Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

62. zk., 2018ko martxoaren 28a, asteazkena

N.º 62, miércoles 28 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
1695
1695

AGINDUA, 2018ko martxoaren 16koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Irungo udalerriko Oinaurren, 32 babes ofizialeko etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedurari hasiera ematen diona.

ORDEN de 16 de marzo de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 32 viviendas de protección oficial, en el área Oinaurre, en el municipio de Irun.

GERTAKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako orduko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak eta Irungo Udalak 2010eko martxoaren 22an Konpromiso Akordioa sinatu zuten, Irungo udalerriko Oinaurre 6.2.01 eremuan babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko.

Primero.– Con fecha de 22 de marzo de 2010 el entonces Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Irun firmaron un Acuerdo de Compromisos para la promoción de vivienda de protección oficial en el área 6.2.01 Oinaurre, en el municipio de Irun.

Konpromiso honen arabera Oinaurre eremuetan egingo diren etxebizitzen sustapenetan interesa duen udalerri bakarra Irun izango da. Halaber, etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, Donostiako eskualde egiturako udalerrietako etxebizitza-eskaerak asetzera bideratuko dira.

En el Acuerdo se recoge el compromiso de declarar a Irun como único municipio interesado en la promoción de las viviendas del área Oinaurre. No obstante, en el supuesto de resultar viviendas excedentarias, se destinarán a cumplir con la demanda de vivienda de los municipios del área funcional de San Sebastián.

Bigarrena.– Etxebizitzako Gipuzkoako lurralde-ordezkariaren 2011ko azaroaren 23ko ebazpenaren bidez, babes ofizialeko behin-behineko kalifikazioa eskuratu zuen 32 babes ofizialeko etxebizitzako sustapen horrek. Sustapena Irungo udalerrian kokatuta dago, Oinaurre eremuan eta Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (VISESA) baltzu publikoak sustatzen du, EB3-1166/11-LC-000 espediente zenbakiarekin.

Segundo.– Mediante resolución del Delegado Territorial de Vivienda de Gipuzkoa de fecha 23 de noviembre de 2011 se otorgó la calificación provisional de viviendas de protección oficial a la promoción de 32 viviendas de protección oficial sita en el área Oinaurre, en el municipio de Irun, promovida por la Sociedad Pública Vivienda y Suelo de Euskadi SA (VISESA), bajo el número de expediente EB3-1166/11-LC-000.

Hirugarrena.– Etxebizitza horietako bi, hiru logelakoak, 119,15 m²ko azalera dutenak, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokituta daude. Gainontzeko 30 etxebizitzetatik, 12 bi logelakoak dira eta 58,05 m² eta 68,55 m² bitarteko azalerak dituzte, 16 hiru logelakoak dira eta 78,80 m² eta 85,10 m² bitarteko azalerak dituzte eta 2 lau logelakoak dira eta 98,90 m²ko azalera dute. Etxebizitzak lagatzeko araubidea alokairua izango da.

Tercero.– Del total de viviendas, 2 viviendas de tres dormitorios con una superficie de 119,15 m², están adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida de carácter permanente. De las otras 30 viviendas, 12 son de dos dormitorios y tienen superficies comprendidas entre 58,05 m² y 68,55 m²; 16 son de tres dormitorios y tienen superficies comprendidas entre 78,80 m² y 85,10 m², y 2 son de cuatro dormitorios con una superficie de 98,90 m². El régimen de cesión es el de arrendamiento.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuari dagokio agindu hau xedatzea, Babes publikoko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko 2008ko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 12. artikuluan jasotzen denaren arabera; 2012ko urriaren 15eko, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Aginduko 48. artikuluan xedatutakoari jarraiki. Sustapeneko etxebizitzak aipatutako 2012ko urriaren 15eko Aginduko III kapituluko 1.atalean ezarritako prozeduraren arabera esleituko dira.

Primero.– El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda es competente para dictar la presente Orden, en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, en relación con el artículo 48 de la Orden de 15 de octubre de 2012 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de régimen autonómico. Las viviendas de la promoción se adjudicarán conforme el procedimiento establecido en la sección 1.ª del Capítulo III de la citada Orden de 15 de octubre de 2012.

Bigarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeak, Administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegokoan duen pertsona orori etxebizitza duin eta egoki bat izateko eskubidea onartzen dio. Harik eta erregelamendu-xedapenak argitaratzen diren arte Legearen Laugarren Xedapen Iragankorra ezarriko da.

Segundo.– La Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda, reconoce a todas las personas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País vasco el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. En defecto de desarrollo reglamentario, es de aplicación la Disposición Transitoria Cuarta de dicha norma, que reconoce una aplicación gradual del derecho.

Aipatutako Xedapen horrek honako baldintzak betetzen dituzten bizikidetza-unitateei onartzen die etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko eskubidea: urtean 15.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten hiru kide edo gehiagoko bizikidetza-unitateak, urtean 12.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten bi kideko bizikidetza-unitateak eta urtean 9.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten kide bakarreko bizikidetza-unitateak. Guztiei alokairuko eskatzaile gisa lau urteko antzinatasuna eskatzen zaie Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan.

Dicha Disposición contempla tres escenarios: las unidades convivenciales de tres o más miembros, con unos ingresos inferiores a 15.000 euros anuales, las unidades convivenciales de dos miembros con unos ingresos inferiores a 12.000 euros, y las unidades convivenciales compuestas por un miembro e ingresos inferiores a 9.000 euros. Se exige a todas ellas una antigüedad de cuatro años o más en régimen de arrendamiento en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

Eskubide subjektibo honen onarpenak bizikidetza unitate horiei lehentasuna ematen die babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak eskuratzerakoan; lehentasun hori prozedura honetan kontuan hartu beharko da.

El reconocimiento de este derecho subjetivo otorga a estas unidades de convivencia prioridad en el acceso a las viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, que debe ser respetada en este procedimiento.

Hirugarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeak 62.2 artikuluan gainokupazioari buruz jasotakoa kontuan hartuta, prozedura honetan 6 kide baino gehiagoko bizikidetza unitateek ezingo dute parte hartu. Hala ere, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokitutako etxebizitzen kupoan 7 kide arteko bizikidetza unitateek parte hartu ahalko dute.

Tercero.– En aplicación de los criterios de sobreocupación establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, este procedimiento debe estar dirigido a unidades convivenciales de no más de 6 miembros. No obstante, en el cupo de viviendas adaptadas para personas discapacitadas con movilidad reducida de carácter permanente podrán participar unidades convivenciales de hasta 7 miembros.

Laugarrena.– Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak eta Irungo Udalak 2010eko martxoaren 22an sinatutako Konpromiso Akordioko seigarren klausulan ezarritakoa kontuan hartuta etxebizitzaren esleipenean Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izen emandako titularretako bat Irunen erroldatuta egoteak lehentasuna emango du.

Cuarto.– De conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del Acuerdo de Compromisos firmado entre el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Irun el 22 de marzo de 2010 las viviendas se destinarán, preferentemente, a unidades convivenciales en las que al menos uno de los titulares de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda esté empadronado en Irun.

Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, bizikidetza-unitateentzako erabiliko dira eta Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emandako titularretako bat gutxienez Donostiako eskualde egiturako udalerrietako batean erroldatua izango da.

Si quedaran viviendas libres, se destinarán a unidades convivenciales en las que al menos uno de los titulares de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda esté empadronado en alguno de los municipios del área funcional de San Sebastián.

Horrenbestez, aipatutako legezko manuak, horiekin bat datozenak eta aplikatu beharreko gainerakoak ikusita, honako hau

A la vista de los preceptos legales señalados y demás de general y concordante aplicación.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Irungo udalerrian, Oinaurre eremuan, 32 babes ofizialeko etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedurari hasiera ematea.

Primero.– Iniciar el procedimiento de adjudicación de 32 viviendas de protección oficial en el municipio de Irun, en Oinaurre, en régimen de arrendamiento.

Bigarrena.– Esleipen prozedura honetan Agindu hau argitaratzen den egunean Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alokairuko eskatzaile gisa Irungo udalerrian izen emanda daudenek parte hartu dezakete betiere honako baldintzak betetzen badituzte:

Segundo.– Pueden participar en este procedimiento de adjudicación quienes, a la fecha de publicación de la presente Orden, estén inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda como demandantes de vivienda en alquiler en el municipio Irun y cumplan los siguientes requisitos:

a) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko titularretako bat Donostiako eskualde egiturako udalerriren batean erroldatuta egon beharko da, prozedurari hasiera emateko agindu hau argitaratzen den egunean. Baldintza hori ez dute bete beharko genero-indarkeriaren biktima direnek eta mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokitutako etxebizitzen kupoan parte hartzen dutenek.

a) Estar empadronado, al menos uno de los titulares de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda en algún municipio del área funcional de San Sebastián a la fecha de publicación de esta Orden. Este requisito no se exigirá a las víctimas de violencia de género ni a quienes participen en el cupo de viviendas adaptadas para personas discapacitadas con movilidad reducida de carácter permanente.

b) 2016. urteko zergaldiko diru-sarrera haztatuak 3.000 euro baino txikiagoak ez direla eta 39.000 euro baino handiagoak ez direla egiaztatzea eskatzen da. Mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriek, desgaitu psikikoek edo genero-indarkeriaren biktima direnek ez dute gutxieneko diru-sarrerarik egiaztatu beharko. Baldintza egiaztatzeko izen ematearen titular guztien diru-sarreren batura kontuan hartuko da.

b) Tener ingresos ponderados entre 3.000 y 39.000 euros en el periodo impositivo correspondiente al ejercicio de renta del año 2016. En el caso de personas discapacitadas con movilidad reducida, de discapacitados psíquicos o de víctimas de violencia de género, no se exigirá acreditar ingresos mínimos. Para la verificación del requisito se tendrá en cuenta la suma de los ingresos de todos los titulares de la inscripción.

c) Etxebizitza jabetzan, azalera eskubidean edo gozamenean ez eduki izana agindu hau argitaratzen den eguneko aurreko bi urteetan. 2012ko urriaren 15eko Aginduko 9. artikuluan jasotako etxebizitza premiaren baldintzaren salbuespenak ezarriko dira.

c) Carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo en los dos años anteriores a la fecha de publicación de esta Orden. Se aplicarán las excepciones al requisito de carencia de vivienda establecidas en el artículo 9 de la Orden de 15 de octubre de 2012.

d) 6 kide baino gehiagoko bizikidetza unitateek ezingo dute parte hartu. Mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokitutako etxebizitzen kupoan 7 kide baino gehiagoko bizikidetza unitateek ezingo dute parte hartu.

d) Pertenecer a una unidad convivencial de no más de 6 miembros. Y de no más de 7 miembros en el caso de las personas que participen en el cupo de viviendas adaptadas para personas discapacitadas con movilidad reducida de carácter permanente.

Hirugarrena.– Esleitu beharreko etxebizitza horietatik honakoak gordeko dira:

Tercero.– Del total de viviendas a adjudicar, se reservarán los siguientes cupos:

a) 2 etxebizitza, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokitutakoak. Etxebizitzen esleipenean lehentasuna emango du Agindu hau argitaratzen den egunean Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izen emandako bizikidetza unitateko titularretako bat gutxienez, Irunen erroldatuta egoteak. Etxebizitza horiek esleitzeko, honako lehentasun-ordena hau hartuko da kontuan:

a) 2 viviendas adaptadas para personas discapacitadas con movilidad reducida de carácter permanente. En la adjudicación de estas viviendas se dará preferencia a las unidades convivenciales en las que al menos uno de los titulares de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda esté empadronado en el municipio de Irun a la fecha de publicación de esta Orden. Así mismo, para la adjudicación de estas viviendas se observará el siguiente orden de prioridad:

– Gurpil-aulkian ibili behar duten pertsonak.

– Personas confinadas en silla de ruedas.

– Bi bastoiren mendekotasuna duten pertsonak.

– Personas dependientes de dos bastones.

– 1971/1999 Errege Dekretuko 3. eranskineko D) eta H) bitarteko atalen arabera 7 edo puntu gehiago batzen dituzten pertsonak.

– Personas que sumen 7 o más puntos con arreglo a los apartados D) a H) del anexo 3 del Real Decreto 1971/1999.

b) Etxebizitza bat, Agindu hau argitaratzen den egunean etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa onartuta daukaten eskatzaileentzat. Zerrenda barematuan puntu gehien dituen espedienteari egokitzen zaion etxebizitza izango da esleituko dena. Uko eginez gero, kupo honetan etxebizitzaren ezaugarriei egokitutako bizikidetza unitaterik ez balego, etxebizitza hori gainontzeko eskatzaileen artean esleituko da.

b) 1 vivienda para solicitantes que tengan reconocido el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada a la fecha de publicación de la presente Orden. Se establecerá la vivienda a adjudicar en adecuación al expediente con más puntos de la lista baremada. En caso de renuncia, si no hubiera en este cupo unidades convivenciales que se adecuen a las características de la vivienda, ésta se adjudicará entre el resto de solicitantes.

c) 29 etxebizitza, gainerako eskatzaileentzat.

c) 29 viviendas para el resto de solicitantes.

Laugarrena.– Esleipen-prozeduran parte hartu ahal izango dute agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den datan agindu honetan eta aplikatu beharreko arauetan aurreikusten diren baldintzak betetzen dituzten pertsonek eta unitateek, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan erosketa-erregimenean inskribatuta badaude. Aipatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonek edo bizikidetza unitateek sustapen honetako esleipen prozeduran parte hartu nahiko balute, 2018ko apirilaren 9a eta 20a bitartean (biak barne) dagokion inprimakia aurkeztu beharko dute:

Cuarto.– Las personas o unidades convivenciales que cumplan los requisitos previstos en la presente Orden y demás normativa aplicable, y estén interesadas en participar en el procedimiento de adjudicación, deberán incorporarse al mismo presentando el formulario correspondiente entre el 9 y el 20 de abril de 2018 (ambos inclusive) en:

– Aurrez aurre: Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzua-Zuzenean, Andia 13, 20004-Donostia.

– Presencialmente: en el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean, Andia 13 20004 San Sebastián.

– Postaz: Gipuzkoako Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan, Andia 13, 5. solairua, 20004-Donostia.

– Por correo postal: en la Delegación Territorial de Vivienda de Gipuzkoa, Andia 13, 5.º, 20004 - San Sebastián.

Bosgarrena.– Onartutako eskaerak hurrengo lerroetan jasotako barematzeko irizpideen arabera lortutako puntuazio-ordenari jarraituta ordenatuko dira, agindu hau argitaratzen den eguna aintzakotzat hartuta; berdinketak Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alokairuko eskatzaile gisa antzinatasun handiena kontuan hartuta ebatziko dira.

Quinto.– Las solicitudes admitidas serán ordenadas por orden de puntuación obtenida en aplicación de los criterios de baremación que se señalan a continuación, tomando como referencia la fecha de publicación de la presente Orden dirimiéndose los empates por la mayor antigüedad de la inscripción en el Registro de Solicitante de Vivienda como demandante de vivienda en alquiler.

1) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko alokairu-araubideko inskripzioaren antzinatasuna: 5 puntu emango dira alokairu-araubideko inskripzio-urte bakoitzeko (gehienez 40, gutxienez 5).

1) Antigüedad de la inscripción en arrendamiento en el Registro de Solicitantes de Vivienda: se otorgarán 5 puntos por cada año de inscripción en arrendamiento (máximo 40 puntos, mínimo 5).

2) Bizikidetza-unitateko kide bakoitzeko 5 puntu emango dira (gehienez 30, gutxienez 15).

2) Número de miembros de la unidad convivencial: se otorgarán 5 puntos por cada miembro (máximo 30 puntos, mínimo 15).

3) 3.000 eta 9.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei gehienez 20 puntu emango zaizkie; 15 puntu 9.001 eta 15.000 euro bitartekoak dituztenei, 10 puntu 15.001 eta 25.000 euro bitartekoei eta gutxienez 5 puntu 25.001 eta 30.000 euro bitartekoei.

3) Se otorgarán 20 puntos para aquellos solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 3.000 y 9.000 euros, 15 puntos para aquellos solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 9.001 y 15.000 euros, 10 puntos para aquellos solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 15.001 y 25.000 euros y 5 puntos para aquellos solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 25.001 y 30.000 euros.

4) Irunen erroldatuta egoteagatik 10 puntu emango dira eta Donostiako eskualde egiturako udalerriren batean erroldatuta egoteagatik 5 puntu.

4) Se otorgarán 10 puntos por empadronamiento en Irun y 5 puntos por empadronamiento en algún municipio del área funcional de San Sebastián.

5) 10 puntu emango dira etxebizitza-premia bereziko kolektiboren baten parte izateagatik (adimen- eta garapen-desgaitasuna edo gaixotasun mentala duten pertsonak, kide bakarreko familiak, genero indarkeriaren biktimak, legalki dibortziatuak edo bananduak, gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz beraien ohiko etxebizitzaren jabetza galdu duten pertsonak, 70 urtetik gorakoak, 30 urtetik beherakoak); gehienez 30 puntu emango dira kolektibo bat baino gehiagoren parte izanez gero.

5) Se otorgarán 10 puntos por formar parte de alguno de los colectivos con especial necesidad de vivienda (personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, divorciados o separados legalmente, personas que hayan perdido la propiedad de su vivienda habitual por incapacidad de pago sobrevenida, mayores de 70 años y menores de 30 años), con un máximo de 30 si se forma parte de más de un colectivo.

Seigarrena.– Etxebizitzen esleipenean lehentasuna emango du Agindu hau argitaratzen den egunean Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izen emandako bizikidetza unitateko titularretako bat gutxienez, Irunen erroldatuta egoteak.

Sexto.– En la adjudicación de las viviendas se dará preferencia a las unidades convivenciales en las que al menos uno de los titulares de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda esté empadronado en el municipio de Irun a la fecha de publicación de esta Orden.

Zazpigarrena.– «Ebatzi dut» ataleko hirugarren b) puntuaren arabera etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa onartuta daukaten eskatzaileen kuporako gordetzen den etxebizitza, eta gainerako eskatzaileentzako etxebizitzak, honela esleituko dira:

Séptimo.– La vivienda que resulte reservada para el cupo para solicitantes que tengan reconocido el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada de acuerdo al resuelvo tercero b) y las viviendas para el resto de solicitantes se adjudicarán de la siguiente manera:

1.– Lau logelako etxebizitzak barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie gutxienez 5 kide eta gehienez 6 kide dituzten eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie gutxienez 5 kide eta gehienez 6 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 4 kide dituzten eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 4 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 3 kide dituzten eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 3 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 2 kide dituzten eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 2 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe jarraituko balute barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie kide bakarreko diren eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei eta bestela kide bakarreko diren eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei.

1.– Las viviendas de cuatro dormitorios se adjudicarán, por orden de baremación, a unidades convivenciales empadronadas en el municipio de Irun de al menos cinco miembros con un máximo de seis. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las unidades convivenciales no empadronadas en el municipio de Irun de al menos cinco miembros con un máximo de seis. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de cuatro miembros empadronados en Irun. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las unidades convivenciales de cuatro miembros no empadronados en Irun. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de tres miembros empadronados en Irun. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de tres miembros no empadronados en Irun. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las unidades convivenciales de dos miembros empadronados en Irun. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de dos miembros no empadronados en Irun. Si continuaran quedando viviendas sin adjudicar se adjudicarán por orden de baremación a unidades convivenciales de 1 miembro empadronadas en Irun y si no entre unidades convivenciales de 1 miembro no empadronadas en Irun.

2.– Hiru logelako etxebizitzak barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie gutxienez 4 kide eta gehienez 5 kide dituzten eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie gutxienez 4 kide eta gehienez 5 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 3 kide dituzten eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 3 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 2 kide dituzten eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 2 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe jarraituko balute barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie kide bakarreko diren eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei eta bestela kide bakarreko diren eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei.

2.– Las viviendas de tres dormitorios se adjudicarán, por orden de baremación, a unidades convivenciales empadronadas en el municipio de Irun de al menos cuatro miembros con un máximo de cinco. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, a unidades convivenciales no empadronadas en el municipio de Irun de al menos cuatro miembros con un máximo de cinco. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de tres miembros empadronados en Irun. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de tres miembros no empadronados en Irun. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de dos miembros empadronados en Irun. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de dos miembros no empadronados en Irun. Si continuaran quedando viviendas sin adjudicar se adjudicarán por orden de baremación a unidades convivenciales de 1 miembro empadronadas en Irun y si no entre unidades convivenciales de 1 miembro no empadronadas en Irun.

3.– Bi logelako etxebizitzak barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 3 edo 4 kide dituzten eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 3 edo 4 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 3 edo 4 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 2 kide dituzten eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie 2 kide dituzten eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei. Etxebizitzak esleitu gabe jarraituko balute barematzeko ordenaren arabera esleituko zaizkie kide bakarreko diren eta Irunen erroldatuta dauden bizikidetza-unitateei eta bestela kide bakarreko diren eta Irunen erroldatuta ez dauden bizikidetza-unitateei.

3.– Las viviendas de dos dormitorios se adjudicarán, por orden de baremación, a unidades convivenciales empadronadas en el municipio de Irun de tres o cuatro miembros. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, a unidades convivenciales no empadronadas en el municipio de Irun de tres o cuatro miembros. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de dos miembros empadronados en Irun. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de dos miembros no empadronados en Irun. Si continuaran quedando viviendas sin adjudicar se adjudicarán por orden de baremación a unidades convivenciales de 1 miembro empadronadas en Irun y si no entre unidades convivenciales de 1 miembro no empadronadas en Irun.

Zortzigarrena.– Etxebizitzak esleitu ondoren etxebizitzarik eskuratu ez dutenek osatutako itxaron-zerrenda egingo da kupo bakoitzean, seigarren atalean jasotako lehentasunak aintzat hartuta.

Octavo.– Finalizada la asignación, se confeccionará una lista de espera por cada cupo, con los participantes a los que no les haya correspondido vivienda, con las preferencias establecidas en el apartado sexto.

Itxarote-zerrendarik ez badago edota agortzen bada, etxebizitza hutsak 2012ko urriaren 15eko Aginduko 59. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera esleituko dira.

Cuando no haya lista de espera o se haya agotado, las viviendas vacantes se adjudicarán conforme el procedimiento establecido en el artículo 59 de la Orden de 15 de octubre de 2012.

Bederatzigarrena.– Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak, etxebizitza-esleipenak eta itxarote-zerrendak Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren (Zuzenean) iragarki-oholetan argitaratuko dira eta baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-ohol elektronikoan ere (www.euskadi.eus > egoitza elektronikoa > iragarki taula).

Noveno.– Los lugares de publicación de las listas de admitidos y excluidos, asignación de viviendas y listas de espera serán los Tablones de Anuncios del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean y el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (www.euskadi.eus > sede electrónica > tablón).

Hamargarrena.– Agindu honen aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuari, hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean, bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan. Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da errekurtso biak aurkezteko epea.

Décimo.– Contra la presente Orden puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 16a.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2018.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común