Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

238. zk., 2017ko abenduaren 15a, ostirala

N.º 238, viernes 15 de diciembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 2 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE VITORIA-GASTEIZ
6042
6042

EDIKTUA, 708/2017 hitzezko judizioaren ondoriozkoa.

EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 708/2017.

Zuzeneko Laguntza Zibila emateko Unitate Prozesala – Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 2 zenbakiko Epaitegia.

Unidad Procesal de Apoyo Directo Civil – Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Vitoria-Gasteiz.

Judizioa: 708/2017 hitzezko judizioa.

Juicio: juicio verbal 708/2017.

Alderdi demandatzailea: Medius Collection, S.L.

Parte demandante: Medius Collection, S.L.

Alderdi demandatua: Leidy Johana Bedoya Marin.

Parte demandada: Leidy Johana Bedoya Marin.

Gaia: hitzezko judizioa.

Sobre: juicio verbal.

Judizio horretan ebazpena eman da, eta honela dio hitzez hitz:

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

284/2017 EPAIA
SENTENCIA N.º 284/2017

Epailea: Francisco Javier Pablo Pablo jauna.

Juez que la dicta: D. Francisco Javier Pablo Pablo.

Lekua: Vitoria-Gasteiz.

Lugar: Vitoria-Gasteiz.

Eguna: bi mila eta hamazazpiko azaroaren hamabosta.

Fecha: quince de noviembre de dos mil diecisiete.

Alderdi demandatzailea: Medius Collection, S.L.

Parte demandante: Medius Collection, S.L.

Abokatua.

Abogado/a.

Prokuradorea.

Procurador/a.

Alderdi demandatua: Leidy Johana Bedoya Marin.

Parte demandada: Leidy Johana Bedoya Marin.

Abokatua.

Abogado/a.

Prokuradorea.

Procurador/a.

Judizioaren gaia: kontratuak, orokorrean.

Objeto del juicio: contratos en general.

Ikusi dira 708/2017 hitzezko judizioaren autoak, zenbateko bat erreklamatzeari buruzkoak. Epaitegi honetan bideratu dira autook, Michal Lukasz Imiolek jaunak eskatuta, «Medius Collection, S.L.» sozietatearen ordezkari gisa, auzi-ihesean den Leidy Johana Bedoya Marín andrearen aurka.

Vistos los presentes autos de juicio verbal n.º 708/2017, sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado a instancia de D. Michal Lukasz Imiolek, en representación de «Medius Collection, S.L.», contra D.ª Leidy Johana Bedoya Marín, declarada en situación procesal de rebeldía.

EPAITZA
FALLO

Partez baiesten dut zenbateko bat erreklamatzeari buruzko hitzezko judizioaren demanda, auzi-ihesean den Leidy Johana Bedoya Marín andrearen aurka «Medius Collection, S.L.» sozietatearen ordezkari gisa Michal Lukasz Imiolek jaunak jarria, eta, ondorioz,

Estimo en parte la demanda de juicio verbal de reclamación de cantidad, interpuesta por D. Michal Lukasz Imiolek, en representación de «Medius Collection, S.L.», contra D.ª Leidy Johana Bedoya Marín, declarado en situación procesal de rebeldía, y en consecuencia,

Kondenatzen dut Leidy Johana Bedoya Marín andrea «Medius Collection, S.L.» sozietateari 1.000 euro ordaintzera, hargatik eragotzi gabe PZLren 576. artikuluari dagozkion interesak, epaia betearaztea beharrezkoa balitz

Condeno a D.ª Leidy Johana Bedoya Marín al abono a «Medius Collection, S.L.», de la cantidad de 1.000 euros, sin perjuicio de los intereses del artículo 576 de la LEC, caso de que fuera necesaria la ejecución de sentencia.

Kostuei dagokienez, ez da berariazko erabakirik hartzen.

Todo ello, sin especial pronunciamiento en costas.

Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Honen aurka ezin da inongo errekurtsorik aurkeztu, PZLko 455. artikuluaren 1. paragrafoan –in fine– xedatutakoaren arabera.

Contra la misma no cabe interponer recurso alguno, de conformidad a lo dispuesto en el apartado 1.º, in fine, del artículo 455 de la LEC.

Eta epai honen bidez erabaki, agindu eta sinatzen dut.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Alderdi demandatuaren gaur egungo helbidea edo bizilekua ezezaguna denez gero, Prozedura Zibilari buruzko 1/2000 Legearen 156.4 eta 164. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, ediktu hau EHAAn argitaratzea ebatzi da.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia del demandado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2017.

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN LETRADUA.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común