Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

175. zk., 2017ko irailaren 13a, asteazkena

N.º 175, miércoles 13 de septiembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4435
4435

AGINDUA, 2017ko abuztuaren 31koa, Kultura et Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2017an eta 2018an euskal kultura-ondarearen babesaren arloari aplikatutako ikerketa-lanak egiteko diru-laguntzen deialdia egin eta hartarako araubidea arautzen duena.

ORDEN de 31 de agosto de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca y regula el régimen de concesión de subvenciones para la realización durante los años 2017 y 2018 de trabajos de investigación aplicada al ámbito de la protección del Patrimonio Cultural Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak 10. artikuluaren 19. zenbakian Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dio ondare historiko, artistiko, monumental, arkeologiko eta zientifikoaren gaineko eskumen esklusiboa, eta Autonomia Erkidegoak bere gain hartzen du Estatuak ondare hori esportazioaren eta espoliazioaren aurrean babesteko ezarritako arauak eta betebeharrak betetzea.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 10, apartado 19, otorga a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, asumiendo ésta el cumplimiento de las normas y obligaciones que establezca el Estado para la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y el expolio.

Horren ildotik, Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea onartu zen, antolamendu juridiko berri bat ezarri zuena euskal kultura-ondarea defendatu, aberastu, hedatu eta sustatzeko. Lege horren 3. artikuluaren arabera, bada, botere publikoak, beren egitekoak betez eta eskumenak erabiliz, euskal kultura-ondarea osorik gordetzeaz arduratuko dira, eta ondare hori babestu, aberastu eta zabaltzeko sustapen-lana egingo dute, modu eraginkorrean jardunda, oraingo eta geroko belaunaldiek ondare hori ezagutu, ulertu eta gozatu ahal izango dutela bermatzeko.

En este marco tiene lugar la aprobación de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, que estableció un nuevo ordenamiento jurídico que garantiza la defensa, enriquecimiento, difusión y fomento del patrimonio cultural vasco. En la misma se señala, en su artículo 3, que los poderes públicos, en el ejercicio de sus funciones y competencias, velarán por la integridad del patrimonio cultural vasco y fomentarán su protección y enriquecimiento y difusión, actuando con la eficacia necesaria para asegurar a las generaciones presentes y futuras la posibilidad de su conocimiento, comprensión y disfrute.

Eusko Jaurlaritzak, 7/1990 Legeari jarraituz eskumen horiek garatzeko erakunde eskuduna den aldetik, Euskal Kultura Ondarearen Zentroa sortu zuen. Egun, zentro hori Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikita dago, hala ezarrita baitago sail horren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuan. Lege horren 5. artikuluaren 2.d) atalaren arabera, Zentroaren funtzioetako bat «euskal kultura-ondareari buruzko ikerlanak sustatzea» da. Orain arte ez zaio interes berezirik jarri arlo horri, baina gero eta nabarmenagoa da gure ondarearen elementuetako bakoitzaren berezitasunei buruzko ezagutzan sakontzearen beharra eta garrantzia; hartara, horiek ezagutzeaz gain, tresna hobeak eta egokiagoak prestatu ahal izango ditugu, berme osoz babestu ahal izateko. Orain dela urte batzuetara arte, mugatua zen ondarea, baina, denbora igaro ahala, asko handitu da, eta adituek ia landu ez dituzten eremuetara hedatu da: industria-ondarea, ondare immaterial edo ukiezin deitutakoa, eta, nola ez, memoria historikoaren ondarea, bai eta ondare higigarria ere.

El Gobierno Vasco, como institución competente a los efectos de dicha Ley 7/1990, para el desarrollo de estas competencias, crea el Centro de Patrimonio Cultural Vasco, que de conformidad con el Decreto 82/2017 de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística está adscrito actualmente a dicho Departamento del Gobierno Vasco. Entre las funciones de este Centro se señala, en el apartado 2.d) del artículo 5 de dicha Ley, la de «Impulsar las labores de investigación del patrimonio cultural vasco». Si bien hasta la fecha no se ha prestado especial interés a este apartado, cada vez se observa más la necesidad e importancia de profundizar en el conocimiento de las particularidades de cada uno de los elementos de nuestro patrimonio, de modo que, no sólo nos ayude en el «conocimiento por el conocimiento» del mismo, sino que sirva para poder elaborar mejores y más acertados instrumentos que aseguren la protección del mismo con auténticas garantías. Patrimonio que, si bien hasta hace unos años era más o menos limitado, el paso de los años ha visto crecer en gran medida, ampliándose a ámbitos prácticamente sin trabajar por los estudiosos. Desde el patrimonio industrial al denominado patrimonio inmaterial o intangible, y como no, el patrimonio de la memoria histórica, además del patrimonio mueble.

Agindu honek, bada, kultura-ondarearen babesari aplikatutako ikerketa-proiektuak egiteko diru-laguntzak emateko prozedura eta baldintzak arautzeko esparrua zehazten du, eta diru-laguntzon deialdia egiten du 2017rako eta 2018rako.

Con este fin, la presente Orden establece el marco que regula el procedimiento y condiciones para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada a la protección del patrimonio cultural y se hace la convocatoria de las mismas para su ejecución durante los años 2017 y 2018.

Hori dena kontuan izanik, honako hau

En virtud de lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Deitutako laguntzen xedea ikerketa-proiektuak egitea da; hain zuzen ere, euskal kultura-ondarearen babesaren arloari aplikatutako ikerketa-proiektuak, ondare materiala –higiezina eta higigarria– nahiz immateriala barne.

Las ayudas convocadas tienen por objeto la realización de proyectos de investigación que, en todo caso deberán ser siempre de investigación aplicada al ámbito de la protección del patrimonio cultural vasco, incluyéndose tanto el patrimonio material –inmueble y mueble– como el inmaterial.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actividades subvencionables.

Kultura-ondarea –zentzu zabalenean ulertuta– hobeto ezagutzen laguntzen duten eta berau babesteko irizpide oinarridunak zehazten eta tresna erabilgarriak egiten laguntzen duten proiektuak lagundu ahal izango dira diruz. Euskal Autonomia Erkidegoko kultura-ondareari buruzkoak izango dira proiektuak, eta iturri dokumental, bibliografiko, arkeologiko, toponimiko, grafiko, ikusizkoak izango dituzte oinarri, bai eta ahozko transmisioko iturriak ere.

Serán subvencionables los proyectos de investigación que contribuyan al mayor conocimiento, así como a establecer criterios fundamentados y elaborar herramientas de utilidad para la protección del patrimonio cultural, entendido este en su sentido más amplio. Estos proyectos estarán referidos siempre al patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma Vasca y deberán acudir a fuentes documentales, bibliográficas, arqueológicas, toponímicas, gráficas, visuales e incluso fuentes de transmisión oral.

Diru-laguntzen ildo honetatik baztertuta egongo dira:

Quedan excluidos de esta línea de subvención:

– Ikerketa bera xede duten proiektuak, kultura-ondasunen babesari aplikatutako dimentsio praktikorik ez duenak.

– Los proyectos cuyo objetivo es la propia investigación, sin presentar una dimensión práctica aplicada a la protección de los bienes culturales.

– Laborategian egin beharreko analitikak, ikerketaren xede nagusia badira: karbono-14, DNA eta abar.

– Las analíticas a realizar en laboratorios cuando éstas constituyan el objeto central de la investigación: Carbono 14, ADN, etc.

– Kultura Ondarearen Zuzendaritzak deialdi honen aurretik egin dituen ondare-katalogoak egitea xede duten proiektuak.

– Los proyectos que planteen la realización de catálogos de patrimonio ya formalizados por la Dirección de Patrimonio Cultural con anterioridad a esta convocatoria.

– Landako ikerketa arkeologikoko lanak (hainbat urtetako programak), lurpean nahiz eraikinetan (altxaeren analisia), foru-aldundiek edo beste administrazio publiko batzuek abiarazitako beste diru-laguntzen ildo batzuetan diruz lagun badaitezke.

– Los trabajos de investigación arqueológica de campo (programas plurianuales), tanto en subsuelo como en edificios (análisis de los alzados) que puedan ser el objeto de ayuda en otras líneas de subvención puestas en marcha por Diputaciones Forales u otras Administraciones Públicas.

– 7/1990 Legearen 45.5 artikuluan zehaztutako betearazpen-beharraren ondorio diren lan arkeologikoak; hots, gune edo ondasun arkeologiko kalifikatuei eta inbentarioan jasotako ondasunei eragiten dieten edozer motatako lanen ondorioz beharrezkoak diren jarduerak.

– Trabajos arqueológicos que se derivan de la necesidad de ejecución establecida en el artículo 45.5 de la Ley 7/1990, es decir, las actividades que se hagan necesarias como consecuencia de cualquier tipo de obras que afecten a zonas o bienes arqueológicos calificados y a los inventariados.

– Foru-aldundiak edo beste administrazio publiko batzuk egiten ari diren jarduerak.

– Aquellas actividades que estén siendo realizadas por las Diputaciones Forales u otras Administraciones Públicas.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Beneficiarios.

Geografia eta Historian, Historian edo baliokideren batean lizentziadun edo gradudun goi-mailako unibertsitate-titulua duten pertsona fisikoek eskuratu ahal izango dute diru-laguntza hau. Baliagarriak izango dira, halaber, espezialitate hauei dagozkien titulazioak: Antzinaroaren Historia, Erdi Arokoa, Modernoa, Garaikidea, Arkeologia edo Historiaurrea, bai eta Artearen Historia eta Antropologia Kulturala ere.

Podrán obtener la presente subvención las personas físicas que acrediten estar en posesión del título universitario superior de Licenciado o Graduado en Geografía e Historia, Historia o equivalentes. Serán igualmente válidas cualquiera de las titulaciones relativas a las siguientes especialidades: Historia Antigua, Medieval, Moderna, Contemporánea, Arqueología o Prehistoria, además de Historia del Arte y Antropología Cultural.

Lana banaka edo taldeka egin ahal izango da. Taldeka egiten bada, diru-laguntza bakarra emango da, eta pertsona fisiko batek ordezkatu beharko du taldea. Ordezkari hori, bada, zuzendari zientifikoa eta proiektuaren arduraduna izango da. Pertsona hori diru-laguntzaren onuradun bakarra izango da.

El trabajo podrá ser realizado individualmente o en equipo. En este último caso, será única la subvención que se conceda, debiendo estar el equipo representado por una persona física, que asumirá la dirección científica y será responsable del proyecto. Dicha persona será beneficiaria única de la subvención.

Proiektu baten zuzendaritza zientifikoa bere gain hartzen duen pertsona deialdi honetara aurkeztutako proiektu bakarrean baino ezingo da halakotzat agertu.

La persona que asuma la dirección científica de un proyecto solo podrá figurar como tal en un único proyecto presentado a esta convocatoria.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

Aurreko artikuluan aurreikusitako xedera, 160.000 (ehun eta hirurogei mila) euro bideratuko dira. Horietatik 80.000 (laurogei mila) euro 2017ko aurrekontuari dagozkio, eta 80.000 (laurogei mila) euro 2018ko konpromiso-kredituetarako dira.

Los recursos económicos destinados a la finalidad prevista en el artículo anterior, ascienden a la cantidad de 160.000 (ciento sesenta mil) euros, de los cuales 80.000 (ochenta mil) euros corresponden al presupuesto del ejercicio 2017, y 80.000 (ochenta mil) euros a créditos de compromiso para el año 2018.

5. artikulua.– Diru-laguntzen muga edo gehieneko zenbatekoa eta bateragarritasuna.

Artículo 5.– Límite o cuantía máxima y compatibilidad de la subvención.

Onartutako aurrekontuan jasotako diruz laguntzeko moduko gastuen ehuneko ehun (% 100) hartu ahal izango dute diru-laguntzek, proiektuko 13.500 (hamahiru mila eta bostehun) euro gainditu gabe; betiere, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren aurrekontu-kontsignazioen barruan.

Las ayudas podrán alcanzar hasta el cien por cien (100%) de los gastos subvencionables incluidos en el presupuesto aprobado, sin superar los 13.500 euros (trece mil quinientos euros) por proyecto, y siempre dentro de las consignaciones presupuestarias del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Diruz lagun daitezkeen gastuak izango dira Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 31. artikuluan eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduaren 83. artikuluan halakotzat jotakoak.

Se consideran gastos subvencionables los que así son considerados por el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 83 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Diru-laguntza hau ez da bateragarria izango ikerketa berera bideratutako edozer motatako beka edo laguntzarekin edo bestelako sarrerekin.

El disfrute de esta subvención se considera incompatible con cualquier tipo de beca, ayuda o cualquier otro ingreso destinado a la misma investigación.

6. artikulua.– Eskatzaileek bete beharreko eskakizunak.

Artículo 6.– Requisitos de las personas solicitantes.

1.– Jarduteko gaitasun nahikoa izatea.

1.– Tener capacidad de obrar suficiente.

2.– Agindu honen 3. artikuluan exijitutako titulazioa izatea.

2.– Tener la titulación exigida en el artículo 3 de esta Orden.

3.– Egunean izatea zerga-betebeharrak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekikoak.

3.– Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, en su caso, de la Seguridad Social.

4.– Minimis-araubideko 200.000 euro baino gehiagoko laguntzarik jaso ez izana, ez azken bi ekitaldietan, ez uneko ekitaldian.

4.– No haber percibido ayudas sujetas al régimen de minimis por un importe total superior a 200.000 euros en los dos últimos ejercicios y en el ejercicio en curso.

5.– Ezin izango dira aurkeztu, kasuan kasuko zigorrak ezarritako epean, laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik jaso duten eskatzaileak, ezta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik dutenak ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoa barne.

5.– No podrán concurrir, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni la que se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, incluido lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6.– Diru-laguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak. Diru-laguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko–, halaber, ezinbestekoa izango da halako prozeduretan jasotako diru-laguntzak itzultzea, baldin eta itzulketa-prozeduraren bukaeran hala eskatzen duen ebazpena ematen bada.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. Asimismo, la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada al reingreso de la subvención recibida cuando, a la finalización de un procedimiento de reintegro, se hubiera dictado resolución en tal sentido.

7.– Era berean, Diru-laguntzei buruzko 28/2013 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

7.– Igualmente deben cumplirse los requisitos señalados en el artículo 13 de la Ley 28/2013 General de Subvenciones.

7. artikulua.– Proiektuak gauzatzeko epea.

Artículo 7.– Plazo para realizar los proyectos.

Diru-laguntzaren xede diren proiektuek hasita egon behar dute, edo 2017ko ekitaldian hasi, eta 2018ko urriaren 2a baino lehen amaitu. Ezingo da gauzatzeko epea data horietatik aurrera atzeratu edo luzatu.

Los proyectos objeto de subvención deberán estar ya iniciados o iniciarse dentro del ejercicio 2017 y finalizar antes del 2 de octubre de 2018, sin que quepa el aplazamiento o ampliación del plazo de ejecución más allá de esas fechas.

8. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes, a computar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden.

2.– Interesdunek bide elektronikoak edo presentzialak erabili ahal izango dituzte prozedura honetako izapide guztiak eskatzeko, kontsultatzeko eta bideratzeko.

2.– Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos y presenciales.

3.– Eskaerak era presentzialean aurkeztu ahal izango dira, honako toki hauetan: Zuzenean zerbitzuan, EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoetan) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan. Eskaerak Kultura Ondarearen Zuzendaritzari zuzenduko zaizkio: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

3.– Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Añadiendo, simplemente, que las solicitudes se dirigirán a la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz).

4.– Eskaera-eredua eskuragarri egongo da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, bai eta Kultura Ondarearen Zuzendaritzan eta Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan ere.

4.– El modelo de solicitud estará disponible en la sede electrónica del Gobierno Vasco, así como en la Dirección de Patrimonio Cultural y oficinas de Zuzenean.

5.– Eskaerak modu elektronikoan aurkeztu ahalko dira Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, helbide honetan:

5.– Las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección:

– Gaztelaniaz: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/-/2017/investigacion-patrimonio-cultural/es/

– Castellano: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/-/2017/investigacion-patrimonio-cultural/es/

– Euskaraz: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/-/2017/kultura-ondarea-ikerketa/eu/

– Euskera: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/-/2017/kultura-ondarea-ikerketa/eu/

6.– Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: https://www.euskadi.net/nirekudeaketak

6.– Los trámites posteriores a la solicitud por canal electrónico, se realizan a través de http://www.euskadi.net/misgestiones

7.– Eskaera egiteko eta dokumentuak aurkezteko, bide presentziala edo elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke-eta.

7.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

8.– Eskaerak bide presentzialez nahiz bide elektronikoz izapidetzeko zehaztapenak eta ereduak eskuragarri daude egoitza elektronikoan, artikulu honen 5. zenbakian zehaztutako helbidean.

8.– Las especificaciones y modelos para tramitar las solicitudes, tanto por canal presencial como electrónico, están disponibles en la sede electrónica en la dirección indicada en el apartado 5 de este mismo artículo.

Artikulu honen 3. zenbakian adierazitako tokietan ere eskuratu ahal izango dira.

Igualmente estarán disponibles en los mismos lugares señalados en el apartado 3 de este mismo artículo.

9.– Eskatzaileek eskaera eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, aukeran. Era berean, prozedura osoan zehar, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezartzen den moduan.

9.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

9. artikulua.– Eskatzailearen betekizunak egiaztatzea.

Artículo 9.– Acreditación de requisitos de la persona solicitante.

1.– Agindu honen 3. artikuluan exijitutako titulazioa egiaztatzeko, tituluaren edo hori lortzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiriaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko da, eta, horrekin batera, eskatzailearen espediente akademikoaren ziurtagiria, non adierazten baita zein diren eskatzaileak titulua lortzeko egin eta gainditutako ikasgaiak edo gaiak.

1.– La acreditación de la posesión de la titulación exigida en el artículo 3 se realizará mediante copia compulsada del título o del justificante de haber abonado los derechos para obtención del mismo, al que se adjuntará un certificado del expediente académico de la persona solicitante, donde figuren las asignaturas o materias cursadas y superadas por la persona solicitante para la obtención de la titulación.

2.– Eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko du, behar beste aldiz, organo kudeatzaileak, eta horretarako ez du eskatzaileen baimenik beharko, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y, en su caso, de la Seguridad Social, por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como sea necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.6 artikuluari jarraituz, eskaerarekin batera egindako erantzukizunpeko adierazpen baten bitartez, honako betebehar hauek egiaztatuko dira:

3.– En aplicación del artículo 50.6 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes obligaciones:

– Eskaera izapidetzeko unean ebazteke dauden xede berarako beste diru-laguntza, laguntza edo sarrera batzuk eskatu direla jakinarazi behar du eskatzaileak, edo xede berarako beste diru-laguntzarik, laguntzarik edo sarrerarik jaso ez izanaren erantzukizunpeko adierazpena egin.

– Comunicación de otras solicitudes de subvención, ayudas o ingresos para la misma finalidad que en el momento de tramitar la solicitud estén pendientes de resolución, y declaración responsable de no haber obtenido otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad.

– Minimis-araubideko laguntzei buruzko adierazpena aurkeztuko du (dagokion formularioaren eskaeran jasota dago).

– Se adjuntará declaración sobre ayudas de minimis incluida en la solicitud el formulario correspondiente.

– Eskatzaileak ez du izan behar diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratibo edo penalik, ezta diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriaren ondoriozkoak barne (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrena).

– No hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Halaber, eskatzaileak adierazi beharko du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako agirietan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela diru-laguntza jasotzeko ezarritako betekizunak, indarrean diren araudian ezarritakoak.

– Así mismo, la persona solicitante deberá manifestar que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

4.– Eskatzaileak eskubidea dauka lehendik administrazio publikoen esku dauden datuak eta agiriak ez aurkezteko, 39/2015 Legearen 28. artikuluarekin bat etorriz. Hala eginez gero, adierazi beharko du zer administrazio-organotan eta noiz aurkeztu zituen; datu pertsonalak jasotzen dituzten agirien kasuan, interesdunaren berariazko baimena beharko da.

4.– El solicitante podrá ejercer, de acuerdo al artículo 28 de la Ley 39/2015, el derecho a no aportar datos y documentos en poder de las Administraciones Públicas. En este caso, se deberá indicar ante que órgano administrativo y en que momento se presentaron; mediando, para los casos en los que se contengan datos personales, consentimiento expreso del interesado.

10. artikulua.– Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 10.– Documentación que deberá acompañar a la solicitud.

Eskaeraz gainera, eskatzaileak agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

Junto con la solicitud, la persona solicitante deberá aportar los siguientes documentos:

1.– Egingo duen ikerketa-proiektuaren memoria. Memoriak 15 orri izango ditu gehienez, eta epigrafe hauetan egituratuta egongo da:

1.– Memoria del proyecto de investigación a realizar. Esta memoria tendrá una extensión máxima de 15 folios y deberá estar estructurado en los siguientes epígrafes:

– Titulua.

– Título.

– Proiektuaren aurkezpena.

– Presentación del proyecto.

– Proiektuaren helburu zehatzak (diru-laguntzaren iraupena aintzat hartuta).

– Objetivos concretos del proyecto (teniendo en cuenta la duración de la subvención).

– Gaiaren interesa eta ikerketen uneko egoera.

– Interés del tema y estado actual de las investigaciones.

– Lan-hipotesia, -metodologia eta -plana, eta dagokion kronograma.

– Hipótesis, metodología y plan de trabajo con su correspondiente cronograma.

– Iturri eta bibliografia espezifikoak.

– Fuentes y bibliografía específicas.

2.– Eskatzailearen curriculum vitaea eta, hala badagokio, proiektua egingo duen taldea osatzen duten pertsonena.

2.– Currículum vitae de la persona solicitante y, en su caso, de las personas que integren el equipo que va a realizar el proyecto.

3.– Proiektuko diru-sarreren eta gastuen aurrekontu xehatua, 8. artikuluan adierazitako tokietan eskuragarri dagoen «Gastuen aurrekontua» izeneko ereduaren araberakoa.

3.– Presupuesto desglosado y detallado de ingresos y gastos del proyecto, según el modelo «Presupuesto de gastos» disponible en los lugares indicados en el artículo 8.

4.– Zientzia-erakunde bati lotutako unibertsitate-irakasle edo ikerlari doktore baten txostena, aurkeztutako proiektua bermatzen duena. Aurkeztutako proiektua bigarren edo hirugarren zikloko unibertsitate-irakaskuntza arautu baten esparruan egiten bada (master-tesia edo doktorego-tesia), horren berri eman beharko da txostenean, amaierako balorazioan aintzat har dadin.

4.– Informe de un profesor o profesora universitaria o de un investigador/a doctor/a con vinculación a una institución de carácter científico, avalando el proyecto presentado. En el caso de que el proyecto presentado se realice en el marco de una enseñanza universitaria reglada de segundo o tercer ciclo (tesis master o tesis doctoral), se deberá acreditar este extremo en el informe, de modo que sea tenido en cuenta en su valoración final.

11. artikulua.– Laguntzak kudeatzea.

Artículo 11.– Gestión de las ayudas.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdi honetan aurreikusten diren diru-laguntzak.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

12. artikulua.– Dokumentazioa aztertzea eta akatsak zuzentzea.

Artículo 12.– Revisión de la documentación y subsanación de defectos.

1.– Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egiaztatuko du eskaera epe barruan eta eskatutako moduan egin dela, bai eta eskatzen den dokumentazio guztia aurkeztu dela ere.

1.– La Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, verificará que la solicitud se ha realizado en plazo y forma, así como que ha sido acompañada de la documentación exigida.

2.– Eskabidearen tramitea onartzeko beharrezkoa den dokumenturen bat falta bada edo dokumentu horietan zerbait gaizki dagoela ikusten bada, edo balioesteko aurkeztutako dokumentazioan akatsak aurkitzen badira, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko, eta hau ohartaraziko zaio: eskatutakoa egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela ulertuko da, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela (ebazpen baten bidez emango zaio horren berri).

2.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquéllos, así como en el caso de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa Resolución.

13. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 13.– Comisión de Valoración.

1.– Diru-laguntzaren helburu diren jarduerak baloratzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean xedatua errespetatuz), eskaerak aurkezteko epea amaituta eta zein onartu diren eta zein ez erabaki ondoren. Batzorde horrek, ezarritako esleipen-irizpideak aplikatuta, dagokion ebazpen-proposamena igorriko dio Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeari.

1.– Para la valoración de las actividades para las que se ha solicitado subvención, una vez finalizado el plazo de presentación y resueltas las cuestiones de admisión e inadmisión, se constituirá una Comisión de Valoración de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres, que aplicando los criterios de adjudicación establecidos elevará la oportuna propuesta de Resolución al Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes.

2.– Honako hauek osatuko dute batzordea:

2.– La Comisión estará integrada por:

– Kultura Ondarearen zuzendaria. Batzordeburua izango da, eta boto-berdinketak gertatuz gero, bere kalitate-botoaz ebatziko ditu.

– El Director de Patrimonio Cultural, que ejercerá las funciones del Presidente de la Comisión de Valoración y dirimirá, con su voto de calidad, los empates que pudieran producirse.

– Euskal Kultura Ondarearen Zentroko arduraduna.

– La Responsable del Centro de Patrimonio Cultural Vasco.

– Kultura Ondarearen Zuzendaritzako bi teknikari, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeak izendatuak. Haietako bat batzordeko idazkaria izango da.

– Dos técnicos/as de la Dirección de Patrimonio Cultural, nombrados por el Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, ejerciendo uno/a de ellos/as de Secretario/a de la Comisión.

– Unibertsitate-irakasle bat edo, bestela, izen handiko ikerlari bat, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeak izendatuta.

– Un profesor/a de universidad o, en su caso, investigador/a de reconocido prestigio, nombrado/a por el Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da balorazio-batzorderen osaera, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 49.2 artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz.

La composición de la Comisión de Valoración se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Balorazio-batzordeak egoki deritzonean, proiektuari dagokion gaian aditu diren aholkularien laguntza eskatu ahal izango du.

3.– Cuando la Comisión de Valoración lo estime conveniente, podrá recabar la colaboración de personas asesoras, expertas conocedoras en la materia de que trata el Proyecto.

4.– Organoa balio osoz eratzeko, hau da, bilkurak egiteko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko, batzordeburuak eta idazkariak bilkuran egon behar dute, edo, bestela, haien ordezkoek, eta, gutxienez, kideen erdiek.

4.– Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros.

5.– Balorazio-batzordeko kideak abstenitu egingo dira eta ezetsiak izan daitezke, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

5.– Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse y podrán ser recusados, en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

14. artikulua.– Diru-laguntzak emateko prozedura.

Artículo 14.– Procedimiento de concesión.

1.– Agindu honetan jasotako diru-laguntzak emateko, norgehiagoka-prozedura hau erabiliko da:

1.– Las subvenciones contempladas en esta Orden se otorgarán mediante el siguiente procedimiento de concurrencia competitiva:

– Behin eskaerak aurkezteko epea bukatu ostean, eta, kasua bada, 12.2 artikuluan aurreikusi izapidea gauzatzean, agindu honetan ezarritako betekizunak konplitzen dituzten jarduerak ebaluatu egingo ditu balorazio-batzordeak, 15. artikuluan finkatzen diren irizpideekin bat etorriaz.

– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y sustanciado, en su caso, el trámite previsto en el artículo 12.2, las actividades presentadas que cumplan los requisitos establecidos en esta Orden serán evaluadas por la Comisión de Valoración atendiendo a los criterios que se fijan en el artículo 15.

– Diru-laguntza jaso ahal izateko, proiektuek, gutxienez, 50 puntu jaso behar dituzte ebaluazio-fasean.

– Únicamente accederán a las ayudas aquellos proyectos que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 50 puntos en la fase de evaluación.

2.– Baldin eta bi proiektuk edo gehiagok ikerketa-gai edo -ikuspegi berdina edo antzekoa badute eta, ebaluazioa egin ostean, 50 puntu edo gehiago lortzen badute, puntuazio txikiena lortu dutenak baztertuko dira, eta puntuazio handiena duenari baino ez zaio emango diru-laguntza.

2.– En caso de que se presenten dos o más proyectos cuyo objeto de investigación y enfoque sean igual o similar, y tras su evaluación consigan 50 o más puntos, quedarán excluidos aquellos que hubieran alcanzado menor puntuación, manteniéndose exclusivamente el de mayor puntuación.

3.– Hainbat proiektuk puntuazio bera lortzen badute, agindu honen 15. artikuluaren e) letran puntuaziorik handiena lortu duenak izango du abantaila. Berdinketak jarraituz gero, eskatzaile gazteenak izango du abantaila, agindu honen espirituarekin koherentzian.

3.– En caso de empate en la puntuación obtenida por varios proyectos, se posicionará con ventaja aquel que consiga mayor puntuación en el apartado e) del artículo 15 de esta Orden. De persistir el empate, tomará ventaja el solicitante más joven, en coherencia con el espíritu de esta Orden.

4.– Eskatutako diru-laguntzaren % 100 emango zaie gehienez; betiere, agindu honen 19. artikuluan zehaztutako gehieneko muga errespetatuta. Proiektuek lortutako puntuazioak markatzen duen ordenari jarraikiz emango da laguntza, harik eta baliabide ekonomikoak agortu arte. Azkeneko lekuan dagoen proiektua diruz laguntzeko zenbatekoari dagokionez, zenbatekoa ez bada % 100era iristen, zenbateko txikiagoa emango da; betiere, balorazio-batzordeak uste badu hala eta guztiz ere bermez gauzatu ahal izango dela. Dena dela, kasu horretan, gutxitzeak ezingo du gainditu eskatutako diru-laguntzaren % 25.

4.– Se concederá a estos hasta el 100% de la subvención solicitada, respetando, en todo caso, él límite máximo que establece el artículo 19 de esta Orden. Se otorgará la ayuda, siguiendo el orden marcado por la puntuación obtenida por los proyectos, hasta agotar los recursos económicos disponibles. En cuanto a la cuantía económica disponible para subvencionar el proyecto que entre en último lugar, en el caso de que esta cuantía no llegue al 100%, la misma le será concedida minorada, siempre que la comisión de valoración considere que aun así será viable su ejecución con garantías. No obstante, en tal caso, la minoración no puede superar el 25% de la subvención solicitada.

15. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 15.– Criterios de valoración.

Diru-laguntza emateko eta zenbatekoa zehazteko, alderdi hauek baloratuko dira (guztira, 100 puntu izango dira):

Para la concesión de la subvención y la determinación del importe, se valorarán los siguientes aspectos sobre un total de 100 puntos:

a) Azterketa-xede orokorra duten proiektuak, kultura-ondare ugari biltzen dituztenak. Hori ez da ulertuko kopuruari dagokionez, baizik eta koherentzia duen ondasun-multzo gisa, tipologia, kronologia, eskualde bat eta abar. Gehienez ere, 15 puntu. Tipologia baten ondasun orokorrak direnean edo Euskal Autonomia Erkidegoa denean xede-eremua, 15 puntu emango dira; ondasun-multzo partzial esanguratsu bat aztertzen denean edo lurralde historiko bat denean xede-eremua, berriz, 10 puntu; eta elementu puntualak direnean (ez nahitaez banakakoak), aldiz, 5 puntu.

a) Proyectos cuyo objeto de estudio sea de carácter general, englobando una pluralidad de bienes culturales, entendiendo esta no como una cuestión de número sino como el hecho de tratarse de un grupo de bienes con coherencia, de una tipología, cronología, una comarca etc.: hasta 15 puntos. Se otorgarán 15 puntos cuando se trate de la generalidad de los bienes de una tipología o tenga por ámbito la Comunidad Autónoma, 10 cuando se estudie un conjunto de bienes parcial significativo o con ámbito en un Territorio Histórico y 5 cuando se trate de un elemento o elementos de forma puntual (no necesariamente individual).

b) Egoera edo kokapenagatik lehentasunezko jo daitezkeen kultura-ondareak aztergai dituzten proiektuak, honako irizpide hauek tarteko: ondarea zer inguru geografikotan dagoen edo zer jakintza-arlotakoa den, nolako kontserbazio-egoeran dagoen, babes-mekanismoak ezartzeko zailtasun handia duen: gehienez, 15 puntu.

b) Proyectos centrados en torno a bienes culturales cuya situación les hace candidatos prioritarios para su estudio, bien por el marco geográfico o área de conocimiento en que se localizan, bien por su estado de conservación, así como por la mayor dificultad para articular mecanismos de protección para ellos: hasta 15 puntos.

c) Beste iturri batzuen artean landa-lana baliatzen duten proiektuak: gehienez ere, 15 puntu, egin beharreko landa-lanen bolumenaren arabera. Hainbat elementutan luze-zabaleko indusketa arkeologikoak edo zundaketa arkeologikoak egitea eskatzen duten lanetarako, 15 puntu emango dira; elementu batean zundaketa puntualak egin behar badira edo hainbat elementutan administrazio-baimenik behar ez duten landa-lanak egin behar badira, berriz, 10 puntu; eta administrazio-baimenik behar ez duen landako prospekzio edo esku-hartze puntualak egin behar badira, aldiz, 5 puntu.

c) Proyectos que, entre otras fuentes, acudan también al trabajo de campo: hasta 15 puntos, en función del volumen de los trabajos de campo a realizar. Se otorgarán 15 puntos para los trabajos que requieran una excavación arqueológica en extensión, o sondeos arqueológicos en varios elementos; 10 cuando se trate de sondeos puntuales en un elemento, o intervención de campo sin necesidad de permiso administrativo en varios; y 5 cuando se trate de prospección o intervención puntual de campo no sujeta a permiso administrativo.

Landa-lanak izango dira Ondare Arkeologikoari buruzko 7/1990 Legearen 45. artikuluan jasotakoak, bai eta azterlanaren xede diren kultura-ondasunei buruzko datuak «in situ» biltzea dakarten beste modalitate batzuk ere: elkarrizketak, inkestak, ondasunak berrikustea datuak biltzeko, higiezinen azterketa estratigrafikoa eta abar.

Se entiende por intervención de campo, además de las recogidas en el artículo 45 de la Ley 7/1990 para el patrimonio arqueológico, otras modalidades de trabajo de campo que suponen la recogida de datos «in situ» de los bienes culturales objeto de estudio: entrevistas, encuestas, revisión de los bienes para toma de datos, análisis estratigráfico de inmuebles etc.

d) Ikerketa gauzatzeko, jatorrizko dokumentu-iturrietara sistematikoki jotzen duten proiektuak: gehienez ere, 15 puntu, kontsultatu beharreko dokumentazio-bolumenaren arabera. Hainbat agiritegi kontsultatzea eskatzen duten proiektuetarako, 15 puntu emango dira; dokumentu-artxibo bat iturri dutenetarako, berriz, 10 puntu; eta bestelako iturri berrietara jotzen duten proiektuetarako, aldiz, 5 puntu.

d) Proyectos que acudan a las fuentes documentales primarias de forma sistemática para llevar a cabo la investigación: hasta 15 puntos, en función del volumen de la documentación a consultar. Se darán 15 puntos a aquellos proyectos que impliquen la consulta de varios archivos documentales; 10 a los que acudan a un archivo documental; y 5 a los proyectos que acudan a otros tipos de contenedores de fuentes inéditas.

e) Proiektuaren kalitatea eta interesa. Atal hau baloratzeko, kontuan hartuko dira, besteak beste, proiektuan zenbateraino zehazten diren garatuko diren jarduerak, nolako metodologia erabiliko den, aurrekontua arrazoizkoa den eta ikerketa berri den. Gehienez, 20 puntu.

e) La calidad e interés del proyecto. Para la valoración de este apartado se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, el grado de detalle que describe el proyecto sobre las actividades a desarrollar, asi como la metodología planteada, la racionalidad del presupuesto y el carácter inédito de la investigación. Hasta 20 puntos.

f) Ikerketa-proiektu zabalago baten parte izatea (esaterako, doktorego-tesi bat), baina nortasun propioarekin. Gehienez ere, 10 puntu.

f) El hecho de formar parte de un proyecto de investigación más amplio (por ejemplo tesis doctoral), pero con entidad propia: hasta 10 puntos.

g) Ikerketaren emaitzek kultura-ondarea babesteko duten aplikazio praktikoa: gehienez ere, 5 puntu.

g) El mayor o menor grado de aplicación práctica de los resultados de la investigación a la protección del patrimonio cultural: hasta 5 puntos.

h) Ondare higigarria edo ondare immateriala aztergai duten proiektuei 5 puntu emango zaizkie.

h) Se otorgarán 5 puntos a los proyectos cuyo objeto de estudio sea patrimonio mueble, así como patrimonio inmaterial.

16. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 16.– Resolución.

1.– Balorazio-batzordeak ebazpen-proposamen arrazoitu bat egingo du, eta, espediente osoarekin batera, Kulturako sailburuordeari igorriko dio, ebazpena eman dezan.

1.– La Comisión de Valoración elaborará una propuesta de Resolución motivada que será remitida, junto a todo el expediente, al Viceconsejero de Cultura para la pertinente Resolución.

2.– Ebazpenak honako hauek jasoko ditu, gutxienez:

2.– La Resolución contendrá, como mínimo:

a) Diruz lagundutako proiektuak eta esleitutako diru-zenbatekoak, bai eta ordainketa-faseak ere.

a) Los Proyectos subvencionados y la cuantía de las ayudas adjudicadas así como la secuenciación del pago.

b) Eskatutako laguntza ukatu zaien proiektuen zerrenda, horretarako arrazoiak azalduta.

b) Los Proyectos a los que no se les ha otorgado la ayuda solicitada, motivando tal hecho.

c) Onartu ez diren proiektuak, horretarako arrazoiak azalduta.

c) Los proyectos inadmitidos, con expresión de la razón de dicha inadmisión.

d) Diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko epea, agindu arautzailearen 7. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

d) El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Orden reguladora.

e) Behin proiektua amaituta, emandako diru-laguntzak justifikatzeko era eta epea, agindu honetako 20.2 artikuluak dioenari jarraituz.

e) La forma y el plazo de justificación de las subvenciones concedidas, finalizada la ejecución del proyecto, en los términos que el artículo 20.2 de la presente Orden señala.

f) Diruz lagundutako jarduera gauzatzeko berme gisa bidezko iritzitako beste edozein betebehar.

f) Cualquiera otra obligación que se estime procedente, en orden a garantizar la ejecución de la actividad subvencionada.

3.– Ebazpena, gehienez, bost hilabeteko epean jakinaraziko da, eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunetik hasita.

3.– La Resolución será notificada en el plazo máximo de cinco meses, a contar desde el día de la finalización del plazo de la presentación de las solicitudes.

Nolanahi ere, akatsak zuzentzeko epea irekiko balitz, aipatu den epea etenda geratuko da, pertsona edo entitate interesdunari bidalitako jakinarazpena jasotzen denetik eta hark jakinarazpen horri erantzuten dion arte.

No obstante, en el supuesto de que se hubiera abierto un plazo para la subsanación de defectos, el plazo aludido quedará suspendido durante el lapso que media entre la recepción de la notificación remitida a la persona o entidad solicitante y la respuesta a la misma.

4.– Esandako epeetan ez bada ebazpenik jakinarazten, eskabideei uko egin zaiela ulertu ahal izango da, isiltasun administratiboaren bidez, administrazio-prozedurari buruzko arauetan ezarritakoari jarraituz.

4.– La no notificación de la Resolución en los plazos establecidos podrá entenderse como denegación de las correspondientes solicitudes a los efectos del silencio administrativo fijado en la normativa sobre procedimiento administrativo.

5.– Laguntzak eskatzen dituztenei jakinaraziko zaie ebazpena, eta, horretaz gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, herritar oro jakitun izan dadin.

5.– Sin perjuicio de la notificación de la Resolución a quienes solicitan las ayudas, será publicada, para general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco.

6.– Jakinarazitako ebazpenaren aurka, edo ebazteko epea igarota berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek gorako errekurtsoa aurkez dezakete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan xedatuari jarraikiz.

6.– Contra la Resolución que se notifique, o transcurrido el plazo para resolver sin que haya recaído resolución expresa, podrá interponerse por los interesados recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

17. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las personas o beneficiarias.

Agindu honetan zehaztu eta arautzen diren diru-laguntzen onuradunek ondoren azaltzen diren betebeharrak bete beharko dituzte:

Las personas beneficiarias de las subvenciones contempladas y reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Alde horretatik, diru-laguntza eman zaiela aditzera ematen duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek ez badiote diru-laguntzari idatziz espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Laguntza zertarako eman den, hartarako erabili beharko da, ez beste ezertarako.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Edozer administraziok edo erakunde publiko nahiz pribatuk xede berarako emandako diru-laguntzen, sarreren edo baliabideen berri ematea, lortutako laguntza horien ukoari edo onarpenari buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera.

3.– Comunicar la obtención de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualesquier administración o entes tanto públicos como privados, junto con una declaración responsable sobre la renuncia o aceptación de dichas ayudas obtenidas.

4.– Diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein baldintza objektibo zein subjektiboren aldaketa oro jakinaraztea. Eta diruz lagundutako jardueren exekuzioan atzerapenak eragin ditzaketen jazoerak edo zirkunstantziak –baldin eta proiektua exekutatzeko ezintasuna badakarte– albait arinen komunikatu beharko dira.

4.– Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. En especial, será obligatorio comunicar, a la mayor brevedad posible, cualquier circunstancia o hecho que provoque un retraso en la ejecución de las actividades subvencionadas que vaya a derivar en la imposibilidad de ejecución del proyecto.

5.– Euren funtzioak egiten ari direlarik, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazioa ematea, jasotako diru-laguntzei dagokienez, eta, orobat, haiek dituzten ikuskatze-, segimendu-, egiaztapen- eta kontrol-ahalmen zein -funtzioei men egitea.

5.– Facilitar a la Dirección de Patrimonio Cultural así como a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones, respecto de las subvenciones percibidas, así como someterse a sus funciones o facultades de control, comprobación, seguimiento e inspección de las actividades subvencionadas.

6.– Ikerketaren ondoriozko testuetan, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren diru-laguntza jaso dela aipatzea, eta Sailaren logotipo ofiziala ere jasotzea. Proposatutako ikerketarako eman den diru-laguntzak etorkizunean doktorego-tesi bat egiteko bide ematen badu, tesia amaitzean, eskatzaileak Eusko Jaurlaritzak emandako laguntza adierazi beharko du horretan, bai eta ale bat Kultura Ondarearen Zuzendaritzara igorri ere.

6.– Incorporar en los textos el resultado de la investigación, la mención de que ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco e incluir el logo oficial del Departamento. En el caso de que la subvención que se haya concedido para la investigación propuesta dé lugar en el futuro a una tesis doctoral, a la conclusión de esta última el solicitante deberá hacer constar en ella la ayuda concedida por el Gobierno Vasco y remitir un ejemplar a la Dirección de Patrimonio Cultural.

7.– Diru-laguntza baliatzen duen bitartean, oinarri hauen ondoriozko arauak betetzea etenik gabe.

7.– Cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de la subvención las normas que resulten de estas bases.

8.– Ikerlana amaitzea eta diru-laguntza justifikatzeko eskatutako dokumentazioa igortzea 20.3 artikuluan adierazitako gehieneko epean.

8.– Finalizar su trabajo de investigación y remitir la documentación requerida para la justificación de la subvención en el plazo máximo señalado en el artículo 20.3.

9.– Era berean, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

9.– El resto de obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

18. artikulua.– Diruz lagundutako jardueren gaineko kontrola eta segimendua.

Artículo 18.– Control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, agindu hau kudeatzeko arduraduna den aldetik, diruz lagundutako jardueren kontrola eta jarraipena egingo du.

La Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, como responsable de la gestión de la presente Orden, velará por el control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Horretarako, eta legez beste entitate eta erakunde publiko batzuei dagozkien eskumenak urratu gabe, Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio diruz lagundutako jarduerak zuzen gauzatzen direla bermatzeko egoki iritzitako ikuskatze eta egiaztapenak egitea.

A tal efecto, y sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden a otras entidades y organismos públicos, corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural la realización de cuantas inspecciones y comprobaciones estime oportunas o necesarias en orden a garantizar la correcta ejecución de las actividades subvencionadas.

19. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa eta ordaintzeko era.

Artículo 19.– Cuantía y forma de pago de la subvención.

1.– Agindu honen babesean eman beharreko diru-laguntzak zatika ordainduko dira, era honetan:

1.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden serán abonadas fraccionadamente, del siguiente modo:

a) Lehen ordainketa, diru-laguntzaren guztizkoaren % 50ekoa, diru-laguntza esleitzen den unean.

a) Un primer pago por importe del 50% de la subvención, en el momento de la concesión.

b) Gainerako % 50a diru-laguntza emateko ebazpenean zehaztutakoari jarraikiz ordainduko da, gastua justifikatu ondoren, diru-laguntzaren indarraldia amaitzean eta aurretik eskatutako dokumentazioa aurkeztuta.

b) El abono del 50% restante del total se efectuará conforme a lo establecido en la Resolución de concesión, previa justificación del gasto, al final de la vigencia de la subvención y previa presentación de la documentación requerida.

2.– Eskatutako eta proiektuaren aurrekontuan jasotako diruz laguntzeko moduko gastuen % 100 (ehuneko ehun) hartu ahal izango dute diru-laguntzek, betiere proiektuko 13.500 (hamahiru mila eta bostehun) euro gainditu gabe eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren aurrekontu-kontsignazioen barruan.

2.– Las ayudas podrán alcanzar hasta el 100% (cien por cien) de los gastos solicitados e incluidos en el presupuesto del proyecto, sin superar en ningún caso los 13.500 euros (trece mil quinientos euros) por proyecto, y siempre dentro de las consignaciones presupuestarias del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

3.– Diru-laguntza hau ez da bateragarria izango edozer motatako beka edo laguntzarekin edo diru-laguntzaren xede-jarduerara bideratutako bestelako sarrerekin.

3.– El disfrute de esta subvención es incompatible con cualquier otro tipo de beca, ayuda o cualquier otro ingreso destinado a la actividad objeto de la subvención.

4.– Eskatzailea ez badago erregistratuta Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan edo aldatu egin nahi baditu erregistro horretan dituen banku-datuak, bide presentzialez edo elektronikoz egin ahal izango du:

4.– En caso de que la persona beneficiaria no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas, podrá hacerlo tanto por el canal presencial como por el electrónico:

– bide presentzialez: 8. artikuluan adierazitako administrazio-bulegoetan eskura daitekeen formularioen bidez, baita helbide elektroniko honetan ere: https://www.euskadi.eus/y22-izapide/eu/contenidos/autorizacion/alta_terceros/eu_7999/hirugarrenaren_alta.html

– por el canal presencial, mediante el formulario disponible en las dependencias administrativas indicadas en el artículo 8 y también en la siguiente dirección electrónica https://www.euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

– elektronikoki, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/y22-hirualta/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/infor_rtt.html

– por canal electrónico, en la dirección https://www.euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/infor_rtt.html

20. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzea.

Artículo 20.– Justificación de la subvención.

1.– Eskaerak era presentzialean aurkeztu ahal izango dira, honako toki hauetan: Zuzenean zerbitzuan, EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoetan) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan. Eskaerak Kultura Ondarearen Zuzendaritzari zuzenduko zaizkio: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

1.– Las solicitudes podrán presentarse también de forma presencial en Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Añadiendo, simplemente, que las solicitudes se dirigirán a la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz).

Halaber, bide elektronikotik aurkeztu ahal izango da justifikazio-dokumentazioa helbide honetan: http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

Así mismo, la documentación justificativa, podrá ser presentada por medios electrónicos a través de http://www.euskadi.eus/misgestiones

2.– Emandako diru-laguntza justifikatzeko, laguntza eragin duen jarduera jada burutu duela eta egindako gastuak egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko du entitate edo pertsona onuradunak. Alegia, gutxienez, honako hauek:

2.– Para la justificación de la subvención concedida, la entidad o persona beneficiaria deberá presentar la documentación que acredite que se ha realizado la actividad que motivó la subvención y de los gastos ocasionados por la misma, y como mínimo lo siguiente:

a) Egindako jarduera bete izanaren justifikazio-memoria, ahalik eta xehakatuena; eta, horrekin batera, eskaerarako azterlana bermatu duen pertsonak idatzitako txostena, egindako lanari oniritzia emateko eta egoki iritzitako beste ohar batzuk egiteko.

a) Memoria justificativa del cumplimiento de la actividad realizada, lo más detallada posible; acompañada de un informe suscrito por la persona que haya avalado el estudio para la solicitud en el que se dé el visto bueno al trabajo realizado y en el que podrá hacer otras anotaciones que entienda pertinentes.

b) Diruz lagundutako ikerlanaren amaiera-dokumentuaren kopia bat; eta, horrekin batera, laburpen elebidun bat (euskaraz eta gaztelaniaz), gehienez ere 1.800 karakterekoa. Amaiera-dokumentuaren testua Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzuaren estilo-arauei jarraikiz idatziko da. Justifikazioa era presentzialean egiten bada, formatu digitalean aurkeztuko da, euskarri fisiko batean grabatuta (CD/DVD, USB memoria, eta abar). Bide elektronikoa erabiltzen bada eta 30 MB baino handiagoa bada, helbide elektroniko bat adieraziko da memorian, hain zuzen ere organo kudeatzaileak lana jasotzen duten fitxategiak deskargatu ahal izan ditzan. Bide presentziala hautatzen dutenek ere erabil dezakete prozedura hori.

b) Una copia del documento final del trabajo de investigación subvencionado, acompañado de un resumen bilingüe –en euskera y castellano– que no excederá de 1800 caracteres. El texto del trabajo se editará de conformidad con las normas de estilo del Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco. En el caso de que la justificación se haga mediante el canal presencial, se presentará en formato digital y grabada en un soporte físico (CD/DVD, lápiz de memoria...). En el caso de que se utilice el canal electrónico y si su tamaño superara los 30 MB, se indicará en la memoria una dirección electrónica desde la que el órgano gestor pueda descargar el/los ficheros que contengan el trabajo. Este procedimiento también podrá ser utilizado por las personas que utilicen el canal presencial.

Nolanahi ere, aurkeztutako emaitzek hasiera batean eskaerarekin batera aurkeztutako memoriaren planteamenduekin bat etorri beharko dute.

En todo caso los resultados entregados deberán estar en consonancia con los planteamientos de la memoria inicial presentada con la solicitud.

c) Jarduera gauzatzeak eragindako gastuen egiaztagiriak: diruz lagundutako jarduera gauzatzeak eragindako gastuak egiaztatzeko jatorrizko fakturak edo beste edozer agiri; horien zenbatekoak aurkeztutako gastu-aurrekontuaren zenbateko osoaren baliokide izan behar du. Aipatu egiaztagirien kopia konpultsatuek ere balio dute.

c) Justificantes de los gastos ocasionados por la ejecución de la actividad: facturas originales o cualquier otro documento acreditativo de los gastos ocasionados por la ejecución de la actividad subvencionada, por una cuantía equivalente al importe total del presupuesto de gastos presentado. Serán válidas igualmente las copias compulsadas de dichos justificantes.

d) Zinpeko adierazpen bidez, diruz lagundutako jardueraren gastu eta sarreren behin betiko balantze orekatua, ahalik eta xehakatuena. Adierazpen horretan, erantzukizunpeko adierazpen bat jasoko da, non ziurtatuko baita Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntza baino ez dela jaso xede horretarako.

d) Mediante declaración jurada, balance definitivo y equilibrado, lo más desglosado posible de los gastos e ingresos de la actividad subvencionada, que incluirá una declaración responsable de no haber recibido ayuda alguna diferente a la del Departamento de Cultura y Política Lingüística para este mismo objeto.

3.– Egiaztagiriak 2018ko urriaren 2a baino lehen aurkeztu beharko dira, egun hori barne.

3.– La documentación de la justificación deberá ser presentada antes del 2 de octubre de 2018, incluido éste.

4.– Betiere, Diru-laguntzen Lege Orokorraren 30. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

4.– En cualquier caso se estará a lo establecido e el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones (38/2003).

21. artikulua.– Diru-laguntzaren likidazioa.

Artículo 21.– Liquidación de la subvención.

1.– Helburua eta irizpideak.

1.– Objeto y criterios.

Justifikatutako diru-zenbatekoa eskaerarekin batera aurkeztutako gastu-aurrekontua baino handiagoa izateak ez du emango eskubiderik hasieran onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa handitzeko.

Bajo ninguna circunstancia la justificación de gastos superior al presupuesto de gastos inicialmente presentado dará derecho a incremento alguno en la subvención inicialmente reconocida.

2.– Prozedura.

2.– Procedimiento.

a) Diru-laguntza justifikatzeko bidalitako dokumentuak behin aztertuta egokitzat jotzen badira, ordaintzeke dagoen diru-kopurua ordainduko da.

a) Una vez analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención, y entendiéndose correctamente justificada, se procederá al pago de la cantidad pendiente correspondiente.

b) Diru-laguntza ematerakoan kontuan hartutako baldintzak gerora aldatzen badira –eta diru-laguntzaren helburua betetzat jotzen bada–, benetako kostuak aurrekontuan jasotakoak baino txikiagoak direnean, diru-laguntzak emateko ebazpena aldatu egingo da. Horretarako, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena egingo du, bi hilabeteko epean, jarduera justifikatzen duen dokumentazioa aurkezteko epea amaitzen den egunetik hasita.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido su objeto, cuando los costes reales hayan sido inferiores a lo presupuestado, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de subvenciones. Para ello, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de la documentación justificativa de la actividad, el Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, dictará la consiguiente resolución de liquidación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari diru-zenbatekorik itzuli behar bazaio, itzulketa egiteko bi hilabeteko epea emango da likidazio-ebazpenean, jakinarazpena egiten denetik hasita; betiere, abenduaren 17ko 689/1991 Dekretuan ezarritako prozedura errespetatuta (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak zehazten dira).

En los casos en los que proceda el reintegro de cantidades a la Tesorería General del País Vasco, en la resolución de liquidación se otorgará un plazo de dos meses desde la notificación de la misma para proceder al reintegro correspondiente, respetando en todo caso el procedimiento establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

22. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 22.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako diru-laguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o, en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Diru-laguntzaren likidazioa egiteko ebazpenean adierazitako zenbatekoa epe barruan ez itzultzea (hala badagokio).

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Kultura Ondarearen 7/1990 Legeari eta hura garatzekoei jarraikiz nahitaez bete behar den beste edozer betebehar.

d) Cualquier otra que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural y sus correspondientes desarrollos.

2.– Artikulu honetako aurreko zenbakian zehaztutako kasuren bat gertatu dela egiaztatzen bada, jasotako zenbatekoak, osorik edo partez, eta dagozkien berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Orokorrari, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusi bezala, arau horietan ezarritakoa bete ondoren eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluari jarraikiz.

2.– La constatación de la existencia de alguno de los supuestos contemplados en el número anterior del presente artículo determinará, en los términos y previo el cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, parcial o totalmente, más los intereses de demora correspondientes, atendiendo al artículo 37.2 de la LGS.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Araudian ezarritakoarekin bat etorriz, agindu honetan ezarritako laguntzak «minimis» arauen mendean daude (araudi hori Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da). Ondorioz, enpresa jakin bati emandako laguntza osoa ezingo da izan 200.000 eurotik gorakoa, hiru ekitaldi fiskalen edozer alditan.

Las ayudas establecidas en la presente Orden respetarán las reglas de «minimis» conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimos- por lo que la ayuda total concedida a una empresa determinada no podrá ser superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritzak jakinarazten dizu emandako datuak eta diru-laguntzen deialdi honetako eskabidean eta fitxategietan agertzen direnak Kultura Ondarearen arloko Laguntzak eta Diru-laguntzak izeneko fitxategi batean sartuko direla, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko abenduaren 2ko Aginduaren bidez araututa dago fitxategi hori. Agindu horren bidez, Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko (hizkuntza-politikaren, kulturaren eta gizarte-hedabideen arloetako) datu pertsonalen fitxategiak arautzen dira (abenduaren 22ko EHAA, 243. zk.). Fitxategi horren helburua da diru-laguntzen deialdi hau eta horrekin zerikusia duten bestelako administrazio-prozedura edo -espedienteak kudeatzea. Fitxategi horren berri aurretik eman zaio Datuak Babesteko Euskal Bulegoari eta datuen erabateko segurtasuna bermatzeko beharrezko segurtasun-neurriak ditu. Datu horiek ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legez agindutako kasuetan izan ezik.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal –LOPD– y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública, la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco le informa de que los datos que facilite y que figuran en la solicitud y formularios de la presente convocatoria de subvenciones pasan a formar parte de un fichero de su titularidad denominado Ayudas y Subvenciones en materia de Patrimonio Cultural, regulado en la Orden de 2 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Departamento de Cultura y Política Lingüística (áreas de política lingüística, cultura y medios de comunicación social) (BOPV n.º 243 de 22 de diciembre de 2015), cuya finalidad es la gestión de la presente convocatoria de subvenciones y de cualquier otro procedimiento o expediente administrativo relacionado con la misma. Dicho fichero ha sido previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos, los cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari (urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikulua), hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, aurrez aipatutako data beretik aurrera (uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. artikulua).

Contra la presente Orden podrán los/as interesados/as interponer recurso potestativo de reposición (artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde la misma fecha, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (artículo 10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio).

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abuztuaren 31.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de agosto de 2017.

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Análisis documental

Euskadi, bien común