokiona.

I.– Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.32 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otras, la competencia exclusiva en materia de «ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y Servicio Meteorológico del País Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20 de la Constitución. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes», regulando en su artículo 37.2 que ello no supondrá alteración de la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de los regímenes privativos de cada Territorio Histórico, entre las que cabe encuadrar las que ostenta la Diputación Foral de Álava en lo relativo a transportes por carretera en virtud de los Convenios suscritos con el Ministerio de Obras Públicas con fecha 9 de marzo de 1950.

Bestalde, azaroaren 25eko 27/1983 Legeak, Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eta haren lurralde historikoetako foru organoen arteko harremanei buruzkoak (LHL), 10. artikuluan hau ezartzen du: «Errepideko Ibilgailuzko Garraioen alorreko Legegintza, Arauen bidezko garapena, ikuskaritza gorena, plangintza eta koordinazioa autonomi erkidego osorako erakundeei dagozkie. Lurralde historikoek, Arabak bere mugartean, eta indarrean dauden estatuarekiko itunen arabera, orain dituen ahalmenak gauzatuko dituzte, Arabaren izaera berdinaz».

Por su parte, la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (LTH), establece en su artículo 10 que «corresponden a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma las competencias de Legislación, Desarrollo normativo, Alta Inspección, Planificación y Coordinación en materia de Transportes Mecánicos por carretera, ejerciendo los Territorios Históricos las mismas facultades y con el mismo carácter que en el presente ostenta Álava, dentro de su territorio, de acuerdo con los convenios vigentes con el Estado».

II.– Modu berean, Arabako Foru Aldundiak eskumenak dauzka bere lurraldearen barruan errepidetik doazen garraio mekanikoen alorrean, ondoko hauek kontuan izanik: LHLaren 10. artikuluan xedatutakoa; uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoa, Estatuak errepidezko eta kablezko garraioen ahalmenak autonomi erkidegoei eskuordetzeari buruzkoa; martxoaren 5eko 36/1985 Dekretua, errepidezko garraioaren gaian autonomi erkidegoaren erakunde erkideen eta Arabako Lurralde Historikoaren artean eskumenak mugatzen dituena; eta Diputatu nagusiaren martxoaren 5eko 881/1985 Foru Dekretua, gai berari buruzkoa.

II.– Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 10 de la LTH y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, así como en virtud del Decreto 36/1985, de 5 de marzo, de delimitación de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Álava en materia de Transportes por Carretera, y del Decreto Foral del Diputado General 881/1985, de 5 de marzo, sobre la misma materia, la Diputación Foral de Álava ostenta competencias en materia de transportes mecánicos por carretera dentro de su territorio.

III.– Modu berean, Vitoria-Gasteizko Udalak, estatuaren eta autonomi erkidegoen legegintzaren terminoetan, eskumenak dauzka trafikoan, ibilgailuak aparkatzean, mugikortasunean eta hiri garraio kolektiboan, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 25.2.g artikuluan ezarritakoaren arabera. Halaber, 26.1.d artikuluak bidaiarien hiri garraio kolektiboa ezartzen du gutxieneko nahitaezko zerbitzu gisa, 50.000 biztanletik gora duten udalerrientzat. Azkenik, apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko tokiko erakundeenak, dioenez, udalerrien berezko eskumenen artean pertsonen garraio publikoaren hiri zerbitzuak antolatzea, planeatzea, programatzea, kudeatzea, diziplina ezartzea eta sustatzea daude, edozein garraiobideren bidez ere bakoitzaren udal mugartean ematen direnean (17-01-2018 artikulua); hori egitea lege horretan xedatutakoari eta aplikatu beharreko legeriari egokitu beharko zaie.

III.– Adicionalmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ejerce, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, competencias en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad así como del transporte colectivo urbano, conforme a lo que establece el artículo 25.2.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. A su vez, el artículo 26.1.d establece el transporte colectivo urbano de viajeros como servicio mínimo obligatorio, para aquellos Municipios con población superior a 50.000 habitantes. Por último, conforme a la Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi, entre las competencias propias de los Municipios se establecen las de ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales (artículo 17-01-2018), cuyo ejercicio deberá adecuarse al marco de lo dispuesto en dicha ley y en la legislación que sea de aplicación.

IV.– Abenduaren 15eko 5/2003 Legeak, Euskadiko Garraioaren Agintaritzarenak, bere zioen azalpenean adierazten duenez, garraioaren alorrean eskumena daukaten zenbait administrazio daudenez gero, elkarrekin lan egin behar dute, eta garraio sistema integratua ahalbidetzen duten tresna eta mekanismoak sortu behar dira. Hartara, eta garraioaren antolaketa instituzionala harmonizatzeko eta orekatzeko helburuz, Euskadiko Garraioaren Agintaritza sortu zen. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren kontsulta eta koordinazio organo gorena da garraioaren eta haren azpiegituren antolaketarako.

IV.– Conforme se declara en la Exposición de Motivos de la Ley 5/2003 de 15 de diciembre de la Autoridad del Transporte de Euskadi, considerando la existencia de diversas administraciones competentes en materia de transportes, ellas deben colaborar entre sí, por lo que deben crearse los instrumentos y mecanismos que posibiliten un sistema integrado de transporte. En su virtud, con el objetivo de armonizar y equilibrar la organización institucional del transporte, se creó la Autoridad del Transporte de Euskadi, como órgano superior consultivo y de coordinación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación del transporte y sus infraestructuras.

V.– Modu berean, abenduaren 15eko 5/2003 Legearen 14. artikuluan, lurraldeetako garraio agintaritzak sortzeari buruzkoan, ezartzen denez, Euskadiko Garraio Agintaritzak, bere ekimenez –edo interesa duten foru eta toki erakundeek eskatuta–, lurraldeko garraio agintaritzen sorrera bultzatuko du. Erakunde horiek figura juridiko egokia izango dute, erakunde eta elkarte eskudunen artean lankidetza hitzarmenak eginez. Lurraldeetako garraio agintaritza horiek beraiek sortzeko tresnan ezartzen diren izaera, xedea, funtzioak, egitura, antolaketa eta finantzaketa izango dituzte (15. artikulua), eta Euskadiko Garraio Agintaritzak emandako oinarrizko irizpideen arabera beteko dituzte beren funtzioak (16. artikulua). Finean, legeak ez ditu zehazten lurraldeetako garraio agintaritzen izaera juridikoa edo beraiek eratzeko formulak; 14. artikuluan adierazten denez, lankidetza hitzarmenaren zehaztapenen araberakoak izango dira, hortik sortzen baitira.

V.– A su vez, conforme se expresa en el artículo 14 de dicha Ley 5/2003 de 15 de diciembre, de rúbrica «creación de las Autoridades Territoriales del Transporte», la Autoridad del Transporte de Euskadi promoverá, a iniciativa propia o a instancia de los entes forales y locales interesados, la creación de diferentes Autoridades Territoriales del Transporte, las cuales adoptarán la figura jurídica correspondiente, mediante la celebración de convenios de colaboración entre las instituciones y entidades competentes. Dichas Autoridades Territoriales del Transporte tendrán la naturaleza, objeto, funciones, estructura, organización y financiación que se establezcan en el instrumento de creación de las mismas (artículo 15) y desarrollarán sus funciones de acuerdo con los criterios básicos emanados de la Autoridad del Transporte de Euskadi (artículo 16). En suma, la ley no determina la naturaleza jurídica o las fórmulas de constitución de las Autoridades Territoriales de Transporte que, como se indica en el artículo 14, deberán responder a las determinaciones del convenio de colaboración, fuente de su creación.

VI.– Arabako lurraldeko garraio agintaritza ez da orain arte eratu. Horregatik, hitzarmen honen bidez berariaz adierazten da Arabako Mugikortasun Agintaritza sortzeko borondatea, lankidetza eta elkarlan izaerarekin, garraio publikoaren alorreko antolaketa, plangintza eta betearazpen erabakiak haren barnean eztabaidatzeko, eta erakunde arduradun bakoitzak hartutako erabaki egokiak gauzatzeko, gaiaren gaineko eskumenen banaketa kontuan izanik.

VI.– La Autoridad Territorial del Transporte de Álava no se ha constituido hasta este momento. Por ello, mediante el presente convenio queda patente la voluntad de promover la creación de la Autoridad de Transporte de Álava, con naturaleza cooperativa y colaborativa, a fin de que las decisiones de ordenación, planificación y ejecución en materia de transporte público sean debatidas en su seno y llevadas a cabo las decisiones oportunas adoptadas por cada institución responsable, conforme a la distribución de competencias en la materia.

VII.– Modu berean, agertutakoek adierazten dute etorkizunean garraioaren alorreko lurraldeko entitate juridikoa eratzea sustatzeko borondatea dutela. Printzipioz, erakunde horrek partzuergoaren forma juridikoa izan beharko luke, administrazio izaerako zuzenbide publikoko erakundea, Arabako Lurralde Historikoan mugikortasuna planeatzeko eta kudeatzeko funtzioak bere gain hartuz. Hari esleituko zaizkio artikulazio, koordinazio eta lankidetza izaerako ahalmen administratiboak eta, aplikatu beharreko hitzarmenarekin eta tresna juridikoarekin bat etorriz, bidezkoa bada, Arabako Lurralde Historikoko garraio zerbitzuen eremuaren barruan, hura osatzen duten erakundeen eskumeneko jarduerak kudeatu ahalko ditu.

VII.– Los comparecientes expresan asimismo su voluntad de promover la futura constitución de la entidad jurídica territorial del transporte cuya configuración, en principio, debiera asumir la forma jurídica de consorcio, entidad de derecho público de naturaleza administrativa que asuma las funciones de planificación y gestión de la movilidad en el Territorio Histórico de Álava, atribuyéndole las potestades administrativas de articulación, coordinación y cooperación y, conforme al convenio e instrumento jurídico que resulte de aplicación, pueda, en su caso, gestionar, en el ámbito de los servicios de transporte del Territorio Histórico de Álava, las actividades de competencia de las entidades que la integren.

VIII.– Aurrekoa kontuan izanik, agertutakoek uste dute beharrezkoa dela lankidetzarako harremanen foro bat eratzea, Arabako Mugikortasun Agintaritza (AMA) izenekoa, administrazio eskudun guztien artean parte hartze eta lankidetza mekanismoak artikulatzen dituena. Foro honek, proposamen eta neurri egokiak hartzea eta ekimenak egitea sustatuko du, etorkizunean partzuergoa sortzeko. Modu berean, partzuergoa eratu bitartean, administrazio bakoitzaren eskumenak koordinatzen lagundu ahalko du, bakoitzaren eskumenen barruan, eta garraio publikoaren sistema modu orokor, integratu eta eraginkorrean planeatzen lagundu ahalko du, mugikortasun jasangarriaren politikaren oinarrizko printzipioak aintzat hartuta.

VIII.– Teniendo en cuenta lo anterior, los comparecientes entienden necesaria la constitución de un foro relacional de cooperación, denominado Autoridad de Movilidad de Álava (AMA), que articule los mecanismos de participación y cooperación entre todas las administraciones competentes. Un foro que adopte las iniciativas y promueva la adopción de propuestas y medidas correspondientes para la futura creación del consorcio y, asimismo, entretanto se constituya el mismo, pueda coadyuvar a la coordinación de las competencias de las diferentes administraciones, con respeto a sus títulos competenciales y a la planificación global, integrada y eficiente del sistema de transporte público, atendiendo a los principios básicos de la política de movilidad sostenible.

Hori dela bide, indarrean dagoen araudian ezarritakoaren itzalpean eta, araudi horren baitan, urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore publikoaren araubide juridikoarenak, 47-53, 143, 144 eta 145. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, agertutako administrazioek erabakitzen dute administrazio arteko lankidetza hitzarmen hau formalizatzea eta sinatzea, ondoko hauek kontuan izanik:

En su virtud, al amparo de lo establecido en la normativa vigente y, entre ella, conforme a los artículos 47 a 53, 143, 144 y 145 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones comparecientes acuerdan la formalización del presente Convenio Interadministrativo de Cooperación, que suscriben conforme a las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del Convenio.

Hitzarmen honen xedea esku hartzen duten aldeen artean lankidetza organo bat sortzea da. Lankidetza organoa Arabako Mugikortasun Agintaritza deituko da. Hura sortzearen helburua da aldeek osatutako egitura bat egon dadila, administrazio arteko lankidetzaz arduratzen dena, Arabako Lurralde Historikoan garraioaren alorreko politika publikoak komunean jartzeko, garraioaren alorrean eskumenak dituzten erakunde eta entitate guztiek beren ahalmen publikoak modu koordinatuan gauzatzea sustatuz eta erraztuz.

El presente Convenio tiene por objeto la creación de un órgano de cooperación entre las Partes intervinientes. El órgano de cooperación, que se denomina Autoridad de la Movilidad de Álava, se constituye con las finalidad de disponer de una estructura integrada por las Partes que se ocupe de la cooperación interadministrativa a efectos de la puesta en común de las políticas públicas en materia de transporte en el Territorio Histórico de Álava, promoviendo y facilitando el ejercicio coordinado de las potestades públicas por todas las instituciones y entidades con competencias en materia de transportes.

Lankidetza organo honek ez dauka nortasun juridikorik. Arabako Foru Aldundian garraio eta mugikortasun gaian eskumenak dituen sailari atxikiko zaio.

Dicho órgano de cooperación carece de personalidad jurídica y estará adscrito al Departamento competente en materia de transportes y movilidad de la Diputación Foral de Álava.

Bigarrena.– Helburuak.

Segunda.– Finalidades.

Arabako Mugikortasun Agintaritza bere lurralde eremuan garraio agintaritza gisa eratzen da, abenduaren 15eko 5/2003 Legeak, Euskadiko Garraio Agintaritzarenak, arautua. Hala denez gero, hauek dira haren xedea eta helburuak:

La Autoridad de la Movilidad de Álava se constituye en su ámbito territorial como Autoridad del Transporte regulada por la Ley 5/2003, de 15 de diciembre, de la Autoridad del Transporte de Euskadi y, en cuanto tal, su objeto y sus finalidades son los siguientes:

a) Bidaiarien garraioaren antolaketa politikak definitzen, bidaiarien garraioen politika erkidea koordinatzen, bidaiarien garraioaren modalitate guztiak planeatzen eta bidaiariak garraiatzeko politikak lurralde orekari eta, oro har, garapen jasangarriari egokitzen laguntzea, eta bidaiariak garraiatzearen alorrean Europar Batasunaren politikak inplementatu eta betearaztea.

a) Coadyuvar a la definición de las políticas de ordenación del transporte de viajeros, a la coordinación de la política común de transportes de viajeros, a la planificación de las distintas modalidades del transporte de viajeros y a ajustar las políticas de transporte de viajeros al equilibrio territorial, y en general al desarrollo sostenible, así como implementar y ejecutar las políticas comunitarias en materia de transporte de viajeros.

b) Bidaiariak garraiatzearen alorrean eskumenak dituzten erakunde guztiek ahalmen publikoak modu koordinatuan gauzatzea sustatzea eta erraztea, administrazioen arteko lankidetza bere gain hartzea, eta Arabako Lurralde Historikoaren eremu geografikoan bateratzen diren interesak bateratzea, bidaiariak garraiatzeko politikei dagokienez.

b) Promover y facilitar el ejercicio coordinado de las potestades públicas por todas las instituciones con competencias en materia de transportes de viajeros, asumir la cooperación interadministrativa y conciliar los diversos intereses que confluyen en el ámbito geográfico del Territorio Histórico de Álava en relación con las políticas de transporte de viajeros.

c) Zerbitzuak, sareak eta tarifak koordinatzea sustatu eta bultzatzea, eta erabiltzaileari eskaintza hobea luzatzea, bidaiarien garraio kolektiboaren erabilera sustatu eta bultzatzeko azken helburuarekin.

c) Fomentar e impulsar la coordinación de los servicios, redes y tarifas, y la puesta a disposición del usuario de una mejor oferta, con el fin último de potenciar y estimular el uso del transporte colectivo de viajeros.

d) Bidaiariak garraiatzeko sare bakar eta integrala sustatzea.

d) Promover la red de transportes de viajeros única e integral.

e) Garraio arrazionalago eta eraginkorrago bat lortzea sustatzea, garapen jasangarriaren alderdi sozialak, ingurumenekoak eta ekonomikoak erabat txertatuz.

e) Impulsar la consecución de un transporte más racional y eficiente mediante la integración plena de los aspectos sociales, medioambientales y económicos del desarrollo sostenible.

f) Baliabide publiko eta pribatuak optimizatzea, bidaiariak garraiatzeko modu guztien elkarreragingarritasuna bultzatzeko eta Europako garraio sisteman txertatzeko.

f) Optimizar los recursos públicos y privados para impulsar la interoperabilidad de los diferentes modos de transportes de viajeros y su inserción en el sistema europeo de transporte.

Hirugarrena.– Funtzioak.

Tercera.– Funciones.

Euskadiko Garraioaren Agintaritzaren oinarrizko irizpideekin bat etorriz, lankidetza organoak bere xedea eta helburuak betetzeko beharrezkoak edo komenigarriak diren funtzio guztiak garatu ahalko ditu, betiere administrazio horietako bakoitzak garraioaren alorrean dauzkan eskumenak errespetatuz. Eta, besteak beste, funtzio hauek bere gain hartuko ditu:

Conforme a los criterios básicos emanados de la Autoridad del Transporte de Euskadi, el órgano de cooperación podrá desarrollar todas las funciones que sean necesarias o convenientes para el cumplimiento de su objetivo y de sus finalidades, siempre con respeto a la respectiva titularidad competencial en materia de transporte de las referidas Administraciones. Y, entre otras, asumirá las siguientes funciones:

1.– Arabako Lurralde Historikoan garraio politikak bateratzea eta mugikortasun jasangarrirako politika bat garatzea, kalitatezko garraio sistema integral, seguru, jasangarri eta irisgarri bat edukitzeko helburuarekin.

1.– La puesta en común de las políticas del transporte en el Territorio Histórico de Álava y el desarrollo de una política de movilidad sostenible dirigida a contar con un sistema integral de transportes de calidad, seguro, sostenible y accesible.

2.– Proposamenak aztertu, eztabaidatu eta hartzea, besteak beste, gai hauei buruz:

2.–Deliberar, debatir y adoptar propuestas, entre otras, sobre las siguientes materias:

a) Garraio publikoko zerbitzuak eta azpiegiturak planeatu eta koordinatzea.

a) Planificación y coordinación de servicios e infraestructuras de transporte público.

b) Garraio kolektiboko operadoreekiko harremanak.

b) Relaciones con los operadores de transporte colectivo.

c) Administrazioek sistema finantzatzea.

c) Financiación del sistema por parte de las administraciones.

d) Tarifak antolatzea. Tarifak integratzeko sistema eta txartel bakarra ezartzea.

d) Ordenación de las tarifas. Implantación del Sistema de Integración Tarifaria y del Billete Único.

e) Komunikazioa.

e) Comunicación.

f) Mugikortasun Jasangarriaren Lurralde Plana.

f) Plan Territorial de Movilidad Sostenible.

g) Aholkularitzak eta txostenak.

g) Asesoramientos e Informes.

3.– Garraioaren politika publikoa, haren inpaktua, eta haren tresnak eta programak aldian behin ebaluatzea.

3.– Realizar la evaluación periódica de la política pública del transporte y su impacto así como de sus instrumentos y programas.

4.– Garraioaren lurralde izaerako erakunde juridikoa osatzeko neurriak eztabaidatu eta sustatzea.

4.– Debatir y promover la adopción de medidas correspondientes hacia la constitución de la entidad jurídica territorial del transporte.

Laugarrena.– Artikulazioa eta funtzionamendua.

Cuarta.– Articulación y funcionamiento.

Lankidetza organo honetan parte hartzen duten administrazio publikoek ziurtatuko dute beren arteko harremanak elkar informatzeko, lankidetzan aritzeko, koordinatzeko eta elkar errespetatzeko betebeharren araberakoak direla.

Las administraciones públicas que participan en el presente órgano de cooperación ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto entre ellas.

Lankidetza organoa urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore publikoaren araubide juridikoarenak, 15-18. artikuluetan xedatutakoaren arabera eraenduko da.

El órgano de cooperación se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Organo horren funtzionamendu arauak ezarri edo osatu ahalko dira.

Se podrán establecer o completar las normas de funcionamiento de este órgano.

a) Organoaren integrazioa eta osaera.

a) Integración y composición del órgano.

Lankidetza organoan hitzarmen hau sinatzen duten administrazio guzti-guztietako ordezkariak daude, banaketa honen arabera:

El órgano de cooperación está integrado por representantes de todas y cada una de las administraciones que suscriben este convenio, conforme a la siguiente distribución:

– Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean garraioen alorrean eskumena duen sailak izendatutako 3 ordezkari.

– 3 representantes designados por el Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de transportes.

– Arabako Foru Aldundian garraioaren alorrean eskumena duen sailak izendatutako 3 ordezkari.

– 3 representantes designados por el Departamento de la Diputación Foral de Álava competente en materia de transportes.

– Vitoria-Gasteizko Udalak izendatutako 3 ordezkari.

– 3 representantes designados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Hitzarmena egiten duten administrazioek ordezko bat izendatuko dute, izaera iraunkorrarekin, lankidetza organoan duten ordezkari bakoitzerako. Ordezkoek titularrak ordeztuko dituzte haiek ez baldin badaude, gaixorik badaude edo batzarrera etorri ezin badute, titularren eskubide eta betebehar berberekin.

Las administraciones conveniadas designarán con carácter permanente un suplente para cada uno de sus representantes en el órgano de cooperación, quienes sustituirán a los representantes titulares en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad de asistir a la sesión, con los mismos derechos y obligaciones que los titulares.

b) Presidentea.

b) Presidencia.

Lankidetza organoak bere kideen artean presidente bat izendatuko du, eta hark zuzenduko du organoaren barne funtzionamendua.

El órgano de cooperación designará de entre sus miembros a un Presidente o Presidenta, quien dirigirá el funcionamiento interno del órgano.

Presidentearen agintaldiek urtebete iraungo dute. Presidentetza txandakatu egingo dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, Arabako Foru Aldundiak eta Vitoria-Gasteizko Udalak izendatutako pertsonek, ordena honen arabera.

Los mandatos de la presidencia tendrán una duración anual con carácter rotativo entre los designados por la Diputación Foral de Álava, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siendo éste el orden de rotación.

c) Idazkaria.

c) Secretaría.

Organoko idazkaria Arabako Foru Aldundiak izendatutako pertsona izango da. Idazkariak ahotsa izango du, baina botorik ez, eta organoaren funtzionamenduaz arduratuko da.

La Secretaría del órgano se desempeñará por el vocal designado por la Diputación Foral de Álava, el cual dispondrá de voz pero no de voto y se encargará del funcionamiento del órgano.

d) Bilkurak.

d) Sesiones.

Lankidetza organoaren bilkurak presidenteak deialdi bakoitzerako adierazten dituen lekuan eta egunean egingo dira.

Las sesiones del órgano de cooperación se celebrarán en el lugar y fecha que indique el presidente para cada una de las convocatorias.

Bilkurak lau hiletik lau hilera egingo dira, oro har. Hala eta guztiz ere, bi herenek eskatzen badute edo presidenteak erabakitzen badu, aparteko bilkurak deitu ahalko dira.

Las sesiones se celebrarán, con carácter ordinario, con una periodicidad cuatrimestral. Ello no obstante, a requerimiento de dos tercios de las partes o por decisión del Presidente, se podrán convocar sesiones de carácter extraordinario.

Lankidetza organoaren bilkurak ez dira jendaurrean egingo. Aitzitik, presidenteak lankidetza organoko kide ez diren pertsonei bilkuretara etortzeko eska diezaieke, aztertu behar diren gaiengatik beharrezkoa bada.

Las sesiones del órgano de cooperación no tendrán carácter público, sin perjuicio de la facultad de la Presidencia de solicitar la asistencia a las sesiones de personas ajenas al órgano de cooperación cuando la naturaleza de los asuntos a tratar requiera su asistencia.

e) Deialdiak.

e) Convocatorias.

Presidenteari dagokio lankidetza organoaren batzarrak deitzea, bai ohikoak direnean bai apartekoak direnean, lankidetza organoko kideetako bakoitzari banako komunikazio bat bidaliz. Komunikazio hori gutun ziurtatu baten bidez egin daiteke, hartu-agiriarekin, edo posta elektronikoz, doakion pertsonak adierazitako helbide elektronikora bidalita, beste mezu elektroniko baten bidez hartu-agiria igorriz edo jaso izana adieraziz.

Corresponde a la Presidencia convocar las sesiones del órgano de cooperación, tanto cuando tengan el carácter de ordinarias como cuando sean extraordinarias, mediante remisión de una comunicación individual a cada uno de los miembros que integran el órgano de cooperación. Dicha comunicación podrá realizarse por carta certificada con acuse de recibo o por correo electrónico dirigido a la dirección de correo que indique la persona a notificar, con acuse de recibo mediante otro correo electrónico o reporte de recepción.

Egin baino gutxienez zortzi egun baliodun lehenago deitu beharko dira bilkura arruntak; apartekoak, berriz, bost egun balioduneko aurrerapenaz deitu beharko dira.

Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con una antelación mínima de ocho días hábiles respecto a su fecha de celebración; las extraordinarias se convocarán con una antelación de cinco días hábiles respecto a su fecha de celebración.

Bilkuren deialdiak (bai arruntak bai apartekoak) aztertuko diren gaien zerrendarekin batera igorriko dira. Bilkura egingo den eguna eta ordua adieraziko dira (bai lehenengo deialdian, bai bigarrenean), eta non egingo den ere bai. Lehenengo eta bigarren deialdien artean gutxienez hogeita hamar minutu igaro behar dira.

Las convocatorias correspondientes a sesiones ordinarias y extraordinarias irán acompañadas del orden del día de los asuntos a tratar, indicarán la fecha y hora para su celebración, tanto en primera como en segunda convocatoria e indicarán también el lugar de celebración. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, al menos, un plazo de treinta minutos.

f) Erabakiak hartzea.

f) Adopción de acuerdos.

Erabakiak aho batez hartu beharko dituzte organoan ordezkatuta dauden eta erabaki bakoitzak eragiten dion gaian eskumena duten alde guztiek.

Los acuerdos deberán ser adoptados por unanimidad de todas las partes representadas en el órgano a cuyas materias de competencia afecten o incidan dichos acuerdos.

g) Aktak.

g) Actas.

Lankidetza organoak akta egingo du bilkura bakoitzeko, ondoko hauek jasoz: saioa hasi den lekua, eguna eta ordua; deialdiaren testu osoa; batzartutako pertsonen izen-abizenak eta titularrak edo ordezkoak diren; eztabaidatzen diren gaiak eta egindako adierazpenak, interesdunak horiek aktan agertzea nahi badu; hartutako erabakiak, eta bozketen zentzua.

De cada sesión del órgano de cooperación se levantará la correspondiente acta, en la que se consignarán: el lugar, día y hora en que comienza la sesión; el texto íntegro de la convocatoria; el nombre y apellidos de todos los asistentes, indicando si lo hacen en calidad de titulares o suplentes; los asuntos sometidos a deliberación y las manifestaciones emitidas, cuando el interesado requiera su constancia en acta; los acuerdos adoptados y el sentido de las votaciones.

Lankidetza organoko idazkariak idatzi beharko ditu aktak.

Corresponde a la secretaría del órgano de cooperación la redacción de las actas.

Akta liburu bat eduki behar da, egindako bilkura guztiak kronologikoki jasotzen dituena. Hura eramatea eta zaintzea idazkariaren lana izango da.

Se llevará un libro de actas en el que se consignen cronológicamente todas las sesiones celebradas, cuya llevanza y custodia corresponderá también a la secretaría.

Bosgarrena.– Ponentzia eta batzorde teknikoak.

Quinta.– Ponencias y Comisiones Técnicas.

Organoak ponentzia edo batzorde teknikoak eratu ahalko ditu, eta horiek sortzeko helburu eta xedeak betetakoan, desegin egingo dira. Ponentzia edo batzorde tekniko horiek alde bakoitzaren ordezkari bat izango dute; gainera, lankidetza organoak hartara izendatzen dituen pertsonek ere parte hartuko dute. Organoak, halaber, ponentzia edo batzorde tekniko bakoitzeko presidentea eta idazkaria izendatuko ditu, eta era berean organoak ezarriko du iraunaldia, proposamenak eta lanak amaitu arte.

El órgano podrá adoptar la decisión de constituir las ponencias o comisiones técnicas con los objetivos y finalidades a cuyo efecto se resuelva su creación. Dichas ponencias o comisiones técnicas estarán integradas por un representante de cada una de las partes así como por las personas que sean designadas, a tal efecto, por el órgano de cooperación. El órgano decidirá, asimismo, el nombramiento del Presidente y Secretario de cada una de dichas ponencias o comisiones técnicas y su plazo de vigencia hasta la finalización de sus propuestas y trabajos.

Seigarrena.– Operadoreen parte hartzea.

Sexta.– Participación de operadores.

Presidenteak, egoki baderitzo eta organoak aurretik erabakitzen badu, enpresa izaerako erakunde publikoen eta garraio operadoreen asistentzia eta parte hartzea eskatu ahalko ditu bilkura egokietan. Horiek ahotsa izango dute, baina botorik ez.

El Presidente, cuando lo considere procedente y previo acuerdo del órgano, podrá interesar la asistencia y participación de las entidades públicas empresariales y de los operadores de transporte en las sesiones correspondientes, quienes asistirán con voz pero sin voto.

Zazpigarrena.– Finantzaketa. Hitzarmen osagarria.

Séptima.– Financiación. Convenios de desarrollo.

Lankidetza organoak ez dauka aurrekonturik; beraz, hitzarmenak ez die sortuko sinatzaileei betebehar ekonomikorik ezta finantza edo gastu izaerako konpromisorik ere.

El órgano de cooperación no cuenta con un presupuesto propio por lo que el presente convenio no supone obligación económica ni compromiso financiero o de gasto alguno para las partes.

Lankidetza organoak, hitzarmen hau betez, bigarren klausulan bere gain hartutako funtzioei buruzko proiektuak eta jarduketak egitea eta garatzea proposatzeko erabakiak hartu ahalko ditu. Proiektu eta jarduketa horien dimentsioa eta irismena eta alderdiek horiek betetzeko hartu behar dituzten edozein motatako konpromisoak kontuan izanik, hitzarmen osagarri bat sinatu beharko da. Hitzarmen osagarri horretan adierazten diren araubidea, arauak eta ondorioak aplikatu beharko zaizkio.

El órgano de cooperación podrá, en cumplimiento del presente convenio, adoptar acuerdos para proponer la elaboración y desarrollo de proyectos y actuaciones sobre las funciones asumidas en la cláusula segunda. La dimensión y alcance de dichos proyectos y actuaciones, así como los compromisos de toda índole que deban asumir las partes para su ejecución, requerirá la suscripción de un convenio adicional, siéndole de aplicación el régimen, las normas reguladoras y los efectos que se determinen en el citado convenio adicional.

Hitzarmen osagarri horiek betetzeko egin beharreko gastuak hitzarmenean definitu beharko dira. Hartara, alderdi bakoitzari dagokion ekarpen ekonomikoa zehaztuko da, proiektu eta jarduketa horiek egiteko, kudeatzeko eta garatzeko eskatzen zaion erakundeari eman diezaioten.

Los gastos de ejecución de dichos convenios adicionales deberán definirse en el convenio y, a tal efecto, se determinará la distribución de las aportaciones económicas correspondientes a cada parte para su entrega a la entidad a la que se encomiende la ejecución, gestión y desarrollo de dichos proyectos y actuaciones.

Zortzigarrena.– Hitzarmena betetzearen jarraipena, zaintza eta kontrola.

Octava.– Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.

Hitzarmen hau betetzearen jarraipena egiteko, zaintzeko eta kontrolatzeko helburuarekin, Arabako Mugikortasun Agintaritzaren urteko memoria bat egingo da, hitzarmen hau dela bide agindutako funtzioak zein mailatan bete diren azaltzeko, eta hitzarmena sinatu duten alderdiei bidaliko zaie.

A efectos del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio, en el seno de la Autoridad de la Movilidad de Álava se realizará una memoria anual del grado de ejecución de las funciones encomendadas en virtud del presente convenio, que será enviado a las partes firmantes.

Bederatzigarrena.– Hitzarmena aldatzea.

Novena.– Modificación del convenio.

Hitzarmen hau aldatu ahalko da, alderdi sinatzaile guztiek aho batez erabakitzen badute.

El presente convenio podrá ser objeto de modificación, mediante acuerdo adoptado por unanimidad entre todas las partes firmantes.

Hamargarrena.– Hitzarmenaren indarraldia eta suntsiarazpena.

Décima.– Vigencia y resolución del convenio.

Hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa izango da, esku hartzen duten alderdiek sinatzen dutenetik.

El plazo de vigencia del presente convenio se cifra en cuatro años desde su suscripción por las partes intervinientes.

Aitzitik, epe hori igaro baino lehen Arabako Mugikortasun Agintaritza partzuergo izaerako erakunde bihurtzen bada, hitzarmena suntsiarazi ahalko da, bera sinatu duten alderdi guztiek aho batez hala erabakitzen badute.

No obstante, si con anterioridad al transcurso de ese plazo se produce la formalización en entidad consorcial de la Autoridad de la Movilidad de Álava, el presente convenio podrá quedar resuelto mediante acuerdo unánime de todas las partes firmantes singularmente.

Lau urteko epea amaitutakoan Arabako Mugikortasun Agintaritza ez bada partzuergo bihurtu, alderdi sinatzaileek aho batez erabaki ahalko dute hitzarmena luzatzea, lau urte gehiagorako.

Si transcurrido el plazo de cuatro años la Autoridad de la Movilidad de Álava no se hubiera constituido en consorcio, las partes firmantes podrán acordar, de forma unánime, la prórroga del convenio por un período adicional de cuatro años.

Hitzarmena suntsiaraztea indarraldia igaro ondoren egiaztatuko da. Modu berean, alderdietako batek ez baditu betetzen hartutako konpromisoak, beste alderdiek ahalmena izango dute hitzarmena suntsiarazteko eskaera egiteko. Suntsiaraztean, egiten ari diren jarduerak bukatzeko baldintzak finkatuko dituzte alderdiek.

La extinción del convenio se verificará tras el transcurso del plazo de su vigencia. A su vez, el incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos asumidos facultará a las otras para solicitar la resolución del convenio. En caso de resolución, las partes determinarán las condiciones para la finalización de las actividades que se hallen en ejecución.

Hamaikagarrena.– Izaera eta jurisdikzioa.

Undécima.– Naturaleza y jurisdicción.

Hitzarmen honek administrazio izaera dauka, eta haren interpretazioan eta garapenean antolamendu juridiko-administratiboa eraentzen da.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico-administrativo.

Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa izango da hitzarmen honetatik eratortzen diren auziak ezagutzeko eta ebazteko eskuduna.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer y resolver las cuestiones litigiosas que se deriven del presente convenio.

Eta ados daudela adierazteko, aldeek hitzarmenaren hiru ale sinatzen dituzte, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren foru diputatua,

JESÚS MARÍA LÓPEZ UBIERNA.

Vitoria-Gasteizko Udaleko alkatea,

GORKA URTARAN AGUIRRE.


Azterketa dokumentala

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

El Diputado Foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava,

JOSU LÓPEZ UBIERNA.

El Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,

GORKA URTARAN AGUIRRE.


Análisis documental

Euskadi, bien común