Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

134. zk., 2017ko uztailaren 14a, ostirala

N.º 134, viernes 14 de julio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3537
3537

EBAZPENA, 2017ko ekainaren 30ekoa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, elkartegintza sustatzeko eta emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoko esparru guztietan parte har dezaten bultzatzeko 2017ko diru-laguntzak ematen dituena.

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se conceden subvenciones para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2017.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2016ko azaroaren 22ko Ebazpenaren bidez, 2017. urteko deialdia egin zen, hain zuzen ere elkartegintza sustatzeko eta emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoko esparru guztietan parte har dezaten bultzatzeko diru-laguntzak emateko –orotara 376.000 euro.

Por Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, se convocaron subvenciones por importe total de 376.000 euros para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2017.

2016ko azaroaren 22ko Ebazpenaren 12. artikuluan ezartzen denez, eskabideak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak ebatziko ditu, horretarako izendatutako Hautaketa Batzordeak proposatuta, eta ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El artículo 12 de la Resolución de 22 de noviembre de 2016 establece que las solicitudes serán resueltas por la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, a propuesta de la Comisión de selección nombrada para tal fin.

Ebazpen horren 14. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, diru-laguntza onartu ostean, emandako zenbatekoaren % 75 ordainduko da; bigarren ordainketa (gainerako % 25), berriz, sortutako gastu guztiak 2018ko martxoaren 1a baino lehen justifikatu ondoren.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la antedicha Resolución, una vez aceptada la subvención se procederá al pago del 75% de la cantidad concedida y el segundo pago del 25% restante se abonará una vez justificados, antes del 1 de marzo de 2018, los gastos generados.

Adierazitakoagatik, eta Hautaketa Batzordeak proposatutakoa kontuan hartuta, hau

Por todo lo expuesto, y considerada la propuesta de la Comisión de selección,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean zerrendatuta dauden elkarte, federazio eta fundazioei diru-laguntzak ematea: orotara hirurehun eta hirurogeita hamasei mila (376.000) euro. Bakoitzari emandako zenbateko zehatza ere jasotzen da 1. eranskinean.

Primero.– Conceder las subvenciones por importe total de trescientos setenta y seis mil (376.000) euros a las asociaciones, federaciones y fundaciones que se relacionan en el Anexo I por el importe concreto que se indican en el mismo.

Bigarrena.– II. eranskinean agertzen diren elkarteei laguntzak ukatzea, adierazten diren arrazoiengatik.

Segundo.– Tener por denegadas las solicitudes de las asociaciones que se relacionan en el Anexo II, por las razones que en él se señalan.

Hirugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dadila agintzea.

Tercero.– Disponer la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución.

Laugarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean, dagokion Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, hilabete biko epean, ebazpena jaso eta biharamunetik aurrera.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2017.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria,

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común