Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

113. zk., 2017ko ekainaren 15a, osteguna

N.º 113, jueves 15 de junio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
2998
2998

EBAZPENA, 2017ko maiatzaren 30ekoa, Turismo eta Merkataritzako sailburuordearena. Honen bidez, argitara ematen da merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-programan ezarritako diru-laguntzak 2017ko ekitaldian emateko deialdia.

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2017, de la Viceconsejera de Turismo y Comercio, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas establecidas en el Programa de Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales, para el ejercicio 2017.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak 2014ko ekainaren 25ean emandako Aginduaren bitartez (2014ko uztailaren 2ko EHAA, 124. zk.) –Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko ekainaren 24ko Aginduaren bidez aldatua (2015eko ekainaren 26ko EHAA, 119. zk.)–, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ematen dituen diru-laguntzen nondik-norakoak ezartzen dira, hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten merkataritza-establezimenduek modernizatzeko inbertsio-proiektuak gara ditzaten.

La Orden de 25 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad (BOPV n.º 124, de 2 de julio de 2014), modificada por la Orden de 24 de junio de 2015 (BOPV n.º 119, de 26 de junio de 2015), de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, establece el marco de ayudas de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a los proyectos de inversión destinados a la modernización de establecimientos comerciales radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-programa arautzen duen Aginduaren 8. artikuluan ezarritakoaren arabera, programan iragarritako laguntzak emateko 2017ko ekitaldiko deialdia egin behar da, eta horretarako eman beharreko arauak eman.

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la citada Orden reguladora del Programa de Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales, procede realizar la convocatoria de las ayudas que en el mismo se establecen, para el ejercicio 2017, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Horiek horrela, aipatutako aginduaren 8. artikuluan ezarritako ahalmena dela bide,

Por lo expuesto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 8 de la Orden de referencia

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak 2014ko ekainaren 25ean emandako Aginduaren bitartez (2014ko uztailaren 2ko EHAA, 124. zk.) –Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko ekainaren 24ko Aginduaren bidez aldatua (2015eko ekainaren 26ko EHAA, 119. zk.)– arautu zen merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-programa, eta, hain zuzen ere, laguntza horien 2017ko ekitaldiko deialdia egitea da ebazpen honen xedea.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria para el ejercicio 2017 de las ayudas previstas en la Orden de 25 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad (BOPV n.º 124, de 2 de julio de 2014), modificada por la Orden de 24 de junio de 2015 (BOPV n.º 119, de 26 de junio de 2015), de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula el programa de apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deitutako laguntzak finantzatzeko, 3.750.000 euro bideratuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan arlo horretarako izendatutako aurrekontu-kredituaren kontura.

A la financiación de las ayudas convocadas se destinarán 3.750.000 euros, con cargo al correspondiente crédito presupuestario establecido al respecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Deialdi honen barruan guztira emango diren laguntzek ezingo dute gainditu artikulu honetan ezarritako kopurua. Horrenbestez, aipatutako zenbatekoa agortzen bada, ez da diru-laguntza gehiago emango, eta, beraz, handik aurrera, ebazpen honek ez du ondoriorik izango. Egoera hori izanez gero, haren berri jakinaraziko da Turismo eta Merkataritzako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

El volumen total de ayudas a conceder con cargo a la presente convocatoria, no podrá superar el importe consignado en este artículo. No procederá por tanto la concesión de nuevas ayudas una vez agotado dicho importe, suspendiéndose a partir de ese momento la eficacia de la presente disposición. En su caso, de dicha circunstancia se dará publicidad mediante resolución de la Viceconsejera de Turismo y Comercio.

3. artikulua.– Eskabideak aurkezteko baldintzak, lekua eta epea.

Artículo 3.– Requisitos, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1.– Enpresa eskatzaileek, laguntzak eskuratzeko, programa arautzen duen Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko ekainaren 25eko Aginduaren 3. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte (agindu hori Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko ekainaren 24ko Aginduak aldatu du).

1.– Las empresas solicitantes, para poder acceder a las ayudas, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 de la citada Orden de 25 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, modificada por la Orden de 24 de junio de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, reguladora del Programa.

2.– Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko ekainaren 25eko Aginduaren 9. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (agindu hori Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko ekainaren 24ko Aginduak zuzendu zuen), eskabideak eta gainerako agiri osagarriak aurkezteko, bide telematikoak erabili daitezke, edo aurrez aurre aurkeztu Eusko Jaurlaritzaren Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren lurralde-bulegoan –proiektua non egingo den, lurralde historiko hartan–, Eusko Jaurlaritzaren Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan (Zuzenean), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako tokietan.

2.– Las solicitudes y demás documentación complementaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la citada Orden de 25 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, modificada por la Orden de 24 de junio de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, se presentarán bien telemáticamente, bien de forma presencial en la Oficina Territorial del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco del Territorio Histórico donde se ubique el proyecto, en las Oficinas de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco (Zuzenean), o en los lugares especificados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabidea lortzeko eta hori betetzeko, ondoren adierazten den egoitza elektronikoan bakarrik egin ahal izango da:

El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica que se señala a continuación:

http://www.euskadi.eus/web01-a2merka/es (gaztelania)

http://www.euskadi.eus/web01-a2merka/es (castellano)

http://www.euskadi.eus/web01-a2merka/eu (euskara)

http://www.euskadi.eus/web01-a2merka/eu (euskera)

Eskabidearen edukia eta erantzukizunpeko adierazpenen edukiak eransten dira, herritar oro jakitun izan dadin.

Se anexa para su conocimiento el contenido de la solicitud, así como de las declaraciones responsables.

3.– Pertsona fisikoek, izapidetze elektronikoa erabili nahi ez badute, eskabidea informatikoki bete eta grabatu ostean, inprimatu eta behar bezala sinatuta bidali beharko dute, aurreko artikuluan ezarritako tokietan.

3.– Las personas físicas, si no desean utilizar la tramitación electrónica, una vez que la solicitud esta rellenada y grabada informáticamente, deberán imprimirla y remitirla debidamente firmada en los lugares que se establecen en el artículo anterior.

4.– Pertsona juridikoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, behartuta daude izapideak bitarteko elektronikoen bidez egitera, eta, horretarako, identifikazio elektronikoko bitartekoren bat izan beharko dute.

4.– Las personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ,están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, para lo cual se debe disponer de algún medio de identificación electrónica.

5.– Eskabideak aurkezteko epea, hasi, deialdi-ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, goizeko 09:00etan, eta 2017ko uztailaren 17an bukatuko da, eguerdiko 12:00etan.

5.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de esta Resolución y finalizará a las 12:00 horas del día 17 de julio de 2017.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Deialdi-ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución de convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari zuzenduta, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko maiatzaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2017.

Turismo eta Merkataritzako sailburuordea,

La Viceconsejera de Turismo y Comercio,

ISABEL MUELA LÓPEZ.

ISABEL MUELA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común