Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

146. zk., 2017ko abuztuaren 2a, asteazkena

N.º 146, miércoles 2 de agosto de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
3895
3895

AGINDUA, 2017ko uztailaren 12koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez 2017. urterako egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitako deialdia, esku-hartze sozialerako jakintza kudeatzeko jardueretarakoa.

ORDEN de 12 de julio de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se efectúa, para el año 2017, la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, para actividades de gestión del conocimiento para la intervención social.

Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuak dioenez, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean xedatuaren babespean, pertsona, familia, talde eta komunitate guztien autonomia pertsonala eta komunitate-integrazioa babestu eta sustatzen dutenak dira esku-hartze sozialerako jarduerak, eta dekretuak Eusko Jaurlaritza gidatzen du irabazi-asmorik gabeko ekimen sozialeko erakundeek egindako jarduerak sustatzeko lanean, nagusiki lurraldez gaindikoak badira, hau da, Euskal Autonomia Erkidego osoko mailan gertatzen badira.

El Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, al amparo de lo establecido en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, entiende las actividades de intervención social como aquellas orientadas a proteger y promover la autonomía personal e integración comunitaria de todas las personas, familias, grupos y comunidades, y orienta al Gobierno Vasco en su labor de fomento de actividades realizadas por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro preferentemente hacia aquellas de ámbito supraterritorial, es decir, las que tienen lugar a escala de toda la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Era berean, abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren arabera, sustatze-lan horretan Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak berariaz bere erantzukizunpekoak diren ikuspegiak eta zeharkako politikak hartu behar ditu kontuan, oso kontuan ere, hala nola gizarteratzearekin, familiarekin, haurrekin eta nerabeekin, immigrazioarekin, dibertsitate eta askatasun afektibo eta sexualarekin lotuta daudenak, bai eta desgaitasunarekin eta mendekotasunarekin, adinekoekin eta, bereziki, genero-berdintasunarekin lotuta daudenak ere.

Asimismo, el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, obliga al Departamento de Empleo y Políticas Sociales a tomar en consideración de forma especialmente atenta, en dicha labor de fomento, las perspectivas y políticas transversales de su específica responsabilidad, como son las relacionadas con la inclusión social, la familia, la infancia y adolescencia, la inmigración y la diversidad y libertad afectivo sexual, así como las que tienen que ver con la discapacidad y la dependencia, las personas mayores y, singularmente, la igualdad de género.

Esandakoaren ildotik, lehen aipatu dekretuak, 4. artikuluko 1. zenbakian, hiru diru-laguntza lerro arautzen ditu, eta horietako bi esleitzeko deialdiak jada eginda daude Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2017ko martxoaren 1eko Aginduaren bidez; deialdiok honako hauei dagozkie: pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin esku-hartze soziala izateko jarduerei; eta esku-hartze sozialean borondatezko jarduna eta parte-hartze asoziatiboa sendotzeko jarduerei.

En los términos antedichos, el Decreto antes citado regula en el apartado 1 de su artículo 4 tres líneas subvencionales, dos de las cuales han sido convocadas ya mediante Orden de 1 de marzo de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, a saber, las relativas a las actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades y las referidas a las actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social.

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen diren apirilaren 11ko 2/2017Legean, 17.0.1.04.21.0000.4.54.99.31230.015.J aurrekontu-partidaren aurrekontu-kredituan erabilgarritasun nahikoa dago gizarte esku-hartzerako jakintzaren kudeaketa- ildoaren deialdirako.

En la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi existe crédito presupuestario suficiente en la partida presupuestaria 17.0.1.04.21.0000.4.454.99.31230.015.J para la convocatoria de la línea de gestión de conocimiento para la intervención social.

Beraz, agindu honen xedea da abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 4.1 artikuluan aurreikusitako hirugarren diru-laguntza lerroari dagozkion laguntzen deialdia egitea, eta lerro hori esku-hartze sozialerako ezagutza kudeatzeko jarduerei dagokie.

Por lo tanto, la presente Orden tiene por objeto la convocatoria de las ayudas relativas a la tercera.– línea subvencional prevista en el artículo 4.1 Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, que es la referida a actividades de gestión del conocimiento para la intervención social.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena den urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2.a) artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, erakunde interesdunek telematikoki egin beharko dituzte laguntza-programa horretarako izapide guztiak.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades interesadas están obligadas a realizar toda la tramitación que requiere este programa de ayudas de forma telemática.

Azaldutako guztiarengatik,

Por todo lo expuesto,

XEDATZEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea 2017. urterako diru-laguntza batzuetarako deialdia egitea da. Diru-laguntzak esku-hartze sozialerako ezagutza baliagarria sortu eta lortzeko jardueretarako izango dira; besteak beste, honako hauek egiteko: prestakuntza-programak, ikerketa-proiektuak, argitalpenak egin eta zabaltzea, dokumentazioarekin zerikusia duten jarduerak, eta ekitaldi teknikoak, hala nola ikastaroak eta mintegiak.

1.– El objeto de la presente Orden es la convocatoria de subvenciones para el año 2017 de actividades orientadas a la producción y adquisición de conocimiento útil para la intervención social, tales como programas formativos, proyectos de investigación, elaboración y difusión de publicaciones, actividades relacionadas con la documentación o eventos de carácter técnico, como cursos y seminarios.

Kanpoan geratuko dira honako helburu hauek dituzten jarduerak:

Quedan excluidas las actividades cuyos objetos sean los siguientes:

a) Erakunde eskatzailea hobetzea, soilik edo nagusiki erakunde eskatzaileari zuzendutako jardueren bitartez, hala nola bere langileen edo boluntarioen prestakuntzaren bitartez, edo erakundeen kudeaketari eta ildo estrategikoei buruzko hausnarketa-prozesuen bitartez.

a) Mejorar la entidad solicitante a través de actividades dirigidas exclusiva o mayoritariamente a la propia entidad, como la formación de sus personas trabajadoras o voluntarias o procesos de reflexión sobre la gestión y líneas estratégicas de las entidades.

b) Emakumeen aurkako indarkeriari lotutako sentsibilizazio- eta prebentzio-arloko jarduerak, badaudelako emakumeentzako laguntza-deialdi bereziak.

b) Las actuaciones en el campo de la sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres, por existir convocatorias de ayudas específicas para ellas.

2.– Gizarte esku-hartze esparruko jakintzaren ezagutzako jarduera-ekintza hauek zerbitzu publikoen garapen eta esku-hartzearekin, eta orokorrean gizarte zerbitzuen sistema publikoarekin erlazionatuta dauden erakunde eta gizarte eragileekin sare lana bultzatu eta indartzea bilatzen dute. Laguntza-xede diren herritarren hausnarketa eta analisiaren bidez, gizarte esku-hartzerako baliagarria den jakintza eratu eta difusioa egin eta elkarteek ildo honi zuzendutako diru-laguntzak jasotzea da helburua. Bereziki honako gai hauetan biltzen dira:

2.– Estas actividades de gestión de conocimiento en el ámbito de intervención social buscan promover y reforzar el trabajo en red con las Instituciones y las entidades sociales que se relacionan en la intervención y desarrollo de los servicios públicos y en general al sistema público de servicios sociales. El objetivo es que las entidades que perciban las ayudas dirigidas a esta línea desarrollen mediante la reflexión y el análisis de su población objeto, la generación y difusión de conocimiento útil para la intervención social y en particular los que se enmarcan en las siguientes materias:

a) gizarte-zerbitzuak.

a) los servicios sociales.

b) gizarteratzea.

b) la inclusión social.

c) familien laguntza, sustapena eta babesa.

c) el acompañamiento, promoción y protección de las familias.

d) haurrak eta nerabeak zaintzea eta babestea.

d) la atención y protección a la infancia y la adolescencia.

e) etorkinen gizarteratzea eta, orokorrean, kulturartekotasuna, salbu eta gai juridikoetan babesari dagokionez.

e) la integración de las personas inmigrantes y, en general, la interculturalidad, excepto en lo referido al apoyo en cuestiones jurídicas.

f) adinekoak zaintzea eta babestea.

f) la atención y protección a las personas mayores.

g) mendekotasun-egoeran eta, orokorrean, desgaitasun-egoeran dauden pertsonak zaintzea eta babestea.

g) la atención y protección a las personas en situación de dependencia y, en general, de discapacidad.

h) askatasun eta dibertsitate afektibo-sexuala.

h) la libertad y diversidad afectivo-sexual.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 1.4 artikuluan ezarritako ondorioetarako, laguntza jasotzen duten jarduerek egokitu beharko dute esku-hartze sozialaren esparruarekin zerikusia duten arauetan eta plangintza estrategikoan jasotako printzipio eta jarraibideetara, batez ere honako hauetan jasotzen direnetara:

3.– A los efectos del artículo 1.4 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, las actividades objeto de ayuda deberán adecuarse a los principios y directrices recogidos en la normativa y planificación estratégica relacionada con el ámbito de la intervención social y particularmente a los contenidos en:

a) 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

a) Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

b) 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzekoari eta Diru Sarrerak Bermatzeari buruzkoa.

b) Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

c) 13/2008 legea, abenduaren 12koa, Familiei laguntzekoa.

c) Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias.

d) 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeari eta Babesteari buruzkoa.

d) Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

e) 17/1998 Legea, ekainaren 25ekoa, Boluntariotzari buruzkoa.

e) Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado.

4.– Jarduerak gauzatzeko epea 2017ko ekitaldia da.

4.– El plazo de ejecución de las actividades es el ejercicio 2017.

2. artikulua.– Aurrekontu-kreditua, zenbatekoa eta diru-laguntzen mugak.

Artículo 2.– Crédito presupuestario, cuantía y límites de las subvenciones.

1.– Ondorio horietarako, diru-laguntza lerro honetako jarduerak finantzatzeko, 450.000,00 euroko kreditu bat dago aurreikusita 2017rako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan; zenbateko horretan, 315.000,00 euro 2017rako ordainketa-kredituari dagozkio, eta 135.000,00 euro, berriz, 2018. urterako konpromiso-kredituari.

1.– A tales efectos, para la financiación de las actividades de esta línea de subvenciones está previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017, un crédito por importe de 450.000,00 euros, de los que 315.000,00 euros corresponden a crédito de pago para 2017, y 135.000,00 euros, a crédito de compromiso para el año 2018.

2.– Diru-laguntza lerro horretan, ezin izango da 22.200 eurotik gorako laguntzarik eman, betiere bakarka kontuan hartuta.

2.– En esta línea subvencional ninguna ayuda, individualmente considerada, podrá ser superior a 22.200 euros.

3.– Ezin izango da emandako laguntzaren % 10 baino gehiago bideratu diruz lagundutako jardueraren zeharkako kostuak ordaintzera. Zeharkako kostutzat hartzen dira erakundearen egiturazko gastuak, azpiegitura fisikoei dagozkienak barne, baldin eta, jarduera jakin bati zuzenean egotzi ahal izan ez arren, beharrezkoak badira diruz lagundutako jarduera egin ahal izateko.

3.– No se podrá destinar más del 10% del importe de la ayuda concedida a sufragar los costes indirectos de la actividad subvencionada. Se entiende por costes indirectos aquellos gastos estructurales de la entidad, incluidos los relativos a las infraestructuras físicas, que, sin ser imputables directamente a una actividad concreta, son necesarios para que la actividad subvencionada se realice.

4.– Era berean, ezin izango da emandako laguntzaren zenbatekoaren % 10 baino gehiago bideratu jardueraren garapenean sortutako bidaia- eta dieta-gastuak ordaintzera.

4.– Así mismo, no se podrá destinar más del 10% del importe de la ayuda concedida a sufragar los gastos de viajes y dietas derivados del desarrollo de la actividad.

3. artikulua.– Laguntzak izapidetzea.

Artículo 3.– Tramitación de las ayudas.

1.– Erakunde interesdunek prozedura honetako izapide guztiak bitarteko elektronikoak erabiliz eskatu, kontsultatu eta egin beharko dituzte honako hauek kontuan hartuta: 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa; Ebazpena, 2006ko otsailaren 9koa, Informatika eta Telekomunikazioko zuzendariarena, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– ezartzen duen dokumentua onartzeko dena; eta 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos, de conformidad con lo regulado en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Bide elektronikoa erabiliz izapidetzeko moduari buruzko zehaztapenak Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren webgunean eskura daitezke:

2.– Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico están disponibles en la página web del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco:

– Esku-hartze sozialerako jakintza kudeatzeko jarduerak: http://www.euskadi.eus/diru_laguntza/gizarte-esku-hartzerako-jakintzaren-kudeaketa-jarueretarako-diru-laguntza-2017-deialdia/web01-a2gizar/eu

– Actividades de gestión del conocimiento para la intervención social: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/subvenciones-para-actividades-de-gestion-del-conocimiento-para-la-intervencion-social-convocatoria-2017/web01-a2gizar/es/

3.– Espedientean sartzeko eta eskaeraren ondoko izapideak egiteko, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire kudeaketak» atalera jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

3.– El acceso al expediente y los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través del apartado «Mis Gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco, https://www.euskadi.eus/misgestiones

4.– Eskaera edo izapidea banakako ziurtagiri elektroniko bidez egiten bada, erakundearen legezko ordezkariarena izan zein ez, beharrezkoa da pertsona hori erakundearen ordezkari moduan izena emanda egotea Ordezkarien Erregistro Elektronikoan: https://euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/egoitza_representantes.html

4.– En el caso de que la solicitud o trámite se realice con un certificado electrónico individual, sea de la persona con representación legal de la entidad o no, es obligatorio que esta persona esté inscrita en el Registro Electrónico de Representantes como representante de la entidad, https://euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/egoitza_representantes.html

5.– Jakinarazpenak elektronikoki egingo zaizkie erakunde interesdunei, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire kudeaketak» atalean kontsultatu beharko dira.

5.– Las notificaciones a las entidades interesadas se efectuarán electrónicamente y deberán consultarse en el apartado de «Mis Gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

6.– Edukia eskuratzen denean egindakotzat joko da jakinarazpena. Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun natural igarotzen badira haren edukia eskuratu gabe, jakinarazpena baztertutzat joko da, eta izapidea egindakotzat, prozedurari jarraituta.

6.– La notificación se entenderá practicada en el momento que se acceda a su contenido. Cuando transcurran diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento.

7.– Aurrekoa baztertu gabe, organo kudeatzaileak SMS mezuak edo posta elektronikoak erabiliz egindako jakinarazpenen abisuak bidali ahal izango ditu interesdunek eskaeran adierazitako sakelako telefonoetara edo posta elektronikoko kontuetara. Abisu horiek inoiz ere ez dira jakinarazpentzat hartuko.

7.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico señaladas en la solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

4. artikulua.– Epea, eskaeren aurkezpena eta egiaztagirien ekarpena eta dokumentazioa.

Artículo 4.– Plazo, presentación de solicitudes y aportación de acreditaciones y documentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta irailaren 8 arte da.

1.– El plazo para la presentación de solicitudes será a partir del día siguiente de la publicación en el BOPV hasta el 8 de septiembre.

2.– Eskabidea egiteko, honako helbide hauetan sartu beharko da Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren webgunean:

2.– Para realizar la solicitud se deberá acceder a las siguientes direcciones en la página web del Departamento de Empleo y Políticas Sociales:

– Esku-hartze sozialerako jakintza kudeatzeko jarduerak: http://www.euskadi.eus/diru_laguntza/gizarte-esku-hartzerako-jakintzaren-kudeaketa-jarueretarako-diru-laguntza-2017-deialdia/web01-a2gizar/eu

– Actividades de gestión del conocimiento para la intervención social: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/subvenciones-para-actividades-de-gestion-del-conocimiento-para-la-intervencion-social-convocatoria-2017/web01-a2gizar/es/

3.– Eskaera-eredua agindu honetako I. eranskinean jasota dago.

3.– El modelo de solicitud se recoge en el Anexo I de esta Orden.

4.– Erakunde eskatzaileek aukeratzen duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dute laguntza jasotzeko eskabidea, bai eta eskabidearekin batera aurkezten duten dokumentazioa ere. Orobat, laguntza-eskabidea aurkeztu izanaren ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluak ezartzen duenari jarraituz.

4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud de ayuda, junto con la documentación que se acompañe, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayuda, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Diru-laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko ditu erakunde kudeatzaileak, behar beste aldiz, eskatzaileen baimenik eskatu beharrik gabe, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikulua aplikatuz. Dekretu horren bidez onartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina.

5.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

6.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Errege Dekretuaren 50.6 artikulua aplikatuta, eskaeran bildutako erantzukizunpeko adierazpen bidez, honako hauek egiaztatuko dira:

6.– En aplicación del artículo 50.6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes circunstancias:

a) Helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu eta, hala badagokio, lortu direla, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.

a) La solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Jakinarazi beharko dute erakunde eskatzailea sartuta dagoen ala ez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren erakunde autonomiadunek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasiera eman zaion edozein itzulketa- edo zigor-prozeduratan.

b) Si la entidad solicitante se encuentra incursa o no en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

c) Pertsona edo erakunde eskatzailea ez dagoela administrazio- edo zigor-arloan zigortuta diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin, edo ez dagoela horretarako ezgaitzen duen inolako legezko debekuren eraginpean.

c) No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

7.– Halaber, erakunde eskatzaileak adieraziko du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela diru-laguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

7.– Así mismo, la entidad solicitante manifestará que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

8.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen datu-basean agertu beharko du.

8.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en la base de datos del Registro de terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Finantza Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduaren arabera: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

5. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 5.– Documentación.

Agiri hauek aurkeztu beharko dira diru-laguntzaren eskabidearekin batera:

La solicitud de la subvención deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Erakundeak 2016an izandako gastuen eta diru-sarreren balantzea.

a) Balance de gastos e ingresos de la entidad en 2016.

b) Erakunde eskatzailea ez badago inskribatuta Gizarte Segurantzaren sisteman, Gizarte Segurantzarekiko edo Gizarte Segurantzaren ordezko sistemekiko betebeharrak egunean dituelako erantzukizunpeko adierazpena.

b) En el supuesto de que la entidad solicitante no estuviera inscrita en el sistema de Seguridad Social, declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o con los sistemas alternativos de la Seguridad Social.

6. artikulua.– Eskabidea hobetzea.

Artículo 6.– Mejora de la solicitud.

Eskaera kudeatzeko ardura duen zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen informazio eta dokumentazio osagarria eskatu ahal izango die erakunde eskatzaileei, aurkeztutako proiektua edo jarduera baloratzeko.

La Dirección responsable de gestionar la solicitud podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta información y documentación complementaria estime necesaria en orden a la valoración del proyecto o actividad presentada.

7. artikulua.– Diruz ezin lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 7.– Gastos no subvencionables.

Oro har, honako hauek izango dira diruz ezin lagun daitezkeen gastuak: festetako, ekitaldietako eta askotariko aurkezpenetako janari- eta edari-gastuak, hala nola bazkideentzat, langileentzat eta/edo boluntarioentzat prestatutako edozein ospakizun edo oturuntza.

Con carácter general, se considerarán gastos no subvencionables los gastos de comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa índole, así como cualquier celebración o comida para las personas socias, trabajadoras y/o voluntarias.

8. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 8.– Órgano de gestión de las ayudas.

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari dagokio diru-laguntza lerro honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeko eginkizunak betetzea. Diru-laguntzen onarpen- edo ukapen-proposamena Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 13. artikuluan jasotako Balioespen Batzordeak egingo du.

Corresponde a la Dirección de Servicios Sociales la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en esta línea subvencional. La propuesta de concesión o denegación de las subvenciones se formulará por la Comisión de Valoración contemplada en el artículo 13 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

9. artikulua.– Eskabideak balioestea.

Artículo 9.– Valoración de las solicitudes.

1.– Diru-laguntzen lerro honetan aurkeztutako jarduerak balioesteko, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 3. artikuluan ezarritako irizpide erkideekin eta bertan jasotako gainerako orientazioekin bat, honako alderdi hauek ebaluatuko dira:

1.– Para la valoración de las actividades presentadas en esta línea subvencional, en coherencia con los criterios comunes establecidos en el artículo 3 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, y el resto de orientaciones recogidas en el mismo, se evaluarán los siguientes aspectos:

a) Proposamenaren diseinuaren kalitate teknikoa, diseinuaren egokitasuna, bideragarritasuna eta ebaluagarritasuna barne, bai eta irakasleen, txostengileen eta/edo ikertzaileen prestakuntza ere: 20 puntura arte.

a) Calidad técnica del diseño de la propuesta, incluyendo la idoneidad de su diseño, su viabilidad y, evaluabilidad, así como la cualificación del profesorado, ponentes y/o personal investigador: hasta 20 puntos.

b) Landu beharreko gaiaren garrantzia, egokitasuna eta izaera berritzailea, jardueraren hartzaile izan daitezkeen pertsonen kopurua barne, bai eta gizarte-zerbitzuen esparruan erantzuna jaso dezaketen gizarte-premiak hautematea ere: 20 puntura arte.

b) Relevancia, oportunidad y carácter innovador de la temática a tratar, incluyendo número de personas potencialmente receptoras de la actividad así como la detección de necesidades sociales susceptibles de ser atendidas en el ámbito de los servicios sociales: hasta 20 puntos.

c) Jardueran landutako gaiak zer ekarpen egiten duen esku-hartze sozialaren esparruaren egituraketan, bai eta, bereziki, zer ekarpen egiten duen ere Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako eragileez eta tresnez den bezainbatean (zorroa, kontzertua, dekretua, mapa): 10 puntura arte.

c) Contribución de la materia tratada en la actividad a la articulación del ámbito de la intervención social y específicamente, a los agentes e instrumentos del Sistema Vasco de Servicios Sociales (cartera, concierto, decreto, mapa): hasta 10 puntos.

d) Gizarteratzeko zeharkako politikak, familia, haurrak eta nerabeak, immigrazioa, adinekoak, desgaitasuna eta mendekotasuna edo askatasun eta dibertsitate afektibo eta sexuala antolatzen laguntzea gizarte-babesaren sektore-arlo nagusiekin, hala nola hezkuntzarekin, osasunarekin eta gizarte-zerbitzuekin: 10 puntura arte.

d) Contribución a la articulación de las políticas transversales de inclusión social, familia, infancia y adolescencia, inmigración, personas mayores, discapacidad y dependencia o libertad y diversidad afectivo-sexual con los principales ámbitos sectoriales de la protección social, como educación, sanidad y servicios sociales: hasta 10 puntos.

e) Jardueraren lurraldez gaindiko eremua edo eskala; hau da, zenbait lurralde historikotako pertsonek jardueran duten partaidetza erreala eta/edo erkidego-mailako lankidetza-jarduerak egitea, beharrak, jardunbide egokiak edo proiektuaren helbururako garrantzitsuak diren beste alderdi batzuk identifikatzeko: 10 puntura arte.

e) Ámbito o escala supraterritorial de la actividad, entendiendo como tal la participación real en la actividad de personas de diferentes territorios históricos y/o la realización de actividades de colaboración a nivel autonómico para la identificación de necesidades, buenas prácticas u otros aspectos pertinentes en la materia objeto del proyecto: hasta 10 puntos.

f) Diru-laguntza eskatzen duen erakundeak kudeatzeko duen gaitasuna, bai eta ebaluazioen emaitza eta aurreko ekitaldietako betebeharrak bete izana ere: 5 puntura arte.

f) Capacidad de gestión de la entidad que solicita la subvención así como el resultado de evaluaciones y el cumplimiento de obligaciones en anteriores ejercicios: hasta 5 puntos.

g) Jarduerak Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren berariazko erantzukizunekoak diren eta esku-hartze sozialaren eremurako egokitzat hartzen diren bi zeharkako eremutan edo gehiagotan (gizarteratzea, familia, immigrazioa, haurrak eta nerabeak, desgaitasuna eta mendekotasuna, adinekoak, dibertsitate eta askatasun afektibo sexuala) duen kokapena: 5 puntura arte.

g) Encuadre de la actividad en dos o más de los ámbitos transversales que son responsabilidad específica del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y considerados pertinentes para el ámbito de la intervención social (inclusión social, familia, inmigración, infancia y adolescencia, discapacidad y dependencia, personas mayores, diversidad y libertad afectivo sexual): hasta 5 puntos.

h) Jarduera zenbait erakunderen edo zenbait erakundek osatzen duten sarearen edo federazioaren laguntzarekin aurrera eramatea: 5 puntura arte.

h) Realización de la actividad en colaboración por parte de varias entidades o por parte de una red o federación de la que formen parte varias entidades: hasta 5 puntos.

i) Jardueran honako hauek sartzea: borondatezko ekintzaren berezko balio erantsiak, elkarrekiko laguntza, parte-hartze asoziatiboa, gizarte-ekimena eta ekonomia solidarioa, pertsona jasotzaileek esku-hartzearen diseinuan, kudeaketan eta ebaluazioan parte hartzea, bai eta erakundeak onura publikokoa eta gizarte-interesekoa delako deklarazioa bere esku izatea ere: 5 puntura arte.

i) Incorporación en la actividad de los valores añadidos propios de la acción voluntaria, la ayuda mutua, la participación asociativa, la iniciativa social, la economía solidaria, la participación de personas destinatarias de la intervención en su diseño, gestión y evaluación; así como la posesión por parte de la entidad de la declaración de utilidad pública y de interés social: hasta 5 puntos.

j) Meritu bereziak jardueran genero-ikuspegia sartzeagatik: 5 puntura arte.

j) Méritos especiales en la incorporación en la actividad de la perspectiva de género: hasta 5 puntos.

k) Erakundeak berak finantzatzen duen edo beste erakunde batzuetatik lortzen duen jardueraren edo ekimenaren ehunekoa: 5 puntura arte.

k) Porcentaje de la actividad o iniciativa que financia la propia entidad u obtiene de otras entidades: hasta 5 puntos.

Diru-laguntza jaso dezaketen bakarrak a) irizpidean 10 puntu gutxienez lortzen dituzten eskaerak dira.

Únicamente podrán ser subvencionadas aquellas solicitudes que obtengan, al menos, 10 puntos en el criterio a).

2.– 50 puntu edo gehiago lortu dituzten jarduerak bakarrik lagundu ahal izango dira diruz.

2.– Únicamente podrán ser subvencionadas aquellas actividades que obtengan una puntuación igual o superior a 50 puntos.

3.– Laguntzen zenbatekoa abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 14.3 artikuluan xedatutako bi banaketa-faseen bidez zehaztu behar bada, honako hau izango da banaketa aldagarria egiteko faseari dagokion zenbatekoa zehazteko formula:

3.– En caso de que sea necesario determinar la cuantía de las ayudas mediante las dos fases de distribución establecidas en el artículo 14.3 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, la fórmula para determinar la cuantía correspondiente a la fase del reparto variable será la siguiente:

S = CMS x (P-20)/100

S = CMS x (P-20)/100

Non:

Siendo:

S = Fase horretan jarduera bakoitzari dagokion zenbatekoa baita.

S = Cuantía correspondiente a cada actividad en esta fase.

CMS = Diruz lagundu daitekeen gehieneko zenbatekoa.

CMS = Cuantía Máxima Subvencionable.

P = Balioespen Batzordeak jarduera bakoitzari emandako puntuazioa.

P = Puntuación otorgada por la Comisión de Valoración a cada actividad.

10. artikulua.– Diru-laguntzaren ordainketa, eta frogagiriak aurkezteko modua eta epea.

Artículo 10.– Pago de la subvención y forma y plazo de presentación de las justificaciones.

1.– Emandako diru-laguntza bi zatitan burutuko da. Lehenengoa aurrerapen gisakoa izango da, emandako diru-laguntza zenbatekoaren % 70aren baliokidea izango da eta Abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 12.a artikuluan ezarritako epea igarota emango da, tartean uko-egiterik ez badago. Bigarrena, 2018an, diruz lagundutako jarduera bukatu ondoren eta artikulu honetan eskatutako laguntzaren kitapenaren kopuruari dagokion dokumentazioa aurkeztu ondoren.

1.– La subvención concedida se hará efectiva fraccionadamente mediante dos libramientos. El primero de ellos, con carácter anticipado, por importe equivalente al 70% de la subvención concedida, se efectuará una vez transcurrido el plazo expresado en el artículo 12.a) del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, sin haber mediado renuncia. El segundo, en 2018, una vez finalizada la actividad subvencionada, previa presentación de la documentación exigida en este artículo, por el importe que resulte de la liquidación de la ayuda.

2.– Frogagiriak aurkezteko epea 2018ko martxoaren 1ean amaituko da.

2.– El plazo para la presentación de las justificaciones finaliza el 1 de marzo de 2018.

3.– Erakunde onuradunek behar bezala eta guztiz beteta aurkeztu beharko dituzte agindu honetako II-A eranskina (jardueraren memoria) eta II-B eranskina (jardueraren memoria ekonomikoa). Inprimaki horiek Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren webgunean daude:

3.– Las entidades beneficiarias deberán presentar el Anexo II-A (Memoria de la actividad) y el Anexo II-B de esta Orden (Memoria económica de la actividad), convenientemente cumplimentados en todos sus extremos. Estos formularios están disponibles en la página web del Departamento de Empleo y Políticas Sociales:

– Esku-hartze sozialerako jakintza kudeatzeko jarduerak: http://www.euskadi.eus/diru_laguntza/gizarte-esku-hartzerako-jakintzaren-kudeaketa-jarueretarako-diru-laguntza-2017-deialdia/web01-a2gizar/eu

– Actividades de gestión del conocimiento para la intervención social: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/subvenciones-para-actividades-de-gestion-del-conocimiento-para-la-intervencion-social-convocatoria-2017/web01-a2gizar/es/

II-B eranskinean justifikazioko kontua jasotzen da; hau da, gastua –Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak emandako zenbatekoaren parekoa– egiaztatzen duten dokumentu guztiak biltzen dituen erantzukizunpeko adierazpen bat (dokumentuaren nondik norakoa, identifikazioa, kontzeptua, igorlea, data, zenbatekoa eta jarduerari egozten zaion ehunekoa jasota).

En el Anexo II-B se incluye la cuenta justificativa, es decir, una declaración responsable que recoge una relación de todos los documentos acreditativos del gasto por el importe recibido del Departamento de Empleo y Políticas Sociales (señalando naturaleza del documento, identificación, concepto, emisor, fecha, cuantía y porcentaje de imputación a la actividad).

4.– II-A eranskina, II-B eranskina eta gehitzen zaien dokumentazioa elektronikoki jaso beharko dira kasuan kasuko espedientean, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire kudeaketak» atalean: https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

4.– El Anexo II-A, el Anexo II-B y la documentación que los acompañe deberán aportarse electrónicamente en el expediente correspondiente, en el apartado «Mis Gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco, https://www.euskadi.eus/misgestiones

5.– Emandako laguntzaren kontura egindako gastuak diruz lagundutako jarduerak egikaritzeari lotuta egongo dira nahitaez. Gastu horiek justifikatzeko ondoren azalduko ditugun dokumentuak hartuko dira baliozkotzat, eta dokumentu horiek dagokien datatik aurrera gutxienez bost urtez gorde eta eskura eduki beharko ditu erakundeak. Aipatutako dokumentuak honako hauek dira:

5.– Los gastos realizados con cargo a la ayuda concedida deberán estar vinculados a la ejecución de las actividades subvencionadas. Para su justificación se darán por válidos los siguientes documentos, que la entidad deberá conservar y tener a disposición, al menos durante cinco años a partir de su fecha:

a) Erakunde onuradunaren izenean emandako faktura bidez justifikatuak. Baliagarria izateko, faktura orok 2017koa beharko du izan.

a) Los justificados mediante factura emitida a nombre de la entidad beneficiaria. Toda factura, para ser válida, deberá estar expedida durante el 2017.

Arauarekiko salbuespenak –fakturatzetik salbuetsitako eragiketak; hartzailearen identifikazio-datuak fakturan biltzea nahitaezkoa ez izatea; jasanarazitako zerga-kuota eta aplikaturiko zerga-tasa fakturan berariaz adieraztea ez betetzea; fakturak txartel zenbakituen taloitegiekin edo, halakorik ez bada, makina erregistratzaileek emandako txartelekin ordeztea; eta abar– fakturazio-betebeharrak arautzen dituzten foru-dekretuetan bildutakoak dira, edo, halakorik ezean, azaroaren 28ko 1496/2003 Errege Dekretuan.

Las excepciones a la norma –operaciones exentas de facturación, no obligatoriedad de consignación en la factura de los datos de identificación del destinatario, omisión de la consignación expresa en la factura de la cuota tributaria repercutida y del tipo impositivo aplicado, sustitución de las facturas por talonarios de vales numerados o, en su defecto, ticket expedidos por máquinas registradoras, etc.– son las recogidas en los Decretos Forales por los que se regulan las obligaciones de facturación o, en su defecto, en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.

b) Ziurtagirien edo banku-zorpetzeagatiko kargu-dokumentuen bidez justifikatuak, betiere finantza-erakundeek igorri eta faktura bati dagozkion datuak biltzen badituzte, zenbakia eta seriea izan ezik.

b) Los justificados mediante certificación o documentos de cargo por adeudamiento bancario que, expedidos por entidades financieras, contienen los datos propios de una factura a excepción del número y serie.

c) Langileei dagozkien gastuei dagokienez, eredu ofizialaren eta Gizarte Segurantzako kotizazioko aldizkari ofizialen araberako soldata-ordainagirien originalen bitartez egiaztatzen direnak.

c) Para los gastos correspondientes al personal laboral, los justificados mediante recibos de salarios ajustados al modelo oficial y a los boletines oficiales de cotización a la Seguridad Social.

d) Enpresaburuak edo profesionalak ez diren pertsona fisikoek egindako eta Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaindu behar ez duten noizbehinkako lanen kasuan, gastuaren erakunde onuradun igorlearen ordezkariak sinatutako idazki bidez justifikatuko dira gastuak. Honako datu hauek bildu beharko ditu gutxienez idazki horrek: igorlearen eta hartzailearen izen-abizenak, identifikazio fiskaleko zenbakia eta helbidea; eragiketaren eta haren zenbateko osoaren deskribapena; hartzailearen «jaso izana» eta sinadura; pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarekiko atxikipena –PFEZ–.

d) En el caso de trabajos esporádicos exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido y realizados por personas físicas que no tengan la condición de empresarias o profesionales, la justificación de los mismos se realizará mediante escrito firmado por el o la representante de la entidad beneficiaria emisora del mismo. Dicho escrito deberá contener, como mínimo, los datos siguientes: nombre y apellidos, número de identificación fiscal y domicilio de la persona expedidora y de la entidad destinataria; descripción de la operación y su importe total; fecha de emisión del escrito; «recibí» y firma de la persona destinataria; la correspondiente retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

e) Diruz lagundutako jarduera finantzatzeko emandako maileguaren zenbatekoa eta xedea ez ezik, lehen ordainketaren datara arte ordaindutako interesak ere justifikatzen dituen banku-dokumentua, betiere, diru-laguntza hauek arautzen baititu, abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 10.2 artikuluak ezartzen dituen baldintzak betetzen badira.

e) Documento bancario que justifique el importe y destino del préstamo concedido para la financiación de la actividad subvencionada, así como los intereses abonados hasta la fecha del primer pago, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 10.2 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan estas ayudas.

6.– Diru-laguntza behar bezala erabili dela egiaztatzeko, finantzatutako jardueraren gastuaren egiaztagiriak, lagin adierazgarri bat oinarri hartuta, laguntza eman eta ondorengo bost urteetan egiaztatuko dira, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Kontuen Euskal Epaitegiak egin behar dituen gainerako ikuskapen-, jarraipen- eta kontrol-ekintzak alde batera utzi gabe.

6.– Con el fin de verificar la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes de gasto de la actividad financiada, sobre la base de una muestra representativa, serán objeto de comprobación en los cinco años siguientes a la concesión de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones de inspección, seguimiento y control que procedan, por parte del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, la Oficina de Control Económico o el Tribunal Vasco de Cuentas.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan berariaz aurreikusi ez den orori dagokionez, honako hauetan biltzen diren aurreikuspenak aplikatuko dira: Euskadin gizarte esku-hartzeko eremuan diru-laguntzak erregulatzen dituen eta hirugarren sektoreko ekintzak bultzatzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan eta Agindu honi lotzen zaizkion urriaren 1eko Administrazio Publikoko Prozedura Administratibo Orokorreko 39/2015 Legea, urriaren 1eko Sektore Publikoko Erregimen Juridikoko 40/2015 legea, azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegileak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena VI izenburua eta VII Izenburuko III kapitulua eta Diru-Laguntzen 38/2003 Legean jasotzen den oinarrizko arautzea eta azken hau arautzen duen 887/2006 Errege dekretua.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación además de a los establecido en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du. Aginduaren aurka erakunde interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa ezar dezakete Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren aurrean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezar dezakete zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Aretoan, agindua aldizkari ofizial berean argitaratu eta bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko uztailaren 12a.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 2017.

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común