Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2017ko ekainaren 8a, osteguna

N.º 108, jueves 8 de junio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
2843
2843

AGINDUA, 2017ko maiatzaren 24koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, 2017ko ekitaldirako lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak arautzen eta iragartzen dituena.

ORDEN de 24 de mayo de 2017, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2017, las ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos.

XI. legealdiaren gobernu-programan jaso da Eusko Jaurlaritzak kalitateko turismo jasangarri bat sustatzeko duen konpromisoa, esperientzia-turismoaren alde eginez, Euskadi helmugan bidaiariak izan ditzakeen bizipenak bereizi eta horien balioa aitortzeko helburuarekin, beste administrazioekin eta sektoreko eragileekin lankidetzan eta elkarlanean kudeatuz.

El programa de gobierno de la XI Legislatura recoge los compromisos del Gobierno vasco con el fomento del turismo sostenible y de calidad, apostando por el turismo experiencial, con el objetivo de singularizar y poner en valor las vivencias del viajero en el destino Euskadi, desde una gestión de colaboración y cooperación con las demás administraciones y con los agentes del sector.

Esparru horretan, Agindu honek kontuan hartzen du Europako Batzordeak beharrezkotzat jotzen duela zenbait erronkari erantzutea, honako hauei besteak beste: gaur egungo ekonomia- eta finantza-krisiari; demografia-aldaketei, alegia, 65 urtetik gorako herritarren hazkuntzari; mugikortasun murriztua duten turisten hazkundeari; kanpo-lehiari, non garatzeko bidean dauden herrialdeek gero eta turista-kopuru handiagoa erakartzen duten; jasangarritasun-beharrari, kontuan hartuta, batetik, helmugen kalitatea ingurune naturalaren, kulturalaren eta tokiko integrazioaren araberakoa dela, eta, bestetik, horrek lehiakortasunak epe luzera irautea bermatzen duela; turismoaren modalitate berezien eskariari; IKTen garapenari eta kontsumitzaileek horiez egiten duten erabilerari –gero eta handiagoa dela kontuan hartuta–, industria turistikorako eskari berriak sortuz; eskariaren kontzentrazioari udako hilabeteetan, etab.

En este marco, la presente Orden tiene en cuenta que la Comisión Europea plantea como necesario dar respuesta a retos como la actual crisis económica y financiera; los cambios demográficos, esto es, aumento de la población mayor de 65 años, de turistas con movilidad reducida; la competencia externa, donde los países emergentes o en desarrollo atraen a un número cada vez mayor de turistas; la necesidad de sostenibilidad, asumiendo tanto que la calidad de los destinos depende mucho de su entorno natural, cultural e integración local, como que ello garantiza el mantenimiento de la competitividad a largo plazo; la demanda de modalidades específicas de turismo; el desarrollo de las TICs y su uso cada vez más frecuente por parte de las personas consumidoras generando nuevas demandas para la industria turística; la concentración de la demanda en los meses de verano, etc.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren 2017rako diru-laguntzen plan estrategikoak, «Hazkunde turistiko sendoa, kalitateko enplegu gehiagorekin» ardatz estrategikoan, «jasangarritasuna» helburu estrategikoa jaso du. Bertan txertatzen da turismoko lurralde-proiektuak sustatzeko laguntza-lerroa, helburu hauekin: Euskadi helmuga turistiko bereizi eta jasangarri bezala sustatzea, oinarri bezala inguruaren errespetua eta kalitate-estandar altua hartuz. Horretarako, helburua da euskal berezitasuna bizimolde, bizipen edo esperientzia bezala indartuko duen turismo-eskaintza bat sustatzea eta garatzen laguntzea; produktu anitzeko helmuga turistikoak garatzea; eta udalerriekiko eta tokiko beste erakunde batzuekiko lankidetzan oinarritutako lurraldearen araberako turismo-eredu bat sustatzea.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para 2017 contempla, dentro del Eje Estratégico «Un crecimiento turístico sólido, con más y mejor empleo», el objetivo estratégico «Sostenibilidad», en el cual se encuadra la línea de ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos, cuyos objetivos son consolidar Euskadi como un destino turístico singular y sostenible, basado en el respeto al entorno y en altos estándares de calidad. Para ello, se pretende fomentar y ayudar a desarrollar una oferta turística que se sustente en la singularidad vasca, como estilo y modo de vida, como vivencia o experiencia; desarrollar destinos turísticos multiproducto; e impulsar la articulación de un modelo turístico territorial basado en la cooperación con los municipios y otros entes locales.

Bestalde, «Euskal Turismoaren Plan Estrategikoa 2020k» honela definitzen du Euskadiko Turismoaren ikuspegia 2020ko panoraman:

Por su parte, el «Plan estratégico del Turismo Vasco 2020» define la visión del Turismo en Euskadi en el escenario 2020, como:

– «Euskadi helmuga berdingabea da bidaiarientzat. Euskadiren eskaintza inon aurkitu ezin diren bizitzeko modu, estilo, toki eta bizipen errepikaezinez elikatzen da.

– «Euskadi es un destino único para viajeras y viajeros. Su oferta, se sustenta en un modo de vida, un estilo, en lugares y vivencias irrepetibles en ninguna otra parte del mundo.

– Euskadik bere lurralde eta herrien berezitasuna islatzen du herri bezala duen osotasun berdingabearen osagarri gisa eta, horren ondorioz, helmuga egituratu eta inteligentea osatzen du.

– Euskadi refleja la singularidad de sus diferentes territorios y municipios de manera complementaria a su integridad única como País, configurando un destino articulado e inteligente.

– Industria gisara, eragile publiko zein pribatuen helburua enplegua eta aberastasuna sortzea da, eta Euskadiko beste sektore batzuen jarduera ekonomikoa bultzatzen laguntzea».

– Como industria, el objetivo de los actores públicos y privados, es generar empleo, riqueza y contribuir a impulsar la actividad económica de otros sectores en Euskadi».

Aurreko testuinguruarekin bat etortzeko eta kontuan hartuta indarrean dagoen marketin-plana garatzeko tresna gisa sortu dela, Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak garatutako turismo-planak lehenetsita, laguntzen programa honen azken xedea da Euskadin turismoaren fluxua areagotzen laguntzea eta, horretarako, batez besteko egonaldia eta ostatu-gauen kopurua areagotzea, batez besteko gastua handitzea eta sektoreari lotutako enplegua sortzea, batez ere. Horretarako, honako helburu hauek ezartzen dira: Horretarako, honako helburu hauek ezartzen dira:

Persiguiendo alinearse con el contexto anterior y teniendo en cuenta que nace como un instrumento de desarrollo del Plan de Marketing vigente, priorizando los planes turísticos desarrollados por la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, este programa de ayudas tiene como fin último contribuir a aumentar el flujo turístico en Euskadi, aumentando la estancia media, el número de pernoctaciones, el incremento del gasto medio y la creación de empleo asociado al sector, principalmente. A tal fin, se establecen los siguientes objetivos:

– Helburu orokorra: Euskadi helmuga bakar gisa finkatzea, nazioan eta nazioartean erreferentziazko helmuga turistiko gisa.

– Objetivo general: la consolidación de Euskadi como un destino único, como un destino turístico de referencia en el ámbito nacional e internacional.

– Berariazko helburuak:

– Objetivos específicos:

1.– Bizimodu, leku, paisaia eta bizipen bakarretan islatzen den euskal berezitasuna oinarri duen eskaintza turistikoa izatea eta helburu diren pertsonek halakotzat hartzea, kalitate-estandar altuekin.

1.– Disponer de una oferta turística que se sustente en la singularidad vasca reflejada en un modo de vida, un estilo, en lugares, paisajes y vivencias únicas; y sea percibida como tal, con altos estándares de calidad por las personas a las que va destinada.

2.– Produktu anitzeko turismo-helmugak garatzea, modu jasangarrian antolatuta eta honako helmuga turistiko hauen inguruan koordinatuta: Euskal Kostaldea, Euskadiko Barnealdea, Arabako Errioxa, Bilbo, Donostia, Gasteiz.

2.– Desarrollar destinos turísticos multiproductos articulados de modo sostenible y coordinado en torno a los destinos turísticos siguientes: Costa Vasca, Interior de Euskadi, Rioja Alavesa, Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz.

3.– Euskadi helmuga inteligente, jasangarri eta kalitatezko bezala finkatzea.

3.– Consolidar Euskadi como un destino inteligente, sostenible y de calidad.

Helburu horiek lortzeko, agindu honek nahikoa aurrekontu-kreditu du, 2017ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrak onesten dituen Legean (apirilaren 11ko 2/2017) ezarritakoaren arabera, eta zenbait eduki garatzen ditu:

Para el logro de los objetivos anteriores, esta Orden cuenta con la existencia de crédito presupuestario suficiente, cuenta con la existencia de crédito presupuestario suficiente establecido en la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017; y desarrolla diversos contenidos:

Euskal berezitasunean eta helmugaren aniztasunean oinarritzen den produktu anitzeko turismo-eskaintza izateko konpromisoarekin lotuta, Agindu honetan jasotzen da turismo-produktuak sortzeko, garatzeko, sustatzeko eta merkaturatzeko proiektuei laguntza ematea, baldin eta produktu horiek, ahal dela, indarrean dagoen Euskadiko Marketin Planean jasotakoekin bat badatoz. Produktu horietan, berrikuntza eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak sartzen joan beharko dira fase guztietan; horrela, gero eta segmentatuago eta espezializatuago dauden merkatu eta profilei erantzun ahalko diete, bai eta gero eta sarriago izaten den «multiturista»ren presentziari, balio bakar eta bereiziko proposamenak izateko beharrari, bezero eta bidaiarien segmentuekiko harremanak sendotzeko eta fidelizatzeko beharrari edo harreman- eta komunikazio-bideak dibertsifikatzeko eta zabaltzeko beharrari ere.

Vinculado con el compromiso de disponer de una oferta turística multiproducto que se sustente en la singularidad vasca y en la diversidad en destino, en la presente Orden se recoge el apoyo a proyectos de creación, desarrollo, promoción y comercialización de productos turísticos cuyas tipologías coincidan, preferentemente, con las recogidas en el Plan de Marketing de Euskadi vigente; productos que deberán ir incorporando la innovación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación en todas sus fases, de modo que se esté en condiciones de responder a unos mercados y perfiles cada vez más segmentados y especializados, a la creciente presencia del denominado «multiturista», a la necesidad de disponer de propuestas de valor únicas y diferenciadas, de intensificar y fidelizar las relaciones con los distintos segmentos de clientes, viajeros o viajeras, o diversificar y ampliar los canales de relación y comunicación.

Proiektu horiek Euskadi lurraldean dagoen balio bakarreko helmuga gisa ikusita garatu behar dira, lankidetza publiko eta pribatuaren esparruan antolatuta; bertan, gero eta parte-hartze pribatu handiagoak egon behar du, bai eta eskualdeen arteko lankidetza handiagoa ere, horien muga geografikoak gaindituz; horrela, produktu handinahiagoak eta eskariaren beharretara egokituak sortuko dira eta, aldi berean, Euskadin turismo-hazkuntza jasangarria gertatuko da.

El desarrollo de los citados proyectos debe realizarse desde la visión de Euskadi como destino de valor único en el territorio, articulado en un marco de colaboración público-privado en el que la participación privada esté cada día más presente, así como de cooperación entre comarcas, que supere los límites geográficos de estas y creen productos más ambiciosos y acordes con las necesidades de la demanda, al mismo tiempo que permita un crecimiento turístico sostenible de Euskadi.

Euskadi helmuga inteligente, jasangarri eta kalitatezko gisa sendotzeko konpromisoarekin lotuta, Agindu honetan turismo-helmugen lehiakortasuna hobetzen duten proiektuetarako laguntza jasotzen da; horretarako, horien balio-katea eratzen duten zerbitzu, baliabide eta enpresetan, kalitateko, berrikuntzako eta jasangarritasuneko jardunbide egokien programak ezarriko dira; titulartasun publikoko turismo-zerbitzu eta -baliabideen turismo-kalitatearen kudeaketa eta ingurumen-kudeaketa ziurtatzeko sistemak ezarriko dira; eta helmuga eta enpresen jasangarritasuneko erreferentzialak ezarriko dira, helmugak kudeatuta.

Vinculado con el compromiso de consolidar Euskadi como un destino inteligente, sostenible y de calidad, se recoge en la presente Orden el apoyo a los proyectos que mejoren la competitividad de los destinos turísticos mediante la implementación de programas de buenas prácticas de calidad, innovación y sostenibilidad en los servicios, recursos y empresas que conforman la cadena de valor de los mismos; la implantación de sistemas certificables de gestión de la calidad turística y de gestión ambiental de los servicios y recursos turísticos de titularidad pública; así como la implantación de referenciales de sostenibilidad de destinos y empresas, gestionados por el destino.

Jada egin diren zein egiteko prozesuan dauden planei buruzko dokumentazioari eta informazioari dagokienez, Basquetour, S.A. agentziak (http://www.basquetour.eus/) emango die erakunde interesdunei informazio eta dokumentazio hori. Hala ere, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren webgunean (www.euskadi.eus/turismo) horri buruzko informazio laburtua dago eskura.

La documentación e información relativa a los planes ya elaborados, así como de los que estén en proceso de elaboración, se facilitará a las entidades interesadas por Basquetour, S.A.( http://www.basquetour.eus/) No obstante, en la página web del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo (www.euskadi.eus/turismo) se encontrará información extractada al respecto.

Horrenbestez, honako hau

Y, en virtud de ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Onestea, eranskinetan jasotzen diren baldintzen arabera, 2017 ekitaldirako, turismoko lurralde-proiektuak laguntzeko programaren oinarri arautzaileak eta deialdia.

Artículo único.– Aprobar, en los términos que se recogen en los anexos, las bases reguladoras y la convocatoria del programa de apoyo a proyectos territoriales turísticos, para el ejercicio 2017.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

1.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

1.– La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Oinarri hauetan jasota ez dagoen guztirako, honako arau hauek aplikatuko dira: 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, diru-laguntzei buruzkoa; 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duena; eta, prozedurari dagokionez, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

2.– En todo lo no previsto por las bases, será de aplicación el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en materia de procedimiento, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Administrazio-bidea amaitzen duen Agindu honen aurka berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, edo, zuzenean, administraziorekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, betiere agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko maiatzaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2017.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JOSÉ ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA.

JOSÉ ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
TURISMOKO LURRALDE PROIEKTUEI LAGUNTZEKO PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Arau honen xedea da Euskadiko helmugen erakargarritasuna eta kalitatea hobetuko duten proiektu turistikoak garatzen laguntzea, turismo-fluxu berriak sortuz eta dinamizatuz; eta horretarako diru-laguntzen deialdia egitea.

Es objeto de la presente Orden regular y convocar subvenciones para el desarrollo de proyectos turísticos que mejoren el atractivo y la calidad de los destinos de Euskadi, dinamizando y generando nuevos flujos turísticos.

2. artikulua.– Terminoak eta definizioak.

Artículo 2.– Términos y definiciones.

Agindu honi begira, honako definizio hauek finkatu dira:

A efectos de la presente Orden se establecen las siguientes definiciones:

1.– Turismo-produktua: produktutzat hartuko dira baliabide eta zerbitzu nagusi eta/edo osagarri guztiak, turismo-jardueretan erabiltzeko eta gozatzeko direnak, baldin eta erabiltzaileek jarduera bat edo batzuk egin baditzakete berauetan.

1.– Producto turístico: se entienden como productos todos aquellos recursos o servicios principales y/o complementarios, estructurados para el uso y disfrute turístico, en el que se puedan realizar una o varias actividades por parte de las personas usuarias.

2.– Eskualdeko turismo-lankidetzako erakundeak (aurrerantzean, turismo-lankidetzako erakundeak): beren konstituzioan eta/edo kudeaketan turismo-sektorearekin lotutako erakunde publiko eta pribatuak barne hartzen dituzten erakundeak dira, eta elementu giltzarria dira helmugako garapen turistikorako.

2.– Entes de cooperación turística comarcales (en adelante entes de cooperación turística): son entidades que integran en su constitución y/o gestión a las entidades públicas y privadas vinculadas al sector turístico de su ámbito de actuación y constituyen elementos clave para el desarrollo turístico del destino.

Eragile hauen helburua da modu koordinatuan eta parte-hartzearen bidez eskualdea helmuga turistiko lehiakor bihurtzeko erronka beren gain hartzea, horretarako mahai instituzionalak, turismoko mahaiak eta, dagokionean, mahai azpisektorialak erabiliz.

El objetivo de estos agentes es el de asumir de forma coordinada y participativa la tarea de convertir la comarca en un destino turístico competitivo, sirviéndose para ello de las Mesas Institucionales, Mesas de Turismo y, en su caso, Mesas Subsectoriales.

3.– Hiriburuetan turismoa sustatzeko erakundeak: Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan turismoa sustatzeko ardura duten erakunde publikoak.

3.– Entes promotores de turismo de las capitales: entidades públicas responsables del desarrollo y promoción turística de las tres capitales ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– TOP baliabideak: izen hori ematen zaie 2014-2017rako Euskadiko Marketin Turistikoaren Planean identifikatutako Euskadiko proiekzio handieneko 10 baliabideei, parametro hauek kontuan hartuz: baliabidearen posizionamendua, kalitatea eta erabilgarritasuna; inpaktua eta nabarmentasuna; garrantzia, profila, bakartasuna eta inbertsioa. Baliabideak honako hauek dira:

4.– Recursos TOP: se denominan así a los 10 recursos con mayor proyección del Euskadi que se han determinado en el marco del Plan de Marketing Turístico de Euskadi 2014-2017, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: el posicionamiento, calidad y disponibilidad del recurso, impacto y notoriedad, relevancia, perfil, unicidad e inversión. Dichos recursos son los siguientes:

– Bilbao.

– Bilbao.

– Donostia / San Sebastián.

– Donostia / San Sebastián.

– Vitoria-Gasteiz.

– Vitoria-Gasteiz.

– Gernikako Arbola eta Batzar Etxea.

– Árbol y la Casa de Juntas de Gernika.

– Bizkaiko Zubia.

– Puente de Bizkaia.

– Gaztelugatxeko Doniene.

– San Juan de Gaztelugatxe.

– Urdaibaiko Biosferaren Erreserba.

– Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

– Balenciaga Museoa.

– Museo Balenciaga.

– Loiolako Santutegia.

– Santuario de Loiola.

– Guardia.

– Laguardia.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Turismo-proiektuen garapenerako laguntzak emateko diru-baliabideen zenbatekoa 1.291.429 euro da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetan ezarritakoak izango dira.

Los recursos económicos destinados a la concesión de las ayudas para apoyar el desarrollo de proyectos turísticos ascienden a 1.291.429 euros y procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Onuradun izateko aukera izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko eta pribatu hauek, baldin eta beren eskumen edo xedeen artean jarduera turistikoa sustatzea badago eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan zehaztutako egoeraren batean ez badaude:

1.– Podrán ser beneficiaras las siguientes entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que, ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tengan entre sus competencias o fines el desarrollo y la promoción de la actividad turística, y en las que no concurra ninguna de las circunstancias de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

Tokiko alorrean jarduten duten erakunde publikoak (udaletxeak, tokiko erakunde autonomoak, tokiko enpresa-erakunde publikoak eta titulartasun publikoko merkataritza-sozietateak).

Entidades públicas que actúan en el ámbito local (ayuntamientos, organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles de titularidad pública).

a) hiriburuetakoak.

a) de las capitales.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako tokietakoak.

b) del resto de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Eskualde-mailan nahiz eskualdez gaindikoan jarduten duten erakundeak: koadrila eta mankomunitateak, garapen-agentziak, landa-garapenerako elkarteak, turismoko partzuergoak, fundazioak eta beste erakunde eta elkarteak, hurrengo artikuluan bildutakoak izan ezik.

Entidades que actúan en un ámbito comarcal o supracomarcal: cuadrillas y mancomunidades, agencias de desarrollo, asociaciones de desarrollo rural, consorcios turísticos, fundaciones, otras entidades y asociaciones, salvo las relacionadas en el siguiente artículo.

2.– Era berean, onuradun izaera lortzeko pertsona edo erakundeek bete egin beharko dituzte diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan jasotako baldintzak:

2.– Asimismo, las personas o entidades para obtener la condición de beneficiarias deberán cumplir los requisitos recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre los que se encuentran:

– Gizarte Segurantzako betebeharren ordainketa egunean edukitzea. Deialdi honen organo kudeatzaileak egiaztatuko du, automatikoki, diru-laguntza eskatu duten pertsonek edo erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, eta horretarako ez du pertsona horien oniritzia beharko, halaxe xedatzen du-eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak, zeina azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaz onartu baitzen.

– Estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las personas o entidades solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

– Eskaera egiten duen pertsonak edo erakundeak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratibo edo penalik, ezta diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexuaren bereizkeriaren ondoriozkoak barne (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrena).

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Ordainduta izatea diru-laguntzak itzultzeko obligazioak, erregelamenduz zehaztu denarekin bat etorriz.

– Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se hayan determinado.

3.– Onuradun izaera lortzeko debekurik ez daukatela justifikatu behar dute pertsona edo erakundeek, diru-laguntzaren erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuz. Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan daude adierazita debeku horiek.

3.– La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se realizará en la declaración responsable de la ayuda.

4.– Diru-laguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak. Diru-laguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko–, halaber, ezinbestekoa izango da halako prozeduretan jasotako diru-laguntzak itzultzea, baldin eta itzulketa-prozeduraren bukaeran hala eskatzen duen ebazpena eman bada.

4.– La concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. Asimismo, la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada al reintegro de la subvención recibida cuando, a la finalización de un procedimiento de reintegro, se hubiera dictado resolución en tal sentido.

5. artikulua.– Baztertutako erakundeak.

Artículo 5.– Entidades excluidas.

Ezin daitezke laguntza-programa honetako onuradun izan enpresak, enpresa-elkarteak, erakunde sektorialak, kirol-erakundeak, irabazi-asmoa dutenak, aldundiak eta Eusko Jaurlaritzaren edo foru-aldundien mendeko edo horiekin lotutako sozietate publikoak, nortasun juridikoa dutenak.

Quedan excluidas como entidades beneficiarias del presente programa de ayudas las empresas, agrupaciones de las mismas, asociaciones sectoriales, deportivas, las que tengan ánimo de lucro, así como las diputaciones y las sociedades públicas con personalidad jurídica propia vinculada o dependientes del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales.

6. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

Artículo 6.– Actuaciones subvencionables.

1.– Diruz lagun daitezke proiektu-tipologia hauek garatzeko egiten diren jarduketak:

1.– Serán subvencionables las actuaciones que se realicen para el desarrollo de las siguientes tipologías de proyectos:

a) Helmugen erakarmena hobetuko duten lurralde-proiektu turistikoak. Programa horien ezaugarriak II. eranskinean zehaztu dira.

a) Proyectos territoriales turísticos que mejoren el atractivo de los destinos. Las características de estos proyectos aparecen en el Anexo II.

Diruz lagun daitezkeen jarduketen tipologiak:

Tipologías de actuaciones subvencionables:

• Turismo-eskaintzaren balioa nabarmentzeko jarduketak, II. eranskinaren 5.1, 5.2 eta 5.3 ataletan identifikatutakoak.

• Actuaciones de puesta en valor de la oferta turística, identificadas en los apartados 5.1, 5.2, y.5.3 del Anexo II.

• Turismo-produktuak merkaturatzeko jarduketak, II. eranskinaren 5.4 atalean identifikatutakoak.

• Actuaciones de comercialización de los productos turísticos, identificadas en el Anexo II, apartado 5.4.

b) Berrikuntzaren bitartez helmugen kalitatea eta lehiakortasuna hobetuko eta turismo jasangarri eta arduratsua garatuko duten proiektuak. III. eranskinean jaso dira proiektu horien ezaugarriak:

b) Proyectos que mejoren la calidad y competitividad de los destinos, mediante la innovación, y el desarrollo de un turismo sostenible y responsable. En el Anexo III aparecen las características de estos proyectos:

• Basquetourrek sustatutako eta kudeatutako helmugen lehiakortasuna hobetzeko proiektuak.

• Proyectos de mejora de la competitividad de los destinos impulsados y gestionados por Basquetour.

• Turismoko establezimendu eta baliabideen kalitatearen kudeaketa, ingurumen-kudeaketa eta kudeaketa turistiko jasangarriaren erreferentziak ezartzeko proiektuak.

• Proyectos de implantación de referenciales de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión turística sostenible en los establecimientos y recursos turísticos.

• Helmugako jasangarritasun-erreferentziak ezartzeko proiektuak.

• Proyectos de implantación de referenciales de sostenibilidad en el destino.

2.– Jarduketak deialdiaren ekitaldian zehar egin behar dira, kalitatearen kudeaketa, ingurumen-kudeaketa eta jasangarritasunaren erreferentziak ezarri direla egiaztatzeko ziurtagiriak/egiaztagiriak lortzeko proiektuen kasuan izan ezin. Azken horien epea 2018ko abenduaren 31ra arte luzatuko da.

2.– Las actuaciones deberán realizarse durante el ejercicio de la presente convocatoria, salvo los proyectos consistentes en la obtención de certificaciones/verificaciones que acrediten la implantación de referenciales de gestión de la calidad, gestión ambiental y de sostenibilidad, en cuyo caso el plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2018.

3.– Diru-laguntzaren xede diren jarduera guztiak azpikontratatu ahal izango dira, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritako baldintzetan.

3.– Se podrá subcontratar la totalidad de las actividades objeto de subvención en las condiciones previstas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. artikulua.– Emateko prozedura.

Artículo 7.– Procedimiento de concesión.

1.– Emandako laguntzak diru-laguntza ez-itzulgarriak izango dira.

1.– Las ayudas a conceder tendrán la naturaleza de subvenciones no reintegrables.

2.– Diru-laguntza jaso ahal izango dute agindu honetan hautatuak izateko eskatzen dena betetzen duten eskabideek, proiektuak bat baldin badatoz aurreko artikuluan jasotzen diren diru-laguntza jaso dezaketen jarduketen tipologiarekin.

2.– Podrán obtener subvención aquellas solicitudes que cumplan lo exigido para ser seleccionadas de acuerdo con lo previsto en la presente Orden y cuyos proyectos se adecuen a la tipología de actuaciones subvencionables recogidas en el artículo anterior.

3.– Diru-laguntzak emateko ehunekoak eta gehieneko zenbatekoak ezarriko zaizkie diruz lagun daitezkeen proiektuei. II eta III. eranskinetan eta 8. artikuluan daude jasota horiek.

3.– Las ayudas se concederán aplicando a los proyectos subvencionables los porcentajes e importes máximos establecidos en los Anexos II y III, así como en el artículo 8.

4.– Baldin eta programa honi esleitu zaion zuzkidura ekonomikoa txikiegia balitz eskabide guztiei aurreko puntuan aipatutako gehieneko zenbatekoak emateko, eskabide bakoitza baloratuko da, 9. artikuluan ezarritako irizpideen arabera. Irizpideen balioespenean eskuratutako puntuazioak batuta lortuko da eskaera bakoitzeko puntuazio osoa. Eskabideak lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko dira, handienetik txikienera, eta puntuazio altuena erdietsi duenak izango du lehentasuna.

4.– En el supuesto de que la dotación económica asignada al presente programa fuera insuficiente para atender todas las solicitudes en los importes máximos referidos en el punto anterior, se valorará cada una de las solicitudes según los criterios establecidos en el artículo 9. La suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de los criterios dará lugar a una puntuación total por solicitud. Las solicitudes se ordenarán de mayor a menor en función de la puntuación total obtenida, teniendo prioridad la de mayor puntuación.

5.– Laguntzak puntuazio horren arabera banatuko dira, aurreikusitako kreditua agortu arte. Baldin eta zuzkidura ekonomikoa nahikoa ez balitz puntuazio berbera lortu duten eskabideei diru-laguntza emateko, horiek handienetik txikienera ordenatuko dira onartutako gastuaren arabera, eta gastu handienekoek izango dute lehentasuna. Baldin eta prozesuan puntuazio eta gastu onartu berbera duten eskabideak badaude, sarrera-dataren arabera ordenatuko dira, eta eskabidea lehenago egin zuenak izango du lehentasuna.

5.– Las ayudas se irán concediendo en función de dicha puntuación hasta agotar el crédito previsto para las mismas. En caso de que la dotación económica fuera insuficiente para subvencionar las solicitudes de igual puntuación, se ordenaran estas de mayor a menor en función del gasto admitido, priorizando las de mayor gasto. En el caso de que en este proceso existan solicitudes con una misma puntuación y gasto aceptado, éstas se ordenarán por fecha de entrada, teniendo prioridad la que completó en primer lugar la solicitud.

6.– Baldin eta zuzkidura ekonomikoa ez balitz nahikoa puntuazio gutxiena jaso duen eskabideari agindu honetan ezarritako gehieneko ehuneko eta zenbatekoen araberako diru-laguntza emateko, Batzordeak diru-laguntzaren ehuneko eta zenbateko txikiagoa proposatu ahal izango du, eskuragarri dagoen kredituaren arabera.

6.– En el caso de que la dotación económica fuera insuficiente para poder subvencionar al expediente de menor puntuación en los porcentajes e importes máximos establecidos en la presente Orden, la Comisión podrá proponer para dicho expediente un porcentaje y cuantía de subvención inferior a aquellos en función del crédito disponible.

8. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 8.– Cuantías de las ayudas.

1.– Diruz lagundutako jarduketa-tipologia bakoitzarentzako laguntzen zenbatekoak II. eta III. eranskinetan daude jasota.

1.– Las cuantías de las ayudas para cada una de las tipologías de actuación subvencionadas se recogen en los Anexos II y III.

2.– Erakunde batek langileak kontratatzeko jaso dezakeen gehieneko diru-laguntza 35.000,00 eurokoa izango da, eta diru-laguntzak, guztira, ezin izango du inongo kasutan ere 66.500,00 eurotik gorakoa izan.

2.– La subvención máxima que una misma entidad podrá percibir por contratación de personal tiene un límite máximo de 35.000,00 euros, sin que la cuantía total de la subvención concedida pueda superar, en ningún caso, la cantidad de 66.500,00 euros.

3.– Diruz lagun daitekeen gastu bezala hartuko da fakturatutako zenbateko guztia, zeharkako zergak barne, horiek berreskuratu edo konpentsatzeko aukerarik ez badago. Aukera hori egonez gero, ez dira diruz lagun daitezkeen gastu bezala onartuko.

3.– Se computará como gasto subvencionable el total del importe facturado, incluyéndose los impuestos indirectos que correspondan, siempre que estos últimos no sean susceptibles de recuperación o compensación, en cuyo caso no serán subvencionables.

4.– Diru-laguntza onartu ondoren erakundeari ematen zaizkion funtsen % 70i dagozkion benetako finantza-etekinak diru-laguntzaren zenbatekoari gehituko zaizkio, eta diruz lagundutako jarduerari aplikatuko zaizkio. Horren ondorioz, finantza-etekinen eta emandako diru-laguntzaren baturak jardueraren kostua gainditzen badu, soberakina itzultzeko eskatu ahal izango da. Atal hau ez da aplikatuko onuraduna administrazio publiko bat denean.

4.– Los rendimientos financieros efectivos que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias correspondientes al 70% del importe de la subvención tras la aceptación de la ayuda concedida incrementarán el importe de la misma y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. Ello conlleva que si los rendimientos financieros más la subvención percibida superan el coste de la actividad, será exigible el exceso. Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que la entidad beneficiaria sea una Administración Pública.

9. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de valoración.

1.– Eskabide guztientzako irizpide komunak:

1.– Criterios comunes a todas las solicitudes:

1. irizpidea. Eskualdez gaindiko lankidetza. Lehentasuna emango zaio onuradunen arteko lankidetzari, deialdi honetan aurkeztutako proiektuak garatzeko, proiektu horiek onuradunen jarduera-esparruak gainditzen dituztenean. Gehieneko puntuazioa 10 puntu izango dira, honela banatuta:

Criterio 1. Cooperación supracomarcal. Se priorizará la cooperación entre las entidades beneficiarias para el desarrollo de los proyectos presentados a la convocatoria, cuando los mismos superen los ámbitos de actuación de aquellas. La puntuación máxima será de 10 puntos, distribuida del modo siguiente:

– Erakunde eskatzaileak beste erakunde batzuekin batera modu koordinatuan gauzatzen dituen proiektuak, bere jarduera-esparrua gaindituz: 10 puntu.

– Proyectos que desarrolla la entidad solicitante, conjuntamente y de manera coordinada con otra/s entidad/es beneficiarias, superando su ámbito de actuación: 10 puntos.

– Beste erakunde batzuekin lankidetzan aritu gabe eskualde batean, eskualde gaindiko eremu batean edo hiru hiriburuetako batean gauzatzen diren proiektuak: 5 puntu.

– Proyectos que se desarrollan, sin la cooperación de otras entidades, en un ámbito comarcal, supracomarcal o en alguna de las tres capitales: 5 puntos.

– Toki-eremura mugatzen diren proiektuak: 3 puntu.

– Proyectos que se circunscriben al ámbito local: 3 puntos.

2. irizpidea. Lankidetza publiko/pribatua. Lehentasuna emango zaie beren konstituzioan eta/edo kudeaketan turismo-sektorearekin lotutako erakunde publiko eta pribatuak barne hartzen dituzten erakunde onuradunei. Horretarako mahai instituzionalak edo politikoak erabil ditzakete, edo turismoko mahaiak. Proiektuak dagokien turismoko mahaian onartutakoak izango dira, eta onarpen hori dagokion aktan jaso beharko da. Gehieneko puntuazioa 15 puntu izango dira, honela banatuta:

Criterio 2. Colaboración público-privada. Se priorizarán las proyectos de las entidades beneficiarias que integren en su constitución y/o gestión a las entidades públicas y privadas vinculadas al sector turístico de su ámbito de actuación a través de mesas de instituciones o políticas y mesas de turismo. Los proyectos tendrán que haber sido aprobados en las respectivas mesas de turismo y dicha aprobación deberá recogerse en la correspondiente acta. La puntuación máxima será de 15 puntos, distribuida del modo siguiente:

– Turismo-lankidetzako erakundeek edo hiriburuetan turismoa sustatzeko erakundeek aurkeztutako proiektuak: 15 puntu.

– Proyectos presentados por los entes de cooperación turística o por los entes promotores de turismo de las tres capitales: 15 puntos.

– Gainerako toki-erakunde publikoek aurkeztutako proiektuak: 10.

– Proyectos presentados por el resto de entidades locales públicas: 10.

– Gainerako erakunde onuradunek aurkeztutako proiektuak: 5.

– Proyectos presentados por el resto de entidades beneficiarias: 5.

3. irizpidea. Ekimen pribatuaren inplikazioa. Ekimen pribatuak helmugan duen inplikazio-maila. Laguntzaren erakunde eskatzailearekin ekimen pribatuan parte hartzea eta lankidetzan jardutea balioetsiko da, helmugaren turismo-garapenean. Gehieneko puntuazioa 15 puntu izango dira, eta honako atal hauen puntuak batuta lortuko da:

Criterio 3. Implicación iniciativa privada. Grado de implicación de la iniciativa privada en el destino. Se valorará la participación y colaboración de la iniciativa privada con la entidad solicitante de la ayuda en el desarrollo turístico del destino. La puntuación máxima será de 15 puntos, que se obtendrá sumando los puntos de los siguientes apartados:

– Ekimen pribatuak kuoten bidez erakundearen finantziazioan duen parte-hartzea: 5 puntu.

– Participación en financiación de la entidad mediante el abono de cuotas: 5 puntos.

– Erakundearen programak eta proiektuak kofinantzatuz duen parte-hartzea: 5 puntu.

– Participación en la entidad mediante la cofinanciación de sus programas y proyectos: 5 puntos.

– Erakunde onuradunak kudeatutako produktuaren klub bat existitzea: 5 puntu.

– Existencia de un club de producto gestionado por la entidad beneficiaria: 5 puntos.

4. irizpidea. Berdintasuna. Erakundeek emakume eta gizonen arteko berdintasunarekin duten konpromisoa balioetsiko da. Gehieneko puntuazioa 5 puntu izango dira, eta erakundeko langileentzat berdintasun-plana daukala egiaztatzen duen erakunde eskatzaileari emango zaizkio, eta/edo Eusko Jaurlaritzaren emakume eta gizonen berdintasunerako erakunde laguntzailearen aitorpena duenari.

Criterio 4. Igualdad. Se valorará el compromiso de las entidades con la igualdad de mujeres y hombres en sus organizaciones. La puntuación máxima será de 5 puntos, que se concederán a las entidades solicitantes que acrediten disponer de un Plan para la Igualdad para el personal de la entidad y/o cuente con el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres del Gobierno Vasco.

2.– Helmugen erakargarritasuna hobetzen duten proiektuen irizpide espezifikoak:

2.– Criterios específicos para los proyectos que mejoren el atractivo de los destinos:

5. irizpidea. Helmugaren baldintzak. Helmugak turismo-fluxuak erakartzeko dituen baldintzak balioetsiko dira. Gehieneko puntuazioa 15 puntu izango dira, eta azpiirizpide hauek batuz lortuko da:

Criterio 5. Condiciones del destino. Se valorarán las condiciones del destino para la atracción de flujos turísticos. La puntuación máxima será de 15 puntos, que se obtendrá sumando los puntos de los siguientes subcriterios:

– Turismoko ostatu-plazen eskaintzaren tamaina erakundearen jarduera-esparruan: 5 puntu gehienez ere, honela banatuta:

– Amplitud de la oferta de plazas alojativas turísticas en el ámbito de actuación de la entidad: hasta 5 puntos, que se distribuirán de modo siguiente:

– 1 eta 1.000 plaza artean: 1 puntu.

– De 1 a 1.000 plazas: 1 punto.

– 1.001 eta 2.000 plaza artean: 3 puntu.

– De 1.001 a 2.000 plazas: 3 puntos.

– 2.001 plaza baino gehiago: 5 puntu.

– Más de 2.001 plazas: 5 puntos.

– TOP baliabideak izatea edo horiek edukitzea, eta horiek barne hartzen dituzten produktuak diseinatzea: 5 puntu.

– Ser o disponer de recursos TOP y desarrollar productos en los que se incluyan: 5 puntos.

– Erakunde eskatzailearen jarduera-esparruan kudeatzen diren Basquetourrek hautatutako esperientzien kopurua (ikus IV. eranskina): 5 puntu gehienez ere:

– N. º de experiencias seleccionadas por Basquetour (ver Anexo IV), gestionadas en el ámbito de actuación de la entidad solicitante: hasta 5 puntos:

– Esperientzia bat: 1 puntu.

– Una experiencia: 1 punto.

– Bi esperientzia: 3 puntu.

– Dos experiencias: 3 puntos.

– Hiru esperientzia edo gehiago: 5 puntu.

– Tres o más experiencias: 5 puntos.

6. irizpidea. Berrikuntza-maila. Baloratu egingo da proiektuen promozioa egiteko teknologia berritzaileak erabiltzea, turistekin elkarreragin handiagoa egiteko moduan. Gehieneko puntuazioa 10 puntu izango da, honela banatuta:

Criterio 6. Grado de innovación. Se valorará el uso de tecnologías innovadoras en la promoción de los proyectos de modo que permitan una mayor interacción con los y las turistas. La puntuación máxima será de 10 puntos, que se distribuirá del modo siguiente:

Sare sozialen erabilera (eskabidean deskribatu beharko dira identifikazioa eta kudeaketa): 5 puntu gehienez ere; eta 10 puntu gehienez ere horrez gain beste teknologia batzuk ere erabiltzen direnean promozioa egiteko.

Utilización de redes sociales, cuya identificación y gestión se describan en la solicitud: hasta 5 puntos; y hasta 10 puntos cuando adicionalmente se recurra a otras tecnologías para su promoción.

7. irizpidea. Eskabidean jasotako proiektuen eta Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak Basquetourren bidez sustatuko gidaplan eta produktu-planen arteko bateratasun-maila (II. eranskineko 3. atalean daude jasota). Gehieneko puntuazioa 5 puntu izango dira, honela banatuta:

Criterio 7. Grado de convergencia de los proyectos contenidos en la solicitud con los planes directores y de productos turísticos promovidos por la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, a través de Basquetour, señalados en el apartado 3 del Anexo II. La puntuación máxima será de 5 puntos, distribuida del modo siguiente:

– Bateratasuna produktu-tipologia batekin: 1 puntu.

– Convergencia con 1 tipología de productos: 1 punto.

– Bateratasuna 2-3 produktu-tipologiarekin: 3 puntu.

– Convergencia con 2 a 3 tipologías de productos: 3 puntos.

– Bateratasuna 3tik gora tipologiarekin: 5 puntu.

– Convergencia con más de 3 tipologías: 5 puntos.

8. irizpidea. Turismo-produktuen merkaturatze-maila. 5 puntu emango zaizkie erakundeei bidaia-agentzien bidez gutxienez deialdi honetan aurkeztutako produktu bat merkaturatzen ari badira eta/edo Basquetourren gidaritzapeko merkaturatzeko kanal eta ekintzetan presente badaude.

Criterio 8. Grado de comercialización de los productos turísticos. La puntuación será de 5 puntos a aquella entidad que esté comercializando a través de agencias de viajes al menos un producto turístico presentado a la presente convocatoria y/o esté presente en los distintos canales y acciones de comercialización que se lideren desde Basquetour.

3.– Helmugen lehiakortasuna hobetzeko Basquetourrek sustatu eta kudeatutako proiektuetarako irizpide espezifikoak:

3.– Criterios específicos para los proyectos de mejora de la competitividad de los destinos impulsados y gestionados por Basquetour:

9. irizpidea. Aurreko ekitaldiko programen gauzatze-maila baloratuko da, kontuan izanik jardunbide egokien programetan izena eman zuten enpresetatik zenbatek amaitu zituzten prozesu horiek guztiak. Gehieneko puntuazioa 35 puntu izango dira, honela banatuta:

Criterio 9. Se valorará el grado de ejecución de los programas en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta el número de empresas que se inscribieron en los programas de buenas prácticas en relación con las que finalmente concluyeron satisfactoriamente todos los procesos. La puntuación máxima será de 35 puntos, distribuida del modo siguiente:

– % 75etik gorako eta % 100eko edo hortik beherako gauzatze-maila: 35 puntu.

– Ejecución mayor que el 75% y menor o igual que el 100%: 35 puntos.

– % 50etik gorako eta % 75eko edo hortik beherako gauzatze-maila: 25 puntu.

– Ejecución mayor que el 50% y menor o igual que el 75%: 25 puntos.

– % 25etik gorako eta % 50eko edo hortik beherako gauzatze-maila: 15 puntu.

– Ejecución mayor que el 25% y menor o igual que el 50%: 15 puntos.

– % 25eko edo hortik beherako gauzatze-maila: 10 puntu.

– Ejecución menor o igual que el 25%: 10 puntos.

Basquetourrek sustatu eta kudeatutako jardunbide egokien programetan izena lehen aldiz eman duten erakundeek gehieneko puntuazioa lortuko dute.

Las entidades que accedan por vez primera a los programas de buenas prácticas impulsados y gestionados por Basquetour recibirán la puntuación máxima.

4.– Turismoko establezimendu eta baliabideen kalitatearen kudeaketa, ingurumen-kudeaketa eta kudeaketa turistiko jasangarriaren erreferentziak ezartzeko proiektuentzako irizpide espezifikoak:

4.– Criterios específicos para los proyectos de implantación de referenciales de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión turística sostenible en los establecimientos y recursos turísticos:

10. irizpidea. Aipatutako sistema egiaztagarriak eskuratzeko laguntza eskatzen duten erakundeak lehenetsiko dira. Gehieneko puntuazioa 5 puntu izango da, honela banatuta:

Criterio 10. Se priorizaran a las entidades que soliciten ayuda para la obtención de los citados sistemas certificables. La puntuación máxima será de 5 puntos, distribuida del siguiente modo:

– Ziurtagiria/egiaztagiria lortzea: 5 puntu.

– Obtención de certificación/verificación: 5 puntos.

– Ziurtagiria/egiaztagiria berritzea: 3 puntu.

– Renovación de certificación/verificación: 3 puntos.

5.– Helmugan jasangarritasun-erreferentziak ezartzeko proiektuentzako irizpide espezifikoak:

5.– Criterios específicos para los proyectos de implantación de referenciales de sostenibilidad en destino:

11. irizpidea. 5 puntu emango zaizkie aipatutako sistema egiaztagarriak eskuratzeko laguntza eskatzen duten erakundeei.

Criterio 11. Se concederán 5 puntos a las entidades que soliciten ayuda para la obtención de los citados sistemas certificables.

6.– Irizpide guztiak baloratuko dira kontuan izanik, alde batetik, erakundeek eskabidean horiei buruz aurkezten duten justifikazioaren egokitasuna eta baliagarritasuna eta, bestetik, proiektu bakoitzaren ezaugarriak, erakunde desberdinek aurkezten dituzten antzeko proiektuei antzeko puntuazioa emanez.

6.– Se valorarán cada uno de los criterios teniendo en cuenta, por un lado, la pertinencia y validez de la justificación que de los mismos realicen o aporten en la solicitud las entidades, y, por otro, las características de cada proyecto, otorgándose a proyectos similares presentados por distintas entidades similar puntuación.

Irizpideak ez dira baloratuko, horientzat agindu honen 13.2.b) artikuluan zehaztutako hautazko dokumentazioa aurkezten ez bada.

No se valorarán aquellos criterios para los que no se presente la documentación optativa señalada en el artículo 13.2.b) de la presente Orden.

7.– Baldin eta hainbat erakundek eskabideak aurkeztuko balituzte helmuga edo espazio turistiko berean antzeko proiektu ez-osagarriak gauzatzeko, eta horien garapena alderdi eskatzaileen artean adostu gabe balego, balorazio-irizpideak aplikatuta puntuazio altuena lortzen duten erakundeak aurkeztutako proiektuaren alde egingo da.

7.– En el caso de que existieran solicitudes de ayuda para la realización de proyectos similares y no complementarios en un mismo destino o espacio turístico por parte de entidades diferentes, y cuyo desarrollo no estuviera consensuado entre las partes solicitantes, se apoyará, en su caso, al proyecto presentado por la entidad que obtenga una mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración.

10. artikulua.– Beste laguntza batzuekin bateragarri izatea.

Artículo 10.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Agindu honen bidez araututako laguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde edo organismo batzuek emandako beste edozein laguntzarekin, xede berberarekin Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritzak kudeatutako hitzarmen edo aginduen bidez egiten direnekin izan ezik.

1.– Las ayudas reguladas en la presente Orden serán compatibles con cualesquiera otras ayudas otorgadas por otras entidades u organismos, salvo con las concedidas para los mismos conceptos, al amparo de convenios u otras órdenes de ayudas gestionadas por la dirección de Turismo y Hostelería.

2.– Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, arau honen babespean emandako zenbatekoak, bere horretan edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk emandako beste diru-laguntza batzuekin batera, eta jarduketa eta/edo inbertsio berberetarako beste edozein diru-sarrera edo baliabiderekin batera, ez du gaindituko laguntza emateko arrazoia den jarduketaren kostua. Horrelako kasuetan, mugaren gainetik geratzen den zenbatekoa kenduko zaio agindu honen bidez emandako laguntzari.

2.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el importe de la ayuda concedida al amparo de esta norma en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, y con cualquiera otros ingresos o recursos para las mismas actuaciones y/o inversiones subvencionadas, supere el coste de la finalidad para la que se concede esta ayuda, en tal caso se minorará, en la cantidad correspondiente al exceso, la ayuda concedida en virtud de la presente Orden.

11. artikulua.– Erakunde laguntzaileak.

Artículo 11.– Entidades colaboradoras.

Agindu honetan jasotako arauketarekin bat ematen diren laguntzetarako, Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo SA honako zereginak bere gain hartuko dituen erakunde laguntzaile izendatzen da:

A los efectos de las ayudas que se concedan de conformidad con la regulación contenida en la presente Orden se declara a Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A. como Entidad Colaboradora que se encargará de las siguientes funciones:

1.– Eskabideak aurkezteko fasean, informazioa ematea beren jarduera-esparruetan SICTED, IKT eta Europako Ekoetiketa programak ezarriko dituzten erakundeei buruz, eta jakinaraztea horietan izena eman duten enpresen kopurua.

1.– En la fase de solicitud, facilitar información de las entidades que van a implementar en los destinos en los que actúan los programas SICTED, TIC y Ecoetiqueta Europea, así como el número de empresas inscritas a los mismos.

2.– Laguntza justifikatzeko fasean, aipatutako programa horien gauzatzeari buruzko informazioa ematea, bai eta ICTE Espainiako Turismo Kalitatearen Erakundearen Turismo Kalitatearen Q markaren ziurtagiria eskuratu edo berritu duten erakundeen ingurukoa ere.

2.– En la fase de justificación, facilitar información de la ejecución de los citados programas, así como de las entidades que hayan obtenido o renovado la certificación de la Marca Q de Calidad Turística del Instituto de la Calidad Turística Española -ICTE.

12. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 12.– Presentación de las solicitudes.

1.– Hilabetekoa izango da eskabideak aurkezteko epea, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Erakundeek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu behar dituzte eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren egoitza elektronikoan (euskadi.eus), helbide hauen bitartez:

2.– Las entidades deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco euskadi.eus, a través de las siguientes direcciones:

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/es/ (gaztelaniaz)

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/es/ (castellano)

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/eu/ (euskaraz)

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/eu/ (euskera)

3.– Izapideak egiteko zehaztasunak eta eskabideak, erantzukizun-aitorpenak eta gainerako ereduak aipatutako egoitza elektronikoan daude eskuragarri; hala ere, horien edukia V. eranskinean dago.

3.– Las instrucciones sobre cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la citada sede electrónica, no obstante, el contenido de las mismas se facilita en el Anexo V.

4.– Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

4.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de http://www.euskadi.eus/misgestiones

5.– Erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta horri erantsi beharreko gainerako agiriak. Era berean, eskaeratik eratorritako jarduketetan, eta prozedura guztian zehar, pertsona edo erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoa betez.

5.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Erakunde eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du, eta bertan jasoko dira 6. artikuluan zerrendatutako diruz lagun daitezkeen jarduketa guztiak. Erakunde batek eskabide bat baino gehiago aurkeztuko balitu, horietako batean atzera egiteko eskatuko zaio eta, egingo ez balu, erregistratutako lehen eskabidea onartuko da, gainerako guztiak artxibatuz.

6.– Se admitirá una única solicitud por entidad solicitante en la que se incluirán todas las actuaciones subvencionables relacionadas en el artículo 6. En el supuesto de que una misma entidad presente más de una solicitud, se le requerirá para que desista de una de ellas y, si no lo hiciera, se admitirá la primera en ser registrada, archivándose el resto.

7.– Betetako eskabideak, pertsona edo erakunde eskatzailearen sinadura ezagunaz gain, datorren artikuluak aipatzen duen dokumentazioa gaineratuko du, Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera. Sinadura elektronikoaren aurkezpena aurkezteko epetzat hartuko da.

7.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el siguiente artículo, en los términos dispuestos en el Decreto 21/2012 de 21 de febrero, de Administración Electrónica. Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica.

8.– Ordezkaritza eman ahal izango zaio bete pertsona bati bide elektronikoen bidez jardun dezan agindu honekin lotutako prozedura guztietan. Horretarako, laguntza-eskabidea formalizatu aurretik, dokumentu honi atxikitzen zaion formularioa (VI. eranskina: «tramitazio telematikorako egiaztapena») bete eta aurkeztu beharko da Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren lurralde-bulegoetan, egoitza elektronikoan adierazitako moduan:

8.– Se podrá otorgar la representación a otra persona para que actúe por medios electrónicos en todos los procedimientos relativos a la presente Orden, para lo cual, de manera previa a la formalización de la solicitud de ayuda, se deberá cumplimentar el formulario que se anexa (Anexo VI) de «Acreditación para la Tramitación Telemática» y presentarlo en las Oficinas Territoriales del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del modo que se indica en la sede electrónica:

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/es/ (gaztelaniaz)

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/es/ (castellano)

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/eu/ (euskaraz)

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/eu/ (euskera)

9.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

9.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

13. artikulua.– Eskabideen eta aurkeztu beharreko gainerako agirien edukia.

Artículo 13.– Contenido de las solicitudes y otra documentación a presentar.

1.– Honako hau izango du eskaerak:

1.– La solicitud contendrá:

– Erakundearen datu orokorrak.

– Los datos generales de la entidad.

– Proiektuak aztertzeko eta diru-laguntzak kalkulatzeko beharrezko informazioa.

– La información necesaria para el análisis de los proyectos y para el cálculo de las ayudas.

– Balorazio-irizpideak haztatzeko beharrezko informazioa.

– La información necesaria para la ponderación de los criterios de valoración.

2.– Laguntza-eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– La solicitud de la ayuda habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Eskabidean jasota agertzen den informazioaren egiazkotasunari buruzko erantzukizun-adierazpena, erakundearen legezko ordezkariak sinatuta. Aipatutako informazioa honako hau da:

a) Una declaración responsable del representante legal de la entidad respecto de la veracidad de la información que aparece recogida en la misma, y que, a continuación, se detalla:

– Erakundearen zuzendaritza- edo ordezkaritza-organoa osatzen duten pertsonen kopurua, sexuaren arabera banatuta.

– El número de personas que integra el órgano directivo o de representación de la entidad desagregado por sexo.

– Erakundearen organo eskudunak erabaki duela jarduketak laguntza-programa honen deialdira aurkezten diren bezala onestea eta finantzazio-konpromisoa onartzea diruz lagundu ezin daitekeen zatiarentzat.

– Que el órgano competente de la entidad solicitante ha acordado aprobar las actuaciones en los términos que se presentan a la convocatoria del presente programa de ayudas y aceptar el compromiso de financiación que no resulte subvencionable.

– Proiektu berbererako beste erakunde publiko edo pribatu batzuengandik jaso dituen laguntzak.

– Las ayudas que para el mismo proyecto haya recibido de otras instituciones públicas o privadas.

– Ez duela diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten duen zehapen penal edo administratiborik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

– Que la entidad solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

– Erakundearen kontra dirua itzultzeko edo zehatzeko prozedurarik dagoen, edo ez, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko diru-laguntza batzuen esparruan.

– Si la entidad se encuentra, o no, incursa en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General o de la Comunidad Autónoma de Euskadi y organismos autónomos.

– Hala badagokio, erakundeak ordainduta dituela diru-laguntzak itzultzeko obligazioak, erregelamenduz zehaztu denarekin bat etorriz.

– Que, en su caso, la entidad se encuentra al corriente de pagos de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se hayan determinado.

– Erakundeak ez duela armarik ekoizten, merkaturatzen edo finantzatzen, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren Legean (abenduaren 28ko 14/2007) zehaztutakoa betez.

– Que la entidad no se dedica a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, del País Vasco.

– Agindu honen bidez emandako zenbatekoak, beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk emandako beste diru-laguntza batzuekin batera, diru-laguntza emateko xede den jarduketaren kostua baino altuagoa bada, eskatzaileak konpromisoa adierazten duela egoera horren berri emateko.

– Que si el importe de la ayuda establecida en esta Orden fuera de tal cuantía que, sumada a las subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, la cantidad resultante superara el coste de la finalidad para la que se concede, el solicitante se compromete a comunicar dicha circunstancia.

– Erakundeak, diru-laguntza jasotzen badu, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko 4/2005 Legeak administrazioaren laguntzak jasotzen dituzten edo harekin kontratuak edo hitzarmenak egiten dituzten erakundeei ezartzen dizkien betebeharrak bere gain hartzeko konpromisoa hartzen duela.

– Que en caso de recibir una ayuda, la entidad se compromete a asumir las obligaciones impuestas en Ley 4/2005, para la igualdad de Mujeres y Hombres a las entidades que contratan, convenían o reciben ayudas de la Administración.

– Erakundea ez dagoela laguntza-programa honen onuradun izateko diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. zenbakietako egoeretan.

– Que no concurren en la entidad el resto de las circunstancias mencionadas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para ser entidad beneficiaria del presente programa de ayudas.

Pertsona eskatzaileak lehen adierazitako erantzukizunpeko aitorpenean gezurrezko daturen bat jartzen badu, administrazio-zigorrak eta zigor penalak ezarri ahal izango zaizkio, indarrean dagoen zigor-araubideari jarraiki.

Si la persona solicitante falseara cualquiera de los datos incluidos en la declaración responsable anteriormente mencionada se verá sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal, vigente.

b) Eskabideekin batera, gainera, proiektuaren tipologiaren arabera, fitxategi elektronikoak aurkeztu beharko dira. Horietan, jarraian zehazten diren agiriak edo horien kopia digitalizatuak egongo dira:

b) Las solicitudes, además, en función de la tipología del proyecto, deberán venir acompañadas de ficheros electrónicos con la documentación o la copia digitalizada de la misma que se especifica a continuación:

Nahitaezkoak:

Con carácter obligatorio:

Diru-laguntzaren xede den proiektuaren tipologia ez badator bat turismoaren arloko sailburuordetza eskudunak Basquetourren bidez garatzen dituenekin, erakunde eskatzaileak horretarako egindako produktuaren plana aurkeztu beharko da, eta horrek agindu honen II. eranskinaren 4. atalean jasotako gutxieneko edukiak izan beharko ditu.

Las entidades que soliciten ayuda para la realización de proyectos relativos a productos cuyas tipologías no se encuentran entre las desarrolladas por la Viceconsejeria competente en materia de Turismo, a través de Basquetour, deberán presentar el plan de producto realizado por la entidad solicitante al efecto, en el que se incluyan los contenidos mínimos recogidos en el apartado 4 del Anexo II de la presente Orden.

Hautazkoak:

Con carácter optativo:

– Hala badagokio, memoria gehigarria edo/eta eskabidean jasotakoaren osagarria den informazioa eta dokumentazioa (ez ordezkatzailea), proiektuaren ulermena hobetzen duena. Azalpenezko memoria zehatza, hau da, diru-laguntzen xede diren proiektuei buruzko informazioa nahitaez laburbildu beharko da eskabidean horretarako aurreikusi diren ataletan.

– En su caso, memoria adicional y/o información o documentación complementaria a la recogida en la solicitud, no sustitutiva, que mejore la comprensión del proyecto. La memoria explicativa y detallada, es decir, la información relevante acerca de los proyectos para cuya materialización se solicitan las ayudas deberá, necesariamente, sintetizarse en los apartados previstos para ello en el formulario de la solicitud.

– Beren jarduera-esparruak gainditzen dituen proiektu bateratu baterako laguntza eskatzen duten erakundeek behar bezala formalizatutako dokumentu bat aurkeztu beharko dute, eta bertan adieraziko da parte-hartzaile horiek aurkeztu den proiektua gauzatzeko egin duten lankidetza-akordioa, baita aipatutako proiektuaren aurrekontu xehatua eta alderdi bakoitzak aurrekontuari dagokionez duen parte-hartzea ere. Hori eskabidean betetako informaziora egokitu beharko da (1. balorazio-irizpidea).

– Las entidades que soliciten ayuda para la realización de un proyecto conjunto que supere sus propios ámbitos de actuación, deberán presentar un documento debidamente formalizado que acredite el oportuno acuerdo de colaboración entre los distintos participantes para la materialización del citado proyecto, así como el presupuesto detallado del proyecto en su conjunto y la participación presupuestaria de cada una de las partes, que deberá ajustarse a la información cumplimentada en la solicitud (criterio de valoración 1).

– Diru-laguntzaren eskabidean aurkezten diren proiektuei buruz hartu diren erabakiak jasotzen dituzten turismoko mahaietako akten kopiak (2. balorazio-irizpidea).

– Copia de las actas de las distintas mesas de turismo en la que se recojan los acuerdos alcanzados respecto de los proyectos que se presentan en la solicitud de ayudas (criterio de valoración 2).

– Ekimen pribatuaren inplikazioa egiaztatzen duten agiriak (3. balorazio-irizpidea).

– Documentación que acredite la implicación de la iniciativa privada (criterio de valoración 3).

– Erakundeak indarrean duen emakumeen eta gizonen berdintasunerako planaren kopia (4. balorazio-irizpidea).

– Copia del plan para la igualdad de mujeres y hombres de la entidad (criterio de valoración 4) vigente.

– Produktuak merkaturatzeko bidaia-agentziekin sinatutako akordioak egiaztatzeko agiriak (8. balorazio-irizpidea).

– Documentación que acredite los acuerdos con agencias de viajes para la comercialización de los productos (criterio de valoración 8).

3.– Ez da nahitaezkoa izango edozein administraziok egindako dokumentuak aurkeztea, betiere erakunde interesdunak eskabidean horiek kontsultatzeko baimena espresuki ukatu ez badu. Era berean, ez da nahitaezkoa izango erakunde interesdunek aurretik edozein administrazioren aurrean aurkeztu dituzten dokumentuak aurkeztea, betiere adierazten badute noiz eta zer administraziotan aurkeztu zituzten. Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak ofizioz bilduko ditu datu edo dokumentu horiek, erakunde eskatzaileak espresuki horretarako baimena ukatzen ez duen bitartean. Ezin bada agiria zuzenean eskuratu, organo kudeatzaileak agiri hori aurkezteko eskatu ahal izango dio eskatzaileari, edo, aurkeztu ezin badu, agirian aipatzen diren eskakizunak beste modu batez egiaztatzeko.

3.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos elaborados por cualquier Administración, siempre que la entidad interesada no se haya opuesto expresamente a su consulta en la solicitud. Tampoco será preceptiva la aportación de datos o documentos que las entidades interesadas hayan aportado anteriormente a cualquier Administración, siempre que indiquen en qué momento y ante qué órgano se presentaron. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo recabará de oficio dichos datos o documentos, salvo que conste la oposición expresa para el acceso a los mismos. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano gestor podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere.

4.– Eskaera aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari ziurtagiri telematikoak zuzenean eskatuta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakekikoak bete egiten direla egiaztatzeko. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak uko egin diezaioke baimen hori emateari, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

4.– La presentación de la solicitud conlleva la autorización de la entidad solicitante para que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos. Ello no obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Edonola ere, betebehar horiek bete diren egiaztatu egingo da, diru-laguntza eman aurretik, eta, ordainketak diru-laguntza eman osteko ekitaldietan egin behar badira, diru-laguntza eman denetik hiru hilabete baino gehiago igaro direnean, hurrengo ekitaldietan egingo diren lehenengo ordainketa-proposamenen aurretik egiaztatuko da betebehar horiek bete direla.

En cualquier caso, el cumplimiento de estos requisitos se verificará con anterioridad a la concesión de la ayuda, y en los supuestos de que hayan de realizarse pagos en ejercicios posteriores al de la concesión, trascurridos más de tres meses desde la misma, con anterioridad a las primeras propuestas de pago que tengan lugar en los ejercicios posteriores siguientes.

5.– Era berean ez da beharrezkoa izango aurkeztea Basquetourrek eman dezakeen dokumentazioa, hots, Espainiako Turismoko Kalitateko «Q» marka lortu edo berritu dela egiaztatzen duten ziurtagiriak, baita erakunde horrek garatutako jardunbide egokien programaren bat gainditu duten erakundeen zerrendak ere.

5.– Tampoco será preceptiva la presentación de la documentación que pueda ser facilitada por Basquetour, es decir, las certificaciones que acreditan la obtención o renovación de la Marca «Q» de Calidad Turística Española, así como la relación de las entidades que han superado los programas de buenas prácticas impulsados por la citada entidad.

6.– Edonola ere, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak beharrezkotzat jotzen dituen agiri eta/edo informazio guztiak eskatu ahal izango dizkio erakunde eskatzaileari, aurkeztutako eskaera behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko. Bestalde, arau honetan espresuki xedatu ez den guztirako, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean (urriaren 1eko 39/2015) ezarritakoa aplikatuko da. Onuradun izaera lortzeko debekurik ez daukala diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 13.7 artikuluan xedatutakoaren arabera egiaztatuko du erakundeak.

6.– En cualquier caso, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, podrá requerir a la entidad solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se realizará conforme a lo indicado en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

14. artikulua.– Aurkeztutako eskabideen zuzenketa.

Artículo 14.– Subsanación de las solicitudes presentadas.

1.– Eskabidea guztiz bete ez bada, edo aurreko artikuluan aipatutako nahitaezko dokumentazioarekin batera aurkeztu ez bada, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko Turismoaren arloko teknikariek entitate eskatzaileari 10 eguneko epea emango diote akatsa zuzentzeko edo beharreko dokumentuak bidaltzeko; era berean, hori egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela adieraziko dio. Epe hori igarota, zuzenketak egin ez badira, dagokion ebazpena emango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoaren arabera.

1.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación obligatoria relacionada en el artículo anterior, personal técnico del área de Turismo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo requerirán a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bitartez egingo dira.

2.– Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos.

3.– Jakinarazpen-sistemak aukera emango du egiaztatzeko zein egun eta ordutan eskaini zaion jakinarazpena jakinarazten den ekintzaren interesdunari, eta zeinetan sartu den hura haren edukira; une horretatik aurrera jakinarazpena gauzatutzat joko da. Jasota baldin badago jakinarazpena egin dela, eta hamar egun natural igarotzen badira edukira sartu gabe, jakinarazpenari uko egin zaiola ulertuko da, eta izapidea egintzat joko da, betiere ofizioz edo hartzaileak eskatuta ez bada konprobatzen teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela sartzea.

3.– El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada. Cuando exista constancia de la puesta a disposición, y transcurran diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

15. artikulua.– Eskabideen analisia eta ebaluazioa.

Artículo 15.– Análisis y evaluación de las solicitudes.

1.– Saileko Turismoaren arloko teknikariek epe barruan aurkeztutako eskabideen analisia egingo dute, eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko. Eskabide guztiak behar bezala ulertu eta ebaluatzeko, behar adina agiri eta/edo informazio eskatu ahal izango diote erakunde eskatzaileari zein Basquetourri.

1.– Personal técnico del área de Turismo del Departamento realizará el análisis de las solicitudes presentadas en plazo, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos, pudiendo requerir, tanto a la entidad solicitante como a Basquetour, cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de cada una de ellas.

2.– Jarraian, aurreko atalean aipatutako teknikariek eskabide bakoitzari buruzko txosten tekniko bat bidaliko dio horretarako sortzen den batzordeari. Bertan, agindu honetan zehaztutako baldintzak betetzen direla aztertzeaz gain, 9. artikuluko balorazio-irizpideak aplikatu aurreko diru-laguntza teorikoaren zenbatekoa kalkulatuko da. Kalkulatutako diru-laguntza dezimalik gabe emango da, zenbatekoa hurrengo zenbaki osora borobilduz.

2.– Posteriormente, el personal técnico referido en el apartado anterior remitirá a la comisión que se cree a los efectos un informe técnico por cada una de las solicitudes, en el que, además de analizarse el cumplimiento de los requisitos recogidos en esta Orden, se facilite el cálculo del importe de la subvención teórica a conceder previo a la aplicación de los criterios de valoración del artículo 9. El importe de la subvención calculada carecerá de decimales, redondeándose dicho importe a un número entero superior.

Era berean, eta batzordearen lana erraztearren, irizpide objektiboen hasierako haztapen bat txertatuko zaio txosten horri, beharrezkoa denean.

Igualmente, y para facilitar la labor de la comisión, se incorporará a dicho informe, cuando sea necesario, una ponderación inicial de los criterios objetivos.

3.– Aurkeztutako eskabideak alderatzeko Ebaluazio Batzorde bat sortuko da, aipatutako artikuluan aurrez ezarritako balorazio-irizpideak aplikatuz lehentasun-hurrenkera bat eratzeko, zuzkidura ekonomikoa nahikoa ez denean. Batzorde horrek Turismoaren arloko eskumena duen zuzendariari diru-laguntzak emateko dagokion proposamena helaraziko dio, honako hauek aipatuz: erakunde onuradunen identifikazioa, finantzatutako proiektuak, eman beharreko zenbatekoak edo, hala badagokio, diru-laguntzarik ez emateko arrazoiak.

3.– Se constituirá una Comisión de Evaluación para comparar las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo a los criterios de valoración previamente fijados en el citado artículo, cuando la dotación económica resulte insuficiente. Dicha comisión elevará a la Directora competente en materia de Turismo la propuesta de concesión correspondiente, con indicación de la identidad de las entidades beneficiarias, los proyectos financiados, las cantidades a conceder o en su caso los motivos de denegación.

Batzordeko kide izango dira Basquetourreko lehiakortasunaren, produktuen eta marketinaren arduradunak eta Sailaren Turismoaren arloko beste bost lagun; horietako bat batzordeburua izango da, eta beste batek idazkari jardungo du eta ez du bozkatzeko eskubiderik izango. Titularrak kanpoan badira, ordezkoak izendatu ahalko dira. Aipatutako batzordea honela egongo da osatuta:

La comisión estará formada por las personas responsables del área de competitividad, productos y marketing de Basquetour, y por otras cinco personas más del área de Turismo del Departamento, una de las cuales ostentará la presidencia y otra que actuará como secretaria y no tendrá voto. En ausencia de las personas titulares, podrán designarse personas suplentes. La composición de dicha comisión será la siguiente:

Batzordeburua: Carlos Izaguirre San Emeterio; ordezkoa: M.ª Teresa Lezana Pérez.

Presidente/a: Carlos Izaguirre San Emeterio; suplente: M.ª Teresa Lezana Pérez.

Batzordekidea/idazkaria: Cristina Madinabeitia Olariaga; ordezkoa: Ana Sarriegi Fortun.

Vocal-secretaria/o: Cristina Madinabeitia Olariaga; suplente: Ana Sarriegi Fortun.

Batzordekideak: Gema Etxenike Jaureguibeitia, ordezko batzordekidea: Inés Pérez Citores; Miren Josune Etxebeste Hernandorena, ordezko batzordekidea: Amaia Agirre Gogorza; Ana Isabel Lekue Gallano, ordezko batzordekidea: Ana Abel Aguilera Iturbe-Ormaetxe; Eider Albizu Zenikazelaia, ordezko batzordekidea: Idurre Ostoloza Gárate; Maixabel Azpillaga Aranbarri, ordezko batzordekidea: Marta Inza Álvarez; Lander Imaz Goiri, ordezko batzordekidea: Iker Urcelay Cristóbal.

Vocales: Gema Etxenike Jaureguibeitia, vocal suplente: Inés Pérez Citores; Miren Josune Etxebeste Hernandorena, vocal suplente: Amaia Agirre Gogorza; Ana Isabel Lekue Gallano, vocal suplente: Ana Abel Aguilera Iturbe-Ormaetxe; Eider Albizu Zenikazelaia, vocal suplente: Idurre Ostoloza Gárate; Maixabel Azpillaga Aranbarri, vocal suplente: Marta Inza Álvarez; Lander Imaz Goiri, vocal suplente: Iker Urcelay Cristóbal.

4.– Erabakiak hartzeko batzordeak oinarri arautzaile hauetan xedatutakoa errespetatuko du, bai eta ordenamendu juridikoan oro har xedatutakoa ere; erabakiak bozketa bidez hartuko dira. Batzordearen funtzionamenduari dagokionez, atal honetan aurreikusten ez den guztirako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren (urriaren 1eko 40/2015) Legearen atariko tituluaren II. kapituluko 3. atalean xedatutakoa aplikatuko da.

4.– La comisión adoptará los acuerdos respetando lo establecido en las presentes bases reguladoras y en el ordenamiento jurídico en general, que se llevarán a cabo mediante el procedimiento de votación. En todo lo relativo a su funcionamiento, no previsto en este apartado, se aplicará lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

16. artikulua.– Laguntzak ematea.

Artículo 16.– Concesión de las ayudas.

1.– Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak du eskumena erakundeek eskatutako laguntzak eman edo ukatzeko administrazio-ebazpena eman eta jakinarazteko; sei hileko epea du horretarako, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Ebazpen horretan jasoko dira: erakunde onuradunen identifikazioa, finantzatutako proiektuak eta emandako zenbatekoak edo, hala badagokio, laguntza ez emateko arrazoiak. Ebazpen horren kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Turismo eta Merkataritza Sailburuodetzaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean ezarritakoaren arabera. Gora jotzeko errekurtsoa egoitza elektronikoan bakarrik egin ahal izango da: http://www.euskadi.net/nirekudeaketak/

1.– Corresponderá a la Directora de Turismo y Hostelería dictar y notificar, en un plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria anual, la resolución administrativa por la que se concedan o se denieguen las ayudas solicitadas. Dicha resolución identificará las entidades beneficiarias, los proyectos financiados y los respectivos importes concedidos o en su caso el motivo de la denegación. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, según lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso de alzada se tramitará exclusivamente a través de la sede electrónica http://www.euskadi.net/misgestiones/

Epe hori igarotzen bada ebazpenik eman eta jakinarazi gabe, erakunde interesdunak bere eskaera ezetsi dela ulertu ahal izango du, organo eskudunak ebazpena espresuki emateko duen betebeharraren kalterik gabe.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución alguna, la entidad interesada podrá entender desestimada su pretensión, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de dictar resolución expresa.

2.– Laguntzak emateko ebazpena erakunde interesdun bakoitzari jakinaraziko zaio banan-banan bitarteko elektronikoen bidez. Horretaz gain, erakunde esleipendunen eta emandako laguntzen zerrenda argitaratu ahal izango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

2.– La resolución de concesión de ayudas se notificará por medios electrónicos de forma individualizada a cada entidad interesada, sin perjuicio de que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades adjudicatarias y de las ayudas concedidas.

3.– Arau honen bidez araututako diru-laguntzak erakunde onuradunei emateko –eta, dagokionean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak.

3.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos se halle todavía en tramitación.

17. artikulua.– Diru-laguntzaren ordainketa.

Artículo 17.– Abono de la subvención.

1.– Diru-laguntzaren ordainketa Turismoaren arloan eskumena duen zuzendariak aginduko du, eta bi epetan ordainduko da, honela: diru-laguntzaren % 70 emandako laguntza onartu ondoren edo, dagokionean, agindu honen 20.1 artikuluan zehaztutako epea diru-laguntzari espresuki uko egin gabe igarotzen denean; eta gainerako % 30 egindako gastuen justifikazioa aurkeztu ondoren, hurrengo artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– El abono de la subvención, que será ordenado por la Directora competente en materia de Turismo, se realizará mediante dos pagos de la manera siguiente: un 70% de la subvención tras la aceptación de la ayuda concedida o, en su caso, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 20.1 de esta Orden, sin mediar renuncia expresa, y el 30% restante previa justificación de los gastos realizados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Laguntza onartzeak ez du esan nahi erakunde onuraduna diru-laguntzak emateko ebazpenaren edukiarekin ados dagoenik, ez eta ebazpen horren kontrako errekurtsorik aurkeztu ezin dezakeenik ere.

La aceptación de la ayuda no implica estar de acuerdo con el contenido de la resolución de concesión de las ayudas, ni imposibilita recurrir la misma.

2.– Bankuko datuak edo pertsona edo erakunde onuradunaren izen soziala aurretik eman ez denean edo aldatu nahi denean bakarrik izango da nahitaezkoa informazio hori ematea «hirugarrenen erregistro telematikoa» izeneko kanal telematikoaren bidez, Ogasun eta Ekonomia Sailak ezarritako eredu eta prozeduraren bidez (http://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-s2oga/eu/).

2.– Sólo en el caso de que no se hayan facilitado antes o se quieran modificar los datos bancarios o de la razón social de la persona o entidad beneficiaria, será necesario facilitar dicha información a través del canal telemático «Registro Telemático de Terceros», según modelo y procedimiento establecido por el Departamento de Hacienda y Economía (http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/alta-modificacion-datos-terceros/r51-341/es/).

3.– Egindako gastutzat joko dira 18. artikuluan xedatutako justifikazio-epea amaitu aurretik benetan ordaindu diren guztiak.

3.– Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en el artículo 18.

18. artikulua.– Justifikazioa.

Artículo 18.– Justificación.

1.– Erakunde onuradunak frogatu beharko du, baliabide telematikoen bidez, bete egin duela diru-laguntzaren xede zen helburua. Justifikazio hori egiteko epea 2018ko urtarrilaren 31n amaituko da, kalitatearen kudeaketa, ingurumen-kudeaketa eta kudeaketa jasangarriaren erreferentziak ezarri direla egiaztatzeko ziurtagiriak/egiaztagiriak lortzeko proiektuen kasuan izan ezik. Azken horien epea 2019ko urtarrilaren 31ra arte luzatuko da. Aurreko hori gorabehera, diru-laguntza emateko ebazpena eta horren jakinarazpena 2017ko abenduaren 31 baino beranduago egiten badu Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritzak, ebazpen horretan bertan zehaztuko da justifikazioa egiteko epe bat, mugaegun atzeratuarekin. Horrek, gutxienez, hilabetekoa izan beharko du, jakinarazpena jasotzen denetik.

1.– La entidad beneficiaria deberá justificar documentalmente por medios electrónicos el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda. El plazo para efectuar dicha justificación finalizará el 31 de enero de 2018, salvo en los proyectos consistentes en la obtención de certificaciones/verificaciones que acrediten la implantación de referenciales de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión sostenible que finalizará el 31 de enero de 2019. No obstante lo anterior, en el caso de que la resolución de concesión y su notificación al interesado por parte de la Dirección de Turismo y Hostelería se demore a una fecha posterior al 31 de diciembre de 2017, en la propia resolución de concesión se determinará un plazo posterior para la justificación, siendo este como mínimo un mes desde su recepción.

2.– Ondoren adierazten den egoitza elektronikoaren bidez baino ezingo dira justifikazioaren datuak lortu eta bete: http: /www.euskadi.eus/nirekudeaketak/, eta, behintzat, honako agiri hauek jasoko dira bertan:

2.– El acceso a la justificación y su cumplimentación se realizará exclusivamente haciendo uso de la sede electrónica que se señala a continuación: http: /www.euskadi.eus/misgestiones/, y contendrá, al menos:

– Egindako jardueren memoria edo txostena, proiektuaren betetze-maila adieraziz.

– Una memoria o informe de las actividades realizadas con indicación del grado de cumplimiento del proyecto.

– Diruz lagundutako proiektuak finantzatzeko jasotako laguntzei buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

– Declaración responsable de las ayudas recibidas para la financiación de los proyectos subvencionados.

– Fakturen koadroa; bertan, zenbakituta eta diruz lagundutako zein jarduketari dagozkion adierazita agertuko dira fakturak, eta informazio hau emango da haietako bakoitzari buruz: Erakundearen edo enpresa hornitzailearen IFZ eta izen soziala, faktura emateko data, kontzeptua eta zenbatekoa (BEZa barne, diruz lagun badaiteke) eta ordainketa-eguna. Behar bezala konformatutako fakturak baino ez dira onartuko, eta betiere horien gastu-kontzeptuek, laguntzaren xedearekin berariaz lotuta egonik, diruz lagun daitezkeen kontzeptuak argi eta garbi azaltzen badituzte, agindu honetan jasotzen denaren arabera. Fakturen koadroa egoitza elektronikoan garatu eta emandako ereduaren arabera beteko da:

– Cuadro de facturas en el que, debidamente numeradas y relacionadas con cada una de las actuaciones subvencionadas, se detallará para cada una de ellas la información siguiente: NIF y razón social de la entidad o empresa proveedora, fecha de emisión de la factura, concepto e importe (IVA incluido en el caso de que sea subvencionable) y fecha de abono. Sólo se aceptarán aquellas facturas que estén debidamente conformadas y cuyos conceptos de gastos, estando expresamente relacionados con el objeto de la ayuda, reproduzcan inequívocamente los conceptos subvencionables tal y como se recogen en esta Orden. El cuadro de facturas se cumplimentará según el modelo desarrollado y facilitado en la sede electrónica:

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/es/ (gaztelaniaz).

http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/es/ (castellano).

Http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/eu/ (euskaraz)

Http://www.euskadi.eus/web01-a2turism/eu/ (euskera)

– Behin betiko fakturak; horiek lehen aipatutako fakturen koadroarekin bat egin beharko dute. Bidaia-gastu txikiak justifikatzeko (bidesariak, kilometrajea, hiriko garraioa eta mantenu-gastuak), ordainagirien ordez, posible izango da kontzeptu horregatik egindako gastuen egiaztagiri bat aurkeztea, arduradunaren edo baimendutako pertsonaren sinadurarekin (udal-ikuskatzailea, erakundearen kudeaketa ekonomikoaren arduraduna, etab), betiere zenbateko hori emandako diru-laguntzaren % 10 baino txikiagoa bada. Diruz lagundutako gastuen kostuak ez du, inola ere, merkatuko balioa gaindituko.

– Facturas definitivas, que tendrán que corresponderse con las especificadas en el cuadro de facturas antes mencionado. Para la justificación de los gastos menores de viaje (peajes, kilometraje, transporte urbano y manutención) se podrá presentar en lugar de los recibos una certificación de los gastos realizados por dicho concepto, firmada por la persona responsable o autorizada para ello (interventor municipal, responsable de la gestión económica de la entidad, etc.), siempre que dicho importe no supere el 10% del total de la subvención otorgada. En ningún caso, el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

– Fakturak ordaindu izanaren egiaztagiriak.

– Documentación acreditativa del abono de las facturas.

– Lan-kontratua eta nominak, diru-laguntza kualifikatutako langileak zuzenean kontratatzeko eman bada.

– Contrato de trabajo y nóminas correspondientes, en los casos en que se subvencione la contratación directa de personal cualificado.

– ISO araudiaren araberako, EFQM, EMAS, edo Karbono-aztarna eta Energia Ikuskaritza Integralaren eta/edo turismo-kudeaketa jasangarriaren ziurtagiria/egiaztapena lortu edo berritzeko diru-laguntza eskatu dutenek bete izana egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte.

– Quienes hayan solicitado una subvención para la obtención o renovación de certificaciones/ verificaciones según la normativa ISO, EFQM, EMAS, o para la Huella de Carbono, Auditoria Energética Integral y/o gestión turística sostenible, deberán presentar la documentación que acredite su cumplimiento.

– Promoziorako materiala egiteko diru-laguntza eskatu dutenek aurkeztu beharko dute sortutako material bakoitzaren ale bat edo interneteko sarbidea, materiala interneten argitaratu bada.

– Quienes hayan solicitado una subvención para la elaboración de material promocional deberán presentar un ejemplar de cada uno de ellos, o bien el vínculo a su dirección en Internet en caso de haberse publicado allí.

– Dagokionean, bankuko dokumentu bat, diru-laguntzaren % 70eko aurrerakinak ordaindu zenetik diru-laguntzaren justifikazio aurkezteko egunera arte sortu dituen benetako finantza-etekinak adieraziz.

– En su caso, documento bancario en el que se indiquen los rendimientos financieros efectivos generados por el anticipo del 70% del importe de la subvención concedida desde la fecha de su abono hasta la fecha de presentación de la justificación de la subvención.

3.– Fakturen koadroetan, eskabidea aurkezten deneko ekitaldiari dagozkionak onartuko dira, bai eta 6. artikuluan horretarako xedatutako epeetan egindako jarduketei dagozkienak ere. Fakturak justifikazio-epea amaitu baino lehen ordaindu beharko dira.

3.– En los cuadros de facturas, se admitirán las que correspondan al ejercicio en el que se ha presentado la solicitud y, también, las que correspondan a las actuaciones realizadas en los plazos fijados en el artículo 6 para ello. Las facturas deberán estar abonadas con anterioridad a la finalización del plazo del período de justificación.

4.– Diru-laguntzak ordaindu aurreko likidazio-fasean, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko turismoaren arloko teknikariek aukera izango dute erantzunkizunpeko adierazpenean eta fakturen koadroetan jasotako datuak egiaztatzeko, bai eta diruz lagundutako proiektua benetan arau honetan xedatutakoaren arabera gauzatu dela egiaztatzeko ere, aurkeztutako agiriak aztertuta eta/edo ikuskaritza-bisita eginda. Era berean, justifikazioa behar bezala aztertzeko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio eta informazio osagarri guztia eska dezake.

4.– En la fase de liquidación previa al pago de las ayudas, el personal técnico del área de turismo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo podrá comprobar la veracidad de los datos recogidos en la declaración responsable y en los cuadros de facturas, así como que el proyecto subvencionado ha sido realmente materializado en los términos establecidos en la presente Orden, mediante el análisis de la documentación aportada y/o visita de inspección. Igualmente, podrá requerir cuanta documentación e información complementaria considere necesaria para el correcto análisis de la justificación.

5.– Aipatutako alderdi guztiak egiaztatu dituztenean, aurreko lerrokadan aipatutako teknikariek txosten bat emango dute eta turismoaren arloan eskumena duen zuzendariari igorriko diote; bertan, justifikatutako eta onartutako gastuaren arabera, dagokion diru-laguntzaren likidazioa proposatuko da.

5.– Una vez verificados todos los aspectos mencionados, el personal referido en el anterior apartado emitirá un informe que se remitirá a la directora competente en materia de turismo proponiendo la liquidación de la subvención que corresponda, de conformidad con el gasto justificado y admitido.

Zentzu horretan, diru-laguntzaren behin betiko zenbatekoa likidatzeko, diru-laguntza emateko ebazpenean zehaztutako finantzazio-ehuneko aplikatuko zaio erakunde onuradunak benetan ordaindu eta justifikatu dituen gastuei, kontuan izanik agindu honen II. eta III. eranskinetan eta 8. artikuluan ezarritako gehieneko zenbatekoak. Inongo kasutan ezin izango da diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritako zenbatekoa gainditu.

En este sentido, el importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste admitido del gasto efectivamente realizado y justificado por la entidad beneficiaria, el porcentaje de financiación definido en la resolución de concesión, teniendo en cuenta los porcentajes e importes máximos establecidos en los Anexos II y III, así como en el artículo 8 de esta Orden, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el importe de la subvención reflejado en la resolución de concesión.

6.– Alabaina, aurreko 4. atalean aipatutako teknikariek ez balituzte diru-laguntzaren justifikazioan aurkeztutako gastu guztiak onartuko eta horrek emandako diru-laguntza gutxitzea eragingo balu, turismoaren arloan eskumena duen zuzendariari diru-laguntzaren likidazioa proposatu aurretik, entzunaldia emango zaio erakunde interesdunari, hamabost egunekoa, aurkeztutako agirietako akatsak konpon ditzan, hala badagokio.

6.– No obstante, si el personal referido en el anterior apartado n.º 4 no aceptara todos los gastos presentados en la justificación de la subvención y esto supusiera una minoración de la subvención concedida, antes de proponer a la directora competente en materia de turismo la liquidación de la subvención que corresponda, se dará trámite de audiencia, de quince días, a la entidad interesada para que, en su caso, subsane la documentación aportada.

19. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 19.– Modificación de las ayudas.

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira eta beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuetatik beste diru-laguntza batzuk edo bestelako laguntzak jasotzen badira, edota, hala badagokio, helburu bererako beste diru-sarrera zein baliabide batzuk eskuratzen badira, diru-laguntza emateko ebazpena aldatu egin ahal izango da; betiere, ustezko ez-betetzeak estaltzen ez badira, arau honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira eta hirugarrenei kalterik eragiten ez bazaie. Ondore horietarako, aldatzeko ebazpena emango du turismoaren arloko eskumena duen zuzendariak, eta bertan emandako diru-laguntzen zenbatekoak doituko dira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que la modificación no encubra supuestos de incumplimientos, se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente norma para ser beneficiaria de ésta y no se perjudique a terceros. A estos efectos, por la directora competente en materia de turismo se dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

20. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 20.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2 artikuluan eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrez gain, honako hauek ere bete beharko dituzte agindu honetan araututako diru-laguntzen erakunde onuradunek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, deberán cumplir, además de las impuestas por el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y por el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las siguientes obligaciones:

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Ildo horretan, diru-laguntzaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunak ukoa idatziz eta espresuki adierazten ez badu, diru-laguntza onartu egiten duela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Emandako diru-laguntza horren xede den helbururako erabiltzea, aurreko artikuluan ezarritakoa aplikatzekoa denean izan ezik. Horretaz gain, laguntzaren xede diren helburuak eta jardunak bete dituela justifikatu beharko dute, Agindu honetan eta laguntzaren emakida-ebazpenean xedatutakoari jarraiki.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida, salvo que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo precedente. Además, deberán justificar el cumplimiento de los objetivos y las actuaciones objeto de ayuda en los términos establecidos en la presente Orden y en la resolución de concesión de la misma.

3.– Beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribaturen eskutik xede berbererako diru-laguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortuz gero, horren berri ematea diru-laguntza ematen duen organoari. Jakin bezain laster egin behar da jakinarazpen hori, eta, nolanahi ere, diru-laguntza justifikatzeko agiriekin batera.

3.– Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, junto con la documentación justificativa de la subvención.

4.– Diru-laguntza emateko edozein inguruabar objektibo edo subjektibo aldatzen bada, aldaketa egin aurretik horren berri ematea.

4.– Comunicar con anterioridad a su realización la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

5.– Laguntzen zertarakoa fiskalizatzeko dituzten zereginak aurrera eramanez eskatzen dion informazio oro ematea, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari edota Herri Kontuen Euskal Epaitegiari.

5.– Facilitar cuanta información le sea requerida por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, así como por la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco y por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones respecto a las ayudas percibidas.

6.– Jasotako funtsak aplikatu direla egiaztatzen duten agiriak eta fakturak, agiri elektronikoan barne, gutxienez bost urtez gordetzea, diruz lagundutako jardueraren azken justifikazioa egin eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak horiek egiaztatu edo kontrolatzeko beharra izan dezake.

6.– Conservar los documentos y las facturas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos, incluida la documentación electrónica, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante, al menos, un período de 5 años, a partir del día siguiente a la justificación final de la actividad subvencionada.

7.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren lankidetza espresuki aipatzea modurik egokienean, diruz lagundutako proiektuaren ezaugarrien arabera eta irizpide hauek betez:

7.– Mencionar expresamente la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo en la forma más idónea, de conformidad con las características del proyecto subvencionado con arreglo a las siguientes consideraciones:

– Hezkuntza, promozio eta marketinerako euskarriek, beren formatua eta hedatzeko modua edozein delarik ere, marka turistikoa erakutsi beharko dute, horri buruzko eskuliburuan jasotako aplikazioen arabera, salbu eta bidaia-agentziekin edo turismo-preskriptoreekin egindako promozio-ekintzetan erakunde onuradunaren, helmugaren edo produktuaren klubaren logotipoa erabiltzen ez bada.

– Los soportes didácticos, promocionales y de marketing, cualquiera que sea su formato y medio de difusión, deberán incorporar la marca turística conforme a las distintas aplicaciones recogidas en su manual, salvo en el caso de que se realicen acciones promocionales con agencias de viajes o prescriptores turísticos sin utilizar la marca con logotipo de la entidad beneficiaria, del destino o del club de producto.

– Gainera, dagokionean, webgunean Euskadiko turismoaren webgune ofizialaren (www.euskaditurismo.eus) banner bat jarri beharko da.

– Además, y en su caso, se deberá establecer en su web un banner con la página oficial de turismo: www.euskaditurismo.eus

8.– Diruz lagundutako jarduerarekin lotutako jarduketa argitaratzeko, iragartzeko eta publizitatea egiteko bi hizkuntza ofizialak erabiltzea, horien hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak badira, hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista eginez. Aldi berean, pertsona fisiko eta juridikoak diru-laguntzaren erakunde onuradunarekiko harremanetan euskara nahiz gaztelania erabiltzeko duten eskubidea bermatuko da.

8.– Utilizar las dos lenguas oficiales en la publicación, anuncio y publicidad de la actuación relacionada con la actividad subvencionada, siempre y cuando las personas destinatarias de la misma residan en la Comunidad Autónoma Vasca, velando por el uso no sexista del lenguaje y de las imagines. Al mismo tiempo, se garantizará el derecho que tienen las personas físicas y jurídicas en sus relaciones con la entidad beneficiaria de la subvención, a utilizar tanto el euskera como el castellano.

9.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako legeak (otsailaren 18ko 4/2005) 2.3 artikuluan administrazioaren laguntzak jasotzen dituzten edo harekin kontratuak edo hitzarmenak egiten dituzten erakundeei ezartzen dizkien betebeharrak bere gain hartzea. Honako printzipio hauek araututa jarduteko beharra: tratu-berdintasuna, aukera-berdintasuna eta langileen aniztasunarekiko eta desberdintasunarekiko errespetua; estatistika eta azterketen egokitzapena; hizkuntzaren erabilera ez-sexista edozein euskarritan, eta zuzendaritza-organoetan eta kide anitzeko organoetan gaitasun, prestakuntza eta ahalmen egokia duten emakume eta gizonen presentzia orekatua.

9.– Asumir las obligaciones impuestas por el artículo 2.3 la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de Mujeres y Hombres a las entidades que contraten, convengan o reciban ayudas de la Administración. Obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores; la adecuación de estadísticas y estudios; el uso no sexista de todo tipo de lenguaje en cualquier soporte y la presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacidad, competencia y preparación adecuada en sus órganos directivos y colegiados.

10.– Baldin eta erakunde onuradunek egiten dituzten kontratuen diruz lagun daitekeen gastua 50.000 eurotik gorakoa bada, obra egiteko kostuen kasuan, edo 18.000 eurotiko gorakoa bada, ekipamenduen horniduraren edo kontsultoria edo laguntza teknikoaren zerbitzuak ematearen kasuan, erakunde onuradunak eskaintza bana eskatu beharko die hiru hornitzaileri, gutxienez, zerbitzua kontratatzeko edo ondasuna emateko konpromisoa kontratatu aurretik, salbu eta diruz lagun daitezkeen gastuen ezaugarri bereziak direla eta merkatuan horiek eskaintzen dituzten nahikoa erakunde ez badago, edo gastua diru-laguntza eskatu aurretik egin bada.

10.– En los casos que las entidades beneficiarias realicen contratos en los que el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros, en el supuesto del coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresa de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

11.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko zerbitzu teknikoek egokitzat jotzen dituzten ikuskaritza eta egiaztapen guztiak egiteko prestutasuna adieraztea; horiek diruz lagundutako jardueren garapen eta gauzatzeari buruzkoak izan daitezke, eta erakunde onuradunek eskatzen zaien informazio guztia aurkeztu beharko dute, eska dakizkiekeen justifikatzeko agiri guztiekin batera.

11.– Someterse a cuantas inspecciones y comprobaciones estimen oportunas los servicios técnicos del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, que podrán realizarse en relación con el desarrollo y ejecución de las actuaciones subvencionadas, debiendo aportar las entidades beneficiarias cuanta información, al respecto, les sea requerida, así como la documentación justificativa que se les pueda solicitar.

21. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 21.– Incumplimientos.

1.– Erakunde onuradunak ez baditu betetzen, Euskadiko Ogasun Orokorraren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53. artikuluan eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatutakoaz gain, arau honetan eta aplikatzeko gainerako arauetan jasotako baldintzak, Turismo eta Ostalaritzako zuzendariak, interesdunari entzunaldia emango dion ez-betetze espedientea eman eta gero, diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela adieraziko du bai eta, dagokionean, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari jasotako laguntzak eta berandutza-interesak itzultzeko betebeharra ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kontura emandako diru-laguntzen bermeei eta itzulketei buruzko dekretuan (abenduaren 17ko 698/1991) eta lehen aipaturiko Euskadiko Ogasun Orokorraren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean xedatutakoaren arabera eta egoki izan litezkeen gainerako ekintzen kalterik gabe. Bestalde, aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

1.– En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera, además de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la Resolución de concesión, la Directora de Turismo y Hostelería, previo expediente de incumplimiento, en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, la pérdida del derecho a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el citado Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Ez-betetzea eragingo duen arrazoi bat da emandako diru-laguntzaren gauzatze-maila % 25ekoa edo hortik beherakoa izatea.

2.– Entre las causas de incumplimiento estará una ejecución igual o inferior al 25% de la subvención concedida.

3.– Turismoaren arloan eskumena duen zuzendariari dagokio ez-betetze espedientea hastea eta ebaztea. Ez-betetze espediente hori egoitza elektronikoan bakarrik egin ahal izango da: http://www.euskadi.net/nirekudeaketak/

3.– Corresponderá a la directora competente en materia de turismo la incoación del expediente de incumplimiento, así como la resolución del mismo. Dicho expediente de incumplimiento se tramitará exclusivamente a través de la sede electrónica http://www.euskadi.net/misgestiones/

4.– Prozedura administrazioko arau-hauste baten ondorioa bada, eskumena duen organoari jakinaraziko zaio, behar den zehapen-prozedurari ekin diezaion.

4.– Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

22. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 22.– Datos de carácter personal.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoaren (abenduaren 13ko 15/1999) eta otsailaren 25eko 2/2004 Legearen arabera (Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko), deialdiak bideratzerakoan jasotako datu pertsonalak (parte-hartzaileek berek horien tratamendua eta argitalpena baimenduta) fitxategi batzuetan sartuko dira, horien helburua izanik diru-laguntzen deialdiak kudeatzea, bai eta horietan parte hartzen duten pertsonei horren garapenaren berri ematea ere. Fitxategi horien arduraduna turismoaren arloko eskumena duen zuzendaria da. Datuak ikusi, zuzendu, indargabetu eta horiei aurka egiteko eskubideak Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzaren aurrean gauzatu daitezke, helbide honetan: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de las convocatorias, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en las mismas, serán incluidos en ficheros cuyo objeto será gestionar las convocatorias de subvenciones, así como para informar a las personas concurrentes a las mismas de su desarrollo. La responsable de estos ficheros es la Directora competente en materia de Turismo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Servicios del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, en la calle Donostia-San Sebastián, 1-01010 Vitoria-Gasteiz.

II. ERANSKINA
ANEXO II
TURISMOKO LURRALDE-PROIEKTUAK, HELMUGEN ERAKARGARRITASUNA HOBETZEN DUTENAK
PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS QUE MEJOREN EL ATRACTIVO DE LOS DESTINOS.

1.– Eranskin honetan zehaztutako laguntzen onuradun izan ahalko dira agindu honen 4.1.a) eta 4.2 artikuluetan zerrendatutako erakundeak, bai eta eskualdeko turismo-lankidetzako erakundeetako kide ez diren 4.1.b) artikuluan aipatutako toki-erakundeak, baldin eta horiek ez badira existitzen edo ez badira eratu beren esparru geografikoan, betiere toki-erakunde horiek turismo-bulegoen edo informazio-puntu turistikoen titularrak badira, horiek Itourbask Euskadiko Turismo Bulegoen sarekoak badira eta urte guztian irekita badaude.

1.– Podrán acceder a las ayudas contempladas en este anexo las entidades beneficiarias relacionadas en el artículo 4.1.a) y 4.2 de la presente Orden, así como las entidades locales referidas en el artículo 4.1.b) que no estén integradas en Entes de Cooperación Turística Comarcales, por no existir o no haberse constituido estos en su ámbito geográfico, siempre que dichas entidades locales sean titulares de oficinas de turismo, o de puntos de información turística, pertenecientes a la Red Vasca de Oficinas de Turismo-Itourbask y estén abiertas al público todo el año.

2.– Atal honetan oinarrituko dira helburu hauek lortzeko turismo-produktuak sortu, abiarazi, sustatu eta merkaturatzea dakarten proiektuak: produktu anitzeko helmugak sortzea; turismo-eskaintza sendotzea eta bereiztea, balio erantsi handiagoa emanez; eta turismo-fluxu berriak indartzea eta sortzea, horrela turismo-kontsumoa urte guztian modu uniformean banatzen laguntzen badute eta turisten batez besteko egonaldia eta gastua handitzen badute. Zeharkakoak izango dira, ahal dela, eta eskualdez gaindiko eragin handiagoa izango dute, eta, horretarako, helmugen arteko lankidetza eta koordinazioa sustatuko da. Ekimen pribatuaren parte-hartzea sustatuko dute fase guztietan, ea berariaz merkaturatzean; eta konponbide teknologikoak erabiltzeko joera izango dute, helmugaren, turismo-enpresaren eta bisitariaren arteko elkarreragina ahalbidetzeko.

2.– Se apoyarán en este apartado los proyectos cuyas actuaciones conlleven la creación, puesta en marcha, promoción y comercialización de productos turísticos que contribuyan a conformar destinos multiproducto; a fortalecer así como a singularizar la oferta turística dotándola de un mayor valor añadido; y a intensificar y crear nuevos flujos turísticos que favorezcan la desestacionalización e incrementen el gasto y estancia media de los y las turistas. Tendrán preferentemente un carácter transversal y una mayor incidencia supracomarcal, potenciando para ello la colaboración y coordinación entre los destinos. Propiciarán la participación privada en todas sus fases, y de manera específica en la relativa a la comercialización; y tenderán a incorporar soluciones tecnológicas que permitan una interacción completa entre destino-empresa turística-visitante.

3.– Lehentasuna izango dute diru-laguntza jasotzerakoan Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak Basquetourren bidez sustatutako gidaplanen eta turismo-produktuen arabera egiten diren jarduketak dituzten proiektuek; zehazkiago, honako hauek:

3.– Serán subvencionables, prioritariamente, los proyectos cuyas actuaciones se realicen conforme a los planes directores y de productos turísticos promovidos por la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, a través de Basquetour, concretamente los siguientes:

3.1.– Turismo gastronomikoa: Turismo enogastronomikoa sustatzeko planaren araberako proiektuak baino ez dira kontuan hartuko, «Euskadi Gastronomika» produktuaren klubaren testuinguruan garatutakoak.

3.1.– Turismo Gastronómico: se contemplarán, exclusivamente, los proyectos acordes con el Plan de Impulso del Turismo Enogastronómico, que se desarrollen bajo el contexto del club de producto «Euskadi Gastronomika».

3.2.– Naturarekin lotutako turismoa: honako kategoria hauetan bildutako turismo-produktuei dagozkien proiektuak baino ez dira kontuan hartuko:

3.2.– Turismo de Naturaleza: se contemplarán los proyectos que se corresponden con los productos turísticos agrupados en las siguientes categorías:

3.2.1.– Turismo aktiboa naturan.

3.2.1.– Turismo Activo en la Naturaleza.

– Euskadiko BTT zentroak: Urdaibai, Debabarrena, Izki, Arabako ibarrak, Tolosaldea, Arabako lautada eta Durangaldea.

– Centros BTTs de Euskadi: Urdaibai, Debabarrena, Izki, Valles alaveses, Tolosaldea, Llanada Alavesa y Durangaldea.

– Euskadiko bide berdeak: Burdin mendiak, Vasco Navarro trenbidea, Bidasoa, Plazaola-Leitzaran, Urola, Arrazola, Mutiloa-Ormaiztegi, Arditurri eta Atxuri.

– Vías Verdes de Euskadi: Montes de Hierro, Vasco Navarro, Bidasoa, Plazaola-Leitzaran, Urola, Arrazola, Mutiloa-Ormaiztegi, Arditurri y Atxuri.

– Euskadiko bidezidorrak: GR-283 Gaztaren Ibilbidea, GR-38 Ardoaren eta Arrainen Ibilbidea.

– Senderos de Euskadi: GR-283 Ruta del Queso, GR-38 Ruta del Vino y del Pescado.

– Basque trail. Erakunde arteko esperientzia pilotua, motorrik gabe mugitzea dakarten kirolen inguruko kirol-praktikara eta turismo aktibora bideratutako berariazko zerbitzuak sarean egokitu eta elkartzeko, EAEn kokatuta eta kanpoko aldearekin konektatuta. Proiektu pilotua Arabako lautadan eta Arabako Errioxan egiten ari da.

– Basque trail. Experiencia piloto, de carácter interinstitucional, para la adecuación y asociación en red de servicios específicos destinados a la práctica deportiva y turismo activo en diferentes deportes que implican desplazamiento no motorizado, ubicado en la CAPV y conectado con el exterior. El proyecto piloto se circunscribe a la Comarca de Llanada Alavesa y Rioja Alavesa.

3.2.2.– Ekoturismoa:

3.2.2.– Ecoturismo:

Birding Euskadi, txoriak ikusteko 10 eremu.

Birding Euskadi, 10 zonas de avistamiento Birding.

Urdaibaiko Biosferaren Erreserba.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Parke naturalak:

Parques Naturales:

Euskal Kostaldeko Geoparkea.

Geoparke de la Costa Vasca.

3.3.– Bilera eta pizgarrien turismoa (MICE): Basquetourrek eginiko MICE turismoaren garapen-planarekin bat datozen hiriburuetako proiektuak baino ez dira jasoko.

3.3.– Turismo de Reuniones e Incentivos (MICE): se contemplarán, exclusivamente, los proyectos de las capitales que sean acordes con el Plan de desarrollo del turismo MICE elaborado por Basquetour.

3.4.– Kultura-turismoa.

3.4.– Turismo Cultural.

Done Jakue Bidea Euskadin.

Caminos de Santiago en Euskadi.

Ignaziotar Bidea Euskadin (Ignaziotar Lurraldea produktuaren barruan Gipuzkoan sartutako ekintzak barne).

Camino Ignaciano en Euskadi (incluyendo las acciones definidas dentro del producto Tierra Ignaciana en Gipuzkoa).

3.5.– Kostako turismoa: Euskal Kostaldearen Gidaplaneko eragiketa-planari dagozkion eta ezarritako lan-mahai edo -foroetan onartuz joaten diren ekintza guztiak jasoko dira; hala ere, produktu hauei lotutakoek izango dute lehentasuna:

3.5.– Turismo de Costa: Se contemplarán todas aquellas acciones que respondan al plan operacional del Plan Director de Costa y que se hayan aprobado en las mesas o foros de trabajo establecidos, teniendo preferencia las vinculadas a los siguientes productos:

Surfing Euskadi: Surfing Euskadi produktu-klubari atxikitako enpresei dagozkien helmugak badira eta proiektua klubaren ekintza-lerroen parte bada.

Surfing Euskadi: siempre que sean destinos con empresas adheridas al club de producto Surfing Euskadi y el proyecto forme parte de las líneas de acción del club.

Ur Turismoa: urarekin kontaktuan egiten diren jolas-jarduera guztiekin zerikusia duena.

Turismo Náutico: relacionado con toda actividad recreativa en contacto con el agua.

Itsas ondare material eta immaterialari, arrantzari, eta haren industria osagarriei lotutako Itsas Kultura.

Cultura Marinera vinculada al patrimonio marítimo, material e inmaterial, y a la actividad pesquera junto con sus industrias complementarias.

3.6.– Familia-turismoa.

3.6.– Turismo Familiar.

3.7.– Esperientzia-programa: IV. eranskinean zerrendatutako esperientzia ofizialei dagozkien ekintza guztiak.

3.7.– Programa experiencial: Todas aquellas acciones que correspondan a las experiencias oficiales listadas en el Anexo IV

4.– Halaber, aurreko atalean identifikatu ez diren planetan ez dauden baina ezarriko diren helmugen turismo-garapenerako estrategikotzat jo daitezkeen beste produktu-mota batzuk sortzeko, garatzeko, sustatzeko eta merkaturatzeko jardunak sustatuko dira, eta, horrela, Produktuaren Planean justifikatuko dira. Planak honako atal hauek jaso beharko ditu, behintzat:

4.– Se apoyarán también las actuaciones para la creación, desarrollo, promoción y comercialización de otras tipologías de productos que no se encuentren en los planes identificados en el apartado anterior pero que puedan ser considerados estratégicos para el desarrollo turístico del o los destinos en el que se implementen y así se justifique en el Plan de Producto que se realice al efecto, el cual deberá contener los siguientes apartados de carácter mínimo:

– Planaren justifikazioaren diagnostikoa (hala badagokio, eskaintzaren, ahalmenaren eta eskariaren analisia eta AMIA diagnostikoa identifikatzea).

– Diagnóstico justificativo del Plan (identificando, en su caso, el análisis de la oferta, de la competencia, de la demanda, y el diagnóstico DAFO).

– Planaren helburuen identifikazioa.

– Identificación de los objetivos del Plan.

– Turismo-produktuaren definizioa eta ezaugarriak.

– Definición y caracterización del producto turístico.

– Produktuaren marketin-plana (sustapena eta merkaturatzea).

– Plan de marketing (promoción y comercialización) del producto.

– Garapen-estrategia (aurreikusitako ekintzak, kronograma, markaren irudia –hala badagokio–, etab.).

– Estrategia de desarrollo (acciones previstas, cronograma, en su caso la imagen de marca, etc.).

– Helburuen lorpenaren amaierako ebaluazioa.

– Evaluación final del logro de los objetivos.

5.– Diruz lagundu ahalko dira, zalantzarik gabe, jarraian adierazitako ardatz bakoitzean zehaztutako jarduerak egiteko behar diren gastuak:

5.– Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, sean necesarios para la realización de las actividades detalladas en cada uno de los siguientes ejes:

1) Plangintza eta kudeaketa:

1) Planificación y gestión:

– Proiektuak gauzatzeko, horien jarraipena egiteko eta dinamizatzeko baliabideak. Diruz lagundu ahalko da prestakuntza egokia duten langileak aldi baterako kontratatzeko gastua –laguntza teknikoaren bidez edo obra edo zerbitzuko kontratuaren edo antzeko bestelako baten bidez–, baldin eta helburua proiektuak kudeatzea, horien jarraipena egitea eta dinamizatzea bada. Onartuko dira, halaber, erakundea estatuko eta nazioarteko sareetako kide izateari dagozkion gastuak, hala nola kuotak, bidaiak eta ekitaldiak.

– Recursos para la gestión, seguimiento y dinamización de los proyectos. Será subvencionable el gasto relativo a la contratación temporal de personal cualificado - mediante asistencia técnica o contrato por obra y servicio o similar- que tenga como objeto la gestión, seguimiento y dinamización de los proyectos. También se aceptarán los gastos vinculados a la pertenencia de la entidad a redes estatales e internacionales, tales como: cuotas, viajes y eventos.

2) Produktua sortzea:

2) Creación de Producto:

– Produktua dinamizatzeko tailerrak. Diruz lagundu ahalko dira produktuaren garapenean interesa duten erakundeek parte hartzen duten tailerren garapenari lotuta dauden gastuak, horiek hobetzen edo sortzen eta gauzatzen laguntzeko, besteak beste: aretoak eta materiala alokatzea, tailerrak garatzeko kanpo-enpresak kontratatzea, etab.

– Talleres de dinamización de producto. Serán subvencionables los gastos vinculados al desarrollo de talleres en los que participen las entidades interesadas en el desarrollo o ampliación del conocimiento del producto, que contribuyan a su mejora o creación y materialización, tales como alquiler de salas, material, contratación de empresas externas para el desarrollo de los talleres, etc.

– Jardunbide egokien bidez ezagutza eman dezaketen beste helmuga batzuetara azterketak egiteko bidaiak. Diruz lagundu ahalko dira bidaia-gastuak, ostatuari eta garraioari dagozkienak.

– Viajes de prospección a otros destinos que puedan aportar conocimiento a través de las buenas prácticas. Serán subvencionables los gastos de viaje relativos al alojamiento y al transporte.

– Proiektua abiaraztea. Diruz lagundu ahalko dira produktuaren inguruan eskaintza antolatzeko aukera ematen duten ekimenak abian jartzearen ondoriozko gastuak, bai eskariaren jokamoldearen azterlanei buruzkoak (IBILTUR estatistika-operazioaren planteamendu metodologikoaren arabera), bai horiek eraginkor bilakatzeko laguntza ematen duten zerbitzuei eta zabalkunderako behar diren euskarriei dagozkienak.

– Puesta en marcha del proyecto. Serán subvencionables los gastos derivados de la puesta en marcha de las iniciativas que permitan articular la oferta en torno al producto: tanto los referidos a estudios de comportamiento de la demanda bajo el planteamiento metodológico de la operación estadística IBILTUR, como los relativos a los servicios que apoyen su operativización, así como los soportes que sean necesarios para su difusión.

– Kanpoko sentsibilizaziorako ekintzak, foroak, jardunaldiak eta aurkezpenak. Diruz lagundu ahal izango dira ekintza horiek abiaraztearen ondoriozko gastuak, euskarrien garapenari, espazioen alokairuari, materialaren garapenari, zabalkundeari, hizlariei eta abarri dagokienez.

– Acciones de sensibilización externa, foros, jornadas y presentaciones. Serán subvencionables los gastos derivados de la puesta en marcha de dichas acciones en relación al desarrollo de soportes, alquiler de espacios, desarrollo del material, divulgación, ponentes, etc.

– IKTekin lotutako soluzio teknologikoak ezartzea, produktua osatzen duten baliabideen bisita turistikoa eta interpretazioa errazteko: seinaleztapena eta informazio-panelak teknologia berrietan oinarrituta, audio-giden edukien garapena, errealitate areagotua, etab.

– Implantación de soluciones tecnológicas relacionadas con las Tics para facilitar la visita turística de los recursos que conforman el producto y su interpretación: señalización y paneles informativos soportados en nuevas tecnologías, desarrollo de contenidos de audio guías, realidad aumentada, etc.

3) Sustapena:

3) Promoción:

– Interes handiko ekitaldiak sortzea edo martxan jartzea, deialdirako eta/edo oihartzun mediatikorako duten ahalmenagatik, bai eta produktuarekin zerikusia duten nazioarteko ekitaldiak ere.

– La creación o puesta en marcha de eventos de alto interés, por su capacidad de convocatoria y/o repercusión mediática, así como de eventos de proyección internacional relacionados con el producto.

– Proiektuarekin zuzenean lotuta dauden web-euskarriak eguneratzea edo hobetzea (webguneak, blogak, newsletterrak, etab.).

– Las actualizaciones o mejoras del soporte web directamente relacionadas con el proyecto (página web, blogs, newsletters, etc.).

– Ikus-entzunezko edukiak garatzea: irudi-bankuak, ikus-entzunezko erreportajeak eta abar egitea, betiere erakunde eskatzailearen esku geratzen badira eta material hori eta doan erabiltzeko eskubidea Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzaren esku geratzen badira, erakunde onuradunari aplika dakizkiokeen baldintza beretan.

– El desarrollo de contenidos audiovisuales: elaboración de bancos de imágenes, reportajes audiovisuales, etc. siempre y cuando queden bajo la propiedad de la entidad solicitante y se ponga dicho material y el derecho de su uso gratuito a disposición de la Viceconsejeria de Turismo y Comercio, en las mismas condiciones que le resulten aplicables a la entidad beneficiaria.

– Proiektuarekin zerikusia duten sustapenerako materialak editatzea eta sortzea eta emango diren euskarrietara –fisikoa edo digitala– egokitzea. Gainera, zehazki, produktu-klubei lotutako helmugetarako (Euskadi Gastronomika eta Surfing Euskadi), produktu-klubari ikusgaitasuna emango dieten euskarri fisikoak lagunduko dira diruz, eta, naturako produktuari dagokionez, Basquetourrek BTT zentroei, bide berdeei (Burdin mendiak, Vasco Navarro, Urola, Arditurri, Bidasoa, Plazaola Leitzaran), ibilbideei (GR-38 eta 283) eta geoparkeei buruz egindako euskarrien inprimatzeen ondoriozko gastuak lagundu ahal izango dira diruz.

– Edición y elaboración de material promocional relacionado con el proyecto, adecuándolo a los diferentes soportes- físico o digital- en que se vayan a facilitar. Además, específicamente, para los destinos vinculados a los clubes de producto ((Euskadi Gastronomika y Surfing Euskadi), se subvencionarán los soportes físicos que den visibilidad al club de producto, y en relación con el producto de Naturaleza, serán subvencionables los gastos derivados de la impresión de los soportes elaborados por Basquetour relativos a centros BTT, vías verdes (Montes de Hierro, Vasco Navarro, Urola, Arditurri, Bidasoa, Plazaola Leitzaran), Rutas (GR-38 y 283) y Geoparque, solo para aquellos destinos que dispongan de dichos recursos.

Produktuan espezializatuta dauden turismoko azoka profesionaletara eta amaierako publikoari zuzendutako produktuan espezializatutako azoka turistikoetara joatea: Diruz lagunduko dira espazioa eta standa alokatzearen eta pertsona baten ostatuaren, bidaiaren eta mantenuaren ondoriozko gastuak. Ez dira diruz lagunduko Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak Basquetourren bidez bisitatzen dituen azokak.

– Asistencia a ferias turísticas y profesionales especializadas en el producto, así como a las especializadas en el producto dirigidas al público final: Se subvencionarán los gastos de alquiler del espacio, stand y los gastos de alojamiento, viaje y manutención de una persona. No se subvencionarán las ferias a las que asista la Viceconsejeria de Turismo y Comercio a través de Basquetour.

– Publizitatea sartzea (online eta offline), «press-trip» delakoak eta kaleko ekintzak.

– Inserción de publicidad (on line y off line), «press-trips» y acciones de calle.

4) Merkaturatzea:

4) Comercialización:

– Eskaintza dinamizatzea, eragile espezializatuen bidez, eta/edo eskaintza kokatzeko ekintza interesgarriak egitea: besteak beste, fam tripak, alderantzizko jardunaldiak, zuzeneko jardunaldiak, workshopak, etab.

– Dinamización de la oferta a través de agentes clave especializados y/o desarrollo de acciones de interés para posicionar la oferta, como por ejemplo, fam trips, jornadas inversas, jornadas directas, workshops, etc.

– Lineako merkataritza-estrategiak.

– Estrategias de comercialización on line.

6.– Turismo-produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzen garapena diruz lagunduko da honako eremu hauetan:

6.– Los ámbitos en los que se subvencionarán el desarrollo de las acciones de promoción y comercialización de los productos turísticos serán los siguientes:

– Euskal Autonomia Erkidegoan, mugakide diren probintzietan eta Iparraldean (Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa Beherea), erakunde onuradunek beren kabuz edo beste batzuekin lankidetzan egiten dituzten jarduketetarako.

– Comunidad Autónoma del País Vasco, provincias limítrofes y País Vasco francés (Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera) para las actuaciones que realicen las entidades beneficiarias a título individual, o en colaboración con otras.

– Estatuan eta nazioartean, batez ere Frantzian, Erresuma Batuan eta Alemanian, hiru hiriburuetako eta Arabako Errioxako turismoaren erakunde sustatzaileek egiten dituzten jarduketetarako baino ez.

– Estatal e internacional, preferentemente en Francia, Reino Unido y Alemania, para las actuaciones que realicen, exclusivamente, los entes promotores de turismo de las tres capitales y Rioja Alavesa.

7.– Produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzetan aplikatu beharko den logotipoa duten markak elkarrekin agertzeko politika honako hau izango da:

7.– La política de convivencia de marcas con logotipo a aplicar en las acciones de promoción y comercialización de productos será la siguiente:

– Erakunde onuradunen logotipoa duten markak «Euskadi Basque Country» markarekin eta, hala badagokio, produktu-klubaren markarekin batera agertuko dira.

– Convivirán las marcas con logotipo de las entidades beneficiarias con la de «Euskadi Basque Country» y la marca del club de producto en caso de que la hubiere.

– «Euskadi Basque Country» logotipoa duen markak erakunde onuradunaren logotipoa duen markaren garrantzi bera edo handiagoa izango du, hierarkian.

– La marca con logotipo «Euskadi Basque Country» tendrá la misma o mayor importancia jerárquicamente a la marca con logotipo de la entidad beneficiaria.

– Aurrekoa gorabehera, bidaia-agentziekin edo preskriptore turistikoekin sustapen-ekintzak egiten badira, erakunde onuradunaren logotipoa duen marka erabili gabe, ez da beharrezkoa izango Euskadi Basque Country logotipoa duen marka erabiltzea, ez eta produktu-klubarena ere.

– No obstante lo anterior, en caso de que se realicen acciones promocionales con agencias de viajes o prescriptores turísticos sin utilizar la marca con logotipo de las entidades beneficiarias, no será obligatorio el uso de la marca con logotipo de Euskadi Basque Country, ni la del club de producto.

8.– Gastu hauek ez dute diru-laguntzarik jasoko:

8.– No se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

– Inbertsio-gastuak.

– Gastos de inversión.

– Informatikako ekipamendua erostea.

– Adquisición de equipamiento informático.

– Funtzionamendurako ohiko gastu orokorrak (hornidurak, ura, argia, telefonoak, aseguruak, bulegoko materiala, alokairua eta antzekoak); Internetera sartzeko kuotak; beste elkarte batzuei ordaindutako kuotak, eta egon ohi diren antzeko beste gastu batzuk. Diruz laguntzen den egitatearekin zuzeneko harremana dagoela egiaztatzen duten frogak aurkezten ez badira.

– Gastos (generales) corrientes de funcionamiento (suministros, agua, luz, teléfonos, seguros, material de oficina, alquiler y similares); cuotas de acceso a internet; cuotas abonadas a otras asociaciones, y demás gastos similares de carácter recurrente, salvo que se aporten evidencias justificativas de su directa relación con el hecho subvencionable.

– Erakunde eskatzaileko langile finkoen edo egonkorren gastuak.

– Gastos de personal fijo o estable de la propia entidad solicitante.

– Luntxak, bazkariak eta antzekoak, gastu horiek ekintza garatzeko zuzeneko harremana daukatenean eta beharrezkoak direnean izan ezik, baina, betiere, eskabidean arrazoitu beharko dira.

– Lunches, comidas, y similares salvo cuando estos gastos guarden una relación directa y necesaria para el desarrollo de la acción y como tales se justifique en la solicitud.

– Gonbidapenen, merchandisingaren eta oparien ondoriozko gastuak.

– Gastos de invitaciones, merchandising, y obsequios.

– Webgunearen erregistrorako, mantentzerako eta ostaturako (hosting) gastuak.

– Gastos de registro, mantenimiento y alojamiento («hosting») de la pág. web.

9.– Laguntzen zenbatekoa:

9.– Cuantía de las ayudas:

Onartutako gastuaren % 50, gehienez erakunde bakoitzeko 66.500 euro arte, hiriburuez besteko toki-erakundeen kasuan izan ezik, kasu horretan 15.000 eurokoa izango baita, kontuan hartuta langileak kontratatzeko erakunde batek gehienez jaso dezakeen zenbatekoa –laguntza teknikoaren edo obra edo zerbitzuko kontratuaren edo antzeko bestelako baten bidez– ezingo dela izan 25.000 eurotik gorakoa.

El 50% del gasto admitido hasta un importe máximo de subvención de 66.500 euros por entidad, salvo en el caso de entidades locales distintas a las capitales que será de 15.000 euros, teniendo en cuenta que el importe máximo que una misma entidad podrá percibir en concepto de contratación de personal -mediante asistencia técnica o contrato por obra y servicio o similar-, no podrá ser superior a 25.000 euros.

III. ERANSKINA
ANEXO III
BERRIKUNTZAREN BIDEZ ETA TURISMO JASANGARRIA ETA ARDURATSUA GARATUZ, HELMUGEN KALITATEA ETA LEHIAKORTASUNA HOBETUKO DUTEN PROIEKTUAK
PROYECTOS QUE MEJOREN LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS, MEDIANTE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

1.– Agindu honen 4. artikuluan zerrendatutako erakunde onuradunek eskuratu ahal izango dituzte atal honetan aurreikusitako laguntzak.

1.– Podrán acceder a las ayudas contempladas en este apartado las entidades beneficiarias relacionadas en el artículo 4 de la presente Orden.

2.– Helmugen lehiakortasuna hobetzeko Basquetourrek sustatutako eta kudeatutako proiektuak.

2.– Proyectos de mejora de la competitividad de los destinos impulsados y gestionados por Basquetour.

2.1.– Erakunde onuradunei helmugen enpresa, baliabide eta zerbitzu turistikoen lehiakortasuna hobetzeko Basquetourrek sustatutako eta kudeatutako honako programa hauek antolatzen eta ezartzen lagunduko zaie:

2.1.– Se apoyara a las entidades beneficiarias la organización e implementación de los siguientes programas para la mejora de la competitividad de las empresas, recursos y servicios turísticos de los destinos, impulsados y gestionados por Basquetour:

a) Helmugen Kalitateko Jardunbide Egokien Programa, Helmugen Turismo Kalitatearen Sistema Integralaren (SICTED) ereduarekin loturikoa. Turismo-helmugen kudeaketa integralaren eredua ezartzeko programa, helmugan erakunde-egitura egonkorra sortuz, jardunbide egokien eskuliburuak ezarriz eta aginte-koadroa kudeatuz. Hauek dira erakundearen helburu nagusiak:

a) Programa de Buenas Prácticas de Calidad en Destinos, asociado al modelo de Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). Programa dirigido a la implantación de un modelo de gestión integral de destinos turísticos, con la creación de una estructura organizativa permanente en destino, la implantación de manuales de buenas prácticas y la gestión de un cuadro de mando. Sus objetivos principales son:

– Turismoaren sektorea profesionalizatzea, negozioaren kudeaketa hobetuz, bai eta ematen den zerbitzua ere (bezeroaren gogobetetasuna).

– Profesionalización del sector turístico mediante la mejora de la gestión del negocio, así como del servicio prestado (satisfacción del cliente).

– Helmugako kontzientzia garatzea eta, horretarako, erakunde-egiturak sortzea bertan.

– Desarrollo de conciencia de destino mediante la creación de estructuras organizativas en el mismo.

b) IKTen erabilerarako Jardunbide Egokien Programa. Informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) erabilera hobetzeko programa euskal turismo-sektoreko enpresetan, sentsibilizazioaren eta laguntza integratuaren bidez. Hauek dira erakundearen helburu nagusiak:

b) Programa de Buenas Prácticas en el uso de las TIC. Programa dirigido a mejorar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las empresas del sector turístico vasco mediante la sensibilización y apoyo integrado. Sus objetivos principales son:

– Euskadiko turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea, IKTen erabileraren bidez.

– Mejora la competitividad de las empresas turísticas del País Vasco mediante el uso de las TIC.

– Teknologia sartzeko oztopoak kentzea.

– Eliminar la barrera para la incorporación tecnológica.

– Sektoreko enpresetan teknologia-jardunbide egokiak sustatzea.

– Fomentar buenas prácticas tecnológicas en las empresas del sector.

– Enpresei hobekuntza-prozesuetan laguntzea.

– Acompañar a las empresas en sus procesos de mejora.

– Turismo-helmugaren gaineko kontzientzia sortzea, etengabeko hobekuntzarako.

– Crear conciencia de destino turístico para la mejora continua.

c) Europako Ekoetiketaren programa. Europako eredua ezartzeko programa (bertan, irizpide ekologikoak ezartzen dira), euskal turismoaren sektoreko enpresetan ingurumena babesten duten produktu edo zerbitzuak sustatzeko. Produktuak edo zerbitzuak bizitza-zikloan ingurumenean duen eraginari buruzko benetako informazioa ematen du, eta, beraz, kontsumitzaileek ingurumenean eragin txikiagoa duten produktuak eta zerbitzuak aukera ditzakete. Helburu nagusiak honako hauek dira. Hauek dira erakundearen helburu nagusiak:

c) Programa de Ecoetiqueta Europea. Programa dirigido a la implantación de un modelo europeo (en la que se establecen criterios ecológicos) para promocionar productos o servicios que respeten el medio ambiente en las empresas del sector turístico vasco. Proporciona información veraz sobre la repercusión ambiental del producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida, y por tanto permite que los consumidores y consumidoras puedan seleccionar los productos y servicios con menor incidencia ambiental. Sus objetivos principales son:

– Ingurunearekin errespetuzkoa den ostatu-hartze osasungarriko eskaintzan laguntzea.

– Contribución a una oferta de alojamiento saludable y respetuoso con el entorno.

– Ekoeraginkortasuna: Kostuak murriztea.

– Eco-eficiencia: Reducción de costes.

– Zerbitzuaren kalitatea eta haren ingurumen-kudeaketa egokia nabarmentzea.

– Evidenciar la calidad del servicio y su buena gestión ambiental.

– Ostatuaren irudia eta ospe ona hobetzea.

– Mejorar la imagen y reputación del alojamiento.

– Ostatuaren gizarte-erantzukizuna hobetzea.

– Mejorar la responsabilidad social del alojamiento.

– Merkatua bereiztea.

– Diferenciación del mercado.

Aipatutako programek honako prozesu hauek dauzkate: plangintza eta sentsibilizazioa, autodiagnostikoa eta diagnostikoa, prestakuntza, banan-banako asistentzia teknikoa, ebaluazioa eta, azkenik, berme- eta sari-prozesua.

Los citados programas constan de los siguientes procesos: planificación y sensibilización, auto diagnóstico y diagnóstico, formación, asistencia técnica individualizada, evaluación y finalmente el proceso de garantías y distinción.

2.2.– Basquetourreko urteko programazioko laguntzaren erakunde eskatzaileak onarpena eman beharko du programa horiek ezartzeko, eskabidea egin aurretik.

2.2.– Será necesaria la aceptación de la entidad solicitante de la ayuda en la programación anual de Basquetour para la implementación de dichos programas, con anterioridad a la solicitud.

2.3.– Goi-mailako prestakuntza duten langileak aldi baterako kontratatzeko gastua diruz lagundu ahalko da –laguntza teknikoaren edo obra edo zerbitzuko kontratuaren edo antzeko bestelako baten bidez–, baldin eta berariazko helburutzat badu aipatutako programen prestakuntza-, ezarpen- eta ebaluazio-prozesuetan enpresa eta erakunde parte-hartzaileei laguntzea.

2.3.– Será subvencionable el gasto relativo a la contratación temporal de personal cualificado - mediante asistencia técnica o contrato por obra y servicio o similar- que tenga como objeto específico acompañar a las empresas y entidades participantes en los procesos de formación, implementación y evaluación de los citados programas.

Ez da onartuko erakunde eskatzailearen langile finkoen edo egonkorren gasturik.

No se admitirán los gastos de personal fijo o estable de la entidad solicitante.

Laguntza onartutako gastuaren % 60koa izango da, eta, gehienez, 30.000 eurokoa erakunde bakoitzeko. Onartutako zenbatekoa honako alderdi hauek kontuan hartuta kalkulatuko da:

La ayuda será del 60% del gasto admitido hasta un importe máximo de 30.000 euros por entidad. El importe admitido se calculará teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Programetan izena eman duen enpresa-kopurua.

a) El número de empresas inscritas en los programas.

b) Enpresa eta programa bakoitzeko diruz lagun daitezkeen orduak, honako alderdi hauek kontuan hartuta:

b) Las horas subvencionables por empresa y programa, teniendo en cuenta lo siguiente:

– Helmugen Kalitateko Jardunbide Egokien Programa, Helmugen Turismo Kalitatearen Sistema Integralaren (SICTED) ereduarekin loturikoa, honela lagunduko da diruz: gehienez 20 ordu, 1etik 4ra bitarteko zikloak egiten dituen enpresa parte-hartzaileko, eta 8 ordu enpresako, 5. ziklotik aurrera.

– Los programas de Buenas Prácticas de Calidad en Destinos, asociado al modelo de Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) se subvencionará un máximo de 20 horas/empresa participantes que realicen los ciclos del 1 al 4 ambos incluidos; y de 8 horas/empresa a partir del ciclo 5.

– IKTen erabilerarako Jardunbide Egokien Programa honela lagunduko da diruz: gehienez 20 ordu enpresako, eta horiek 8ra murriztuko dira, 2. mailatik aurrerako berresteen kasuan.

– Los programas de Buenas Prácticas en el uso de las TIC se subvencionará un máximo de 20 horas/empresa, las cuales se verán reducidas a 8 horas/empresa en el caso de revalidaciones a partir del nivel 2.

– Europako Ekoetiketen Programa honela lagunduko da diruz: gehienez 20 ordu enpresa parte-hartzaileko.

– Los Programas de Ecoetiqueta Europea se subvencionara un máximo de 20 horas/empresa participante.

c) Orduko diruz lagun daitekeen gehieneko kostua 35 euro da. Horrenbestez, onartutako zenbatekoa eskuratzeko aplikatu beharreko formula honako hau da: (enpresa parte-hartzaileen kop.) x (diruz lagundutako ordu-kop.) x (kostua orduko).

c) El coste hora máximo subvencionable será de 35 euros. Por tanto, la fórmula a aplicar para obtener el importe admitido es la siguiente:(N.º Empresas participante) x (n.º de horas subvencionadas) x (coste/hora).

3.– Turismoko establezimendu eta baliabideen kalitatearen kudeaketa, ingurumen-kudeaketa eta kudeaketa turistiko jasangarriaren erreferentziak ezartzeko proiektuak.

3.– Proyectos de implantación de referenciales de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión turística sostenible en los establecimientos y recursos turísticos.

3.1.– Atal honetan jasotzen dira hurrengo azpiatalean zerrendatu diren eta jarraian zehaztutako erreferentziazko eredu hauek ezarriko dituztela egiaztatzen duten ziurtagiriak/egiaztagiriak eskuratu edo berritu nahi dituzten turismo-establezimendu eta -baliabideen titular diren erakunde onuradunentzako laguntzak. Hona hemen erreferentziazko ereduak:

3.1.– Se contemplan en este apartado las ayudas dirigidas a las entidades beneficiarias titulares de establecimientos y recursos turísticos relacionados en el sub-apartado siguiente que proyecten obtener o renovar para los mismos las certificaciones/verificaciones que acrediten la implantación de los siguientes modelos referenciales:

Kalitatearen kudeaketa: Espainiako Kalitate Turistikoko Institutuaren Kalitate Turistikoaren «Q» marka -ICTE, ISO 9001 eta EFQM (Europako eredua).

– Gestión de la calidad: Marca «Q» de Calidad Turística del Instituto de la Calidad Turística Española - ICTE, ISO 9001 y EFQM (modelo europeo).

– Ingurumen-kudeaketa: ISO 14001, EMAS, Karbono Aztarna eta Auditoretza Energetiko Integralak.

– Gestión ambiental: ISO 14001, EMAS, Huella de Carbono y Auditorías Energéticas Integrales.

Energia-eraginkortasuneko Auditoretza Energetiko Integralak direla eta, diruz lagunduko dira titular diren turismo-establezimendu eta -baliabideetan eginikoak bakarrik, baldin eta energiaren kontsumoa lehen mailako energiaren 100 tep/urtetik beherakoa bada. Auditoretza egiteko jarraitu beharreko metodologia UNE-EN 216501 araura egokituko da, bai eta geroko aldaketa edo hobekuntzetara ere.

En relación a las Auditorías Energéticas Integrales de eficiencia energética se subvencionarán, únicamente, las realizadas en los establecimientos y recursos turísticos de los que son titulares cuyo consumo energético esté por debajo de los 100 tep/año de energía primaria. La metodología a seguir para el desarrollo de la auditoría se ajustará a la norma UNE-EN 216501, y a sus modificaciones o mejoras posteriores.

– Kudeaketa jasangarria: kudeaketa jasangarriko sistemak edo programak, Turismo Jasangarriaren Kontseilu Globalak (GSTC) onartutakoak edo egiaztatutakoak.

– Gestión sostenible: sistemas o programas de gestión turística sostenible aprobados o acreditados por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC).

3.2.– Atal hau oinarri duten kalitatearen kudeaketako, ingurumen-kudeaketako eta kudeaketa turistikoko ziurtagiriak/egiaztapenak dauzkaten turismo-establezimendu eta -baliabideak honako hauek dira:

3.2.– Los establecimientos y recursos turísticos cuyas certificaciones/verificaciones de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión turística sostenible que se apoyan en este apartado son los siguientes:

– Interpretazio-zentroak.

– Centros de interpretación.

– Itourbask sareko turismo-bulegoak.

– Oficinas de turismo que pertenezcan a la Red Itourbask.

– Bureaux hitzarmenak.

– Convention Bureaux.

Turismo-lankidetzarako erakundeak, nortasun juridiko propioa duten turismo-kudeaketarako egiturak eta hiriburuetan turismoa sustatzen duten erakundeak, kudeaketa turistiko jasangarrirako izan ezik. Azken hori helmugako jasangarritasunaren erreferentziako proiektuei buruzko 4. atalean jasoko da erakunde horientzat.

– Entes de cooperación turística, estructuras de gestión turística con personalidad jurídica propia y los entes promotores de turismo de las capitales, excepto para la gestión turística sostenible que se contemplará para estas entidades en el apartado 4 relativo a Proyectos de referencia de sostenibilidad en el destino.

Museo gisa kalifikatutako baliabideak ezin izango dira diruz lagundu.

No se considerarán subvencionables los recursos calificados como museos.

3.3.– Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak:

3.3.– Conceptos subvencionables:

– Kanpo-aholkularitzen laguntza teknikoa, ziurtagiria/egiaztagiria lortzeko.

– Asistencia técnica de consultorías externas, para la obtención de la certificación / verificación.

– Kanpo-auditoretzako gastuak, ziurtagiria/egiaztagiria lortzeko edo berritzeko.

– Gastos de auditorías externas para la obtención o renovación de la certificación/ verificación.

– Marka erabiltzeko eskubideen gastuak, ziurtagiria/egiaztagiria lortu ondoren marka hori eman eta gero.

– Gastos en concepto de derechos de «uso de la marca», una vez concedida tras la obtención de la certificación/verificación de la misma.

3.4.– Ez dira kontuan hartuko ziurtagiriak/egiaztagiriak mantentzeko edo horien jarraipena egiteko faseari atxikitako gastuak.

3.4.– No se considerarán los gastos inherentes a la fase de mantenimiento o seguimiento de las certificaciones/verificaciones.

3.5.– Kontzeptu horrengatiko laguntzaren helburua bete dela ulertuko da, likidazio-fasean, gastuak justifikatzeko fakturekin batera, hura bete dela justifikatzen duen ziurtagiria edota egiaztagiria aurkezten denean.

3.5.– El objeto de la ayuda por este concepto se considerará realizado, cuando en la fase de liquidación se presente, junto al resto de la documentación justificativa, la certificación o verificación correspondiente que justifique su cumplimiento.

3.6.– Laguntzen zenbatekoak honako hauek izango dira:

3.6.– Las cuantías de las ayudas serán las siguientes:

– Onartutako gastuaren % 70, gehienez 9.000 euroko diru-laguntzara arte, ziurtagiriak/egiaztagiriak lortzeko.

– El 70% del gasto admitido hasta un importe máximo de subvención de 9.000 euros para la obtención de las certificaciones/verificaciones.

– Onartutako gastuaren % 50, gehienez 2.000 euroko diru-laguntzara arte, ziurtagiriak/egiaztagiriak berritzeko.

– El 50% del gasto admitido hasta un importe máximo de subvención de 2.000 euros para la renovación de las certificaciones/verificaciones.

4.– Helmugako jasangarritasun-erreferentziak ezartzeko proiektuak.

4.– Proyectos de implantación de referenciales de sostenibilidad en el destino.

4.1.– Atal honetan jasotzen dira jasangarritasunaren erreferentziako programa bat ezarri dutela egiaztatzen duten Turismo Jasangarriaren Kontseilu Globalaren (GSTC) egiaztagiria lortu nahi duten erakunde onuradunei zuzendutako laguntzak, jasangarritasuna lantzeko lekuko biztanleen giza garapenaren multzo bezala eta turismo-jardueren ingurumeneko jasangarritasun, jasangarritasun kultural eta sozioekonomiko bezala.

4.1.– Se contemplan en este apartado las ayudas dirigidas a las entidades beneficiarias, que proyecten obtener la certificación que acredite la implantación de un modelo referencia programa de sostenibilidad turística en el destino aprobado o acreditado por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), con el objetivo de abordar la sostenibilidad como el conjunto del desarrollo humano de los habitantes del lugar y el grado de sostenibilidad ambiental, cultural y socioeconómico de la actividad turística.

4.2.– Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak:

4.2.– Conceptos subvencionables:

– Kanpo-aholkularitzen laguntza teknikoak.

– Asistencia técnica de consultorías externas.

– Kanpo-auditoretzako gastuak, ziurtagiria lortzeko.

– Gastos de auditorías externas para la obtención de la certificación.

– Marka erabiltzeko eskubideen gastuak, ziurtagiria lortu ondoren marka hori eman eta gero.

– Gastos en concepto de derechos de «uso de la marca», una vez concedida tras la obtención de la certificación de la misma.

4.3.– Kontzeptu horrengatiko laguntzaren helburua bete dela ulertuko da, likidazio-fasean, gastuak justifikatzeko fakturekin batera, hura bete dela justifikatzen duen ziurtagiria aurkezten denean.

4.3.– El objeto de la ayuda por este concepto se considerará realizado, cuando en la fase de liquidación se presente, junto al resto de la documentación justificativa, la certificación correspondiente que justifique su cumplimiento.

4.4.– Onartutako gastuaren % 50 lagunduko da diruz, gehienez 20.000 euro arte erakunde bakoitzeko, ziurtagiria eskuratzeko.

4.4.– Se subvencionará el 50% del gasto admitido hasta un importe máximo de 20.000 euros por entidad para la obtención de la certificación.

IV. ERANSKINA
2017ko esperientziak
(Ikus .PDF)
V. ERANSKINA
ESKABIDE ORRIA
(Ikus .PDF)
VI. ERANSKINA
IZAPIDETZE TELEMATIKORAKO EGIAZTAPENA
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

ANEXO IV
EXPERIENCIAS 2017
(Véase el .PDF)
ANEXO V
SOLICITUD AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS
(Véase el .PDF)
ANEXO VI
ACREDITACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común