Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

238. zk., 2017ko abenduaren 15a, ostirala

N.º 238, viernes 15 de diciembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
6019
6019

132/2017 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitaratzea xedapen orokorrak egiteko prozedura aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituen Gobernu Kontseiluaren erabakia.

RESOLUCIÓN 132/2017, de 12 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, por el que se aprueban Instrucciones sobre la aplicación del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Gobernu Kontseiluak, 2017ko abenduaren 12ko batzarrean, onartu egin du xedapen orokorrak egiteko prozedura aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituen erabakia. Hori horrela, behar bezalako publikotasuna izan dezan, hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2017, el Acuerdo por el que se aprueban Instrucciones sobre la aplicación del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzen Aldizkarian argitaratzea xedapen orokorrak egiteko prozedura aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituen erabakiaren testua (ebazpen honen eranskinean dago jasota).

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo por el que se aprueban Instrucciones sobre la aplicación del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2017.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN ABENDUAREN 12KO 132/2017 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 132/2017, DE 12 DE DICIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
ERABAKIA, GOBERNU KONTSEILUARENA, 2017KO ABENDUAREN 12KOA, ZEINAREN BIDEZ ONARTZEN BAITIRA XEDAPEN OROKORRAK EGITEKO PROZEDURA APLIKATZEARI BURUZKO JARRAIBIDEAK
ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2017, POR EL QUE SE APRUEBAN INSTRUCCIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Eusko Legebiltzarraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak, bere garaian aurreikusi zuen, modu aitzindari eta batez ere eraginkorrean, antolatu egin behar zela Eusko Jaurlaritzaren aurreproiektu eta proiektu arauemaile guztiak sortzeko prozedura, hala eskatzen dutelako, batetik, herritarren eskubideekiko errespetuak, eta, bestetik, botere publikoen egintza guztiek erabat legearen eta zuzenbidearen pean egon behar dutela dioten zuzenbideko printzipioek.

La Ley del Parlamento Vasco 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, previó en su momento, de un modo pionero y sobre todo eficaz, la necesidad de ordenar el procedimiento que da vida a todos los anteproyectos y proyectos normativos del Gobierno Vasco, respondiendo así a las exigencias que derivan del respeto a los derechos de la ciudadanía y a los principios jurídicos que garantizan el sometimiento de todos los actos de los poderes públicos a la Ley y al Derecho.

Indarrean dagoen araudi horrek hainbat erronka ditu, bai gaur egun bai etorkizunera begira, eta horrek arrazoitu egiten du Eusko Jaurlaritzak publikoki azaldu duen asmoa, hau da, legegintzaldi honetan araudi hori aldatu eta eguneratzekoa.

Dicha regulación vigente tiene planteados diversos retos actuales y de futuro que han justificado la intención ya proclamada públicamente por el Gobierno Vasco, de acometer su modificación y actualización en la presente Legislatura.

Erabaki honen bidez, segurtasun juridikoaren printzipioa babestu nahi da, eta, horretarako, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren arloari eragiten dioten legegintzako aldaketak aztertuko ditugu eta berehalako erantzuna emango dugu. Horrela, gobernuak onartutako jarraibide baten arau zehatzen bidez, gure legearen aplikazioa egokitu ahal izango dugu gainerako ordenamendu juridikora, izaera iragankor eta behin-behinekoarekin, legebiltzarrean 8/2003 Legearen eguneratzea benetan gauzatu arte, eta, hala badagokio, jasotzen duen araubide juridikoaren arauketa orokorra berretsi eta zabaldu arte.

Con el presente Acuerdo se pretende preservar el principio de seguridad jurídica, deteniéndonos al efecto en el análisis y en la respuesta inmediata que nos exigen los cambios legislativos que inciden desde su correspondiente perspectiva sobre la misma materia del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, de manera que a través de las reglas concisas de una Instrucción que apruebe el Gobierno podamos adaptar la aplicación de nuestra Ley y su operativa al resto del ordenamiento jurídico con un carácter provisional y transitorio, hasta que se cumplimente efectivamente en sede parlamentaria la actualización de la reiterada Ley 8/2003 y en su caso se confirme y extienda la regulación general del régimen jurídico que contiene.

Helburua orain ez da aipatutako arloan arau orokor berriak ezartzea, baizik eta material betearazlea eta interpretaziozkoa ekartzea –horregatik, erabaki hau jarraibidea da–; izan ere, horri esker, indarrean dauden arauen aplikazioa modu onargarrian gauzatu ahal izango dugu, aipatu dugun eta beharrezkoa den segurtasun juridikoa lortzeko. Azken finean, xedea da azken urte hauetan indarrean jarri diren lege-izapide eta -preskripzio berriak aitortu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren antolaketa eta funtzionamendura egokitzea, eta operadore juridiko guztientzat funtzionamendu-irizpide uniformeak finkatzea xedapen orokorrak egin eta izapidetzeko prozeduran Eusko Jaurlaritzak ezarriko dituen zenbait alderditan.

No se trata ahora de establecer nuevas normas generales en la materia de referencia, sino de aportar un material estrictamente ejecutivo e interpretativo –de ahí la naturaleza de Instrucción de este Acuerdo–, que nos permita conjugar la aplicación de las normas vigentes en un sentido plausible para obtener la aludida y necesaria seguridad jurídica. Se trata, en definitiva, de reconocer y adaptar los nuevos trámites y prescripciones legales que han entrado en vigor en estos últimos años a la organización y funcionamiento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de establecer criterios uniformes de funcionamiento para todos sus operadores jurídicos en determinados aspectos del procedimiento de elaboración y en la tramitación de las disposiciones de carácter general que adopte el Gobierno Vasco.

Euskal legeriatik datozen ekarpenei dagokienez, beharrezkoa da Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak ezartzen duen udal-autonomia bermatzeko sistema berri eta zehatza aitortzea eta aztertzen ari garen prozeduran behar bezala integratzea. Lege horren bidez, Tokiko Gobernuen Batzordea sortu da, eta batzorde horri nahitaezko txostena egiteko eskumena esleitzen zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean ematen diren xedapen orokorrak egiteko prozeduretan. Horrela, alerta goiztiarreko mekanismoa ezartzen da, eta mekanismo hori garaiz eta behar bezala jaso nahi da prozedura honetan.

En cuanto a las aportaciones que derivan de la legislación vasca, es preciso reconocer e integrar adecuadamente en el procedimiento que nos ocupa el nuevo y depurado sistema de garantía de la autonomía municipal que instaura la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. A tal fin, se procura la inserción en tiempo y forma idóneos, del mecanismo de alerta temprana que supone la atribución a la Comisión de Gobiernos Locales que crea dicha Ley de la emisión de un informe preceptivo en los procedimientos de elaboración de las disposiciones de carácter general que se adopten en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Esparru honetan onartu diren estatuko lege berrien translazioari dagokionez, estatuko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak dakartzan arau berriak aipatu behar ditugu. Izan ere, artikulu hauen eragina integratu beharra dago, euskal legeak arautzen dituen gainerako izapideekiko harmonia osoa lortzeko: 129. artikulua –Erregulazio onaren printzipioak–, 132. artikulua –Arau-plangintza– eta 133. artikulua –Herritarrek lege-mailako arauak eta erregelamenduak egiteko prozeduran parte hartzea–.

En cuanto a la traslación que hacemos de las nuevas Leyes estatales aprobadas en este ámbito, tenemos que hacer referencia a las nuevas normas que alumbra la Ley estatal 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en tanto hay que integrar, con un objetivo de plena armonía con el resto de trámites que regula la Ley vasca, la incidencia de su artículo 129 –Principios de buena regulación–, artículo 132 –Planificación normativa– y artículo 133 –Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos–.

Azaldutakoaren ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez eta eztabaidatu ostean, Gobernu Kontseiluak erabaki hau hartu du:

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

«Lehenengoa.– Jarraibide hauek onartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esparruan sustatzen diren xedapen arauemaile orokorrak izapidetzeko:

«Primero.– Aprobar las siguientes Instrucciones para la tramitación de las Disposiciones Normativas de Carácter General cuya iniciativa se promueva en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

1.– Arauak arrazoitzeari dagokionez, erregelamendu edo lege aurreproiektu edo proiektua justifikatzen duten zioak eta oinarriak behar bezala azalduko dira testu juridikoan (irizpide horri eutsi egiten zaio). Berez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko berme formala ez dago jasota aipatzen diren printzipioei lotu behar zaiela dioen literatura-adierazpen formalean –premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia–. Izan ere, adierazpen formal horrek bere horretan ez du bermatzen printzipio horiek behar bezala betetzen direnik, ez eta arauen bideragarritasun juridikoa ere.

1.– En cuanto a la motivación de las normas, se mantendrá el criterio de insertar una exposición adecuada en el texto jurídico de los motivos y fundamentos que justifican la determinación del correspondiente anteproyecto o proyecto de ley o de reglamento, pues la suficiente garantía formal de observancia de lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no está en la mera expresión literaria formal de sujeción a los principios que se citan –necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia–, dado que dicha expresión formal no supone por sí misma ninguna garantía material de cumplimiento suficiente de dichos principios ni por supuesto de la viabilidad jurídica de las normas.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan exijitutako printzipioak betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko legeriara, eta, zehazki, autonomia-estatutuaren 10.6 artikuluan xedatutakora egokitzeko lana egin beharko da, arlo honetan euskal erakundeek duten eskumen esklusiboari dagokionez: "Euskal Herriko zuzenbide substantiboaren berezitasunetik eta beronen antolamendutik datozen arau prozesalak eta prozedura administratibo eta ekonomiko-administratiboak".

2.– La observancia de los principios exigidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entenderá que requiere de la correspondiente adecuación a la legislación de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en particular, a la dictada en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 10.6 del Estatuto de Autonomía, en cuanto a la competencia exclusiva de las Instituciones vascas en lo relativo a las "Normas procesales y de procedimientos administrativo y económico-administrativo que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco."

3.– Testu juridiko arauemaileen proposamenak idatzi baino lehen eta kontsulta publikoaren bidez etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta ordezkaritza-maila handiena duten erakundeen iritzia biltzearekin lotuta, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluan xedatutakoa betetzeari dagokionez, ulertuko da hori jasota dagoela Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 4. eta 5. artikuluek arautzen duten hasteko fasean, kontuan hartuta herritarrekiko interakzio-izapide bat dela, eta fase hori testu juridiko arauemaile bat onartu baino lehen egin behar dela.

3.– La cobertura de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a recabar, en consulta pública y con un carácter previo a la redacción de las propuestas de textos jurídicos normativos, la opinión en la sociedad de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, se entenderá que se encuentra integrada en la fase de iniciación que regulan los artículos 4 y 5 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, teniendo en cuenta que se trata de un trámite de interacción con la ciudadanía que se debe realizar con un carácter previo a la aprobación de un determinado texto jurídico normativo.

4.– Xedapen orokorraren izapidetzea sustatzen duen zuzendaritza-zentro edo -organoak, aurretiazko kontsultaren izapidea betetzeko, iragarkia jarri ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan, zeina izapidetzerako eta informazioa lortzeko gune segurua baita. Horrela, herritarrei gonbidapena egingo zaie iragarriko den informazioari buruzko iritzia eman dezaten, alderdi hauekin lotuta: arau hori onestearen premia eta egokitasuna, arauaren helburuak, ekimen horrekin konpondu nahi diren arazoak eta izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. Informazio bera Legegunean erakutsiko da, administrazio-espedienteak argitaratzeko eremua den aldetik, gardentasunari buruzko legeriatik datozen publizitate aktiboaren betebeharrak betetzeko. Informazio horri, geroago, jasotako ekarpenak gehitu beharko zaizkio, banaka edo taldeka. Aurretiazko kontsultaren izapidea ireki dela jakinarazteko bi argitalpenak modu automatizatuan egin ahal izango dira izapidetze elektronikorako Tramitagune tresnaren bidez, eta, horrela, bi eremuetan argitaratutako informazioaren koherentzia bermatuko da. Halaber, aurretiazko kontsultaren izapide honetan argitaratutako informazioa gobernu irekiaren plataformara –Irekia– eramango da, eta, hor, herritarrek Administrazioaren jardueren berri izan ahalko dute, eta euren iritziak eman ahal izango dituzte, modu erraz, ireki eta informalean. Horrez gain, argitaratutako jarduerei buruzko eztabaidak ere sortu ahal izango dira. – Irekia – plataformatik, egoitza elektronikoan argitaratutako iragarkira jotzeko aukera egongo da, eta, horri esker, modu formalean alegazioak aurkeztu ahal izango dira xedapen orokorra egiteko prozeduran. Horrela, informazioaren noranzko biko konexioa bermatuko da sarbide elektronikoko gune ezberdinen artean.

4.– La cumplimentación del trámite de consulta previa podrá realizarla el órgano o centro directivo promotor de la tramitación de la Disposición de Carácter General mediante anuncio en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que constituye un punto de acceso seguro a la información y a la tramitación, invitando expresamente a la ciudadanía para que pueda pronunciarse acerca de la información que se expondrá sobre la necesidad y oportunidad de aprobar la norma, sus objetivos, los problemas que se pretenden solucionar y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. La misma información se expondrá en –Legegunea–, como espacio de publicación de los expedientes administrativos a efectos de cumplir con las obligaciones de publicidad activa derivadas de la legislación sobre transparencia, a la que deberán añadirse posteriormente de modo individualizado o agrupado las aportaciones recibidas. Ambas publicaciones de la apertura del trámite de consulta previa, se podrán realizar de forma automatizada desde la herramienta de tramitación electrónica –Tramitagune–, garantizando así la coherencia de la información publicada en ambos espacios. Así mismo, la información publicada en este trámite de consulta previa se trasladará a la plataforma de gobierno abierto –Irekia– donde la ciudadanía podrá conocer las actuaciones de la Administración y formular sus opiniones de una manera sencilla, abierta e informal, pudiendo generar en su caso debates sobre las actuaciones publicadas. Desde –Irekia– se podrá enlazar, a su vez, con el anuncio publicado en la Sede Electrónica para facilitar la presentación formal de alegaciones en el procedimiento de elaboración de la Disposición de Carácter General, garantizando así la conexión bidireccional de la información entre los diversos puntos de acceso electrónico.

5.– Testu juridiko arauemaile bat aurretiaz onartu ostean, xedapen orokorrak egiteko prozedurako instrukzio-faseko entzunaldiaren eta informazio publikoaren izapideak ere herritarren parte-hartzearen eskakizuna bete dezake (memorietan jaso beharko da hori), eta horrela jardungo da herritarren eskubide edo interes legitimoei ukitzen bazaie. Halere, kontuan hartuko da, legearen arabera, izapide horiek egin gabe utz daitezkeela aurrekontuei edo antolaketari buruzko arauen kasuan, hori justifikatzen duten interes publikoko arrazoi astunak badaude edo arau-proposamenak jarduera ekonomikoan eragin nabarmenik ez badu, hartzaileei betebehar nabarmenik ezartzen ez badie edo arlo baten alderdi partzial batzuk arautzen baditu.

5.– Una vez aprobado con carácter previo un texto jurídico normativo, el trámite de audiencia e información públicas en la fase de instrucción del procedimiento de elaboración de las Disposiciones de Carácter General puede satisfacer también, dejando constancia de ello en las memorias, la exigencia de participación ciudadana, procediendo en todo caso siempre que se afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas, y teniendo en cuenta, de acuerdo con la Ley, que se puede prescindir de dichos trámites en el caso de normas presupuestarias u organizativas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.

6.– Aitortu egiten da eta udalerrien berezko eskumenak ukitzen dituzten xedapen orokorrak egiteko prozedurak onartzeko fasean txertatzen da, erabaki hau indarrean jartzen denetik aurrera nahitaez bete dadin, Tokiko Gobernuen Batzordeak eman beharreko txostenaren nahitaezko izapidea, alerta goiztiarreko organo gisa, euskal toki-erakundeen autonomian izan dezakeen eragina ebalua dezan, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 90. eta 91. artikuluetan eta horiekin bat datozenetan aurreikusitakoaren arabera.

6.– Se reconoce e inserta para su cumplimentación obligatoria a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo en la fase de aprobación de los procedimientos de elaboración de las Disposiciones de Carácter General que afecten a las competencias propias de los municipios, el trámite preceptivo de informe de la Comisión de Gobiernos Locales, como órgano de alerta temprana, para la evaluación del impacto sobre la autonomía de los entes locales vascos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 90, 91 y concordantes de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

7.– Tokiko Gobernuen Batzordearen nahitaezko txostenak ez ditu udal-interesak ordezkatzen dituzten erakundeei eman beharreko entzunaldiaren ezaugarriak, eta xedapen orokorra sustatu duen organoak eskatuko du dagokion lege- edo dekretu-proiektua onartu aurre-aurretik, betiere honako hauetan ezarritakoa errespetatuz: Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenaren ondorioetarako bere arau espezifikoetan ezarritakoa, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiaren legezkotasun-txostenaren arau espezifikoetan ezarritakoa, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren ekonomiaren eta arauen kontrolari buruzko txostenean, eta, bidezkoak direnean, Lan Harremanen Kontseiluaren eta Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen txostenetan. Tokiko Gobernuen Batzordean bertan egingo da txostenaren eskaera, eta, ondorio guztietarako, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzak hartuko du. Eskaerarekin batera, une horretara arte bideratu den espedientearen kopia aurkeztuko da, bai eta izapidea burutu ahal izateko ekonomia- eta eskumen-alderdiei buruzko agirien kopiak ere. Aipatutako zuzendaritzak, hala badagokio, beharrezkoa aurkezteko eskatuko du. Legearen arabera, txostena 15 eguneko epean egingo da, eskaera hartu eta hurrengo egunetik aurrera, edota 8 eguneko epe laburtuan, premia arrazoitzen bada. Hilabeteko gehieneko epean, izapidetze osoan, jarraitu eta egingo dira, kasuaren arabera, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak ezartzen dituen banakako eta aldebiko izapideak.

7.– El informe preceptivo de la Comisión de Gobiernos Locales no responde a la caracterización de audiencia a las asociaciones representativas de los intereses municipales y se solicitará por el órgano promotor de la Disposición de Carácter General en el momento inmediatamente anterior a la aprobación del respectivo proyecto de ley o decreto, respetando en todo caso lo establecido a efectos del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en sus normas específicas, así como en las del informe de legalidad del servicio jurídico central del Gobierno Vasco, el informe de control económico-normativo de la Oficina de Control Económico y cuando procedan los informes del Consejo de Relaciones Laborales y del Consejo Económico y Social Vasco. La solicitud del informe se formulará ante la propia Comisión de Gobiernos Locales, siendo recepcionada a todos los efectos por la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, acompañada de copia del expediente instruido hasta ese momento y de la documentación sobre aspectos económicos y competenciales necesaria para poder perfeccionar el trámite, procediendo la Dirección citada en su caso a requerir la aportación de lo necesario. De acuerdo con la Ley, el informe se emitirá en el plazo de 15 días desde el día siguiente a la recepción de la solicitud o en el plazo reducido de 8 días en caso de hacer constar motivadamente la urgencia, y durante el plazo máximo de 1 mes en el conjunto de la tramitación proseguirán y procederán según el caso los trámites individuales y bilaterales que establece la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

8.– Eusko Jaurlaritzaren araugintza-plangintzari dagokionez, dagoen bezala mantenduko da Gobernu Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 9ko Erabakian xedatutakoa. 2017ko Urteko Araugintza Plana onartzeari buruzkoa da erabaki hori. Ondorio horietarako, interpretatuko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 132. artikuluan xedatutakoa publizitate aktiboko izapide bat dela uneko urteko arauak onartzeko aurreikuspenei dagokienez; dagokion erabakia hartu ostean amaituko da izapide hori. Horrez gain, urte bakoitzeko lehenengo hilabeteetako data zehatz batean autonomia-erkidegoko administrazio orokorreko sailek aztertuko dituzten araugintza-ekimenen berariazko adierazpidea dela ere ulertuko da. Zabalkunde publiko horrek gardentasun-printzipioaren eskakizunei erantzuten die, eta, beraz, aurretiaz uneko urteko planean jaso gabe hasi behar diren prozedurek egoera hori justifikatu beharko dute dagozkien memorietan.

8.– En cuanto a la planificación normativa del Gobierno Vasco, se mantiene en sus estrictos términos lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 9 de mayo de 2017, sobre la aprobación del Plan Anual Normativo correspondiente al año 2017. A tales efectos, se interpretará que lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, constituye un trámite de publicidad activa sobre las previsiones de aprobación normativa para el año en curso que se agota con la adopción del Acuerdo correspondiente y el reflejo expreso de las iniciativas normativas que consideren los departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma en una fecha de referencia en los primeros meses de cada año. Tal divulgación pública responde a las exigencias del principio de transparencia, de modo que aquellos procedimientos que deban iniciarse sin haber contado con su inclusión previa en el Plan del año en curso deberán justificar tal circunstancia en las memorias correspondientes.

Bigarrena.– Jarraibide hauek osatu eta, hala badagokio, ordeztu –kontrakotzat hartzen den guztian– egiten dituzte Gobernu Kontseiluak xedapen arauemaile orokorren izapidetze elektronikorako hartu dituen erabakien bidez emandakoak. Administrazio elektronikoaren arloan eskuduna den zuzendaritzak behar diren egokitzapenak egingo ditu, ezarrita duen prozeduraren arabera, erabaki honetan xedatutakoa betearazteko xedapen arauemaile orokorrak izapidetzeko ereduan.

Segundo.– Estas Instrucciones complementan, y en su caso sustituyen en todo lo que se considere contrario, a las dictadas por Acuerdos del Consejo de Gobierno para la tramitación electrónica de las Disposiciones Normativas de Carácter General. La Dirección competente en materia de Administración electrónica realizará las adaptaciones necesarias, conforme al procedimiento que tiene establecido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en este Acuerdo en el Modelo de Tramitación de Disposiciones Normativas de Carácter General.

Hirugarrena.– Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, herritar guztiek horren berri izan dezaten, eta argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak."

Tercero.– El presente Acuerdo se publicará para conocimiento general en el Boletín Oficial del País Vasco, comenzando a surtir efectos el día siguiente al de su publicación».


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común