Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

27. zk., 2018ko otsailaren 7a, asteazkena

N.º 27, miércoles 7 de febrero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
693
693

EBAZPENA, 2017ko abenduaren 29koa, Ingurumeneko sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten baita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko uztailaren 19ko Aginduak egin zuen deialdia. Agindu hartan, diru-laguntza batzuetarako deialdia egin zen garapen iraunkorreko ekintzak gauzatzen dituzten udal, mankomunitate eta beste toki-entitate eta tokiko erakunde autonomo, toki-garapenerako agentzia eta tokiko merkataritza-sozietateetarako, eta deialdi horretarako oinarri arautzaileak ezarri ziren.

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se resuelve la convocatoria de la Orden de 19 de julio de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, Otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko uztailaren 19ko Aginduaren bidez, 2017rako diru-laguntza batzuetarako deialdia egin zen, garapen iraunkorreko ekintzak gauzatzen dituzten udal, mankomunitate, beste toki-entitate eta tokiko erakunde autonomo, toki-garapenerako agentzia eta tokiko merkataritza-sozietateetarako. Agindu hori 2017ko uztailaren 24an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 140. zenbakian.

Resultando que mediante Orden de 19 de julio de 2017 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. La citada Orden se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco, número 140, de 24 de julio de 2017.

Eskariak aurkezteko epea 2017ko irailaren 14an amaitu zen, eta guztira 141 eskari iritsi ziren Ingurumen Sailburuordetzako egoitza elektronikora.

Resultando que con fecha 14 de septiembre de 2017 culminó el plazo para la presentación de solicitudes, habiéndose recibido en sede electrónica de la Viceconsejería de Medio Ambiente 141 solicitudes.

Organo ebaluatzaileak, 2017ko uztailaren 19ko Aginduko 14. artikuluaren arabera betiere, aztertu eta balioetsi ditu dirulaguntza-eskariak eta egin du zegokion ebazpen-proposamena (berariaz horretarako osatu zen organo hori). Ebazpen horretan dago zehazturik, esleipen-irizpideak betez eta aurrekontu-mugak gainditu gabe, aginduaren argitan zer proiektu diren diru-laguntza jasotzeko modukoak eta diru-laguntzaen zenbatekoa, eta zer proiektu ezetsi diren eta zergatik.

Considerando que de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 19 de julio de 2017, el Órgano Evaluador, constituido al efecto, ha analizado y evaluado las solicitudes de subvención y ha elaborado la oportuna propuesta de resolución que, ajustándose a los criterios de adjudicación y a los límites presupuestarios, determina los proyectos que son susceptibles de obtener subvención en aplicación de la citada Orden, así como la cuantía de la misma, las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación.

2017ko uztailaren 19ko Aginduko 3.2 artikuluan jartzen du ezen, nahikoa eskari aurkeztu ez bada edo aurkeztuek baldintzak betetzen ez badituzte, eta, ondorioz, jarduera-ildoren baterako gordetako diru guztia ez bada agortzen, beste jarduera-ildo baterako jasota dagoen kopurura batu ahal izango dela, betiere organo ebaluatzaileak horretarako egiten duen proposamenarekin bat etorriz.

Considerando que el artículo 3.2 de la Orden de 19 de julio de 2017, establece que en el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se agotara la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, ésta podrá incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación, de acuerdo con la propuesta que en este sentido emita el órgano evaluador.

Ildo batzuetan ez da agortu diru guztia: Aldaketa klimatikoa eta atmosfera; Ondare naturala eta biodibertsitatea; eta Ekonomia zirkularra. Bada, organo ebaluatzaileak erabaki du banatu gabe geratu den diru hori Lurzoru kutsatuetarako aurrekontura gehitzea.

Considerando que en las líneas de Cambio climático y Atmósfera, Patrimonio Natural y Biodiversidad, y Economía Circular no se ha agotado la dotación presupuestaria inicialmente prevista y que el Órgano Evaluador ha acordado emplear este remanente para incrementar la dotación presupuestaria de la línea suelos contaminados.

Behin aurrekontuen doiketa egin ondoren, aurrekontuan badago nahikoa diru Lurzoru kutsatuen ildoan 50 puntu edo gehiago dituzten proiektu guztiei diru-laguntzak emateko, harik eta dirua agortu arte.

Considerando que una vez ajustada la dotación presupuestaria existe dotación presupuestaria suficiente para subvencionar el importe de todos los proyectos subvencionables de la línea de suelos contaminados con una puntuación igual o superior a 50 puntos hasta agotar la dotación disponible.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko uztailaren 19ko Aginduko 11. artikuluan ezarrita dagoenez –han baitaude arauturik diru-laguntzak–, aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko esan zaie 10. artikuluan zehazturik dauden dokumentu guztiak aurkeztu ez dituztenei edo 2.2 artikuluko baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ez dutenei edo aginduan eskatzen zen beste edozer falta zutenei. Amaitu da dokumentazioan eginiko hutsak zuzentzeko epea, baina ez dute beste agiririk ekarri, eta, hortaz, ulertu behar da II. eranskinean zehazturik dauden erakundeek ez dutela eskaririk egin.

Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 19 de julio de 2017 de la Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, reguladora de las subvenciones, se ha requerido la subsanación de documentación a aquellas entidades que no han presentado los documentos previstos en el artículo 10, o que no han acreditado el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 2.2 o de otras circunstancias establecidas en la citada Orden. Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación de documentación sin que se hayan aportado los documentos requeridos, se tiene por desistido de su solicitud a las entidades que figuran en el Anexo II.

Beste batzuek, gainera, atzera egin dute, beren kasa: Valle de Trapaga-Trapagarango Udalak eta Hondarribiko Udalak Lurzoru kutsatuetarako eskaria erretiratu dute; eta Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbenako Udalak, Oiartzungo Udalak (Ander Santesteban) eta Tolosako Udalak Iraunkortasunerako heziketarako eskaria erretiratu dute.

Además, con carácter voluntario, los Ayuntamiento de Valle de Trapaga-Trapagaran y Ayuntamiento de Hondarribia, han desistido de su solicitud de la línea de Suelos Contaminados, y los Ayuntamientos de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Ayuntamiento de Oiartzun (Ander Santesteban) y Ayuntamiento de Tolosa, han desistido de su solicitud de la línea de Educación por la Sostenibilidad.

Ingurumeneko sailburuordeak du eskua behin betiko erabakitzeko nori eman diru-laguntza eta zenbat, betiere 2017ko uztailaren 19ko Aginduko 17. artikuluan xedaturik dagoen moduan.

Considerando que la Viceconsejera de Medio Ambiente, es competente para determinar, de forma definitiva, las personas beneficiarias y las cuantías de las subvenciones a conceder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de 19 de julio de 2017.

Deialdia egiteko aginduko 17. artikuluaren arabera, diru-laguntzok banatzeko –Iraunkortasunerako heziketakoak izan ezik–, norgehiagoka-prozedura erabili behar da, hala jartzen baitu Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 51.4 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen); eta, 50 puntu baino gehiago eskuratu dituzten proiektuen artean, hurrenkera hartuko da kontuan baldin eta, soil-soilik, aurrekontuetan nahikoa diru ez badago balorazio-aldian 50 puntu baino gehiago lortzen dituzten proiektu guztietarako. Halakoetan, puntu gehien dituztenei emango zaie laguntza lehenen, harik eta jarduera-ildo bakoitzeko aurrekontu-kreditua amaitu arte.

Considerando que según el artículo 17 de la Orden de convocatoria, las ayudas reguladas en la misma, salvo la línea de educación para la sostenibilidad, deben concederse por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme al artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y que el orden de prelación en relación a los proyectos con más de 50 puntos, únicamente se tendrá en cuenta en el supuesto de no disponer de dotación presupuestaria para todos los proyectos presentados que consigan más de 50 puntos en la fase de valoración, subvencionándose primero los de mayor puntuación hasta agotar el crédito presupuestario de cada línea de actuación.

Ikusi ditugu: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko uztailaren 19ko Agindua, han baitaude arauturik eta konbokaturik ebazten ari garen diru-laguntzak, honako hauei zuzenduta daudenak: garapen iraunkorreko ekintzak gauzatzen dituzten udal, mankomunitate eta beste toki-entitate eta tokiko erakunde autonomo, toki-garapenerako agentzia eta tokiko merkataritza-sozietateak; apirilaren 11ko 77/2017 Dekretua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duena; 24/2016 Dekretua, azaroaren 26koa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena; 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta orokorrean aplikatu beharreko gainerako arauak. Horrenbestez, hau

Vistos la Orden de 19 de julio de 2017 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que regulan y se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible; el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honetako I. eranskinean zehazturik dauden entitateei diru-laguntza ematea. Han bertan dago zehazturik zer proiektutarako eta zenbat.

Primero.– Conceder a las entidades recogidas en el Anexo I de la presente Resolución subvención para los proyectos y por los importes que en el mismo se detallan.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko uztailaren 19ko Aginduko 23. artikuluan xedaturik dagoen bezala ordainduko dira diru-laguntzak.

El pago de las subvenciones se hará efectivo conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden de 19 de julio de 2017 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Bigarrena.– Ebazpen honetako II. eranskinean argitaratzea, zerrenda batean, zer dirulaguntza-eskari ezetsi dugun.

Segundo.– Publicar, en el Anexo II de la presente Resolución, la relación de solicitudes de subvención que han sido objeto de desistimiento.

Hirugarrena.– Ebazpen honetako III. eranskinean zehaztu ditugun entitateei ez diru-laguntzarik ematea, betiere Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko uztailaren 19ko Aginduan erabakitakoaren arabera. Arrazoiak ere eranskin horretan datoz.

Tercero.– Denegar la subvención solicitada, conforme a lo establecido en la Orden de 19 de julio de 2017 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, a las entidades señaladas en el Anexo III de la presente Resolución, por los motivos que en el mismo se detallan.

Laugarrena.– Agintzea ordain dakiela, I. eranskinean zehazturik dauden entitateei, ebazpen honen bidez emandako diru-laguntzen lehen zatia.

Cuarto.– Ordenar el primer pago del importe de las subvenciones concedidas por la presente Resolución a las entidades beneficiarias que se relacionan en el Anexo I de la misma.

Diru-laguntzaren gainerako zatiak ordaindu aurretik, onuradunek zenbait agiri aurkeztu behar dituzte. Hala dakar Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko uztailaren 19ko Aginduko 22. eta 23. artikuluetan.

Los sucesivos pagos de la subvención quedan subordinados a la acreditación documental por parte de la persona beneficiaria en los términos establecidos en los artículos 22 y 23 de la Orden de 19 de julio de 2017 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Agindu horretako 19. artikuluan datozen obligazioak ere bete beharko dituzte onuradunek.

Las personas beneficiarias deberán cumplir asimismo el resto de las obligaciones que para las mismas se recogen en el artículo 19 de la citada Orden.

Bosgarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea, interesdunei jakitera ematearren –hala egin behar baita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko uztailaren 19ko Aginduko 18.1 artikuluaren arabera–, eta publikotasun-printzipioa betetzearren, hala behar baita egin diru-laguntzak emateko prozedura orotan.

Quinto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, al objeto de notificar la misma a los interesados según el artículo 18.1 de la Orden de 19 de julio de 2017 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y dar cumplimiento al principio de publicidad que debe presidir todo procedimiento de concesión de subvenciones.

Seigarrena.– Baldintza-orriak banan-banan denei jakinaraz dakizkien agintzea, diruz lagundutako proiektuak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko uztailaren 19ko Aginduko 18. artikuluaren arabera gauza daitezen.

Sexto.– Ordenar la notificación individualizada de los pliegos de condiciones ¡, si procede, para la realización del proyecto subvencionado de conformidad con el artículo 18 de la Orden de 19 de julio de 2017 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka -ez baitu administrazio-bidea agortzen-, gorako errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, jakinarazten denetik hilabeteko epean, hala dakar-eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 121. eta 122. artikuluetan eta hirugarren xedapen iragankorreko c apartatuan.

Séptimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes, a contar desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el apartado c de la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 29a.

Ingurumeneko sailburuordea,

MARIA ELENA MORENO ZALDIBAR.

I. ERANSKINA
EMANDAKO LAGUNTZAK
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
LAGUNTZEN ESKAERAN ATZERA EGIN DUTENAK
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
UKATUTAKO LAGUNTZAK
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017.

La Viceconsejera de Medio Ambiente,

MARIA ELENA MORENO ZALDIBAR.

ANEXO I
AYUDAS CONCEDIDAS
(Véase el .PDF)
ANEXO II
DESISTIDAS
(Véase el .PDF)
ANEXO III
AYUDAS DENEGADAS
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común