Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

161. zk., 2017ko abuztuaren 24a, osteguna

N.º 161, jueves 24 de agosto de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4174
4174

EBAZPENA, 2017ko uztailaren 3koa, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendariarena. Honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluaren Estatutuak argitaratzen dira.

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2017, de la Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos, por la que se publican los Estatutos del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco.

2013ko irailaren 16ko Aginduaren bidez (Herri Administrazio eta Justizia sailburuaren agindua, egun Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila), Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluaren estatutuak onartu ziren, kontseilu horren kudeaketa-batzordeak 2012ko irailaren 17an eta 2013ko irailaren 2an hartutako erabakietan xedatutakoaren arabera. Agindu hori 2013ko urriaren 18an argitaratu zen EHAAn (EHAA, 200. zk.).

Mediante Orden de 16 de septiembre de 2013, del Consejero de Administración Pública y Justicia, actualmente Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, se aprobaron los estatutos del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, en los términos previstos en los acuerdos adoptados el 17 de septiembre de 2012 y 2 de septiembre de 2013, por la Comisión Gestora de dicho Consejo. Dicha Orden fue publicada el 18 de octubre de 2013 en el BOPV (BOPV n.º 200).

Azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 33.6 artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluaren estatutuak EHAAn argitaratu behar dira.

En virtud de lo previsto en el artículo 33.6 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, los estatutos del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco han de ser publicados en el BOPV.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluaren estatutuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea. Estatutu horiek erabaki honi erantsi zaizkio.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco los estatutos del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, los cuales se anexan a la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko uztailaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de julio de 2017.

Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendaria,

La Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos,

ELIXABETE ETXANOBE LANDAJUELA.

ELIXABETE ETXANOBE LANDAJUELA.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LAN HARREMANETAKO GRADUDUNEN KONTSEILUAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DEL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES DEL PAÍS VASCO
I. KAPITULUA
CAPITULO I
IZAERA, NORTASUN JURIDIKOA ETA HELBIDEA
NATURALEZA, PERSONALIDAD JURÍDICA Y DOMICILIO

1. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseilua zuzenbide publikoko korporazio bat da, bere nortasun juridikoa dauka eta jarduteko ahalmen osoa, eta Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Lan Harremanetako Gradudunen Elkargoak ordezkatzen ditu.

Artículo 1.– El Consejo de Graduados Sociales del País Vasco es una Corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que representa a los Colegios de Graduados Sociales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

Haren helburua lan-harremanetako gradudunaren lanbidearen ordezkaritza gorena eta defentsa dira, elkargokide nahitaez egiteko betekizunari eusten zaion bitartean, elkargokideen zerbitzuen kontsumitzaile eta erabiltzaileen interesen babesean inspiratuta, gizartearen interes eta beharrizan orokorrekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan, administrazio publiko ororen aurrean, indarreko legediak orokorrean eta, zehazki, azaroaren 21eko 18/1997 Legeak –tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoa– eta estatutu hauek esleitutako eginkizunak beteta eta aplikatzen zaion legezko beste edozein xedapen errespetatuta, haien artean, besteak beste, hauek: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraua –barne-merkatuaren zerbitzuei buruzkoa–; otsailaren 13ko 2/1974 Legea –elkargo profesionalei buruzkoa–; eta uztailaren 3ko 15/2007 Legea –Lehiaren Defentsari buruzkoa–.

Tiene como objeto la suprema representación y defensa de la profesión de Graduado Social, siempre que se mantenga la exigencia de la colegiación obligatoria, inspirada en la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, en congruencia con los intereses y necesidades generales de la sociedad, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ante cualquier Administración Pública, ejerciendo las funciones que le asigna la legislación vigente en general y en concreto la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, del ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales, los presentes Estatutos y respetando cualquier otra disposición legal que le sea de aplicación, entre las que se encuentran la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales; y la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

2. artikulua.– Dagokion jarduera eremuan, Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo bakoitza guztiz autonomoa da eta bere nortasun juridikoa eta bere xedeak eta helburuak betetzeko jarduteko ahalmen osoa dauzka.

Artículo 2.– En su respectivo ámbito de actuación, cada Colegio de Graduados Sociales es totalmente autónomo y con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para cumplir sus fines y objetivos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluaren legezko ordezkaritza, bai epaiketan bai handik kanpo, haren kontseiluburuari dagokio. Kontseiluburuak eskumena dauka prokuradoreei, abokatuei eta edozein mandatari motari ahalmen orokorrak edo bereziak emateko.

La representación legal del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, tanto en juicio como fuera de él, recaerá en su Presidente, quien se encuentra facultado para otorgar poderes generales o especiales a procuradores, letrados o cualquier clase de mandatarios.

3. artikulua.– Kontseiluak Bizkaiko Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialaren egoitzan dauka bere helbidea, Bilbon, Lutxana kaleko 4an, 2. solairuan, eta beste edozein tokitan egin ditzake bilerak.

Artículo 3.– El Consejo tiene su domicilio en sede del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia, sito en Bilbao, Calle Luchana, 4- 2.º, pudiendo celebrar reuniones en cualquier otro lugar.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
FINES Y FUNCIONES

4. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluak, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuaren barruan, xede hauek izango ditu:

Artículo 4.– El Consejo de Colegios de Graduados Sociales del País Vasco, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tendrá los siguientes fines:

a) Lan-harremanetako gradudunaren lanbidean, modalitate guztietan, jarduteko baldintza orokorren araudian botere publikoekin batera lan egitea.

a) Colaborar con los poderes públicos en la reglamentación de las condiciones generales del ejercicio de la profesión de Graduado Social en todas sus modalidades.

b) Osatzen duten elkargoak koordinatzea, eta lanbidearen interes orokorrak Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkatzea, bereziki administrazio publikoekiko harremanetan, elkargo bakoitzaren autonomia eta eskumena kaltetu gabe.

b) Coordinar a los Colegios que lo integran, así como representar los intereses generales de la profesión en el País Vasco, especialmente en sus relaciones con las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la autonomía y competencia de cada Colegio.

c) Elkargokideen interes korporatiboak defendatzea, autonomia erkidegoan eremua nahiz eragina dauzkaten heinean, kideak berak bere borondatez, pertsonalki eta berariaz hala eskatzen badu.

c) La defensa de los intereses corporativos de los colegiados, en cuanto tengan ámbito o repercusión en la Comunidad Autónoma, siempre y cuando de forma voluntaria, personal y expresa así lo solicite el propio colegiado.

d) Lan-harremanetako gradudunaren lanbidearen independentzia babestea hura murriztea edo urritzea bilatzen duen esku-sartze ororen aurrean.

d) La protección de la independencia de la profesión de Graduado Social frente a cualquier injerencia tendente a restringirla o menoscabarla.

e) Legean ezarritako esparruaren barruan, lanbidearen zaintza eta jarduna ordenatzea, arau deontologikoak eta etikoak betetzen direla zainduz, eta lan-harremanetako gradudunaren lanbidearen izen ona defendatzea.

e) Ordenar dentro del marco establecido en la ley, la vigilancia y el ejercicio de la profesión, velando por el cumplimiento de las normas deontológicas y éticas y defender el prestigio de la profesión de Graduado Social.

5. artikulua.– Honako eginkizun hauek izango ditu, bere eskumeneko lurralde-eremuan:

Artículo 5.– En el ámbito territorial de su competencia, tendrá las siguientes funciones:

a) Lan-harremanetako gradudunaren lanbidearen arau deontologiko komunak jaso eta sortzea.

a) Recoger y elaborar las normas deontológicas comunes a la profesión de Graduado Social.

b) Bere estatutuak onartu eta aldatzea eta, legeak xedatutakoarekin bat, lan-harremanetako gradudunaren lanbidearen jarduna arautzea.

b) Aprobar y modificar sus propios estatutos y regular, de conformidad con la Ley, el ejercicio de la profesión de Graduado Social.

c) Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 54. artikuluak aipatzen dituen arauzko egitasmoen berri ematea.

c) Informar de los proyectos normativos a que se refiere el artículo 54 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko lan-harremanetako gradudunen elkargo guztietan sartutako lan-harremanetako gradudunen errolda egitea eta mantentzea.

d) Formar y mantener el censo de los Graduados Sociales incorporados a todos los Colegios de Graduados Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vaco.

e) Lan-harremanetako gradudunaren lanbideari dagokionez, erakundeak, zerbitzuak eta jarduerak sustatu, sortu eta antolatzea, xede hauek izanik: prestakuntza eta hobekuntza profesionala, kultura sustapena, gizarte eta osasun laguntza, aurreikuspena, lankidetza eta mutualismoa, okupazioa sustatzea eta beste jarduera komenigarri batzuk. Horretarako, administrazioarekin eta dagozkion erakunde eta entitate publiko eta pribatuekin itun eta hitzarmen egokienak ezartzea.

e) Fomentar, crear y organizar instituciones, servicios y actividades, con relación a la profesión de Graduado Social, que tengan por objeto la formación y perfeccionamiento profesional, la promoción cultural, la asistencia social y sanitaria, la previsión, la cooperación y el mutualismo, el fomento de la ocupación y otras actuaciones convenientes. Establecer a tales fines, los conciertos y acuerdos más oportunos con la Administración y la Instituciones o Entidades públicas o privadas que correspondan.

f) Biltzarrak, jardunaldiak, sinposioak eta antzeko ekitaldiak deitu eta egitea.

f) Convocar y celebrar Congresos, Jornadas, Simposios y actos similares.

g) Legediari eta jurisprudentziari buruzko liburu eta lan juridikoak eta informaziokoak kontsultarako editatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko lan-harremanetako gradudunen intereseko arauak eta xedapenak argitaratzea.

g) Editar libros y trabajos de carácter jurídico e informativo sobre la legislación y jurisprudencia para consulta y publicar las normas y disposiciones de interés para los Graduados Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) Botere publikoekin batera lan egitea bere lurraldearen barruan pertsonaren eta erakundeen eskubideak gauzatzen eta erabat garatzen, eta pertsonaren eskubideen eta askatasunen babes, arauketa eta bermerik eraginkor, zuzen eta bidezkoenean.

h) La colaboración con los poderes públicos en la realización y pleno desarrollo de los derechos de la persona y de las instituciones dentro de su propio territorio, y en la más eficiente, justa y equitativa protección, regulación y garantía de los derechos y libertades de la persona.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko lan-harremanetako gradudunen elkargoen, nahiz haietako kideen eskubideak defendatzea, azken kasuan, kideak berak bere borondatez, pertsonalki eta berariaz hala eskatzen duenean, autonomia-erakundeen aurrean dagokion elkargoak hala eskatzen duenean edo legez hala xedatuta dagoenean.

i) Defender los derechos de los Ilustres Colegios de Graduados Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los de sus Colegiados, siempre y cuando, en este último caso, de forma voluntaria, personal y expresa así lo solicite el propio colegiado, ante los Organismos Autonómicos cuando sea requerido por el Colegio respectivo o así esté legalmente establecido.

j) Lanbidea ordezkatzea eta defendatzea administrazioen, erakundeen, auzitegien, entitateen eta partikularren aurrean, alderdi izateko legitimazioarekin, profesionalen interesetan eragina duten auzi guztietan. Eta eskariak egiteko eskubidea erabiltzea, legearen arabera.

j) Ostentar la representación y defensa de la Profesión ante las Administraciones, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares; con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley.

k) Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuaren eskumen publikoak, hark eskuordetzen edo ematen dizkionak, betetzea eta kudeatzea.

k) El ejercicio y la gestión de aquellas competencias públicas del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco que sean delegadas o reciba de la misma.

l) Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuko administrazio publikoaren kontseiluetan eta organismo aholku-emaileetan ordezkariak izendatzea, legeak aurreikusitako kasuetan.

l) Designar representantes en los Consejos y organismos consultivos de la Administración Pública del ámbito del País Vasco, en los casos previstos en las leyes.

m) Euskal Autonomia Erkidegoko lan-harremanetako gradudunen elkargoen erabakien aurka jar daitezkeen errekurtsoez arduratu eta haiek ebaztea. Halaber, kontseiluak berak hartutako erabakien aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoez arduratzea eta haiek ebaztea.

m) Conocer y resolver los recursos que puedan interponerse contra los acuerdos de los Colegios de Graduados Sociales del País Vasco. Asimismo, conocer y resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los acuerdos emanados del propio Consejo.

n) Autonomia erkidegoko elkargoetako gobernu-batzordeetako kideen aurkako diziplina-ekintzak hartzea, legezko arauen eta indarreko diziplina-prozeduraren araudiaren arabera. Kontseilukideen gaineko diziplina-eskumena Espainiako Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiarena izango da nolanahi ere.

n) Ejercer las acciones disciplinarias sobre los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las normas legales y el Reglamento de Procedimiento Disciplinario vigente. La competencia disciplinaria en relación con los miembros del Consejo corresponderá en todo caso al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

o) Euskal Autonomia Erkidegoko elkargoetako lan-harremanetako gradudunei eragiten dieten zehapenen erregistro bat eramatea.

o) Llevar un registro de sanciones que afecten a los Graduados Sociales de los Colegios del País Vasco.

p) Bere diru-sarreren eta gastuen aurrekontua eta haren kontuak egitea.

p) Elaborar su propio presupuesto de ingresos y gastos y cuentas del mismo.

q) Elkargoek kontseiluaren gastuetan eman behar duten laguntza zuzentasunez ezartzea, ekarpen finkoen, behin-behinekoen edo derrama berezien arabera.

q) Fijar equitativamente la cooperación de los Colegios a los gastos del Consejo, por aportaciones fijas, eventuales o derramas extraordinarias.

r) Ematen dituen zerbitzuen eta jardueren ondorioz eskubide eta ordainketengatik eduki litzakeen bere diru-sarrerak ezartzea.

r) Establecer los ingresos propios que pudiera tener por derechos y retribuciones como consecuencia de los servicios y actividades que preste.

s) Kontseiluaren beraren ondareari dagokionez, erabiltzeko eta kargatzeko egintza mota oro egitea.

s) Realizar, respecto al patrimonio propio del Consejo, toda clase de actos de disposición y gravamen.

t) Elkargokideei, kontseilukideei edo hirugarrenei sariak ematea.

t) Conceder premios y distinciones a Colegiados, Consejeros o a terceros.

u) Lan-harremanetako gradudunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko gobernu-salan eta justizia administrazioko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko gainerako organoetan izan behar dituzten ordezkariak izendatzea, legez aurreikusita dagoenean.

u) Designar a los representantes de los Graduados Sociales en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y en los demás Órganos de la Administración de Justicia o del Consejo General del Poder Judicial, de ámbito autonómico, cuando así este previsto legalmente.

v) Arestiko letretan jasotakoen antzeko beste edozein eginkizun, haietan berariaz adierazi ez dena, nahiz Espainiako Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiak transferitu edo eskuordetutakoak.

v) Cualquier otra función similar a las contenidas en los apartados anteriores, no expresamente determinadas en ellos, así como aquellas que le sean transferidas o delegadas por el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España o cualquier otro organismo internacional.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
ELKARGOEI BURUZ
DE LOS COLEGIOS

6. artikulua.– Kontseiluan egonda estatutu honen xedapenei lotuta dauden elkargoek eskubide hauek dauzkate:

Artículo 6.– Son derechos de los Colegios que integren el Consejo sujetos a las previsiones del presente Estatuto:

a) Bizitza korporatiboan aktiboki parte hartzea.

a) Participar activamente en la vida corporativa.

b) Kontseiluaren osoko bilkuretara joatea estatutu honetan aipatutako ordezkaritzarekin, borondate korporatiboa osatzen hitza eta botoa izanik esku hartuz.

b) Asistir a los Plenos del Consejo con la representación señalada en este Estatuto, interviniendo con voz y voto en la formación de la voluntad corporativa.

c) Kontseiluaren osoko bilkura berezia eskatzea, estatutu honetan adierazitakoaren arabera.

c) Solicitar la convocatoria del Pleno del Consejo en sesión extraordinaria en los términos indicados en el presente Estatuto.

d) Kontseiluak gauzatutako jarduerari buruzko informazioa jasotzea.

d) Recibir información de la actuación llevada a cabo desde el Consejo.

e) Kontseiluko organoei proposamenak, eskaerak eta zuzenketak egitea.

e) Dirigir a los Órganos del Consejo propuestas, peticiones y enmiendas.

f) Eskatzeko eskubidea legeetan ezarritako moduan.

f) Derecho de petición en la forma establecida en las leyes.

g) Kontseiluko gobernu-organoen erabakiak errekurritzea.

g) Recurrir los acuerdos de los Órganos de Gobierno del Consejo.

7. artikulua.– Elkargoek betebehar hauek dauzkate:

Artículo 7.– Los Colegios quedan obligados a:

a) Kontseiluaren erabakiak, estatutu honetan eta haiek osatzen eta garatzen dituzten xedapenetan xedatutakoa betetzea.

a) Cumplir los acuerdos del Consejo, lo dispuesto en el presente Estatuto y en las disposiciones que los complementen y desarrollen.

b) Lanbidearen interesari eragiten dioten eta ezagutzen dituzten lanbide esku-sartzeen eta legez kontrako jardueren eta jarduera irregularren kasuak jazartzea, kasuan kasu, hark dagozkion ekintzak gauzatu ahal izateko.

b) Perseguir los casos de intrusismo profesional y de actuaciones ilegales o irregulares que afecten al interés de la profesión y de las que tengan conocimiento a fin de que, en su caso, pueda aquel ejercitar las acciones que correspondan.

c) Kontseiluari ekarpen ekonomikoak, estatutuan xedatutakoaren arabera ezarritakoak, epean ordaintzea, zein ere den haien izaera.

c) El puntual pago de sus aportaciones económicas al Consejo, establecidas con arreglo a lo dispuesto estatutariamente, cualquiera que sea su naturaleza.

d) Bizitza korporatiboan aktiboki parte hartzea eta bereziki Kontseiluaren osoko bilkuretara joatea, estatutu honetan aipatutako ordezkaritzarekin.

d) Participar activamente en la vida corporativa y especialmente la de asistir a los Plenos del Consejo con la representación señalada en el presente Estatuto.

e) Kontseiluak deitzen dituenean agertzea.

e) Comparecer cuando sean requeridos por el Consejo.

f) Kontseiluari helbidean eta kide anitzeko organoen osaketan gertatzen diren aldaketa guztiak jakinaraztea.

f) Comunicar al Consejo cuantos cambios de domicilio y de composición de los órganos colegiales se produzcan.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
KONTSEILUAREN ORGANOAK
ORGANOS DEL CONSEJO

8. artikulua.– Hauek dira Kontseiluaren artezkaritza-organoak: osoko bilkura, batzorde iraunkorra eta kontseiluburua.

Artículo 8.– Los órganos rectores del Consejo son: el Pleno, la Comisión Permanente y el Presidente.

9. artikulua.– Hauek osatzen dute osoko bilkura:

Artículo 9.– El Pleno estará constituido de la siguiente forma:

a) Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialetako presidenteek.

a) Los Presidentes de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

b) Kontseilukide kopuru batek, elkargo bakoitzeko kideen kopuruaren arabera izendatuta, tarte hauen arabera:

b) Por un número de consejeros, designados en función del número de colegiados de cada colegio, de acuerdo con los tramos siguientes:

– 110 kideraino, kontseilukide bat.

– Hasta 110 colegiados, un consejero.

– 111-160, beste kontseilukide bat.

– De 111 a 160, un consejero más.

– 161-220, beste kontseilukide bat.

– De 161 a 220, un consejero más.

– 221-300, beste kontseilukide bat.

– De 221 a 300, un consejero más.

– 301 kidetik aurrera 100 kide gehiagoko, beste kontseilukide bat.

– Por cada 100 colegiados más a partir de 301, un consejero más.

10. artikulua.– Kontseiluburuak, txandaka eta bi urteko epeetarako, elkargo profesionaletako lehendakaritza-organoetako titularrak izango dira, kide kopuru handienetik txikienera ordenatuta.

Artículo 10.– La Presidencia corresponderá de modo rotatorio y por períodos de dos años a los titulares de los órganos presidenciales de los colegios profesionales, en orden de mayor a menor número de colegiados.

Gainerako kontseilukideak, elkargo bakoitzeko lehendakariak izan ezik, zeinak lehendakari izateagatik izango baitira kide, euren elkargoetako gobernu-organoek hautatuko dituzte.

El resto de los miembros del consejo, excepto los Presidentes de cada colegio que lo serán miembros por el hecho de serlo, serán elegidos por los respectivos órganos de gobierno de los colegios.

11. artikulua.– Kontseiluburuari txit goren esango zaio bizi bitartean.

Artículo 11.– El Presidente del Consejo tendrá vitaliciamente el tratamiento de excelentísimo.

12. artikulua.– Hauek ezingo dira izan Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluko kide:

Artículo 12.– No podrán formar parte del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco:

a) Epai irmoan kondenatuak izan diren elkargokideak, kargu publikoetarako desgaitzea edo kargugabetzea baitakar berekin, hark dirauen bitartean.

a) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto ésta subsista.

b) Falta astun nahiz oso astunagatik diziplina-zehapena jarri zaien elkargokideak, hura indargabetzen ez den bitartean.

b) Los colegiados a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria por falta grave o muy grave, mientras no haya sido cancelada.

c) Kontseilukide izendatua izan ahal izateko diharduen elkargokide izan beharko du.

c) Para poder ser designado consejero deberá ser colegiado ejerciente.

13. artikulua.– 1.– Kontseilukideek zio hauengatik utziko diote kide izateari:

Artículo 13.– 1.– Los miembros del Consejo cesarán por las siguientes causas:

a) Hautatuak izan ziren epea amaitzeagatik; elkargoko lehendakariek dauzkaten karguak, ordea, karguagatiko kontseilukideak direnez gero, nolanahi ere, euren elkargoan lehendakari agintaldia amaitzen denean amaituko dira. Kontseiluburuak bere kargua uzteak berak izendatutako kontseiluburu ordeek ere kargua uztea ekarriko du.

a) Por expiración del plazo para el que fue elegido, si bien los cargos ostentados por Presidentes de colegio, al ser Consejeros natos, en todo caso, terminarán cuando finalice su mandato como Presidente en su respectivo colegio. El cese del Presidente lleva consigo el cese de los Vicepresidentes por él designados.

b) Kargua betetzeko estatutuko baldintzak gertatzez ez betetzeagatik.

b) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.

c) Interesdunak uko egiteagatik.

c) Renuncia del interesado.

d) Segidan hiru bilkuratara edo urtebetean aldizka bost bilkuratara justifikaziorik gabe ez joateagatik.

d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el término de un año.

2.– Arestiko zenbakiko b) eta d) letretako kasuetan interesdunaren entzunaldi-prozedura bat behar da.

2.– En los supuestos de las letras b) y d) del punto anterior es necesario un procedimiento con audiencia del interesado.

3.– Arestiko edozein kasutan, kontseilukide berria hautatuko da aurreko artikuluetan aurreikusitako moduan.

3.– En cualquiera de los supuestos anteriores, se procederá a la elección del nuevo Consejero en la forma prevista en los artículos anteriores.

14. artikulua.– 1.– Osoko bilkura hiru hilean behin bilduko da gutxienez eta kontseiluburuak, bere erabakiz nahiz kontseilukideen ehuneko hogeik eskatuta, deitzen duen guztietan.

Artículo 14.– 1.– El Pleno se reunirá como mínimo cada tres meses y tantas y cuantas veces lo convoque su Presidente, por decisión propia o a petición de un veinte por ciento de los Consejeros.

2.– Deialdia kontseiluburuak egingo du, eta bertan gai-zerrenda, tokia, eguna eta ordua jasoko dira. Kontseiluaren osoko bilkura kontseilukide bakoitzak hartu izana jasota geratzen den edozein bitartekoren bidez deituko da eta idazkaritza nagusiak bidaliko du, kontseiluburuak agindu ondoren, gutxienez zortzi egun lehenago, premia oso handiko kasuetan izan ezik. Kasu horietan aldez aurreko epe berezirik gabe deitu ahalko da.

2.– La convocatoria se realizará por el Presidente, consignándose en la misma el orden del día, lugar, fecha y hora. La convocatoria del Pleno del Consejo será por cualquier medio del que quede constancia de la recepción por cada Consejero y se cursará por la Secretaría General, previo mandato de la Presidencia, al menos con ocho días de antelación, salvo casos de urgencia excepcional en que podrá ser convocado sin plazo especial de antelación.

3.– Kontseiluaren osoko bilkuraren bileren eraketa baliozkoa izango da gutxienez hiru kide bertaratzen direnean eta haietan elkargo guztiak ordezkatuta daudenean. Halaber, eraketa baliozkoa izango da kide guztiak bertan daudenean eta egintzari izaera hori ematea erabakitzen dutenean.

3.– Las reuniones del Pleno del Consejo quedarán válidamente constituidas cuando asistan al menos tres de sus miembros y con ellos estén representados todos los Colegios. Igualmente, quedará válidamente constituida cuando se encuentren presentes todos los miembros y decidan dar al acto tal carácter.

4.– Erabakiak bertaratuen gehiengo sinplez hartuko dira, bertaratuek elkargo guztiak ordezkatzen badituzte. Bakoitzak boto bakarra izango du.

4.– Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes, que a su vez representen la totalidad de los Colegios. Cada uno de ellos tendrá un solo voto.

15. artikulua.– Batzorde iraunkorra hauek osatuko dute:

Artículo 15.– La Comisión Permanente estará compuesta por:

1.– Kontseiluburuak.

1.– El Presidente.

2.– Bi kontseiluburu ordeek.

2.– Los dos Vicepresidentes.

3.– Idazkariak.

3.– El Secretario.

4.– Diruzainak.

4.– El Tesorero.

Batzorde iraunkorreko kideen kopurua kontseiluan dauden batzordeetako batzordebururen batekin edo guztiekin handitu ahalko da, eta kontseiluburuak edukiko du horretarako eskumena.

El número de miembros de la Comisión Permanente podrá ampliarse con alguno o todos de los Presidentes de la Comisiones que existan en el Consejo, siendo ello facultad del Presidente.

16. artikulua.– Batzorde iraunkorrak eginkizun hauek dauzka:

Artículo 16.– Son funciones de la Comisión Permanente:

a) Kontseiluaren ohiko administrazioa, kudeaketa eta zuzendaritza.

a) La administración, gestión y dirección ordinaria del Consejo.

b) Urte bakoitzeko azken hiruhilekoan kontseiluaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontua egitea eta osoko bilkurari bidaltzea.

b) La elaboración y remisión al pleno en el último trimestre de cada año el presupuesto de ingresos y gastos del Consejo.

c) Urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan aurreko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa egitea eta osoko bilkurari bidaltzea.

c) La elaboración y remisión al pleno de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior en el primer trimestre de cada año.

d) Osoko bilkurak esleitzen dizkion kontseiluaren gainerako eskumenak.

d) Todas aquellas otras competencias del Consejo que le sean atribuidas por el Pleno.

Batzar iraunkorra kontseiluburuak deitu edo gutxienez bi kidek eskatzen dutenean bilduko da.

La Comisión Permanente se reunirá cuando el Presidente lo convoque o lo soliciten al menos dos de sus integrantes.

V. KAPITULUA
CAPITULO V
KONTSEILUKO KARGUEI BURUZ
DE LOS CARGOS DEL CONSEJO

17. artikulua.– Hauek dagozkio kontseiluburuari:

Artículo 17.– Corresponde al Presidente:

a) Kontseiluaren ordezkaria izatea estatutu hauen 2.2 artikuluetan jasotako moduan eta botere publiko, entitate, korporazio eta pertsona fisiko nahiz juridikoekiko harremanetan, lanbidearentzat orokorrak diren arloak badira, kontseiluaren eremuaren barruan, eta organismo autonomoen eskumen badira.

a) Ostentar la representación del Consejo en la forma recogida en el artículo 2.2 de estos Estatutos y en las relaciones con los poderes públicos, entidades, Corporaciones y personas tanto físicas como jurídicas, siempre que se trate de materias de carácter general para la profesión, dentro del ámbito del Consejo y sean de la competencia de los Organismos Autónomos.

b) Kontseilua Espainiako Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusian ordezkatzea.

b) Ostentar la representación del Consejo ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Elkargoen Kontseiluan sartutako elkargo guztien eta haietako kideen defentsan behar diren ekintzak egitea, auzitegien eta mota orotako agintarien aurrean, erkidegoko elkargo guztientzako arau, programa edo ebazpen orokorrak direnean, elkargo bakoitzak dagozkion autonomia eta eskumena kaltetu gabe, elkargokideak ordezkatzeko kasuan, haiek lehenago euren borondatez, pertsonalki eta berariaz eskatu badute.

c) Ejercitar las acciones que correspondan en defensa de todos los Colegios integrados en el Consejo de Colegios de Graduados Sociales del País Vasco y de sus colegiados, ante los Tribunales de Justicia y autoridades de toda clase, cuando se trate de normas, programas o resoluciones de índole general para todos los Colegios de la Comunidad, sin perjuicio de la autonomía y competencia que correspondan a cada Colegio, siempre que en el caso de representación de colegiados, estos previamente lo hayan solicitado de forma voluntaria, personal y expresa.

d) Kontseiluaren bilera guztiak deitzea, gai-zerrenda finkatzea eta buru izatea. Eztabaidak ordenatzea eta bilkurak hastea, etetea edo amaitzea.

d) Convocar, fijar el orden del día y presidir todas las reuniones del Consejo. Ordenar las deliberaciones y abrir, suspender o levantar las sesiones.

e) Kontseiluak antolatutako biltzar, jardunaldi eta sinposioetan eztabaidetan buru izatea eta haiek zuzentzea, eta saioak hasi, eten eta amaitzea.

e) Presidir y dirigir las deliberaciones, abrir, suspender y cerrar las sesiones de los Congresos, Jornadas y Simposios, que organice el Consejo.

f) Idazkariak egindako agiriak eta ziurtagiriak bisatzea.

f) Visar los documentos y certificaciones que expida el Secretario.

g) Kontseiluaren funtsak erabiltzea, diruzainarekin edo eginkizun horiek egiten dituenarekin batera.

g) Disponer de los fondos del Consejo, conjuntamente con el Tesorero o quien haga sus funciones.

h) Bozketetan gertatzen diren berdinketak kalitatezko botoarekin erabakitzea.

h) Dirimir con voto de calidad los empates que resulten en las votaciones.

18. artikulua.– Kontseiluburu ordeek kontseiluburua ordeztuko dute, euren ordenan, hura agertzen ez bada, gaixotzen bada edo kargua hutsik geratzen bada.

Artículo 18.– Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente, por su orden, en caso de ausencia, enfermedad o vacante.

Gainera, kontseiluburuak eman edo eskuordetutako eginkizun guztiak beteko dituzte.

Desempeñarán, además, todas aquellas funciones que le confiera o delegue el Presidente.

19. artikulua.– Idazkariak eginkizun hauek dauzka:

Artículo 19.– Corresponden al Secretario las siguientes funciones:

a) Kontseiluaren eta batzorde iraunkorraren bilkuren aktak egin eta baimentzea, haiek onartzeko emanez, hala badagokio. Bilera horietan jorratu behar diren eta kontseiluburuak egintzen dizkion gaien berri ematea, hala badagokio.

a) Extender y autorizar las actas de las sesiones del Consejo y de la Comisión permanente, dando de las mismas para aprobación, en su caso. Informar, si procede, los asuntos que en tales reuniones deban tratarse y le encomiende el Presidente.

b) Kontseiluaren erabakiak eta, estatutuen arabera, kontseiluburuak hartutako ebazpenak betearaztea.

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo, así como las resoluciones que, con arreglo a los Estatutos, dicte la Presidencia.

c) Kontseilua eta kideak informatzea, ekimeneko eskumenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluaren eskumenekoak diren gai guztietan.

c) Informar al Consejo y a sus miembros, con facultad de iniciativa, en todos cuantos asuntos sean de competencia del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco.

d) Arestiko puntuetan aipatutako xedeak erdiesteko jarduera guztiak egitea.

d) Realizar todas aquellas actividades tendentes a alcanzar los fines señalados en los apartados anteriores.

e) Kontseiluburuari bere eginkizunean laguntzea eta hartu behar diren ekimen tekniko, profesional eta korporatibo guztiak bideratzea eta sustatzea.

e) Auxiliar en su misión al Presidente y orientar y promocionar cuantas iniciativas de orden técnico, profesional y corporativo deban de adaptarse.

f) Behar diren akta-liburuak eramatea, behar diren ziurtagiriak egin eta baimentzea, baita, kasuan kasu, kontseiluak nahiz kontseiluburuak baimendutako jakinarazpen eta zirkular guztiak ere.

f) Llevar los libros de actas necesarios, extender y autorizar las certificaciones que procedan, así como las comunicaciones y circulares que hayan sido, en su caso, autorizadas por el Consejo o por su Presidente.

g) Euskal Autonomia Erkidegoan elkargo bakoitzean izen emanda dauden elkargokideen errolda egitea, datu profesionalen erregistro-fitxategi bat eramanez.

g) Formar el censo de Colegiados de la Comunidad Autónoma del País Vasco inscritos en cada uno de los Colegios, llevando un fichero registro de los datos profesionales

h) Zehapenen erregistroa eramatea.

h) Llevar el registro de sanciones.

i) Kontseiluaren jardueren eta proiektuen urteko memoria idaztea.

i) Redactar la Memoria anual de las actividades y proyectos del Consejo.

j) Espedienteak eta erregistroak zaintzeko ardura izango du.

j) Tendrá a su cargo el cuidado de los expedientes y registros.

k) Kontseiluan sor litezkeen zerbitzuen eta kontseiluak berak egintzen duen beste edozeinen goi-zuzendaritza betetzea.

k) Ejercer la alta dirección de los servicios que se puedan crear en el Consejo y cualesquiera otros que le encomiende el mismo Consejo.

l) Pertsonal administratiboaren eta kontseiluaren bulegoen buruzagitza bere gain hartzea. Behar diren txostenak eskatzea, ebatzi behar diren gaien izaeraren arabera, txosten horiek idazkariarentzat lotesleak izan gabe.

l) Asumir la jefatura del personal administrativo y de las dependencias del Consejo. Solicitar los informes precisos según la naturaleza de los asuntos a resolver, sin que estos informes sean vinculantes para el Secretario.

m) Bide administratibo onera daramaten kontu guztiak proposatu eta kudeatzea.

m) Proponer y gestionar cuantos extremos sean conducentes a la buena marcha administrativa.

20. artikulua.– Diruzainak eginkizun hauek dauzka:

Artículo 20.– Corresponden al Tesorero las siguientes funciones:

a) Kontseiluburuaren oniritziz, egiaztatu behar diren ordainketarako ordain-aginduak ematea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluaren izenean irekitako kontuen mugimendurako behar diren ordain-aginduak sinatzea.

a) Expedir, con el visto bueno del Presidente, los libramientos para los pagos que hayan de verificarse y suscribir los mandamientos de pago necesarios para el movimiento de las cuentas abiertas a nombre del Consejo de los colegios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Kontseiluaren kutxari eragiten dioten diru-sarreren eta gastuen eta, oro har, haren ondare mugimenduaren erregistrorako behar diren liburuak eramatea.

b) Llevar los libros necesarios para el registro de los ingresos y gastos que afecten a la caja del Consejo y, en general, el movimiento patrimonial del mismo.

c) Edozein kontzepturengatik kontseiluaren kontuetan sartu behar diren kopuru guztiak kobratzea, bere sinadurarekin dagozkien ordainagiriak baimenduz eta kontseiluburuari eta kontseiluari diruzaintzaren egoeraren eta aurrekontu-aurreikuspenen garapenaren berri ematea.

c) Cobrar todas las cantidades que por cualquier concepto deban ingresarse en las cuentas del Consejo, autorizando con su firma los recibos correspondientes y dar cuenta al Presidente y al Consejo de la situación de la Tesorería y del desarrollo de las previsiones presupuestarias.

d) Kontseiluaren kontabilitatearen eta funtsen inbertsioaren egoera onera daramaten kontu guztiak proposatzea eta kudeatzea.

d) Proponer y gestionar cuantos extremos sean conducentes a la buena marcha contable y de la inversión de los fondos del Consejo.

e) Diruzaintzaren kontu orokorrekin urteko memoria ekonomikoa egitea.

e) Formular la Memoria económica anual con las cuentas generales de Tesorería.

f) Aurrekontuen urteko proiektua egitea.

f) Elaborar el Proyecto anual de Presupuestos.

g) Kontabilitatetik ondorioztatzen den balantzea sinatzea, dagozkion kontaketak erregulartasunez eta aldian behin eginez.

g) Suscribir el balance que de la contabilidad se deduzca, efectuando los arqueos que correspondan de manera regular y periódica.

21. artikulua.– Idazkaria bertaratzen ez bada, gaixotzen bada edo kargua hutsik badago, haren ordezkoa izendatuko du kontseiluburuak.

Artículo 21.– En caso de ausencia, enfermedad o vacante del Secretario, el Presidente designará su sustituto.

VI. KAPITULUA
CAPITULO VI
BATZORDEAK
COMISIONES

22. artikulua.– Osoko bilkurak erabakiko du zein ohiko batzordetan antolatu beharko den kontseiluaren funtzionamendua, eta batzorde hauek eratu ahalko dira:

Artículo 22.– El Pleno determinará las Comisiones ordinarias en que haya de quedar organizado el funcionamiento del Consejo, pudiendo constituirse las siguientes Comisiones:

a) Erakunde harremanak.

a) Relaciones Institucionales.

b) Prestakuntza.

b) Formación.

c) Deontologia eta baliabideak.

c) Deontología y Recursos.

d) Ofiziozko txanda eta doako laguntza juridikoa.

d) Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita.

e) Nazioarteko harremanak.

e) Relaciones Internacionales.

Osoko bilkurak kasu bakoitzean komenigarritzat jotzen dituen batzordeak, azpibatzordeak eta txosten bereziak eratzea erabaki ahalko du.

El Pleno podrá acordar la constitución de las Comisiones, Subcomisiones y ponencias especiales que en cada caso estime conveniente.

Batzordeen eginkizunak osoko bilkurak eskuordetutakoak izango dira, eta premia arrazoiengatik berehala gauzatu behar diren erabakiak hartu behar badira, kontseiluko osoko bilkurari jakinarazi beharko diote hark berresteko.

Las funciones de las Comisiones serán las que le sean delegadas por el Pleno, y en los supuestos en que por razones de urgencia deban adoptar acuerdos de inmediata ejecución deberán dar cuenta al pleno del Consejo para su ratificación.

VII. KAPITULUA
CAPITULO VII
EKONOMIA-ARAUBIDEA
DEL REGIMEN ECONÓMICO

23. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluaren ekonomia ez dago lotuta bertan sartutako lan-harremanetako gradudunen elkargoen ekonomiari eta elkargo bakoitza autonomoa izango da bere ondasunen administrazioan, eta kontseiluari eusten lagunduko dute.

Artículo 23.– La economía del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, es independiente de la de los respectivos Colegios de Graduados Sociales integrados en él y cada Colegio será autónomo en la gestión y administración de sus bienes, y contribuirán al sostenimiento del Consejo.

24. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluak baliabide hauek edukiko ditu:

Artículo 24.– El Consejo de Graduados Sociales del País Vasco dispondrá de los siguientes recursos:

a) Osoko bilkurak Euskal Autonomia Erkidegoko lan-harremanetako gradudunen elkargoei ezarritako ohiko kuotak. Haietan izen emandako kide egoiliarren kopuruaren proportzioan finkatuko dira kuota horiek.

a) De las cuotas ordinarias que el Pleno establezca a los Colegios de Graduados Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que serán fijadas en proporción al número de colegiados residentes en ellos inscritos.

b) Lan-harremanetako gradudunen elkargoek Espainiako Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusitik jasotzen duten kuotan dagokion parte-hartzea.

b) De la participación que le corresponda en la cuota que los Colegios de Graduados Sociales reciben del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

c) Egiten dituen agiri eta ziurtagiriengatik dagozkion eskubide ekonomikoen zenbatekoa.

c) El importe de los derechos económicos por los documentos y certificados que expida.

d) Diru-laguntza ofizialak eta partikularrak, dohaintzak, legatuak eta esleipenak.

d) Las subvenciones oficiales y particulares, donativos, legados y asignaciones.

e) Inguruabar bereziengatik kontseiluak erabaki ditzakeen derrama bereziak, a) letran bezala.

e) Las derramas extraordinarias que el Consejo pueda determinar por circunstancias excepcionales, en igual forma que en la letra a).

f) Kontseiluak egiten dituen zerbitzuak eta jarduerak emateagatik dagozkion eskubideak.

f) Los derechos por prestación de servicios y actividades que el Consejo realice.

g) Kontseiluak bere jarduerengatik jaso ditzakeen beste sarrera batzuk.

g) Otros ingresos que el Consejo pueda percibir con motivo de sus actividades.

25. artikulua.– Kontseiluak urte naturalaren amaiera bakoitzean itxiko du ekitaldi ekonomikoa eta hurrengo urterako aurrekontu proiektua eta balantze orokorra eta aurreko urteko aurrekontuaren likidazioa egingo ditu, osoko bilkurak aztertu eta onar dezan.

Artículo 25.– En Consejo cerrará el ejercicio económico cada fin de año natural y formulará el proyecto de presupuesto para el año siguiente y un balance general y la liquidación del presupuesto del año anterior, que se someterá al estudio y aprobación del Pleno.

VIII KAPITULUA
CAPITULO VIII
DIZIPLINA-JURISDIKZIOA
JURISDICCION DISCIPLINARIA

26. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluak eskumena dauka diziplina-eginkizuna administrazio-bidean betetzeko.

Artículo 26.– El Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, es competente para el ejercicio de la función disciplinaria en vía administrativa.

a) Lehen instantzian, eragindako pertsona Euskal Autonomia Erkidegoko edozein elkargoko gobernu-batzordeko kidea denean.

a) En primera instancia, cuando la persona afectada sea miembro de la Junta de Gobierno de cualquiera de los Colegios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Eragindako pertsona Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialen Autonomia Kontseiluko edo Kontseilu Nagusiko kidea denean, Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiarena izango da eskumena nolanahi ere.

b) Cuando la persona afectada sea miembro del Consejo Autonómico o Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, la competencia corresponderá en todo caso, al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

c) Bigarren eta azken instantzian, elkargoen erabakien aurka jarritako gora jotzen errekurtsoak ebazteko.

c) En segunda y última instancia, en la resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de los Colegios.

IX KAPITULUA
CAPITULO IX
ELKARGOKIDEEN ERANTZUKIZUNA ETA ZEHAPEN-ARAUBIDEA
RESPONSABILIDAD DE LOS COLEGIADOS Y REGIMEN SANCIONADOR

27. artikulua.– Faltak eta zehapenak, Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiaren estatutuetan eta elkargo bakoitzaren estatutuetan jasotakoez gain, artikulu hauetan ezarritakoak dira.

Artículo 27.– Las faltas y sanciones, además de las recogidas en los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Oficiales y en los Estatutos de cada Colegio, son las que se establecen en los artículos siguientes.

Dagozkien ondorioetarako faltak arinak, astunak eta oso astunak izango dira eta dagokien zehapena ekarriko dute.

A los efectos procedentes las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, que darán lugar a la correspondiente sanción.

28. artikulua.– Falta arinak dira:

Artículo 28.– Son faltas leves:

a) Estatutuen manuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluaren organoen erabakiak ez betetzea eta zabarkeriaz betetzea, garrantzi urrikoa bada.

a) La inobservancia y negligencia de escasa trascendencia en el cumplimiento de los preceptos estatutarios y los acuerdos de los Órganos del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco.

b) Kontseiluaren bileretara behin eta berriz ez joatea.

b) Las faltas reiteradas de asistencia a las reuniones del Consejo.

c) Kontseilukideen arteko garrantzi txikiko begirunerik eza.

c) La desconsideración de menor importancia entre Consejeros.

d) Kontseiluan diziplinarik ezeko egintza arinak egitea.

d) Los actos leves de indisciplina en el Consejo.

29. artikulua.– Falta astunak dira:

Articulo 29.– Son faltas graves:

a) Estatutuen manuetan edo kontseiluaren zuzendaritza-organoen erabakietan xedatutakoa era barkaezinean ez betetzea.

a) El incumplimiento inexcusable de lo dispuesto en los preceptos estatutarios o en los acuerdos de los órganos rectores del Consejo.

b) Kontseiluaren bidez izapidetu behar den edozein agiri faltsutzea.

b) La falsedad en cualquiera de los documentos que deban tramitarse a través del Consejo.

c) Estatuko edo Autonomiako administrazioak emandako edozein arau edo Kontseilu Nagusiak edo Autonomikoak estatutu hauek aplikatu eta interpretatzeko hartutako erabakiak ez betetzea.

c) El incumplimiento de cualquier norma dictada por la Administración del Estado o Autonómica o de los acuerdos del los Consejos General o Autonómico para la aplicación e interpretación de estos Estatutos.

d) Diziplina ezeko egintza errepikatuak, kontseiluaren zuzendaritza-organoetako kideekiko begirunerik ezekoak barne.

d) Los reiterados actos de indisciplina, incluida los de desconsideración a los componentes de los órganos rectores del Consejo.

e) Kontseilukideen diziplina-espediente bat ezagutu eta ebatzi gabe ez geratzea, kideek espediente horretan interesa daukatenean.

e) No abstenerse del conocimiento y resolución de un expediente disciplinario, de los miembros del Consejo que tengan interés en el mismo.

f) Urtebetean arau-hauste arin bat baino gehiago egitea, ebazpen irmoaren bidez hala jo denean.

f) La reincidencia en el término de un año de más de una infracción leve, cuando haya sido así declarada por resolución firme.

30. artikulua.– Falta oso astunak dira:

Artículo 30.– Son faltas muy graves:

a) Astun gisa adierazitakoak, haietan asmo txar eta dolo handiko inguruabarrak daudenean.

a) Las señaladas como graves, siempre que concurran en ellas circunstancias de especial malicia y dolo.

b) Urtebetean arau-hauste astun bat baino gehiago egitea, ebazpen irmoaren bidez hala jo denean.

b) La reincidencia en el término de un año en más de una infracción grave, cuando así haya sido declarada por resolución firme.

c) Dolozko delituagatik kondenatua izatea, kontzeptu publikoan bere kargua betetzean belzgarritzat edo laidogarritzat jotzen bada.

c) Ser condenado por delito doloso, considerado en concepto público como infamante o afrentoso en el ejercicio de su cargo.

d) Duintasunaren edo etika profesionalaren aurkako eraso handia diren ekintzak egitea.

d) Realizar acciones que ataquen de modo trascendente a la dignidad o a la ética profesional.

31. artikulua.– Arestiko artikuluetan zerrendatutako faltengatik zehapen hauek ezarri ahalko dira:

Artículo 31.– Por las faltas relacionadas en los artículos anteriores, podrán imponerse las siguientes sanciones:

1.– Falta arinengatik:

1.– Por faltas leves:

a) Ahozko ohartarazpena.

a) Apercibimiento verbal.

b) Idatzizko ohartarazpena.

b) Apercibimiento escrito.

c) Errepresio pribatua kontseiluaren osoko bilkuraren aurrean, aktan eta haren espedientean idatziz jasoz.

c) Represión privada ante el Pleno del Consejo, con anotación en el acta y en su expediente.

2.– Falta astunengatik:

2.– Por faltas graves:

a) Kontseiluko zuzendaritza-karguak betetzeko desgaikuntza, gutxienez hiru hilabetez eta gehienez bi urtez.

a) Inhabilitación para el ejercicio de los cargos rectores directivos del Consejo por tiempo no inferior a tres meses ni superior a dos años.

b) Agiraka publikoa.

b) Reprensión pública.

3.– Falta oso astunengatik:

3.– Por faltas muy graves:

a) Kontseiluko zuzendaritza-karguak betetzeko desgaikuntza, gutxienez bi urtez eta gehienez lau urtez.

a) Inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos del Consejo por tiempo no inferior a dos años, ni superior a cuatro años.

32. artikulua.– Kontseiluak diziplinaren arloan dauzkan eskumenen eremuan, kontseiluaren osoko bilkurak hauek zehatuko ditu:

Artículo 32.– En el ámbito de las competencias del Consejo en materia disciplinaria, se sancionarán por el Pleno del Consejo:

a) Arau-hauste arinak espedientearen bidez zehatuko ditu, inkulpatuaren entzunaldira edo zuribidera mugatuta.

a) Las infracciones leves se sancionarán mediante expediente limitado a la audiencia o descargo del inculpado.

b) Arau-hauste astunak eta oso astunak diziplina-espedientea zabaldu ondoren zehatuko dira. Espedientea Diziplina Prozeduraren Araudian xedatutakoaren arabera izapidetuko da.

b) Las infracciones graves y muy graves se sancionarán tras la apertura del expediente disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Disciplinario.

33. artikulua.– Falta oso astunak lau urtetan preskribatuko dira, astunak bi urtetan, eta arinak, urtebetean, falta egin den egunetik kontatzen hasita.

Articulo 33.– Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año, a contar desde la fecha que la falta se hubiese cometido.

Preskripzioa eten egingo da interesdunari diziplina-prozedura hasteko erabakia jakinaraztean, eta epeak berriz egingo du aurrera prozedurak salatuari egozterik ez dagoen kausagatik bi hilabetez baino gehiagoz geldirik badago.

La prescripción se interrumpirá por la notificación al interesado del acuerdo de incoación del procedimiento disciplinario, y el plazo volverá a correr si el procedimiento permanece paralizado más de dos meses por causa no imputable al denunciado.

34. artikulua.– Falta arinengatik jarritako zehapenak urtebetera preskribatuko dira, astunak bi urtera eta oso astunak hiru urtera.

Articulo 34.– Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

Interesatua jakinaren gainean egonik, betearazpen prozedura hasteak preskripzioa etengo du, eta epeak berriz ere aurrera egingo du, baldin eta zehaturi egozterik ez dagoen kausagatik prozedura hori bi hilabetez baino gehiagoz geldirik badago.

La iniciación del procedimiento de ejecución, con conocimiento del interesado, interrumpe la prescripción, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al sancionado.

35. artikulua.– Administrazio-bidean irmoak direnean, diziplina-zehapenak haiek ezartzeko erabakiak dioen bezala betearaziko dira.

Artículo 35.– Las sanciones disciplinarias una vez firmes en vía administrativa serán ejecutadas en sus propios términos de la resolución que acuerde su imposición.

X. KAPITULUA
CAPITULO X
ERREKURTSOEI BURUZ
DE LOS RECURSOS

36. artikulua.– Kontseiluak bere organoak eratzeari lotuta daukan jarduera eta euren administrazio-eskumenak betez egiten dutena, administrazio-zuzenbidearen mende egongo da.

Artículo 36.– La actividad del Consejo, relativa a la constitución de sus órganos y la que realicen en el ejercicio de potestades administrativas, estará sometida al derecho administrativo.

Egintza eta ebazpen zibilak eta penalak eta haren zerbitzurako pertsonalarekiko harremanei dagozkionak, dagokien araubide zibilaren, penalaren edo lan-araubidearen mende.

Los actos y resoluciones de índole civil o penal y aquellas que se refieran a las relaciones con el personal a su servicio, sometida al régimen civil, penal o laboral correspondiente.

37. artikulua.– Kontseiluak aztertu eta ebatziko ditu hura osatzen duten elkargoetako gobernu-organoen egintza eta erabakien aurka jarritako errekurtsoak.

Artículo 37.– El Consejo conoce y resuelve los recursos que se interpongan contra los actos y acuerdos de los Órganos de Gobierno de los Colegios que lo integran.

38. artikulua.– 1.– Kontseiluaren egintzek eta ebazpenek, administrazio-zuzenbidearen menden daudenek, administrazio-bidea amaitzen dute.

Artículo 38.– 1.– Los actos y las resoluciones, sujetos al derecho administrativo, del Consejo ponen fin a la vía administrativa.

2.– Kontseiluko gobernu-organoen egintza eta erabakien aurka nahiz izapide-egintzen aurka, azken horiek gaiaren mamia zuzenean edo zeharka erabakitzen badute, prozedurarekin ezin jarraitzea badakarte, babesgabetasuna eragiten badute edo bidezko eskubide eta interesei kalte konponezina eragiten badiete, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke kontseiluan bertan, jartzea hautazkoa izanik.

2.– Contra los actos y acuerdos de los Órganos de Gobierno del Consejo y los actos de trámite, si éstos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el propio Consejo.

Errekurtsoa jartzeko epea hilabete izango da, egintza espresua bada. Egintza espresua ez balitz, epea hiru hilabetekoa izango da.

El plazo para la interposición del recurso será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses.

3.– Arestiko zenbakian aurreikusitako errekurtsoa jarri beharrik gabe, interesdunak administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurkara dezake egintza hura arautzen duen legean xedatutakoaren arabera.

3.– El interesado puede, sin necesidad de interponer el recurso previsto en el apartado anterior, impugnar el acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a lo previsto en la Ley reguladora de la misma.

4.– Arestiko zenbakietan xedatutakoa, autonomia-erkidegoko administrazioari kontseiluak, administrazio horrek eskuordetutako administrazio-eginkizunak betez, egindako egintzen eta ebazpenen aurka jarritako errekurtsoak aztertzeko dagokion eskumena kaltetu gabe ulertzen da.

4.– Lo establecido en los apartados anteriores, se entiende sin perjuicio de la competencia que corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma para conocer de los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por el Consejo en el ejercicio de funciones administrativas delegadas por dicha Administración.

XI. KAPITULUA
CAPITULO XI
HARREMANAK EUSKO JAURLARITZAREKIN, ESPAINIAKO LAN HARREMANETAKO GRADUDUNEN ELKARGO OFIZIALEN KONTSEILU NAGUSIAREKIN ETA LAN HARREMANETAKO GRADUDUNEN ELKARGOEKIN
RELACIONES CON EL GOBIERNO VASCO, CON EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA Y CON LOS COLEGIOS DE GRADUADOS SOCIALES

39. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluak Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio Sailari eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari hauek jakinarazi beharko dizkie:

Artículo 39.– El Consejo de Graduados Sociales del País Vasco tendrá que comunicar al Departamento de Justicia y Administración Pública y al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco:

a) Bere estatutuaren testua eta haren aldaketak, legezkotasuna kontrolatu ondoren hura erregistroan inskribatzea eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea erabakitzeko.

a) El texto de su Estatuto y sus modificaciones para previo control de legalidad acordar la inscripción en el Registro y su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

b) Une bakoitzean kontseilua osatzen duten pertsonak, betetzen dituzten karguak adieraziz.

b) Las personas que integran, en cada momento, el Consejo con indicación de los cargos que ocupan.

40. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko lan-harremanetako gradudunen elkargoek hauek jakinaraziko dizkiote kontseiluko idazkaritzari:

Artículo 40.– Los Colegios de Graduados Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco notificarán a la Secretaría del Consejo:

a) Euren estatutuak eta aldaketak.

a) Sus respectivos Estatutos y modificaciones.

b) Euren gobernu-batzordeetako kideen izenak.

b) Los nombres de los componentes de sus Juntas de Gobierno.

c) Urte bakoitzeko abenduaren 31n diharduten eta ez diharduten elkargokideen zerrenda eta alta eta baja ematen dutenak, baja emateko zioa adieraziz, lan-harremanetako gradudunen errolda eraman ahal izateko.

c) La relación de Colegiados ejercientes y no ejercientes, al 31 de diciembre de cada año y las altas y bajas que se produzcan, con indicación de la causa de estas últimas, al objeto de poder llevar el correspondiente censo de Graduados Sociales.

d) Ezartzen dituzten diziplina-zehapenak.

d) Las sanciones disciplinarias que impongan.

41. artikulua.– Kontseiluak bere estatutuaren, aldaketen eta osoko bilkurako kideen berri emango dio Espainiako Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiari.

Artículo 41.– El Consejo dará cuenta de su Estatuto, modificaciones y componentes del Pleno al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

XII. KAPITULUA
CAPITULO XII
KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEI ETA ELKARGOKIDEEI ARRETA EMATEKO ZERBITZUA
SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS CONSUMIDORES O USUARIOS Y A LOS COLEGIADOS

42. artikulua.– Kontseiluak kontsumitzaileei eta erabiltzaileei arreta emateko zerbitzua edukiko du, nahitaez izapidetuko dituena elkargokideen zerbitzu profesionalak kontratatu dituzten kontsumitzaileek eta erabiltzaileek aurkeztutako elkargoaren edo elkargokideen jarduerari buruzko kexak eta erreklamazioak, baita kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteek eta erakundeek horien ordezkaritzan edo interesen defentsan aurkeztutakoak ere. Gainera, hala dagokionean, horiek guztiak ebatzi ere egingo ditu.

Artículo 42.– El Consejo dispondrá de un servicio de atención a los consumidores y usuarios que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.

43. artikulua.– Kontseiluak kontsumitzaileei edo erabiltzaileei arreta emateko zerbitzuaren bitartez ebatziko ditu kexak edo erreklamazioak, dela gatazkak judizioz kanpo konpontzeko sistemaren berri emanez, dela espedientea elkargo-organo eskudunei igorriz –beharrezkoak diren informazio- edo diziplina-espedienteak bidera ditzan–, dela amaitutzat joz edo bere eskumeneko beste edozein erabaki hartuz, baina betiere zuzenbidearen barruan dagokionaren arabera.

Artículo 43.– El Consejo, a través de este Servicio de atención a los consumidores y usuarios, resolverán las quejas o reclamaciones, bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivándolos o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho según corresponda.

Zerbitzu hori erregulatzean, kontuan hartu beharko da, halaber, kexak eta erreklamazioak mezu elektronikoz eta urrundik aurkezteko aukera.

La regulación de este servicio deberá prever la posibilidad de presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.

44. artikulua.– Kontseiluak, berez edo probintzia-elkargoen nahiz Kontseilu Nagusiaren bitartez, web orria edukiko du eta administrazio publikoekin batera jardungo du, zerbitzuetako jardueretarako sarbide askeari eta horien gauzatzeari buruzko legean aurreikusitako leihatila bakarraren bidez, profesionalek elkargokide egiteko, jarduteko eta elkargoan baja emateko behar diren izapide guztiak gune bakar baten bidez, elektronikoki eta urrundik egin ahal izateko, eta lege horretan aurreikusitako gainerako jarduerak egin ahal izateko.

Artículo 44.– El Consejo, por sí mismo o por mediación de los Colegios Provinciales o el Consejo General, dispondrá de una página web y colaborará con las Administraciones Públicas para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley de Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en un colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia, así como realizar el resto de las actuaciones previstas en la citada ley.

Leihatila bakarraren bidez, lan-harremanetako gradudunek hauek egin ahalko dituzte doan:

Por medio de la ventanilla única, los Graduados Sociales podrán, de forma gratuita:

a) Beren lanbidean hasteko eta horretan jarduteko beharrezko informazioa eta inprimakiak eskuratu.

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

b) Beharrezko dokumentazioa eta eskariak aurkeztu, elkargokide egiteari buruzkoa barne.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.

c) Interesduntzat jotzen diren prozedurak nola dauden jakin, derrigorrezko izapide-egintzen berri jaso eta elkargoak egintza horien gainean emandako ebazpenaren berri ere jaso, diziplina-espedienteen jakinarazpena barne, beste bide batzuen bitartez egiterik ez badago.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan consideración de interesados y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.

d) Elkargoaren batzar orokorren ohiko eta ezohiko bilera-deiak eta haren jarduera publiko eta pribatuari buruzko informazioa jaso.

d) Recibir las convocatorias a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias y la información sobre la actividad pública y privada del colegio.

Leihatila bakar horren bitartez informazio hau eskainiko da era argian eta zalantzarik gabean:

A través de la citada ventanilla única se ofrecerá de forma clara e inequívoca la siguiente información:

a) Elkargokideen Erregistrora bitarteko elektronikoen bidez doan sartzeko prozedura. Erregistroa beti egongo da eguneratuta eta bertan honako datu hauek jasoko dira: elkargokide diren lan-harremanetako gradudunen izen-deiturak, elkargokide-zenbakia, titulu ofizialak, lanbide-helbidea eta lanbide-gaikuntzaren egoera.

a) El procedimiento a través de medios electrónicos de acceso gratuito al Registro de colegiados que estará permanentemente actualizado y en el que constarán los nombres y apellidos de los Graduados Sociales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.

b) Lanbide-elkarteen erregistrorako sarbidea, Lanbide Elkarteei buruzko martxoaren 15eko 2/2007 Legeak 8. artikuluan azaldutako edukiarekin.

b) El acceso al Registro de sociedades profesionales, con el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

c) Erreklamazio-bideak eta errekurtsoak, kontsumitzaile edo erabiltzaile baten eta elkargokide baten edo elkargoaren arteko gatazkarik gertatuz gero aurkez daitezkeenak.

c) Las vías de reclamación y los recursos que puedan interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional.

d) Lan-harremanetako gradudunen zerbitzu profesionalen hartzaileek zer kontsumitzaile- eta erabiltzaile-elkartetara edo erakundetara jo dezaketen (elkarteen datuak).

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales de los Graduados Sociales puedan dirigirse para obtener asistencia.

e) Kode deontologikoen edukia.

e) El contenido de los Códigos Deontológicos.

Elkargo-korporazioek, artikulu honetan zehaztutakoa betetzeko, teknologia egokiak hartuko dituzte eta sistemen arteko elkarreragingarritasuna eta desgaitasuna duten pertsonen erabilerraztasuna bermatuko dituzten plataforma teknologikoak sortu eta elikatuko dituzte. Hori lortzeko, kontseiluak koordinazio- eta lankidetza-mekanismoak jarri ahal izango ditu martxan, baita beste lanbide batzuetako korporazioekin ere.

Las corporaciones colegiales, para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, incorporarán las tecnologías precisas y crearán y mantendrán las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para ello, el Consejo podrá poner en marcha los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios, inclusive con las corporaciones de otras profesiones.

XII. KAPITULUA
CAPITULO XIII
KONTSEILUA DESEGITEARI BURUZ
DE LA DISOLUCIÓN DEL CONSEJO

45. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseilua desegin ahalko da horretarako bereziki deitutako kontseiluaren osoko bilkurak hala erabakitzen duenean, eta bertaratutako kontseilukideen hiru laurdenek aldeko boto emanda. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da. Horretarako, lehenago, Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio Sailari eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari jakinarazi beharko zaie.

Artículo 45.– Podrá disolverse el Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, cuando así lo acuerde el Pleno del Consejo especialmente convocado a tal efecto y con el voto favorable de los tres cuartos de los Consejeros asistentes, debiendo publicarlo en el Boletín Oficial del País Vasco, para lo cual previamente se comunicará al Departamento de Justicia y Administración Pública y al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

Eusko Jaurlaritzak dagokion erabakiaren bidez desegitea onartuta, haren ondare soziala, lehenik, pasiboa estaltzeko erabiliko da, eta gainerako aktiboari osoko bilkurak erabakitako erabilera emango zaio.

Aprobada, mediante el correspondiente acuerdo por el Gobierno Vasco la disolución, su patrimonio social se destinará, en primer lugar a cubrir el pasivo, dándose al resto del activo el destino acordado por el Pleno.

XIV. KAPITULUA
CAPITULO XIV
ESTATUTUEN ERREFORMARI BURUZ
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

46. artikulua.– Estatutu hauek osorik nahiz partzialki aldatu ahalko dira kontseiluaren osoko bilkurak hala erabakitzen duenean, horretarako bereziki deitutako bileran, bertaratutako elkargokideen gehiengoz. Elkargokide horiek, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-harremanetako gradudunen elkargoetan kidetutako gehiengoa ordezkatu behar dute.

Artículo 46.– Los presentes Estatutos podrán ser modificados total o parcialmente cuando así lo acuerde el Pleno del Consejo, en reunión especialmente convocada a tal efecto, por mayoría de los Colegios asistentes que representen a su vez la mayoría de los colegiados en los Colegios de Graduados Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Gradudunen Kontseiluari dagokio estatutu hau arautzea, garatzea eta interpretatzea, eta betetzen dela zaintzea.

Corresponden al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco la reglamentación, desarrollo e interpretación de este Estatuto y velar por su cumplimiento.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Era osagarrian, Espainiako Lan Harremanetako Gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiaren estatutua aplikatuko da, estatutu honetan jaso ez diren alderdi guztietan.

Con carácter supletorio será de aplicación el Estatuto del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, en todos aquellos aspectos que no estén contemplados en este Estatuto.

XEDAPENA IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Estatutu hau indarrean jarri eta hilabeteko epean, kontseilukide berriak izendatu, hautatu eta kargua hartuko dute, eta hurrengo bi hilabeteetan kontseiluburua, idazkaria eta diruzaina hautatuko dira.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Estatuto, se procederá a la designación, elección y toma de posesión de los nuevos Consejeros, y dentro de los dos meses siguientes se procederá a la elección del Presidente, Secretario y Tesorero.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Estatutu hauek indarrean jarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común