Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

2. zk., 2018ko urtarrilaren 3a, asteazkena

N.º 2, miércoles 3 de enero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
28
28

EBAZPENA, 2017ko abenduaren 20koa, Lurralde Plangintzaren sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten eta jakinarazten baitira Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko maiatzaren 31ko Aginduan ezarritako laguntzak. Agindu horren bidez ezartzen dira diru-laguntzak emateko arauak eta deialdia egiten, 2017ko ekitaldirako, udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2017, de la Viceconsejera de Planificación Territorial, por la que se resuelve y hace pública la concesión de las ayudas previstas en la Orden de 6 de septiembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo para el ejercicio 2017.

2017ko irailaren 11ko EHAAn (173. zk.), Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko irailaren 6ko Agindua argitaratu zen, diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena, 2017ko ekitaldirako, udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko.

Con fecha 11 de septiembre de 2017 fue publicada en el BOPV n.º 173 la Orden de 6 de septiembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo para el ejercicio 2017.

Eskabideak aurkezteko epea urriaren 11n bukatu zen, aipatutako Aginduaren 5.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Guztira, 25 eskabide aurkeztu dituzte, eta haietako batek, Usurbilgo Udalak bikoiztutakoak (Iñigo Azpiroz Manterolaren izenean aurkeztua) atzera egin du (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 94. artikulua). I. eranskinean zerrendatuta daude gainerako 24 eskabideak:

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 11 de octubre, en virtud de lo establecido en el artículo 5.1 de la citada Orden; habiendo tenido entrada 25 solicitudes, una de ellas, duplicada por el Ayuntamiento de Usurbil (presentado a nombre de Iñigo Azpiroz Manterola), ha desistido (art. 94 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP). Las restantes 24 solicitudes se relacionan en el Anexo I.

Deialdia egiteko azaroaren 28ko Agindu horren 7.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, balorazio-epaimahaia eratu zen, jasotako eskabideak aztertu eta egiaztatzeko, kontuan hartuta artikulu horretako 8. artikuluan xedatutakoa, hau da, esleipenerako irizpideak eta gehieneko puntuazioa. Amurrioko eta Kanpezuko udalei eskatu zitzaien eskabideekin batera aurkeztutako zenbait dokumentazio zuzentzeko, baina udal horiek ez dute inolako dokumentaziorik aurkeztu. Hori dela eta, eskabidean atzera egin dutela ulertu da.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la citada Orden de convocatoria, con fecha 28 de noviembre se constituyó el correspondiente Tribunal de Valoración con objeto de llevar a cabo el análisis y verificación de las solicitudes recibidas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 que recogía los criterios de adjudicación y su puntuación máxima. Solicitado la subsanación de diversa documentación a las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos de Amurrio y Campezo, los mismos no presentan documentación alguna, por lo que se entienden por desistidos (art. 6 de la Orden de convocatoria).

Agindu horren 16. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, guztira 200.000,00 euro bideratuko dira diru-laguntzak emateko. Bestalde, 14. artikuluak zehazten du diruz lagunduko dela dokumentua idazteko ordainsarien % 75, plan bakoitzerako 30.000 euroko gehieneko muga jarrita (zuzentzaile bat duelarik populazioaren arabera), aurrekontuko kreditua amaitu arte, eta ezin izango direla diruz lagundu ez BEZa ez bestelako zergak.

El artículo 16 de la antedicha Orden prevé que para la concesión de las subvenciones se destinará un total de 200.000,00 euros. Por su parte, el artículo 14 precisa que se subvencionará el 75% de los honorarios de redacción del documento, con un máximo de 30.000 euros por documento (con un corrector en función de la población), hasta el agotamiento del crédito presupuestario existente, no pudiendo ser objeto de subvención el IVA u otros impuestos.

Epaimahaiak, proposamenak aztertu eta egiaztatu ostean, ondorio gisa, 2017ko azaroaren 28an, 7.2 artikuluan xedatutakoari erreparatuta, sailburuordeari aurkeztu zion esleipenerako proposamena, non adierazten baitu zein den diruz laguntzeko diren eskabideen lehentasuna, kontuan hartuta III. eranskinean adierazitako puntuazioa, barne hartuta zein udal den onuraduna, zein den diruz lagun daitekeen proiektua eta zenbatean laguntzea proposatu den.

Tras el análisis y verificación de las propuestas y como consecuencia del mismo el Tribunal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7.2, con fecha 28 de noviembre de 2017, elevó a esta Viceconsejería la correspondiente Propuesta de adjudicación en la que se hace constar la prelación de las solicitudes que se propone subvencionar, atendiendo a la puntación reflejada en su Anexo III, incluyendo el Ayuntamiento, el proyecto subvencionable y el importe de subvención propuesto.

Deialdia egiteko Aginduaren 9. artikuluan xedatutakoa betez eta baloriazio-epaimahaiak egindako proposamena ikusirik, honako hau

Dado lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de convocatoria y a la vista de la Propuesta elevada por el Tribunal de valoración constituido al efecto,

XEDATZEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Onartzea udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko 2017ko ekitaldirako diru-laguntza, II. eranskinean zerrendatuta agertzen diren udalei eta aipatzen den zenbatekoan.

Primero.– Conceder la subvención para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo para el ejercicio 2017 a los Ayuntamientos que se relacionan en el Anexo II y por el importe que se cita.

Bigarrena.– Ez onartzea udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko 2017ko ekitaldirako diru-laguntza, III. eranskinean zerrendatuta agertzen diren udalei.

Segundo.– Denegar la subvención para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo para el ejercicio 2017 a los Ayuntamientos que se relacionan en el Anexo III.

Hirugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, eskatzaile guztientzako jakinarazpen-balioa izan dezan.

Tercero.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco a los efectos de su notificación a todos los solicitantes.

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2017.

Lurralde Plangintzaren sailburuordea,

La Viceconsejera de Planificación Territorial,

MARIA ARANZAZU LETURIONDO ARANZAMENDI.

MARIA ARANZAZU LETURIONDO ARANZAMENDI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común