Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

38. zk., 2018ko otsailaren 22a, osteguna

N.º 38, jueves 22 de febrero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
967
967

EBAZPENA, 2018ko otsailaren 7koa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Global Lehian programaren diru-laguntzak emateko deialdia, 2018ko ekitaldirako. Programa horren helburua da banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEak nazioartekotzen laguntzea.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2018, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación, Programa Global Lehian, para el ejercicio 2018.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko martxoaren 19ko Aginduaren bidez (2014ko apirilaren 1eko EHAA, 63. zk.), banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEak nazioartekotzen laguntzeko Global Lehian programa garatzen da. Aipatutako aginduaren 8. artikuluan ezarritakoarekin bat, han iragarritako diru-laguntzak emateko 2018ko ekitaldirako deialdia egin behar da, eta horretarako eman beharreko arau guztiak eman.

La Orden de 19 de marzo de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, (BOPV n.º 63, de 1 de abril de 2014), desarrolla el Programa Global Lehian de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación. De conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la citada Orden, procede realizar la convocatoria de las ayudas que en el mismo se establecen, para el ejercicio 2018, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Eusko Jaurlaritzaren 2017-2020 Enpresen Nazioartekotze Planak, ebaluazio, hausnarketa eta planifikazio ariketa bat jasotzen du Gobernuak euskal industriaren nazioartekotzea bultzatzeko garatu beharreko jarduerak zehazteko. Plana egiteak, Basque Country Nazioartekotze Estrategia 2020 esparruan kokatzen dena, Euskadiko 2020 Gobernu Programako konpromisoetako bat betetzen du.

El Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020 del Gobierno Vasco, recoge un ejercicio de evaluación, reflexión y planificación para definir las actuaciones del Gobierno en materia de impulso a la internacionalización de la industria vasca. La elaboración del Plan, enmarcado en la Estrategia de Internacionalización Basque Country 2020, cumple con uno de los compromisos del Programa de Gobierno Euskadi 2020.

Enpresen 2017-2020 Nazioartekotze Plana Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko tresna gisa definitu da euskal enpresen nazioartekotzeari laguntzeko eta horretarako planifikazioa egiteko, egungo globalizazio-egoeraren barruan. Plan horretan, enpresei laguntzeko behar diren mekanismoak daude, eta finantza-iturri egokiak ematen zaizkie baliabide publikoen erabilera eraginkorraren bidez.

El Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020 se ha definido como el instrumento básico del Gobierno Vasco de planificación y apoyo a la Internacionalización de la empresa vasca dentro de esta situación de globalización. En este Plan, se encontraban los mecanismos necesarios de apoyo a las empresas, facilitándoles las fuentes de financiación adecuadas mediante un uso eficaz de los recursos públicos.

Halaber, 2017-2020 Nazioartekotze Planak esku-hartze lerro orokorrak ezarriko ditu, eta, era horretan, bete egin da Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoa. Horretarako, laguntza-programetan zehaztu beharko da zer helburu eta efektu lortu nahi den programa horien bidez, zein izango den helburu horiek gauzatzeko epea eta zenbateko kostuak aurreikusten diren, aurrekontu-egonkortasuna oinarri hartuta, betiere.

Asimismo, mediante el establecimiento de las líneas generales de intervención, por parte del Plan de Internacionalización 2017-2020, ha permitido dar respuesta al artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, mediante una mayor concreción en los diferentes programas de ayudas de los objetivos y efectos que se pretenden con la aplicación de los mismos, así como del plazo necesario para la consecución de los citados objetivos, los costes previsibles y siempre sobre la base de una estabilidad presupuestaria.

Agindu arautzaile horren 8. artikuluan ezarritakoaren arabera, diru-laguntzetarako deialdia urtero egin behar da.

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la Orden reguladora, procede realizar la convocatoria anual de este programa de ayudas.

Horiek horrela, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da Global Lehian programa garatzen duen aginduan ezarritako laguntzetarako 2018ko deialdia egitea. Programa horrek helburu du banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEak nazioartekotzen laguntzea.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria para el ejercicio 2018, de las ayudas previstas en la Orden por la que se desarrolla el Programa Global Lehian, de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación.

2. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación económica.

1.– Deialdiko laguntza horietarako, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko ekitaldirako aurrekontu orokorretan horretarako ezarrita dauden aurrekontu-kredituen arabera, eta kontuan hartuta 2018. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legea, kopuru hauek bideratuko dira: guztira 5.520.000,00 euro, honela banatuta: ordainketa-krediturako 1.380.000,00 euro eta konpromiso-krediturako 4.140.000,00 euro.

1.– A la financiación de las ayudas convocadas, se destinará un total de 5.520.000,00 euros con cargo al correspondiente crédito presupuestario establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobados por Ley 5/2017, de 22 de diciembre, para el ejercicio 2018, distribuidos en 1.380.000,00 euros, de crédito de pago y, 4.140.000,00 euros, de crédito de compromiso.

Etapa bakoitzera zenbateko hauek bideratuko dira:

Los importes destinados a cada una de las etapas son los siguientes:

– Hasierako etapa: 828.000,00 euro.

– Etapa inicio: 828.000,00 euros.

– Sendotze-etapa: 3.864.000,00 euro.

– Etapa consolidación: 3.864.000,00 euros.

– Ezartze-etapa: 828.000,00 euro.

– Etapa implantaciones: 828.000,00 euros.

2.– Hiru etapa horietakoren batean aurrekontu-kreditua agortzen ez bada, soberakina beste etapetara aldatu ahal izango da, hurrenkera honi jarraituz:

2.– En caso de no agotarse el crédito presupuestario en alguna de las tres etapas el exceso sobrante, en la misma, se podrá trasferir a las otras etapas, siguiéndose el siguiente orden:

1.– Hasierako etapa.

1.– Etapa Iniciación.

2.– Sendotze-etapa.

2.– Etapa Consolidación.

3.– Ezartze-etapa.

3.– Etapa Implantación.

3. artikulua.– Eskabideak non eta noiz aurkeztu.

Artículo 3.– Presentación de solicitudes y plazo de presentación.

1.– Eskabideak betetzea, aurkeztea eta eskatutako dokumentazio osagarria eta ondoren egon daitekeen edozein izapide izapidetze elektronikoaren bidez egin beharko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatuarekin bat etorriz. Eskabide-eredua www.industria.ejgv.euskadi.eus web-orriaren bidez eskuratuko da, baita Administrazioan aurkeztu ere.

1.– La cumplimentación de la solicitud, su presentación, y el resto de la documentación complementaria requerida, así como cualquier otro trámite posterior, se realizará mediante tramitación electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Tanto el acceso al modelo de solicitud como su presentación en la Administración, se efectuará en la web: www.industria.ejgv.euskadi.eus

2.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, 2018ko martxoaren 23ko 12:00etan amaituko da.

2.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 09.00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12.00 del día 23 de marzo de 2018.

Hasierako etapan, eta nazioartekotze-plana prestatzeko laguntzak eskatu nahi izanez gero, 2018ko apirilaren 26ko 12:00etan amaituko da aurkezteko epea.

En la etapa de Iniciación y para el caso de solicitar ayuda para elaboración del plan de internacionalización, el plazo para su presentación finalizará a las 12:00 horas del día 26 de abril 2018.

4. artikulua.– Eskakizunak.

Artículo 4.– Requisitos.

Global Lehian Programa garatzen duen aginduan ezarritako laguntzak jasotzeko, eta agindu horren 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, proiektu bakoitzak gutxieneko puntuazio hau lortu beharko du etapa bakoitzean:

Para poder acceder a las ayudas previstas en la Orden que desarrolla el Programa Global Lehian, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la misma, el proyecto solicitado deberá alcanzar una puntuación mínima, que para cada una de las tres etapas se fija en:

– Hasierako etapa: 35 puntu.

– Etapa inicio: 35 puntos.

– Sendotze-etapa: 50 puntu.

– Etapa consolidación: 50 puntos.

– Ezartze-etapa: 40 puntu.

– Etapa implantaciones: 40 puntos.

5. artikulua.– Balorazio-irizpideen haztapen orokorra.

Artículo 5.– Ponderación general de los criterios de valoración.

Global Lehian programa garatzen duen Aginduaren 12. artikuluan aipatzen diren balorazio-irizpideak haztatzeko, ebazpen honetako II-A eranskinean (banakako enpresak), II-B eranskinean (lankidetzan aritzen diren enpresak) eta III. eranskinean (plana baloratzea) zehaztutakoa aplikatuko da.

Los criterios de valoración a que hace referencia el artículo 12 de la Orden que desarrolla el Programa Global Lehian, se ponderarán de acuerdo a lo especificado en los anexos II-A de empresas individuales, II-B de empresas en cooperación y III de valoración del Plan, de la presente Resolución.

6. artikulua.– Bidaia-poltsak, eta bezero eta/edo atzerriko hornitzaile izan daitezkeenei gonbidapena egitea.

Artículo 6.– Bolsas de viaje e invitaciones a potenciales clientes y/o proveedores extranjeros.

1.– Global Lehian Programa garatzen duen Aginduan aipatzen diren bidaia-poltsak ebazpen honetako IV. eranskinean daude zehaztuta. Gehienez, bidaia-poltsa kopuru hau onartuko da:

1.– Bolsas de viaje: las bolsas de viaje a que hace referencia la Orden que desarrolla el Programa Global Lehian son las que se detallan en el Anexo IV de la presente Resolución. El número máximo aceptado de bolsas de viaje será:

– Hasierako etapa: 7 bidaia-poltsa, aurkeztutako eskabide bakoitzeko.

– Etapa iniciación: 7 bolsas de viaje por solicitud presentada.

– Sendotze-etapa: 5 bidaia-poltsa herrialdeko, eta, gehienez, 3 herrialde aurkeztutako eskabide bakoitzeko.

– Etapa consolidación: 5 bolsas de viaje por país, con un máximo de 3 países por solicitud presentada.

– Ezartze-etapa: 7 bidaia-poltsa, enpresa nagusiaren eta ezarritako enpresaren artean aurkeztutako eskabide bakoitzeko; deialdi honetan, enpresa nagusia edo ezarritako enpresa kokatuta dauden herrialdeak baino ez dira onartuko jatorri-herrialdetzat edo xede-herrialdetzat.

– Etapa implantaciones: 7 bolsas de viaje por solicitud presentada entre matriz e implantada; no se aceptará como origen o como destino países diferente al de la ubicación de la empresa matriz o al de la empresa implantada en la presente convocatoria.

Atzerriko azoketan erakustokiak jarri eta produktuak aurkeztuz gero, bidaia-poltsak ez dira zenbatuko, atal honetan ezarritako gehieneko poltsa-kopuruaren ondorioetarako.

En el caso de participación en ferias en el exterior con stand y presentación de productos, las bolsas de viaje no computarán a efectos de los máximos mencionados anteriormente.

2.– Bezero eta/edo atzerriko hornitzaile izan daitezkeenei gonbidapena egitea.

2.– Invitaciones a potenciales clientes y/o proveedores extranjeros.

Sendotze-etapan, gehienez 9 gonbidapen egin ahal izango dira eskabide bakoitzeko, betiere hilabete desberdinetan egiten badira.

En la etapa de consolidación el número máximo de invitaciones por solicitud será de 9, siempre que las mismas se produzcan en diferentes meses.

Gonbidapen bakoitzeko, ostatu- eta garraio-gastuen muga 600,00 eurokoa izango da, aginduaren 4. artikuluan zehazten denari jarraituz.

Por cada invitación el límite en los gastos de alojamiento y transporte a que hace referencia el artículo 4 de la orden, es de 600,00 euros.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, ebaluazio-organo bat eratuko da:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes se constituye el Órgano de Evaluación cuya composición será la siguiente:

Lehendakaria: Iker Arruabarrena. Ordezkoa: Agustín Aróstegui.

Presidente: Iker Arruabarrena. Suplente: Agustín Aróstegui.

Kideak:

Vocales:

Isabel Rodríguez. Ordezkoa: José David García.

Isabel Rodríguez. Suplente: José David García.

Mara Estibalez. Ordezkoa: Nekane Torre.

Mara Estibalez. Suplente: Nekane Torre.

Amaia Aramburu. Ordezkoa: Maite Urrutia.

Amaia Aramburu. Suplente: Maite Urrutia.

Ebaluazio-organoko idazkaria Isabel Rodriguez izango da.

Actuará como secretaria del Órgano de evaluación Isabel Rodríguez.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Deialdi-ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución de convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 7a.

Industriako sailburuordea,

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

2.A eta 2.B ERANSKINAK
AURKEZTUTAKO PROIEKTUA BALORATZEKO IRIZPIDEAK ETA HAZTATZEKO FAKTOREAK
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
NAZIOARTEKOTZE-PLANA BALORATZEKO IRIZPIDEAK ETA HAZTATZEKO FAKTOREAK
(Ikus .PDF)
IV. ERANSKINA
BIDAIA-POLTSAK
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de febrero de 2018.

El Viceconsejero de Industria,

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

ANEXOS II.A Y II.B
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO Y FACTORES DE PONDERACIÓN
(Véase el .PDF)
ANEXO III
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y FACTORES DE PONDERACIÓN
(Véase el .PDF)
ANEXO IV
BOLSAS DE VIAJE
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común