Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

221. zk., 2017ko azaroaren 20a, astelehena

N.º 221, lunes 20 de noviembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
5566
5566

EBAZPENA, 2017ko azaroaren 6koa, Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendariarena, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2017ko ekainaren 21eko Aginduaren babesean aurkeztutako diru-laguntza eskabideak ebazten dituena. Agindu horren bidez, immigrazio-teknikarien kontratazioaren jarraipenerako eta erakunde publikoek immigrazioaren eta kultura arteko bizikidetzaren alorrean jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak onartzen dira, eta laguntza horietarako deialdia egiten da 2017. urterako. Diru-laguntzen lehen lerroa: immigrazio-teknikariak kontratatzen jarraitzeko laguntzak.

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2017, del Director de Política Familiar y Diversidad, por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la Orden de 21 de junio de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban las bases para la concesión de las ayudas económicas para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración y para el desarrollo de actividades por parte de entidades del sector público en materia de inmigración y convivencia intercultural y se efectúa la convocatoria de las mismas para el año 2017. Primera línea subvencional: ayudas para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2017ko ekainaren 21eko Aginduaren bidez (2017ko uztailaren 11ko EHAA) onartzen dira immigrazio-teknikarien kontratazioaren jarraipenerako eta erakunde publikoek immigrazioaren eta kultura arteko bizikidetzaren alorrean jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak, eta laguntza horietarako deialdia egiten da 2017. urterako. Aipatutako aginduaren II. kapituluan diru-laguntzen lehen lerroa arautzen da: Immigrazioko teknikarien kontratazioaren jarraipenerako laguntzak.

1.– Mediante Orden de 21 de junio de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales ( BOPV de 11 de julio de 2017), Políticas Sociales, por la que se aprueban las bases para la concesión de las ayudas económicas para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración y para el desarrollo de actividades por parte de entidades del sector público en materia de inmigración y convivencia intercultural y se efectúa la convocatoria de las mismas para el año 2017. En concreto, el Capítulo II de dicha Orden regula la primera línea subvencional: ayudas para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración.

Agindu horren 14. artikuluak zehazten du immigrazioko teknikarien kontratazioaren jarraipenerako diru-laguntzetarako erakunde publikoei zuzendutako diru-laguntzen aurrekontu kreditua.

El artículo 14 de la Orden mencionada determina el crédito presupuestario destinado a financiar las ayudas a las instituciones públicas para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración.

2.– 2017ko ekainaren 21eko Aginduaren 15. artikuluak honako hauek zehazten ditu: alde batetik, diru-laguntza eskuratzeko eskatzaileak bete beharreko betekizun eta baldintzak, eta, bestetik, diru-laguntzak esleitzeko irizpide zehatzak.

2.– Los requisitos y condiciones que deben concurrir en quien realiza la solicitud para acceder a la financiación pública, así como los criterios de adjudicación específicos se determinan en el artículo 15 de la Orden de 21 de junio de 2017.

3.– I. eranskinean adierazitakoak dira Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzari immigrazio-teknikarien kontratazioarekin aurrera jarraitzeko diru-laguntza eskatu dioten erakunde publikoak.

3.– Las entidades públicas detalladas en el Anexo I han solicitado a la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, ayudas para la continuidad de la contratación del personal técnico en inmigración.

4.– 2017ko ekainaren 21eko Aginduaren 15. artikuluari jarraikiz, Balorazio Batzordea 2017ko urriaren 10ean bildu zen, eta laguntza-ildo honetan aurkeztutako eskabideei buruzko ebazpen-proposamena egin zuen, gorago aipatutako araudia kontuan hartuta.

4.– De conformidad con el artículo 15 de la Orden de 21 de junio de 2017, la Comisión de valoración reunida el 10 de octubre de 2017, elaboró la propuesta de resolución acerca de las solicitudes presentadas a esta línea de ayudas, teniendo en cuenta la anterior normativa.

Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzako Balioespen Batzordeak landutako txosten teknikoa ikusita, eta 2017ko ekainaren 21eko Aginduaren 3. artikulua betez, honako hau

A la vista del Informe Técnico elaborado por la Comisión de Valoración de la Dirección de Política Familiar y Diversidad, y en cumplimiento del artículo 3 de la Orden de 21 de junio de 2017,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– II. eranskinean zehazten diren erakunde publikoei bertan adierazitako diru-kopuruak ematea, ondorengo kontzeptupean: immigrazio-teknikariak kontratatzen jarraitzeko diru-laguntzak.

Primero.– Conceder a las instituciones públicas especificadas en el Anexo II las cantidades que en el mismo se detallan, en concepto de: ayudas para la continuidad de la contratación de personal técnico de inmigración.

Bigarrena.– III. eranskinean adierazten diren diru-laguntza eskabideak ukatzea.

Segundo.– Denegar las solicitudes especificadas en el Anexo III.

Hirugarrena.– Emandako diru-laguntza bi epetan ordainduko da:

Tercero.– El pago de la subvención concedida se efectuará de manera fraccionada en dos plazos:

a) Uko egiten ez bada, diru-laguntzaren % 70 emango da, ebazpen hau argitaratzen den egunetik hasita hilabeteko epean.

a) Si no mediara renuncia, se abonará el 70% del total en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la presente Resolución.

b) Gainerako % 30a, berriz, ondorengo puntu hauetan ezarritakoaren arabera zuritu eta gero; 2018ko martxoaren 31 baino lehen zuritu behar da diruz lagundutako jarduera.

b) El 30% restante previa justificación de la actividad subvencionada con anterioridad al 31 de marzo de 2018, de conformidad a lo establecido en los siguientes puntos.

Laugarrena.– Erakunde onuradunak diruz lagundutako jarduerak plazaratu, zabaldu edo argitaratzen dituenean, nahitaez adierazi eta jasoarazi beharko du horietan, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren laguntza izan duela.

Cuarto.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá hacer constar expresamente el patrocinio del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en todas aquellas actividades subvencionadas que conlleven la divulgación, difusión o, en su caso, publicación de las mismas.

Bosgarrena.– Gastuen justifikazio orokorra 2018ko lehenengo hiru hilabeteetan egingo da, jatorrizko egiaztapen-dokumentuen ekarpenaren bidez egingo da, edota, salbuespen gisa, dokumentu horien kopia konpultsatuen bidez edo dagokion erakunde publikoan fede publikoa duen pertsonak aldez aurretik ziurtagiria eman ondoren. Azken kasu horretan, ziurtagiriak immigrazio-teknikari gisa kontratatu diren pertsonen kopurua eta lanbide-kategoria, horien ordainsariek eragindako guztizko kostu ekonomikoa eta garatutako jardueren zerrenda eta kostua adieraziko ditu, 2017. urteari dagozkionak.

Quinto.– La justificación global de los gastos se realizará dentro de los tres primeros meses de 2018, bien mediante la aportación de los documentos originales acreditativos o, excepcionalmente, mediante copias compulsadas de los mismos, o bien mediante certificación de la persona dotada de fe pública en la institución pública. En este último caso la certificación expresará el número y la categoría profesional de la/s persona/s contratada/s como técnica/s de inmigración y el coste económico total derivado de la relación y costo de las actividades desarrolladas, todo ello referido al año 2017.

Seigarrena.– Diru-laguntzaren gastuak zuritzeko bidaltzen diren agiriak aztertu ondoren bigarren ordainketa gutxitu behar izatea gertatuz gero, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari jasotako guztia edo zati bat itzuli behar izanez gero, bai gehiegizko finantzaketa egon delako edo bai eskatutako ordainagiri guztiak aurkeztu ez direlako, Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendariak banakako kitapen-ebazpena emango du eta, hala badagokio, bi hilabeteko epea emango du, ebazpena jasotzen denez geroztik, itzuli beharrekoa itzultzeko.

Sexto.– Cuando analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención proceda, caso de existencia de sobrefinanciación o no aportación del total de las facturas de gasto exigidas, la minoración del segundo abono de la misma o la obligación de reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la totalidad o parte de lo ya percibido, se dictará por el Director de Política Familiar y Diversidad Resolución de Liquidación individualizada, otorgando, en su caso, un plazo de dos meses desde la recepción de la misma para proceder al reintegro correspondiente.

Zazpigarrena.– Diru-laguntzak eta horien jasotzaileak ere Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

Séptimo.– El total de las subvenciones y los/las beneficiarios/as de las mismas deberán publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.

Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendariaren ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen, eta, haren kontra, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Gizarte Politiketako sailburuordeari, hilabeteko epean argitalpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recursos de alzada ante la Viceconsejera de Políticas Sociales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 6a.

Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendaria,

ERNESTO SÁINZ LANCHARES.

I. ERANSKINA
Tramitaziorako onartutako eskabideen zerrenda
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
Emandako diru-laguntzak
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
Ukatutako/Ez onartutako eskabideak
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de noviembre de 2017.

Director de Política Familiar y Diversidad,

ERNESTO SÁINZ LANCHARES.

ANEXO I
Relación de solicitudes admitidas a trámite
(Véase el .PDF)
ANEXO II
Ayudas concedidas
(Véase el .PDF)
ANEXO III
Solicitudes denegadas/inadmitidas
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común