Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

149. zk., 2017ko abuztuaren 7a, astelehena

N.º 149, lunes 7 de agosto de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
3974
3974

EBAZPENA, 2017ko uztailaren 19koa, Gizarte Zerbitzuen zuzendarirena, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko urriaren 29ko Aginduan aurreikusitako diru-laguntzetarako zuzkidura argitara emateko dena. Urriaren 29ko agindu horren bitartez, honako prozedura hau ezarri zen: Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntzak emateko eta ordaintzeko prozedura.

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, del Director de Servicios Sociales, por la que se hace pública la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntzak emateko eta ordaintzeko prozedura ezarri zen Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko urriaren 29ko Aginduaren bitartez (2014ko azaroaren 19ko EHAA, 221. zk.).

La Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOPV n.º 221, de 19 de noviembre de 2014).

Lehenengo xedapen gehigarriak, finantzaketa eta aurrekontu-egozpenari buruzkoak, hauxe adierazten du: «Publikotasun-printzipioa betetzeko, Gizarte Zerbitzuen zuzendariak aurrekontu-ekitaldi bakoitzaren hasieran emango du jakitera, ebazpen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako esleitu den zuzkidura».

En su Disposición Adicional, relativa a la Financiación e Imputación Presupuestaria, se indica que: «Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad, por Resolución de la Directora de Servicios Sociales se hará pública al comienzo de cada ejercicio presupuestario, la dotación asignada al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

2017ko martxoaren 8an, Gizarte Zerbitzuen zuzendariaren Ebazpena argitaratu zen (EHAA, 47. zk.), zeinaren bidez jakitera eman baitzen genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntzak emateko ezarritako zuzkidura 700.000 eurokoa zela, aurreko urteko aurrekontuaren luzapenaren unean. Gero, Euskal Autonomia Erkidegoko 2017. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen apirilaren 11ko 2/2017 Legean (EHAA, 74. zk., 2017ko apirilaren 19koa), 2017rako, laguntza horretarako, 1.100.000 euroko zuzkidura esleitu zuen; argitaratutako zuzkidura baino 400.000 euro gehiago.

Con fecha 8 de marzo de 2017 (BOPV n.º 47) se publicó Resolución del Director de Servicios Sociales donde se daba publicidad de la dotación prevista para la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género por importe de 700.000 euros correspondiente al momento de prórroga del presupuesto del año anterior. Posteriormente, La Ley 2/2017, de 11 de abril (BOPV n.º 74, de 19 de abril de 2017), que aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2017 asigna para esta ayuda una dotación de 1.100.000 euros, 400.000 euros más de la dotación ya publicada.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 11ko 75/2017 Dekretuaren 13.l artikuluan ezartzen denez, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari dagokio honako funtzio hauek baliatzea: «Genero Indarkeriaren Biktimentzako Telefono Bidezko Arreta Zerbitzua, ordainketa bakarreko diru-laguntzak eta emakumeen kontrako indarkeriaren biktimei arreta eskaintzen dien profesionalei aholkua eta laguntza emateko kudeaketa integratua».

El Decreto 75/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, indica en el artículo 13.l que a la Dirección de Servicios Sociales le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: «El Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SATEVI), las ayudas económicas de pago único y la gestión integrada de asesoramiento y atención a las y los profesionales que atienden a las víctimas de violencia contra las mujeres».

Hori dela-eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Publikotasun-printzipioa betetzeko xedez, jakitera ematen da, Euskal Autonomia Erkidegoko 2017rako Aurrekontua onartu ondoren, 2014ko urriaren 29ko Aginduan ezarritako laguntzak finantzatzeko partidak 400.000 euro gehiago izango dituela, hau da, 1.100.000 erabiliko direla xede horretarako.

Artículo único.– Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad, se indica que, después de la aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2017, se amplía la partida para la financiación de las ayudas previstas en la Orden de 29 de octubre de 2014, por un importe de 400.000 euros, destinándose en definitiva a la misma un total de 1.100.000 euros.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen. Beraz, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Gizarte Politiketako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; hala agintzen da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Políticas Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko uztailaren 19a.

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria,

EMILIO GERMÁN SOLA VALLOJERA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2017.

El Director de Servicios Sociales,

EMILIO GERMÁN SOLA VALLOJERA.


Análisis documental

Euskadi, bien común