Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

58. zk., 2018ko martxoaren 22a, osteguna

N.º 58, jueves 22 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1556
1556

44/2018 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita Energia, Turismo eta Agenda Digitalaren Ministerioarekin sinatutako Protokoloa argitaratzea, Turismoaren Mundu Erakundearen Kontseilu Betearazlearen 108. bilera antolatzeko.

RESOLUCIÓN 44/2018, de 15 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Protocolo general de colaboración suscrito con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para la organización de la reunión 108.ª del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du protokolo hori, eta hitzarmenari dagokion publikotasuna emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Protocolo referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Energia, Turismo eta Agenda Digitalaren Ministerioarekin sinatutako Protokoloa (eranskina), Turismoaren Mundu Erakundearen Kontseilu Betearazlearen 108. bilera antolatzeko.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Protocolo general de colaboración suscrito con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para la organización de la reunión 108.ª del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de marzo de 2018.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MARTXOAREN 15EKO 44/2018 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 44/2018, DE 15 DE MARZO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
ENERGIA, TURISMO ETA AGENDA DIGITALAREN MINISTERIOAREKIN TURISMOAREN MUNDU ERAKUNDEAREN KONTSEILU BETEARAZLEAREN 108. BILERA ANTOLATZEKO IZENPETUTAKO LANKIDETZA-PROTOKOLO OROKORRA
PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 108.ª DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO

Bilbao, 2018ko otsailaren 12a.

En Bilbao, a 12 de febrero de 2018.

BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik, Álvaro Nadal Belda jauna, Espainiako Gobernuko Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko ministroa, haren izendapena xedatzen duen 2016ko azaroaren 4ko 417/2016 Errege Dekretuari jarraikiz, eta, bestetik, Alfredo Retortillo Paniagua jauna, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua, haren izendapena xedatzen duen 2016ko azaroaren 26ko 33/2016 Dekretuari jarraikiz, eta honako hau

De una parte, D. Álvaro Nadal Belda, Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España, en virtud del Real Decreto 417/2016 de 4 de noviembre de 2016 por el que se dispone su nombramiento y, de otra, D. Alfredo Retortillo Paniagua, Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno del País Vasco, en virtud del Decreto 33/2016, de 26 de noviembre de 2016, por el que se dispone su nombramiento.

ADIERAZI DUTE:
MANIFIESTAN:

Energia, Turismo eta Agenda Digitalaren Ministerioa («MINETAD» aurrerantzean) Estatuko turismo-politikak gauzatzeaz eta, Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioarekin koordinatuta, nazioarteko turismo-lankidetza bultzatzeaz arduratzen den saila da, Energia, Turismo eta Agenda Digitalaren Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duen urriaren 13ko 903/2017 Errege Dekretuaren 7. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (en adelante, «MINETAD») es el Departamento encargado de llevar a cabo las políticas turísticas del Estado, así como de impulsar la cooperación turística internacional, en coordinación, para ello, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Eusko Jaurlaritzak, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren bitartez, onartu egin du Energia, Turismo eta Agenda Digitalaren Ministerioak Turismoaren Mundu Erakundearen («TME» aurrerantzean) Kontseilu Betearazlearen 108. bilera Donostian antolatzeko egindako gonbidapena, eta bilera hori antolatzeko interesa agertu du, TMEren Kontseilu Betearazlearen 94. bileran hartutako CE/DEC/11(XCIV) Erabakian horretarako ezarritako betekizunei jarraikiz.

Que el Gobierno del País Vasco, a través del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, ha aceptado la invitación ofrecida por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y está interesado en organizar la 108.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (de ahora en adelante, «OMT») en la ciudad de San Sebastián, de conformidad con los requisitos establecidos, a tal objeto, en la Decisión CE/DEC/11(XCIV) adoptada en la 94.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT.

Alde guztiak Kontseilu Betearazle horren 108. bilera bide onetik joan dadin nahi dutela kontuan hartuta, eta ekitaldia Euskadi osoaren eta, bereziki, Donostiaren ezaugarri bereizgarria den abegi onarekin egiteko, TMEren eta MINETADen arteko Nazioarteko Administrazio Akordioa izapidetzen hasi da dagoeneko, Espainiako Erresumaren eta TMEren artean Madrilen, 2015eko ekainaren 25ean izenpetutako egoitza-hitzarmenaren (2015eko uztailaren 31ko BOE) 13. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz, eta, beraz, honako hau:

Considerando que todas las partes desean colaborar en la buena marcha del evento, con el fin de celebrar y albergar, con la hospitalidad que caracteriza al País Vasco, en general, y a la ciudad de San Sebastián, en particular, la 108.ª reunión del mencionado Consejo Ejecutivo; ya se ha iniciado la tramitación del correspondiente Acuerdo Internacional Administrativo entre la OMT y el MINETAD, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Convenio de sede suscrito entre el Reino de España y la OMT, hecho en Madrid el 25 de junio de 2015 (BOE de 31 de julio de 2015) y, por tanto:

ADOSTU DUTE:
ACUERDAN:

Lehenengoa.– Aldeek adierazi dute Donostian 2018ko maiatzaren 23tik 25era bitarte TMEren Kontseilu Betearazlearen 108. bileraren antolaketan lankidetzan jarduteko borondatea dutela.

Primera.– Que las partes manifiestan su voluntad de colaborar de manera conjunta en la organización de la reunión 108.ª del Consejo Ejecutivo de la OMT, durante los días 23 a 25 de mayo de 2018, en la ciudad de San Sebastián.

Horretarako, alde bakoitzak bere gain hartu beharreko jardunak eta konpromisoak zehaztuko dituen Nazioarteko Administrazio Akordio bat sinatuko da MINETADen eta TMEren artean, ekitaldia behar bezala antola dadin.

A tal efecto, se firmará un Acuerdo Internacional Administrativo entre el MINETAD y la OMT, que detalle las actuaciones y compromisos que corresponda asumir a cada una de las partes, en aras de la adecuada organización del evento.

Bigarrena.– Lankidetza Protokolo honek ez du Nazioarteko Zuzenbide Publikoko betebeharrik sortzen.

Segunda.– El presente Protocolo de Colaboración no genera obligaciones de Derecho Internacional Público.

Eta arestian adierazitakoarekin ados daudela erakusteko, aldeek Lankidetza Protokolo hau sinatu dute, gaztelaniazko bi kopiatan, arestian adierazitako lekuan eta egunean.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente Protocolo de Colaboración, en dos copias en castellano, en el lugar y fecha precitados anteriormente.

Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko ministroa,

ÁLVARO NADAL BELDA.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

JOSÉ ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA.


Azterketa dokumentala

El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital,

ÁLVARO NADAL BELDA.

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JOSÉ ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA.


Análisis documental

Euskadi, bien común