Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

241. zk., 2017ko abenduaren 20a, asteazkena

N.º 241, miércoles 20 de diciembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
6116
6116

EBAZPENA, 2017ko abenduaren 13koa, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzen (Elkartek Programa) 2018ko ekitaldirako I. faserako deialdia.

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2017, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2018, de las ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas- Programa Elkartek.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduak arlo estrategikoetan Elkarlaneko Ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen du: Elkartek Programa.

La Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas- Programa Elkartek.

Aipatutako agindu arautzaileko 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, I. faseko deialdia egin behar da 2018rako, Proiektuak Onartzea eta Hautatzea, horretarako beharrezkoak diren arauak zehaztuz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la citada Orden reguladora, procede realizar la convocatoria de la Fase I, Selección y Aprobación de Proyectos, para el ejercicio 2018, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Horrenbestez, erreferentziako dekretuko 10. artikuluan ezarritako ahalmena erabilita, honako hau

Por lo expuesto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 10 de la Orden de referencia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1.– artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen helburua hauxe da: Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduan (arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen duena – Elkartek Programa) aurreikusitako I. fasearen –proiektuak onartzea eta hautatzea– deialdia egitea 2018ko ekitaldirako.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria de la Fase I, Selección y Aprobación de Proyectos, prevista en la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras reguladora del Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas- Programa Elkartek, para el ejercicio 2018.

2.– artikulua.– Eskabideak eta epea.

Artículo 2.– Solicitudes: presentación y plazo.

1.– Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9 Aginduko 10. artikuluan ezarritako zehaztapenekin bat etorriz egin beharko da eskabidea –agindu horren bitartez, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen da (Elkartek Programa).

1.– La solicitud deberá realizarse en los términos establecidos por el artículo 10 de la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras reguladora del Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas- Programa Elkartek.

2.– Eskabidera sartzea eta berori betetzea honako egoitza elektronikoan soilik egin ahalko da:

2.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente través de la sede electrónica que se señala a continuación:

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (gaztelania)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (castellano)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskara)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskera)

3.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, 2018ko otsailaren 22ko 12:00etan amaituko da.

3.– El plazo de presentación de solicitudes, se iniciará a las 9.00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País vasco y finalizará a las 12:00 del día 22 de febrero de 2018.

4.– Deialdi honetara, 2018-2019 epealdian garatuko diren proiektuak aurkeztu ahal izango dira.

4.– Se podrán presentar a la presente convocatoria aquellos proyectos desarrollados a lo largo del periodo 2018-2019.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, ebaluazio-organo bat eratzen da, zeinaren osaera hauxe izango den:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes se constituye el Órgano de Evaluación cuya composición será la siguiente:

Lehendakaria: Teknologiaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako titularra, Josu Madariaga Garamendi; eta ordezkoa: Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen arloan eskumenak dituen zuzendaria, Aitor Urzelai Inza.

Estará presidido por la persona titular de la Dirección competente en materia de Tecnología, Josu Madariaga Garamendi y como suplente la persona titular de la Dirección de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información, Aitor Urzelai Inza.

Gainerako kideak hauek izango dira:

Serán vocales los siguientes miembros:

● Industriaren Garapenaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako titularra, Alejandro López Cárcamo; eta ordezkoa: Industriaren Garapenaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako teknikari bat, Agustín García Pérez.

● La persona titular de la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, Alejandro López Cárcamo, y como suplente un técnico de la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, Agustín García Pérez.

● SPRIren ordezkaria, Alberto Fernández González; eta ordezkoa: Maite Hernández Hernández.

● Un Representante de SPRI, Alberto Fernández González y como suplente, Maite Hernández Hernández.

● Teknologiaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako teknikari bat, Jesús Angel Martínez Martínez; eta ordezkoa: Natividad Niño Bartolomé, zeinak idazkari-eginkizunak burutuko dituen.

● Un técnico/a de la Dirección competente en materia de Tecnología, Jesús Angel Martínez Martínez y como suplente Natividad Niño Bartolomé, que realizará las funciones de Secretaría.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 13a.

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordea,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

(Ikus .PDF)

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2017.

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común