Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

2. zk., 2018ko urtarrilaren 3a, asteazkena

N.º 2, miércoles 3 de enero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
33
33

AGINDUA, 2017ko abenduaren 26koa, Segurtasuneko sailburuarena, Ertzaintzako lanpostuen zerrenda aldatzeko dena.

ORDEN de 26 de diciembre de 2017, de la Consejera de Seguridad, de modificación de la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza.

Herrizaingo sailburuaren 1997ko abenduaren 31ko Aginduaren bidez, Ertzaintzako lanpostuen zerrenda onartu zen. Agindu hori, ordea, zenbait aldiz aldatu da, lanpostuak egun hartatik sortu diren sail-erakundeen egitura-aldaketetara egokitzeko.

La Orden de 31 de diciembre de 1997, del Consejero de Interior, por la que se aprobó la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza, ha sido modificada en diversas ocasiones al objeto de adecuar los puestos de trabajo, a los diferentes cambios de estructura establecidos para las distintas organizaciones departamentales que se han configurado desde aquella fecha.

Segurtasuneko sailburuaren 2015eko martxoaren 12ko (2015-03-20ko EHAA, 54. zk.), 2015eko azaroaren 6ko (2015-11-16ko EHAA, 218. zk.) eta 2017ko martxoaren 30eko (2017-04-07ko EHAA, 69. zk.) aginduen bidez, Ertzaintzaren lanpostuen zerrenda aldatu zen, eta, aldaketoi esker, Ertzaintzaren egitura sendotu zen, 2016 Ortzimuga izeneko plan estrategikoan adierazitako gidalerroekin bat.

Las Ordenes de 12 de marzo de 2015 (BOPV n.º 54, de 20-03-2015), 6 de noviembre de 2015 (BOPV n.º 218, de 16-11-2015) y de 30 de marzo de 2017 (BOPV n.º 69, de 7-04-2017), de la Consejera de Seguridad, de modificación de la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza, supusieron la consolidación de la estructura de la Ertzaintza, conforme a las directrices marcadas por el Plan estratégico Horizonte 2016.

Agindu honen helburua da, Vitoria-Gasteizko administrazioarekiko auzien 2. zenbakiko epaitegiaren 2017ko otsailaren 15eko 35/2017 epaia bete dadin, zenbait dotazioren derrigortasun-datak berriz esleitzea, Ertzaintzan euskararen normalizazio prozesua arautzen duen otsailaren 24ko 30/1998 Dekretuak 6.2., 7. eta 8. artikuluetan ezarritako irizpideak kontuan hartuta.

El objeto de la presente Orden es, dando cumplimiento a la Sentencia n.º 35/2017, de 15 de febrero de 2017 del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Vitoria-Gasteiz, la reasignación de fechas de preceptividad de algunas dotaciones; en base a los criterios establecidos en los artículos 6.2, 7 y 8 del Decreto 30/1998, de 24 de febrero, por el que se regula el proceso de normalización del euskera en la Ertzaintza.

Horiek horrela, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Ertzaintzaren Kontseiluak txostena eman dute, eta, Euskal Herriko Poliziaren 4/1992 Legearen 103. artikuluan aurreikusitako mahaian negoziatu eta gero, honako hau

En su virtud, habiendo emitido informe la Viceconsejería de Política Lingüística y el Consejo de la Ertzaintza y previa negociación en la mesa prevista en el artículo 103 de la Ley 4/1992, de Policía del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Hizkuntza-eskakizunak aztertzen dira, eta 1. hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data kentzen eta ezartzen zaie I. eranskinean zerrendatutako lanpostuei/dotazioei.

Artículo 1.– Se revisan los perfiles lingüísticos y se suprimen y asignan fechas de preceptividad del perfil lingüístico 1 a los puestos/dotaciones que se cita en el Anexo I.

2. artikulua.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Artículo 2.– La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

3. artikulua.– Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Segurtasuneko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan adierazitakoari jarraikiz. Hori eginez gero, ezin izango da aurkeztu administrazioarekiko auzi-errekurtsorik, harik eta berraztertzeko errekurtsoaren berariazko ebazpena eman arte edo, eskaera izapidetzeko organo eskudunaren erregistroan sartu zenetik hilabete igarotzeagatik, ustezko ezespena gertatu arte.

Artículo 3.– Contra la presente Orden, la cual pone fin a la vía administrativa, podrá, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Seguridad en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. En este caso no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición por el transcurso del plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Halaber, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian edo, interesdunaren bizilekuaren arabera, hari dagokion administrazioarekiko auzien epaitegian. Horretarako epea bi hilekoa da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

También podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria o ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga el interesado su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 26a.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2017.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común