Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

226. zk., 2017ko azaroaren 27a, astelehena

N.º 226, lunes 27 de noviembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak

Cursos de formación y perfeccionamiento

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5723
5723

EBAZPENA, 2017ko azaroaren 14koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, 2017-2018 ikasturteko bigarren lauhileko euskara-ikastaroetara dei egiten duena. Deialdi honetan parte hartu ahalko dute bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileek, bai IVAPekin lankidetza hitzarmena duten herri-erakundeetako langileek.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2017, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convocan cursos de euskera para el segundo cuatrimestre del curso 2017-2018, tanto para el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma como para el personal de los entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP.

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileentzako eta IVAPekin lankidetza hitzarmena duten herri-erakundeetako langileentzako euskara-ikastaroetarako deialdia onartzea, I. eta II. eranskinetan ezarritakoaren arabera. Deialdi honek 2017-2018 ikasturteko bigarren lauhilekoa arautzen du, eta hirugarren hizkuntza-eskakizuna arteko ikastaroak eskaintzen ditu.

Artículo único.– Aprobar la convocatoria de cursos dirigidos tanto al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma como al personal de los entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP, de acuerdo con lo dispuesto en los Anexos I y II. Esta convocatoria regula el segundo cuatrimestre del curso 2017-2018, y en ella se ofrecen cursos de euskera que abarcan la formación correspondiente a los perfiles lingüísticos uno, dos y tres.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2017.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendaria,

La Directora del Instituto Vasco de Administración Pública,

MARÍA TERESA IRURETAGOYENA IBARGUREN.

MARÍA TERESA IRURETAGOYENA IBARGUREN.

I. ERANSKINA
ANEXO I
OINARRIAK
BASES

Lehenengoa.– Helburua.

Primera.– Objetivo.

Euskal administrazio publikoetako langileen hizkuntza-gaikuntzan eragin eta bultzatzea.

Promover e impulsar la capacitación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas vascas.

Bigarrena.– Nori zuzendua.

Segunda.– A quién va dirigida la presente convocatoria.

Deialdi hau zuzenduta dago bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileei, bai IVAPekin lankidetza hitzarmena duten herri erakundeetako langileei.

Podrá acogerse a esta convocatoria tanto el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca como el personal de los entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP.

Euskadiko Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskara erabiltzeko normalizazio-prozesua arautzen duen 86/1997 Dekretuaren ildotik:

De acuerdo con el Decreto 86/1997, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

1.– Deialdi honetan parte hartzea izango dute:

1.– Podrá participar en esta convocatoria:

– Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomoetako langileek.

– El personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos Autónomos.

– IVAPekin lankidetza hitzarmena sinatuta duten erakundeetako langileek, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak 2005eko azaroaren 30ean eman zuen Aginduaren arabera. Agindu horren bidez, batetik, arautzen da IVAPek Euskal Autonomia Erkidegoko herri-erakundeei eskainiko dien hizkuntza-prestakuntzako zerbitzua; eta bestetik, ezartzen dira euskara-ikastaroetara doazen udal-langileak ordezkatzeko diru-laguntzaen arauak (EHAA: 2005-12-19).

– El personal de los entes públicos de la Comunidad Autónoma Vasca que tengan firmado convenio de colaboración con el IVAP siguiendo la Orden de 30 de noviembre de 2005, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la cual, de un lado, se regula el servicio de formación lingüística que ofrecerá el IVAP a los entes públicos de la Comunidad Autónoma Vasca y, por otro, se fijan las normas para recibir ayudas por sustitución de empleados municipales que asistan a cursos de euskera (BOPV de 19-12-2005).

– Uraren Euskal Agentziako langileek eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako langileek.

– Los trabajadores y trabajadoras de la Agencia Vasca del Agua y de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

2.– Deialdi honetatik kanpo geratzen dira: Hezkuntzako irakasleak, ertzainak eta Justizia Administrazioko langileak.

2.– Queda excluido de la presente convocatoria: el personal perteneciente a los Sectores Docente, Ertzaintza y Administración de Justicia.

Deialdi honetan eskaintzen den hizkuntza-prestakuntza IVAPek finantzatuko du horretarako duen aurrekontuaren bidez. Aurrekontua nahikoa ez balitz, IVAPek indarrean dagoen araudian aurreikusitako lehentasun irizpideak jarraituko ditu: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileen kasuan, Funtzio Publikoaren Sailburuordetzaren 2004ko maiatzaren 27ko Instrukzioan zehaztutako irizpideak jarraituko dira, eta IVAPekin Lankidetza Hitzarmena duten erakundeetako langileen kasuan, 2005eko azaroaren 30eko Aginduaren 3. artikuluan ezarritako irizpideak jarraituko dira.

El IVAP financiará la formación lingüística ofertada en esta Resolución dentro de su disponibilidad presupuestaria. En el caso de que dicha disponibilidad no fuera suficiente, el IVAP aplicará los criterios de prioridad previstos en la normativa vigente: para el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma se aplicarán los criterios establecidos en la Instrucción de 27 de mayo de 2004, y para el personal de los entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP, los criterios establecidos en el artículo 3 de la Orden de 30 de noviembre de 2005.

Hirugarrena.– Arau orokorrak eta ikastaroetan parte hartzeko baldintzak.

Tercera.– Normas generales y condiciones para realizar los cursos.

Ondoren zerrendatutako gaiak arautzeko 2017-2018 ikasturteko deialdi nagusietako oinarriak aplikatuko dira:

Para regular los aspectos recogidos a continuación se aplicarán las bases de las convocatorias generales para el curso 2017-2018:

– Ordu-kredituari buruzko araubidea.

– Régimen de aplicación del crédito horario.

– Mailaketa probak.

– Pruebas de nivel.

– Administrazioko taldeak osatzea.

– Organización de los grupos de la administración.

– Matrikula-orriaren bitartez eskolatzea.

– Escolarización mediante la hoja de matrícula.

– Eskolara joatea eta asistentzia kontrolatzea.

– Asistencia a clase y control de la asistencia.

– Eskolan berandu hastea.

– Incorporación tardía a los cursos.

– Eskola behin betiko uztea.

– Abandono definitivo de los cursos.

– Ikastaroen aprobetxamendu irizpideak.

– Criterios de aprovechamiento de los cursos.

Aipatutakoak arautzeko, bi ebazpenok hartuko dira kontuan:

Los aspectos citados se regulan mediante las siguientes resoluciones:

Batetik, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileei dagokienez, erreferentzia moduan hartuko da 2017ko maiatzaren 8ko IVAPeko zuzendariaren Ebazpena, 2017-2018 ikasturteko euskara-ikastaroetara dei egiten duena (2017-05-15eko EHAA; 90. zenbakia).

Por un lado, para el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma, se tomará como referencia la Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), por la que se convocan cursos de euskera durante el curso 2017-2018 (BOPV n.º 90, de 15-05-2017).

Bestetik, IVAPekin lankidetza hitzarmena duten herri-erakundeetako langileei dagokienez, erreferentzia moduan hartuko da 2017ko maiatzaren 8ko IVAPeko zuzendariaren Ebazpena, 2017-2018 ikasturteko euskara-ikastaroetara dei egiten duena (2017-05-15eko EHAA; 90. zenbakia).

Por otro lado, para el personal al servicio de los entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP, se toma como referencia la Resolución de 8 de mayo de 2017, de la directora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), por la que se convoca a los cursos de euskera durante el curso 2017-2018 (BOPV n.º 90, de 15-05-2017).

Oraingo deialdi honetan otsailetik ekainera arteko eskaera egin ahal izango dute interesatuek, betiere baldintza hauen pean:

En la presente convocatoria se podrá solicitar la escolarización a partir de febrero bajo los siguientes condicionantes:

a) Ikastaroa urrian hasi ez duten langileek, salbuespen oso berezirik ezean, ezingo dute bi orduko ikastarorik hasi otsailean. Urrian hasi ez direnek, beraz, otsailean bost orduko ikastaroa edo barnetegiko ikastaroa egin beharko dute.

a) Las personas que no iniciaron el curso en octubre, salvo en casos excepcionales, no podrán iniciar un curso de 2 horas en febrero. Quienes no iniciaron el curso en octubre, en febrero únicamente podrán solicitar cursos intensivos, es decir, cursos de cinco horas o de internado.

b) Urrian hasi diren ikasleek, aldiz, ikastaro trinkoa nahiz modulu aldaketa eskatu ahal izango dute otsailean, hau da, ikastaro trinkotik 2 ordukora aldatzea, edo alderantziz.

b) Las personas que iniciaron el curso en octubre podrán solicitar en febrero tanto un curso intensivo como un cambio de módulo, es decir, el cambio de un módulo intensivo a un módulo de 2 horas, y viceversa.

Modulu aldaketei dagokienez, oraingo deialdi honetan ezingo da autoikaskuntza ikastarorik hasi.

En relación a los cambios de módulo, en esta convocatoria no se podrá iniciar un curso de autoaprendizaje.

Ikastaroek, betiere, HABEk homologatuak izan behar dute, eta otsailetik ekainera arteko iraupena izan behar dute.

Es requisito indispensable que los cursos estén homologados por HABE y tengan una duración de febrero a junio.

Laugarrena.– Lanorduetako ikastaroak.

Cuarta.– Cursos en horario laboral.

4.1.– Ikastaroen eskaintza lanorduetan.

4.1.– Oferta de cursos en horario laboral.

Ebazpen honen II. eranskinean adieraziko dira deialdi honetan, lanorduetan, egin daitezkeen ikastaroak.

En el Anexo II de la presente convocatoria se recogen los cursos que se pueden realizar en horario laboral.

Deialdi hau 2017-2018 ikasturteko bigarrena da, eta bertan egiten den ikastaro-eskaintza mugatua da, gorago aipatu diren 2017ko maiatzaren 8ko ebazpenetan iragarri bezala.

Esta convocatoria es la segunda del curso 2017-2018, y la oferta que en ella se realiza es limitada; por tanto, la solicitud deberá realizarse para un único módulo y horario, tal y como quedó establecido en las mencionadas resoluciones de 8 de mayo de 2017.

IVAPek ondoen iritzitako egokitzapenak egin ditzake II. eranskinean zehazten diren hasiera eta bukaera egunetan nahiz ordutegietan.

El IVAP está facultado para realizar las adecuaciones que estime pertinentes tanto en las fechas de comienzo y fin de curso como en los horarios establecidos en el anexo II.

4.2.– Eskabideak nola egin, lanorduetako ikastaroetarako.

4.2.– Trámite de solicitudes en horario laboral.

4.2.1.– IVAPekin lankidetza hitzarmena duten erakundeak (udalak, foru aldundiak, UPV/EHU, etab.).

4.2.1.– Solicitudes del personal de los entes públicos que tienen firmado convenio de colaboración con el IVAP (ayuntamientos, diputaciones, UPV/EHU, etc.).

IVAPekin lankidetza hitzarmena duten erakundeetako langileek IVAPen inprimakia erabili ahalko dute. Inprimakia eskura egongo da helbide elektroniko honetan:

Las personas que trabajan en los entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP podrán hacer uso del impreso de solicitud disponible en la siguiente dirección electrónica:

www.ivap.euskadi.eus

www.ivap.euskadi.eus

(euskara > euskara ikastaroak > 1-2-3HE prestatzeko ikastaroak>beste administrazioak> izena emateko inprimakia).

(euskera > cursos de euskera > oferta de cursos 1-2-3PL >otras administraciones> impreso de solicitud).

Eskatzaileak erakundeko langile-arduradunaren baimena beharko du eskaera onartua izateko. Horretarako, eskabide-orrian bertan arduradunaren sinadura eta erakundearen zigilua agertu beharko dira.

Es imprescindible que en la solicitud consten la firma del responsable de personal y sello de la institución, que acreditarán la autorización de los cursos.

Erakundeek helbide honetara bidali behar dituzte onartu dituzten eskabideak: IVAP (Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzua), Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Las entidades deberán remitir sus solicitudes autorizadas a la Directora del IVAP, en la siguiente dirección: IVAP (Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística), C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

4.2.2.– Eusko Jaurlaritzako langileen eskabideak.

4.2.2.– Solicitudes para el personal del Gobierno Vasco.

Eusko Jaurlaritzako langileek bi bide izango dituzte eskabidea egiteko: paperezkoa edo telematikoa.

Las personas que trabajan en el Gobierno Vasco podrán formalizar la solicitud mediante formato impreso o mediante formato telemático.

a) Paperezko eskabidea: IVAPek beren beregi prestatutako inprimakia erabili beharko da. Inprimaki hori eskura egongo da helbide elektroniko honetan:

a) Formato impreso: se utilizará la solicitud dispuesta por el IVAP en la siguiente dirección electrónica:

www.ivap.euskadi.eus (euskara>euskara ikastaroak>1-2-3HE prestatzeko ikastaroak>eusko jaurlaritza>izena emateko inprimakia).

www.ivap.euskadi.eus (euskera>cursos de euskera> oferta de cursos 1-2-3PL>gobierno vasco> impreso de solicitud).

Eskatzaileak bere sailean entregatu behar du eskabidea. Sail bakoitzak sailean bertan grabatu eta kudeatuko ditu bere eskabideak, aplikazio informatikoaren bidez. Baimena sail bakoitzak eman edo ukatuko die eskatzaileei.

El/la solicitante del curso deberá entregar la solicitud en su departamento. Cada departamento grabará las solicitudes recibidas en la aplicación facilitada por el IVAP a tal efecto, y las autorizará o denegará.

b) Eskabide telematikoa norberaren ordenagailutik egin ahal izango da, intraneten bidez. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako intraneteko Jakina atarian IVAPek ezarritako helbide honetara jo beharko da:

b) Formato telemático: la persona que solicita el curso podrá realizar la solicitud desde su propio ordenador, a través de la siguiente dirección que el IVAP ha dispuesto en el portal Jakina de la intranet del Gobierno Vasco:

www.ivap.jakina

www.ivap.jakina

Sistema hau erabili ahal izateko, eskatzaileak lehenik XL-Nets segurtasuneko sistemaren bitartez identifikatu behar du bere burua.

Para hacer uso de este sistema, el/la solicitante del curso tendrá que identificarse previamente en el sistema de seguridad XL-Nets.

Eskabide telematikoak sail bakoitzak kudeatuko ditu IVAPen aplikazio informatikoaren bidez. Baimena sail bakoitzak eman edo ukatuko die eskatzaileei.

Las solicitudes realizadas por ordenador las gestionará cada departamento por medio de la aplicación informática del IVAP, y las autorizará o denegará.

4.3.– Lanorduetako eskabideak egiteko epea.

4.3.– Plazos de solicitud en horario laboral.

Eskabideak egiteko epea azaroaren 28tik abenduaren 13ra bitartekoa izango da, bai Eusko Jaurlaritzako langileentzat, bai IVAPekin hitzarmena duten herri-erakundeetako langileentzat.

El plazo para realizar las solicitudes será del 28 de noviembre al 13 de diciembre, tanto para las personas que trabajan en el Gobierno Vasco como para las que prestan sus servicios en los entes públicos con convenio con el IVAP.

Eusko Jaurlaritzako sailek abenduaren 18ra arteko epea izango dute jasotako eskaerak izapidetzeko.

Los diversos departamentos del Gobierno Vasco tendrán de plazo hasta el 18 de diciembre para gestionar las solicitudes recibidas.

IVAPekin hitzarmena duten erakundeek abenduaren 18ra arteko epea izango dute onartutako eskaerak IVAPera bidaltzeko. Epe horretatik kanpo bidalitako eskabideak ez dira onartuko; horretarako, eskabideak bidaltzeko irteera data hartuko da kontuan.

Las administraciones con convenio de colaboración con el IVAP tendrán de plazo hasta el 18 de diciembre para proceder al envío de las solicitudes aceptadas. Serán rechazadas las solicitudes enviadas fuera de dicho plazo, y para ello se tendrá en cuenta la fecha del registro de salida de las mismas.

4.4.– Aldi baterako langileak lanorduetako ikastaroetan.

4.4.– Personal temporal y cursos en horario laboral.

Aldi baterako langileek egiaztatu egin beharko dute lan-hitzarmena dutela beren administrazioarekin, ikastaroak dirauen bitartean.

El personal temporal deberá acreditar que está contratado por la administración correspondiente durante el periodo de duración del curso.

Lan-hitzarmenen iraupena egiaztatzea sailaren/erakundearen ardura izango da; sailak/ erakundeak onartzen dituen eskaerek, beraz, baldintza hori betetzen dutela ulertuko du IVAPek.

Será responsabilidad de los departamentos/entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP verificar el cumplimiento del mencionado requisito. El IVAP entenderá que toda solicitud aceptada por el correspondiente departamento/entidad efectivamente lo cumple.

Bosgarrena.– Lanorduz kanpoko ikastaroak.

Quinta.– Cursos en horario extralaboral.

5.1.– Ikastaroen eskaintza eta baldintzak.

5.1.– Oferta de cursos y requisitos a cumplir.

Lanorduz kanpoko ikastaroak eskatzeko baldintzak eta ezaugarriak deialdi honen hirugarren oinarrian ezarri dira.

Las características y requisitos para los cursos en horario extralaboral están recogidos en la base 3 de esta convocatoria.

Ikastaroek, betiere, HABEk homologatuak izan behar dute eta otsailetik ekainera bitarteko iraupena izan behar dute.

Los cursos a realizar en horario extralaboral deberán estar homologados por HABE, con una duración de febrero a junio.

Otsailean ez da onartuko lanorduz kanpo autoikaskuntza egiteko eskaerarik.

En febrero no será posible realizar cursos de autoaprendizaje en horario extralaboral.

5.2.– Eskabideak nola egin, lanorduz kanpoko ikastaroetarako.

5.2.– Trámite de solicitudes en horario extralaboral.

5.2.1.– IVAPekin lankidetza hitzarmena duten erakundeetako langileek. Erakunde horietako langileek IVAPen inprimakia erabili ahalko dute. Inprimakia eskura egongo da helbide elektroniko honetan:

5.2.1.– Las personas que trabajan en los entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP podrán utilizar el impreso de solicitud dispuesto a tal efecto por el IVAP, en la siguiente dirección electrónica:

www.ivap.euskadi.eus

www.ivap.euskadi.eus

(euskara > euskara ikastaroak > 1-2-3HE prestatzeko ikastaroak>beste administrazioak> izena emateko inprimakia).

(euskera > cursos de euskera > oferta de cursos 1-2-3PL >otras administraciones> impreso de solicitud).

Inprimakian ezinbestean jaso behar da erakundeko langile-arduradunaren baimena. Horretarako, eskabide-orrian bertan arduradunaren sinadura eta erakundearen zigilua agertu behar dira.

Es imprescindible que en las solicitudes consten la firma del responsable de personal y sello de la institución, que acreditarán la autorización de los cursos.

Erakundeek helbide honetara bidali behar dituzte onartu dituzten eskabideak: IVAP (Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzua), Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Las entidades deberán remitir sus solicitudes autorizadas a la Directora del IVAP, en la siguiente dirección: IVAP (Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística), C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

5.2.2.– Eusko Jaurlaritzako langileen eskabideak lanorduz kanpoko ikastaroetarako.

5.2.2.– Solicitudes del personal del Gobierno Vasco en horario extralaboral.

Eusko Jaurlaritzako langileek bi bide izango dituzte eskabidea egiteko: paperezkoa eta telematikoa.

Las personas que trabajan en el Gobierno Vasco podrán formalizar la solicitud mediante formato impreso o mediante formato telemático.

a) Paperezko eskabidea. IVAPek beren beregi prestatutako inprimakiaren bidez egin behar da. Inprimakia eskura egongo da helbide elektroniko honetan:

a) Formato impreso: se utilizará la solicitud dispuesta a tal efecto por el IVAP, en la siguiente dirección electrónica:

www.ivap.euskadi.eus (euskara>euskara ikastaroak>1-2-3HE prestatzeko ikastaroak>eusko jaurlaritza>izena emateko inprimakia).

www.ivap.euskadi.eus (euskera>cursos de euskera> oferta de cursos 1-2-3PL>gobierno vasco> impreso de solicitud).

Eskatzaileak helbide honetara bidali behar du eskabidea: IVAP (Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzua), Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

La persona que solicita el curso remitirá la solicitud a la Directora del IVAP, en la siguiente dirección: IVAP (Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística ), C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

b) Eskabide telematikoa. Norberaren ordenagailutik egin ahal izango da, intraneten bidez. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako intraneteko Jakina atarian IVAPek ezarritako helbide honetara jo beharko da:

b) Formato telemático: El/la solicitante del curso podrá formalizar la solicitud desde su propio ordenador, a través de la siguiente dirección que el IVAP ha dispuesto en el portal Jakina de la intranet del Gobierno Vasco:

www.ivap.jakina

www.ivap.jakina

Sistema hau erabili ahal izateko, eskatzaileak lehenik XL-Nets segurtasuneko sistemaren bitartez identifikatu behar du bere burua.

Para hacer uso de este sistema, las/los solicitantes tendrán que identificarse previamente en el sistema de seguridad XL-Nets.

5.3.– Lanorduz kanpoko eskabideak egiteko eta IVAPen entregatzeko epea.

5.3.– Plazo de formalización y entrega de las solicitudes en horario extralaboral.

Epea azaroaren 28tik abenduaren 18ra bitartekoa izango da, bai Eusko Jaurlaritzako langileentzat, bai IVAPekin hitzarmena duten beste herri-erakundeetako langileentzat.

El plazo para entregar las solicitudes en el IVAP será del 28 de noviembre al 18 de diciembre, tanto para las personas que trabajan en el Gobierno Vasco como para las que prestan sus servicios en los entes públicos con convenio con el IVAP.

Epe horretatik kanpo bidalitako eskabideak ez dira onartuko. Horretarako, eskabideak IVAPera bidaltzeko irteera data hartuko da kontuan.

No se aceptarán las solicitudes enviadas fuera de ese plazo. Para ello se tendrá en cuenta la fecha del registro de salida de las mismas.

5.4.– Aldi baterako langileak lanorduz kanpoko ikastaroetan.

5.4.– Personal temporal y cursos en horario extralaboral.

Aldi baterako langileek egiaztatu egin beharko dute lan-hitzarmena dutela euren administrazioarekin, ikastaroak dirauen bitartean.

El personal temporal deberá acreditar que está contratado por la administración correspondiente durante el periodo de duración del curso.

Lan-harremanaren iraupena egiaztatzea erakundearen ardura izango da, IVAPekin lankidetza hitzarmena duten herri-erakundeen kasuan; erakundeak onartzen dituen eskaerek, beraz, baldintza hori betetzen dutela ulertuko du IVAPek.

Será responsabilidad de los entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP verificar el cumplimiento del mencionado requisito. El IVAP entenderá que toda solicitud aceptada por la correspondiente entidad efectivamente lo cumple.

Administrazio Orokorreko langileek eskaera orriarekin batera, lan-kontratuaren kopia aurkeztu beharko dute.

El personal temporal contratado por la Administración General de la Comunidad Autónoma deberá presentar, junto al impreso de solicitud, copia de su contrato laboral.

5.5.– Lanorduz kanpoko ikastaroetan matrikulatzea.

5.5.– Matriculación en cursos en horario extralaboral.

Langileak egindako eskaera IVAPek aztertu eta, hala badagokio, onartu ondoren, IVAPek matrikula-orria bidaliko du langilearen erakundera, honek langile bakoitzari berea helarazi diezaion.

Una vez que el IVAP analice y, en su caso, admita las solicitudes, hará llegar a cada solicitante una hoja de matrícula a través de la administración a la cual pertenece.

Matrikula-orriaren bitartez langilea edozein euskaltegi publiko edo pribatu homologatutan matrikulatu ahal izango da.

Mediante dicha hoja de matrícula la persona interesada podrá matricularse en el euskaltegi público o privado homologado que elija.

Matrikulatzeko ezinbestekoa izango da langileak matrikula-orria euskaltegian entregatzea.

Para realizar la matriculación será indispensable entregar la hoja de matrícula en el euskaltegi.

Langilea inon matrikulatzen ez bada, ahalik eta lasterren itzuli behar du bere matrikula– orria IVAPera.

Aquellas personas que no se matriculen en ningún curso deberán devolver la hoja de matrícula cuanto antes al IVAP.

Langileak egin duen matrikulak honako baldintza hauek betetzen baditu, IVAPek matrikularen kostu osoa ordainduko du:

El IVAP se encargará del pago del coste completo de la hoja de matrícula siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1) Matrikula-orria garaiz entregatzea euskaltegian: ikastaroa hasi baino lehen aurkeztu beharko da.

1) La hoja de matrícula deberá presentarse en el euskaltegi antes del inicio del curso.

2) Aurreko 5.1 oinarrian ezartzen diren ikastaroen ezaugarriak betetzea.

2) Cumplir con requisitos establecidos en la base 5.1.

Langileak egin duen matrikulak aurreko baldintzak betetzen ez baditu, IVAPek ez du ordainduko. Kasu horretan, ukapenaren berri emango du langilearen erakundean.

Cuando no se cumplan estas condiciones, el IVAP no realizará el pago de la matrícula. En ese caso, el IVAP notificará la denegación a la administración a la que pertenece la persona que ha solicitado el curso.

Seigarrena.– Ikastaroen hasierari buruzko arau orokorrak.

Sexta.– Normas generales sobre el inicio de los cursos.

Ikastaroa hasten den egunean bertan hasi beharko du langileak eskolan. IVAPek bertan behera utziko ditu eskolan hasi ez diren langileen eskaerak.

Los/las solicitantes que han sido aceptados deberán incorporarse a clase el primer día del curso. El IVAP dará de baja las solicitudes de aquellas personas que no se hayan incorporado a los cursos al inicio de los mismos.

Moduluz aldatzen diren ikasleen kasuan, hasiera-dataren erreferentea ikastaro trinkoa izango da:

En el caso de aquellas personas que este cuatrimestre se incorporen a un módulo diferente, el curso intensivo será la referencia de la fecha de incorporación, de tal manera que:

– Ikastaro trinkotik 2 ordukora aldatzen diren ikasleek lehenik eta behin ikastaro trinkoa bukatu behar dute, eta ondoren aldatuko dira 2 orduko ikastarora.

– Aquellas personas que estén realizando un curso intensivo y que soliciten cursos de 2 horas, primero tendrán que finalizar el curso intensivo y posteriormente incorporarse a los cursos de 2 horas.

– 2 orduko ikastarotik trinkora aldatzen diren ikasleek 2 orduko ikastaroan jarraituko dute harik eta ikastaro trinkoa hasi arte.

– Aquellas personas que estén realizando cursos de 2 horas y que soliciten un curso intensivo, permanecerán en los cursos de 2 horas hasta la fecha de inicio del curso intensivo.

Zazpigarrena.– Datu pertsonalak jasotzea eta tratatzea.

Séptima.– Recogida y procesamiento de los datos personales.

Euskara ikastaroak kudeatzeko ezinbestekoa da ikasleei buruzko hainbat datu pertsonal jasotzea, tratatzea, fitxategi batean biltzea eta dagokion sailari lagatzea. Hartara, IVAPek lanorduetan nahiz lanorduz kanpo ari diren ikasleen asistentzia eta ebaluazio datuak jasoko ditu.

Al objeto de gestionar los cursos de euskera resulta imprescindible recoger, procesar, reunir en un fichero y poner a disposición de los entes correspondientes datos personales de los alumnos y alumnas. Por este motivo, el IVAP recogerá los datos de asistencia y evaluación de las personas que reciban formación en euskera tanto en horario laboral como en horario extralaboral.

Ebazpen honen ondorioz jasoko diren datu pertsonalen tratamendua arau hauen arabera egingo da:

El tratamiento de los datos personales recogidos como consecuencia de esta Resolución se llevará a cabo según lo establecido las siguientes normas:

– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa.

– Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

– 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.

– Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

– 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, 15/1999 Lege Organikoa garatuko duen erregelamendua onartzen duena.

– Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Deialdi honetara biltzen diren langileek onartu egiten dute ebazpenaren helburua betetzeko jasoko diren datu pertsonalen tratamendua. Hori dela eta, onartu egiten dute IVAPek datuak jasotzea eta dagozkien erakundeei jakinaraztea, bai euren asistentziari eta ebaluazioari dagokienez, bai euren aprobetxamenduari buruzko txostenei dagokienez ere. Onartu egiten dute, era berean, datu-lagapenak egitea Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari, txostenak egin ditzan normalkuntza planaren betetze maila ebaluatzeko (Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 6. art.). Onartu egiten dute, azkenik, datu-lagapenak egitea Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzeko Erakundeari –HABE– aipatutako apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren seigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera).

Las personas que participen en esta convocatoria autorizan el procesamiento de datos personales llevado a cabo para el cumplimiento del objetivo de esta Resolución. De igual manera, autorizan la recogida de datos y puesta a disposición de los entes públicos correspondientes de la información de su asistencia y evaluaciones, así como de los informes sobre su aprovechamiento académico. Autorizan, asimismo, la cesión de estos datos a la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura para la elaboración del informe de evaluación sobre el nivel de cumplimiento del plan de normalización (artículo 6 del Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi). Por último, autorizan la cesión de datos a HABE –Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos– (en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional sexta del mencionado Decreto 86/1997 de 15 de abril).

Ikasleei buruzko datu pertsonalak Datuak Babesteko Agentzian erregistratutako «Funtzionarioak euskalduntzea» izeneko fitxategian egongo dira. Ikasleek Fitxategiko datuetara sartzeko, datuok zuzentzeko, ezerezteko edo aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute. Horretarako, IVAPeko Idazkaritza Nagusira jo dezakete: Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Los datos sobre las personas que acuden a los cursos estarán incluidos en el fichero denominado «Euskaldunización de funcionarios» registrado en la Agencia de Protección de Datos. Dichas personas podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, para lo cual deberán dirigirse a la Secretaría General del IVAP: calle Donostia-San Sebastián 1; 01010 Vitoria-Gasteiz.

II. ERANSKINA
ANEXO II
LANORDUETAKO IKASTAROAK
CURSOS EN HORARIO LABORAL

1.– Barnetegiko ikastaroak.

1.– Cursos en régimen de internado.

Barnetegiko ikastaroak Zornotzako Aurten Bai barnetegian edo Lazkaoko Maizpide euskaltegian egin ahal izango dira ondorengo egutegien arabera:

Los cursos de internado se podrán realizar en el barnetegi Aurten Bai de Zornotza o en el euskaltegi Maizpide de Lazkao. Los calendarios de los cursos serán los siguientes:

Maizpide (Lazkao): otsailak 5 – ekainak 22.

Maizpide (Lazkao): del 5 de febrero al 22 de junio.

Aurten Bai (Zornotza): otsailak 5 – ekainak 29.

Aurten Bai (Zornotza): del 5 de febrero al 29 de junio.

Barnetegiko ikastaroen egutegia nahiz ordutegia euskaltegien eskaintzaren arabera alda daitezke.

Los cursos en régimen de internado se adecuarán al horario y al calendario de estos euskaltegis.

IVAPek matrikularen eta egonaldiaren gastuak hartuko ditu bere gain.

El IVAP se hará cargo de los gastos de matrícula y estancia.

2.– Bost orduko ikastaroak.

2.– Cursos de cinco horas.

Modulu honek egun osoko lan-liberazioa eskatuko du; izan ere, eskola orduez gain, ikasleak lan pertsonalerako behar duen denbora ere gehitu beharko da.

Este módulo precisa una liberación laboral de jornada completa, dado que a las horas lectivas hay que añadir el tiempo que se necesita para el trabajo personal.

Bost orduko ikastaroek, betiere, lauhileko iraupena izango dute. Deialdi honi dagokion bost orduko ikastaroa bigarren lauhilekoan egingo da eta honako iraupena izango du:

Los cursos de cinco horas tendrán siempre una duración cuatrimestral. El curso de cinco horas correspondiente a esta convocatoria se realizará en el segundo cuatrimestre. A continuación se recogen las fechas de inicio y fin de curso de los grupos del IVAP:

Otsailak 19 – ekainak 22 (hiru ebaluaketa egingo dira).

19 de febrero - 22 de junio (se realizarán tres evaluaciones).

2018ko martxoaren 29tik apirilaren 8ra arteko egunak, biak barne, ez dira eskola egunak izango.

El periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 8 de abril de 2018, ambos inclusive, no será lectivo.

IVAPek matrikula gastuak hartuko ditu bere gain.

El IVAP se hará cargo de los gastos de matrícula.

3.– Modulu-aldaketak.

3.– Cambios de módulo.

3.1.– Bost orduko ikastarotik bi orduko ikastarora:

3.1.– Cambio de módulo de cinco horas a dos horas:

Bost orduko ikastarotik IVAPeko bi orduko talde batera aldatzen diren ikasleek ondorengo egutegia izango dute: otsailak 19 – ekainak 8.

Las personas provenientes de un curso de 5 horas que se integren en un grupo de 2 horas del IVAP, se ajustarán al calendario siguiente: 19 de febrero al 8 de junio.

Matrikula-orriarekin eskolatzen diren ikasleek euskaltegiaren egutegia eta ordutegia jarraituko dute.

Las personas que se matriculen mediante hoja de matrícula en un euskaltegi, seguirán el calendario y el horario del euskaltegi.

3.2.– Bi orduko ikastarotik bost orduko ikastarora:

3.2.– Cambio de módulo de dos horas a cinco horas:

Bi orduko ikastarotik IVAPeko bost orduko taldera aldatzen diren ikasleek eranskin honen 2. puntuan adierazitako egutegia izango dute.

Las personas provenientes de un curso de 2 horas se integrarán, preferentemente, en un grupo del IVAP, y seguirán el calendario señalado en el punto dos de este anexo.

Aldiz, matrikula-orriarekin eskolatzen diren ikasleek euskaltegiaren egutegia eta ordutegia jarraituko dute.

Las personas que se matriculen mediante hoja de matrícula seguirán el calendario y el horario del euskaltegi.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común