Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

102. zk., 2017ko maiatzaren 31, asteazkena

N.º 102, miércoles 31 de mayo de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2667
2667

AGINDUA, 2017ko maiatzaren 24koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena eta Hezkuntzako sailburuarena, Eskolako Agenda 21 programak garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena (2017-2018 ikasturtea).

ORDEN de 24 de mayo de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y de la Consejera de Educación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el otorgamiento de subvenciones a centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar, en el curso escolar 2017-2018.

Lurrari buruzko Gailurra egin zenetik (Río de Janeiro-1992), garapen iraunkorra ingurumenaren aldetik lurraren etorkizunaren giltzatzat jotzen da. Heziketa ere funtsezko eragiletzat hartzen da, jendearen jarrera aldarazteko, ingurumenaren arazoei eraginkortasunez heltzeko eta, aldi berean, oraingo eta geroko belaunaldien beharrak egoki asetzeko.

A partir de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro-1992) se considera el desarrollo sostenible como elemento clave para el futuro medioambiental del planeta. Asimismo la educación se entiende como factor esencial para modificar las actitudes de las personas y abordar los problemas ambientales con eficacia y satisfacción para las generaciones presentes y futuras.

Gailur horretan sinatu zen agiri nagusienetako bat Agenda 21 da. Horrela deritzo Nazio Batuek garapen iraunkorraren bidean aurrera egiteko gomendatzen duten ekintza-planari. Bada, 1994an, eta Agenda 21 horrek toki-erakundeentzat ezarritako ildoei jarraituz, Aalborgeko gutuna sinatu zen, eta horrela hasi zen Europan kanpaina berezi bat, hain zuzen ere, euren lurraldeen garapen iraunkorraren alde egin nahi duten hiriena.

En dicha Cumbre uno de los documentos más importantes firmados fue la Agenda 21, que es el plan de acción recomendado por las Naciones Unidas para avanzar hacia la sostenibilidad. En 1994, y siguiendo las pautas de la Agenda 21 para las instituciones locales, se firma la carta de Aalborg, que marca en Europa el inicio de una campaña de ciudades comprometidas con la sostenibilidad de sus territorios.

1998an argitaratutako Ingurumena Babesteari buruzko Lege Orokorra izan zen jasangarritasunaren helburuei erreferentzia zehatza egiten dien EAEko lehen dokumentu ofizialetako bat. Izan ere, zehatz-mehatz honako hau aldarrikatu zuen: «EAEn garapen-eredu jasangarri ezartzeko konpromiso sendoa hartu zuen, hain zuzen ere, gaur egungo beharrak asetzeko gai den garapena eta, aldi berean, etorkizuneko belaunaldien beharrak asetzeko gaitasuna arriskuan jarriko ez duena».

La Ley General de Protección del Medio Ambiente, promulgada en 1998, fue uno de los primeros documentos oficiales en hacer referencia expresa a los objetivos de la sostenibilidad en el ámbito de la CAPV; de forma concreta proclamó el «firme compromiso con la adopción de un modelo de desarrollo sostenible para el País Vasco, capaz de satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones venideras para cubrir las suyas propias».

Bestalde, EAEko Garapen Iraunkorraren Ingurumen Estrategiak, 2002-2020 aldian (2002ko ekaina), garapen iraunkorraren bidean aurrera egiteko beharrezko baldintzatzat jotzen ditu, besteak beste, hezkuntza, prestakuntza eta sentsibilizazioa.

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 (junio 2002) considera la educación, formación y sensibilización como una de las condiciones necesarias para avanzar hacia la sostenibilidad.

Garapen Iraunkorrari buruzko Munduko Goi Bileran (Johannesburg-2002), 2005-2014 bitarteko urteak heziketako lehentasunezko paper zentrala errealitate lokal eta osoaren transformazio prozesuan onartuz «Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarkada» izendatzea onetsi zen.

Durante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo-2002), asumiendo el papel central y prioritario de la educación en el proceso de transformación de la realidad local y global, se aprobó la designación del «Decenio de Educación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas» al período 2005-2014.

Eskola Agenda 21 programa ikastetxearen kalitaterako eta iraunkortasunerako hezkuntza-programa bat da. Hezkuntza-komunitatearen partaidetzan dago oinarrituta, ikasleriari aparteko protagonismoa emanaz eta udalerriaren garapen iraunkorrean lagunduz. Gainera, Eskolako Agenda 21ek proposatzen duen hezkuntza-praktikak ikasleari lagunduko dio, batetik, inguruan dituen ingurumen-arazoak ezagutzen eta horietaz jabetzen, eta, bestetik, modu arduratsuan gizarte justuago eta ekologikoki iraunkorrago baten alde egiten.

El Programa A21E es un programa educativo para la calidad y sostenibilidad del centro educativo. Está basado en la participación de la comunidad educativa, dando especial protagonismo al alumnado, y contribuye al desarrollo sostenible del municipio. Además la Agenda 21 Escolar propone una práctica educativa que permite al alumnado conocer y comprender la problemática ambiental de su entorno y que le sirve para actuar y participar responsablemente en pro de una sociedad más justa y sostenible.

Gainera, azpimarratu behar da, 2010. urtean, Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarkadak jardunbide egokitzat hartu zuela «Euskal Autonomia Erkidegoko Eskolako 21 Agenda» programa, iraunkortasuna euskal hezkuntza-sistema formalaren ardatzetako bat izatea lortzeagatik. Aitorpen horrek asko lagundu zion ordura arte egindako bideari, eta egiteko dagoen biderako eragingarria izan zen.

En el año 2010 dicho Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en el Desarrollo Sostenible reconoció como buena práctica el programa «Agenda 21 Escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco», por haber logrado que la sostenibilidad sea uno de los ejes de la educación formal en el sistema educativo vasco. Este reconocimiento supuso un fuerte apoyo al programa y un aliciente más para afrontar el trabajo que queda por hacer.

Garapen Iraunkorrari buruzko Nazio Batuen Konferentzian (Rio de Janeiro, 2012), garapen iraunkorrerako hezkuntza sustatzea eta garapen iraunkorra modu aktiboagoan hezkuntzan sartzea ebatzi zen, Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarkadatik harago. Konferentzia horretan, bi eskaera egin zitzaien hezkuntza-instituzioei: batetik, aintzat har zezatela iraunkortasuna kudeatzeko jarduera ona aurrera eraman zitekeela euren ikastetxe eta komunitateetan, betiere, ikasle, irakasle, tokiko kolaboratzaile eta abarren partaidetza aktiboarekin, eta, bestetik, garapen iraunkorrari buruzko hezkuntza eman zezatela, irakasgai gisa.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro-2012) resolvió promover la educación para el desarrollo sostenible e integrar el desarrollo sostenible de manera más activa en la educación, más allá del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Apremió también a las instituciones educativas a que considerasen la posibilidad de adoptar buenas prácticas de gestión de la sostenibilidad en sus centros y sus comunidades, con la participación activa de, entre otros, estudiantes, profesorado, colaboradores y colaboradoras locales, y a que impartieran educación sobre el desarrollo sostenible como componente integrado en las disciplinas.

Eskolako Agenda 21 programa «Gaur ikasi, etorkizun jasangarria lortzeko» goiburua izan duen Garapen Jasangarrirako Hezkuntzari buruzko Munduko Biltzarrean (Aichi-Nagoya 2014) izan da. Bertan, «Garapen Jasangarrirako Hezkuntzaren Hamarkada» izenekoaren 25 esperientzia onenetarikoen artean dagoela adierazi da. Hamarkadaren amaierako mugarri gisa egin den biltzarrak berretsi egin du garapen jasangarria gauzatu ahal izateko funtsezko baliabidea dela hezkuntza.

El programa Agenda Escolar 21 ha estado presente en la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible «Aprender hoy para un futuro sostenible» (Aichi-Nagoya 2014) donde ha sido designada entre las 25 mejores experiencias del «Decenio de Educación para el Desarrollo Sostenible», La conferencia celebrada como hito final del decenio ha reafirmado que la Educación constituye un medio esencial para hacer efectivo el desarrollo sostenible.

Gaur egun, EAEko IV. Ingurumeneko Esparru Programa 2020 izenekoak (2014ko abendua) zehazten ditu ingurumenaren arloko EAEko politika eta jarduera. Era berean, 2030erako EAEko Jasangarritasunerako Hezkuntzako Estrategia berria garatzen ari da. Horren jatorria aipatutako laugarren Ingurumeneko Esparru Programaren 5.4 jarduera-ildoa da; horren helburua da jasangarritasunerako hezkuntza eta kontzientziazioa sustatzea EAEko gizarte osoan.

En la actualidad, la política y actuación ambiental vasca viene determinada por la ejecución del Cuarto Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020 (diciembre 2014). Así mismo, se está desarrollando una nueva Estrategia de Educación para la sostenibilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2030 la cual, encuentra su origen en la línea de actuación 5.4 del citado Cuarto Programa Marco Ambiental la cual persigue potenciar la educación y concienciación para la sostenibilidad en el conjunto de la sociedad vasca.

Azaltzen diren erronketako bat da hezkuntza etorkizuneko belaunaldientzako konpromisoa izatea. Hezkuntza honela aurkezten da: «ingurumenerako beharrezkoak diren aldaketa transformatzionalak bideratzeko tresna boteretsuenetako bat da; horrela, oraingo belaunaldien konpromiso etikorako oinarriak ezarriko ditugu, etorkizuneko belaunaldientzat. Erronka hori gure gazteak ingurumenaren arloko erabakiak hartzerakoan benetan kontuan hartzean aurrera egitean datza; horri esker, belaunaldien arteko parte-hartze eta erantzunkidetasunaren maila altua ahalbidetzen da.»

Uno de los retos que se plantea es el de la educación como compromiso con las futuras generaciones. La educación se presenta como «una de las herramientas más poderosas para conducir los cambios transformacionales necesarios para el medio ambiente, de forma que sentemos las bases para un compromiso ético de la presente generación hacia las generaciones venideras. Este reto se concreta en avanzar en la efectiva incorporación en la toma de decisiones ambientales por parte de nuestra juventud de forma que se posibilite un alto grado de participación y corresponsabilidad intergeneracional.»

Horregatik guztiagatik, hezkuntza, prestakuntza eta sentsibilizazio eremuan lehentasuneko helburua da eskola-esparruko esku-hartzea bultzatzea, ingurumen-gaiei buruzko informazioa eta gaikuntza emateko eta, horrela, garapen iraunkorreraino heltzeko beharrezkoa den aldaketa eragiteko balioetan, jarreretan eta jokabideetan.

Por todo ello, en el campo de la educación, formación y sensibilización ambiental es objetivo prioritario el impulso de una intervención en el ámbito escolar tendente a proporcionar una información y una capacitación en temas ambientales que favorezca el necesario cambio de concepciones, valores, actitudes y comportamientos para llegar al desarrollo sostenible.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, hezkuntza-sistema formalaren Iraunkortasunerako Ingurumen Hezkuntzaren Planean oinarrituta, ezinbesteko jotzen du erakundeei diru-laguntzak ematea, ikastetxeetan iraunkortasunerako hezkuntzako berariazko proiektuei ekiteko; izan ere, proiektu horiek, batetik, ikastetxeko hezkuntza- eta curriculum-proiektuetan nahiz geletako programazioan ikuspegi hori sendotuko dute, eta, bestetik, ikasleak edo hezkuntza-komunitateak garapen iraunkorrean konprometitzeko gaituko dituzten kontzientzia, gaitasuna, ezagupena eta balioak garatzen lagunduko dute. Gainera, laguntza hau Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak 2015eko abenduaren 29an emandako Aginduaren bidez onartutako diru-laguntzei buruzko plan estrategikoan dago jasota, eta Ingumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren abenduaren 29ko agiriaren bidez luzatuta; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluak eta arau horrek ezarritako edukiarekin bat.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en base al Plan de Educación Ambiental para la Sostenibilidad del sistema educativo formal, considera imprescindible el apoyo económico institucional para la puesta en marcha de programas específicos de educación para la sostenibilidad en centros escolares, que refuercen la perspectiva ambiental en los proyectos educativo y curricular de centro, y en su plasmación en las programaciones de aula, y que mejoren el desarrollo de la conciencia, la competencia y los conocimientos y valores que capaciten a la población escolar o comunidad educativa a comprometerse en el desarrollo sostenible. Además, esta ayuda se recoge en el plan estratégico de subvenciones aprobado por Orden de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial de 29 de diciembre de 2015, y prorrogado mediante Orden de 29 de diciembre de 2016, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto.

Bestalde, Hezkuntza Sailak, iraunkortasunerako hezkuntza eskola-egitarauetan sartu beharra dagoela iritzita, egoki deritzo ikastetxeek eta irakasleek ingurumen-arloan garatzen duten lana aintzat hartzeari.

Por su parte, el Departamento de Educación, estimando necesario que la educación para la sostenibilidad entre a formar parte de los programas educativos, considera oportuno impulsar y reconocer la labor que los centros escolares y los docentes desarrollan en el campo del medio ambiente.

Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen azaroaren 26ko Lehendakariaren 24/2016 Dekretuak, eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuak, eta apirilaren 11koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko 79/2017 Dekretuak, ematen diguten eskumena baliatuz, eta bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoarekin, Diru-laguntzen gaineko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntza eta laguntzei aplikatzekoak zaizkien gainerako xedapenekin, honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que nos otorga el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y el Decreto 79/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUGU:
RESOLVEMOS:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da, norgehiagokako prozeduraren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei 2017-2018 ikasturtean Eskolako Agenda 21 programa garatzeko eman beharreko diru-laguntzak arautzea.

Es objeto de la presente Orden regular la concesión de subvenciones, por el procedimiento de concurrencia competitiva, a centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar durante el curso escolar 2017-2018.

2. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 2.– Tramitación electrónica.

Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoz egin ahal izango dituzte eskabidea, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.

Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

Izapidetze elektronikoa Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren bidez eta Informatika eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenaren bidez arautzen da.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

Itunpeko ikastetxe pribatuen kasuan, eskabide-orriak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak bide elektronikoan nola izapidetu behar diren jakiteko, jo helbide elektroniko honetara: https://www.euskadi.net/diru_laguntza/2017/eskolako-agenda-21-2017/y22-izapide/eu

En el caso de los centros escolares privados concertados, las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica https://www.euskadi.net/ayuda_subvencion/2017/agenda-21-escolar-2017/y22-izapide/es

EAEko ikastetxe publikoen kasuan, berriz, deialdi hau elektronikoki izapidetzeko Hezkuntza Sailaren «Herri ikastetxeak» izeneko atariaz baliatu beharko da: https://www.educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/agenda21-2017

En el caso de los centros escolares públicos de la CAPV, la tramitación electrónica de la presente convocatoria, se gestionará a través del portal del Departamento de Educación, «Herri Ikastetxeak», url https://www.educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/agenda21-2017.

Eskaera egin ondorengo izapideak egiteko, itunpeko ikastetxe pribatuek «Nire kudeaketak» atala erabili beharko dute (https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak), eta ikastetxe publikoek, berriz, esandako atariaren «Nire eskaerak» atala.

Los trámites posteriores a la solicitud, se realizan a través de Mis Gestiones https://www.euskadi.eus/misgestiones para los centros privados concertados y a través de Mis Solicitudes del mencionado portal Herri Ikastetxea url https://www.educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/agenda21-2017 para los centros públicos.

3. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Xede horretarako, gehienez ere, seiehun eta berrogei mila (640.000) euro bideratuko dira hurrengo aurrekontuzko abiatzerako karguarekin 17.0.1.05.12.0100.4.454.99.44210.008.M

A este fin se destinará un total máximo de seiscientos cuarenta mil (640.000) euros con cargo a la aplicación presupuestaria 17.0.1.05.12.0100.4.454.99.44210.008.M

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoek zein itunpeko pribatuek jaso ahal izango dituzte agindu honetan jasotzen diren laguntzak.

Podrán acceder a las ayudas contempladas en la presente Orden todos los centros escolares públicos y privados concertados de niveles no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos.

1.– Erakunde onuradunak egunean egon beharko du tributuekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan.

1.– La entidad beneficiaria deberá estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

2.– Erakunde onuradunei diru-laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek antzeko beste diru-laguntza batzuk eman ondoren, haiek itzultzeko edo zehatzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, aurrena prozesu hori amaitu egin beharko da.

2.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las entidades beneficiarias de éstas, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las subvenciones de la misma naturaleza concedidas por Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

3.– Erakunde eskatzaileak ezingo du egon diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen debekuren baten edo administrazio-zehapen edota zehapen penalen baten pean, ezta Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenetatik seigarrenean ezarritakoan ere.

3.– La entidad solicitante no podrá encontrarse incursa en ninguna prohibición o en sanción administrativa o penal que conlleve la imposibilidad de obtención de subvención o ayuda pública, incluida la establecida en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– Halaber, ezin izango dira diru-laguntzen onuradun izan Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 13. artikuluko 2. zenbakian jasotako gorabeheraren batean dauden erakundeak. Gorabehera horiek gertatzen diren ala ez erabakitzeko, aintzat hartuko da Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 13. artikuluaren 4. zenbakitik 6.era bitartean ezarritakoa, eta gorabehera bakoitzerako ezarritako muga izango dute.

4.– Asimismo, no podrán ser beneficiarias de subvención las entidades en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y tendrán el alcance que para cada una se establece.

5.– Deialdi honi dagokionez, jasangarritasunerako hezkuntza-proiektu bakar bat prestatuko da. Ikastetxeetan egiten diren jarduera guztiak bilduko ditu proiektu horrek.

5.– A efectos de la presente convocatoria se elaborará un único proyecto de educación para la sostenibilidad, que integrará todas las actividades que realiza cada centro escolar.

6.– Proiektuak ikastetxeko hezkuntza- eta curriculum-proiektuetan eta ikastetxeko urteko planaren barruan txertatua izan behar du.

6.– El proyecto deberá estar integrado en los Proyectos Educativo y Curricular y en el Plan Anual del centro.

7.– Oinarrizko Hezkuntza irakasten den ikastetxeetan (Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza), proiektuan gutxienez etapetako batek parte hartuko du, eta etapa horretako ikasle guztiek inplikatuta egon beharko dute.

7.– En los centros escolares que imparten enseñanza básica (Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria), en el proyecto participará al menos una de las etapas, debiendo estar implicado todo el alumnado de dicha etapa.

8.– Irakasle bat izendatuko da proiektuaren koordinatzaile. Koordinatzaile horrek ikastetxeko beste irakasle batzuk izango ditu laguntzaile (laguntza-taldea). Ikastetxeak, halaber, beharrezko baliabideak bermatuko dizkio koordinatzaileari, a) EA21 proiektuen koordinatzaileei berariaz zuzendutako prestakuntza-ikastaroetan parte hartzeko. b) Proiektua koordinatzeko denbora eta bitarteko informatikoak eskura izateko. c) Beste ikastetxe batzuekin batera, Ingurugelak bidezko jotzen dituen koordinazio-bileretan parte hartzeko.

8.– Se nombrará a una persona del profesorado como coordinadora del proyecto. Esta persona contará con la ayuda de más profesorado del centro (grupo de apoyo). El centro garantizará además que esta persona disponga de los medios necesarios para: a) Participar en los cursos de formación dirigidos expresamente a personal coordinador de A21E. b) Disponer de tiempo y medios informáticos para la coordinación del proyecto. c) Participar en las reuniones de coordinación con otros centros que, por parte del Ingurugela, se consideren oportunas.

9.– Ikastetxeak, bere antolamendu-autonomiaren barruan, bermatu egingo du proiektuaren koordinatzailearen eta proiektuaren lagutnza-taldearen ordutegiak egokituko direla, proiektuan dituzten egitekoekin bateratu ahal izateko. Ikastetxe publikoetan, beti beteko dira Hezkuntza sailak irakaskuntzako etapa eta modalitate guztietarako ikasturte-hasieran ematen dituen zirkularretan jasotako arauak.

9.– El centro, en el ámbito de su autonomía organizativa, deberá garantizar la adaptación de los horarios de la persona a cargo de la coordinación del proyecto y de las personas del Grupo de apoyo del proyecto para compatibilizarlos con su función en el mismo. En el caso de centros públicos siempre se cumplirá la normativa expresada en las circulares de comienzo de curso que el Departamento de Educación, emite para las diferentes etapas y modalidades de enseñanza.

10.– Ingurumen Batzordea eratuko da, eta horretan emakumeen eta gizonen kopurua orekatua izango da. Estamentu guztiek osatuko dute (irakasle, ikasle, guraso, irakaskuntzaz kanpoko pertsonal eta abarrek). Batzorde horren eginkizun nagusia izango da proiektuaren jarraibideak zehatzea, eta horien jarraipena eta ebaluazioa egitea, hartutako konpromisoei eta egindako hobekuntza-proposamenei dagokienez.

10.– Se creará un Comité Ambiental, con representación equilibrada de mujeres y hombres. Estará formado por los distintos estamentos (profesorado, alumnado, padres/madres, personal no docente, etc.) cuya misión principal será marcar las directrices del proyecto, así como realizar su seguimiento y evaluación en cuanto a compromisos adquiridos y propuestas de mejora realizadas.

Orekatutzat jotzen da sexuetariko bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza izatea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluari jarraiki.

Se considera que existe una representación equilibrada, cuando cada sexo esté representado al menos al 40%, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el artículo 3.7.

11.– Proiektuak gutxienez fase hauek izango ditu:

11.– El proyecto tendrá al menos estas fases:

a) Ikastetxearen inguruan hautatutako gaiaren inguruko diagnostikoa, curriculumaren berrikuntza-proiektuetarako, kudeaketarako eta partaidetzarako, baita udalerrirako ere.

a) Diagnóstico en torno al tema elegido de la situación en el centro escolar para los ejes de innovación curricular, gestión y participación, así como en el municipio.

b) Ekintza-plana.

b) Plan de acción.

c) Aukeratutako adierazleen araberako ebaluazioa.

c) Evaluación según los indicadores elegidos.

12.– Era berean, proiektua garatu bitartean antolatzen diren udal-foroetan parte hartuko du ikastetxeak.

12.– El centro escolar participará en los foros municipales que se organicen durante el desarrollo del proyecto.

13.– Ingurumen-hezkuntzako eskolaz kanpoko ikastegiak eta ingurumen-ondarea ezagutaraztera zuzendutako bisitak Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan egin beharko dira, diru-laguntza jasoko badute.

13.– Las visitas a centros de educación ambiental extraescolar y las que se realicen para conocer el patrimonio ambiental, deberán realizarse dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para ser subvencionables.

14.– Diru-laguntza honen xede diren ekintzak 2017-2018 ikasturtean garatuko dira.

14.– Las actividades objeto de subvención deberán ser realizadas en el curso escolar 2017-2018.

15.– Eskabidearekin batera, diruz laguntzea nahi duten proiektuaren aurrekontu orokorra aurkeztu beharko dute ikastetxeek. Aurkezten den aurrekontua proposatzen diren jardueren eta jasangarritasunarekiko konpromisoaren neurrikoa izango da.

15.– Con la presentación de la solicitud, los centros escolares deberán especificar un presupuesto total del proyecto para el que se solicita la subvención. El presupuesto solicitado deberá ser adecuado a las actividades propuestas y a su compromiso con la sostenibilidad.

Ezin izango da diruz lagundu, itunpeko ikastetxe pribatuen kasuan, irakasleek proiektua prestatzen eta gauzatzen ematen dituzten orduen kostua.

No se podrá utilizar la subvención concedida, en el caso de los colegios concertados, para financiar las horas que dedique el profesorado a la planificación y el desarrollo del proyecto.

16.– Proiektuak garatzeko, ikastetxeek Ingurugelaren lankidetza, prestakuntza, aholkularitza eta laguntza teknikoa izango dituzte. Deialdi honen ondorioetarako, proiektu bakoitzari esleituko zaio, gutxienez, dagokion ingurugelako aholkulari bat.

16.– Para el desarrollo de sus proyectos, los centros contarán con la colaboración, formación, asesoría y apoyo técnico del Ingurugela. A los efectos de la presente convocatoria, cada proyecto contará con el asesoramiento de al menos una persona de referencia del Ingurugela correspondiente.

6. artikulua.– Erakunde eskatzailearen betekizun jakin batzuk egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación de determinados requisitos de la entidad solicitante.

1.– Parte hartzeko eskaerak berekin dakar baimena, organo kudeatzaileak ofizioz eta behar bestetan egiaztatu dezan diru-laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela.

1.– La solicitud de participación comportará la autorización para que el órgano gestor compruebe de oficio la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas tantas veces como fuera necesario.

Erakunde eskatzaileak eskabidean berariaz adierazten badu ez duela ematen baimenik ofizioz egiaztatzeko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituen, organo eskudunek jaulkitako ziurtagiri administratibo positiboen bidez egiaztatu beharko du.

En el caso de que la entidad solicitante señale expresamente en la solicitud que no autoriza la comprobación de oficio del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, deberá de acreditarse mediante certificaciones administrativas de carácter positivo expedidas por los órganos competentes.

Eskatzaileek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak egunean dituztela egiaztatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute.

En el supuesto de tributar en la Hacienda de Navarra, la entidad solicitante deberá presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2.– Eskaeretan, laguntza eskatzen duten erakundeek aukera izango dute beren-beregi adierazteko baimena ematen diotela organo kudeatzaileari gainerako datu guztiak lortu edo egiaztatzeko, hargatik eragotzi gabe Administrazio Publikoak dagozkion egiaztatze-, kontrol- eta ikuskatze-ahalmenak gauzatzea.

2.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la entidad solicitante de la ayuda consienta expresamente que el resto de los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

3.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren aldaketa betez, betebehar hauek betetzen direla frogatu beharko da eskaeran, erantzukizunpeko adierazpen bidez:

3.– En aplicación de la modificación del Texto Refundido del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

a) Helburu berarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk emandako diru-laguntzak, laguntzak, dirua edo baliabideak eskatu eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri ematea.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Pertsona edo erakunde eskatzaileak zigor- edo administrazio-bidetik laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzeko gaitasuna galtzeko zigorrik jaso ez izatea, ez eta horretarako ezgaitzen duen inolako legezko debekurik ere.

b) No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

c) Erakunde eskatzaileak adierazten du ikastetxeko klaustroa eta ordezkatze-organo gorena, biak ala biak jakinaren gainean daudela, ados daudela eta Eskolako Agenda 21 proiektuak zentroaren barne-antolamenduari eragin diezazkiokeen ondorioak onartzen dituztela.

c) La entidad solicitante, manifiesta que tanto el claustro escolar como el órgano máximo de representación están informados, muestran su conformidad y asumen las repercusiones que el proyecto Agenda 21 escolar pueda tener para la organización interna del centro.

d) Halaber, erakunde eskatzaileak adierazten du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela diru-laguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

d) Así mismo, la entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

7. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 7.– Gastos subvencionables.

Diruz laguntzeko moduko gastuak jotzen diren Eskolako Agenda 21 proiektuaren garapenarekin zuzenean lotutakoak.

Se consideran subvencionables los gastos directamente relacionados con el desarrollo del proyecto de Agenda 21 Escolar.

8. artikulua.– Diru-laguntza ezin jaso duten jarduerak.

Artículo 8.– Gastos no subvencionables.

Ez dira diruz lagunduko aurreko artikuluan agertzen ez diren gastuak, ezta hauek ere:

No serán subvencionables los siguientes gastos:

a) Eskolako Agenda 21 proiektuarekin zuzenean lotuta ez daudenak.

a) Aquellos no relacionados directamente con el proyecto de Agenda 21 Escolar.

b) Irakasleek proiektuaren garapenean erabiltzen dituzten orduen kostua, itunpeko ikastetxe pribatuetan.

b) Coste de las horas que el profesorado emplee en el desarrollo del proyecto en centros privados concertados.

c) Erosi behar izan diren material, lanabes edo altzariak, nahiz eta proiektua azkenean ez den garatu.

c) Materiales, herramientas o mobiliario que hubiera de comprarse aun cuando no se desarrollara el proyecto.

9. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 9.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

2.– Eskabideak elektronikoki aurkeztuko dira euskadi.eus-en egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/agenda-21-escolar-2017/y22-izapide/eu helbidean itunpeko ikastetxe pribatuen kasuan, eta https://www.educacion.hezkuntza.eus/group/deialdiak/agenda21-2017 helbidean, berriz, ikastetxe publikoen kasuan.

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/agenda-21-escolar-2017/y22-izapide/es para los centros privados concertados y url https://www.educacion.hezkuntza.eus/group/deialdiak/agenda21-2017 para los centros públicos.

3.– Erakundeek euskaraz nahiz gaztelaniaz, nahi bezala, aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta dokumentuak. Prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutako moduan.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Agindu honek arautzen dituen diru-laguntzak jaso nahi dituzten erakunde eskatzaileek, edozein erakunde publiko edo pribatutatik xede beragatik bestelako diru-laguntzarik jasoz gero, eskaerarekin batera «finantzatzeko beste iturri batzuk » eredua aurkeztu beharko dute. Bestalde, diruz laguntzeko proiektuaren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, «EA21 Proiektuaren Edukia.xls» excel formatuko fitxategia bete eta aurkeztu beharko dute.

4.– Las entidades solicitantes que deseen optar a la concesión de subvenciones a que se refiere la presente Orden en el caso de recibir ayudas para el mismo objeto de otras Administraciones Públicas o entidades privadas, deberán presentar para la acreditación de los requisitos del proyecto subvencional además de la solicitud, y el fichero «contenido proyecto A21E.xls», el fichero en formato pdf «otras fuentes de financiación» cumplimentado.

5.– Eskabide bat baino ez da onartuko ikastetxe bakoitzeko.

5.– No se admitirá más de una solicitud por centro escolar.

6.– Izaera Pertsonaleko Datuak babesteko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, eskatzaileei jakinarazten zaie ematen dituzten datuak fitxategi batean bilduko direla. Fitxategi horren helburua da diru-laguntzen deialdi hau eta gaiarekin lotutako beste edozein administrazio-espediente ere kudeatzea. Fitxategiaren arduraduna Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza da. Datuak eskuratu, zuzendu, deuseztatu eta aurkatzeko eskubideaz sail bereko Zerbitzu Zuzendaritzan baliatu ahal izango da. Horretarako, helbide honetara jo beharko da: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).

6.– De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa las entidades solicitantes que los datos que faciliten serán incluidos en un fichero con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro expediente administrativo relacionado con la materia. Es responsable de este fichero la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Servicios del propio Departamento, dirigiéndose para ello a la calle Donostia-San Sebastián, 1; 01010 de Vitoria-Gasteiz (Álava).

10. artikulua.– Aurkeztutako eskabidearen akatsak konpontzea.

Artículo 10.– Subsanación de defectos de la solicitud presentada.

Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak eskabidean akatsen edo zehaztugabetasunen bat aurkitzen badu, erakunde eskatzaileari jakinaraziko dio, eta akatsa edo zehaztugabetasuna zuzentzeko hamar eguneko epea emango dio. Jakinarazpenean, adierazi egingo da erakundeak zuzenketa egin ezean eskabideari uko egin diola ulertuko dela, betiere aldez aurretik ebazpena emanda, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan jasotakoari jarraituz.

Si la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, lo comunicará a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. artikulua.– Diru-laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 11.– Órgano de gestión de las ayudas.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan jasotako laguntzak kudeatzeko eginkizunak betetzea.

Corresponde a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

12. artikulua.– Balioespen Epaimahaia.

Artículo 12.– Tribunal de valoración.

1.– Eskabideak balioespen-epaimahaiak aztertuko ditu. Honako hauek osatuko dute epaimahaia:

1.– El estudio de las solicitudes será realizado por un tribunal de valoración que estará formado por:

– Ingurumen Hezkuntza, Informazio eta Partaidetzaren arduradunak edo haren ordezkoak egingo ditu presidente-lanak.

– Responsable del servicio de Educación, Información y Participación Ambiental o la persona que le sustituya en calidad de suplente, quién realizará las tareas de Presidencia.

– Natura Ondare eta Klima Aldaketaren zuzendariak Ingurumen Sailburuordetzako bi teknikari izendatuko ditu eta sailburuordetza horretan antzinatasun handiena duenak egingo ditu idazkari-lanak.

– Dos técnicos/as de la Viceconsejería de Medio Ambiente designados/as por el Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático, correspondiendo a la persona de mayor antigüedad en dicha Viceconsejería las tareas propias de la secretaría.

2.– Balioespen-epaimahai horrek egingo duen balioespen-aktan honakoa jasoko da: onartutako eskabideak, baztertutako eskaerak, eman beharreko gehieneko kopurua eta eskabide bakoitzari eman beharrekoaren gaineko proposamena.

2.– Este tribunal de valoración realizará un acta de valoración que incluirá: solicitudes aceptadas, solicitudes denegadas, cantidad máxima a conceder y cantidad propuesta de cada una de las solicitudes.

13. artikulua.– Diru-laguntzak esleitzeko eta kuantifikatzeko irizpideak.

Artículo 13.– Criterios de adjudicación y cuantificación de las subvenciones.

1.– Programa garatzeko diru-laguntza eskatzen duten ikastetxe publiko eta pribatu itunpeko guztiek jasoko dute diru-laguntza, baldin eta agindu honetan jarritako baldintza guztiak betetzen badituzte.

1.– Todos los centros públicos y privados concertados que soliciten subvención para desarrollar el programa y que cumplan todos los requisitos especificados en esta Orden serán subvencionados.

2.– Diru-laguntza bakoitzaren gehieneko zenbatekoak ezingo du erakundeak eskatutakoa gainditu, ezta ondorengo gehieneko kopuruak ere:

2.– La cuantía individualizada de cada subvención, no podrá superar la cantidad solicitada por la entidad, ni los siguientes importes máximos:

– 5.000 euro, Eskola Jasangarriaren Ziurtagiria indarrean duten ikastetxeentzat.

– 5.000 euros, en el caso de centros con Certificado de Escuela Sostenible en vigor.

– 3.000 euro, gainerako ikastetxeentzat.

– 3.000 euros, en el caso de los demás centros escolares.

3.– Ezarritako gehieneko zenbatekoak kontuan harturik, ondorengo irizpideen arabera egingo da diru-laguntzaren kalkulua:

3.– Con los topes máximos establecidos, la cuantía de la subvención se calculará en base a los siguientes criterios:

a) Ikastetxe bakoitzak Eskola Agenda 21 proiektua garatzeko bostehun (500) euroko gutxieneko kopurua jasoko du.

a) Cada centro recibirá para el desarrollo del proyecto de Agenda 21 Escolar una cantidad mínima de quinientos (500) euros.

b) Horretaz gain, Eskola Jasangarriaren Ziurtagiria indarrean duten ikastetxeek mila (1.000) euro jasoko dituzte. Puntu hori ofizioz egiaztatuko da.

b) Además, a los centros que tengan el Certificado de Escuela Sostenible en vigor, se les asignarán mil (1.000) euros más. Este extremo se verificará de oficio.

c) Aurreko bi idatzi-zatietan adierazitako zenbatekoak deialdiaren guztizko zenbatekoari kendu ondoren lortzen den zenbatekoa proportzionalki banatuko da, jarraian adierazten den formulari jarraikiz lortutako puntuazioaren arabera:

c) La cuantía obtenida tras deducir del importe total de la convocatoria las cantidades señaladas en los dos apartados anteriores se distribuirá proporcionalmente a la puntuación obtenida de acuerdo a la siguiente fórmula:

– Ikastetxe bakoitzari 2017-2018 ikasturtean Eskolako Agenda 21 proiektuan parte hartzen duten 2 urtetik gora jotzeko ikasleen kopurua bezainbeste puntu emango zaizkio. Adierazten den zenbatekoa eskaera epea amaitzen den uneko estatistika-dokumentazio ofizialaren arabera zuzenduko da.

– Se asignarán a cada centro escolar tantos puntos como el número de alumnos y alumnas mayores de 2 años que vayan a participar en el proyecto Agenda 21 Escolar en el curso 2017-2018. El número declarado será corregido según la documentación estadística oficial en el momento de la finalización del plazo de solicitud.

– Aurreko puntuazio horri batu egingo zaio ikastetxeak duen bekadun kopurua bi aldiz biderkatu ondoren lortzen den zenbatekoa, estatistika-dokumentu ofizialaren arabera, eskabide-epea amaitzen den unean.

– A la puntuación anterior se sumará el número resultante de multiplicar por 2 el número de becarios y becarias del centro según la estadística oficial en el momento de la finalización del plazo de solicitud.

– Ikastetxe bakoitzari emandako puntuazioa faktore konstante batez biderkatuko da, eta faktore hori lortzeko, banatzeko gelditzen den guztizkoa zatituko da ikastetxe guztiei emandako puntuen baturarekin.

– La puntuación asignada a cada centro se multiplicará por un factor constante que se obtendrá dividiendo la cuantía total del excedente objeto de reparto entre la suma total de puntos otorgados al total de los centros.

14. artikulua.– Diru-laguntzaren bateragarritasuna.

Artículo 14.– Compatibilidad de la subvención.

Deialdi honen xede diren diru-laguntzak beste diru-laguntza batzuekin bateragarriak izango dira, betiere jasotako kopuru osoak jarduerarako finkatutako aurrekontuaren % 100 gainditzen ez badu. Bestela, gehieneko mugaraino gutxituko litzateke diru-laguntza.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria serán compatibles con otras subvenciones, siempre que el importe total concedido no supere el 100% de la cantidad presupuestada para la actividad, reduciéndose la subvención, si esto ocurriese, hasta el límite máximo correspondiente.

15. artikulua.– Kontzesio ebazpena.

Artículo 15.– Resolución de concesión.

1.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Natura Ondare eta Klima Aldaketaren zuzendariak, horretarako bildutako balioespen-epaimahaiak egindako proposamena kontuan izanik, eta epaimahaiaren balioespen-aktaren bidez, gehienez ere sei hilabeteko epean ebatziko du diru-laguntza ematea ala ez, agindu hau indarrean jartzen den egunetik aurrera. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren bitartez jakinaraziko die ikastetxeei diru-laguntza eman izana. Ebazpena, EHAAen argitaratuko da, eta ebazpen honek diru-laguntza lortzearekin proiektu sentiberak eta beraren kopurua zehaztuko ditu, baita esango ditu proposatzen dituen proiektuak uko egin dezatela eta halako proposamenaren arrazoia. Epea amaitu eta gero, aipatutako jakinarazpena egin ez bada, eskatutako diru-laguntza ezetsi egin dela uler daiteke, urriaren 1eko, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena, 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, lege horrek Administrazioari espresuki ebazteko ezartzen dion betebeharraren kalterik gabe.

1.– El Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, a la vista de la propuesta elaborada por parte del tribunal de valoración constituido al efecto, a través del acta de valoración del tribunal, resolverá la concesión de las subvenciones a los centros escolares interesados, en el plazo máximo de seis meses desde que la presente Orden surta efectos. Esta resolución será notificada mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en ella se determinará los proyectos susceptibles de obtener subvención así como la cuantía de la misma, con indicación de los proyectos que se propone sean rechazados y el motivo de tal propuesta. Si transcurrido el expresado plazo no se hubiera efectuado la indicada publicación, podrá entenderse desestimada la solicitud formulada, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación que la citada Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

2.– Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenak ez dio administrazio-bideari amaierarik ematen; izan ere, ebazpen horren aurka, interesdunek gorako errekurtsoa jarri ahal izango diote Ingurumeneko sailburuordeari; hilabeteko epea izango dute horretarako, jakinarazpena egin eta biharamunetik aurrera, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

2.– La resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

16. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako diru-laguntzen erakunde onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte, baita Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan adierazitakoak ere, eta zehazki baldintza hauek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

a) Diru-laguntza onartzea, 15. artikuluan aipatutako argitalpena, nork diru-laguntza eman dela jakinarazten duen agiria argitaratu eta 10 eguneko epea igaro ondoren, ikastetxe esleipendunek diru-laguntzari berariaz eta idatziz uko egiten ez badiote, hura onartu dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención, siempre que en el plazo de diez días tras la fecha de la publicación citada en el artículo 15, por la que se notifica la concesión de la subvención, los centros escolares adjudicatarios no renuncien expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada en todos sus términos.

b) Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak –laguntzen xedearen fiskalizazio funtzioak betez– eskatutako informazio guztia ematea.

b) Facilitar cualquier información que les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

c) Zabalkunde-karteletan eta -materialetan, eta egiten den publizitate orotan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintze eta Etxebizitza Saila eta Hezkuntza Sailaren logotipoak sartzea.

c) Incluir en todos los carteles y materiales de difusión, así como en cuanta publicidad se realice, los logotipos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y del Departamento de Educación, del Gobierno Vasco.

d) Genero-ikuspegia sartzea egiten diren dokumentu eta ekintzetan, eta hizkuntzaren eta irudiaren erabileran egon daitezkeen diskriminazio-elementuak ekiditea.

d) Incorporar la perspectiva de género en los documentos y acciones que se realicen y evitar elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen.

e) Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari eta Hezkuntza Sailari lagatzea doan eta ez modu esklusiboan aurkeztutako dokumentazioan jasotako informazio teknikoa eta pedagogikoa erabiltzeko eskubidea, dokumentazio hori Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Hezkuntza Sailaren informazio-sistemetan txertatzeko, eta edozein baliabide eta formatu bibliografiko, ikus-entzunezko eta informatikotan, nahiz teknikaren erabilerak ahalbidetzen dituen bestelakoetan hedatzeko eta/edo argitaratzeko. Jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuko dira beti.

e) Ceder con carácter gratuito y no exclusivo al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y al Departamento de Educación, el derecho a la utilización de la información técnica y pedagógica contenida en la documentación presentada, para su uso e incorporación en los sistemas de información tanto del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda como del Departamento de Educación, así como su divulgación y/o publicación en cualesquiera medios y formatos bibliográficos, audiovisuales, informáticos o que permita el uso de la técnica. En cualquier caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual.

f) Diru-laguntza justifikatzea ondorengo artikuluan arautzen den moduan.

f) Justificar la subvención, del modo regulado en el artículo siguiente.

17. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzea.

Artículo 17.– Justificación de la subvención.

1.– Ikastetxe onuradunek 2018ko ekainaren 20a baino lehenagoa justifikatu beharko dute jasotako diru-laguntzaren erabilera, https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak web helbidearen bitartez itunpeko ikastetxe pribatuen kasuan eta https://www.educacion.hezkuntza.eus/group/deialdiak/agenda21-2017 web helbidearen bitartez ikastetxe publikoen kasuan.

1.– Los centros escolares beneficiarios deberán justificar la subvención concedida con anterioridad al 20 de junio de 2018, a través de la url https://www.euskadi.eus/misgestiones para centros privados concertados y https://www.educacion.hezkuntza.eus/group/deialdiak/agenda21-2017 para los centros públicos.

Justifikazioko kontu sinplifikatuaren administrazio-prozeduraren bidez egingo da justifikazioa. Horretarako, honako dokumentazio hau aurkeztuko da:

La justificación se realizará mediante procedimiento administrativo de cuenta justificativa simplificada para lo que aportarán la siguiente documentación:

a) Diru-laguntza ematerakoan ezarritako baldintzak bete direla justifikatzen duen jarduera-memoria. Ingurugelak memoria-eredua emango du. Memoria hori egitean, honako hau hartu beharko da kontuan:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención. Ingurugela proporcionará un modelo de memoria. En la elaboración de la memoria se deberá de tener en cuenta:

– Eskolako Agenda 21 ikastetxeko hezkuntza- eta curriculum-proiektuetan eta ikastetxeko urteko planaren barruan txertatzea.

– Integración de la A21E en los Proyectos Educativo y Curricular y en el Plan Anual del centro.

– Ingurumen-batzordearen osaera eta proiektua aurrera eramateko bestelako antolamendu-neurriak.

– Composición del Comité ambiental y otras medidas organizativas para desarrollar el proyecto.

– Diagnostikoa egiteko erabilitako prozeduren deskribapena eta haren ondorioak, proiektuaren hiru ardatz nagusietan oinarrituta, hots: Parte-hartzea, Kudeaketa eta Curriculum-berrikuntza.

– Descripción de los procedimientos utilizados para realizar el diagnóstico y conclusiones del mismo en base a los tres ejes fundamentales del proyecto: Participación, Gestión e Innovación curricular.

– Diagnostikoaren ondorioak.

– Conclusión del diagnóstico.

– Hobetzeko helburuak, ebaluazio-adierazleak eta Ekintza-Planaren deskribapena.

– Objetivos de mejora, indicadores de evaluación y descripción del Plan de Acción.

– Ekintza-plana abian ipintzea.

– Puesta en práctica del Plan de acción.

– Udal-foroetan parte hartzea.

– Participación en los foros municipales.

– Proiektua hautatutako adierazleen bitartez ebaluatzea.

– Evaluación del proyecto en base a los indicadores elegidos.

b) «EA21 Proiektuaren Justifikazioa.xls» inprimakiak ikastetxearen parte-hartzeari buruzko honako datu hauek jasotzen ditu: ikasleak, irakasleak eta proiektuaren gastu eta inbertsioei buruzko zerrenda banakatua.

b) Formulario «justificación del proyecto.xls» que contiene los datos correspondientes a la participación del centro: alumnado y profesorado junto con la relación clasificada de los gastos e inversiones del proyecto.

c) «Kontu zurigarria.pdf» formularioa, non hartzekoduna eta dokumentua identifikatuko baitira eta zenbatekoa, jaulkipen-data, ordaintze-eguna (halakorik bada), eta, bestalde, jarduera finantzatzen lagundu duten beste diru-sarrerei nahiz diru-laguntzei buruzko xehetasunak ere azalduko diren, horien zenbatekoa eta jatorria aipatuta betiere. Diru-laguntza gutxi-gorabeherako aurrekontu baten arabera eman baldin bada, harekiko zer alde izan diren azalduko da.

c) Formulario «cuenta justificativa.pdf», con identificación de la persona acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, y el detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad, con indicación del importe y su procedencia. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

Formulario hori bera erabilita, halaber jakinaraziko dira zer aldaketa egin zaizkion proiektuari, aipatuz aurreikusitako jarduera, horrek pairatutako aldaketak eta horien motiboak.

Así mismo, a través de este formulario, se comunicarán las modificaciones que el proyecto hubiera podido sufrir, indicando para ello la actividad presupuestada, la variación o variaciones en dicha actividad y los motivos.

2.– Diru-laguntza ematen duen organoak, % 10eko ausazko laginketaren bidez, bere aukerako egiaztagiri oro egiaztatuko ditu, diru-laguntza egoki erabili dela zentzuz ondorioztatzeko adinako ebidentzia bildu arte. Horretarako hautatutako gastuen zurigarriak eskatu ahal izango dizkio onuradunari.

2.– El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo aleatorio sistemático de una muestra del 10%, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la entidad beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.

3.– Memoriaren eta sortutako materialen kopia bana bidaliko zaio, halaber, kasuan kasuko Ingurugelari.

3.– De la memoria y los materiales originados se enviará también una copia al Ingurugela correspondiente.

4.– Justifikaziorako epea amaitu bada, eta erakundeak ez baditu aurkeztu kasuan kasuko agiriak, hogei eguneko epea du agiriok aurkezteko, eta jakinaraziko zaio epe hori amaituta aurkezten ez baditu, justifikatzako beharra ez duela bete ulertuko dela, eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53 artikuluan ezarritako ondorioak pairatuko dituela eta oinarri arautzaile hauetako 21 artikuluko baldintzetan.

4.– Si vencido el plazo de justificación la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte días, comunicándole que transcurrido el mismo sin atender al requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar con las consecuencias que se establecen en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en los términos del artículo 21 de estas bases reguladoras.

18. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 18.– Pago de la subvención.

Onartutako diru-laguntzaren ordainketa bi aldi hauetan egingo da:

El abono de la subvención concedida se realizará en dos fases:

– Agindu honen 16.a) artikuluan xedatutakoari jarraikiz, diru-laguntza onartuta, emandako kopuruaren % 80a ordainduko da.

– El 80% de la cantidad concedida se hará efectivo, una vez aceptada la subvención, conforme a lo establecido en el artículo 16, letra a).

– Gainerako % 20a, berriz, justifikazioko izapidea behar den bezala bete ondoren ordainduko da.

– El pago del restante 20% se efectuará tras el correcto cumplimiento del trámite de justificación.

19. artikulua.– Hezkuntza berriztatzeko proiektuan irakasleek izandako partaidetzaren ziurtagiria.

Artículo 19.– Certificación de la participación del profesorado en proyecto de Innovación Educativa.

1.– Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak ofizioz ziurtatuko du irakasle koordinatzaile eta talde sustatzaileak Eskolako Agenda 21 proiektuetan izandako partaidetza. Proiektu horiek balioespen positiboa jaso behar dute, eta haietan gutxienez 30 ordu eman direla ziurtatu beharko da.

1.– La Directora de Innovación Educativa certificará de oficio la participación del profesorado coordinador y del Grupo de Apoyo en los proyectos de Agenda 21 Escolar que reciban una valoración positiva y que acrediten un mínimo de 30 horas utilizadas en el desarrollo del proyecto.

2.– Ziurtapena ikastetxeko Zuzendaritzak bermatutako datuetan oinarrituko da. Datu horiek agindu honen 17. artikuluan aipatzen den justifikazio-izapideko inprimakian jasoko dira. Inprimaki horretan, proiektuaren irakasle koordinatzailea eta talde sustatzaileko kideak jasoaraziko dira («EA21 Proiektuaren Justifikazioa.xls» formularioan).

2.– Dicha certificación se basará en los datos avalados por la dirección del centro, que se recogerán en el impreso en el trámite de justificación citado en el artículo 16 de la presente Orden, donde constan la persona a cargo de la coordinación del proyecto y las personas del Grupo de Apoyo (formulario «justificación del proyecto.xls»).

3.– Pertsona bati, ikasturte berean, ezin izango zaio 90 ordu baino gehiago egiaztatu, honako kontzeptu hauetan: prestakuntza-proiektuak eta hezkuntza-berrikuntzako proiektu edo ekintzak, EA21eko programak, edo osasun-sustapena eta -hezkuntza.

3.– En ningún caso se certificará a una misma persona, y en el mismo curso académico, más de 90 horas en concepto de proyectos de formación y proyectos o acciones de innovación educativa, programas de A21E o Promoción y Educación para la salud.

20. artikulua.– Diru-laguntzak jasotzeko baldintzak aldatzea.

Artículo 20.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko aintzat hartutako baldintzen aldaketa orok, betiere diru-laguntzaren xedea betetzat jotzen denean, eta, hala dagokionean, beste edozein erakunde publikok nahiz pribatuk aldi berean beste diru-laguntza batzuk lortu izateak diru-laguntza emateko ebazpena aldatzea ekar dezake. Ondorio horietarako, Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak dagokion likidazio-ebazpena emango du, emandako diru-laguntzaren kopurua doitzeko, eta, hala dagokionean, lortutako gehiegizko zenbatekoa itzultzeko.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objetivo de ésta y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas, pudiendo suponer, en los casos que así procediese, la devolución de los importes recibidos en exceso.

21. artikulua.– Ez betetzea eta itzultzeko jardunbidea.

Artículo 21.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

Onuradunak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailarengandik jasotako diru-laguntza eskatu eta eman zen xederako erabiltzen ez badu, diru-laguntza ematea eragin zuen jarduera burutzen ez badu, diru-laguntza zertarako eman zen helburu horrexetarako izan dela justifikatzen ez badu edo, oro har, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 37. artikuluan, agindu honetan edo emakida-erabakian ezarritako betekizunak betetzen ez baditu, itzuli egin beharko ditu bai emandako eta jasotako diru-kopuruak bai haiei legez ezar dakizkiekeen interesak, betiere arau horretan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta haiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan jasotako prozedurari jarraituz.

En el supuesto que la entidad beneficiaria no utilice la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumpla las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en esta Orden o en la resolución de concesión, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, o parte de ella, además de los intereses legales que resulten de aplicación, siguiendo el procedimiento establecido al efecto, en dicha norma y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

22. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 22.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari eta/edo Hezkuntza sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epearen barruan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y/o la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan berariaz jasotzen ez den guztirako, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan jasotako oharpenak dira ezartzekoak.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean izango ditu ondorioak agindu honek.

La presente Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko maiatzaren 24a.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2017.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Análisis documental

Euskadi, bien común