Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

39. zk., 2018ko otsailaren 23a, ostirala

N.º 39, viernes 23 de febrero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
990
990

EBAZPENA, 2017ko abenduaren 29koa, Ingurumeneko sailburuordearena, zeinaren bidez urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan 2017ko ekitaldirako aurreikusitako diru-laguntzen deialdia ebazten den. Dekretuak ingurumena babesteko inbertsioak egiteko diru-laguntzak enpresei emateko baldintzak arautzen ditu.

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se resuelve la convocatoria, para el ejercicio 2017, de las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko irailaren 12ko Aginduaren bitartez, urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan aurreikusitako diru-laguntzen deialdia egin zen 2017ko ekitaldirako. Dekretuak ingurumena babesteko inbertsioak egiteko diru-laguntzak enpresei emateko baldintzak arautzen ditu.

Resultando que por Orden de 12 de septiembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

2017ko urriaren 19an amaitu zen eskaerak aurkezteko epea, eta Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzan 83 eskaera jaso dira guztira (47 prozedura arrunterako eta 36 eskaera prozesu errazturako), urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 4. artikuluan eta 2017ko irailaren 12ko Aginduaren 2. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Resultando que con fecha 19 de octubre de 2017 ha culminado el plazo para la presentación de solicitudes, habiéndose recibido un total de 83 solicitudes en la Dirección de Administración Ambiental, de las cuales 47 son solicitudes para el procedimiento ordinario y 36 son solicitudes para el procedimiento simplificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre, y con el artículo 2 de la Orden de 12 de septiembre de 2017.

Urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 16. artikuluaren arabera, berariaz osatutako Balorazio Epaimahaiak dagokion ebazpen-proposamena egin du, aurrekontuaren mugekin bat etorriz. Proposamenean zehaztuta daude diru-laguntza eskuratu dezaketen egitasmoak, aipaturiko dekretua betez, bai eta diru-laguntzaren zenbatekoa eta ezetsitako eskaerak eta ezesteko arrazoiak ere.

Considerando que de acuerdo con el artículo 16 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre, el Tribunal de Valoración, constituido al efecto, ha elaborado la oportuna propuesta de resolución que, ajustándose a los límites presupuestarios, determina los proyectos que son susceptibles de obtener una subvención en aplicación del citado Decreto, así como la cuantía de la misma, y las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación.

Ingurumeneko sailburuordeak du eskumena eman beharreko diru-laguntzen onuradunak eta zenbatekoak behin betiko zehazteko, aipatutako urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 16. artikuluaren arabera.

Considerando que la Viceconsejera de Medio Ambiente es competente para determinar, de forma definitiva, las personas beneficiarias y las cuantías de las subvenciones a conceder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del citado Decreto 202/2015, de 27 de octubre.

Hauek aztertu dira: urriaren 27ko 202/2015 Dekretua, Enpresei ingurumena babestera bideratutako inbertsioak egiteko diru-laguntzak emateko baldintzak arautzen dituena; Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko irailaren 12ko Agindua, zeinaren bidez 2017ko ekitaldirako urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan aurreikusitako diru-laguntzen deialdia egiten den; apirilaren 11ko 77/2017 Dekretua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta oro har aplikatzekoa den gainerako araudia, honako hau

Visto el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente; la Orden de 12 de septiembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre; el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honetako I. eta III. eranskinetan jasotako enpresei diru-laguntzak ematea, bertan jasotzen diren proiektuetarako eta bertan adierazitako zenbatekoetan.

Primero.– Conceder a las empresas recogidas en los Anexos I y III de la presente Resolución la subvención para los proyectos y por los importes que en el mismo se detallan.

Aipatutako diru-laguntzak eskatutako inbertsioan diruz lagundu daitezkeen gastu garbien ehuneko zehatz bat dira.

Dichas subvenciones representan un porcentaje de los costes subvencionables, calculados netos, de la inversión solicitada.

Bigarrena.– Ebazpen honetako II. eta IV. eranskinetan adierazitako enpresei eskatu dituzten diru-laguntzak ezestea, bertan zehazten diren arrazoiengatik.

Segundo.– Denegar a las empresas señaladas en los Anexos II y IV de la presente Resolución la subvención solicitada, por los motivos que en el mismo se detallan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen V. eranskinean, ezetsitako diru-laguntza eskaeren zerrenda argitaratzea.

Tercero.– Publicar, en el Anexo V de la presente Resolución, la relación de solicitudes de subvención que han sido objeto de desistimiento.

Laugarrena.– Diru-laguntza jaso ahal izateko, onuradunak diruz lagundutako inbertsioa gauzatu duela eta inbertsioaren kostua egiaztatu beharko ditu, agirien bidez.

Cuarto.– El pago de la subvención queda subordinado a la acreditación documental por parte de la persona beneficiaria de la efectiva materialización y coste de la inversión subvencionada.

Bosgarrena.– Onuradunek urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 20. artikuluan onuradunentzat ezartzen diren gainerako betebeharrak ere bete beharko dituzte.

Quinto.– Las personas beneficiarias deberán cumplir asimismo el resto de las obligaciones que para las mismas se recogen en el artículo 20 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre.

Seigarrena.– Eskualde Garapenerako Europako Funtsak kofinantzatzen ditu diru-laguntzok, EAEko 2014-2020ko Programa Eragilearen barruan.,EGEFek lagundutako kopuruaren % 50 ematen du diru-laguntzaren onuraduna enpresa txikia edo ertaina izanez gero. Hortaz, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Araudiak xedatutakoaren eraginpean daude diru-laguntzok, eta baita EGEFen kofinantzazioaren eraginpean (irailaren 12ko Arauaren I. eranskina). Onuradunak Estatuko eta Europako Erkidegoko legedia bete beharko du kontrol, erantzukizun, erregimen zigortzaile eta ez-betetze kontuetan, eta halaber, urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 20. artikuluan ezarritako gainerako betebeharrak, non ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei emandako diru-laguntzak arautzen baitira.

Sexto.– Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo 2014-2020 de la CAPV. La contribución del FEDER supondrá el 50% del importe subvencionado cuando el beneficiario de la ayuda sea pequeña o mediana empresa. En consecuencia, las ayudas están sometidas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y las obligaciones derivadas de la cofinanciación del FEDER (Anexo I de la Orden de 12 de septiembre). El beneficiario está obligado al cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria en materia de control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento así como al resto de obligaciones establecidas en el artículo 20 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

Burutuko diren diruz lagundutako jarduketa guztien informazio eta komunikazio neurri guztietan, aipatu egin beharko da EGEFen bidezko Europar Batasunaren kofinantzazioa, irailaren 12ko Arauaren II. eranskinari jarraikiz.

En todas las medidas de información y comunicación de las actuaciones subvencionadas que se lleven a cabo se debe hacer mención a la cofinanciación de la Unión Europea a través del FEDER de acuerdo al Anexo II de la Orden de 12 de septiembre.

Zazpigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, diru-laguntzak emateko prozedura orotan egon behar duen publikotasun-printzipioa betetzeko.

Séptimo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, dando cumplimiento al principio de publicidad que debe presidir todo procedimiento de concesión de subvenciones.

Zortzigarrena.– Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten denetik hasita, horrela baitago xedatuta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean (urriaren 1eko 39/2015) 121. eta 122. artikuluetan.

Octavo.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes, a contar desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 29a.

Ingurumeneko sailburuordea,

MARIA ELENA MORENO ZALDIBAR.

I. ERANSKINA
PROZEDURA ARRUNTAREN BARRUAN DIRUZ LAGUNDUTAKO PROIEKTUAK
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
PROZEDURA ARRUNTAREN BARRUAN UKATUTAKO PROIEKTUAK
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
PROZEDURA ERRAZTUAREN BARRUAN DIRUZ LAGUNDUTAKO PROIEKTUAK
(Ikus .PDF)
IV. ERANSKINA
PROZEDURA ERRAZTUAREN BARRUAN UKATUTAKO PROIEKTUAK
(Ikus .PDF)
V. ERANSKINA
ATZERA EGINDAKO PROIEKTUAK
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017.

La Viceconsejera de Medio Ambiente,

MARIA ELENA MORENO ZALDIBAR.

ANEXO I
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
(Véase el .PDF)
ANEXO II
PROYECTOS DENEGADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
(Véase el .PDF)
ANEXO III
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
(Véase el .PDF)
ANEXO IV
PROYECTOS DENEGADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
(Véase el .PDF)
ANEXO V
PROYECTOS DESISTIDOS
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común