Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

156. zk., 2017ko abuztuaren 17a, osteguna

N.º 156, jueves 17 de agosto de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
4118
4118

IRAGARKIA, Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sare nagusian, elurte handietan ibilgailu astunei laguntza teknikoa emateko zerbitzu-kontratu administratiboaren lizitazioa egiteko dena.

ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la «Asistencia técnica a vehículos pesados durante episodios de nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi».

1.– Erakunde esleitzailea.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Erakundea: Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saila.

a) Organismo: Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Segurtasun Saila - Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales del Departamento de Seguridad.

c) Espediente-zenbakia: T-0119/17.

c) Número de expediente: T-0119/17.

2.– Kontratuaren xedea.

2.– Objeto del contrato.

a) Xedearen deskribapena: elurte handietan, errepideetan, ibilgailu astunei laguntza ematea.

a) Descripción del objeto: la asistencia en carretera a vehículos pesados con motivo de nevadas intensas.

b) Lote-banaketa eta kopurua: bai, 3 lote (ikusi administrazio-klausula partikularren pleguko karatularen 1.3 puntua).

b) División por lotes y número: sí, 3 (véase punto 1.3 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas Particulares).

c) Non gauzatuko den: ikusi administrazio-klausula partikularren pleguko karatularen 10. puntua.

c) Lugar de ejecución: véase punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna: ikusi administrazio-klausula partikularren pleguko karatularen 5.1 puntua.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: véase punto 5.1 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Izapideak: ohikoak.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Prozedura: irekia.

b) Procedimiento: abierto.

c) Eskaintzak baloratzeko zenbait irizpide daude.

c) Forma: pluralidad de criterios de valoración de las ofertas.

+ Eskaintza ekonomikoa: 60 puntu.

+ Oferta económica: 60 puntos.

+ Erantzuteko denbora: 10 puntu.

+ Tiempos de respuesta: 10 puntos.

+ Enpresa lizitatzaile bakoitzaren memoria teknikoa eta lan-metodologia: 30 puntu.

+ Memoria técnica y metodología de trabajo de cada empresa licitadora: 30 puntos.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 196.343,03 euro (BEZik gabe); 237.575,06 euro (BEZa barne).

4.– Presupuesto base de licitación: 196.343,03 euros IVA excluido. 237.575,06 euros IVA incluido.

5.– Bermeak.

5.– Garantías.

Behin betikoa: Lizitazioaren aurrekontuaren % 5, BEZik gabe.

Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación IVA excluido.

6.– Agiriak eta argibideak.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Erakundea: Segurtasun Saila – Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritza.

a) Entidad: Departamento de Seguridad – Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua I eraikina, E gunea, solairuartea.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1- Edificio Lakua I - Zona E - entreplanta.

c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Telefonoa: 945 01 87 73.

d) Teléfono: 945 01 87 73.

e) Telefaxa: 945 01 87 49.

e) Telefax: 945 01 87 49.

f) Helbide elektronikoa: seg-kontratazioa@euskadi.eus

f) Correo electrónico: seg-kontratazioa@euskadi.eus

g) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.contratacion.euskadi.net

g) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratación.euskadi.net

h) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den egunaren bezpera.

h) Fecha límite de obtención de documentos e información: el día anterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7.– Kontratistaren betekizun espezifikoak.

7.– Requisitos específicos del contratista.

a) Sailkapena: ez da aplikatzen.

a) Clasificación: no procede.

b) Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta, hala badagokio, gaitasun teknikoa eta profesionala: administrazio-klausula partikularren pleguko karatularen 29.2 puntuan zehaztutakoaren araberakoa.

b) Solvencia Económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: conforme a lo previsto en el apartado 29.2 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.– Eskaintzak aurkeztea.

8.– Presentación de las ofertas.

a) Aurkezteko azken eguna: 2017ko irailaren 6a, 12:00ak baino lehen.

a) Fecha límite de presentación: antes de las 12:00 horas del 6 de septiembre de 2017.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: ikusi administrazio-klausula partikularren pleguko karatularen 29. puntua.

b) Documentación a presentar: véase punto 29 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Aurkezteko lekua:

c) Lugar de presentación:

1) Erakundea: Segurtasun Sailaren erregistroa.

1) Entidad: Registro del Departamento de Seguridad.

2) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua I eraikina, E gunea, solairuartea.

2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1 – Edificio Lakua I – Zona E – planta baja.

3) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Lizitatzaileak nahitaez zenbat denbora eutsi behar dion eskaintzari: 2 hilabete, proposamen ekonomikoak irekitzen direnetik; Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bateginaren 152.3 artikuluan aipatzen diren izapideak egin behar badira, 15 egun gehiago emango dira (balio ezohikoak edo neurriz kanpokoak).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses, a contar desde la apertura de la oferta económica, ampliando en quince días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP (valores anormales o desproporcionados).

e) Aldagaiak onartzea: ez.

e) Admisión de variantes: no.

9.– Eskaintzak irekitzea.

9.– Apertura de ofertas.

a) Erakundea: Segurtasun Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritzako Kontratazio Mahaia.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales del Departamento de Seguridad.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua I eraikina, E gunea, solairuartea.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 – Edificio Lakua I - zona E – entreplanta.

c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) «C» gutun-azala irekitzeko eguna: 2017ko irailaren 19a. «B» gutun-azala irekitzeko eguna: 2017ko irailaren 26a.

d) Fecha: sobre «C»: 19 de septiembre de 2017 y sobre «B»: 26 de septiembre de 2017.

e) Ordua: 12:00ak.

e) Hora: 12:00 horas.

10.– Bestelako argibideak.

10.– Otras informaciones.

Argibide administratiboak: Segurtasun Saila – Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritza.

Información Administrativa: Departamento de Seguridad – Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales.

Informazio teknikoa: Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritza.

Información Técnica: Departamento de Seguridad - Dirección de Tráfico.

11.– Iragarkien gastuak: enpresa esleipendunak ordainduko du lizitazio-iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko gastua (466,14 euro), baita Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzekoa ere (918,21 euro).

11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta de la empresa adjudicataria el gasto correspondiente al anuncio de licitación en el Boletín Oficial del País Vasco (466,14 euros) y el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (918,21 euros).

Vitoria-Gasteiz, 2017ko uztailaren 31.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,

JUAN MANUEL URRETABIZKAIA QUINTANA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2017.

El Presidente de la Mesa de Contratación,

JUAN MANUEL URRETABIZKAIA QUINTANA.


Análisis documental

Euskadi, bien común