Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

42. zk., 2018ko otsailaren 28a, asteazkena

N.º 42, miércoles 28 de febrero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
1060
1060

AGINDUA, 2018ko otsailaren 20koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez hasierako onarpena ematen baitzaio Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Berrikuspenari buruzko dokumentuari.

ORDEN de 20 de febrero de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se aprueba inicialmente el documento de la revisión de las directrices de Ordenación Territorial.

2015eko uztailaren 27an, Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak berrikusteko prozedura abiatzea erabaki zuen, otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez onartuak. Erabaki horren bidez, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari berrikuspena zuzentzeko eta prestatzeko ardura ematen zaio. 2015eko azarora arteko epea izango du oinarrizko dokumentua prestatzeko; horren ondoren, parte-hartze planaren aurrerapena eta prestakuntza-lana egin behar dira, plan hori berrikuspen-prozesuan sartuko baita. Bestalde, aurrerapena egiteko epea 2016ko azaroan bukatuko da.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 27 de julio de 2015, adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante DOT) aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero. Mediante dicho acuerdo se encomienda al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial la dirección y preparación de la revisión otorgándole hasta noviembre de 2015 de plazo para la elaboración del Documento Base, previo al Avance y la elaboración del plan de participación que se integrará en el proceso de revisión. Por otro lado, se otorga hasta noviembre de 2016 de plazo para la formulación del Avance.

Uztailaren 27ko erabakia Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren uztailaren 29ko 36/2015 Ebazpenean argitaratu zen, 2015eko abuztuaren 20ko EHAAn, eta zabalkunde handieneko egunkarietan (El Correo, El Diario Vasco eta Berria).

El Acuerdo de 27 de julio se publica en el BOPV N.º 157 de 20 de agosto de 2015 por Resolución 36/2015, de 29 de julio, del Director de la Secretaría de Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, y en los periódicos de mayor circulación: El Correo, El Diario Vasco y Berria.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 10.1 artikuluarekin bat etorriz, aipatutako erabakia 2015eko irailaren 2an jakinarazi zitzaien udalei (EUDELen bidez), foru-aldundiei eta Estatuko Gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariari.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, el acuerdo en cuestión se notifica el 2 de septiembre de 2015 a los Ayuntamientos a través EUDEL, la asociación de municipios más representativa, a las Diputaciones Forales y al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4/1990 Legearen 10.2 eta 3 artikuluari jarraikiz, 2016ko uztailaren 5ean lurralde-eskumenak dituzten Eusko Jaurlaritzako Sailei, foru-aldundiei eta udalei (EUDELen bidez) eskatu zitzaien beren aurreikuspenak eta erabakiak jakinaraz zitzaten, bai eta nahi beste datu, informazio eta iradokizun ere. Horretarako, hiru hilabeteko epea izan zuten.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.2 y 3 de la Ley 4/1990, el 5 de julio de 2016, se solicita a los Departamentos del Gobierno Vasco con competencias de proyección territorial, a la Administración del Estado, a las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos a través de EUDEL, su asociación más representativa, que formulen las previsiones y determinaciones, así como los datos, informaciones y sugerencias que estimen convenientes durante el plazo de 3 meses.

Berrikuspen-prozesu horren barruan, erakundeek parte hartzeko prozesu garrantzitsu bat gertatu da, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordean eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikako Aholku Batzordean horretarako sortutako lantalde teknikoetan; gizarte aroan ere parte hartu da, bai sare sozialetan, bai aurrez aurre, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo funtzional guztietan sozialki parte hartzeko ikastaroak eginez.

En el marco de dicho proceso de revisión se ha llevado a cabo un importante proceso participativo institucional, concretamente, en las ponencias técnicas creadas a tal efecto en el seno de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y en el Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco; y social, tanto en las redes sociales, como presencial con la celebración de talleres de participación social en todas las Áreas Funcionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4/1990 Legearen 10.4 artikuluan aurreikusitako epeak bukaturik, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak otsailaren 15ean eta Lurralde Politikako Aholku Batzordeak 2017ko otsailaren 22an txostena eman zuten aurrerapen-dokumentuari buruz.

Una vez transcurridos los plazos previstos en el artículo 10.4 de la Ley 4/1990, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, el 15 de febrero, y el Consejo Asesor de Política territorial, el 22 de febrero de 2017, informan sobre el documento de Avance.

Bestalde, 2016ko azaroaren 29an, hasierako onarpena eman aurreko derrigorrezko txostenak eskatu ziren, lege aplikagarrietan ezarritakoak, besteak beste gai hauei buruzkoak: urak, telekomunikazioak, defentsa, trenbideen sektorea, zarata, zortasun aeronautikoak, errepideak, kostaldeak, portuak eta Euskadiko Garraio Agintaritza. Txosten horien ondorioz, zenbait aldaketa egin dira hasierako onarpena eman nahi zaion dokumentuan.

Por otro lado, el 29 de noviembre de 2016, se solicitan los informes preceptivos previos a la aprobación inicial establecidos en la diversa legislación aplicable, entre otros, los de Aguas, Telecomunicaciones, Defensa, Sector Ferroviario, Ruido, Servidumbres Aeronáuticas, Carreteras, Costas, Puertos y a la Autoridad del Transporte de Euskadi. A consecuencia de algunos de estos informes se han introducido modificaciones en el documento objeto de esta aprobación inicial.

Ingurumen-izapidetzeari dagokionez, Ingurumen Administrazioaren zuzendariak 2017ko maiatzaren 15eko Ebazpena eman zuen, zeinaren bidez adierazten baita Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen ingurumen-azterlan estrategikoaren irismenari buruzko dokumentua. Era berean, adierazi behar da 2018ko urtarrilaren 29an eman dela generoaren eraginari buruzko txosten bat, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 18. artikulutik 22. artikulura bitartean xedatutakoa betetzeko, bai eta generoaren eragina aurrez ebaluatzeko eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak desagerrarazteari eta berdintasuna sustatzeari buruzko neurriak betetzeko ere, Gobernu Kontseiluak 2012ko abuztuaren 21eko saioan onetsiak. Txosten hori, EKOS Estudios Ambientales SLUk prestatutako ingurumen-azterlan estrategikoarekin batera, jendaurrean jarriko da, eta eraginpeko interesdunei eta lurralde-administrazio publiko interesdunei kontsulta egingo zaie, gutxienez 45 eguneko epean.

En lo que se refiere a la tramitación ambiental, el Director de Administración Ambiental dicta Resolución de 15 de mayo de 2017, por la que se formula el documento de alcance del estudio ambiental estratégico de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma sometidas a revisión. Así mismo, el 29 de enero de 2018, se ha emitido el informe de impacto en función del género en cumplimiento de lo previsto en los artículos 18 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y de las directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de agosto de 2012. Dicho informe, junto con el Estudio Ambiental Estratégico elaborado por EKOS Estudios Ambientales, S.L.U., se someterán a información pública y consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, durante un plazo mínimo de 45 días.

Azkenik, maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 10.6 artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak prestatutako berrikuspen-dokumentuari buruz, 2017ko azaroaren 10ean, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikako Aholku Batzordeak emango du berriro txostena, eta 2018ko urtarrilaren 31n, ordea, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak.

Por último, el 10 de noviembre de 2017, dando cumplimiento a lo previsto en artículo 10.6 de la de Ley 4/1990, de 31 de mayo, el documento de Revisión elaborado por la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, se somete de nuevo a informe del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco y, el 31 de enero de 2018, a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Hortaz, lehen aipatutako aurrekariak ikusita eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 10.6. artikuluan jasotako eskumena baliatuta, honako hau

Por todo lo cual, vistos los antecedentes mencionados, y en ejercicio de la competencia contemplada en el artículo 10.6 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengoa.– Hasierako onarpena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Berrikuspenaren dokumentuari. Gidalerro horiek otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez onartu ziren.

Primero.– Aprobar inicialmente el documento de Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero.

Bigarrena.– Berrikuspenaren dokumentua jendaurrean jartzea, partikularrek eta elkarte interesdunek egoki iritzitako alegazioak egin ditzaten, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Segundo.– Someter el documento de Revisión al trámite de información pública, al objeto de que desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y durante un plazo de dos meses puedan formularse cuantas alegaciones se estimen oportunas por los particulares y asociaciones interesadas.

Hirugarrena.– Jendaurreko sasoiak dirauen bitartean, lurralde-administrazio publiko interesdunei entzunaldia egiteko sasoia hasten da, bi hilabeteko epean egin ditzaten nahi beste ohar eta iradokizun, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Tercero.– Simultáneamente al periodo de información pública, se abre un periodo de audiencia a todas las Administraciones Públicas Territoriales interesadas, a fin de que desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, durante un plazo de dos meses, se puedan formular las observaciones y sugerencias que consideren oportunas.

Laugarrena.– Berrikuspen-dokumentuaren Ingurumen Azterlan Estrategikoa jendaurrean jartzea eta eraginpeko administrazio publikoei eta lehenago kontsultatu zaien interesdunei kontsulta egitea, 45 egun balioduneko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Cuarto.– Someter el Estudio Ambiental Estratégico del documento de Revisión al trámite de información pública y a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que han sido previamente consultadas, durante un plazo de 45 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Epe horietan, berrikuspen-dokumentu hori guztien eskura egongo da, aztertua izan dadin, batetik,www.ingurumena.net web-orria, bestetik, Irekia komunikazio-kanalean (www.irekia.euskadi.net), eta azkenik, Eusko Jaurlaritzaren egoitzan:

Durante los referidos plazos, el citado documento de Revisión estará a disposición del público para su examen tanto en la página web www.ingurumena.net, en el canal de comunicación Irekia www.irekia.euskadi.net y en la sede del Gobierno Vasco:

Eusko Jaurlaritza.

Gobierno Vasco.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila.

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza.

Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.

Donostia kalea 1, 2. solairua.

C/ Donostia-San Sebastián, 1, 2.ª planta.

01010 Vitoria-Gasteiz.

01010 Vitoria-Gasteiz.

Agindu hau ezin da errekurritu, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Berrikuspena onartzeko prozeduraren barruko izapide bat baita.

La presente Orden no es susceptible de recurso al constituir un acto de trámite dentro del procedimiento de aprobación de la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 20a.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2018.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común