Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2018ko martxoaren 2a, ostirala

N.º 44, viernes 2 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
1115
1115

AGINDUA, 2018ko otsailaren 7koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Hondarribiko Alde Zaharra Birgaitze integratuko area deklaratzeko espedientea hastekoa.

ORDEN de 7 de febrero del 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, sobre incoación del expediente de declaración de Alde Zaharra de Hondarribia como Área de Rehabilitación Integrada.

Ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko Eusko Jaurlaritzako 317/2002 Dekretuaren 11. artikuluak Birgaitze Integratuko Area deklaratzeko espedientea hasteko prozedura ezartzen du. Horren arabera, Hondarribiko Udalak, 2015eko otsailaren 6an, orduko Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari igorritako idatziaren bidez, Hondarribiko Alde Zaharra Birgaitze Integratuko Area deklaratzeko espedienteari hasiera eman zekiola eskatu zuen.

El artículo 11 del Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, establece el procedimiento para la incoación del expediente de declaración como Área de Rehabilitación Integrada, bajo cuyos auspicios el Ayuntamiento de Hondarribia, mediante escrito remitido al entonces Departamento de Empleo y Políticas Sociales con fecha 6 de febrero de 2015, solicitó la incoación del expediente de declaración de Alde Zaharra de Hondarribia, como Área de Rehabilitación Integrada.

Eskaera horrekin batera horretarako beharrezkoa zen eta aipatutako Dekretuaren 11. artikuluko 2. puntuan deskribatuta zegoen dokumentazioa bidali zuen. Sail honetako zerbitzu teknikoek adierazitako dokumentazioa aztertu ondoren, eremu horrek «Birgaitze Integratuko Area» deklaratzeko baldintzak betetzen dituela ondorioztatu dute, haren arkitektura-eta hirigintza-interesa kontuan izanda. Horretarako, Administrazioaren esku-hartze berezia behar da eremu hori babestu, zaindu eta hobetzeko, aipatutako Dekretuaren 9. artikuluko 1. puntuan xedatutakoari jarraiki.

Dicha solicitud iba acompañada de la documentación requerida al efecto y descrita en el punto 2 del artículo 11 del citado Decreto, de cuyo análisis por parte de los servicios técnicos de este Departamento, se desprende que en la zona en cuestión concurren las circunstancias para ser declarada «Área de Rehabilitación Integrada», debido a su interés arquitectónico y urbanístico, debiendo ser sometida a una acción especial de la Administración tendente a su protección, conservación y mejora, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 9 del reiterado Decreto.

Hondarribiko Alde Zaharra Birgaitze Integratuko Area izendatzeko hasiera-espediente baten gaia izan zen, orduko Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren 1988ko martxoaren 7ko Aginduaren bidez, EHAAn 1988ko apirilaren 13an argitaratu zena.

El Casco Histórico de Hondarribia fue objeto de un expediente de incoación como Área de Rehabilitación Integrada por Orden del entonces Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, de 7 de marzo de 1988, publicada en el BOPV el 13 de abril de 1988.

Harrezkero zenbat denbora igaro den eta oraingo indarreko araudia ikusirik, gomendagarria da eremuaren azterlan berria idaztea, gizarte eta hirigintza arlokoa. Azterlan hori osatuagoa izanik, lehenengo mugaketarekin alderatuta beste doiketa batzuk sartzen ditu. Hori dela eta, berriro eman behar zaio hasiera.

Debido al tiempo transcurrido desde entonces y a la normativa vigente en este momento, es aconsejable la redacción de un nuevo Estudio Socio-Urbanístico del área. Este estudio, más completo, introduce algunos ajustes respecto de la primera delimitación, por lo que es precisa una nueva incoación.

Indarrean den araudia ikusirik,

Vista la normativa de aplicación,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1.– Hondarribiko Alde Zaharra Birgaitze Integratuko Area deklaratzeko espedientea hastea, Agindu honen I. eranskin gisa agertzen den Eremuaren mugaketako planoaren arabera.

1.– Incoar el expediente de declaración de Alde Zaharra de Hondarribia como Área de Rehabilitación Integrada, según el plano de delimitación del Área que figura como Anexo I a la presente Orden.

2.– Birgaitze Plan Berezia egiteko epea hamaika hilabetekoa izango da, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

2.– El plazo para la formulación del Plan Especial de Rehabilitación será de once meses contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Hasierako eta behin-behineko onarpenerako gehieneko epeak hamabi eta hamabost hilabetekoak izango dira hurrenez hurren, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik aurrera kontatzen hasita.

3.– Los plazos máximos para la aprobación inicial y provisional serán de doce y quince meses, respectivamente, contados ambos desde la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren 11. artikuluko 3. puntuan xedatutakoa betez, Hondarribiko Udalak orduko Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari igorritako eta administrazio espedienteari gaineratutako dokumentuak Agindu honen eranskinak dira, ondoko hauek hain zuzen ere:

4.– En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 11 del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, constituyen anexos a la presente Orden, los documentos remitidos por el Ayuntamiento de Hondarribia al entonces Departamento de Empleo y Políticas Sociales e incorporados al expediente administrativo, que a continuación se relacionan:

– I. Eranskina: Eremuaren mugaketa planoa.

– Anexo I: Plano de la delimitación del Área.

– II. Eranskina: Espedientearen hasierari buruzko memoria deskribatzaile-justifikatzailea.

– Anexo II: Memoria descriptivo-justificativa de la incoación.

– III. Eranskina: Areari buruzko Azterlan Soziourbanistikoa.

– Anexo III: Estudio Socio-Urbanístico del Área.

5.– Espedientea hasteko Agindua, eremuaren mugaketa planoarekin batera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

5.– Publicar la Orden de incoación junto con el plano de la delimitación del área en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko otsailaren 7an.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de febrero de 2018.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común