Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

120. zk., 2017ko ekainaren 26a, astelehena

N.º 120, lunes 26 de junio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
3209
3209

AGINDUA, 2017ko ekainaren 7koa, Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta horiek emateko deialdia egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko udaletarako, informazio geografikoa hobetu eta udal mapak egin eta zabal ditzaten.

ORDEN de 7 de junio de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la mejora de la información geográfica, realización de mapas municipales y su posterior difusión.

Agindu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko udalei emateko diru-laguntzak arautzea, indarra egin dezaten udal informazio geografikoaren kalitatea hobetzeko, eta, horretarako, denon intereseko datuak jaso, digitalizatu eta webgunean argitara ditzaten; nahiz eta gerora paperean mapa inprimatu, udalen aukera izango baita.

La presente Orden tiene por finalidad regular la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objetivo de potenciar la mejora de la calidad de la información geográfica municipal mediante la recogida y digitalización de datos de interés general y de su publicación web, sin perjuicio de la posterior impresión del mapa en soporte papel, que es opcional para los Ayuntamientos.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2017ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartzen dituen apirilaren 11ko 2/2017 Legean jasotakoaren arabera, lurralde-informazio geografikoa da, besteak beste, lurraldea ordenatzeko programaren helburuetariko bat, eta, hori lortzeko, udalei emateko diru-laguntzetarako aurrekontu-partida bat dago aurreikusita, hain zuzen ere, «udalen informazio geografikoa» deritzon esparru-programaren barruan, udal informazio geografikoa lortu eta kalitatea hobetzeko diru-laguntzetarako. Laguntza-lerro honen bidez, jarraipena eman nahi zaio 2014an Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Sailak hasitako programari, udal datuak geoatari batera migratzeko kanalak eratzeko, eta udalek gobernuaren webguneak ematen dituen datu geografikoak erabiltzeko aukera izan dezaten.

La Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017, recoge entre los objetivos del programa de ordenación territorial, la información geográfica territorial y para su consecución prevé una partida presupuestaria denominada Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica municipal dentro del Programa Marco «Udalen Informazio Geografikoa». A través de esta línea subvencional se pretende continuar con el programa puesto en marcha en 2014 por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, a fin de que pueda haber canales de migración de datos municipales a un apartado del geoportal y los municipios puedan utilizar los datos geográficos que aporta la página del gobierno.

Bestetik, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko xedez, 2016ko abenduaren 22an, Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitzako sailburuak agindu bat eman zuen sailaren 2016ko ekitaldiko diru-laguntzen plan estrategikoa 2017ra luzatzeko, eta bertan dago sartuta laguntza-lerro hau.

Por su parte, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con fecha 22 de diciembre de 2016, el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda dictó Orden por la que se prorroga para 2017 el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento del ejercicio 2016, el cual recoge esta línea subvencional.

Azkenik, Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren 13.2.p) artikuluan xedatutakoaren arabera, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak du eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan informazio geografikoaren ekoizpena koordinatzeko, datu geografiko bateratuak eta kalitatekoak edukitzeko, gaur egungo nahiz etorkizuneko beharrak identifikatzeko eta Europar Batasuneko informazio espazialaren (INSPIRE) azpiegituraren inguruko Europako araudian xedatutakoa betetzen dela zaintzeko. Horretaz gain, honako hauetan xedatutakoarekin bat: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren laguntza eta diru-laguntzei aplika dakizkiekeen gainerako xedapenak; hau

Por último, el Decreto el 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda atribuye en el artículo 13.2.p) a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, el ejercicio de la función de coordinar la producción de información geográfica en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para disponer de datos geográficos armonizados y de calidad, identificando necesidades actuales y futuras y velando por la observancia de lo dispuesto por la normativa europea relativa a la infraestructura de información espacial de la Unión Europea (INSPIRE). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko udaletarako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta horiek emateko deialdia egitea, bai udal mugartearen mapa digitala egiteak eragindako gastuetarako, bai, aukerakoa den arren, paperean inprimatzeak eragindakoetarako horretarako, mapa topografikoan jarri ohi diren elementu guztiak bildu, berrikusi eta aurkitu behar dira, eta, nahitaez, hauek agertu behar dute: toponimia, kale-izendegia, eta interes publikoko zerbitzuak, instalazioak eta hiri-elementuak.

Es objeto de la presente Orden establecer las bases reguladoras y convocar las subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco destinadas a cubrir en todo caso los gastos derivados de la realización de un mapa digital del término municipal, que opcionalmente puede ser impreso en papel, que implique la recopilación, revisión y localización de todos los elementos que tradicionalmente se representan sobre un mapa topográfico, incluyendo además como mínimo la toponimia, el callejero y los servicios, instalaciones y elementos urbanos de interés público.

Informazio hori udalaren webgunean argitaratu behar da, bertako mapa-bisorea erabilita, edo, bestela, udalak halakorik ez badu, www.geo.euskadi.eus atariko mapa-bisorea baliatuta; Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak du atari horren ardura, eta udalen webgunean txertatu ahal izateko moduan dago eginda.

La web municipal publicará esta información empleando su visor de mapas corporativo, o en su defecto, reutilizando el visor de mapas de www.geo.euskadi.eus, el cual es responsabilidad de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana y tiene la capacidad de ser incrustado dentro de la web municipal.

Gutxieneko eskakizun teknikoetan dago adierazita zein diren bildu beharreko elementuak, formatuak eta eskakizunak diru-laguntza jasotzeko moduko mapak egiteko (agindu honen eranskinean).

Los elementos a recopilar y sus correspondientes formatos y requisitos se especifican en los Requisitos técnicos mínimos que deben reunir los mapas objeto de subvención, que se acompañan como Anexo a la presente Orden.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

200.100 euro jarri dira, 2017ko ekitaldi honetarako diru-laguntza hauek finantzatzeko, 17.0.1.05.12.0000.4.722.01.43130.002/J aurrekontu-partidaren kargura.

A la financiación de la subvención que se convoca para este ejercicio 2017 se destinará la cantidad de 200.100 euros con cargo a la partida presupuestaria 17.0.1.05.12.0000.4.722.01.43130.002/J.

3. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 3.– Tramitación electrónica.

1.– Entitate interesdunek bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Izapidetze elektronikoa honako hauen bidez dago araututa: Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua, eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena. Horretaz gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea ere aplikatu behar zaio izapidetze elektronikoari.

2.– La tramitación electrónica se encuentra regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–. También le es de aplicación a la tramitación electrónica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Eskabide-orriak eta erantzukizunpeko adierazpenak modu elektronikoan zelan egin jakiteko eta ereduak eskuratzeko, jo egoitza elektroniko honetara (URL): https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2017/mapak-diru-laguntzak-2017/y22-izapide/eu

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, por canal electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica (URL) https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/subvenciones-mapas-2017/y22-izapide/es/

Eskaeraren ondorengo izapideak, bide elektroniko bidez egin nahi badira, Nire kudeaketak atalaren bidez egingo dira (URL): http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través de mis gestiones (URL) https://euskadi.eus/misgestiones

4. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan zehazturik dauden baldintzak, eskakizunak eta prozedurak betez gero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalak izan daitezke diru-laguntza honen entitate onuradunak.

1.– Podrán acceder, con arreglo a las condiciones, requisitos y procedimiento que se establecen en la presente Orden, a la condición de entidad beneficiaria de la subvención, los Ayuntamientos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

2.– Ezin dira onuradun izan lehengo hiru ekitaldietariko edozeinetan (2014an, 2015ean edo 2016an) diru-laguntza jaso duten entitate onuradunak, ez badiote berariaz uko egin.

2.– No podrán ser beneficiarias de esta subvención las entidades que hubieran resultado beneficiarias de subvención en cualquiera de los tres ejercicios anteriores (2014, 2015 o 2016), salvo renuncia expresa.

5. artikulua.– Entitate onuradunen betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos de las entidades beneficiarias.

1.– Entitate eta enpresa onuradunei agindu honetan araututako laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, beharrezkoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren entitate autonomoek emandako mota bereko laguntzei edo diru-laguntzei lotuta izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozedura.

1.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

2.– Agindu honetan araututako diru-laguntzak eskatzeko, entitate eskatzaileek ezin izango dute izan diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion ez zehapen penalik ez administrazio-zehapenik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat.

2.– No podrán acceder a las subvenciones reguladas en esta Orden las entidades que se encuentren sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o incursas en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Halaber, ezin izango dira diru-laguntzen onuradun izan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. apartatuan jasotako gorabeheraren batean dauden entitateak. Gorabehera horiek gertatzen diren ala ez erabakitzeko, aintzat hartuko da 38/2003 Legearen 13. artikuluko 4. apartatutik 6.era bitartean xedatutakoa, eta gorabehera bakoitzerako ezarritako muga izango dute.

3.– Asimismo, no podrán ser beneficiarias de subvención las entidades en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 de dicha Ley 38/2003 y tendrán el alcance que para cada una se establece.

6. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 6.– Órgano de gestión de las ayudas.

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzako titularrari dagokio agindu honetan aurreikusitako prozedurak kudeatzea, eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8. artikuluaren 3. apartatuan ezarritako printzipioei egokitu beharko zaizkie.

Corresponde a la persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana la realización de las tareas de gestión de los procedimientos previstos en la presente Orden, que deberán ajustarse a los principios establecidos en el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. artikulua.– Eskabideak aurkeztea: tokia eta modua.

Artículo 7.– Presentación de solicitudes: plazo y modo de presentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskaerak baliabide elektronikoen bitartez aurkeztuko dira, euskadi.eus egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.net/y22-izapide/eu/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1016603&tipoPresentacion=1&language=eu)

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus (https://www.euskadi.net/y22-izapide/es/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1016603&tipoPresentacion=1&language=es)

3.– Eskaeran, berariaz aipatuko da lana paperean inprimatuko den ala ez.

3.– En la solicitud se hará mención expresa respecto a si el trabajo va a ser impreso en papel o no.

4.– Entitate eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete eskabidea, aukeran. Era berean, prozedura osoan zehar, entitate eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat, eskatzaileei jakitera ematen zaie aurkezten dituzten datuak fitxategi batean bilduko direla eta horren helburua izango dela diru-laguntzetarako deialdi hau eta arloari loturiko gainerako administrazio-espediente guztiak kudeatzea. Fitxategiaren arduraduna Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza da, eta zuzendaritza horretan gauzatuko dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

5.– De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los y las solicitantes de que los datos que faciliten serán incluidos en un fichero con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro expediente administrativo relacionado con la materia. El responsable de este fichero es la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, ante la cual se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Dirección de Servicios, c/ Donostia-San Sebastián, 1; 01010 de Vitoria-Gasteiz.

8. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetan egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Aurkeztutako eskabidean, akatsen bat edo zehaztasun-eza atzemanez gero, entitate eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta hamar egun balioduneko epea emango zaio zuzentzeko. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabideari uko egin diola ulertuko dela. Dena den, aldez aurretik, behar den ebazpena emango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, se comunicará a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de diez días hábiles para que proceda a su subsanación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Akatsen zuzenketak elektronikoki jakinaraziko dira. Jakinarazpenak kontsultatzeko, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoen «Nire kudeaketak» atalera jo behar da.

La notificación de subsanación de deficiencias se efectuará electrónicamente. Las notificaciones deberán consultarse en el apartado de «Mis Gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Jakinarazpena egindakotzat joko da, interesdunak bera jaso izana elektronikoki izenpetzen duenean. Jakinarazpena bidali eta egutegiko hamar eguneko epean, ez bada edukian sartu, jakinarazpena ukatutzat hartuko da eta izapidea egindakotzat joko; beraz, prozeduran aurrera egingo da baldin eta, ofizioz edo jasotzaileak eskatuta, egiaztatzen bada ezinezkoa izan dela teknikoki edo materialki sartu.

La notificación se entenderá practicada en el momento que la persona interesada firme electrónicamente la recepción de la misma. Cuando transcurran diez días naturales desde el envío de la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Aurrekoa eragotzi gabe, organo kudeatzaileak jasotzaileei jakinarazpenen abisuak igorriko dizkie SMS edo posta elektronikoko mezuen bidez, eskabidean adierazitako telefonoetara edo posta elektronikoko kontuetara. Nolanahi ere, abisu horiek ez dituzte izango benetan egindako jakinarazpenen ondorioak.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

9. artikulua.– Diruz laguntzeko moduko gastuak eta diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 9.– Gastos subvencionables y cuantía de las subvenciones.

1.– Deialdi honen babespean ematen diren diru-laguntzen kargura finantzatu ahal izango dira diruz lagundutako mapa digitala egiteko zerbitzu-sariei dagozkien gastuak, barnean hartuta behar den informazio geografikoa biltzeko eta berrikusteko lanak eta udal webguneko mapa-bisorean zabaltzekoak. Ondorengo apartatuan adierazitakoa aplikatzeko orduan, emandako diru-laguntzak barnean hartu baditu, paperean gauzatzeko gastuak ez ezik, inprimatzeko lanei dagozkien gastuak ere, horretarako, entitate onuradunek diru-laguntzako lan guztiak kontratatu ahal izango dituzte.

1.– Serán financiables con cargo a las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria, los gastos correspondientes a los honorarios de elaboración del mapa digital subvencionado, incluyendo los trabajos de recopilación y revisión de la información geográfica necesaria y su difusión en un visor de mapas en la web municipal. En aquellos casos en que, en aplicación de lo señalado en el siguiente apartado, la subvención concedida comprenda además la plasmación del mismo en papel, los gastos correspondientes a la impresión correspondiente. A estos efectos las entidades beneficiarias podrán contratar la totalidad de los trabajos subvencionados.

Diruz laguntzeko moduko datu guztiei aplikatuko zaie Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikulua.

Será de aplicación a todos los gastos subvencionables lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Honako formula hau erabiliko da udal bakoitzari zenbateko gehieneko diru-laguntza emango zaion zehazteko:

2.– La cuantía máxima de la subvención concedida a cada Ayuntamiento se determinará aplicando la siguiente fórmula:

«H» gehieneko diru-laguntza da eurotan, eta «P» udalerriko biztanleen kopurua da, Eustat–Euskal Estatistika Erakundeak eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean emandako biztanleriari buruzko azken datuaren arabera.

Siendo «H» la subvención máxima expresada en euros, y «P» el número de habitantes del municipio, según el último dato de población difundido por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

H = 8.000 + (P/100)

H = 8.000 + (P/100)

Udalak maparen aleak paperean inprimatzea aukeratu badu, H zenbatekoari % 20 gehituko zaio.

Si el Ayuntamiento hubiera optado por imprimir ejemplares del mapa en papel, esta cantidad H obtenida se incrementará en un 20%.

Diru-laguntza ez da inola ere 12.000 euro baino gehiago izango.

La subvención en ningún caso tendrá un importe superior a 12.000 euros.

3.– Agindu honetako 10.2 artikuluan jasota datorren hainbanatze-irizpidea dela-eta, baliteke, azkenean, artikulu honetako formulen bidez lortzen diren kopuruak baino txikiagoak izatea emango diren diru-laguntzen zenbatekoak.

3.– Las cuantías de las subvenciones que finalmente se concedan, podrán ser inferiores a los importes inicialmente calculados con arreglo a las fórmulas contempladas en este artículo, en el supuesto de aplicación del prorrateo o regla proporcional prevista en el artículo 10.2 de esta Orden.

10. artikulua.– Diru-laguntzak esleitzeko prozedura.

Articulo 10.– Procedimiento de adjudicación de las subvenciones.

1.– Deialdiko diru-laguntza esleitzeko, 6. artikuluan aurreikusitako organo kudeatzaileak irizpide hauek hartuko ditu aintzat:

1.– Para la adjudicación de la subvención que se convoca, el órgano de gestión previsto en el artículo 6, tendrá en cuenta los siguientes criterios:

– Epe barruan jaso eta 5. artikuluko eskakizunak betetzen dituzten eskabide guztiak hartuko dira kontuan.

– Se atenderán todas las solicitudes recibidas dentro del plazo y que cumplan con los requisitos expresados en el artículo 5 de esta Orden.

– 9.2 artikuluan jasotakoaren arabera kalkulatutako zenbatekoen bolumen osoa deialdiko zuzkidura ekonomikotik gorakoa bada, hainbanatze-irizpidea edo proportzio-araua erabiliko da eman beharreko zenbatekoa kalkulatzeko.

– Si el volumen total de los importes calculados con arreglo a lo previsto en el artículo 9.2 superase la dotación económica de la convocatoria se aplicará el criterio de prorrateo o regla proporcional para la determinación del importe a conceder.

2.– Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze zuzendariak eta berak izendatutako bi kidek –bere zuzendaritzari atxikitako teknikariak– prozedurarako behar den ebazpen proposamena egingo dute, eta Lurralde Plangintzako sailburuordeari helaraziko diote.

2.– La persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana y dos miembros del personal técnico adscritos a su Dirección designados por ésta, realizarán la correspondiente propuesta de resolución del procedimiento, que se elevará a la Viceconsejera de Planificación Territorial.

11. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 11.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Organo kudeatzailearen proposamena ikusi ondoren, Lurralde Plangintzako sailburuordeak ebazpena eman eta jakinaraziko du hiru hileko gehieneko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik aurrera.

1.– A la vista de la propuesta elevada por el órgano de gestión, la persona titular de la Viceconsejería de Planificación Territorial dictará y notificará resolución en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Ebazpen horretan zehaztuko da entitate eskatzaileei diru-laguntzak esleitu ala ukatu zaizkien, eta, ukatuz gero, ukatzeko arrazoiak ere azalduko dira.

En dicha resolución se determinará la adjudicación o denegación de las subvenciones a las entidades solicitantes, y en este último caso, se expresarán los motivos que fundamenten tal denegación.

Diru-laguntzak esleitzeko ebazpenean, honako hauek jasoko dira:

En la resolución de adjudicación de las subvenciones se harán constar los siguientes extremos:

a) Zein diren udal onuradunak.

a) La identidad de los ayuntamientos beneficiarios.

b) Zer biztanleria-datu eman duen Eustat–Euskal Estatistika Erakundeak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

b) El último dato de población de los mismos difundido por Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

c) Udal onuradunek paperean inprimatzea aukeratu duten ala ez.

c) La opción elegida por los ayuntamientos beneficiarios sobre la impresión o no del mapa en papel.

d) Diru-laguntzaren zenbatekoa.

d) La cuantía subvencionada.

Aipatutako ebazpena, jakinarazteko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

La citada resolución será notificada mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

2.– Contra esta resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Gehieneko epea igarota, ebazpenik jakinarazi ez bada, diru-laguntza eskabidea ezetsi zaiela ulertu beharko dute entitate interesdunek, lehen aipatutako urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan xedatutako ondorioetarako.

3.– Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución alguna, las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1 de la precitada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

12. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzea.

Artículo 12.– Justificación de la subvención.

1.– Udal onuradunek jasotako diru-laguntza justifikatu behar dute, adierazitako epeetan; horretarako, dokumentazio hau aurkeztu behar dute egoitza elektronikoan (http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak):

1.– Los Ayuntamientos beneficiarios deberán justificar la subvención concedida en los plazos indicados, y mediante la presentación de la siguiente documentación en la sede electrónica (https://euskadi.eus/misgestiones):

a) Diru-laguntzako lanen hasieraren ziurtagiria eta, hala badagokio, kontratazioarena; beren-beregi azalduta lanak amaitzeko gehieneko epea bederatzi hilekoa dela. Gehienez, bi hileko epean aurkeztu beharko da ziurtagiri hori, diru-laguntza esleitzeko emandako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

a) Certificación acreditativa del inicio de los trabajos objeto de la subvención y, en su caso, de su contratación, así como la constancia expresa del plazo máximo de ejecución de los trabajos, que será de nueve meses, en un plazo no superior a dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la resolución de adjudicación de la subvención.

b) Lanak amaitzeko 9 hileko gehieneko epea luza daiteke Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze zuzendariaren ebazpenaren bidez. Horretarako, entitate onuradunak luzapena eskatu beharko du lanak atzeratzen ari direla antzematen duenean eta beti epea amaitu baino lehen. Eskaeran, horretarako zioak azaltzen dituen justifikazio-memoria bat aurkeztu behar du, eta kasuan kasuko agiria aurkezteko aurreikusitako epea proposatu.

b) El plazo máximo de 9 meses para la ejecución de los trabajos podrá ser prorrogado mediante resolución de la persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana. Para ello, la entidad beneficiaria deberá solicitar la prórroga en el momento en el que se detecte un retraso en la ejecución de los trabajos y siempre con antelación a la finalización del plazo, al que se acompañará una memoria justificativa de las razones que motivan dicha solicitud, así como una propuesta del plazo previsto para la presentación del correspondiente documento.

c) Epea luzatzea erabakitzen bada, gehienez lau hilabetez luzatu ahal izango da, azaldutako zioen arabera.

c) En el supuesto de que se resuelva conceder la prórroga, ésta podrá ser por un plazo máximo de cuatro meses, en función de los motivos aducidos.

2.– Baldin eta diru-laguntzako mapa paperean argitaratzekoa ere bada, diruz lagundutako lanak amaitzeko epea bukatu baino bi hilabete lehenago, eta, edozein modutan ere, mapa paperean argitaratu baino lehen, entitate onuradunak informazio digitala igorriko dio Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzari, txostena egin dezan diru-laguntzako mapak gutxieneko betekizun teknikoetara (agindu honen eranskinean) egokitzen diren ala ez adieraz dezan. Txosten hori hilabeteko epean emango da, eta, akatsen bat atzemanez gero, zuzendu egin beharko da txostenean adierazitako epean.

2.– En el caso de que la subvención incluya la impresión del mapa en papel, dos meses antes de la finalización del plazo de ejecución de los trabajos subvencionados, y en cualquier caso, antes de la impresión del mapa en papel, la entidad beneficiaria remitirá a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana la información digital para la emisión de un informe de adecuación a los Requisitos técnicos mínimos que deben reunir los mapas objeto de subvención que se acompañan como Anexo a la presente Orden. Dicho informe se emitirá en el plazo de un mes y en el supuesto de que se detectara alguna deficiencia, se requerirá su subsanación en el plazo que se determine en el citado informe.

3.– Diruz lagundutako lanak benetan eginda daudela egiaztatzeko, entitate onuradunak zenbait entregagai bidali beharko ditu Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzara, lanak guztiz amaitzen dituenetik gehienez ere hilabeteko epera, eta denek ere bat etorri beharko dute agindu honi eranskin gisa gehitutako betekizun teknikoen agirian jasota dauden eskakizun eta formatuekin. Honako hauek dira entregagaiak:

3.– A los efectos de acreditar la realización de los trabajos subvencionados, la entidad beneficiaria remitirá a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana en el plazo máximo de un mes desde su completa terminación, los siguientes entregables que deberán cumplir los requisitos y formatos establecidos en los precitados Requisitos técnicos mínimos que deben reunir los mapas:

a) Udalerrian dauden interes publikoko hiri-elementuei, zerbitzuei eta instalazioei buruzko informazioa.

a) Información de los elementos relativos a servicios, instalaciones y elementos urbanos de interés público del municipio.

b) Toponimiari buruzko informazioa.

b) Información relativa a la toponimia.

c) Kale-izenei buruzko informazioa.

c) Información relativa al callejero.

d) Oinarrizko kartografiari buruzko informazioa.

d) Información relativa a la cartografía base.

e) Maparen irudi-fitxategiak, PDF formatuko fitxategi konprimatu batean, mapa webgunearen bidez zabaltzeko, eta mapa digitalaren irudi geoerreferentziadunak, eranskinean deskribatutako formatuetan.

e) Archivos de imágenes del mapa, formados por un fichero comprimido en formato PDF para la difusión del mapa vía web e imágenes georreferenciadas del mapa digital en los formatos descritos en el Anexo.

f) Paperean inprimatzeagatik % 20ko finantzaketa gehigarria eskuratzen bada, paperezko 50 ale entregatu beharko dira, eta inprimategirako prestatutako materiala duen azken fitxategi digitala.

f) En caso de acceder al 20% adicional de financiación por la impresión en papel se deberá entregar 50 ejemplares del mismo en papel y el fichero final digital con el material preparado para la imprenta.

g) Udal atariaren URL helbidea, non argitara emango baita mapatik eratorritako informazioa bisore kartografiko batean.

g) Dirección URL del portal municipal donde se publicará la información derivada del mapa en un visor cartográfico.

4.– Ondoren, eta modu elektronikoan, aurreko apartatuko dokumentazio-entregaren data eta erregistro-zenbakia adieraziko dira. Horretaz gain, modu presentzialean ekarritako dokumentuen zerrenda adieraziko da, eta diruz lagundutako lanen ondorioz eginiko gastua egiaztatzen duten fakturak erantsiko dira, banakatuta. Hala badagokio, xede bererako jasotako laguntza guztien ziurtagiriak ere erantsiko dira.

4.– Posteriormente, y de forma electrónica se indicará fecha y número de registro de la entrega de la documentación del apartado anterior, indicando la lista de documentos aportados presencialmente y adjuntando la factura o facturas desglosadas acreditativas del efectivo gasto incurrido como consecuencia de los trabajos subvencionados y en su caso, certificación de todas las ayudas percibidas con este mismo fin.

13. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 13.– Pago de la subvención.

1.– Diru-laguntza behin eta dena batera ordainduko da, ordainketa bakarrean, diru-laguntza justifikatu ostean; horretarako, aurreko artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

1.– El abono de la subvención concedida se efectuará de una sola vez, mediante un único libramiento, tras la justificación de la subvención para lo cual, deberá acompañarse la documentación señalada en el artículo anterior.

2.– Diru-laguntzako gastuen zenbatekoa ezin da, inoiz ere, kostu garbiaren % 80 baino handiagoa izan (BEZa eta gainerako zergak kenduta), eta egiaztatu beharko da diruz lagundutako lanen faktura banakatuen bidez.

2.– En ningún caso, el importe de los gastos subvencionados superará el 80% del coste neto (excluidos IVA y demás impuestos) acreditado mediante la correspondiente factura desglosada de la realización de los trabajos subvencionados.

14. artikulua.– Informazioa zabaltzea.

Artículo 14.– Difusión de la información.

Diru-laguntza honetatik eratorritako informazio orori zabalkunde egokia eman ahal izango diote bai Eusko Jaurlaritzak bai entitate onuradunek.

De toda la información derivada de esta subvención, podrán darle la difusión que consideren oportuna, tanto el Gobierno Vasco como las respectivas entidades beneficiarias.

15. artikulua.– Entitate onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Artikulu hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte agindu honetan araututako diru-laguntzen entitate onuradunek: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikulua, eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikulua. Zehazki, betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

a) Emandako diru-laguntza onartzea. Horrela, diru-laguntza eman zaiela jakinarazten dien idazkia jaso eta hamabost eguneko epean, entitate onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, diru-laguntza onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Eman den xede horretarako erabiltzea diru-laguntza.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari beren eginkizunetan eskatzen duten informazioa ematea deialdi honen karietara jasotako diru-laguntzei buruz.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

d) 12. artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztea, agindu horretan adierazitako epeetan.

d) Presentar la documentación prevista en el artículo 12 en los plazos señalados en dicho precepto.

e) Paperezko eta euskarri digitaleko mapetan, berariaz adierazi behar da Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak diruz lagundu duela, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunari buruzko araudian xedatutakoaren arabera (Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretua, EHAA, 205. zk.).

e) En los mapas en papel y en soporte digital, deberá hacerse mención expresa de que han sido subvencionados por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, cumpliendo lo dispuesto en la Normativa de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco (Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco, publicado en el BOPV n. º 205).

16. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatuz gero, bera emateko ebazpena alda daiteke, betiere, arau honetan laguntzaren onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak gordeta. Bereziki aintzat hartuko dira honako aldaketa hauek: aldi berean, beste Administrazio edo entitate publiko nahiz pribaturen batek emandako diru-laguntzaren bat jasotzea, edo helburu bererako beste sarrera edo baliabide batzuk jasotzea.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta, y en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones concedidas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente norma para ser beneficiario de ésta.

Ondorio horietarako, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak behar den aldaketa-ebazpena emango du, emandako diru-laguntzen kopuruak egoera berrira egokitzeko.

A estos efectos, por la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana se dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

17. artikulua.– Ez betetzea eta itzultzeko prozedura.

Artículo 17.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

Diru-laguntza jasotzeko eskubidea galduko du entitate onuradunak baldin eta diru-laguntza eskatu eta eman zitzaion xederako erabiltzen ez badu, diru-laguntzako jarduera egiten ez badu, diru-laguntza intereseko xedeetarako erabili duela justifikatzen ez badu, edo, oro har, ez baditu betetzen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean, agindu honetan eta diru-laguntza emateko ebazpenean ezarrita dauden betebeharrak. Hala badagokio, jaso duen diru-kopurua itzuli egin beharko du, sortutako legezko berandutze-interesekin batera, diru-laguntzen arloan aplikagarri denaren arabera, eta, dirua itzultzeko, horretarako ezartzen den prozedurari jarraituko zaio.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención concedida para el destino específico para el que se solicitó, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumpla las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en esta Orden o en la resolución de concesión, perderá el derecho a la subvención o, en su caso, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además del interés legal de demora aplicable en materia de subvenciones, siguiendo el procedimiento establecido al efecto.

18. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 18.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Agindu honetako deialdiko diru-laguntzak bateratu daitezke beste entitate publiko edo pribatu batzuek helburu bererako egindako deialdietako bestelako diru-laguntza edo laguntza batzuekin eta bestelako sarrera edo baliabide batzuekin; horretarako, ordea, ezinbestekoa izango da deialdi honetan emandako diru-laguntzekin batera 13.2 artikuluan ezarritako ehunekoen muga (kostu garbiaren % 80) ez gainditzea. Muga hori gainditzen bada, emandako diru-laguntzaren benetako zenbatekoa adierazitako mugaraino gutxituko da.

Las subvenciones que se convocan a través de esta Orden serán compatibles con aquellas otras subvenciones o ayudas convocadas para la misma finalidad por otros entes públicos o privados y con cualesquiera otros ingresos o recursos, siempre que conjuntamente con las concedidas al amparo de la presente convocatoria no rebasen el límite porcentual fijado en el artículo 13.2 (80% del coste neto). En el caso de superarse dicho límite, se reducirá el importe efectivo de la subvención concedida hasta el límite indicado.

19. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 19.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan berariaz jaso gabe geratu diren prozedura-alderdi guztietarako, honako hauetan ezarritakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, eta haren araudia, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartua.

En todos aquellos aspectos procedimentales no previstos expresamente en la presente Orden, serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzako titularrari ahalmena ematen zaio agindu hau garatzeko eta betearazteko behar diren instrukzioak eman ditzan.

Se faculta a la persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana para dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta Orden.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2017.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común