Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

134. zk., 2017ko uztailaren 14a, ostirala

N.º 134, viernes 14 de julio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
3549
3549

AGINDUA, 2017ko uztailaren 4koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak prestatzeko beken programa arautu eta horretarako deialdia egiten duena.

ORDEN de 4 de julio de 2017, del Consejero Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca el programa de becas para formación de técnicas y técnicos de gestión de la distribución comercial.

XI. legegintzaldiko (2016-2020) «Euskadi 2020» gobernu-programan, hazkunde sendoa, enplegu gehiago eta hobea dakarrena deritzon I.1 ardatz estrategikoaren barruan, 31. konpromisoan, «Euskal merkataritza-sektorearen lehiakortasuna sustatzea» dago aipatuta.

En el Programa de Gobierno de la XI Legislatura (2016-2020) «Euskadi 2020», dentro del Eje Estratégico I.1 un crecimiento sólido, con más y mejor empleo, el compromiso 31 hace referencia al «Fomento de la competitividad del sector comercial vasco».

Bestetik, diru-laguntzen programa hau Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren diru-laguntzen 2017ko plan estrategikoaren barruan dago, zeina Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2017ko martxoaren 20ko Aginduaren bidez onartu baitzen, lehen aipatu eta «Euskal merkataritza-sektorearen lehiakortasuna sustatzea» deritzon ardatz estrategikoaren barruan, «Ekintzailetza eta kudeaketa aurreratua» deritzon helburu estrategikoari loturik.

Por su parte, el presente programa subvencional se encuentra encuadrado en el Plan Estratégico de subvenciones de Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 2017, aprobado mediante Orden de 20 de marzo de 2017 del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, dentro del referido eje estratégico «Fomento de la competitividad del sector comercial» del objetivo estratégico «Emprendimiento y Gestión Avanzada».

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren helburuetako bat da eta bertan dago finkatuta, programen bidez, behar diren inguruabarrak ematea merkataritza-banaketaren sektoreko gaikuntza, prestakuntza eta profesionaltasuna hobetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan; helburu horretarako, ezinbestekoa izango da enpresa-kudeaketako arloetan behar bezala kualifikatutako profesionalak izatea.

Uno de los objetivos del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, fijado en el mismo, es propiciar, a través de programas, las circunstancias necesarias que faciliten la mejora en capacitación, formación y profesionalización del sector de la Distribución Comercial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo imprescindible para esta finalidad, la existencia de profesionales debidamente cualificados en las distintas áreas de gestión empresarial.

Hortik sortu da agindu hau, eta beste hau ordezkatuko du: Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko ekainaren 15eko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko ekainaren 18ko Aginduan aldatua, zeinaren bidez arautu baitzen merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko beken programa; horretarako arrazoi bi daude: bata, arauak aldatzea, programa sektorean dagoen errealitate berrira egokitu dadin, eta, bestea, programaren helburuak hobeto lortzen laguntzea. Beste alde batetik, klausula indargabetzaile baten bidez jarraitutasuna kendu nahi zaio agindu horri, aldaketa gehiago egin beharra aurreikus baitaiteke, Euskal Merkataritzaren Gida Planaren ondorioz, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren diru-laguntzen plan estrategikoan (2017-2020) txertatuta.

De ahí nace esta Orden, que viene a sustituir a la Orden de 15 de junio de 2011, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, modificada por Orden de 18 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula el programa de becas para formación de dinamizadores y dinamizadoras de la distribución comercial, y que tiene una doble motivación: por un lado, realizar cambios en la regulación para adaptar el Programa a la nueva realidad que vive el sector, y contribuir así a una mejor consecución de los objetivos del mismo. Y por otro, eliminar, mediante la cláusula derogatoria, la vocación de continuidad de dicha Orden, ya que son previsibles nuevos cambios, fruto de la elaboración del Plan Director del Comercio Vasco, que encajará en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020.

Eta, horrenbestez, honako hau

Y, en virtud de ello

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak prestatzeko beken programa arautzea da agindu honen xedea.

El objeto de la presente Orden es la regulación del programa de becas para la formación de técnicas y técnicos de gestión de la distribución comercial.

Programa honen bidez emandako laguntzak itzuli beharrik gabeko laguntzatzat joko dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzak arautzeko indarrean dauden arauen mende egongo da programa.

Este programa de ayudas tendrá la consideración de subvenciones no reintegrables y estará sometido a la normativa vigente reguladora de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Agindu honetan araututako diru-laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez ebatziko dira.

Las becas reguladas en la presente Orden se resolverán mediante el procedimiento de concurso.

Bekadunek, hautaketa-prozesuaren barruko prestakuntza-ikastaroa egin ondoren, agindu honetan araututako beken bidez ordainduko diren prestakuntza-praktikak egingo dituzte; praktika horietan, ikastaro horretan ikasitako eduki teorikoen gaineko prestakuntza praktikoaz jabetuko dira.

Tras realizar un curso formativo que estará incluido en el procedimiento de selección, las personas becadas realizarán unas prácticas formativas que serán remuneradas mediante las becas reguladas en la presente Orden, en las que podrán adquirir formación práctica sobre los contenidos teóricos aprendidos en el citado curso.

Beka hauen onuradunek egin behar dituzten jarduerak Merkataritza Zuzendaritzak diruz lagundutako merkataritza-bulego teknikoetan egingo dituzte, edo Euskal Autonomia Erkidegoan egon eta merkataritza-banaketaren arloarekin zerikusia duten enpresetan edo erakundeetan.

Las actividades a realizar por personas beneficiarias de estas becas se desarrollarán en las Oficinas Técnicas de Comercio subvencionadas por la Dirección de Comercio o en empresas u organizaciones relacionadas con el ámbito de la distribución comercial ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan aurrekontu-ekitaldi bakoitzerako eta arlo horretarako izendatutako partidaren kontura finantzatuko dira bekak.

La financiación de las becas se realizará con cargo a la correspondiente partida establecida al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para cada ejercicio presupuestario.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Personas beneficiarias.

1.– Eskakizun hauek betetzen dituzten pertsona fisikoek eskura ditzakete merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak prestatzeko bekak:

1.– Podrán acceder a las becas para formación de técnicas y técnicos de gestión de la distribución comercial las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea eta eskabidea aurkezteko epea ixten den egunean 3 urte baino gehiagoko antzinatasunekoa izatea. 3 urte baino gutxiagoko egoiliartza onartuko da baldin eta eskatzaileak erkidego honetatik behin-behinean atera badira, ikasketak direla-eta. Halakorik gertatuz gero, behar bezala egiaztatu beharko da egoera hori.

a) Vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco con una antigüedad superior a 3 años, en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes. Se admitirán periodos de residencia inferiores a 3 años, cuando las personas solicitantes se hubieran trasladado fuera de esta Comunidad, transitoriamente, por razones de estudios, circunstancia ésta que deberá ser debidamente acreditada.

b) Unibertsitateko titulu ofizialen bat lortzeko moduan egotea edo lortuta izatea, bai Marketin eta Publizitateko goi-mailako teknikariaren titulua bai Salmentak eta Merkataritza Espazioak Kudeatzeko goi-mailako teknikariaren titulua. Unibertsitateko titulu ofizialen artean, Gizarte Zientzietako jakintza-adarrekoek izango dute lehentasuna, merkataritzaren eta enpresaren edo soziologiaren arloan.

b) Tener o estar en condiciones de obtener bien una titulación oficial universitaria, bien una titulación de Técnica o Técnico superior en Marketing y Publicidad o Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. Entre las titulaciones universitarias oficiales, tendrán preferencia las pertenecientes a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales, dentro del ámbito comercial y de empresa o Sociología.

Atzerrian lortutako tituluak ez dira onartuko baldin eta ez badaude Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak homologatuta eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

Los títulos obtenidos en el extranjero sólo se admitirán si están homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

c) Euskarazko jakintza-mailan, gutxienez B2 maila egiaztatuta izatea, hizkuntzetarako Europako erreferentzia-esparru bateratukoa.

c) Tener acreditado al menos el nivel B2 de conocimiento de euskera del marco europeo común de las referencias para las lenguas.

d) Aurretik, eduki eta helburu bera edo antzekoa izan duen bekaren baten onuradun izan ez izana.

d) No haberse beneficiado de becas de igual o similares características en cuanto al contenido y objetivos de las mismas.

e) Programa honen lehenagoko deialdietan egin diren prestakuntza-ikastaroak egin ez izana, ez osorik ez partzialki.

e) No haber realizado total o parcialmente el curso de formación de anteriores convocatorias de este programa.

f) 32 urte baino gehiago ez izatea eskabidea aurkezteko unean.

f) Edad no superior a 32 años, en el momento de la presentación de la solicitud.

g) Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako gainerako eskakizunak.

g) Los demás requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Ezin izango dira aurkeztu agindu honen bitartez araututako beketara pertsona hauek: diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik duena edo horretarako legezko debekurik duena, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barnean hartuta, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedaturikoari jarraikiz.

2.– No podrán concurrir a las becas reguladas en la presente Orden, aquellas personas que se encuentren sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o se hallen incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

3.- Diru-laguntzak eta laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, amaitu egin beharko dira itzultze- edo zehapen-prozedurak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako antzeko diru-laguntzen esparruan hasitako eta izapideetan dauden prozedurak, alegia.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador, que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Bateraezintzat jotzen da beka hauek baliatzea eta ordaindutako beste edozein lan egitea edo beste beka bat jasotzea.

4.– El disfrute de la becas se considera incompatible con la realización de cualquier trabajo remunerado o con la percepción de otra beca.

4. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 4.– Cuantía de las ayudas.

1.– Beka bakoitzak 12 hil iraungo du, gehienez, eta 15.000,00 euroko funtsa izango du.

1.– Cada beca tendrá una duración máxima de 12 meses y estará dotada con un fondo de 15.000,00 euros.

2.– Zenbateko horretan sartu behar dira bekaren onuradunek izan ditzaketen edozein eratako betebehar guztiak, Gizarte Segurantzari dagokion langile-kuota barnean hartuta.

2.– En esa cuantía se entienden comprendidas la totalidad de las obligaciones, de cualquier naturaleza, que pudiera soportar la persona beneficiaria de la beca, incluida la cuota del trabajador correspondiente a la Seguridad Social.

5. artikulua.– Diruz lagundutako beste gastu batzuk.

Artículo 5.– Otros gastos subvencionados.

Horretaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak beken onuradunei alta emango die Gizarte Segurantzan, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren kargura finantzatuko da enpresa-kuota.

La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco dará de alta a las personas beneficiarias de estas becas en la Seguridad Social, financiando a cargo del presupuesto del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo la cuota patronal que corresponda.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da gutxienez, eta urteko deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de al menos un mes y se iniciará el día siguiente al de la publicación de la Resolución de la convocatoria anual en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Deialdi honetako eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainerako kudeaketak egin daitezke bai modu presentzialean bai bitarteko elektronikoez, betiere Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuarekin bat eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa (Platea) onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenarekin bat.

2.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta Orden se podrán efectuar, además de presencialmente, por medios electrónicos, de conformidad con el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak modu presentzialean zein bide elektronikoen bidez izapidetzeko jarraibideak egoitza elektronikoan daude eskuragarri, Euskadi.eus egoitza elektronikoan: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/merkataritza

Las especificaciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos estarán disponibles en la sede electrónica de Euskadi.eus, http://www.euskadi.eus/comercio

Espedientean sartu eta gainerako izapideak egiteko, beste helbide hau ere badago: http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

El acceso al expediente y demás trámites podrán realizarse también a través de la dirección http://www.euskadi.eus/misgestiones

Eskabidean, eskatzailearen sinadura onartuaz gain, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazio guztia eta Administrazioak eskatutako dokumentazioa ere sartuko dira, betiere Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutakoarekin bat.

La solicitud incorporará, además de la firma electrónica reconocida de la persona solicitante, toda aquella documentación que haya de acompañarse a la misma y la que pueda ser requerida por la Administración, en los términos dispuestos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Aukera horren ordez, sinadura elektronikoa erabili nahi ez bada, eskabideak informatikoki http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/merkataritza webgunean bete eta grabatu ondoren, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehenago, inprimatu eta sinatuta bidali beharko dituzte eskatzaileek Merkataritza Zuzendaritzara, edo, presentzialki nahi izanez gero, toki hauetan aurkeztu: Zuzenean zerbitzua (Eusko Jaurlaritzaren herritarrentzako zerbitzuko bulegoak), EAEko erregistro osagarriak (apirilaren 29ko 39/2008 Dekretuan adierazitakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako tokiak.

Alternativamente a la opción anterior, si no se desea utilizar la firma digital, las solicitudes, una vez cumplimentadas y grabadas informáticamente en la dirección web http://www.euskadi.eus/comercio, deberán imprimirse y remitirse firmadas por las personas solicitantes, a la Dirección de Comercio, y de forma presencial en Zuzenean (Oficinas de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril) o en los lugares especificados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

7. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 7.– Documentación que debe acompañar a la solicitud.

1.– Eskabidearekin batera, dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:

1.– A la solicitud se acompañará la documentación siguiente:

a) Curriculum vitaea, hauek adierazita: prestakuntza akademikoa, egindako ikasketen eta jarduera profesionalen zerrenda, euskarazko, ingelesezko eta frantsesezko jakintza, eskatzaileak interesekotzat jotzen duen bestelako merezimendu oro, hala nola egindako lanak, prestakuntza osagarria, etab.

a) «Currículum vitae», indicando la formación académica, relación de estudios realizados y las actividades profesionales desempeñadas, conocimientos de euskera, inglés y francés, así como otros méritos que la persona solicitante estime de interés, tales como trabajos desarrollados, formación complementaria, etc.

b) Titulu akademikoaren kopia edo titulua egiteko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiriaren kopia.

b) Copia del título académico o del resguardo de haber abonado los derechos para su expedición.

c) Espediente akademikoaren ziurtagiria, hauek jasota: ikasturte guztietako kalifikazioak, ikasketak noiz amaitu ziren eta, hala badagokio, ikasketen amaierako proiektua.

c) Certificado del expediente académico, con las calificaciones de todos los cursos, en el que conste la fecha de finalización de sus estudios, incluido, en su caso, el proyecto final.

d) Euskarazko, ingelesezko eta frantsesezko jakintzaren egiaztapena, zeina hizkuntza-ziurtagiriak emateko erakunde ofizial baimendun batek emandako ziurtagiriaren edo tituluaren kopiaren bidez egiaztatuko baita.

d) Acreditación del conocimiento del euskera, inglés y francés, mediante copia del título o certificación emitida por un Organismo Oficial autorizado para la expedición de certificaciones de idiomas.

e) Beste edozein prestakuntza akademikoren egiaztagiriak, baita egindako ikastaroenak ere, zeinetan jaso beharko baita zenbat ikastordu egin diren, eta, hala badagokio, zer praktika egin diren. Ez da kontuan hartuko ordu-kopurua adierazita ez daukan ikastarorik.

e) Documentos acreditativos de cualquier otra formación académica que posea y los cursos realizados en los que consten las horas lectivas y, en su caso, las prácticas realizadas. No se tendrán en cuenta los cursos en los que no consten el número de horas.

f) Lan-bizitzaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzak egina, lan-esperientzia egiaztatzeko.

f) Certificado de la vida laboral expedido por la Seguridad Social, para acreditar la experiencia laboral.

g) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-egoitza egiaztatzen duen errolda-ziurtagiria izatea, agindu honen 3.1.a) artikuluan zehaztutakoari jarraikiz. Egoiliartzari dagokion epea 3 urte baino txikiagoa bada, ikasketak direla-eta behin-behinean bizilekua aldatzeagatik, 3.1.a) artikuluan ezarritakoari jarraikiz, egoera hauek egiaztatu beharko dira:

g) Certificado de empadronamiento acreditativo de la vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, acorde con lo especificado en el artículo 3.1.a) de esta Orden. En aquellos casos en los que el plazo de residencia fuera inferior a 3 años por traslado transitorio por motivos de estudios, según lo dispuesto en el artículo 3.1.a), deberán acreditarse los siguientes extremos:

1) EAEn erroldatuta egotea, eskabideak aurkezteko epea hasten den unean.

1) Empadronamiento en la CAV en el momento de la apertura del plazo de solicitudes.

2) Ikasketak egitera joan den hirian erroldatuta egon izana.

2) Empadronamiento en la ciudad a la que se trasladó por razones de estudios.

3) Hiri horretako ikastetxe batean matrikulatuta egon izana.

3) Haber estado matriculado en un centro docente ubicado en dicha ciudad.

4) EAEko egoiliarra izatea, ikasketak zirela-eta aldatu zen unean.

4) Haber sido residente en la CAV en el momento en que se produjo el traslado por estudios.

h) Erantzukizunpeko adierazpena, prestasuna adierazteko, aurrehautaketako ikastarotik eta bekaren esleipenetik eratortzen diren jarduera guztiak egiteko.

h) Declaración responsable de disponibilidad para desarrollar cuantas actividades se puedan derivar, tanto del curso de preselección como, en su caso, de la adjudicación de la beca.

i) Erantzukizunpeko adierazpena, adierazteko ez dela izan antzeko eduki eta helburuko beken onuraduna.

i) Declaración responsable de no haber sido beneficiario o beneficiaria de becas de similares características en cuanto a su contenido y objetivos de las mismas.

j) Erantzukizunpeko adierazpena, adierazteko ez duela lan ordaindurik egingo bekaren iraunaldian, eta ez dagoela sartuta itzulketa- edo zehapen-prozedura batean ere.

j) Declaración responsable de que no realizará trabajo remunerado durante la beca y de no estar incurso en procedimiento de reintegro o sancionador.

k) Erantzukizunpeko adierazpena, adierazteko ez dagoela zehatuta zigor- edo administrazio-arloko diru-laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin, eta ez dagoela horretarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

k) Declaración responsable de no hallarse sancionado administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley para la igualdad de Mujeres y Hombres.

l) NANaren fotokopia.

l) Fotocopia del DNI.

2.– NANari eta errolda-ziurtagiriari dagokien dokumentazioa eskatzaileak berak aurkez dezake, edo, bestela, baimena eman diezaioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari Elkarreragingarritasun Zerbitzuaren bidez egiazta dezan.

2.– La documentación relativa al DNI y certificado de empadronamiento podrá ser aportada por la persona solicitante o bien autorizar al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para que la verifique a través del Servicio de Interoperabilidad.

3.– Halaber, eskatzaileek aukeran izango dute titulu akademikoa ekartzea edo bera Elkarreragingarritasun Zerbitzuaren bidez egiaztatzeko baimena ematea. Eskabidearen inprimakian baimen-atal bat egongo da azken aukera hori hartzen dutenentzat.

3.– Igualmente, las personas solicitantes podrán optar entre aportar el título académico o autorizar su verificación a través del Servicio de Interoperabilidad. En el impreso de solicitud se recogerá un apartado de autorización para quienes elijan esta opción.

Titulua jasotzeko zain daudenek beti aurkeztu beharko dute titulua jasotzeko eskubideak ordaindu izanaren frogagiria.

Quienes se hallen a la espera de la expedición del título, deberán presentar en todo caso la copia del resguardo de haber abonado los derechos para su expedición.

4.– Eskabidearekin batera aurkeztu behar den dokumentazioari dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 27. eta 28.2 artikuluetan xedatutakoa bete behar da.

4.– En relación con la documentación que ha de presentarse junto con la solicitud, se aplicará lo dispuesto en los artículos 27 y 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Laguntza jasotzeko eskabidea, eskatutako dokumentazioarekin batera, norberak aukeratutako hizkuntza ofizialean aurkez daiteke. Gainera, laguntza-eskaeratik eratorritako jardunetan eta prozedura osoan, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza baliatuko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

5.– Se podrá presentar la solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Ez dira nahitaez aurkeztu beharko administrazioek badauzkaten indarreko dokumentuak. Horrelakoetan, eskabidean adierazi beharko da zer egunetan eta zer organo edo bulegotan aurkeztu ziren dokumentuok, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1.d) artikuluarekin bat.

6.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de las administraciones. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha, administración y órgano o dependencia en que se presentaron, de acuerdo con el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. artikulua.– Eskabideak aztertu eta ebaluatzea.

Artículo 8.– Análisis y Evaluación de las solicitudes.

1.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko lurralde-bulegoei dagokie, eskatzailea bizi den lurralde historikoaren arabera, aurkeztutako eskabideak aztertzea. Aurkeztutako eskabideak behar bezala ulertu eta ebaluatzeko, lurralde-bulegoak beharrezkotzat jotzen dituen dokumentu edo informazio osagarriak eskatu ahal izango ditu.

1.– Corresponderá a la Oficina Territorial de Turismo, Comercio y Consumo en cuyo Territorio Histórico tenga su domicilio el o la solicitante, el análisis de las solicitudes presentadas. La Oficina Territorial podrá requerir cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de las solicitudes.

2.– Zuzenketak.

2.– Subsanación.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko lurralde-bulegoak ikusten badu aurkeztutako dokumentazioan akatsen bat edo zehaztasun faltaren bat dagoela, eskatzaileei horren berri emango die, eta 10 egun balioduneko epea ezarri, zuzen dezaten; halaber; horretaz gain, jakinaraziko die ezen, hori horrela egin ezean, eskaeran atzera egin dutela ulertuko dela. Epe hori igarotakoan, zuzendu ezean, ebazpena emango da eskatzaileak eskaeran atzera egin duela adierazteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. eta 68. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

En caso de que la Oficina Territorial de Turismo, Comercio y Consumo correspondiente advirtiera la existencia de algún defecto o inexactitud en la documentación presentada, lo comunicará a las personas solicitantes, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para que procedan a su subsanación, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, se dictará resolución declarando el desistimiento, en los términos previstos en los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Hautaketa-batzorde batek baloratuko ditu aurkeztutako eskabideak, eta proposamen bat egingo dio ebazteko eskumena duen organoari. Batzorde hori hauek osatuko dute:

3.– Un Comité de Selección valorará las solicitudes presentadas y elevará propuesta al órgano competente para resolver. Este Comité estará compuesto por:

Merkataritzako zuzendaria, edo horrek eskuordetutakoa. Bera izango da batzordeburu, eta berak erabakiko du bere botoaz, berdinketarik izanez gero.

El o la titular de la Dirección de Comercio, o persona en quien delegue, que ejercerá la Presidencia del Comité y dirimirá con su voto los empates.

Hiru batzordekide, Turismo eta Merkataritzako sailburuordeak izendatuak, hauen ordezkaritzan:

Tres vocales designados por el o la titular de la Viceconsejería de Turismo y Comercio, en representación de:

a) Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila.

a) El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.

b) Hautaketa-prestakuntza ikastaroaren esleipena daukan entitatea.

b) La entidad a la cual se le haya adjudicado el curso de selección-formación.

c) Merkatarien elkarte bateko ordezkaria.

c) Un representante de una Asociación de Comerciantes.

Turismo eta Merkataritzako sailburuordeak izendatutako pertsona bat, epaimahaiko idazkariaren eginkizunak egingo dituena, hitzarekin eta botoarekin.

Una persona designada por el o la titular de la Viceconsejería de Turismo y Comercio, que ejercerá como Secretario/a del Tribunal, con voz y voto.

4.– Erabakiak hartzeari dagokionez, hautaketa-batzordea burujabea izango da, eta bozketa-prozeduraz hartuko ditu erabaki horiek. Artikulu honetan aurreikusi ez den guztirako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluko II. kapituluaren 3. atalean xedatutakoa aplikatuko da.

4.– El Comité de Selección será soberano en la adopción de sus acuerdos, que se llevarán a cabo mediante el procedimiento de votación. En lo no previsto en este artículo será de aplicación lo establecido en la Sección 3 del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.– Batzordearen osaeran, trebezia, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakume eta gizonen ordezkaritza orekatua egongo da. Horretarako, lau kide baino gehiagoko epaimahaietan, ordezkaritza orekatutzat hartuko da sexu bakoitzak gutxieneko % 40ko ordezkaritza izatea.

5.– La composición del Comité tendrá una representación equilibrada entre mujeres y hombres, con capacitación, competencia y preparación adecuada. A los efectos, se considera representación equilibrada en los jurados de más de cuatro miembros, cuando cada sexo esté representado al menos al 40%.

9. artikulua.– Hautatzeko irizpideak eta prozedura.

Artículo 9.– Criterios y procedimiento de selección.

1.– Hautaketa-prozesuak hiru zati izango ditu: curriculumaren balorazioa, aurretiko jakintzen proba eta prestakuntza-ikastaroa. Hiru fase horien puntuazioen batura gehienez 200 puntukoa izango da.

1.– El proceso de selección constará de tres partes: valoración del currículum, prueba de conocimientos previos y curso de formación. La suma de las puntuaciones de las tres fases podrá alcanzar la valoración máxima de 200 puntos.

Probetarako eta prestakuntza-ikastarorako deialdia eta emaitzen argitalpena webgune honetan egingo da: www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/merkataritza/.

Las convocatorias a las pruebas y al curso formativo así como la publicación de resultados se harán en la dirección web www.euskadi.eus/Comercio

1. fase: curriculuma baloratzea.

1.ª Fase de valoración del currículum.

Curriculumaren gehienezko balorazioa 50 puntukoa izango da, honela banatuta:

La valoración máxima del currículum será de 50 puntos distribuidos de la siguiente manera:

– Espediente akademikoa.– Gehienez 25 puntu.

– Expediente académico: máximo 25 puntos.

Deialdian sartzeko adierazi den titulua lortzeko ikasketetako ikasgaietan izandako puntuazioen arabera baloratuko da. Lehenetsi ez diren unibertsitate-tituluak badira, eragiketa hau egingo da: lortutako puntuazioa bider 0,9 koefizientea.

Se valorará en función de las puntuaciones conseguidas en las asignaturas de los estudios conducentes al título alegado para acceder a la convocatoria. La puntuación obtenida se multiplicará por el coeficiente 0,9 en el caso de titulaciones universitarias no prioritarias.

– Hizkuntzak.– Gehienez 15 puntu. 5 puntu, C1 maila edo baliokideren bat egiaztatuz gero, hizkuntza hauetariko bakoitzean: euskara, ingelesa edo frantsesa. 2,5 puntu, B2 maila edo baliokideren bat egiaztatuz gero, hizkuntza hauetariko bakoitzean: ingelesa edo frantsesa. Puntu 1, B1 maila edo baliokideren bat egiaztatuz gero, hizkuntza hauetariko bakoitzean: ingelesa edo frantsesa.

– Idiomas: máximo 15 puntos. 5 puntos por acreditación de nivel C1 o equivalente de cada uno de los siguientes idiomas: euskera, inglés o francés. 2,5 puntos por acreditación de nivel B2 o equivalente de cada uno de los siguientes idiomas: inglés o francés. 1 punto por acreditación de nivel B1 o equivalente de cada uno de los siguientes idiomas: inglés o francés.

– Prestakuntza osagarria.– Gehienez 5 puntu.

– Formación complementaria: máximo 5 puntos.

– Lan-esperientzia.– Gehienez 5 puntu.

– Experiencia laboral: máximo 5 puntos.

2. fasea. Aurretiko jakintzen proba: gehienez 5 puntu.

2.ª Fase de prueba de conocimientos previos: máximo 50 puntos.

Curriculumaren baremazioa eginda, curriculumaren balorazio horretan puntuazio onena izan duten 300 eskatzaileei deialdi bat egingo zaie eduki ekonomikoei eta merkataritza-banaketari buruzko jakintza-proba bat egiteko. Deialdiko eskatzaileak 300 baino gutxiago badira, jakintza-proba egiteko, ez da itxaron behar aurreko fasea amaitu arte; edonola izanda ere, curriculumak baloratuko dira eta puntuazio hori eskatzaile bakoitzaren balorazioari gehituko zaio.

Una vez baremado el currículum, se convocará para la realización de una prueba de conocimientos sobre contenidos económicos y distribución comercial a los y las 300 solicitantes que mejor puntuación hayan conseguido en la fase de valoración de currículum. En el caso de que el número de solicitudes de la convocatoria sea menor de 300, se podrá realizar la prueba de conocimientos antes de que haya finalizado la fase anterior, sin perjuicio de que el currículum haya de valorarse e incorporarse su puntuación a la valoración de cada solicitante.

3. fasea. Prestakuntza-ikastaroa: gehienez 100 puntu.

3.ª Fase de curso de formación: máximo 100 puntos.

Aurreko 2 faseetako puntuazioen batura goreneko 40 balorazioak lortu dituzten pertsonei deialdi bat egingo zaie prestakuntza-hautaketa ikastaroa egin dezaten. Ikastaroak 180 ordu inguru iraungo du. Azken ebaluazio-proban lortutako puntuazioa gehituko zaio eskatzailearen balorazioari. Bekadun edo ordezko izateko, nahitaez bete beharreko eskakizunak izango dira prestakuntza-ikastaroko asistentzia osoa izatea eta ikastaroaren ebaluazio-proba gainditzea.

Las personas que hayan obtenido las 40 valoraciones más altas tras la suma de las puntuaciones de las 2 fases anteriores serán convocadas para la realización de un curso de formación-selección. El curso tendrá una duración aproximada de 180 horas. La puntuación obtenida en la prueba de evaluación final será la que se sume a valoración de la persona solicitante. La asistencia completa y la realización satisfactoria de la prueba de evaluación del curso de formación serán requisitos necesarios e imprescindibles para acceder tanto a la cualidad de becario o becaria, como a la de suplente.

2.– Prestakuntza-ikastaroa amaitu eta ebaluatuta, batzordeak hautagai bakoitzari emandako balorazioa emango da argitara, puntuazio gorenetik beherako hurrenkeran ordenatutako zerrenda batean; hautaketa-prozedurako 3 faseetako puntuazioen batuketaren emaitza izango da puntuazio hori.

2.– Finalizado y evaluado el curso de formación se publicará la valoración que el Comité haya asignado a cada persona candidata, que será la resultante de la suma de las 3 fases del procedimiento de selección, mediante un listado ordenado por orden de puntuación decreciente.

10. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 10.– Resolución.

1.– Merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak prestatzeko agindu honetako bekak emateko, Merkataritzako zuzendariak hautaketa-batzordearen proposamena ikusi eta ebazpena emango du; bertan adieraziko du bekaren zuzkidura ekonomikoa eta egoki iritzitako edozein gai, egin beharreko jarduerak egokiro egite aldera. Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilekoa izango da, deialdiaren ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– La concesión de las becas para formación de técnicas y técnicos de gestión de la distribución comercial reguladas en esta Orden se efectuará por resolución del titular de la Dirección de Comercio, a la vista de la propuesta del Comité de Selección, en la que se fijará la dotación económica de la beca, así como cuantas cuestiones se consideren convenientes en orden al correcto desarrollo de las actividades a realizar. El plazo máximo para la resolución y su notificación será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria.

2.– Epe hori igarota, inolako ebazpenik eman edo jakinarazi ez bada, laguntza-eskaera ez dela onartu uler daiteke, hargatik eragotzi gabe organo eskudunak ebazpen espresua eman beharra, eskatutako laguntzari dagokionez.

2.– Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución alguna, se podrá entender desestimada la solicitud de ayuda, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de dictar resolución expresa en relación a la ayuda solicitada.

3.– Ebazpen horiek ez dute administrazio-bidea amaitzen, eta haien aurka gorako errekurtsoa jar dakioke Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzari, hilabeteko epean, ebazpenak jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera. Errekurtso horretan ebazpen espresurik ez egoteak ezetsitakotzat jotzea dakar.

3.– Las citadas resoluciones no agotarán la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante el o la titular de la Viceconsejería de Turismo y Comercio en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de las mismas. La falta de resolución expresa de dicho recurso tendrá carácter desestimatorio.

4.- Merkataritzako zuzendariak emandako ebazpenak, bai bekak ematekoak bai aldaketak egitekoak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango dira argitara, Ogasun eta Herri Administrazio Sailak ezarritako moduan, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz. Horretaz gain, ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei.

4.– Las resoluciones del Director de Comercio de concesión de becas y sus modificaciones se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco en la forma que se establezca por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Asimismo, dicha Resolución será notificada individualmente a las personas interesadas.

5.– Uko-egiteen edo bestelako gorabeheren ondorioz, toki hutsik geratzen bada, Merkataritzako zuzendariak ebazpen bidez eman ahal izango die prestakuntza-ikastaroa gainditu duten pertsonei, bekaren iraunaldian geratzen den aldirako, hautaketa-batzordeak adierazitako ordezkapen-hurrenkeraren arabera.

5.– Las plazas vacantes por renuncias o por cualquier otra incidencia podrán ser otorgadas por Resolución del Director de Comercio, por el período que reste de disfrute de la beca, a las personas que hayan superado el curso de formación según el orden de suplencia determinado por el Comité de Selección.

11. artikulua.– Bekan zehar egin beharreko jarduerak.

Artículo 11.– Actividades a realizar durante la beca.

1.– Deialdiaren hurrengo urtean, onuradunek praktikak egin ahal izango dituzte 2 destinotan, destino bakoitzean 6 hil emanda. Bekadunak hartzen dituzten entitateak izan daitezke bai Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak diruz lagundutako Merkataritzako bulego teknikoak dauzkatenak, bai merkataritza-banaketarekin zerikusia duten Euskal Autonomia Erkidegoko bestelako entitateak edo enpresak. Ahal dela, saiatuko da antolatzen pertsona berak praktikak mota desberdinetako 2 destinotan egin ditzan, prestakuntza-esperientzia ahalik eta aberasgarriena eta anitzena izan dadin.

1.– En el año siguiente al de la convocatoria, las personas beneficiarias realizarán prácticas de formación en 2 destinos distintos, por un periodo de 6 meses en cada uno de ellos. Las entidades que acojan a las personas becadas podrán ser tanto las que cuenten con Oficinas Técnicas de Comercio subvencionadas por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, como otras entidades o empresas del País Vasco relacionadas con la distribución comercial. Se procurará, en la medida de lo posible, que los 2 destinos en los que realice prácticas una misma persona sean de tipología diferente, para hacer de este modo su experiencia formativa más rica y variada.

2.– Praktiketan, entitate hartzaile bakoitzerako onartutako prestakuntza-plan bat garatuko da, berak proposatua. Haren barruan sartu ahal izango dira merkataritzako aholkularitza teknikoari loturiko lanak, bezeroen etorrera areagotzeko dinamizazio-ekintzak, merkataritza-enpresen lehiakortasuna handitzen laguntzen duten ekintzak, edo jasotako prestakuntzarekin zerikusia duten bestelako ekintza teknikoak, betiere, kontuan hartuta prestakuntza-esperientzia bat dela eta bekadunak ez dituela bereganatu behar lanpostu bati dagozkion lanak eta erantzukizuna.

2.– Las prácticas consistirán en el desarrollo del plan formativo aprobado para cada entidad acogedora, a propuesta de ésta. En él se podrán incluir labores de asesoramiento técnico comercial, estudios relacionados con el comercio, acciones de dinamización para incrementar la afluencia de posibles clientes, acciones que contribuyan a aumentar la competitividad de las empresas comerciales, u otras de carácter técnico relacionadas con la formación recibida, siempre teniendo en cuenta que se trata de una experiencia de formación y que la persona becada no debe ejercer las tareas ni asumir la responsabilidad de un puesto de trabajo.

3.– Deialdiaren urteko azken lauhilekoan, merkataritza-banaketarekin zerikusia duten entitateei deialdia egingo zaie Merkataritza Zuzendaritzan eskabideak aurkez ditzaten, interesik badute praktiketako bekadunak hartzeko. Horretarako, prestakuntza-proiektuak aurkeztu beharko dituzte eta bertan adierazi hurrengo urteko zer seihilekori dagozkion, edukia, ebaluazio- eta tutoretza-sistema, lanaldia eta ordutegia, zer lantokitan egingo diren praktikak, eta zein den tutorearen izena eta lanpostua.

3.– En el último cuatrimestre del año de la convocatoria se convocará a las entidades relacionadas con la distribución comercial para que presenten una solicitud a la Dirección de Comercio si están interesadas en acoger una persona becada en prácticas. Para ello deberán presentar sus proyectos formativos, especificando a qué semestre del siguiente año corresponden, el contenido, el sistema de evaluación y tutoría, la jornada y horarios, el centro o centros de trabajo donde se llevarán a cabo las prácticas y el nombre y puesto de la persona que asumirá la tutoría.

4.– Eskabideak onartzeko irizpideetan, bekadunen prestakuntzarako baliagarritasun handiena hartuko da aintzat. Onartuz gero, prestakuntza-plan horiek bekadunek hautaketa-prozesuan lortutako hurrenkeraren arabera aukera ditzaketen destinoen artean sartuko dira. Entitate baten prestakuntza-proiektua azkenean bekadun izan den bati esleitzen bazaio, entitate hartzaileak hitzarmen bat sinatu beharko du Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko Turismo Zuzendaritzarekin. Hitzarmen horretan, argi geratuko da ez dela izango lan-harremanik bekadunaren eta entitatearen artean.

4.– Las solicitudes serán aceptadas bajo criterios de mayor utilidad para la formación de las personas becadas. En caso de ser aceptadas, los planes formativos se incluirán entre los destinos que las personas becadas podrán elegir en orden de prelación de la puntuación obtenida en el proceso selectivo. En el caso de que finalmente se adjudique el proyecto formativo de una entidad a una de las personas adjudicatarias de beca, la entidad acogedora deberá suscribir un acuerdo con la Dirección de Turismo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. En este acuerdo, se explicitará que no se dará relación laboral entre la persona becada y la entidad.

5.– Merkataritza Zuzendaritzak zaindu beharko du entitate hartzaileekin sinatutako lankidetza-hitzarmenetan ezarritako baldintzak betetzen direla, eta, era berean, erabaki ahal izango du beste destino bat ematea baldin eta baldintzak behar bezala betetzen ez direla egiaztatzen badu.

5.– La Dirección de Comercio velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en los acuerdos de colaboración suscritos con las entidades acogedoras, y podrá determinar el cambio de destino si constata que éstas no se cumplen convenientemente.

6.– Beka eman eta jaso arren, ez da inolako kontratu- edo estatutu-harremanik sortuko bekadunaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artean.

6.– La concesión y disfrute de la beca no establecerá relación contractual o estatutaria alguna entre el becario y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

12. artikulua.– Beka ordaintzea.

Artículo 12.– Abono de la beca.

Bekak hamahiru ordainketatan ordainduko dira: bat, 1.500,00 eurokoa, esleitzen denean, eta, gainerakoa, kopuru bereko 12 kuotatan, bekaz gozatzeko hamabi hilekoetako bakoitza bukatzean.

El abono de las becas se realizará en trece pagos: uno de 1.500,00 euros en el momento de la adjudicación, y el resto de la beca en 12 cuotas de idéntica cuantía al finalizar cada uno de los doce meses de disfrute de la misma.

13. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Betebehar hauek dituzte beken esleipendunek:

Las personas adjudicatarias de las becas quedan obligadas a:

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Alde horretatik, baldin eta laguntza eman izanaren ebazpena jaso eta 5 egun balioduneko epean onuradunek ez badiote espresuki eta idatziz uko egiten, beka onartzen dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la Resolución de concesión de la ayuda las personas beneficiarias no renunciaran expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que aceptan la beca.

2.– Eman den xede zehatzerako erabiltzea laguntza.

2.– Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que haya sido concedida.

3.– Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen zertarakoa fiskalizatzeko dituzten eginkizunak betetzen dituztenean.

3.– Facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

4.– Agindu honetan finkatutako arauak betetzea.

4.– Cumplir las normas fijadas en la presente Orden.

5.– Jasotako funts publikoen erabilera justifikatzeko araudian zehaztutako arauak betetzea.

5.– Cumplir las normas señaladas por la normativa para la justificación del uso de los fondos públicos recibidos.

6.– Helburu bererako edo antzeko helburu baterako diru-laguntzarik edo laguntzarik edo diru-sarrerarik edo baliabiderik eskatuz gero beste administrazio bati edo erakunde publiko edo pribatu bati, edo halakorik lortuz gero erakunde horietatik, horren berri eman beharko diote Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari.

6.– Comunicar al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o Ente, tanto público como privado.

7.– Merkataritza Zuzendaritzaren jarraibideak betetzea.

7.– Cumplir las directrices de la Dirección de Comercio.

8.– Hiru hilerik behin, hiruhilekoa bukatu eta 15 eguneko epean, Merkataritza Zuzendaritzara bidaltzea egindako jardueren gaineko txosten sinatu bat, non espresuki jaso beharko den beka garatzen den entitatearen arduradunak gainbegiratu egin duela.

8.– Remitir trimestralmente a la Dirección de Comercio, en el plazo de 15 desde la finalización del trimestre, un informe firmado sobre las actividades desarrolladas, debiendo constar expresamente la supervisión del responsable de la entidad en que se desarrolle la beca.

9.– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako gainerako betebeharrak betetzea.

9.– Cumplir las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

14. artikulua.– Kontrola eta jarraipena.

Artículo 14.– Control y seguimiento.

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko Merkataritza Zuzendaritzak egingo du bekadunek aurrera eraman beharreko jardueren kontrola eta jarraipena.

El control y seguimiento de las actividades a desarrollar por las personas becadas se adscribe a la Dirección de Comercio del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.

Merkataritza Zuzendaritzak egoki iritzitako ikuskapenak egin ditzake, bekak nola doazen egiaztatzeko, eta eskatutako argibide gehigarri guztiak eman beharko dituzte.

La Dirección de Comercio podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación al desarrollo de las becas, debiendo aportar cuanta información complementaria les sea solicitada.

15. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 15.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Baldin eta aldatzen badira beka emateko kontuan hartutako baldintzak, eta, edozelan ere, beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuetatik beste diru-laguntza edo laguntza batzuk jasotzen badira, edo helburu bererako beste diru-sarrera zein baliabide batzuk eskuratzen badira, laguntza emateko ebazpena aldatuko da; betiere, diru-laguntzen onuradun izateko arau honetan jarritako gutxieneko baldintzak beteta.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la beca, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, dará dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente norma para ser beneficiaria o beneficiario de ésta.

Horrelakoetan, Merkataritza Zuzendaritzak behar den likidazio-ebazpena emango du, emandako diru-laguntzen kopuruak egoera berriaren arabera egokitzeko.

A estos efectos, por la Dirección de Comercio se dictará la oportuna resolución de liquidación en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

16. artikulua.– Uko egitea.

Artículo 16.– Renuncia.

Onuradunak, bekari uko eginez gero, galdu egingo ditu sortu ez diren eskubide ekonomiko guztiak, eta itzuli egingo ditu jaso baina ez dagozkionak.

La renuncia de la beca dará lugar a la pérdida de todos los derechos económicos no devengados y al reintegro de los que pudieran haber percibido y no le correspondan.

17. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 17.– Incompatibilidades.

Bateraezintzat jotzen da beka hau baliatzea eta ordaindutako beste edozein lan egitea edo beste beka bat jasotzea.

El disfrute de la beca se considera incompatible con la realización de cualquier trabajo remunerado o con la percepción de otra beca.

18. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 18.– Incumplimientos.

Gerta daiteke bekaren onuradunak ez betetzea beka emateko ebazpenean, agindu honetan edo aplikagarri diren beste arauetan ezarritako baldintzaren bat. Ebazteko aginpidea duen organoak, halakoetan, bekadunak jasotzeke duen kopurua jasotzeko eskubidea galdua duela adieraziko du, eta jasotakoa (dagozkion berandutze-interesekin batera) Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko betebeharra duela. Gainera, egoki diren gainerako ekintzak ere egingo dira, lege-testu hauetan xedatutakoari jarraituz: urtarrilaren 9ko 1/1997 Legegintzako Dekretua (Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Ogasun Nagusiaren Antola Arauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena); eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikulua, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuari dagokionez (Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako diru-laguntzen berme eta itzulketetarako araubide orokorra ezartzen dituena, eta haien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileen betekizun, araubide eta betebeharrak zehazten dituena).

En el supuesto de que la persona beneficiaria de la beca incumpliera cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, así como en la presente Orden y demás normas de aplicación, el órgano competente para resolver, mediante la oportuna resolución declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que hubiera percibido, así como los intereses de demora que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

19. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 19.– Datos de carácter personal.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, deialdi hauetan parte hartzen dutenek baimena ematen dute deialdien izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko. Datuok, bestalde, fitxategi batean sartuko dira, eta, hain zuzen, hauxe izango da fitxategi horien xedea: diru-laguntzen deialdiak kudeatzea eta deialdi horietan parte hartzen duten pertsonei deialdiaren garapenaren berri ematea. Fitxategi horien arduraduna Merkataritzaren gaineko eskumena duen zuzendaritza izango da. Datuak eskuratu, zuzendu, deuseztatu eta aurkaratzeko eskubideaz Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko Zerbitzu Zuzendaritzan baliatu ahal izango da. Horretarako, helbide honetara jo beharko da: Donostia kalea 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de las convocatorias, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en las mismas, serán incluidos en ficheros cuyo objeto será gestionar las convocatorias de subvenciones, así como para informar a las personas concurrentes a las mismas de su desarrollo. La responsable de estos ficheros es la Dirección competente en materia de Comercio. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Servicios del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– 2017ko ekitaldirako deialdia.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Convocatoria para el ejercicio 2017.

2017ko ekitaldian, gehienez 34 bekaren deialdia egingo da; 12 hileko iraupena izango dute, eta bakoitzak 15.000 euroko zuzkidura izango du.

En el ejercicio 2017, se convocan un máximo de 34 becas de un periodo de duración de 12 meses y una dotación de 15.000 euros cada una.

2017ko ekitaldiko deialdiko bekak finantzatzeko, guztira 510.000,00 euro baliatuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako gordetako partidakoak.

Para la financiación de las becas convocadas en el ejercicio 2017 se destinará un total de 510.000,00 euros que están consignados en la correspondiente partida de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da. Epea deialdiaren ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, hurrengo hileko egun baliokidearen 12:00etan.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes. Se iniciará a las 09:00 h del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, y finalizará a las 12:00 horas del día equivalente del mes siguiente.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Prozeduren araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Régimen transitorio de los procedimientos.

2017ko ekitaldian hasitako prozeduretan, amaitu arte, agindu honetan ezarritakoa beteko da.

Los procedimientos iniciados durante el ejercicio 2017 se regirán por el contenido de la presente Orden hasta su finalización.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Agindu hau indarrean jartzean, indargabeturik geratuko dira merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko beken programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko ekainaren 15eko Agindua eta agindu hori aldatzen duen Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko ekainaren 18ko Agindua.

A la entrada en vigor de la presente Orden, quedará derogada la Orden de 15 de junio de 2011, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de becas para formación de dinamizadores y dinamizadoras de la distribución comercial, y la Orden de 18 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, de modificación de la referida Orden.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta 2017ko abenduaren 31 arte egongo da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honen aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo Vasco en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko uztailaren 4a.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

JOSÉ ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2017.

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JOSÉ ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA.


Análisis documental

Euskadi, bien común