Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

73. zk., 2018ko apirilaren 17a, asteartea

N.º 73, martes 17 de abril de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2010
2010

EBAZPENA, 2018ko martxoaren 28koa, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Emaitek Plus laguntza-programarako 2018ko ekitaldiko deialdia.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2018, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se hace pública la convocatoria, para el ejercicio 2018, del programa de ayudas Emaitek Plus.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 16ko Aginduaren bitartez (2015eko urriaren 7ko EHAA, 191. zk.) arautzen da Emaitek Plus laguntza-programa. Agindu hori Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko uztailaren 28ko Aginduak (2017ko irailaren 4ko EHAA, 168. zk.) aldatu du.

La Orden de 16 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad (BOPV 191, de 7 de octubre de 2015) modificada por la Orden de 28 de julio de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras (BOPV 168, de 4 de septiembre de 2017), regula el programa de ayudas Emaitek Plus.

Aipatutako aginduaren 11. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, egoki da, 2018ko ekitaldiari doakionez, diru-laguntzetarako urteko deialdi publikoa egitea; eta, hartarako, beharrezko arauak ematea.

De conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la citada Orden, procede realizar la convocatoria pública anual de las ayudas que en el mismo se establecen, para el ejercicio 2018, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Horiek horrela, aipatutako aginduaren 11. artikuluan ezarritako eskumenaz baliatuz, hau

Por lo expuesto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 11 de la Orden de referencia

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen helburua da Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 16ko Aginduan aurreikusitako laguntzetarako 2018ko ekitaldiko deialdia egitea. Agindu horren bitartez, Emaitek Plus laguntza-programa arautzen da: programa horren bidez laguntzen dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko Ikerketa Kooperatiboko Ikerketa Zentroak eta Teknologia Zentroen jarduera ez-ekonomikoa. Hartarako finantziazioa esleituko zaie, betiere daukaten jarduera globalaren emaitzak aztertu eta ebaluatu ostean.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas previstas en la Orden de 16 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, modificada por la Orden de 28 de julio de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula el programa de ayudas Emaitek Plus de apoyo a la actividad no económica de los Centros Tecnológicos y a los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, asignándoles financiación a través de la evaluación y el análisis de los resultados de su actividad a nivel global.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos Económicos.

Deialdiko laguntzak finantzatzeko, 56.000.000,00 euro erabiliko dira. Erabilpen horrek bat etorri beharko du Euskal Autonomia Erkidegoaren 2017ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorretan hartarako ezarritako aurrekontu-kredituekin. Abenduaren 22ko 5/2017 Legeaz onartu ziren aurrekontu horiek.

A la financiación de las ayudas convocadas, según los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al respecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, aprobados mediante Ley 5/2017, de 22 de diciembre, se destinará un importe de 56.000.000,00 de euros.

Agindu arautzaileko 2. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, deialdiko aurrekontu-zuzkidura guztizkoa bi zenbateko bereizitan banatuko da:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la orden reguladora, la dotación presupuestaria total de la convocatoria anual se dividirá en dos importes separados:

– Foku Anitzeko Teknologia Zentroentzako: 42.000.000,00 euro; kopuru hori, bestalde, honela zatitzen da:

– Para los Centros Tecnológicos Multifocalizados 42.000.000,00 de euros, que a su vez se subdivide como a continuación se especifica:

• Emaitzetara Bideratutako Zentroaren Modeloarekiko egokitzapen-gradua: 40.740.000,00 euro.

• Grado de adecuación al Modelo de Centro Orientado a Resultados, 40.740.000,00 euros.

• 2020rako finkatutako adierazleen Aginte-koadroaren helburuak lortzeko, Zentroen Jarduera-planak: 1.260.000,00 euro.

• Planes de Actuación de los Centros para alcanzar los objetivos del Cuadro de Mando de indicadores fijados para 2020, 1.260.000,00 euros.

– Ikerketa kooperatiboko zentroentzako: 14.000.000,00 euro; kopuru hori, bestalde, honela zatitzen da:

– Para los Centros de Investigación Cooperativa, CICs, 14.000.000,00 de euros, que a su vez se subdivide como a continuación se especifica:

• Emaitzetara Bideratutako Zentroaren Modeloarekiko egokitzapen-gradua, 13.580.000,00 euro.

• Grado de adecuación al Modelo de Centro Orientado a Resultados, 13.580.000,00 euros.

• 2020rako finkatutako adierazleen Aginte-koadroaren helburuak lortzeko, Zentroen Jarduera-planak: 420.000,00 euro.

• Planes de Actuación de los Centros para alcanzar los objetivos del Cuadro de Mando de indicadores fijados para 2020, 420.000,00 euros.

Eskatutako laguntzen guztizko zenbatekoa kontuan izanik eta haiek ebatzi baino lehen, zenbateko horiek aldatu ahal izango dira; betiere, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren beste laguntza-programa batzuk exekutatu eta agortu gabe geratzen diren aurrekontu-baliabideen arabera. Aldaketarik izanez gero, Berrikuntza, Teknologia eta Lehiakortasuneko sailburuordeak ebazpena emango du, aurreko guztiaren berri emateko.

Estos importes podrán ser modificados, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas y con carácter previo a la resolución de las mismas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. En tal caso se dará publicidad mediante la correspondiente resolución de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad.

3. artikulua.– Aginte-koadroaren helburuak, pisuak eta adierazleak.

Artículo 3.– Indicadores, pesos y objetivos del cuadro de Mando.

2017ko deialdi honi dagokionez, Aginte-koadroko pisuak eta adierazleak ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuko III. eranskinean jasotakoak izango dira; dekretu horren bitartez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea arautzen eta eguneratzen da, agente onuradunaren tipologia bakoitzerako. Dekretu hori aldatu egin zen Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko martxoaren 24ko Aginduaren bitartez. 2017ko ekitaldiko betetze-helburuak honako honetan ezartzen dira: agente onuradunaren tipologia bakoitzerako 2020rako markatutako xedea betetzearen % 85.

Para la presente convocatoria 2018 los indicadores y pesos del Cuadro de Mando serán los recogidos en el Anexo III del Decreto 109/2015, de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, para cada tipología de agente beneficiario, modificados por la Orden de 24 de marzo de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Los objetivos de cumplimiento para el ejercicio 2018 se establecen en un 85% del cumplimiento de la meta marcada para 2020 para cada tipología de agente beneficiario.

4. artikulua.– Eskabideak eta epeak.

Artículo 4.– Solicitudes y plazos.

1.– Eskabidea baliabide elektronikoen bidez egin beharko da, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko uztailaren 28ko Aginduko xedapen gehigarrian jasotakoaren arabera (agindu horrek Emaitek Plus laguntza-programa arautzen duen Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 16ko Agindua aldatzen du).

1.– La solicitud deberá realizarse por medios electrónicos, según lo dispuesto en la Disposición Adicional de la Orden de 28 de julio de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que modifica la Orden de 16 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad reguladora del programa Emaitek Plus.

2.– Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren irailaren 16ko Aginduko 12.3 artikuluan zehazten da erakunde onuradunek aurkeztu behar dituzten agiriak. Agindu horren bitartez, Emaitek Plus laguntza-programa arautzen da. K eta I atalen kasuan, 2018ko ekitaldiaren denbora-tartea hartuko du. 2017ko ekitaldiarekiko ebaluatuko da emaitzetara zuzendutako zentro teknologikoari egokitzea.

2.– La documentación a presentar por las entidades beneficiarias será la detallada en el artículo 12.3 de la Orden de 16 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, regula el programa de ayudas Emaitek Plus. En el caso de los apartados k y l abarcará el ámbito temporal del ejercicio 2018. La evaluación de la adecuación al modelo de centro orientado a resultados se realizará respecto al ejercicio 2017.

3.– Eskabidea betetzea eta bertara sartzea, ondoren adierazten den egoitza elektronikoaren bidez egingo da soilik:

3.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente través de la sede electrónica que se señala a continuación:

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (gaztelera)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (castellano).

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskara)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskera).

4.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamuneko 09:00etan hasi, eta 2018ko ekainaren 28ko 12:00etan amaituko da.

4.– El plazo de presentación de solicitudes, se iniciará a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País vasco y finalizará a las 12:00 del día 28 de junio de 2018.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunenetik sortuko ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Segunda.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 28a.

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordea,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2018.

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.


Análisis documental

Euskadi, bien común