Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

201. zk., 2017ko urriaren 20a, ostirala

N.º 201, viernes 20 de octubre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5046
5046

AGINDUA, 2017ko urriaren 9koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskararen Aholku Batzordeko Osokoaren egungo osaera jakinarazteko dena.

ORDEN de 9 de octubre de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se da publicidad de la composición actual del Pleno del Consejo Asesor del Euskera.

Euskararen Aholku Batzordeari buruzko urriaren 16ko 176/2007 Dekretuak euskararen alorrean administrazioaren aholkulari den organo horren araubide juridikoa finkatzen du eta, besteak beste, horren osaera zehazten du.

El Decreto 176/2007, de 16 de octubre, del Consejo Asesor del Euskera, configura el régimen jurídico de este órgano consultivo de la Administración en materia de euskera, fijando, entre otros extremos, la composición del mismo.

Horrela, 176/2007 Dekretuaren hirugarren artikuluak Euskararen Aholku Batzordearen (EAB) Batzorde Osoaren osaera arautzen du, eta laugarren artikuluak kideen izendapena arautzen du.

Así, el artículo tercero del Decreto 176/2007 regula la Composición del Pleno del Consejo Asesor del Euskera (EAB), y el artículo cuarto regula el nombramiento de sus miembros.

Dekretu horren arabera Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak izendatzen ditu, Agindu baten bidez, Dekretuaren 3.1 artikuluko e), f), g), i), j) eta k) idatzi-zatietan aipatzen diren kideak.

Según el Decreto, las y/o los vocales a que se refieren los apartados e), f), g), i), j) y k) del artículo 3.1 serán nombrados por Orden de la consejera o el consejero de Cultura y Política Lingüística.

Horrela, batetik, 3.1. artikuluaren j) idatzi-zatiaren arabera Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak EABren Batzorde Osoko berezko kide ez direnak izendatu ditu 2017ko irailaren 19ko eta irailaren 28ko Aginduen bidez. Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko berezko kide ez direnen kargualdia hiru urtekoa izango da izendapena egiten duen aginduaren datatik aurrera; kargualdia berritu egin daiteke. Kargualdia amaitutakoan, Batzorde Osoko kide izaten jarraituko dute behin-behinean, harik eta Euskararen Aholku Batzorde berria izendatzen den arte.

Así, por una parte, el consejero de Cultura y Política Lingüística ha nombrado a los y las vocales no natos de Pleno del EAB mediante las Órdenes de 19 de septiembre y de 28 de septiembre de 2017, según el parágrafo j) del artículo 3.1 del Decreto. La duración del mandato de los vocales no natos del Pleno del Consejo Asesor del Euskera será de tres años, contados a partir de la fecha de la Orden de nombramiento. El mandato se podrá renovar. Una vez que expire su mandato, seguirán formando parte del mismo de manera provisional hasta que se produzca la designación del nuevo Consejo Asesor del Euskera.

Bestetik, aintzat hartu behar da EABri buruzko 176/2007 Dekretuak 4.3 artikuluan ezarritakoa: «baldin eta 3.1 artikuluko e), f), g), i) eta k) idatzi-zatietan aipatzen direnen artean, karguren bat hutsik geratzen bada, jakinarazi egin beharko zaio kargu hori betetzeko kidea proposatu edo hautatu zuen erakunde edo organoari, beste kide bat proposatu edo hauta dezan geratzen den kargualdirako, hilabeteko epean.» Horri jarraikiz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak hainbat izendapen egokitu ditu 2017ko irailaren 19ko eta irailaren 26ko Aginduen bidez.

Por otra parte, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.3. del Decreto 176/2007, del Consejo Asesor del Euskera: «las vacantes que se produjeran entre los y las vocales del Pleno del Consejo Asesor a que se refieren los apartados e), f), g), i) y k) del artículo 3.1 serán puestas en conocimiento de la institución u órgano que haya formulado la propuesta o haya efectuado la designación, para que en el plazo de un mes proceda a proponer o designar nuevo o nueva vocal por el tiempo que reste del mandato del o de la vocal sustituido o sustituida». En consecuencia, el consejero de Cultura y Política Lingüística ha procedido a la adecuación de varios nombramientos mediante las Órdenes de 19 de septiembre y de 26 de septiembre.

Horiez gain, EABri buruzko Dekretuaren 3.1 artikuluaren l) idatzi-zatiaren arabera «Idazkaritza Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako zuzendarietako baten esku egongo da. Hizkuntza Politikarako sailburuordeak izendatuko du idazkaria». Artikulu horri jarraikiz, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak EABren idazkaria izendatu du 2017ko irailaren 18ko Ebazpenaren bidez.

Además, según el parágrafo l) del artículo 3.1 del Decreto 176/2007, del Consejo Asesor del Euskera, «la Secretaría recaerá sobre un o una de los o las directores o directoras de la Viceconsejería de Política Lingüística. El nombramiento lo realizará el viceconsejero o la viceconsejera de Política Lingüística». En consecuencia, la viceconsejera de Política Lingüística ha nombrado a la secretaria de EAB mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017.

Kontuan izanda orain arte beti jakinarazi dela Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko kideen zerrenda, eta izendapenak argitaratzea herri-interesekoa dela, honen bitartez zera lortu nahi da, batetik, izendapen berriak jakinaraztea guztiek horien berri izan dezaten eta, bestetik, organo horretako Batzorde Osoko kideen taldeari buruz orain arte egon den publizitate-batasunari eustea.

Habida cuenta que, hasta la fecha se ha hecho pública la relación de miembros integrantes del Pleno del Consejo Asesor del Euskera y, considerando que la publicidad de tales nombramientos es acorde con un interés público, por la presente se pretende, de una parte, hacer público para general conocimiento los nuevos nombramientos y, de otra, mantener la unidad de publicidad que hasta la fecha ha existido respecto a todo el conjunto de miembros del Pleno de dicho órgano.

Ondorioz, hauxe

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskararen Aholku Batzordeko Osokoaren egungo osaera jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz.

Artículo único.– Hacer pública mediante inserción en el Boletín Oficial del País Vasco la composición actual del Pleno del Consejo Asesor del Euskera.

Hauek dira kideak:

Tal composición es la siguiente:

– Lehendakaria: Iñigo Urkullu Renteria jauna, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria.

– Presidente: D. Iñigo Urkullu Renteria, Lehendakari.

– Lehendakariordea: Bingen Zupiria Gorostidi jauna, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua.

– Vicepresidente: D. Bingen Zupiria Gorostidi, Consejero de Cultura y Política Lingüística.

– Miren Dobaran Urrutia andrea, Hizkuntza Politikarako sailburuordea.

– Dña. Miren Dobaran Urrutia, Viceconsejera de Política Lingüística.

– Jokin Azkue Arrastoa jauna, HABEko zuzendari nagusia.

– D. Jokin Azkue Arrastoa, Director General de HABE.

– Odile Kruzeta Olañeta andrea, EITB Irratiaren zuzendaria, Euskal Irrati Telebistako zuzendari nagusiak proposatua.

– Dña. Odile Kruzeta Olañeta, Directora de EITB Irratia, propuesta por la Directora General del ente Radio Televisión Vasca-Euskal Irrati Telebista.

– Ane Urkiola Alustiza andrea, Ogasun eta Ekonomia Saileko Zerbitzu zuzendaria, Ogasun eta Ekonomia sailburuak proposatua.

– Dña. Ane Urkiola Alustiza, Directora de Servicios del Departamento de Hacienda y Economía, propuesta por el Consejero de Hacienda y Economía.

– Jon Iñaki Urbina Garcia de Vicuña jauna, Hezkuntza Saileko Araubide Juridiko eta Zerbitzuen zuzendaria, Hezkuntza sailburuak proposatua.

– D. Jon Iñaki Urbina Garcia de Vicuña, Director de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de Educación, propuesto por la Consejera de Educación.

– Maite Iruretagoiena Ibarguren andrea, IVAPeko zuzendari nagusia.

– Dña. Maite Iruretagoiena Ibarguren, Directora General del IVAP.

– Igone Martínez de Luna Unanue andrea, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko diputatua, Arabako Foru Aldundiaren proposamenez izendatua.

– Dña. Igone Martínez de Luna Unanue, Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deportes, nombrada a propuesta de la Diputación Foral de Álava.

– Lorea Bilbao Ibarra andrea, Euskara eta Kulturako Foru diputatua, Bizkaiko Foru Aldundiaren proposamenez izendatua.

– Dña. Lorea Bilbao Ibarra, Diputada Foral de Euskera y Cultura, nombrada a propuesta de la Diputación Foral de Bizkaia.

– Mikel Irizar Intxausti jauna, Hizkuntza Berdintasunerako zuzendari nagusia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamenez izendatua.

– D. Mikel Irizar Intxausti, Director General de Igualdad Lingüística, nombrado a propuesta de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

– Aitor Aldasoro Iturbe jauna, Euskal Udalen Elkarteko ordezkaria.

– D. Aitor Aldasoro Iturbe, representando a la Asociación de Municipios Vascos.

– Andres Urrutia Badiola jauna, euskaltzainburua, Euskaltzaindiaren proposamenez izendatua.

– D. Andrés Urrutia Badiola, presidente de Euskaltzaindia, representando a Euskaltzaindia.

Eusko Legebiltzarrak proposaturik izendatuak:

Vocales nombrados a propuesta del Parlamento Vasco:

– Joseba Álvarez Forcade jauna.

– D. Joseba Álvarez Forcade.

– Gotzon Egia Goienetxea jauna.

– D. Gotzon Egia Goienetxea.

– Iván Igartua Ugarte jauna.

– D. Iván Igartua Ugarte.

– Garbiñe Mendizabal Mendizabal andrea.

– Dña. Garbiñe Mendizabal Mendizabal.

– Xabier Olabarrieta Arnaiz jauna.

– D. Xabier Olabarrieta Arnaiz.

Hizkuntza-normalizazioaren prozesuan eragina duten arloetako pertsona ezagunen artetik izendatuak:

Vocales nombrados en su calidad de personalidades de reconocido prestigio en los diferentes ámbitos sectoriales que inciden en el proceso de normalización lingüística:

– Juanjo Alvarez Rubio jauna.

– D. Juanjo Alvarez Rubio.

– Kike Amonarriz Gorria jauna.

– D. Kike Amonarriz Gorria.

– Esti Amorrortu Gómez andrea.

– Dña. Esti Amorrortu Gómez.

– Iban Arantzabal Arrieta jauna.

– D. Iban Arantzabal Arrieta.

– Josune Ariztondo Akarregi andrea.

– Dña. Josune Ariztondo Akarregi.

– Beñat Arrabit jauna.

– D. Beñat Arrabit.

– Mikel Arregi Pérez jauna.

– D. Mikel Arregi Pérez.

– Joseba Arruti Lafuente jauna.

– D. Joseba Arruti Lafuente.

– Lourdes Auzmendi Aierbe andrea.

– Dña. Lourdes Auzmendi Aierbe.

– Miren Azkarate Villar andrea.

– Dña. Miren Azkarate Villar.

– Paul Bilbao Sarria jauna.

– D. Paul Bilbao Sarria.

– Garbiñe Biurrun Mancisidor andrea.

– Dña. Garbiñe Biurrun Mancisidor.

– Allande Boutin jauna.

– D. Allande Boutin.

– Jasone Cenoz Iragi andrea.

– Dña. Jasone Cenoz Iragi.

– Joseba Iñaki Etxezarreta Alberdi jauna.

– D. Joseba Iñaki Etxezarreta Alberdi.

– Maite Goñi Eizmendi andrea.

– Dña. Maite Goñi Eizmendi.

– Pedro Garcia Larragan jauna.

– D. Pedro Garcia Larragan.

– Jokin Gorozika Bidaurratzaga jauna.

– D. Jokin Gorozika Bidaurratzaga.

– Jone Miren Hernandez Garcia andrea.

– Dña. Jone Miren Hernandez Garcia.

– Patxi Juaristi Larrinaga jauna.

– D. Patxi Juaristi Larrinaga.

– Pilar Kaltzada Gonzalez andrea.

– Dña. Pilar Kaltzada Gonzalez.

– Elena Laka Muñoz andrea.

– Dña. Elena Laka Muñoz.

– Miren Elixabete Larrinaga Artetxe andrea.

– Dña. Miren Elixabete Larrinaga Artetxe.

– Koikili Lertxundi Del Campo jauna.

– D. Koikili Lertxundi Del Campo.

– Iñaki Martinez de Luna Perez de Arriba jauna.

– D. Iñaki Martinez de Luna Perez de Arriba.

– Mertxe Mugika Balanzategi andrea.

– Dña. Mertxe Mugika Balanzategi.

– Nerea Mujika Ulazia andrea.

– Dña. Nerea Mujika Ulazia.

– Maialen Olabe Aguirre andrea.

– Dña. Maialen Olabe Aguirre.

– Eneko Oregi Goñi jauna.

– D. Eneko Oregi Goñi.

– Erramun Osa Ibarloza jauna.

– D. Erramun Osa Ibarloza.

– Xabier Paya Ruiz jauna.

– D. Xabier Paya Ruiz.

– Pello Salaburu Etxeberria jauna.

– D. Pello Salaburu Etxeberria.

– Jon Sarasua Maritxalar jauna.

– D. Jon Sarasua Maritxalar.

– Miren Segurola Larrañaga andrea.

– Dña. Miren Segurola Larrañaga.

– Kirmen Uribe Urbieta jauna.

– D. Kirmen Uribe Urbieta.

– Miriam Urkia Gonzalez andrea.

– Dña. Miriam Urkia Gonzalez.

– Ana Urkiza Ibaibarriaga andrea.

– Dña. Ana Urkiza Ibaibarriaga.

– Ibon Usarralde Lasarte jauna.

– D. Ibon Usarralde Lasarte.

– Jon Zarate Sesma jauna.

– D. Jon Zarate Sesma.

Euskararen Aholku Batzordearen Osokoaren idazkaria:

Secretaria del Pleno del Consejo Asesor del Euskera:

– Josune Zabala Alberdi, Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria.

– Dña. Josune Zabala Alberdi, Directora de Investigación Lingüística y Coordinación del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko urriaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2017.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común