Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

29. zk., 2018ko otsailaren 9a, ostirala

N.º 29, viernes 9 de febrero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
736
736

43/2018 EBAZPENA, otsailaren 2koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearekin sinatutako lankidetza-hitzarmen bat, poliziaren jardun arloan elkarlanean aritzeko eta jardun arlo horretako egitekoak koordinatzeko dena.

RESOLUCIÓN 43/2018, de 2 de febrero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL en materia de cooperación y coordinación policial.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak hitzarmena sinatu duenez gero, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearekin sinatutako lankidetza-hitzarmen bat, poliziaren jardun arloan elkarlanean aritzeko eta jardun arlo horretako egitekoak koordinatzeko dena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea. Ebazpen honen eranskinean dago hitzarmenaren testua.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL en materia de cooperación y coordinación policial, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2018.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 2KO 43/2018 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 43/2018, DE 2 DE FEBRERO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEGURTASUN SAILAREN ETA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEAREN ARTEKOA, POLIZIAREN JARDUN ARLOAN ELKARLANEAN ARITZEKO ETA JARDUN ARLO HORRETAKO EGITEKOAK KOORDINATZEKO DENA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS-EUDEL, EN MATERIA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN POLICIAL

Bilbon, 2018ko otsailaren 1ean.

En Bilbao, a 1 de febrero de 2018.

ALDERDIAK
SE REÚNEN:

Alde batetik, Estefanía Beltrán de Heredia andrea, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburua, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren izenean eta hura ordezkatuz.

Dña. Estefanía Beltrán de Heredia, Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bestetik, Imanol Landa Jauregi jauna, EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteko lehendakaria, elkarte hura ordezkatuz, elkartearen estatutuen 21. artikuluak xedatutakoaren arabera. Alderdiek honako hau

D. Imanol Landa Jauregi, Presidente de la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL, interviniendo en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos de la Asociación.

ADIERAZTEN DUTE:
EXPONEN:

I.– EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartea da Euskadiko Autonomia Erkidegoaren lurralde eremuan ordezkaritzarik handiena duen udalerri elkartea. Hala dio Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak 2016ko maiatzaren 26an emandako Aginduak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz emanikoak.

I.– Que Asociación de Municipios Vascos-EUDEL, es la asociación de municipios de mayor implantación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme se designa mediante Orden del Consejero de Administración Pública y Justicia de 26 de mayo de 2016 atendiendo a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

EUDELen estatutuetan jasotzen denez, elkarteak, besteak beste, honako helburu hauek ditu: tokiko autonomia sustatzea eta defendatzea; udal kideen interes orokorrak instituzio publikoen, gizarte-eragileen eta euskal gizartearen beraren aurrean defendatzea eta batera ordezkatzea; elkartearen jarduketa-arloan bertan, erakunde arteko lankidetza sustatzea; Euskadiko udalen artean, espiritu europarra eta nazioarteko lankidetza sustatzea eta garatzea, eta, horretarako, Europako zein nazioarteko erakundeetan dauzkan partaidetza nahiz ordezkaritza bultzatzea eta hobeto garatzea.

Según sus Estatutos tiene entre sus fines el fomento de la autonomía local; la defensa y representación conjunta de los intereses generales de los municipios asociados ante las distintas instituciones públicas, los agentes sociales y la propia sociedad vasca; la promoción de la colaboración interinstitucional dentro del ámbito propio de actuación de la Asociación; y el impulso y desarrollo del espíritu europeo entre los municipios vascos y de colaboración internacional, mediante la promoción y mejor desarrollo de su participación y representación en los organismos europeos e internacionales.

II.– Euskadiko Polizia autonomia-erkidegoko Administrazioaren aginduetara eta Euskadiko toki-erakundeen aginduetara jarduten duten polizia-kidegoek osatzen dute.

II.– Que la Policía del País Vasco está integrada por los cuerpos de policía dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales del País Vasco.

III.– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari dagokio Udaltzaingoen jarduna koordinatzea, nahiz eta, organikoki zein funtzionalki, toki erakundeen menpe dauden. Koordinazio-lanak honako hauek hartzen ditu: informazioa elkarrekin partekatzeko bitartekoak eta metodoak finkatzeko jardun sistemak; giza baliabideen nahiz baliabide materialen dotazioen homogeneitatea; lanbide-prestakuntza jasotzeko aukera-berdintasuna; eta jardun bateratua.

III.– Que corresponde al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco la coordinación de las policías locales sin perjuicio de la dependencia orgánica y funcional de éstas respecto de los Entes Locales y de la autonomía municipal. Dicha función de coordinación comprende el conjunto de sistemas de actuación dirigidos a la fijación de medios y métodos de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad en la dotación de los medios personales y materiales, la igualdad en el acceso a la formación profesional y la actuación conjunta.

IV.– Hori horrela izanik, bi erakundeok lankidetza-hitzarmen bat izenpetu genuen elkarren arteko koordinazio-lana bultzatzeko. Hitzarmen haren ondorioz, udalok eta Segurtasun Sailak parte hartu genuen lan-taldeak sortu ziren. Lan-talde horiek, besteak beste, honako jardun arlo hauetan aritu izan dira lanean: hautaketa eta prestakuntzaren homogeneizazioan, funtzio publikoan, poliziaren jardun prozeduretan, bitarteko eta baliabideetan (informatika, komunikazioak eta jantziak), edo polizia kidego bakoitzaren barne araubideen arau markoa zehazten.

IV.– Que ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración con objeto de impulsar la función coordinadora, fruto del cual ha sido la creación de grupos de trabajo con participación municipal y del Departamento de Seguridad, que han venido trabajando en aspectos tales como la homogeneización de la selección y formación, la función pública, los procedimientos policiales de actuación, medios y recursos tales con informática y comunicaciones, uniformidad, o norma-marco para los reglamentos internos de cada cuerpo policial.

V.– Arlo horretan izenpetutako azken hitzarmena Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legea onetsi aurretik eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea onetsi aurretik izenpetu genuen. Hori dela eta, alderdiok beharrezko ikusten dugu hitzarmen hartan aurreikusi genituen lankidetza mekanismoak eguneratzea, kontuan izanik ordutik hona lege aldaketa bat edo beste izan dela eta bidean pilatutako eskarmentua. Bide batez, jarraipena ematen diogu udaltzaingoak koordinatzeko eginiko lanari.

V.– Que el último convenio firmado al respecto es anterior a la aprobación tanto de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi como de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, razón por la cual las partes convienen la necesidad de actualizar los mecanismos de cooperación contemplados en aquél convenio conforme a la experiencia adquirida y los cambios legislativos que se han producido desde entonces, dando continuidad a los trabajos realizados en materia de coordinación de policías locales.

VI.– Talde bakoitzari esleitu zaizkion funtzioei dagokienez, ereduaren koherentzia sustatzeko, beharrezkoa da polizia-kidegoak elkarren osagarri izateko formulak bilatzea, elkarrekiko harremana eta lankidetza erraztuko duten mekanismoak ezarriz.

VI.– Que la coherencia del modelo policial vasco obliga a buscar la complementariedad entre cuerpos policiales implementando mecanismos que faciliten su interrelación y la cooperación.

VII.– Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 42. artikuluaren eta ondorengoen arabera, betebehar hauek dituzte bi polizia-kidego horiek: elkarri laguntza eta informazioa ematea; biek erabiltzeko komunikazio-sare bat sortu eta mantentzea eta komunikazio-zentralen interkonexioa erraztea; Udaltzaingoa Euskadiko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroan integratzeko neurriak hartzea; polizia-instalazioen erabilera partekatuari eta zerbitzu komunak sortzeari bidea ematea eta dokumentu, inprimaki eta formulario komunen erabilera sustatzea. Lankidetza hori errazteko tokiko polizia-koordinaziorako batzordeen figura sortu zuen lege horrek, eta polizia-lankidetzako hitzarmena sinatzea aurreikusi zuen.

VII.– Que, conforme a los artículos 42 y siguientes de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, Ertzaintza y Udaltzaingoa deben prestarse mutuo auxilio e información recíproca; crear y mantener una red de comunicación de uso común y facilitar la interconexión de centrales de comunicación; adoptar medidas para la integración de la Policía Local en el Centro de Elaboración de Datos de la Policía del País Vasco; propiciar el uso compartido de instalaciones policiales y la creación de servicios comunes y potenciar la utilización de documentos, impresos y formularios comunes. Para lo cual se contemplan comisiones de coordinación policial de ámbito local y la firma de convenios de colaboración policial.

VIII.– Horiek horrela, EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearen eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren nahia da bi administrazio horien menpe dauden polizia kidegoei atxikitako egitekoen betearazpenean ahal denik eta lankidetza mailarik handiena lortzea. Horretarako, elkarlanean aritzeko hitzarmen markoaren eredu hau onesten dugu Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Administrazioak eta hitzarmen eredu hau izenpetu nahi duten udalek, Ertzaintza eta Udaltzaingoak elkarlanean aritzeko.

VIII.– Que, es voluntad de la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL y el Departamento de Seguridad del Gobierno conseguir la máxima cooperación y colaboración en la ejecución de las funciones encomendadas a los cuerpos policiales dependientes de ambas administraciones, para lo cual aprueban el modelo de convenio marco de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los Ayuntamientos que voluntariamente se adhieran al mismo, para la cooperación de la Ertzaintza y la Policía Local (Udaltzaingoa).

IX.– Hitzarmen markoaren eredu hau Ertzaintzaren eta dena delako Udaltzaingoaren arteko harremanei aplika dakiekeen lankidetza eredua da, bai bere izaera irekiarengatik bai herri bakoitzeko errealitateari eta beharrizanei malgua zaielako. Hori horrela izanik, alderdiok errealitate eta beharrizan horiek aintzat hartuko ditugu adosten ditugun alde biko protokoloetan, udaltzaingo bakoitzaren dimentsioa kontuan hartuz.

IX.– Dicho modelo de convenio marco supone un modelo de colaboración policial que puede aplicarse a la generalidad de las relaciones entre Ertzaintza y Udaltzaingoa, dado su carácter abierto y flexible a las distintas realidades y necesidades existentes en cada población, las cuales serán tenidas en cuenta en los protocolos bilaterales que las partes acuerden atendiendo a la dimensión de cada cuerpo de policía local.

X.– Ertzaintzaren eta lurralde historikoetako hiriburuetako udaltzaingoen arteko lankidetzak Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 44.4 artikuluan jasotako berezitasunak ditu, eta, horregatik, egoki jotzen dugu alde biko hitzarmenak edo akordio espezifikoak izenpetzea, eta horien edukia zehazteko akordio marko honetan finkatutako gidalerroak eredu legez hartzea.

X.– La colaboración entre Ertzaintza y los cuerpos de policía de las capitales de los Territorios Históricos presenta, como reconoce el artículo 44.4 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, singularidades que hacen conveniente la suscripción de convenios o acuerdos bilaterales específicos, que podrán inspirarse con la modulación que sea precisa en el citado acuerdo marco.

Horregatik guztiagatik, bi alderdiok lankidetza-hitzarmen hau izenpetzen dugu, jarraian azaltzen diren klausulen arabera.

Para lo cual ambas partes intervinientes, que se regirá por las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS.

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Hitzarmen honen xedea lankidetza-esparru egonkor bat eratzea da Euskadiko Autonomia Erkidegoko Segurtasun Sailaren eta EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearen artean, poliziaren jardun arloan elkarlanean aritzeko eta jardun arlo horretako egitekoak koordinatzeko.

Es objeto del presente convenio el establecimiento de un marco estable de colaboración entre la Comunidad Autónoma Vasca, a través del Departamento de Seguridad, y la Asociación Vasca de Municipios-EUDEL en materia de cooperación y coordinación policial.

Bigarrena.– Lankidetza-eremua.

Segunda.– Ámbito de colaboración.

EUDELen eta Segurtasun Sailaren arteko lankidetzak honako jardun esparru hauek hartuko ditu:

La colaboración entre EUDEL y el Departamento de Seguridad abarcará los siguientes campos de actuación:

a) Udaltzaingoen antolaketa- eta funtzionamendu araubideak bateratzeko azterlanak.

a) Estudios que posibiliten la aproximación de los reglamentos de organización y funcionamiento de los cuerpos de Policía local.

b) Udaltzaingoen egituraketa, langile zerrenda, baliabide teknikoak, armak, ekipamendua, jantziak eta Udaltzaingoen lanbide egiaztagiriak homogeneizatzea.

b) Propiciar la homogeneización de la estructura, plantillas de personal, medios técnicos, armamento, equipamiento, uniformidad y documentación para la acreditación profesional de los cuerpos de la Policía local.

c) Udaltzaingoen hautaketa prozesuen eta lanbide prestakuntzaren hobekuntza eta homogeneizazioa bultzatzea.

c) Impulsar la mejora y homogeneización de los procedimientos selectivos y de la formación profesional de las policías locales.

d) Udaltzaingoetako langileen araubide juridikoari dagozkion alorrak eguneratzea proposatzea.

d) Proponer la actualización de aspectos relativos al régimen jurídico del personal de los cuerpos de Policía local.

e) Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun politikak bultzatzea udaltzaingoetan.

e) Impulsar las políticas de igualdad en el seno de las policías locales.

f) Lan prozedurak homologatzeko irizpideak bultzatzea.

f) Impulsar criterios de homologación de procedimientos de trabajo.

g) Udalerrien arteko elkarlana bultzatzea egoera berezietan edo ez ohiko egoeretan gerta daitezkeen beharrizanei aurre egiteko.

g) Impulso de la colaboración entre diversos municipios para atender necesidades en situaciones especiales o extraordinarias.

h) Hitzarmen honen eranskin moduan atxikita doan elkarlanerako hitzarmen markoaren eredua bultzatzea. Eredu horrek Ertzaintzaren eta Udaltzaingoen arteko polizia lankidetza gauzatzeko moduak eta prozedurak arautzen ditu, lurraldeko polizia baliabideak hobeto erabili eta herritarren segurtasun publikoko beharrizanei zerbitzu hobea emateko.

h) Impulso del modelo de convenio marco de colaboración que se anexa a este Convenio, el cual regula las formas y procedimientos de cooperación y colaboración policial entre la Ertzaintza y los cuerpos de policía local (Udaltzaingoa) con el fin de optimizar los recursos policiales disponibles en el territorio y dar un mejor servicio a las necesidades de seguridad pública de la ciudadanía.

Hirugarrena.– Konpromisoak.

Tercera.– Compromisos.

1.– Bi alderdiek beren gain hartzen dute aurreko estipulazioan zehaztutako jardun esparruetako batekin lotutako edozein gai arloren garapenean aktiboki elkarlanean aritzeko betebeharra.

1.– Con carácter general ambas partes se obligan a colaborar activamente en el desarrollo de cualquier materia relacionada con alguno de los campos de actuación relacionados en la estipulación anterior.

Lankidetza aktibo hori ezar daitezkeen lan mekanismoetan modu erreal eta eraginkorrean esku hartuz gauzatuko da; hala nola, lan-taldeetan edo lan mahaietan esku hartuz, aditu taldeetan esku hartuz edo hitzarmen honen xedea behar bezala betetzen dela bermatzeko alderdiek adostu litzatekeen beste edozein lan taldeetan esku hartuz.

Esta colaboración activa se concretará mediante la participación real y efectiva en los mecanismos de trabajo que puedan establecerse, tales como grupos o mesas de trabajo, grupos de expertos u otros que pudieran definirse de común acuerdo para el adecuado cumplimiento del objeto del presente convenio.

2.– Lankidetza hori behar bezain eraginkorra suertatzen dela ziurtatzeko, EUDELek hitzarmen hau garatzeaz arduratuko den pertsona bat izendatuko du.

2.– Con el fin de asegurar la efectiva consecución de esta colaboración activa, EUDEL designará a una persona que se ocupará del desarrollo de presente convenio.

Segurtasun Sailari dagokionez, udaltzaingoak koordinatzeko zuzendaritza eskuduna arduratuko da hitzarmen hau garatzeaz.

Por parte del Departamento de Seguridad será la Dirección competente en materia de coordinación de policías locales quien se ocupe del impulso del presente convenio.

3.– Udaltzaingoak koordinatzeko zuzendaritza eskudunak EUDELi aurkeztuko dio hitzarmenean adostutako konpromisoak garatzeko lan egitamuaren proposamena. Egitamu horretan, alderdiek bigarren estipulazioan zehaztutakoarekin bat datozen lankidetza eremuak identifikatuko dituzte. Ondoren, lan egitamua bateratzeari ekingo diote.

3.– La Dirección competente en materia de coordinación de policías locales presentará a EUDEL la propuesta de plan de trabajo correspondiente al desarrollo de los compromisos adquiridos por el convenio, en el cual las partes identificarán los campos de colaboración concordantes con lo indicado en la estipulación segunda, tras lo cual se iniciará el plan conjunto de trabajo.

4.– EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak bere gain hartzen du hitzarmen honi atxikita doan Ertzaintzaren eta Udaltzaingoen arteko elkarlana bultzatzeko lankidetza hitzarmenaren eredua elkarteko kideei ezagutzera emateko konpromisoa. Halaber, udalerriek hitzarmen horrekin bat egin dezatela bultzatuko du.

4.– La Asociación de Municipios Vascos-EUDEL se compromete a dar a conocer entre sus asociados el modelo de convenio de colaboración para la cooperación de la Ertzaintza y la Policía Local (Udaltzaingoa) que se anexa al presente convenio, así como a impulsar su adhesión por parte de los municipios.

5.– Era berean, bi alderdiek beren gain hartzen dute Ertzaintzaren eta Lurralde Historikoetako hiriburuetako udaltzaingoen arteko elkarlana sustatzeko lankidetza hitzarmen bereziak izenpetzea bultzatzeko konpromisoa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 44.4 artikuluan jasotakoari jarraikiz.

5.– Igualmente ambas partes se comprometen a impulsar la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración singulares para la cooperación de la Ertzaintza y la Policía Local (Udaltzaingoa) en las capitales de los Territorios Históricos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Laugarrena.– Betearazpena eta jarraipena.

Cuarta.– Ejecución y seguimiento.

Hitzarmen honen betetze mailaren jarraipena egiteko, jarraipen batzordea eta idazkaritza teknikoa sortzen dira.

Con el propósito de mantener un seguimiento del presente convenio se crea una comisión de seguimiento y una secretaría técnica.

Jarraipen batzordea hiru kidek osatuko dute, hitzarmena izenpetzen duen alderdi bakoitza ordezkatzen dutenak. Batzordearen egitekoak honako hauek dira: lan egitamu bateratua ezagutzea eta txostenak ematea; lan egitamu bateratu hori hobetzeko ekintzak proposatzea; eta lan egitamuaren garapenaren jarraipena egitea. Halaber, Idazkaritza Teknikoan ordezkatuta dauden alderdiek idazkaritzan lantzen dituzten gaien gaineko desadostasunik badute, eztabaidagai diren gai horiei buruzko txostena ematea dagokio Idazkaritza Teknikoari. Hitzarmena izenpetzen duen alderdietako edozeinek eskatzen duen bakoitzean elkartuko da, eta, gutxienez, sei hilean behin.

La Comisión de Seguimiento está integrada por tres personas en representación de cada una de las partes firmantes. Sus funciones son conocer e informar el plan de trabajo conjunto; proponer actuaciones para la mejora de dicho plan de trabajo conjunto y hacer un seguimiento de su desarrollo. Igualmente informan sobre las cuestiones en las que no haya completo acuerdo entre ambas representaciones en la Secretaría Técnica. Se reunirá cada vez que lo requiera una de las partes firmantes y, como mínimo, una vez por semestre.

Idazkaritza Teknikoaren egitekoa da lan egitamu bateratua betearazten dela ziurtatzea. Idazkaritza Teknikoko kideak Jarraipen Batzordeko kideen artetik izendatuko dira, kide bana hitzarmena izenpetzen duen alderdi bakoitzeko. Idazkaritza Teknikoko kideak erakunde bakoitzak izendatutako ordezko kideek ordezkatu ahal izango dituzte.

La Secretaría Técnica tiene como función asegurar la ejecución del plan de trabajo conjunto y está integrada por una persona en representación de cada parte firmante designada entre los miembros de la Comisión de Seguimiento. Sus miembros podrán ser sustituidos por los suplentes que se designen por las respectivas instituciones.

Bosgarrena.– Auziak ebaztea.

Quinta.– Resolución de conflictos.

Hitzarmen hau aplikatzean sor litezkeen auziak administrazioarekiko auzien jurisdikzioan ebatziko dira.

Las controversias que se originen como consecuencia de la aplicación del presente convenio serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Seigarrena.– Indarraldia eta azkentzea.

Sexta.– Vigencia y extinción.

Hitzarmen hau aldeek izenpetzen dutenean jarriko da indarrean, eta lau urteko indarraldia izango du. Epe hori amaitu aurretik, alderdiek edozein mementotan adostu dezakete indarraldia beste lau urtez luzatzea, edo, bestela, hitzarmena azkentzea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legean ezarritakoarekin bat etorriz.

El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de cuatro años. En cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo los firmantes podrán acordar su prorroga por un periodo de cuatro años adicionales o su extinción, de conformidad con la Ley 40/2015 de Régimen del sector Público.

Hitzarmena azkendu ahal izango da, aldeek edozer mementotan hala adosten badute.

El convenio podrá quedar extinguido por común acuerdo de las partes en cualquier momento.

Hitzarmen hau indarrean jartzearekin batera, indargabetuta geratuko da 2010eko maiatzaren 14an Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailak eta EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak izenpetu zuten lankidetza-hitzarmena.

La entrada en vigor de este convenio deja sin efecto el convenio de colaboración entre el Departamento de Interior del gobierno Vasco y la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL firmado el 14 de mayo de 2010.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteko lehendakaria,

IMANOL LANDA JAUREGI.


Azterketa dokumentala

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

El Presidente de la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL,

IMANOL LANDA JAUREGI.


Análisis documental

Euskadi, bien común