Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

81. zk., 2017ko maiatzaren 2a, asteartea

N.º 81, martes 2 de mayo de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2165
2165

EBAZPENA, 2017ko apirilaren 27koa; horren bidez, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzetarako diru-laguntzen deialdia argitaratzen da, 2017. urterako, Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2017, de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2017ko apirilaren 26ko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzentzako diru-laguntzen deialdia argitaratzea erabaki du, 2017. urterako, Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren p) letran xedatutakoaren arabera –maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartua–, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio berau argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 26 de abril de 2017, ha aprobado la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo de 2016, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi. De conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutako guztiagatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzentzako diru-laguntzen deialdia argitaratzea, 2017. urterako, Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Deialdi hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu zuen, 2017ko apirilaren 26ko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, eta Ebazpen honen eranskinean dago jasota.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 26 de abril de 2017, recogida como Anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren Erabakiak ondoreak izango dituela Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren kontra berraztertzeko errekurtsoa jar dakiokeela organo horri berari hilabeteko epean, Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko apirilaren 27a.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
LEHENTASUNEZ LANGABEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZENTZAKO DIRU-LAGUNTZEN 2017KO DEIALDIA, EUSKADIKO ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETA ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de abril de 2017.

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ANEXO
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2017 DE LAS SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESEMPLEADAS, EN EL MARCO DEL DECRETO 82/2016, DE 31 DE MAYO, POR EL QUE SE ORDENA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EUSKADI

Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren 2. artikuluak xedatzen duenez, Enplegurako Lanbide Heziketa Lanbide Heziketaren sistemetako bat da, enpresen artean eta langileen artean, langabeak (lehentasunez) nahiz lanean ari direnak izan, lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzuteko prestakuntza bultzatzea eta zabaltzea xede duten tresna eta ekintzez osatua. Prestakuntza horrek, halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako ekonomiaren esparruan.

El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, establece, en su artículo 2 que la formación profesional para el empleo es uno de los sistemas de formación profesional, integrado por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y las personas trabajadoras, tanto prioritariamente desempleadas como ocupadas, una formación que responda a sus necesidades de competitividad y cualificación, respectivamente, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo económico en el marco de una economía basada en el conocimiento.

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari esleitzen dizkio enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa, Lanbide Heziketaren eta Etengabeko Prestakuntzaren arloarekin koordinazioan. Azken hori honako hauen arduraduna da: lanbide heziketa osoaren planifikazio estrategikoa, diseinua eta ildoak prestatzearena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, azken horrek dauzkan ardurei dagokienez.

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, en coordinación con el área de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente que es la responsable de elaborar la planificación estratégica, el diseño y las directrices de toda la formación profesional en su conjunto, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bestalde, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari dagokio, beste zenbait funtzioren artean, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horiek barne hartzen dute dagozkion diru-laguntza deialdiak onartu eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onarturiko erakunde autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan. Enplegurako prestakuntzaren barnean, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza dago.

Por otro lado, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo. Dentro de la formación para el empleo, se encuentra la formación dirigida a personas prioritariamente desempleadas.

Enplegurako lanbide-heziketa enplegu-zerbitzu publikoek langileei eskaintzen dieten tresnetako bat da, horiei lan merkatuan sartzeko edo enplegagarritasuna hobetzeko ekarpen erabakigarria egiten diena. Prestakuntza-ekintza horiei esker, hala badagokie, ikasleek bere gaitasun profesional eta pertsonalak eskuratu, hobetu edo eguneratzen dituzte, eta lanpostu bateko esperientzia lortzen dute lanekoa ez den praktika bat eginez. Horrek idatziz jasota uzten ditu enpresentzat pertsonak prestakuntza jaso duen profil profesionaletan lan egiteko aukerak.

La formación profesional para el empleo constituye uno de los instrumentos que los servicios públicos de empleo ofrecen en su cartera de servicios a las personas trabajadoras, contribuyendo de manera decisiva a su inserción laboral en el mercado de trabajo o a la mejora de su empleabilidad. A través de estas acciones formativas el alumnado consigue la adquisición, mejora o actualización de sus competencias profesionales y personales, y obtiene una experiencia en puesto de trabajo mediante la realización de una práctica no laboral, si procede, que deja constancia en las empresas de las posibilidades de realizar un trabajo en los perfiles profesionales en los que la persona se ha formado.

Testuinguru horretan, Erabaki honek ezartzen duen finantzaketak barne hartzen dituen prestakuntza-ekintzen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei prestakuntzaren arloko eskaintza zabal bat eskaintzen zaie lehentasunez, haien enplegagarritasuna modu eraginkor batean sustatzeko.

En este contexto, mediante las acciones formativas cuya financiación se establece en este Acuerdo, se posibilita que, con carácter prioritario, las personas desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dispongan de una oferta formativa amplia, que contribuya de forma efectiva a la mejora de su empleabilidad.

Era berean, eskaintza honek beste helburu bat da langabeek jasotako prestakuntza hori egiaztagarria izatea. Horrela, jasotako gaitasunak Profesionaltasun-ziurtagirien eta Egiaztapen Partzial Metagarrien Euskal Erregistroan jasoko dira, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legeak zehaztutako helburuak betetze aldera; erregistro hori abenduaren 17ko 463/2013 Dekretuak arautzen du. Lege horren xedea da bizialdi osoko ikaskuntzarako sistema antolatzea eta arautzea, jendeak etengabeko prestakuntzan eta kualifikazioan dituen beharrei erantzun eraginkorra emateko. Zortzigarren artikuluan esaten denez, Ikaskuntzako ibilbideak eta ikaskuntzako ekintzak garatu ahal izatea eta prestakuntzatik lan mundura jauzi egitea errazteko, bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemaren programek modulu bidezko egitura izatea sustatuko du Eusko Jaurlaritzak, bai eta prestakuntza egiaztagarria izatea ere. Horrekin batera, hezkuntza-sistemaren ikasketen nahiz lan-munduaren arteko loturak bultzatuko ditu.

Asimismo, esta oferta tiene la finalidad de conseguir que la formación cursada por las personas trabajadoras sea acreditable y las competencias adquiridas se registren en el Registro Vasco de los Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables regulado por el Decreto 463/2013, de 17 de diciembre, en aras a cumplir con los objetivos marcados por la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Esta Ley tiene por objeto la ordenación y regulación de un sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida que responda de manera eficaz a las necesidades de formación permanente y de cualificación de las personas. En su artículo 8 determina que, para facilitar el desarrollo de itinerarios de aprendizaje y acciones de aprendizaje y las transiciones entre la formación y el empleo, el Gobierno Vasco fomentará la formación acreditable y su estructura modular en los diferentes programas del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida y fomentará las conexiones entre las enseñanzas del sistema educativo y laboral.

Ekitaldi honetan, II. eranskinean bildutako prestakuntza-espezialitate programagarriak «Euskal autonomia erkidegoko enplegurako prestakuntza-beharren diagnostikoa lanbide heziketaren esparruan: espezialitate programagarriak» dokumentuan identifikatutakoekin bat datoz. Dokumentu hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egin du, Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren 15. artikuluan xedatutakoari jarraituz, eta www.lanbide.euskadi.eus web-orrian argitaratu da. Espezialitate horiek Euskadiko lan-merkatuaren adierazgarrienak dira, eta produkzio-eredu berria garatzeko bideratutako espezialitateak biltzen dituzte. Eredu hori garapen ekonomiko, sozial eta ingurumenekoa ekonomia produktibo eta lehiakorrarekin bateratzeko ekonomia iraunkorraren eremuan garatu nahi da, kalitatezko enplegua, aukera-berdintasuna eta kohesio soziala bultzatzeko. Hautatutako prestakuntza-ekintzak, prestakuntzakoen kasuan, euskal lan-merkatuan ahalmen handiena dutenak dira, baita honako hauek ere: profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntzetara sartu ahal izateko beharrezko funtsezko gaitasunen espezialitateak, espezialitate transbertsal nagusiak eta enplegua lortzeko zailtasun handienak dituzten pertsonentzako gizarteratze-laneratze gaitasunen espezialitateak.

En este ejercicio, las especialidades formativas programables, recogidas en el Anexo II se corresponden con las especialidades identificadas en el «Diagnóstico de necesidades formativas en el ámbito de la formación profesional para el empleo en el País Vasco: especialidades programables», elaborado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi y publicado en www.lanbide.euskadi.eus. Estas especialidades son las más representativas en el mercado laboral de Euskadi e incluyen especialidades orientadas al desarrollo de un nuevo modelo productivo en el ámbito de una economía sostenible que concilie el desarrollo económico, social y ambiental con una economía productiva y competitiva, favoreciendo el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Las acciones formativas seleccionadas, son, en el caso de las cualificantes, las que disponen de mayor potencial de inserción en el mercado laboral vasco, así como las especialidades en competencias clave necesarias para acceder a la formación de certificados de profesionalidad, las especialidades transversales más relevantes y las de inserción socio-laboral que precisan las personas con mayores dificultades de acceso al empleo.

Hori guztia dela-eta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, erakunde horretako zuzendari nagusiak hala proposatuta, 2017ko apirilaren 26ko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzentzako diru-laguntzen deialdia onartu du, 2017. urterako, Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan, baldintza hauetan:

Por todo lo cual, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 26 de abril de 2017, aprueba la convocatoria para el ejercicio 2017 de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Deialdi honen helburua da 2017. urterako Euskal Autonomia Erkidegoan langabeei lehentasunez zuzendutako prestakuntza-eskaintza finantzatzeko laguntzak arautzea, Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

1.– Es objeto de la presente convocatoria la regulación, para el año 2017, de las ayudas destinadas a la financiación de la oferta formativa dirigida prioritariamente a los trabajadores y trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

2.– Deialdi hau finantzatzera bideratuko diren diru-baliabideak 33.100.000 euro dira, eta horietatik 16.550.000 euro 2017ko ordainketa-kredituari dagozkio eta 16.550.000 euro 2018ko konpromiso-kredituari.

2.– Los recursos económicos destinados a la financiación de la presente convocatoria ascienden a 33.100.000 euros, de los cuales, 16.550.000 euros corresponden al crédito de pago de 2017 y 16.550.000 euros al crédito de compromiso de 2018.

Guztira emango diren laguntzen bolumenak ez du gaindituko aipatutako kopurua edo hori eguneratzetik ateratzen dena, baldin eta indarreko legeriaz bat aurrekontu-aldaketak onartzen badira; eta hala bada, zirkunstantzia hori argitara eman beharko da EHAAn, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman ere.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento, en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Deialdi honen xede diren laguntzak Europako Gizarte Funtsean sartuta egon daitezke osorik edo partzialki, honako programa hauen esparruan:

3.– Las subvenciones objeto de esta convocatoria podrán estar, en su totalidad o en parte, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco de los siguientes programas:

a) Euskadiko EGIFen 2014-2020 aldirako programa eragilea, 3.2.b) artikuluak aipatzen dituen kualifikazioko prestakuntza-ekintzak, II. eranskineko A.1.b.2.2 atalean lotuta daudenak.

a) Programa Operativo FSE País Vasco, 2014-2020, las acciones formativas cualificantes a que se refiere el artículo 3.2.b), que se encuentran relacionadas en el Anexo II, en el apartado A.1.b.2.2.

b) Gazteen enplegurako 2014-2020 aldirako programa eragilea; oro har, programa honen babespean edo indibidualki hautagarriak diren gazteentzat berariaz diseinatutako prestakuntza-ekintzak, laneratzearen ibilbidea osatzen duten prestakuntza-ekintzetan parte hartu duten gazte hautagarriak.

b) Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020, de modo general aquellas acciones formativas que se hayan diseñado específicamente para las personas jóvenes elegibles al amparo de este Programa o de modo individual, aquellas personas jóvenes elegibles que participen en las acciones formativas como parte de su itinerario de inserción laboral.

4.– 2. atalean baliabide ekonomikoen zenbateko osoa honela dago banatuta diru-laguntzen lerroetan:

4.– El importe global de los recursos económicos previsto en el apartado 2 se distribuye por cada una de las distintas líneas subvencionales del siguiente modo:

a) Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen laguntzak finantzatzeko (deialdiaren 3.3.a) artikulua): 3.100.000 euro bideratuko dira; horietatik 1.550.000 euro 2017ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta gainerako 1.550.000 euroak 2018ko konpromiso-kredituari.

a) Para la financiación de las ayudas a acciones formativas con compromiso de contratación (artículo 3.3.a) de esta convocatoria): 3.100.000 euros, de los cuales 1.550.000 euros corresponden al crédito de pago de 2017 y 1.550.000 euros al crédito de compromiso de 2018.

b) Gainerako prestakuntza-ekintzen diru-laguntzak finantzatzeko (3.3 artikuluaren b) letra): 30.000.000 euro bideratuko dira; horietatik 15.000.000 euro 2017ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta gainerako 15.000.000 euroak 2018ko konpromiso-kredituari.

b) Para la financiación de las ayudas al resto de acciones formativas (artículo 3.3.b): 30.000.000 euros, de los cuales 15.000.000 euros corresponden al crédito de pago de 2017 y 15.000.000 euros al crédito de compromiso de 2018.

Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak finantzatzeko aurreko a) letrak aipatzen duen kreditua 2017ko irailaren 14a baino lehen agortuz gero, erantzun gabe dauden eskabideak estaltzera bideratu ahal izango dira b) letran gainerako prestakuntza-ekintzetarako aurreikusitako baliabide ekonomikoak, baldin eta, 7.2.2.9 artikuluan xedatutakoaren arabera, bigarren hautaketa-prozeduran eman beharreko laguntzetara bideratuta badaude, betiere Zuzendari Nagusiaren Ebazpenaren bidez horren berri behar bezala ematen bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren www.lanbide.euskadi.eus webgunean, aipatutako epea amaitu baino lehen.

Si el crédito para la financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación a que hace referencia el apartado a) anterior se agotase antes del día 14 de septiembre de 2017, podrán destinarse a la cobertura de las solicitudes pendientes los recursos económicos previstos en el apartado b) para el resto de acciones formativas que, según lo dispuesto en el artículo 7.2.2.9, estén destinados a las ayudas a conceder en el segundo de los procedimientos de selección, siempre que se dé la oportuna publicidad en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, www.lanbide.euskadi.eus, mediante Resolución del Director General, antes de la finalización del citado plazo.

Edozein kasutan, eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren eta bi lerroen diru-laguntzak emateko prozedurak ebatzi ondoren, bi lerroetako bati dagokion agortu gabeko kreditua besteari dagozkion laguntzak emateko erabili ahalko da. Aldaketa hori aurreko paragrafoan adierazi den bezala jakinaraziko da.

En cualquier caso, terminado el plazo final de presentación de solicitudes y resueltos los correspondientes procedimientos de concesión de ayudas de las dos líneas subvencionales, el crédito no agotado correspondiente a una de las dos líneas podrá emplearse en la concesión de las ayudas relativas a la otra. De esta modificación se dará publicidad del modo previsto en el párrafo anterior.

5.– Bestalde, artikuluaren 4.b) letran aipatzen den aurrekontu-kreditua honela banatuko da: prestakuntza-ekintzak ematen diren Lurralde Historikoaren arabera; diruz lagundu daitekeen ekintza motaren arabera; kualifikazio-ekintzen kasuan, familia profesionalaren arabera; kualifikazio-mailaren arabera eta, dagokionean (profesionaltasun-ziurtagiria lortzera zuzendua badago edo ez badago), I. eranskinean jasotako banaketaren arabera.

5.– Por otro lado, el crédito presupuestario al que hace referencia el apartado 4 b) de este artículo, se distribuye según el Territorio Histórico en el que impartir las acciones formativas, por tipo de acción subvencionable, familia profesional en el caso de las acciones cualificantes, nivel de cualificación y en su caso, si está dirigida o no a la obtención de un certificado de profesionalidad, según la distribución recogida en el Anexo I.

Banaketa horrek aldaketak izan ditzake aurrekontu-kreditua agortze aldera.

Esta distribución podrá ser objeto de modificación a los efectos de agotar el crédito presupuestario.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izan daitezke honako erakunde hauek:

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en la presente convocatoria:

a) Lan-zentro bat Euskal Autonomia Erkidegoan duten enpresak, beren forma juridikoa edozein izanik ere, kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak egiteko. Prestakuntza beren baliabide propioekin egin dezakete. Kasu horretan alta emango zaie Enplegurako Lanbide Heziketako Entitateen Euskal Erregistroan behin-behinean, prestakuntzak iraun bitartean. Bestela, kontratazio bidez eman dezakete prestakuntza, betiere helburua lortzeko egokia bada.

a) Las empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, independientemente de su forma jurídica, para la realización de acciones formativas con compromisos de contratación. La formación la podrán realizar bien con medios propios, en cuyo caso se les dará provisionalmente y durante el tiempo que dure la formación, de alta en el Registro Vasco de entidades de formación para el empleo o bien recurriendo a su contratación, siempre que resulten adecuados para este fin.

Gainera, enpresaburuen elkarteak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak egiteko onuradunak izan ahalko dira, elkarte horiek hartutako laneratzerako konpromisoa horien kide diren enpresek kontratazioekin gauzatzen badute.

También podrán ser beneficiarias para la realización de acciones formativas con compromisos de contratación las asociaciones empresariales cuando el compromiso de inserción laboral asumido por tales asociaciones se vaya a materializar en contrataciones por parte de empresas asociadas a ellas.

b) Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituren Saileen mende ez dauden prestakuntza-erakunde publikoak edo pribatuak. Horretarako, egiaztatuta eta/edo inskribatuta egon beharko dute diru-laguntza eskatzen duten prestakuntza-ekintzei dagozkien prestakuntza-espezialitateak emateko, deialdia argitaratzen den egunean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako prestakuntza-erakundeen erregistroan, edo enplegurako prestakuntza-erakundeen autonomia-mailako beste erregistro batean, edo Estatuaren prestakuntza-erakundeen erregistroan.

b) Las entidades de formación privadas o públicas no dependientes de los Departamentos de Educación y de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, acreditadas y/o inscritas, a fecha de publicación de esta convocatoria, en el Registro de entidades de formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el Registro Estatal de Entidades de Formación, para la impartición de las especialidades formativas a las que corresponden las acciones formativas por las que solicitan subvención.

Espezialitateen katalogora prestakuntza-espezialitateak gehitzen badira edo Lanbidek deialdi hau argitaratu ondoren prestakuntza-espezialitate berriak onartzen baditu, erregistroko inskripzioa ere ondoren egin ahalko da.

En el supuesto de que se incorporen al Catálogo de Especialidades Formativas o se aprueben por Lanbide nuevas especialidades formativas con posterioridad a la publicación de la convocatoria, la inscripción en el correspondiente Registro podrá ser posterior.

2.– Diru-laguntza eskuratzeko, enpresek eta prestakuntza-erakundeek diru-laguntza eskatzen duten prestakuntza-ekintzak egiteko giza baliabideak eta materialak izan beharko dituzte, edo konpromisoa hartu beharko dute diru-laguntzaren esleipenaren ondoren horiek izango dituztela, prestakuntza-ekintzak hasten direnerako.

2.– Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las empresas y entidades de formación deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones formativas por las que se solicita la ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa.

Instalazio eta baliabide horien titularrak enpresak eta erakundeak edo hirugarren erakunde pribatu edo publikoak izan ahalko dira. Gainera, horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean egon beharko dira modalitate presentzialean emandako prestakuntza ekintzetarako eta prestakuntza presentzialeko saioak egiteko eta/edo azken ebaluaziorako probak egiteko, teleprestakuntzaren modalitatean emandako prestakuntza ekintzen kasuan.

Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco para las acciones formativas impartidas en la modalidad presencial y para la realización de las sesiones de formación presencial y/o pruebas de evaluación final presenciales en el caso de acciones formativas impartidas en la modalidad de teleformación.

Informazio hori egiaztatzeko erakundearen erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da eskaerarekin batera. Bertan jasoko da diruz laguntzeko eskatzen den ekintza guztiak emateko plangintza, denborari eta logistikari dagokionez, eta erakundeak dituen edo izango dituen instalazioak eta giza baliabideak zehaztuko dira, prestakuntza-ekintza bakoitza egiteko erabiliko direnak.

Esta información se acreditará mediante la presentación, junto con la solicitud, de una declaración responsable del representante legal de la entidad, que contenga la planificación temporal y logística de la impartición de todas las acciones por las que solicita subvención, detallando las instalaciones y recursos humanos de los que disponga o dispondrá la entidad y que se destinarán a la ejecución de cada una de las acciones formativas.

Edonola ere, erakunde eskatzaileak adierazpen horretan jasotako datuak egiaztatzeko dokumentazio prest izan beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarentzat.

En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

3.– Ezin izango da enpresa edo erakunde onuradun izan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan aipatzen diren egoeretako batean dauden enpresak edo erakundeak.

3.– No podrá obtener la condición de empresa o entidad beneficiaria aquella en la que concurran las siguientes circunstancias a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Diru-laguntzak eskatzen dituzten enpresa eta erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari dagokionez, kudeaketa-organo honek automatikoki egiaztatuko du hori, haien baimenaren beharrik gabe. Egiaztapen hori egingo du azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluan jasotakoarekin bat eginez.

En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social por parte de las empresas y entidades solicitantes de las subvenciones, se verificará automáticamente por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, egoera hori egiaztatzeko agiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

4.– Enpresa edo erakunde batek ezingo du kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzetarako diru-laguntza eskuratu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagundutako prestakuntza ekintzetan hartutako kontratazio-konpromisoen % 70 baino gehiago bete ez badu aurreko hiru ekitaldietako deialdiren batean.

4.– No podrá acceder a la subvención por la realización de acciones formativas con compromiso de contratación la empresa o entidad que haya incumplido en más del 70% los compromisos de contratación adquiridos en acciones formativas subvencionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en alguna de las convocatorias de los tres ejercicios anteriores.

3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen ekintzak.

Artículo 3.– Actuación subvencionable.

1.– Diruz lagundu ahalko dira 4. artikuluan jasotako kolektibo hartzaileari zuzendutako prestakuntza-ekintzak, II. eranskineko A.1.b.2 atalean bildutako espezialitateei buruzkoak. II. eranskinak («Espezialitate programagarriak eta modulu ekonomikoak») Espezialitateen Katalogoan alta emandako espezialitateak biltzen ditu, baita Euskal Autonomia Erkidegoaren enplegurako garrantzi handikoak diren beste espezialitate batzuk ere. Horiek bat datoz «Euskal autonomia erkidegoko enplegurako prestakuntza-beharren diagnostikoa lanbide heziketaren esparruan: espezialitate programagarriak» dokumentuan identifikatutako espezialitateekin; dokumentua Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egin du, eta erakunde autonomoaren web-orrian argitaratu da: www.lanbide.euskadi.eus

1.– Podrá ser objeto de subvención la ejecución de acciones formativas dirigidas al colectivo destinatario previsto en el artículo 4 y relativas a las especialidades incluidas en el apartado A.1.b.2 del Anexo II «Especialidades programables y módulos económicos», que contiene especialidades de alta en el Catálogo de Especialidades Formativas, así como otras especialidades de relevante significación para el empleo específicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que se corresponden con las especialidades identificadas en el «Diagnóstico de necesidades formativas en el ámbito de la formación profesional para el empleo en el País Vasco: especialidades programables», elaborado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y publicado en la página web de este organismo autónomo www.lanbide.euskadi.eus.

II. eranskina deialdi hau argitaratu ondoren aldatu ahalko da, Katalogoan ondoren sartu diren edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ondoren onartu dituen espezialitateak biltzeko. Hori aipatutako web-orrian argitaratuko da.

El Anexo II podrá ser objeto de modificación con posterioridad a la publicación de la presente convocatoria para incluir especialidades formativas de nueva incorporación al Catálogo o de nueva aprobación por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y se publicará en la citada página web.

Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, II. eranskinean jasotzen ez diren espezialitateak programatu ahalko dira.

En caso de las acciones formativas de compromiso de contratación se podrán programar especialidades no incluidas en el Anexo II.

2.– Emateko prestakuntza-ekintzak honela daude sailkatuta:

2.– Las acciones formativas a impartir responden a la siguiente clasificación:

a) Oinarrizko gaitasunak eta gaitasun transbertsalak eskuratzeko ekintzak, maila altuagoko beste ekintza batzuetan parte hartzeko eta/edo enplegagarritasuna hobetzeko (II. eranskinaren A.1.b.2.1 atala):

a) Acciones formativas para la adquisición de competencias básicas y transversales que permitan la participación en otras acciones de nivel superior y/o mejorar la empleabilidad (apartado A.1.b.2.1 del Anexo II):

1. Transbertsalak: haien helburua izaera transbertsala duten ezagutzetako gaitasunak eskuratzea izango da, hala nola: hizkuntzak, osasuna eta laneko arriskuak, ingurumena, kalitatea, ekintzailetasuna, bulegotika eta eten digitala txikitzeko balio dezaketen informazio- eta komunikazio-teknologiak, edo enplegu-eskatzaileentzako esanguratsuak diren beste edozein.

1.º Transversales: su objetivo será la adquisición de competencias relacionadas con ámbitos de conocimiento de carácter transversal en idiomas, salud y riesgos laborales, medio ambiente, calidad, emprendimiento, ofimática y tecnologías de la información y la comunicación que ayuden a disminuir la brecha digital o cualquier otra de carácter significativo para los demandantes de empleo.

2. Ezinbesteko gaitasunak eskuratzeko: ekintza horien helburua profesionaltasun-ziurtagiri bat edo horren modulu batzuk egiteko aukera ematen duten ezagutza instrumentalak eskuratzea izango da, titulazio akademikorik ez duten pertsonentzat edo profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzeko ikastaroetan sartzeko prestakuntzako baldintzak betetzen ez dituzten pertsonentzat. Ekintza horiek bi motatakoak izango dira: 2. mailako prestakuntza egiaztagarrirako sarrerakoak edo 3. mailako prestakuntza egiaztagarrirako sarrerakoak.

2.º Para la adquisición de competencias clave: el objeto de estas acciones será la adquisición de los conocimientos de carácter instrumental que permitan a las personas que no poseen titulación académica o los requisitos formativos de acceso a un certificado de profesionalidad, a cursar con aprovechamiento un certificado de profesionalidad, o módulos de los mismos. Estas acciones serán de dos tipos, de acceso a formación acreditable de nivel 2 o de acceso a formación acreditable de nivel 3 de cualificación.

3. Gizarteratzeko eta laneratzeko gaitasunak eskuratzeko, gizartetik baztertzeko arrisku handia duten kolektiboei zuzenduta daudenak. Ekintza horien helburua gaitasun transbertsal eta ezinbesteko gaitasun batzuk eskuratzea izango da, lan-izaerako proiektu integralak garatzean oinarritutako metodologia aktibo baten bidez. Ekintza horiek lanetik eta gizartetik baztertzeko arrisku handia duten kolektiboei zuzenduta egongo dira, eta kolektibo horiei zenbait jarrera, gaitasun eta oinarrizko ezagutza barneratzeko aukera emango diete, gero beste prestakuntza-prozesu batzuk arrakastaz hasteko aukera izan dezaten edo lan-munduan lehen aldiz sar daitezen.

3.º Para la adquisición de competencias para la inserción socio-laboral dirigida a colectivos en grave riesgo de exclusión. El objeto de estas acciones será la adquisición de un conjunto de competencias transversales y competencias clave, mediante la utilización de una metodología activa basada en el desarrollo de proyectos integrales de carácter ocupacional. Estas acciones irán dirigidas a colectivos en grave riesgo de exclusión socio-laboral, y permitirán a los colectivos que las realicen adquirir las actitudes, aptitudes, y conocimientos básicos que les faculten para poder iniciar otros procesos formativos con éxito o tener un primer contacto con el mundo laboral.

3. atalak aipatzen dituen ekintzak irabazi-asmorik gabeko prestakuntza-erakundeek emango dituzte. Erakunde horien xedeen edo helburu sozialaren edo sortze-helburuaren artean gizartetik baztertzeko arriskua duten pertsonen laneratzea egon behar da. Ondore horietarako, ulertuko da erakundeek irabazirik ez dutela eratze-eskrituran edo estatutuetan honako hau aurreikusten badute: ekitaldi bakoitzean sor daitezkeen irabaziak edo soberakinak erakundearen xede den helburu sozial baterako erabiliko direla, baita egitura produktiboak edo gizartetik baztertzeko arriskua duten pertsonen gizarteratze eta laneratzerako egiturak hobetzeko edo handitzeko ere.

Las acciones a que hace referencia este apartado 3.º estarán impartidas por entidades de formación de carácter no lucrativo, que entre sus fines u objeto social o fundacional se encuentre la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. A estos efectos, se entenderá que carecen de lucro aquellas entidades que prevean en sus escrituras de constitución o estatutos que los posibles beneficios o excedentes que pudiesen producirse en cada ejercicio deberán aplicarse al fin social objeto de la entidad o a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y/o de integración sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social.

b) Kualifikazioa eskuratzeko prestakuntza-ekintzak, langileen gaitasunak enpresetako lanpostuen eskakizunei egokitzeko balio dutenak, horrela enplegagarritasuna hobetzeko (II. eranskinaren A.1.b.2.2 atala).

b) Acciones Formativas para la adquisición de cualificación, que permita la adaptación de las competencias de las personas trabajadoras a los requerimientos de los puestos de trabajo de las empresas, mejorando su empleabilidad (apartado A.1.b.2.2 del Anexo II).

1. Profesionaltasun-ziurtagiria: Prestakuntza hori ibilbideen arabera antola daiteke, espezialitatearen guztizko ordu kopurua ematen denean. Bestela, prestakuntza-moduluen arabera ere egin daiteke. 1., 2. edo 3. prestakuntza-mailakoak izan daitezke.

1.º Certificados de profesionalidad: esta formación puede ser programada por itinerarios completos, cuando lo hacen por la totalidad de las horas de la especialidad, o por módulos formativos. Pueden ser de nivel 1, 2 o 3 de cualificación.

2. Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean ez dauden espezialitateen prestakuntza-ekintzak. Ekoizpen-sistemaren kualifikazio-beharrei erantzutea eta/edo aurrea hartzea dute helburu ekintza horiek, batik bat sektore berritzaileenak eta/edo enplegu aldetik aukera hobeak dituzten sektoreak garatzera zuzendutakoak edo erregulazio espezifikoak dituzten ekoizpen-sektoreei zuzendutakoak (lanbide-txartelak).

2.º Las acciones formativas de especialidades no asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales. Estas acciones van dirigidas a responder y/o anticipar las necesidades de cualificación del sistema productivo, en especial las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de empleo o necesidades vinculadas con sectores productivos que tengan regulaciones específicas (carnets profesionales).

Prestakuntza-ekintza horiek beren prestakuntza-espezialitatean zehazten den prestakuntza-ibilbidearekin programatu beharko dira.

Estas acciones formativas deberán ser programadas con el itinerario completo que sea reflejado en su especialidad formativa.

3.– Egin beharreko prestakuntza-ekintza guztiak, bestalde, honela sailkatzen dira:

3.– Todas las acciones formativas a desarrollar se clasifican, a su vez en:

a) Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak; horiek parte hartzen duten pertsona guztiak edo batzuk kontratatzeko konpromisoa hartzen denean egiten diren prestakuntza-ekintzak dira. Honako hauek egin ditzakete: enpresa batek; enpresa-talde batek, kontratazioak egingo dituzten taldeko kide diren enpresekin duten akordioa aurkeztuz; edo egiaztatuta eta/edo dagokion prestakuntza-erakundeen erregistroan inskribatuta dauden prestakuntza-erakundeek, kontratazioak egingo dituzten enpresarekin edo enpresekin sinatutako hitzarmena aurkeztuz.

a) Acciones formativas con compromiso de contratación, que son aquellas acciones formativas a desarrollar por empresas que adquieran el compromiso de contratación de parte o la totalidad de las personas participantes, por asociaciones de empresas cuando aporten el acuerdo con empresas asociadas a ellas que vayan a efectuar las contrataciones o por entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el correspondiente Registro de entidades de formación, que aporten el convenio o acuerdo suscrito con una o varias empresas que vayan a efectuar las contrataciones.

Diru-laguntza lortu ahal izateko, baldintza hauek bete behar dira:

Para acceder a la subvención, han de cumplirse las siguientes condiciones:

1. Erakunde edo enpresa eskatzaileek, diru-laguntza eskatu aurretik, honako hau egiaztatu behar dute: kontratazio-konpromisoa duen ekintzan eman nahi den prestakuntza duten langabeen urritasuna. Horretarako, informazio hori dagokien Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren tokiko bulegoan eskatu behar dute. Urritasun hori egiaztatutzat joko da kasu honetan: libre dauden langabeen kopurua txikiagoa bada enpresak eskatutako pertsonak bider lau egitearen emaitza baino.

1.º Las entidades o empresas solicitantes deberán haber constatado, con carácter previo a la solicitud de subvención, la insuficiencia de personas desempleadas con la formación que se pretende impartir en la acción con compromiso de contratación. Para ello deberán haber solicitado esta información en la Oficina local de Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo correspondiente. Se entenderá constatada tal insuficiencia cuando resulte un número de personas desempleadas disponibles inferior al resultado de multiplicar por cuatro el número de personas solicitadas por la empresa.

2. Enpresa edo erakundeek gutxienez egin beharreko prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileen % 50 kontratatzeko konpromisoa hartu behar dute, eta kontratazio horiek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

2.º Las empresas o entidades han de comprometerse a contratar, como mínimo, al 50% de las personas participantes en las acciones formativas a desarrollar y tales contrataciones han de cumplir las siguientes características:

– Lanaldia: osoa edo partziala, betiere gutxienez % 50ekoa bada.

– Jornada de trabajo: completa o a tiempo parcial, siempre que sea como mínimo del 50%.

– Gutxieneko iraunaldia: 6 hilabete jarraian, lanaldi osoko kontratuen kasuan; 1 urtekoa lanaldia % 50ekoa bada eta dagokion proportzioa lanaldi partziala % 50etik gorakoa bada.

– Duración mínima: 6 meses ininterrumpidos si se trata de un contrato a jornada completa, de 1 año si la jornada es del 50% o la proporción si la jornada es a tiempo parcial superior al 50%.

Diru-laguntza eskatzerakoan behar bezala justifikatutako kasuetan (kontratazioa modu ez jarraituan edo sasoika egiteko beharra dagoenean), onartu ahal izango da kontratazioa egiteko konpromisoa lan-kontratu batean baino gehiagotan egitea. Horrelakoetan, lanaldi osoko kontratuen gutxieneko 6 hilabeteak gehienez ere 8 hilabeteko epean osatu beharko dira kontratuaren hasieratik zenbatzen hasita, eta lanaldi partzialeko kontratuak 15 hilabeteko epean osatu beharko dira gehienez ere.

En casos excepcionales, debidamente justificados en la solicitud de subvención (necesidad de contratación discontinua o estacional), podrá admitirse que el compromiso de contratación se materialice en más de un contrato de trabajo. En este supuesto, el periodo mínimo de contratación de 6 meses para los contratos de trabajo a jornada completa debe producirse en un plazo máximo de 8 meses desde su inicio y en el supuesto de contratos a tiempo parcial, en un plazo máximo de 15 meses.

3. Kontratazio-konpromisoa betetzeko, kontrataziotzat joko da ikasleak kooperatiba-sozietate batean bazkide langile edo lan-bazkide gisa sartzea edo lan-sozietate batean bazkide langile gisa sartzea. Horretarako, hori egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

3.º A los efectos del cumplimiento del compromiso de contratación, será considerada como contratación la incorporación del alumnado como socio/a trabajador/a o socio de trabajo de una sociedad cooperativa o socio/a trabajador/a de una sociedad laboral, aportando para ello la documentación que acredite dicha incorporación.

4. Laneratzea prestakuntza-ekintzaren eskaera aurkeztutako enpresetan egin beharko da. Laneratzea beste enpresa batzuetan egitea onartuko da, eskatutako enpresetan laneratzea egitea eragozten duten kausak badaude eta horiek agirien bidez justifikatuta badaude.

4.º La inserción laboral se deberá realizar en las empresas en base a las cuales se presentó la solicitud de la acción formativa y únicamente cuando concurran causas justificadas documentalmente que impidan la inserción en alguna de ellas, podrá admitirse la inserción en otras empresas.

5. Kontratazio-konpromisoaren eraginez formalizatzen diren lan-kontratuak lan-araudiarekin bat etorriz egin beharko dira. Ez dira kontratazio-konpromisoa justifikatzeko baliozkotzat joko prestakuntza- eta ikastun-kontratuak, ezta merkataritzako kontratuak ere.

5.º Los contratos de trabajo que se formalicen como consecuencia del compromiso de contratación deberán ser realizados de acuerdo a la normativa laboral. No serán considerados válidos para justificar el cumplimiento del compromiso de contratación los contratos de formación y aprendizaje, así como los contratos mercantiles.

6. Kontratazioa emandako prestakuntza-espezialitatearekin lotutako lanpostu batean egin beharko da. Horren harira, enplegu egokitzat joko dira honako hauek: aldez aurreko prestakuntzan eskuratutako ezagutza teoriko eta praktikoei lotutako lanak egitea helburu duten enpleguak.

6.º La contratación deberá realizarse en una ocupación relacionada con la especialidad formativa impartida. En este sentido, se entenderá como colocación adecuada, aquella que tenga por objeto la realización de trabajos vinculados a los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante la formación previa.

7. Lan-kontratua prestakuntza-ekintza amaitu eta hurrengo 3 hilabeteetan hasi beharko da. Lan-kontratua ezingo da inola ere prestakuntzaren bitartean edo praktikaldian hasi.

7.º El contrato de trabajo deberá iniciarse en el plazo de los 3 meses siguientes a la finalización de la acción formativa. En ningún caso se podrá iniciar el contrato de trabajo durante el periodo de formación y de prácticas.

Ondore hauetarako, prestakuntza-ekintza honako hauetan joko da amaitutzat:

A estos efectos, se considerará finalizada la acción formativa:

– Profesionaltasun-ziurtagiria duten ekintzetan, ekintzan parte hartzen duten ikasleek prestakuntza praktikoaren modulua amaitu ondoren.

– En las acciones de certificado de profesionalidad, cuando el alumnado participante en la acción haya completado el módulo de formación práctica.

– Gainerako prestakuntza-ekintzetan, diruz lagundutako ekintza amaitu ondoren.

– En el resto de acciones formativas, cuando haya finalizado la acción subvencionada.

b) Bestelako prestakuntza-ekintzak, langabeen enplegagarritasuna handitzera edo laneratzea sustatzera zuzendutakoak.

b) Otras acciones formativas dirigidas al incremento de la empleabilidad y la inserción laboral de las personas prioritariamente desempleadas.

4.– Prestakuntza emateko modalitateak.

4.– Modalidades de impartición.

Prestakuntza-ekintzak hiru modalitate hauetakoren batean eman beharko dira: presentzialean, teleprestakuntzakoan edo mistoan, hau da, aurreko biak konbinatuz. Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, modalitate presentzialean bakarrik eman ahalko dira.

Las acciones formativas deberán ser impartidas en alguna de estas modalidades: presencial, teleformación o de forma mixta, mediante la combinación de las anteriores, salvo en el caso de acciones formativas con compromiso de contratación, que se deberán impartir únicamente en modalidad presencial.

Prestakuntza presentzialtzat hartzen da ikasgela batean irakasleek ikasle talde bati ezagutza berak aldi berean transmititzen dizkietenean, edozein motatako baliabide didaktikoak erabilita.

Se entiende por formación presencial aquella que tiene lugar en un aula, con la presencia de profesorado, que transmite los mismos conocimientos y en el mismo tiempo a un grupo de alumnos y alumnas, independientemente del tipo de recursos didácticos que utilice.

Teleprestakuntzatzat hartzen da informazio- eta komunikazio-teknologia telematikoen bidez egiten dena. Horrela, hainbat lekutan dauden ikasleak, tutoreak eta baliabideak elkarrekin harremanetan egon daitezke.

Se entiende por teleformación aquella que se desarrolle a través de tecnologías de la información y comunicación telemáticas, posibilitando la interactividad de alumnos, tutores y recursos situados en distinto lugar.

Prestakuntza mistoa modalitate presentziala eta teleprestakuntzakoa konbinatzen diren prestakuntza da.

La formación mixta es aquella en la que se combinan las dos modalidades: presencial y teleformación.

4.1.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko asmoa ez duten prestakuntza-ekintzak teleprestakuntza bidez emateko baldintzak:

4.1.– Requisitos para impartir acciones formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación:

a) Ekintzarako proposatzen diren teleprestakuntzako ordu-kopurua behar bezala justifikatu beharko da.

a) El número de horas de teleformación propuesto para la acción deberá ser debidamente justificado.

b) Teleprestakuntza ikaskuntza sistematizatua dakarten euskarri didaktikoekin eman beharko da, eta nahitaez tutorearen laguntzarekin osatuko da.

b) La teleformación deberá llevarse a cabo con soportes didácticos que supongan un proceso de aprendizaje sistematizado, que necesariamente será complementado con asistencia tutorial.

c) Prestakuntza-plataformen gutxieneko ezaugarriak. Prestakuntza emateko onuradunek erabiltzen duten teleprestakuntza-plataformak honako baldintza hauek bildu beharko ditu:

c) Características mínimas de las plataformas de formación. La plataforma de teleformación que utilicen los beneficiarios para la ejecución de la formación deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Prestakuntza-proiektu bat eduki behar du, bertan ikasteko metodologia, jarraipena eta ebaluazioa zehaztuta.

1.º Disponer de un proyecto formativo en el que se detalle la metodología de aprendizaje, el seguimiento y la evaluación.

2. Online eskuliburu bat eduki behar du ikaslearentzat, plataformaren eta ikaslearen beraren oinarrizko eragiketen funtzionamenduari buruzkoa, online prestakuntzaren jarraipena egiteko. Eskuliburua deskargatu eta off-line kontsultatu ahalko da.

2.º Contar con un manual on-line para el alumno sobre el funcionamiento de la plataforma y de las operaciones básicas del alumno con la misma para el seguimiento de la formación on-line, que se podrá descargar y consultar off-line.

3. «Online» ikaskuntza-programa bat eduki behar du, ikasleentzako prestakuntza kudeatzeko eta bermatzeko ahalmen nahikoarekin; gainera, honako baldintza hauek bete beharko ditu:

3.º Disponer de un sistema de aprendizaje «on-line» con capacidad suficiente para gestionar y garantizar la formación del alumnado, que deberá poseer los siguientes requisitos:

– Arau tekniko aplikagarrian adierazitako fidagarritasun-, segurtasun-, irisgarritasun- eta interaktibitate-mailak biltzea.

– Reunir los niveles de fiabilidad, seguridad, accesibilidad e interactividad señalados en la norma técnica aplicable.

– Erabiltzaile posible guztiei aldi berean sartzeko aukera ematea, eta, halaber, bermatzea plataformaren banda-zabalera berdina izango dela ikastaldiaren etapa guztietan.

– Permitir un acceso simultáneo a todos los posibles usuarios, garantizando un ancho de banda de la plataforma que se mantenga uniforme en todas las etapas del curso.

4. Plataforma erabiltzeko lizentzia egokiak eduki behar ditu.

4.º Poseer las licencias adecuadas para el uso de la plataforma.

5. Ez du inolako publizitaterik eduki behar. Logotipoa eta fabrikatzailearen copyrighta ez dira publizitatetzat hartuko.

5.º No contener publicidad de ningún tipo. No se entenderá por publicidad el logotipo ni el copyright del fabricante.

6. Edukiak editatzea eta aldatzea.

6.º Editar y modificar contenidos.

7. 24 x 7 prestasuna izan behar du.

7.º Tener disponibilidad 24 x 7.

4.2.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko asmoa duten prestakuntza-ekintzak teleprestakuntza bidez emateko baldintzak:

4.2.– Requisitos para impartir acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación:

Prestakuntza ematen duen enpresak edo erakundeak modalitate honetarako eskatutako baldintzak bete beharko ditu. Baldintza horiek jasota daude profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 12 bis artikuluan eta hori garatzen duen urriaren 10eko ESS/1897/2013 Aginduan.

La empresa o entidad impartidora de la formación deberá de cumplir con las condiciones exigidas para esta modalidad de impartición en el artículo 12.bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, así como en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla en citado Real Decreto.

5.– Prestakuntza-ekintzak 2017ko ekitaldian hasi beharko dira, diru-laguntzen ebazpenaren jakinarazpenetik aurrera, eta 2018ko uztailaren 31 baino lehen bukatu beharko dira.

5.– Las acciones formativas deberán iniciarse en el ejercicio 2017, a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención y finalizar antes del día 31 de julio de 2018.

6.– Prestakuntza-ekintzak onartzean, prestakuntza presentzial edo mistoko 20 parte-hartzaile lagunduko dira diruz gehienez eta 10 gutxienez, prestakuntza emateko modalitate guztientzako. Hala eta guztiz ere, honako hauek onartuko dira:

6.– Las acciones formativas se aprobarán con un número máximo de participantes a subvencionar de 20 en el caso de formación presencial o mixta y un número mínimo de 10 para cualquiera de las modalidades de impartición. No obstante, se permitirá:

a) Diruz lagunduko parte-hartzaileez gain, 2 pertsona gehitzea prestakuntza-ekintzetara, parte-hartzaile kopuru horretarako egiaztagiria edo inskripzioa duten prestakuntza-zentroetan. Parte-hartzaile horiengatik ez da diru-laguntzarik emango.

a) La incorporación de 2 participantes adicionales a los subvencionados en las acciones formativas de los centros que dispongan de la acreditación o inscripción para dicho número de participantes. Por los participantes adicionales no se concederá subvención.

b) Salbuespen bezala eta Lanbidek aldez aurretik baimena emanda, parte-hartzaile kopurua murriztu ahal izango da laneratzeko eta gizarteratzeko arazo nabarmenak dituzten kolektiboei zuzendutako prestakuntza-ekintzetan edo kalitatea bermatzeko parte-hartzaile kopuru txikia beharrezkoa dela egiaztatzen den prestakuntza-ekintzetan.

b) Con carácter excepcional y previa autorización de Lanbide, se permitirá la reducción del número de personas participantes en las acciones formativas dirigidas a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral o en aquellas para las que se acredite que el número de participantes es determinante para garantizar su calidad.

7.– Prestakuntza-ekintzaren alde teoriko eta praktikoa baino ez da diruz lagunduko. Lan-zentroko prestakuntza praktikoaren modulua, profesionaltasun-ziurtagiriaren kasuan, edo gainerako espezialitateen enpresetako lanekoak ez diren praktikak ez dira diruz lagunduko.

7.– Sólo será objeto de subvención la parte teórico-práctica de la acción formativa. El módulo de formación práctica en centro de trabajo, en el caso de certificados de profesionalidad o las prácticas no laborales en empresas del resto de especialidades, no serán objeto de subvención.

4. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Artículo 4.– Destinatarias/os de la formación.

Deialdi honen babespean diruz lagundutako prestakuntza-ekintzetan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden langabeek parte hartu ahal izango dute lehentasunez. Era berean, beste autonomia-erkidego bateko enplegu-zerbitzu publikoan izena emanda dauden langabeek ere parte hartu ahal izango dute.

En las acciones formativas subvencionadas al amparo de esta convocatoria podrán participar, con carácter prioritario, los trabajadores y trabajadoras desempleados/as inscritos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Asimismo, podrán participar los trabajadores y trabajadoras desempleados/as inscritos en otro Servicio Público de Empleo autonómico.

Okupatutako langileak ezin izango dira prestakuntza-ekintzen % 40 baino gehiago izan.

La participación en las acciones formativas de trabajadores y trabajadoras ocupados/as no podrá superar el 40%.

5. artikulua.– Diru-laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

1.– Prestakuntza-ekintzen finantzaketa parte-hartzaile eta ordu bakoitzeko kostuaren araberakoa izango da, deialdi honen II. eranskinean aurreikusten diren modulu ekonomikoei jarraikiz.

1.– La financiación de las acciones formativas estará en función del coste por participante y hora de formación, según los módulos económicos previstos en el Anexo II de esta convocatoria.

Modulu ekonomikoak prestakuntza-ekintza emateko modalitatearen arabera antolatu dira (presentziala edo teleprestakuntza). Era berean, modulu ekonomiko bakoitza hiru zatitan banatu da: horietako bi zuzeneko kostuei dagozkie, langileenak (A) eta funtzionamendukoak (B), eta hirugarrena zeharkako kostuei dagokie (C), zuzeneko kostuei buruzko baturaren % 10 aplikatuz kalkulatuta.

Se distingue el importe de los módulos económicos en función de la modalidad de impartición de la acción formativa, presencial o teleformación. Asimismo, cada módulo económico se compone de tres: dos de ellos relativos a costes directos, de personal (A) y funcionamiento (B), y un tercero relativo a costes indirectos (C), calculado aplicando el porcentaje del 10% sobre la suma de los módulos relativos a los costes directos.

Modalitate presentzialean emandako prestakuntza-ekintzetan, langileentzako zuzeneko kostuei buruzko modulu ekonomikoa beti biderkatuko da 15 parte-hartzaileren kopuruarekin.

En acciones formativas impartidas en la modalidad presencial, el módulo económico relativo a los costes directos de personal se multiplicará siempre por un número de 15 participantes.

Teleprestakuntzaren modalitatean emandako prestakuntza-ekintzetan, langileentzako zuzeneko kostuei buruzko modulu ekonomikoa 15 parte-hartzailerekin biderkatutako da 10 eta 20 ikasle arteko ekintzetarako, 25ekin 21 eta 30 parte-hartzaile artekoentzako eta 35ekin 30 parte-hartzaile baino gehiagorentzako ekintza programatuko balitz.

En las acciones formativas impartidas en la modalidad de teleformación, el módulo económico relativo a los costes directos de personal se multiplicará por 15 participantes para acciones entre 10 y 20 alumnos/as, por 25 para acciones entre 21 y 30 participantes y por 35 si se programa una acción para más de 30 participantes.

II. eranskinean jasotzen ez diren baina kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzen kasuan, aplikatuko zaie B modulua, II. eranskineko prestakuntza-espezialitateari dagokiona, lanbide-arlo, lanbide-eremu eta kualifikazio-mailaren arabera.

En caso de las acciones formativas con compromiso de contratación relativas a especialidades no incluidas en el Anexo II, se aplicará el módulo B correspondiente a la especialidad formativa del Anexo II con la que comparta Familia Profesional, Área Profesional y nivel de cualificación.

Azkenean aplikatu beharreko modulu ekonomikoek ezin izango dute gainditu, inola ere, martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretua garatzen duen martxoaren 7ko TAS 718/2008 Aginduan aurreikusitakoak. Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera zuzenduta dauden prestakuntza-ekintzen kasuan, gehieneko muga urriaren 10eko ESS/1897/2013 Aginduan jasotakoa da (Horren bidez garatzen da 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena). Ondorioz, azken modulua osatzen duten hiru moduluen batura araudi horietan aurreikusitakoa baino handiagoa balitz, araudian jasotako kopuruak aplikatuko dira.

En ningún caso los módulos económicos a aplicar finalmente podrán superar los previstos en la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y, en relación con las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. En consecuencia, en el supuesto de que la suma de los tres módulos que componen el módulo final a aplicar fuese superior a los previstos en las citadas normativas, se aplicarán estos últimos.

2.– Edozein kasutan, erakunde onuradunek ezingo dute prestakuntza-ekintzengatik milioi 1 euro baino gehiago jaso lurralde historiko batean bakarrik jarduten badira eta 2 milioi euro baino gehiago jaso lurralde batean baino gehiagotan jarduten badira. Diru hori 1.4.b) artikuluko azalpenak ezarritako baliabide ekonomikoena da, eta azalpenaren helburua 3.3.b) artikuluan aipatutako prestakuntza-ekintzak egitea da (kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak ez diren beste prestakuntza-ekintza batzuk).

2.– En cualquier caso, ninguna entidad beneficiaria podrá recibir, por el conjunto de las acciones formativas más de 1 millón de euros cuando únicamente actúen en un Territorio Histórico y más de 2 millones cuando actúen en más de un Territorio, de los recursos económicos previstos en el artículo 1.4.b) por el concepto para el que están destinados, esto es, por la realización de las acciones formativas a que se refiere el artículo 3.3.b) (otras acciones formativas que no sean acciones formativas con compromiso de contratación).

3.– Ekintzak osotasunean edo partzialki finantzatuko dira. Azken kasu horretan, eman beharreko espezialitateko modulu ekonomikoaren gainerakoa osatu arteko zenbatekoa emango da, beste erakunde publiko edo pribatu batek ere finantzaketa ematen duenean, finantzaketa hori nahikoa bermatua dagoenean.

3.– Las acciones se financiarán en su totalidad o parcialmente, por la cuantía económica restante hasta cubrir en su totalidad el módulo económico de la especialidad a impartir, cuando exista cofinanciación por parte de otras entidades públicas o privadas en los supuestos en que dicha cofinanciación esté suficientemente garantizada.

6. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honek aipatzen dituen diru-laguntzen eskaerak modu elektronikoan izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzarako aplikazio informatikoaren bidez (LAN-F). Aplikazio honetarako sarbiderik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbideren web-orriaren bidez eskatu ahalko dute (www.lanbide.euskadi.eus).

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LAN-F). Aquellas entidades o empresas que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus

2.– Diru-laguntza eskatzen den prestakuntza-ekintza bakoitzeko eskaera bat aurkeztu beharko da, eta horietako bakoitzak administrazio-espediente bat osatuko du.

2.– Se presentará una solicitud por cada acción formativa a impartir por la que se solicita subvención, conformando cada una un expediente administrativo.

3.– Diru-laguntzaren eskaerarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

3.– Junto con la solicitud de subvención se aportará la siguiente documentación:

3.1.– Oro har:

3.1.– Con carácter general:

a) Eskaera egiten duen enpresa edo erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena. Bertan, diru-laguntza eskatzen duten prestakuntza-plana egiteko giza baliabideak eta materialak dituztela bermatuko dute, edo diru-laguntzaren esleipenaren ondoren horiek izateko konpromisoa hartu beharko dute, prestakuntza-ekintzak hasten direnerako. Gainera, prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzak egiteko plangintza ere jasoko da, denborari eta logistikari dagokionez, eta erakundeak dituen edo izango dituen instalazioak eta giza baliabideak zehaztuko dira, prestakuntza-ekintzak egiteko erabiliko direnak.

a) Declaración responsable del representante legal de la empresa o entidad solicitante sobre la disposición de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo el plan de formación para el que se solicita la ayuda o el compromiso de disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa, que contenga la planificación temporal y logística de la impartición de las acciones formativas que compongan el plan formativo, detallando las instalaciones y recursos humanos de los que disponga o dispondrá la entidad y que se destinarán a la ejecución de las acciones formativas.

b) Enpresa edo erakunde eskatzailearen identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.

b) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la empresa o entidad solicitante.

c) Teleprestakuntzaren modalitatean emandako profesionaltasun-ziurtagirietarako prestakuntzaren kasuan, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 12 bis artikuluak aipatzen duen hitzarmena.

c) Para la formación asociada a los certificados de profesionalidad impartida en la modalidad de teleformación, en su caso, acuerdo o convenio a que hace referencia el artículo 12 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

3.2.– Prestakuntza-ekintzak kontratazio-konpromisoarekin:

3.2.– Acciones formativas con compromiso de contratación:

a) Parte-hartzaileetako batzuk edo guztiak kontratatzeko konpromisoa hartzen duen enpresaren ziurtagiria, egingo duen kontratazio-maila zehazten duena (LAN-F aplikazioan emandako ereduaren arabera); edo enpresa-taldearen ziurtagiria, egingo duen kontratazio-maila zehazten duena (LAN-F aplikazioan emandako ereduaren arabera), taldeko kide den eta kontratazioak egingo dituzten enpresarekin edo enpresekin duen akordioa aurkeztuz; edo egiaztatuta eta/edo dagokion prestakuntza-erakundeen erregistroan inskribatuta dagoen prestakuntza-erakundearen ziurtagiria, egingo duen kontratazio-maila zehazten duena (LAN-F aplikazioan emandako ereduaren arabera), kontratazioak egingo dituzten enpresarekin edo enpresekin sinatutako hitzarmena edo akordioa aurkeztuz.

a) Certificado de la empresa que adquieran el compromiso de contratación de parte o la totalidad de las personas participantes, detallando el grado de contratación a realizar (según modelo facilitado en la aplicación LAN-F) o certificado de la asociación de empresas, aportando el acuerdo suscrito con la empresa o empresas asociadas que vayan a realizar las contrataciones, detallando el grado de contratación a realizar (según modelo facilitado en la aplicación LAN-F) o certificado de la entidad de formación acreditada y/o inscrita en el correspondiente Registro de entidades de formación, aportando el convenio o acuerdo suscrito con una o varias empresas que vayan a efectuar las contrataciones, detallando el grado de contratación a realizar (según modelo facilitado en la aplicación LAN-F).

b) Prestakuntza-proiektuaren memoria, LAN-F aplikazioan emandako ereduaren araberakoa eta honako hauek bilduko dituena:

b) Memoria del proyecto formativo, según modelo facilitado en la aplicación LAN-F, que contenga:

– Enpresaren jarduerarekin lotura duen prestakuntza egiteko eta ondoren horren parte-hartzaileak kontratatzeko beharra azaltzen duen txosten arrazoitua, honako hauek jasoko dituena:

– Informe motivado de necesidad de realización de la formación en relación con la actividad de la empresa y posterior contratación de los participantes en la misma en el que se hará constar:

– Ikasleen profila (prestakuntzaren hartzaileen ezaugarriak eta betekizunak).

– Perfil de los alumnos (características y requisitos de los destinatarios de la formación).

– Egingo den kontratu mota eta horren iraupena.

– Tipo de contrato a realizar y duración del mismo.

– Ikasleak kontratatuko dituzten lotutako lanpostuak eta lanbide-kategoria, baita lan-zentroaren kokapena ere.

– Ocupación relacionada y categoría profesional en la que van a ser contratados los alumnos, así como la ubicación del centro de trabajo.

– Hala balegokio, lanekoak ez diren praktiken planaren deskribapena.

– Descripción, si procede, del plan de prácticas no laborales a desarrollar.

c) Prestakuntza-ekintza kontratatzen bada, kontratazio-proposamena (hiru eskaintza eskatzea eta azken hautaketa justifikatu behar ditu), baita Lanbideri aurretiaz egindako baimen-eskaera ere, 12. artikuluko 13. atalean jasotako kasuetan.

c) En el supuesto de contratación de la acción formativa, propuesta de contratación justificando, en su caso, la solicitud de tres ofertas y la elección final, así como solicitud de autorización previa a Lanbide en los casos previstos en el apartado 13 del artículo 12.

Dokumentazio hori ondoren ere aurkeztu ahalko da, baina prestakuntza-ekintza hasi baino lehen.

Esta documentación podrá presentarse en un momento posterior, siempre antes del inicio de la acción formativa.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egindako txostena, 3.3.a).1. artikuluan adierazitako izapidearen emaitzari buruzkoa. Txosten horrek eman nahi den prestakuntza duten eta izena emanda dauden langabeen urritasuna egiaztatu beharko du.

d) Informe expedido por la Oficina de Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo relativo al resultado del trámite a que hace referencia el artículo 3.3.a) 1.º, que acredite la insuficiencia de personas inscritas como desempleadas con la formación que se pretende impartir.

3.3.– Gainerako prestakuntza-ekintzentzat, hala behar denean, balorazio-irizpideak egiaztatzeko:

3.3.– Para el resto de Acciones Formativas, cuando proceda, a los efectos de acreditar los criterios de valoración:

a) 8.1 artikuluaren b.2 atalean aurreikusten den balorazio-irizpideak aipatzen dituen sari edo egiaztagiri ofizialen kopia.

a) Copia de reconocimientos o acreditaciones oficiales a que hace referencia el criterio de valoración previsto en el apartado b.2 del artículo 8.1.

Ez da beharrezkoa izango horiek aurkeztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan erregistratutako enpresaren edo prestakuntza-erakundearen datuetan dagoeneko jasota badaude. Eskarian adierazi beharko da egoera hori.

No será preciso presentarlas si ya estuvieran recogidas en los datos de empresa o la entidad de formación registrados en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, indicándolo así en la solicitud.

b) Enpleguaren eta prestakuntzaren arloetan erakundeak lortu edo sinatu dituen proiektu edo hitzarmenen diru-laguntzak emateko ebazpenen kopiak (horiei egiten die erreferentzia 8.1 artikuluko b.3 atalak).

b) Copia de las resoluciones de concesión de subvenciones a proyectos o convenios que una entidad haya obtenido o suscrito en materia de empleo y formación, a los que hace referencia el criterio de valoración previsto en el apartado b.3 del artículo 8.1.

c) Balorazio-irizpideak aipatzen dituen laguntzen deialdien babespean prestatutako pertsona kopuruaren ziurtagiria, deialdien kudeaketa-administrazioak egindakoa. Balorazio-irizpide hori 8.1 artikuluaren b.5.2 atalean jasota dago.

c) Certificación del n.º personas formadas al amparo de las convocatorias de ayudas a que hace referencia el criterio de valoración previsto en el apartado b.5.2 del artículo 8.1, expedido por la Administración gestora de las convocatorias.

d) Dagokionean, sozietate-talde bateko kidetza egiaztatzeko dokumentazioa, 8.1.B artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

d) En su caso, documentación que acredite la pertenencia a un grupo de sociedades, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 8.1 B.

e) 8.1 artikuluan zehaztutako balorazio-irizpideak egiaztatzeko enpresa edo erakunde eskatzaileak egokia dela uste duen beste edozein dokumentazio.

e) Cualquier otra documentación que la empresa o entidad solicitante considere de interés para la acreditación de los criterios de valoración previstos en el artículo 8.1.

4.– Profesionaltasun-ziurtagiri oso bat emateko diru-laguntzaren eskaeran, erakundeak baimena eman ahalko dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari. Horrela, diruz laguntzen badute, erakunde autonomoak ziurtagiri hori banandu ahalko du ziurtagiriak dituen modulu beste lotutako prestakuntza-ekintzatan, etengabeko prestakuntza sustatzeko. Hori 12.2 artikuluan jasotako baldintzei jarraituz egingo da.

4.– En la solicitud de subvención para la impartición de un certificado de profesionalidad completo, la entidad podrá autorizar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para que, en el caso de ser finalmente subvencionado, el organismo autónomo pueda disociarlo en tantas acciones formativas vinculadas como módulos contenga el certificado de profesionalidad, en aras a potenciar el aprendizaje permanente, ejecutándose en los términos previstos en el artículo 12.2.

5.– Eskaerak ez baditu baldintza guztiak betetzen, enpresa edo erakunde interesdunari jakinaraziko zaio 10 laneguneko epea duela, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean zenbatzen hasita, izandako hutsune edo akatsa konpontzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko. Hori egingo ez balu, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, horretarako beharrezkoa den ebazpena eman eta gero.

5.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la empresa o entidad interesada para que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto o acompañe los documentos preceptivos. De no hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

6.– Diru-laguntzarako eskabideak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da, eta honako hauetan amaituko da:

6.– El plazo para la presentación de solicitudes de subvención comenzará el día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará:

a) Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen eskabideen kasuan (3.3.a artikulua), 2017ko urriaren 31n.

a) Para las solicitudes de ayudas para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación (artículo 3.3.a), el día 31 de octubre de 2017.

b) Gainerako prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen eskabideen kasuan (3.3.b artikulua), 2017ko irailaren 14an. Hala ere, epe horren barruan, 7.2.2.1 artikuluan, bi ondoz ondoko hautaketa-prozedura aurreikusten dira.

b) Para las solicitudes de ayudas para la realización del resto de acciones formativas (artículo 3.3.b), el día 14 de septiembre de 2017, si bien, dentro de este plazo, se prevén en el artículo 7.2.2.1 dos procedimientos de selección consecutivos.

7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzak du prozedura izapidetzeko eskumena, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak, berriz, ebaztekoa.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos y el órgano competente para resolver el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Honako hau izango da diru-laguntzak esleitzeko prozedura, prestakuntza-ekintzen tipologiaren arabera:

2.– El procedimiento de concesión de subvenciones será diferente, según la tipología de las acciones formativas:

2.1.– Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan (3.3.a artikkulua):

2.1.– En el supuesto de las acciones formativas con compromiso de contratación (artículo 3.3.a):

2.1.1.– Esleipen-prozedura segidako konkurrentzia izango da.

2.1.1.– El procedimiento de concesión será de concurrencia sucesiva.

Eskatzaileek deialdi honetan zehaztutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen denean, ordenan emango dira diru-laguntzak, espedientea amaitua dagoen momentuaren arabera, jarduera horietarako deialdi honen 1.4 artikuluaren a) letran definituta dagoen diru-zuzkidura agortu arte.

Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos en esta convocatoria, se concederán ordenadamente, en función del momento en que el expediente esté completo, hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria prevista para estas actuaciones en el apartado a) del artículo 1.4 de esta convocatoria.

Hasierako aurrekontua eta horren zabalpen posiblea agortzen direnean, geratzen diren eskaerei ezezkoa emango zaie, eta EHAAn emango da horren berri, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

Agotada la dotación presupuestaria inicial y su posible ampliación, se denegarán las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.1.2.– Ebazpenak eman eta jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, eskaera Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erregistroan sartzen den egunetik aurrera zenbatuta. Epe hori igarota, enpresa edo erakunde interesdunari jakinarazpenik egin ez bazaio, diru-laguntza onartutzat joko da.

2.1.2.– El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de cuatro meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, transcurrido el cual sin haber notificado resolución alguna a la empresa o entidad interesada se entenderá estimada la solicitud de subvención.

2.2.– Gainerako prestakuntza-ekintzen kasuan (3.3.b artikulua):

2.2.– En el supuesto del resto de acciones formativas (artículo 3.3.b):

2.2.1.– Diru-laguntzak prozedura irekiaren bitartez esleituko dira. Horretarako, elkarren segidako bi hautaketa-prozedura aurreikusten dira, eta horietako bakoitzean lehia-prozeduraren bidez ebatziko dira eskaerak, denbora-tarte jakin batean aurkeztu diren eskaeren artean, kronograma honi jarraikiz:

2.2.1.– El procedimiento de concesión será el de convocatoria abierta, en el que se prevén dos procedimientos de selección sucesivos, resolviendo cada uno de ellos mediante el régimen de concurrencia competitiva en relación con las solicitudes presentadas en un determinado periodo temporal, según este cronograma:

– Lehen prozedura: deialdi hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik 2017ko maiatzaren 12ra arte aurkeztutako eskaerak.

– Primer procedimiento: solicitudes presentadas desde el día siguiente a la publicación en el BOPV de esta convocatoria hasta el día 12 de mayo de 2017.

– Bigarren prozedura: 2017ko maiatzaren 13tik 2017ko irailaren 14ra arte aurkeztutako eskaerak.

– Segundo procedimiento: solicitudes presentadas del día 13 de mayo al día 14 de septiembre de 2017.

2.2.2.– Eskaerak aztertu eta ebaluatzeko izaera teknikoko ebaluazio-batzorde bat eratuko da. Batzorde horren kide izango dira Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzaren mendeko Enplegurako Lanbide Heziketaren Zerbitzuko arduraduna eta erakunde autonomo horren lurralde-bulegoetako arduradunak, edo horiek izendatzen dituzten ordezkariak.

2.2.2.– Con objeto de analizar y evaluar las solicitudes, se creará una comisión evaluadora de carácter técnico. Esta comisión estará formada por la persona responsable del Servicio de Formación Profesional para el Empleo de la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide y las personas responsables de las tres Oficinas Territoriales del citado organismo autónomo, o personas en las que estas deleguen.

2.2.3.– Bi prozeduretan, eskabideek deialdian parte hartzeko eskatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, ebaluazio-batzordeak balioetsiko ditu hurrengo artikuluan ezarritako irizpideei jarraituz, eta behin-behineko ebazpenaren proposamena egingo du. Hori Lanbideren web-orrian (www.euskadi.lanbide.eus) argitaratuko da, eta 5 egun balioduneko epea emango da erakunde interesdunek, LAN-F aplikazio informatikoaren bidez, alegazioak egiteko edo eskabideari uko egiteko.

2.2.3.– En cada uno de los procedimientos, una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria, la comisión evaluadora las valorará según los criterios previstos en el artículo siguiente y elaborará la propuesta de resolución provisional, que será notificada mediante su publicación en la web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus, concediendo un plazo de 5 días hábiles para que las entidades interesadas, a través de la aplicación informática LAN-F, puedan formular alegaciones o desistir de su solicitud.

Behin-behineko ebazpenaren proposamenak ez du onuradun gisa proposatutako erakundeen aldeko inolako eskubiderik sortzen.

Esta propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de las entidades propuestas como beneficiarias.

2.2.4.– Alegazioak aztertu ondoren, ebaluazio-batzordeak behin betiko ebazpenaren proposamena egingo du. Hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren (ebazpenerako erakunde eskuduna) zuzendari nagusiari jakinaraziko dio, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariaren bidez.

2.2.4.– Examinadas las alegaciones, la comisión evaluadora elaborará la propuesta de resolución definitiva de la que dará traslado al Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano competente para la resolución, a través del Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos.

2.2.5.– Behin betiko ebazpenetan eman nahi diren diru-laguntzak jasoko dira, baloraziotik ondorioztatzen den lehentasun-hurrenkeran, diru-laguntzaren zenbatekoa adieraziz. Era berean, ukatutako diru-laguntzak ere jasoko dira, uko egiteko arrazoiak adieraziz. Ebazpenak prestakuntza-erakunde interesdunei jakinaraziko zaizkie Lanbideren web-orrian argitaratuz: www.lanbide.euskadi.eus.

2.2.5.– Las resoluciones definitivas recogerán las subvenciones que se propone conceder, según el orden de prelación resultante de la valoración, indicando el importe de subvención, así como aquéllas que se deniegan y los motivos de denegación y se notificarán a las entidades de formación interesadas mediante su publicación en la página web de Lanbide: www.lanbide.euskadi.eus

2.2.6.– Behin betiko ebazpenetan aurrekontu-kreditua falta delako ukatu diren eskaerak balorazio-irizpideak aplikatzetik sortzen den lehentasun-hurrenkeran zerrendatuko dira; horrela, erakunde onuradunetako batek diru-laguntzari uko egingo balio ebazpenaren jakinarazpenaren biharamunetik 10 egun balioduneko epean, lehentasun-hurrenkera horren araberako hurrengoari emango zaio diru-laguntza, betiere ukatutako diru-laguntza finantzatzeko nahikoa kreditu berreskuratzen bada.

2.2.6.– En las resoluciones definitivas, las solicitudes de subvención que hayan sido desestimadas por falta de crédito presupuestario aparecerán ordenadas según el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de valoración, de manera que, si alguna de las entidades de formación beneficiarias renunciase a la subvención en un plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la notificación de la resolución, se concederá la subvención a la siguiente, según tal orden de prelación, siempre que se haya liberado crédito suficiente para atenderla.

Prozedura hori errepikatuko da kreditua agortu arte, eta ezingo zaio, inola ere, diru-laguntza eman lehentasun-hurrenkeran diruz lagundu ezin den (kreditua nahikoa ez delako) eskabide baten atzean dagoen bati. Amaierako soberazko baliabide ekonomikoak hurrengo prozeduran erabiliko dira.

Se procederá de este modo sucesivamente hasta el agotamiento del crédito, sin que en ningún caso pueda concederse la subvención por una solicitud posterior en el orden de prelación a otra que no pueda atenderse por resultar insuficiente el crédito disponible. Los recursos económicos finalmente excedentarios se incorporarán al siguiente procedimiento.

Lehen prozeduran, ebazpena jakinarazten denetik 10 egun baino gehiago igarota diru-laguntzari berariaz uko egiten bazaio, ez da aurreko paragrafoan azaldutako prozedura egingo, eta askatutako kreditua bigarren prozeduran erabiliko da. Bigarren prozeduran, 10 egunak igaro osteko uko egiteek kreditua agortu arteko diru-laguntzak ematea eragin dezakete. Hori aurreko paragrafoan azaldutako prozedurari jarraituz egingo litzateke, mementoa kontuan hartuta hori egitea posible bada, deialdiaren baldintzekin eta aurrekontuan betearazteko baldintzekin bat etorriz.

En el primer procedimiento, si se renuncia de forma expresa a la subvención una vez transcurridos más de 10 días desde la notificación de la Resolución, no se seguirá el procedimiento descrito en el párrafo anterior sino que el crédito liberado se incorporará al segundo procedimiento. En el segundo procedimiento, renuncias posteriores a los 10 días podrán dar lugar a la concesión de subvenciones hasta el agotamiento del crédito, siguiendo el procedimiento descrito en el párrafo anterior, siempre que, por el momento en que se produzca, sea posible su ejecución atendiendo a las condiciones de la convocatoria y de ejecución presupuestaria.

2.2.7.– Gutxieneko balorazioa gainditzen duten eta lehen prozedurari dagozkion baliabide ekonomikoekin diruz lagundu ezin izan diren prestakuntza-ekintzek bigarren hautaketa-prozeduran parte hartuko dute aurkeztutako eskabide berriekin batera. Horretarako, ez da beste eskabide bat aurkeztu beharko, hori baloratzeko baldintzak mantentzen badira. Baldintza horiek LAN-F aplikazioaren bidez berretsi beharko dituzte artikulu honen 2.2.1 atalean ezarritako eskabideak aurkezteko epean.

2.2.7.– Aquellas acciones formativas que superen la valoración mínima y no hayan podido ser subvencionadas con los recursos económicos correspondientes al primer procedimiento, participarán en el segundo procedimiento de selección junto con las nuevas solicitudes presentadas. Para ello, no será preciso presentar nueva solicitud, siempre que se mantengan las condiciones que dieron lugar a su valoración, que tendrán que ratificar a través de la aplicación LAN-F dentro del plazo de presentación de solicitudes previsto en el apartado 2.2.1 de este artículo.

2.2.8.– Behin betiko ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa da, prozedura bakoitzean eskaerak aurkezteko lehen egunetik zenbatuta. Ebazpen bat espresuki jakinarazi gabe epe hori igarotzen bada, eskaera ukatu dela ulertuko da.

2.2.8.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva de cada uno de los procedimientos es de cuatro meses, contados desde la fecha de inicio de cada uno de los plazos de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

2.2.9.– Lehen prozedurako eskaerak finantzatzeko kredituaren zenbatekoa 27.000.000 eurokoa da. 1.4.b) artikuluan ezarritako gainerako aurrekontua bigarren prozeduran emateko laguntzetarako erabiliko da. Aurrekontu hori edo, hala badagokio, kontratazio-konpromisoa duen prestakuntzarako eskabideetarako erabilitako murriztapenetik ateratakoa izango da, 1.4 artikuluan aurreikusitako kasuan.

2.2.9.– El importe del crédito destinado a financiar las solicitudes correspondientes al primer procedimiento asciende a 27.000.000 euros. El resto de la dotación presupuestaria prevista para estas ayudas en el artículo 1.4.b) o la cantidad que resulte, en su caso, de su reducción para atender solicitudes de formación con compromiso de contratación, en el supuesto previsto en el artículo 1.4, se destinará a las ayudas a conceder en el segundo procedimiento.

Lehen prozedura ebatzi ondoren, horretara bideratutako kreditua ez bada agortu, aplikatu ez diren baliabide ekonomikoak bigarren prozeduran diru-laguntzak emateko bideratutako kredituan sartu ahalko dira.

Si una vez resuelto el primer procedimiento, no se hubiese agotado el crédito a él destinado, los recursos económicos no aplicados podrán formar parte del crédito destinado a la concesión de ayudas en el segundo procedimiento.

Kredituaren aldaketa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian jakinaraziko da (www.lanbide.euskadi.eus), zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez, berehala eta eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehenago.

De la modificación del crédito se dará publicidad en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, www.lanbide.euskadi.eus, mediante Resolución del Director General de forma inmediata y siempre antes de la finalización del plazo final de presentación de solicitudes.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenek amaitu egiten dute administrazio-bidea eta horien aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango da Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

3.– Las resoluciones del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

4.– Diru-laguntzak emateko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenean, espresuki aipatuko da, dagokionean, EGIFen finantzaketa, 2014-2020 aldirako programa eragilearen esparruan edo gazteen enplegurako 2014-2020 aldirako programa eragilearen esparruan.

4.– En las resoluciones del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por las que se concedan las subvenciones se hará mención expresa, en su caso, a la cofinanciación del FSE en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020 y Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

5.– Publizitate printzipioa betetzearren, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez, deialdi honen babespean emandako laguntzen onuradun diren erakundeen zerrenda argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, jasotako zenbatekoak eta EGIFen 2014-2020 aldirako programa eragilearen esparruan edo gazteen enplegurako 2014-2017 aldirako programa eragilearen esparruan jasotako finantzaketa espresuki adierazita.

5.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas, con mención a la cofinanciación por el FSE en el marco del Programa Operativo País Vasco 2014-2020 y/o Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2017.

8. artikulua.– Eskaerak baloratzeko irizpideak.

Artículo 8.– Criterios de valoración de las solicitudes.

1.– 3.3.b) artikuluan aipatzen diren prestakuntza-ekintzak baloratzeko, irizpide hauek erabiliko dira (III. eranskinean gehiago zehazten dira):

1.– Para la valoración de las acciones formativas a que se refiere el artículo 3.3.b), se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que son objeto de concreción en el Anexo III:

A.– Prestakuntza-ekintza prestakuntza-beharrentzako egokia izatea.

A.– Adecuación de la acción formativa a las necesidades de formación.

Gehienez ere 30 puntu lor daitezke.

Se valorará hasta un máximo de 30 puntos.

Horren helburua prestakuntza-ekintzak puntuazioaren bidez sailkatzea da, irizpide hauen arabera: prestakuntza-espezialitatea, familia profesionala, prestakuntza-maila, programaren tipologia eta prestakuntzaren zehaztasunak, egiaztagarria izan edo ez izan, emateko hizkuntza eta emateko modalitatearen lehentasunaren inguruko irizpideen arabera.

Su objeto es discriminar en puntuación las acciones formativas según criterios relacionados con la prioridad de la especialidad formativa, la familia profesional, nivel de cualificación, tipología de programa, a sus peculiaridades en cuanto a ser formación acreditable o no acreditable, lengua de impartición y modalidad de impartición.

Irizpide horiek lotuta daude Lanbidek egindako prestakuntza-beharren diagnostikoan antzemandako planifikazio-beharrekin. Diagnostiko hori Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2017 Dekretuaren babespean egin da, eta erakunde autonomo horren web-orrian argitaratu da.

Estos criterios tienen relación con las necesidades de planificación formativa detectadas en el Diagnóstico de necesidades formativas elaborado por Lanbide al amparo del artículo 15 del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la formación profesional para el empleo en Euskadi, publicado en la página web de este organismo autónomo.

Oinarrizko gaitasunak eta gaitasun transbertsalak eskuratzeko ekintzen kasuan, 7 puntu emango zaizkio a.1 irizpideari.

En el supuesto de las acciones formativas para la adquisición de competencias básicas y transversales se aplicará un valor de 7 puntos en el criterio a.1.

B.– Eskatzailearekin lotutako jardueraren adierazleak. Gehienez ere 60 puntu lor daitezke.

B.– Indicadores de actividad relacionados con el solicitante. Se valorará hasta un máximo de 60 puntos.

Horren helburua prestakuntza-ekintzak diru-laguntzaren eskatzailearen ibilbidearen arabera sailkatzea da. Eskatzailea sozietate-talde batekoa bada, taldeko erakundeen jarduera hartuko da kontuan, eta halakotzat joko da 1407/2013 Erregelamenduaren (EB) 2.2 artikuluan enpresa bakarraren definizioarekin bat datorrena, edo Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan ezarritako sozietate taldearen definizioarekin bat datorrena.

Su objetivo es la discriminación de las acciones formativas según la trayectoria de cada entidad formativa solicitante de subvención. En el supuesto de pertenencia a un grupo de sociedades, se considerará la actividad desarrollada por las distintas entidades englobadas en el grupo, entendiendo por tal aquel que responda a la definición de única empresa contenida en el artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 o de grupo de sociedades previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.

Erakunde beraren ekintza guztiek B atalean zehaztutako irizpideen arabera lortutako puntuazioa izango dute. Ibilbidea jarraian ezarritako irizpideen arabera kalkulatuko da.

Todas las acciones de una misma entidad llevarán una puntuación obtenida en base al cálculo de puntos derivados del conjunto de criterios señalados en el apartado B. La trayectoria será calculada según los subcriterios que se establecen a continuación.

Zenbait kasutan, baloratu beharreko datuak prestakuntza-erakundeari dagozkio, hura titularra den prestakuntza-zentro guztiei dagozkionak barne. Kasu horretan, (IFK) adieraziko da. Beste kasuetan, baloratu beharreko datuak banakako prestakuntza-zentroei dagozkie. Kasu horretan, (prestakuntza-zentroa) adieraziko da.

En algunos casos, los datos a valorar se refieren a la entidad de formación, incluyendo los relativos a todos los centros de formación de los que es titular. En este caso se indica (CIF). En otros supuestos, los datos a valorar son los de los centros de formación considerados individualmente. En este caso se indica (centro de formación).

b.1.– Sintesi-adierazlea: gehienez 10 puntu.

b.1.– Indicador de síntesis: hasta un máximo de 10 puntos.

Lehentasunez langabeei zuzendutako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-programazioetan prestakuntza-erakundeak (IFK) familia profesional bakoitzean lortu dituen gogobetetasun-tasen batez bestekoa. Horretarako, 2016an amaitutako programazioak hartuko dira kontuan, hasiera-urtea edozein izanik ere.

Media de las tasas de satisfacción de una entidad de formación (CIF) por familia profesional obtenida en las programaciones formativas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dirigidas a personas desempleadas, finalizadas en el año 2016, independientemente del año de programación e inicio de las mismas.

Lanbidek onartu eta lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzen diru-laguntzen deialdietan parte hartu ez duten prestakuntza-erakundeei 5 puntu emango zaizkie. Era berean, 5 puntu emango dira, adierazle hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik lortu ezin izan bada.

En el supuesto de entidades de formación que no hayan participado en las convocatorias, aprobadas por Lanbide, de ayudas de para la realización de acciones formativas dirigidas a personas desempleadas, se aplicarán 5 puntos. Igualmente se aplicarán 5 puntos, en el supuesto de que este indicador no haya podido ser obtenido por causa imputable a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b.2.– Ziurtagiri ofizialak: gehienez 7 puntu.

b.2.– Certificaciones oficiales: hasta máximo de 7 puntos.

Erakunde eskatzaileak (IFK) homologatutako estandar batzuk betetzen dituela egiaztatzen duten eta indarrean dauden sari edo ziurtagiri ofizialak, kalitatearekin, ingurumenarekin, laneko segurtasun eta osasunarekin, genero-berdintasunarekin eta euskararekin lotutakoak.

Conjunto de reconocimientos o acreditaciones oficiales que se encuentren en vigor vinculadas con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud laboral, la igualdad de género y euskera que acrediten el logro de unos estándares homologados por la entidad solicitante (CIF).

Kalitateari dagokionez, EFQM ereduan, Bikaintasunerako Konpromisoa kontuan hartuko da (200+), baita Europako Bikaintasuna ere (300+, 400+ y 500+). Foru-aldundiek, ministerioek edo beste administrazio batzuek emandako kalitatezko kudeaketaren arloko sari edo egiaztagiriak kontuan hartuko dira.

En relación con la calidad, en el modelo EFQM, se considerará también el Compromiso hacia la Excelencia (200+), además de la Excelencia Europea 300+, 400+ y 500+. Se considerarán los reconocimientos o acreditaciones de calidad en gestión emitidos por las Diputaciones, Ministerios u otras Administraciones.

Euskarari dagokionez, prestakuntza-erakundeak lortutako egiaztagiriak edo sariak kontuan hartuko dira, eta zentroaren irakasleek dituzten euskara tituluak ez dira kontuan hartuko.

En relación con el euskera, se considerarán las acreditaciones o reconocimientos obtenidos por la entidad de formación, no considerándose los títulos de euskera que posea el profesorado del centro.

b.3.– 2015, 2016 eta 2017ko enpleguaren eta prestakuntzaren arloko diru-laguntzak emateko ebazpenak edo indarrean dauden lankidetza-hitzarmenak, Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako Zuzendaritzak ez beste erakunde publiko edo pribatu batek zuzenean kudeatutakoak: gehienez 5 puntu.

b.3.– Resoluciones de concesión de ayudas a proyectos o convenios de colaboración en vigor con instituciones públicas o privadas, distintas de las gestionadas directamente por la Dirección de Formación para el Empleo de Lanbide, durante los años 2015, 2016 y 2017, en materia de empleo y formación: hasta un máximo de 5 puntos.

Prestakuntza-erakunde batek (IFK) arreta ematen dien kolektiboko pertsonen edo ekoizpen-sektoreen beharrei erantzuteko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lortu edo sinatu dituen proiektuentzako diru-laguntzak emateko ebazpenen edo hitzarmenen kopurua, Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritzak edo Hotebuzek (erakunde kolaboratzaile gisa) edo beste erakunde edo organo batek kudeatutakoa, hala nola: Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak (edo Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturena), Hezkuntza Sailak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, baita beste Administrazio Publiko batzuekk edo enpleguaren eta prestakuntzaren arloko beste Administrazio Publiko batzuek ere, enplegu-zerbitzu publikoak barne (sektoreko enpresen elkarteak eta abar.).

Número de resoluciones o convenios de concesión de subvenciones a proyectos que una entidad de formación (CIF) haya obtenido o suscrito con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y gestionadas por la Dirección de Activación Laboral o por Hobetuz como entidad colaboradora o con otras instituciones u órganos, tales como el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad (o Desarrollo Económico e Infraestructuras), el Departamento de Educación, o el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, así como con otras Administraciones Públicas Vascas o con otras Administraciones Públicas en materia de empleo y formación, incluidos otros Servicios Públicos de Empleo, así como asociaciones sectoriales de empresas, etc., en aras a dar respuesta a las necesidades derivadas del colectivo de personas o sectores productivos a los que atiende.

Horren harira, enpresek programatutako prestakuntza antolatzeko eta emateko moduko erakundea izateko hitzarmen edo kontratua kontuan hartuko da, baita lanean ari diren langileei zuzendutako prestakuntza-eskaintza emateko erakunde prestatzailearen eta enpresaburuen elkarte baten arteko hitzarmena edo kontratua ere.

Se considerará también, en este sentido, el convenio o contrato para ser entidad organizadora e impartidora de la formación programada por las empresas, así como el convenio o contrato celebrado entre la entidad formadora y una asociación empresarial para impartir formación de oferta de ocupados.

Ez dira kontuan hartuko lanekoak ez diren praktikak egiteko ezta funts publikoekin finantzatuta ez dauden prestakuntzak emateko prestakuntza-erakundeen eta enpresen arteko hitzarmen edo kontratuak.

No se tendrán en consideración los convenios o contratos suscritos entre una entidad de formación y empresas para realizar prácticas no laborales, así como para impartir formación a sus trabajadores no financiada con fondos públicos.

Estatuko deialdietan batera parte hartzeko helburuarekin elkartutako erakundeen arteko hitzarmenak ere ez dira kontuan hartuko. Bestalde, kontuan hartuko dira zentroen elkarteei emandako diru-laguntzen ebazpenak edo hitzarmenak, erakunde bakoitzari eman zaion zati proportzionala zehazten bada. Era berean, ez dira kontuan hartuko teleprestakuntzaren modalitatean saio presentzialak egiteko zentro elkartekideak izateko hitzarmenak.

Tampoco serán tenidos en cuenta los convenios entre entidades para asociarse con objeto de participar conjuntamente en convocatorias estatales, pero si se tendrán en cuenta las resoluciones o convenios de concesión de subvenciones a agrupaciones de centros siempre que se determine la parte proporcional que ha sido concedida a cada entidad. Igualmente no se considerarán los convenios celebrados para ser centro asociado para realizar las sesiones presenciales en la modalidad de teleformación.

Hezkuntza-ituna kontuan hartuko da, baina ez da kontuan hartuko zikloak emateko baimena.

Se considerará la resolución del concierto educativo, pero no se considera la autorización para impartir ciclos.

b.4.– 2016ko langabeen prestakuntzari lehentasunez zuzendutako diru-laguntzen deialdiaren ekintza-lerro guztietan emandako diru-laguntzen betearazpen-maila. Adierazle horrek benetan hasitako prestakuntza-ekintzen eta onartutako prestakuntza-ekintzen arteko proportzioa neurtzen du:

b.4.– Grado de ejecución de las subvenciones concedidas en todas las líneas de actuación de la convocatoria de ayudas destinadas a la formación de personas prioritariamente desempleadas de 2016. Este indicador mide el porcentaje de acciones formativas efectivamente iniciadas respecto de las aprobadas:

– Onartutako ekintzen % 90 eta 100 artean: 3 puntu.

– Entre un 90 y un 100% de las acciones aprobadas: 3 puntos.

– Onartutako ekintzen % 80 eta 90 artean: 2 puntu.

– Entre un 80 y un 90% de las acciones aprobadas: 2 puntos.

– Onartutako ekintzen % 70 eta 80 artean: puntu bat.

– Entre un 70 y un 80% de las acciones aprobadas: 1 punto.

– Onartutako ekintzen % 70 baino gutxiago betetzea: 0 puntu.

– Menos de un 70% de ejecución de las acciones aprobadas: 0 puntos.

b.5.– Prestakuntza emateko erakunde eskatzaileak egiaztatzen duen gaitasuna: gehienez 35 puntu.

b.5.– Solvencia de impartición acreditada por la entidad solicitante: hasta un máximo de 35 puntos.

Irizpide hauen arabera kalkulatuko da:

Se calculará en base a los siguientes subcriterios:

b.5.1.– Gehienez 10 puntu: langabeei lehentasunez zuzendutako eskaintza finantzatzeko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako laguntzen deialdietan prestakuntza-erakunde (IFK) bakoitzak prestatutako pertsona-kopurua. 2013, 2014, 2015 eta 2016ko programazioetako ekintzen batez bestekoa hartuko da kontuan.

b.5.1.– Hasta un máximo de 10 puntos: número de personas formadas por cada entidad (CIF) al amparo de convocatorias de ayudas aprobadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo destinadas a financiar la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas desempleadas. Se considerará la media de las acciones de las programaciones de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

b.5.2.– Gehienez 5 puntu: Enplegurako prestakuntzaren alorrean lehentasunez langabeei zuzendutako ekintzak egiten dituzten beste administrazio batzuen laguntza-deialdietan edo horiekin sinatutako hitzarmenen ondorioz prestatutako pertsona-kopurua, prestakuntza-erakundeak (IFK) kalkulatutakoa. Ez dira kontuan hartuko haien ardura duen erakundearentzako prestakuntza-planak egiten dituzten prestakuntza-erakunde publikoen datuak. 2013, 2014, 2015 eta 2016ko programazioetako ekintzen batez bestekoa hartuko da kontuan.

b.5.2.– Hasta un máximo de 5 puntos: n.º personas formadas al amparo de convocatorias de ayudas de otras Administraciones que desarrollen actuaciones en el ámbito de la formación para el empleo o de convenios suscritos con las mismas, dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, calculado por entidad de formación (CIF). No se considerarán los datos de las entidades de formación públicas que desarrollen los planes formativos de la institución de la que dependan. Se considerará la media de las acciones de las programaciones de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

Kontuan hartuko dira ekimen pribatuko profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratutako ekintzetan prestatutako pertsonak.

También se considerarán las personas formadas en las acciones conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad de iniciativa privada.

Ez dira kontuan hartuko lanean ari diren langileei lehentasunez zuzendutako deialdietan parte hartu duten langabeak.

No se tendrán en consideración las personas desempleadas que hayan participado en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas ocupadas.

b.5.3.– Gehienez 10 puntu: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako Lehen Aukera eta Hezibi programen deialdietako parte-hartzaile kopurua. Lehen Aukeraren deialdian erakunde bakoitzak 2014an, 2015ean eta 2016an jasotako eta kudeatutako pertsonen kopuruak batuko dira. Hezibi programan, modalitate horretan 2013an, 2014an, 2015ean eta 2016an Lanbidek diruz lagundutako prestakuntza-ekintza bat egiten zuten pertsona-kopurua hartuko da kontuan. Irizpide honen balioa prestakuntza-erakunde (IFK) bakoitzak kalkulatu beharko du.

b.5.3.– Hasta un máximo de 10 puntos: n.º personas participantes en convocatorias de los programas Lehen Aukera y Hezibi aprobadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. En la convocatoria de Lehen Aukera se sumará el número de personas captadas y el número de personas gestionadas por cada entidad en los años 2014, 2015 y 2016. En el programa Hezibi, se sumará el n.º de personas que cursaron una acción formativa subvencionada de Lanbide en esta modalidad en los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Este subcriterio será calculado por cada entidad de formación (CIF).

b.5.4.– Langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak finantzatzeko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2015eko diru-laguntzen deialdian emandako espezialitate bereko prestakuntza-ekintzen enplegagarritasun-tasa, prestakuntza-erakundearen (IFK) arabera kalkulatuta, deialdi honen II. eranskinean programagarri gisa argitaratutako prestakuntza-espezialitate bakoitzean: gehienez 10 puntu.

b.5.4.– Índice de empleabilidad de las acciones formativas de la misma especialidad impartidas en la convocatoria de ayudas del año 2015 de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo destinada a la financiación de acciones formativas dirigidas a personas desempleadas, calculado en base a la entidad de formación (CIF), en cada especialidad formativa publicada como programable en el Anexo II de esta convocatoria: hasta un máximo de 10 puntos.

Honela kalkulatuko da: (Prestakuntzako arrakasta-tasa x p1) + (Besteren konturako laneratzearen tasa x p2) + (Parte-hartze anitzeko tasa x p3), non:

Entendido como: (Tasa de éxito formativo x p1) + (Tasa de inserción por cuenta ajena x p2) + (Tasa de multiparticipación x p3), donde:

– Prestakuntza-ekintzaren arrakasta-tasa: Prestakuntza emaitza positiboarekin amaitzen duten pertsonen kopurua, prestakuntza-ekintza hasi duten guztizko parte-hartzaile kopuruaren gainean.

– Tasa de éxito formativo de la acción formativa: n.º de personas que concluyen la formación con resultado positivo sobre el total de participantes que inician la acción formativa.

– Besteren konturako laneratzearen tasa: Prestakuntza-ekintza amaitu eta sei hilabeteren barruan besteren konturako kontratu bat lortu duten pertsonen kopurua.

– Tasa de inserción por cuenta ajena: n.º de personas que finalizan la acción formativa y que han obtenido un contrato por cuenta ajena iniciado dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la acción formativa.

– Parte-hartze anitzeko tasa: Prestakuntza-ibilbide bat egiten duten pertsonen kopurua; hau da, lehenengo prestakuntza-ekintza bigarren batekin lotzen duten pertsonen kopurua ikastaroa amaitu ondorengo hamabi hilabeteetan.

– Tasa de multiparticipación: n.º de personas que realizan un itinerario formativo, es decir que, concatenan una segunda acción formativa para el empleo en los doce meses siguientes a la finalización del curso.

– p1, p2 eta p3 espezialitatearen kualifikazio-mailarekin lotuta kalkulaturiko tasa bakoitzari emandako pisuari dagozkio.

– p1, p2 y p3, corresponde al peso dado a cada una de las tasas calculadas en relación al nivel de cualificación de la especialidad.

Tasa horiek prestakuntza-espezialitateen kualifikazio-mailaren arabera haztatzen dira. Horrela, beheko mailetan (0 maila eta 1. maila) modu positiboan amaitzea saritzen da, laneratzearen gainetik, eta maila altuenean (3.a) laneratze-tasaren pisua handitzen da. Parte-hartze anitzeko tasan 2. mailan parte hartzea saritzen da.

Estas tasas se ponderan de forma diferente dependiendo del nivel de cualificación de las especialidades formativas. Así, en los niveles inferiores (0 y 1) se prima la finalización positiva de la formación por encima de la inserción laboral, mientras que en el nivel más alto (3) el peso de la tasa de inserción se incrementa. En la tasa de multiparticipación se prima la participación en el nivel 2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Prestakuntza-erakundeek aipatutako 2015eko Lanbideren deialdian diruz lagundutako prestakuntza-espezialitatea eman izan ez balute, 5 puntu emango dira

En el supuesto de que las entidades de formación no hubiesen impartido la especialidad formativa subvencionada en la convocatoria de Lanbide de 2015 señalada, se aplicarán 5 puntos.

C.– Eskualdearen araberako haztapen-irizpideak.

C.– Criterio de ponderación comarcal.

Atal honetan erabilitako irizpidearen helburua eskualdeen arteko programaren oreka bilatzea da, diruz laguntzeko prestakuntza-ekintzen artean. Hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egindako eta web-orrian argitaratutako «Euskal autonomia erkidegoko enplegurako prestakuntza-beharren diagnostikoa lanbide heziketaren esparruan: espezialitate programagarriak» dokumentuaren arabera egingo da. Horrela, prestakuntza-espezialitate jakin bat lurralde historiko bakoitzeko gutxienez hiru eskualdetara zabaltzea bermatu nahi da, hori gertatu ahal izateko nahikoa eskaera badago.

El objeto del criterio empleado en este apartado es el de procurar el equilibrio comarcal de la programación entre las diferentes acciones formativas a subvencionar, en base al «Diagnóstico de necesidades formativas en el ámbito de la formación profesional para el empleo en el País Vasco: especialidades programables», elaborado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y publicado en su página web, de forma que se garantice que la oferta formativa de una determinada especialidad formativa se extienda como mínimo a tres comarcas diferentes dentro de cada Territorio Histórico, siempre que existan solicitudes que lo hagan posible.

Irizpide hori aplikatzeko, honela jardungo da:

Para la aplicación de este criterio se procederá de la siguiente manera:

Lehenengoa.– A eta B irizpideak aplikatuz eskaerak balioetsi eta ordenatu ostean, eta, aurrekontu-mugak kontuan izanda, diruz lagundu beharreko prestakuntza-eskaintza lortzen denean, prestakuntza-espezialitateak aztertuko dira eta lurralde historiko bakoitzeko gutxienez hiru eskualdetan ordezkaritzarik ez daukatenak hautemango dira; era berean, begiratuko da zer eskaintza dauden gainordezkatuta (hau da, prestakuntza-jarduera bat baino gehiago) eskualde batean edo bitan (eskualde saturatua).

Primero.– Una vez que hayan sido valoradas y ordenadas las solicitudes en aplicación de los criterios A y B y, teniendo en cuenta los límites presupuestarios, se haya obtenido la propuesta de oferta formativa a subvencionar, se analizarán las especialidades formativas y se detectará aquellas que no tengan representación en un mínimo de tres comarcas por cada Territorio Histórico y, sin embargo, se hallen sobrerrepresentadas (más de una acción formativa) en una o dos comarcas (comarca saturada).

Bigarrena.– Printzipioz, aurrekontu-kreditura iritsi ez den eskaerarik ba ote den begiratuko da, lurralde historiko bereko beste eskualde batean edo bitan ematen den prestakuntza-espezialitate berari dagokionik (segun eta hiruko gutxienekoa lortzeko bat edo bi falta diren).

Segundo.– Se comprobará la existencia de solicitudes a las que, en principio, no haya alcanzado el crédito presupuestario, relativas a la misma especialidad formativa en otra u otras dos comarcas diferentes de mismo Territorio (según falte una o dos para alcanzar el mínimo de tres).

Hirugarrena.– Diru-laguntza eskuratzeko lehentasuna izango du(te) aurreko bigarren puntuan adierazitako eskaerak edo eskaerek, saturatutako eskualde(et)an puntuazio okerrena lortu du(t)enaren aldean, lurralde historiko bereko hiru eskualdetan prestakuntza-ekintza bat diruz laguntzeko gutxienekora iritsi artean.

Tercero.– Tendrán prioridad para acceder finalmente a la subvención la o las solicitudes a que se refiere en punto Segundo anterior, por orden de puntuación, sobre la o las de peor puntuación de la comarca o comarcas saturadas, en el número necesario para alcanzar a subvencionar el mínimo de una acción formativa en tres comarcas diferentes del mismo Territorio Histórico.

III. eranskinean daude horretarako kontuan hartu beharreko eskualdeak zerrendatuta.

En el Anexo III se relacionan las comarcas a tener en cuenta a estos efectos.

2.– Berdinketa gertatuko balitz, b.5.4 balioespen-irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskaerak izango du lehentasuna. Berdinketak jarraituko balu, b.5.3 balioespen-irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskaerak izango du lehentasuna. Berdinketa hausteko azken irizpide gisa, b.1 balioespen-irizpidean puntuazio handiena lortu duena hartuko da aintzat.

2.– En el supuesto de empate, tendrá prioridad aquella solicitud con mayor puntuación en el criterio de valoración b.5.4. Si persistiese el empate, tendrá prioridad aquella con mayor puntuación en el criterio de valoración b.5.3. Como último criterio de desempate se aplicará el de mayor puntuación en el criterio de valoración b.1.

3.– Prestakuntza-ekintzek 30 puntu lortu beharko dituzte gutxienez A eta B ataletako adierazleen arabera diru-laguntza lortu ahal izateko. Irizpide horiek III. eranskinean daude zehaztuta. Diru-laguntza ukatu egingo da prestakuntza-ekintzak gutxieneko puntuazio hori lortzen ez badu.

3.– Las acciones formativas, para ser subvencionadas, deberán reunir un mínimo de 30 puntos obtenidos de su adecuación a los indicadores A y B especificados en el Anexo III. Cuando la misma no supere la puntuación indicada será desestimada.

9. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen hautaketa.

Artículo 9.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Prestakuntza ekintzetan parte hartuko duten pertsonen aurretiko hautaketa bat egingo du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ikastaroetan parte hartzeko hautagaien artean.

1.– La preselección de las personas participantes en las acciones formativas la realizará Lanbide-Servicio Vasco de Empleo entre las candidatas a participar en cada curso.

Hautagaiek honela parte hartu dezakete ikastaroan:

Las personas candidatas podrán proceder de las siguientes vías:

a) Ikastaroan parte hartzea eskatuz, bai Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren sareko bulegoren batean eskaera bat aurkeztuta, bai eskaera organismo autonomo honen webgunean beteta (www.lanbide.euskadi.eus). Prestakuntza-ekintzak, haietan izena emateko epea eta eskatzaileek bete behar dituzten sarbide-baldintzak adieraziko dira webgunean, bai eta prestakuntza-ekintza bakoitzaren xehetasunak eta ezaugarriak ere.

a) Solicitantes del curso, bien hayan realizado la solicitud presencialmente a través de la red de oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o bien a través de la página web de este organismo autónomo, www.lanbide.euskadi.eus, en la que se dará publicidad de las acciones formativas estableciendo el período de inscripción y los requisitos de acceso que deben reunir los y las solicitantes a las mismas, además de la descripción y características de cada acción formativa.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek ikastaroa egitea agindu diezaieke enplegu-eskatzaileei (eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen dutenei), haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.

b) Demandantes de empleo (y perceptores de la RGI) a los que los Servicios de Orientación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo hayan prescrito el curso dentro de su itinerario formativo.

c) Lanbidek enplegu-eskatzaileak deitu ditzake profesionaltasun-ziurtagiri bat osatzeko faltan dituzten prestakuntza-moduluez osatutako prestakuntza-ekintza bat egiteko.

c) Demandantes de empleo convocados por Lanbide para cursar una acción formativa conformada con los módulos formativos restantes para completar un certificado de profesionalidad.

2.– Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzetan, kontuan hartuko da prestakuntza-proiektuaren memorian enpresak adierazitako pertsonen profila, haren kontratazio-beharrekin bat datorrena. Memoria hori eskabidearekin batera aurkeztu behar da.

2.– En las acciones formativas con compromiso de contratación, se tendrán en cuenta el perfil de las personas indicadas por la empresa en la Memoria del proyecto formativo que ha de acompañar a la solicitud, que se corresponda con sus necesidades de contratación.

3.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan jasotako eskakizunak bete behar dituzte parte-hartzaileek, kualifikazio profesionalaren 2. eta 3. mailetarako. Era berean, prestakuntzako espezialitateen katalogoko prestakuntzako espezialitateei dagozkien beste prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, hautagaiek katalogoko espezialitate bakoitzarentzat ezarrita dauden eskakizunak bete behar dituzte.

3.– Para participar en acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, las personas han de reunir los requisitos de acceso recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, para los niveles 2 y 3 de cualificación profesional. Asimismo, para participar en otras acciones formativas relativas a especialidades formativas del catálogo de especialidades formativas, las personas candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo.

4.– Ikastaroetan parte hartzen duten ikasleen azken hautaketa enpresa edo erakunde onuradunak egingo du, Lanbidek igorritako hautagaien artean. Horretarako, prestakuntza emango duen erakundeak inskribatutako hautagaietarako sarbidea izango du lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-kudeaketarako aplikazioaren bidez (LANF). Erakundeak prestakuntza-ekintzak hasi aurretik eta dagozkion bermeekin egingo du hautaketa-prozesua.

4.– La selección final de los alumnos/as participantes en los cursos la llevará a cabo la empresa o entidad beneficiaria a partir de los/as de candidatos/as remitidos/as desde Lanbide. A estos efectos, la entidad impartidora podrá acceder desde el aplicativo de Gestión de la Formación (LANF) de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a los/as candidatos/as inscritos y realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio de las acciones formativas y con las debidas garantías.

Behar duten prestakuntza-ekintza guztietan hautaproba bat egingo da. Hori erakundearen instalazioetan egingo da eta aurrez Lanbiderekin adostu beharko da, ekintza behar bezala aprobetxatzen dela ziurtatzeko eta kualifikazio-ekintzen helburuak lortzeko ezinbestekoak diren aurretiazko ezagutzen maila erreala zehazteko. Proba hori LAN-F aplikazioaren dagokion atalean erantsiko da.

Se incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección que se efectuará en sus instalaciones, previamente consensuada con el personal técnico de Lanbide, con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones cualificantes. Dicha prueba se anexará en el apartado correspondiente del aplicativo LANF.

5.– Prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileak aukeratzeko hautaproba hori egin eta gero, proba egin behar denean, eta etengabeko prestakuntza sustatze aldera, honela jokatuko da, kontratatzeko konpromisoa duten ekintzen kasuetan salbu:

5.– Una vez realizada, en su caso, la prueba, y con objeto de fomentar el aprendizaje permanente, para la selección de las personas participantes en las acciones formativas, excepto en aquellas con compromiso de contratación, se procederá de la siguiente manera:

a) Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prestakuntza-ibilbideak:

a) Itinerarios formativos de certificados de profesionalidad:

1.– Profesionaltasun-ziurtagiri oso bat ematen bada, 12.2 artikuluan ezarritako baldintzetan banandu gabe, egiaztatutako prestakuntza-modulurik ez duten pertsonek bakarrik parte hartu ahalko dute.

1.º Si se imparte un certificado de profesionalidad completo, sin disociarlo en los términos previstos en el artículo 12.2, solo podrán participar las personas que no tengan ningún módulo formativo acreditado.

2.– Modulatutako profesionaltasun-ziurtagiri bat programatzen denean, 12.2 artikuluaren arabera, Lanbidek jakitera emango ditu profesionaltasun-ziurtagiria osatzen duten prestakuntza-ekintzen multzoa zerbitzuen eskaintza bakar baten bidez. Horrela, ibilbide osoa osatzen duten edozein prestakuntza-ekintzatan parte hartzeko hautagaien poltsa bat eratuko du. Prestakuntza-ekintzan izena emateko epea ixten denean, hautagai bakoitzaren prestakuntza-kontua kontsultatu ondoren, hautagaiak ziurtagiria osatzen duten moduluei dagozkien prestakuntza-ekintzetan taldekatuko dira. Prestakuntza-ekintza bakoitzeko parte-hartzaileen azken hautaketarako, horrela jardungo da:

2.º Cuando se programe un certificado de profesionalidad modulado, según el artículo 12.2, Lanbide procederá a publicitar el conjunto de acciones formativas que componen el certificado de profesionalidad mediante una única oferta de servicios, conformando una bolsa de posibles candidatos a participar en cualquiera de las acciones formativas que componen el itinerario completo. Una vez cerrado el plazo de inscripción en la acción formativa, se procederá, previa consulta de la cuenta formación de cada candidato, a agrupar a los mismos, en las diferentes acciones formativas correspondientes a los módulos que conforman el certificado. Para la selección final de los participantes en cada una de las acciones formativas se procederá de la siguiente manera:

– Profesionaltasun-ziurtagiriaren lehen moduluari dagokion lehen prestakuntza-ekintzan, inolako egiaztagiririk ez duten pertsonen proportzioa % 50 izango da. Gainerako % 50a profesionaltasun-ziurtagiriaren moduluren bat egiaztatuta duten pertsonekin osatuko da, eta lehentasuna emango zaie lehen prestakuntza-ekintza hau bakarrik falta zaien pertsonei. Bi kategorietakoren batean nahikoa hautagairik ez balego, adierazitako proportzioa aldatu ahalko da parte hartzen duten pertsonen ezaugarrien arabera, taldea osatu arte.

– En la primera acción formativa correspondiente al primer módulo del certificado de profesionalidad, la proporción de personas que no tengan ninguna acreditación será del 50%. El otro 50% se completará con personas que tengan algún módulo acreditado del certificado de profesionalidad, dando prioridad a las personas a la que solo les falte esta primera acción formativa. En el caso de que en alguna de las dos categorías, no hubiese suficientes candidatos/as, la proporción indicada podrá variarse en base a las características de las personas participantes, hasta conformarse el grupo.

– Gainerako prestakuntza-ekintzetan lehentasuna izango dute aurre-aurreko modulua amaitu duten eta prestakuntza-ekintza egin nahi duten pertsonek. Bigarrenik, ekintzari dagokion modulua bakarrik falta zaien pertsonak, ibilbidea bete dezaten eta profesionaltasun-ziurtagiria lor dezaten. Eta hirugarrenik, gainerako pertsonak, dituzten egiaztagirien kopuruaren arabera. Lehentasuna izango dute profesionaltasun-ziurtagiria lortzetik hurbilen dauden pertsonek.

– En el resto de acciones formativas tendrán prioridad las personas que hayan concluido el módulo inmediatamente anterior y deseen cursar la acción formativa. En segundo término, las personas a las que solo les falte el módulo al que corresponde la acción, con objeto de que puedan concluir el itinerario y obtener el certificado de profesionalidad. Y en tercer lugar el resto de personas según el n.º de acreditaciones que tengan, dando prioridad a quien más cerca esté de obtener el certificado de profesionalidad.

3.– 12.3 artikuluari lotutako prestakuntza-modulu solteak programatzen direnean, lehen prestakuntza-ekintzan parte hartzeko lehentasuna izango dute prestakuntza-ibilbidea osatzeko helburuarekin prestakuntza-moduluren bat egiaztatuta duten pertsonek. Horien artean, lehentasuna izango dute profesionaltasun-ziurtagiriko gainerako moduluak gaindituta dituzten pertsonek. Lehenengoari lotutako gainerako prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, lehentasuna izango dute lehenengoan parte hartu duten pertsonek.

3.º Cuando se programen módulos formativos sueltos, vinculados en los términos del artículo 12.3, tendrán prioridad para participar en la primera acción formativa aquellas personas que tengan acreditado algún módulo formativo con el objetivo de que complementen su itinerario formativo. Entre ellas, tendrán prioridad las personas que tengan superados el resto de los módulos del certificado de profesionalidad. Para participar en el resto de acciones formativas vinculadas a la primera, tendrán prioridad las personas que han participado en la primera.

4.– Nahikoa emakume aritzen ez diren jarduera-arloei lotutako profesionaltasun-ziurtagirietan, lehentasuna izango dute emakumeek. Arlo horiek taula batean jasoko dira eta taula Lanbideren webgunean jarriko da (http://www.lanbide.euskadi.eus), deialdia argitaratzen den egun berean.

4.º En aquellos certificados de profesionalidad relativos a ámbitos de actividad en los que no exista suficiente presencia femenina, tendrán prioridad las mujeres. La tabla que contiene dichos ámbitos se publicará en la web de Lanbide, http://www.lanbide.euskadi.eus el mismo día de la publicación de la presente convocatoria.

b) Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera zuzenduta ez dauden prestakuntza-ibilbideak:

b) Itinerarios formativos de formación no dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad:

Ibilbide oso bati dagozkion prestakuntza-ekintzen kasuan, lehen ekintzan parte hartu duten pertsonek lehentasuna izango dute ibilbide horretako ondorengo faseetan parte hartzeko.

En el supuesto de acciones formativas vinculadas a un itinerario completo, las personas que han participado en la primera acción tendrán prioridad para incorporarse a las siguientes fases formativas de este itinerario.

6.– Prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, aurreko atalean deskribatu bezala, dagokien hautaproba gainditzen duten langabeen artean, kolektiboen araberako lehentasun batzuk ezarri dira, lehentasun-hurrenkera honetan:

6.– De entre las personas que reúnan los requisitos de acceso a la acción formativa y superen el proceso de selección descrito en el apartado anterior, se establece una prioridad por colectivos, en el siguiente orden de prelación:

a) Langabeak:

a) Personas desempleadas:

1. Lehenik eta behin, eta lehentasun-maila berberarekin, lan-merkatuan sartzeko arazo bereziak dituzten pertsonak, kualifikazio-maila txikia duten pertsonek lehentasuna izanik: 30 urte arteko gazteak; emakumeak, langabeen kolektiboan duten pisuaren proportzioan (langabeen % 54 emakumeak dira); luzaroko langabeak; 45 urtetik gorakoak; desgaitasuna duten pertsonak; langabezia-saria agortua duten eta berriz profesionalki gaitzeko PREPARA programan eta Enplegua Aktibatzeko Programan (EAP) parte hartzeagatik diru-laguntzak jasotzen dituzten pertsonak; Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren (GEA) eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) onuradun diren langabeak; eta terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak.

1.º En primer lugar, y en el mismo nivel de preferencia, las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, teniendo prioridad las personas con bajo nivel de cualificación: jóvenes de hasta 30 años; mujeres en una proporción equivalente a su peso en el colectivo de las personas prioritariamente desempleadas (54% del total de las personas en desempleo); parados/as de larga duración; mayores de 45 años; personas con discapacidad; perceptores de las ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (Plan PREPARA) y en el programa de Activación para el Empleo (PAE), personas prioritariamente desempleadas beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI) y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y afectados/as y víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

2. Bigarrenik, gainerako langabeak, orokorrean.

2.º En segundo lugar, resto de personas prioritariamente desempleadas, en general.

3. Hirugarrenik, etendurako Enplegua Erregulatzeko Espediente baten eraginpean dauden langabeak, ordutegiaren aldetik prestakuntza-ekintzara joan daitezkeenak.

3.º En tercer lugar, personas prioritariamente desempleadas sujetas a un ERE de suspensión, con disponibilidad horaria para asistir a la acción formativa.

b) Lana duten pertsonak.

b) Personas ocupadas.

1. Lehenik eta behin eta % 54ra arte, hautaketa-prozesuetan emakumeen parte-hartzea lehenetsiko da, emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren araudian adierazitakoa kontuan hartzeko.

1.º En primer lugar y hasta un 54%, se priorizará la participación de mujeres en los procesos de selección con el fin de atender a lo indicado en normativa sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

2. Bigarrenik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emandako pertsonak.

2.º En segundo lugar, las personas inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

7.– Pertsona batek ezingo ditu bi ikastaro batera egin, baldin eta ikastaro horiek egiteko beste eskabide batzuk badaude eta horiek eskatu dituzten pertsonek betetzen badituzte sarbide-eskakizunak.

7.– Una persona no podrá realizar dos cursos simultáneamente si existen solicitudes de otras personas que cumplan los requisitos de acceso al curso.

8.– Hautaketa amaitutakoan, enpresa eta erakunde onuradunek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari eman beharko diote horren berri, kudeaketarako LAN-F informatika-aplikazioaren bidez eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako jarraibideei jarraituz.

8.– Una vez finalizada la selección, las empresas y entidades beneficiarias deberán comunicar el resultado de la misma a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través del aplicativo informático de gestión LAN-F y siguiendo las instrucciones dictadas al respecto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

9.– Aukeratuak izan diren pertsonen eta ikastaroetan parte hartzeko erreserba-egoeran gelditzen diren pertsonen zerrendak jendaurrean ipini behar dituzte prestakuntza-erakundeek beren instalazioetan, eta prestakuntza-ekintzak non, noiz eta zer ordutan egiten hasiko diren adierazi behar dute. Zerrenda hori prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago erakutsi behar da gutxienez, hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean.

9.– La entidad de formación expondrá en sus instalaciones con una antelación de al menos 24 horas al inicio de las acciones formativas, y en un lugar previamente anunciado a las personas candidatas, la relación de las personas seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva para participar en las mismas, con indicación del lugar, hora y fecha de inicio de las acciones formativas.

Iragarpen horiez gain, egoki iruditzen zaizkien beste bitarteko guztiak ere balia ditzakete prestakuntza-zentroek ikasleei alderdi horien berri emateko.

Sin perjuicio de lo anterior, los centros de formación podrán utilizar cuantos medios complementarios consideren oportunos para notificar al alumnado su participación en los cursos.

10. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 10.– Derechos y obligaciones de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Prestakuntza-ekintzak doakoak dira ikasleentzat eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagunduko ditu.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para el alumnado, subvencionada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Eusko Jaurlaritzak sinatutako istripu eta erantzukizun zibileko polizak barne hartzen ditu ikasleak ikastaroetara joateagatik eta prestakuntza ematen den lekurako joan-etorrietatik eratorritako arriskuak.

2.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos y el desplazamiento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno Vasco.

3.– Klaseko lehen egunean ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharren dokumentua jasoko dute ikasleek, eta dokumentu hori sinatuko dute.

3.– Las personas participantes recibirán el primer día de clase, el calendario del curso, el programa de la acción formativa y el documento de Derechos y Obligaciones del alumnado, cuya recepción firmarán.

Kontratazio-konpromisoa duten ekintzen kasuan, ondoren kontratatzeko aukerari, aurreikusitako kontratuen kopuruari eta horien baldintza zehatzei buruzko informazioa jasoko dute (lan-zentroaren kokapena, lan-kategoria, ordainsaria, lanaldia eta lan-ordutegia, kontratuaren iraupena...).

En el caso de acciones con compromiso de contratación recibirán información sobre la posibilidad de la posterior contratación, número de contratos previstos y las condiciones concretas de los mismos (localización de centro de trabajo, categoría profesional, retribución, jornada y horario de trabajo, duración del contrato,...).

4.– Ikasleek modu jarraituan joan beharko dute eskoletara, eta prestakuntza-ekintzei probetxua atera beharko diete. Hori bermatzeko, enpresa edo erakunde onuradunak eguneroko bertaratze-partea egin beharko du, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko du. Profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eguneroko partea bereizita egingo da prestakuntza-modulu bakoitzerako.

4.– Las alumnas y los alumnos participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. A estos efectos, la empresa o entidad beneficiaria se responsabilizará de cumplimentar un parte diario de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las personas participantes. En el caso de los Certificados de Profesionalidad, este parte diario se realizará para cada Módulo Formativo de forma independiente.

5.– Ikasleek ezin izango dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatu arte, salbu eta enplegua aurkitu eta horrek galarazten badie prestakuntza-ekintzara joatea eta horri probetxua ateratzea, edo behar bezala justifikatutako bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie.

5.– Los alumnos y las alumnas no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción formativa. No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar empleo y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o bien con motivo de situación grave familiar sobrevenida debidamente justificada.

11. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Artículo 11.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak izango dira honako hauek:

1.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

a) Prestakuntza-ekintzaren iraupenaren pilatutako % 25etik gorako hutsegiteak, edozein arrazoi, justifikatua edo justifikatu gabea, dela medio.

a) La inasistencia acumulada superior al 25% de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere, justificada o no.

b) Ekintza ez aprobetxatzea edo hori ondo garatzea eragozteko moduko portaera, baita higienearen eta osasungarritasunaren arauak ez betetzea ere.

b) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

2.– Ikasleak baztertzeko prozedura hau izango da:

2.– El procedimiento para la exclusión del alumnado será el siguiente:

Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako ezarri den formularioa erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertuko du. Horren ostean, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendariak baztertzeko prozedura hasteari buruzko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamena egiteko arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun naturaleko epea izango du alegazioak aurkezteko. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak, gehienez, hamabost eguneko epean ebatzi beharko du prozedura. Inguruabarrek hala eskatzen badute, kanporaketa hasteko erabakian behin-behineko neurriak hartu ahalko dira prestakuntza-jarduera behar bezala garatzea bermatzeko, hala nola erabakia jakinarazteko egunetik prozedura ebazten den arteko egunetan ikaslea aldi baterako ikastarotik kanporatzea. Ebazpenean egokia den errekurtsoen oin-oharra azalduko da.

El centro de formación comunicará al técnico/a de formación la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo el alumno o alumna de un plazo de cinco días naturales para la presentación de alegaciones. El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional del alumno/a durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Ikasleren batek hutsegiteen % 25 gainditzen badu prestakuntza-ekintzaren iraupen-ordu guztiekin alderatuta, prestakuntza-zentroak horren berri espresuki emango dio Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura hasteko. Modulu oso bat geratzen bazaio egiteko, eta % 25etik gorako hutsegiteak arrazoi justifikatu batengatik gertatu badira (adibidez, gaixotasuna izatea edo lan-jarduera hastea), baloratu ahalko da pertsonak geratzen den modulua egitea, kontuan hartuta ikasle hori ezin dela justifikatutzat hartu prestakuntza-ekintzaren likidazioan.

La semana en la cual algún alumno/a supere el 25% de inasistencia respecto del total de las horas de duración de la acción formativa, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación para el empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide, a los efectos del inicio del procedimiento de exclusión. En el supuesto de que le restase por cursar un módulo completo y la inasistencia superior al 25% se haya debido a una causa justificada (como puede ser enfermedad o inicio de la actividad laboral), se podrá valorar la posibilidad de que la persona curse el módulo restante, teniendo en cuenta que dicho alumno/a no podrá ser considerado/a como justificado/a en la liquidación de la acción formativa.

Ikasle batek prestakuntza-ekintzara joateari utzi eta % 25etik gorako hutsegiteak gainditzen dituenean, zentroak Lanbideri emango dio horren berri eta baja emango zaio ofizioz, baztertzeko prozedura egin behar izan gabe.

Cuando un alumno/a deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25% de inasistencia, el centro lo comunicará a Lanbide y se procederá a darle de baja de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

12. artikulua.– Prestakuntza-ekintzak gauzatzea eta lortutako gaitasunak egiaztatzea.

Artículo 12.– Ejecución de las acciones formativas y acreditación de las competencias obtenidas.

1.– Diru-laguntzaren enpresa edo erakunde onuradunak deialdi honetan ezarritakoaren arabera eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako ereduak aintzat hartuta gauzatu beharko ditu prestakuntza-ekintzak. Organismo autonomo honen prestakuntzarako informatika-aplikazioa (LAN-F) erabiliko du prestakuntzaren hasiera jakinarazteko, bai eta gerora izan daitekeen edozein aldaketaren, prestakuntza-ekintzak bukatzearen eta parte-hartzaileen bertaratzea kontrolatzearen berri emateko ere. Oro har, eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, gehienez ere 7 egun naturaleko epean egin beharko zaizkio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagozkion jakinarazpenak.

1.– La entidad o empresa beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución de las acciones formativas de conformidad con lo establecido en esta convocatoria y según los modelos que proporciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando el aplicativo informático de formación de este organismo autónomo (LAN-F) para comunicar el inicio, cualquier modificación posterior y la finalización de cada una de las acciones formativas, así como el control de asistencia de los participantes. Con carácter general, y siempre que no se dicten instrucciones en sentido contrario, toda comunicación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá realizarse en el plazo máximo de 7 días naturales.

2.– Profesionaltasun-ziurtagiri oso bat emateko diru-laguntza ematen denean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hori banandu ahalko du ziurtagiriak dituen modulu beste prestakuntza-ekintzatan, diru-laguntzaren eskabidean erakundearen hori egiteko baimena dagoenean, 6.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Lotuta jarraituko duten prestakuntza-ekintzen betearazpenak baldintza hauek bete beharko ditu:

2.– Cuando se haya concedido subvención para la impartición de un certificado de profesionalidad completo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá disociarlo en tantas acciones formativas como módulos contenga el certificado, cuando conste en la solicitud de subvención la autorización para ello por parte de la entidad, según lo dispuesto en el artículo 6.4. La ejecución de las acciones formativas, que permanecerán vinculadas, se sujetará a las siguientes condiciones:

– Modulu bakoitzaren betearazpena eta justifikazioa banakakoa izango da.

– La ejecución y justificación de cada uno de los módulos será individual.

– Moduluak profesionaltasun-ziurtagirian ezarritako ordenan eman beharko dira.

– Los módulos deberán ser impartidos en el orden dispuesto en el certificado de profesionalidad.

– Hori hasten duten pertsonei modulu guztietan parte hartzea bermatu behar zaie, prestakuntza-ibilbide osoa osatu ahal izateko.

– Se ha de garantizar a aquellas personas que lo inicien su participación en todos los módulos a los efectos de que puedan completar todo el itinerario formativo.

Horietaz gain, erakundeak prestakuntza-modulu bakoitzean horietan sartzeko baldintzak betetzen dituzten beste parte-hartzaile batzuk sartu ahalko ditu, 9.5.a).2 artikuluan araututako hautaketa-prozesuari jarraikiz.

Además de ellas, la entidad podrá incorporar a cada módulo formativo otros participantes que reúnan los requisitos de entrada a los mismos, según el proceso de selección regulado en el artículo 9.5.a) 2.º.

– Erakundea behartuta egongo da modulu bat edo modulu bat baino gehiago egiten dituzten pertsonei praktikak eskaintzera, horiekin profesionaltasun-ziurtagiria burutzen badute.

– La entidad quedará obligada a ofrecer prácticas a aquellas personas que cursen uno o varios módulos cuando con ellos concluyan el certificado de profesionalidad.

– Diru-laguntza ordaintzeko, prestakuntza-ekintza bakarra kontuan hartzen jarraituko da.

– A efectos del pago de la subvención, continúa considerándose una acción formativa única.

3.– Erakunde edo enpresa onuradunek Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariari baimena eskatu ahalko diote diruz lagundutako prestakuntza-ekintzen betearazpena lotzeko, prestakuntza-ibilbide bera osatzen dutenean. Eskabidea eta, dagokionean, baimena lehen prestakuntza-ekintza hasi aurretik egin beharko dira.

3.– Las entidades o empresas beneficiarias podrán solicitar al Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos autorización para vincular la ejecución de acciones formativas subvencionadas cuando formen parte de un mismo itinerario formativo de larga duración. La solicitud y, en su caso, la autorización, han de formularse antes del inicio de la primera acción formativa.

Prestakuntza-ekintza horiek lotzeak honako hau dakar:

Esta vinculación de acciones formativas implica lo siguiente:

– Prestakuntza-ekintza bakartzat joko dira hasteko data ezartzeko.

– Serán consideradas como una acción formativa única a los efectos de establecer la fecha de inicio.

– Batera finantzatuko dira, horiei guztiei 16. artikuluan jasotako ordainketa-erregimena aplikatzean dagokien zenbatekoa gehituz.

– Se financiarán de forma conjunta, sumando el importe correspondiente a todas ellas al aplicar el régimen de pago previsto en el artículo 16.

– Banaka betearazi eta justifikatuko dira.

– Serán objeto de ejecución y justificación individualizada.

4.– Deialdi honetan prestakuntza ematen duten prestatzaileak Lanbidek baimendu beharko ditu. Era berean, prestatzaileen fitxategian sartu beharko dituzte, indarreko araudian ezarritako baldintzei jarraituz.

4.– Las personas formadoras que impartan formación dentro de esta convocatoria, deberán ser autorizadas por Lanbide e incluidas en el fichero de formadores de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko asmoa ez duten kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, horiek zuzenean enpresek ematen badituzte, ez da beharrezkoa izango Lanbidek prestatzaileak baimentzea. Irakasle horiek ez dute alta emango Lanbideren prestatzaileen fitxategian.

En las acciones formativas con compromiso de contratación no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, cuando estas sean impartidas directamente por las empresas, no será necesaria la autorización por parte de Lanbide del personal formador. Dicho personal docente no se dará de alta en el fichero de formadores de Lanbide.

5.– Diru-laguntza jasotzen duten ikasleez gain beste bi joan daitezke prestakuntza-ekintzara, diru-laguntza jasotzeko eskubiderik gabe, deialdiaren ebazpenaren ondorengo hamabost egunen barruan hartarako eskabidea egiten duten prestakuntza-erakundeetan, betiere instalazioak eta ekipoak badituzte eta ikasle ororentzako bermatzen badira berdintasun-baldintzak. Erabilgarri diren instalazioak eta ekipoak egiaztatutakoan emango da baimena; profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eskatutako parte-hartzaileen kopurua ere egiaztatuko da.

5.– Podrán asistir a la acción formativa dos alumnos/as adicionales a los subvencionados, sin derecho a subvención por ellos, en aquellas entidades de formación que así lo soliciten en los quince días siguientes a la resolución de la convocatoria, siempre y cuando dispongan de las instalaciones y equipamientos y se garantice la igualdad de condiciones para el conjunto del alumnado. La autorización se realizará previa comprobación de la disponibilidad de instalaciones y equipamientos y acreditación para el número de participantes requerido si se trata de la impartición de un certificado de profesionalidad.

6.– Langabeek ezingo dute prestakuntza-ekintzetan egunean 8 ordu baino gehiagoz parte hartu. Nolanahi ere, asteko ordu kopurua ezin izango da 40tik gorakoa izan. Muga horietan sartuko dira, dagokionean, profesionaltasun-ziurtagiri bakoitzari edo profesionaltasun-ziurtagiriarenak ez diren ekintzen praktikei dagozkion lan-zentroko prestakuntza praktikoaren moduluko orduak.

6.– La participación de un trabajador o trabajadora desempleado/a en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 40 horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente a cada certificado de profesionalidad o a las prácticas de acciones no correspondientes a certificados de profesionalidad.

7.– Prestakuntza-erakundeak prestakuntza-ekintzak arrazoizko ordutegietan programatzen saiatu beharko dira, bereziki gizatalde kalteberei zuzendutakoak. Prestakuntza eta ikasleen bizitza pertsonala uztartzeko moduko ordutegiak ezartzen saiatu beharko dira.

7.– Las entidades de formación procurarán programar las acciones formativas con horarios racionales, especialmente en aquellas dirigidas a colectivos vulnerables, que permitan la conciliación de la formación con la vida personal del alumnado.

8.– Enpresa eta erakunde onuradunek honako hauek emango dizkiete, gutxienez, parte-hartzaile guztiei prestakuntza-ekintzetan:

8.– Las empresas y entidades beneficiarias entregarán al inicio del curso a todos/as los/las participantes en las acciones formativas al menos:

– espezialitatearen eduki guztiak biltzen dituen eskuliburu bat, editatua edo euskarri informatiko batean,

– un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad,

– ikastaroa behar bezala garatzeko beharrezkoa den idazmahaiko materiala eta

– el material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y

– beharrezkoak diren babes-elementuak.

– los elementos de protección que sean precisos.

Era berean, ikasleei 10. eta 11. artikuluetan araututako eskubideen eta betebeharren eta kanporatzeko arrazoien eta prozeduren berri emango diete. Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, ondoren kontratatzeko aukerari buruzko informazioa emango diete, 10.3 artikuluan ezarritako baldintzei jarraituz.

Asimismo, informarán al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedimientos de expulsión regulados en los artículos 10 y 11 y en el supuesto de acciones formativas con compromiso de contratación, les facilitarán información sobre la posibilidad de la posterior contratación, en los términos previstos en el artículo 10.3.

9.– Ikasle batzuek jarduera bertan behera uzten badute, beste ikasle batzuk sartu ahalko dira prestakuntzara haien ordez. Prestakuntza-ekintzaren iraupenaren ehuneko 25era iritsi baino lehen onartuko da ordezkapen hori, salbu eta profesionaltasun-ziurtagiriei loturiko prestakuntza-ekintzak badira, kasu horretan ordezpena prestakuntza-ekintza hasi eta lehen bost eskola-egunetan gertatzen bada onartuko baita soilik.

9.– Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar otros/as alumnos/as a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa.

Hasitako jardueretara eransten diren ikasleek ikastaroari probetxua ateratzeko gaitasuna bermatzen duen adinako maila eduki behar izango dute, ikastaroaren garapen arruntari eragin gabe. Hori dela-eta, prestakuntza-ekintzaren aprobetxamendua eta garapen arrunta bermatze aldera, parte-hartzaileen hautaketa-prozesuak irizpideak ezarri beharko ditu ikasleek prestakuntza-ekintza behar bezala jarraitzeko adinako gutxieneko maila dutela bermatzeko.

Los/as alumnos/as que se incorporen a las acciones formativas ya iniciadas, deberán disponer del nivel suficiente que garantice su capacidad de seguir el curso con aprovechamiento sin que se vea alterado el normal desarrollo de la misma. En este sentido, y con objeto de garantizar el aprovechamiento de la acción formativa y el desarrollo ordinario de la misma, el proceso de selección de participantes deberá establecer criterios que garanticen que estos/as poseen el mínimo nivel exigible para poder seguir la acción formativa de manera adecuada.

10.– Prestakuntza-ekintzan parte hartuko duten langabeei dagokienez, eta batik bat langabezia-prestazioa edo Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten pertsonen kasuan, prestakuntza emateaz arduratzen diren enpresa eta erakunde onuradunek berehala eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari parte-hartzaileen ukoen, ez-bertaratzeen eta uzteen berri, gertaera horien arrazoiak zehaztuta.

10.– Respecto a las personas prioritariamente desempleadas que participen en la acción formativa, máxime si se trata de personas perceptoras de prestación o subsidio por desempleo o Renta de Garantía de Ingresos, las empresas y entidades beneficiarias responsables de impartir la formación deberán comunicar de manera inmediata a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las renuncias, no presentaciones y abandonos de las acciones formativas por parte de los participantes, con indicación de las causas de dichas circunstancias.

11.– Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuta ez dagoenean, parte-hartzaile bakoitzari bertaratze-ziurtagiri edo diploma bat emango zaio, prestakuntzaren ebaluazio positiboa lortu badu. Horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduak erabiliko dira, eta, eredu horietan, ekintzaren izena, prestakuntza-edukiak, klaseak emateko modalitatea, datak eta jasotako prestakuntza-orduen guztizkoa jasoko dira gutxienez.

11.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se entregará a cada participante el certificado de asistencia o diploma, si se ha superado la formación con evaluación positiva, según el modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que, como mínimo se haga constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, las fechas entre las que se ha desarrollado y las horas totales de formación recibidas.

12.– Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuta dagoenean, ikaslearen ebaluazioa moduluka egingo da, ikasketaren emaitzak egiaztatzeko eta, horren bidez, lanerako gaitasunez jabetu dela bermatzeko.

12.– Cuando la formación vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad la evaluación del alumno se realizará por módulos, con objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Ebaluazioa sistematikoki garatuko da, aldez aurreko plangintza bati egokituta, eta bertan jasoko dira, gutxienez, modulu bakoitzerako, hura egiteko aurreikusitako egunen aurreikuspena, zein tokitan burutuko den, erabiliko diren ebaluazio-tresnak eta horien aplikazioak emango duen denbora. (LAN-F aplikazioan emandako ereduaren arabera). Ebaluazio-tresna horiek eta parte-hartzaile bakoitzak egindako probak eskaneatu eta aplikazio informatikoan sartuko dira.

La evaluación se desarrollará de manera sistemática, ajustándose a una planificación previa en la que constarán, al menos, para cada módulo, una estimación de las fechas previstas en la que se realizará, los espacios en la que ésta se llevará a cabo, los instrumentos de evaluación que serán utilizados y la duración que conllevará su aplicación. (Según modelo facilitado en el aplicativo informático LAN-F). Estos instrumentos de evaluación, así como las pruebas realizadas por cada participante se escanearán e incluirán en el aplicativo informático.

Prestakuntza-moduluetan egiaztatu beharreko emaitzak horiek ezaguerei zein gaitasunetan eta ebaluazio-irizpideetan bilduriko trebetasun praktiko eta abileziei buruzkoak izango dira, eta, oro har, lanbide-gaitasunak eskuratu direla frogatzea ahalbidetu beharko dute.

Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos estarán referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en las capacidades y criterios de evaluación de los mismos, de manera que, en su conjunto, permitan demostrar la adquisición de las competencias profesionales.

Gaitasun-atalen egiaztapena lortzeko, ebaluazio positiboarekin gainditu beharko dira, gai kalifikazioarekin, gaitasun-atal bakoitzari loturiko prestakuntza-moduluak.

Para obtener la acreditación de las unidades de competencia, será necesario superar con evaluación positiva, en términos de apto, los módulos formativos asociados a cada una de ellas.

Prestatzaileek dokumentu bidez islatuko dituzte txosten batean prestakuntza-modulu bakoitzaren ebaluazioan ikasleek lorturiko emaitzak, eta bertan bilduko da aplikaturiko ebaluazio-tresnetan ikasle bakoitzak izandako jarduna, egindako zuzenketekin eta horietan lorturiko puntuazioekin. (LAN-F aplikazioan emandako ereduaren arabera).

Las personas formadoras reflejarán documentalmente en un informe los resultados obtenidos por las/os alumnas/os en la evaluación de cada uno de los módulos formativos, en la que se incluirá el desempeño de cada alumno en los distintos instrumentos de evaluación aplicados, con las correcciones y puntuaciones obtenidas en los mismos. (Según modelo facilitado en el aplicativo informático LAN-F).

Modulua eman eta gero, ebaluazio-akta bete beharko da LAN-F informatika-aplikazioaren bidez, parte-hartzaile bakoitzak lortutako emaitzarekin: «gai», «gai, ez egiaztagarria» o «ez gai».

Una vez impartido el módulo se cumplimentará el Acta de Evaluación con el resultado obtenido por cada participante a través del aplicativo informático LAN-F, en términos de «apta/o», «apta/o no acreditable» o «no apta/o».

Teleprestakuntzaren modalitatean, lehenago oro har ezarritakoaz gain, prestakuntza-moduluen ebaluazioa egiteko tutore-formatzaileek egingo duten ikasketa-prozesuaren jarraipen bat eta azken ebaluazioaren proba presentzial bat erabiliko dira. Ikasketa-prozesuaren jarraipenak plataforma birtualaren bidez aurkeztutako jarduera eta lanen analisia eta prestakuntza-ekintzak iraun bitartean egindakoak hartuko ditu barne, bai eta ezatzen diren komunikazio-tresnetan parte hartzea ere. Ikasketa-prozesuko jarduera bakoitzarentzat ezartzen diren zenbakizko ebaluazio-irizpideak prestakuntza-proiektuan definitutakoaren arabera aplikatuko dira.

En la modalidad de teleformación, además de lo establecido anteriormente con carácter general, la evaluación de los módulos formativos será realizada por las personas tutoras-formadoras mediante un seguimiento del proceso de aprendizaje y una prueba de evaluación final de carácter presencial. El seguimiento del proceso de aprendizaje incluirá el análisis de las actividades y trabajos presentados en la plataforma virtual y realizados a lo largo de la acción formativa así como la participación en las herramientas de comunicación que se establezcan. Los criterios de evaluación establecidos de forma cuantificada de cada una de las actividades que intervienen en el proceso de aprendizaje se aplicarán según lo definido en el proyecto formativo.

Lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egiten den bitarteko ikasleen jarraipena eta ebaluazioa batera egingo dute prestakuntza-zentroak eta enpresak hautaturiko tutoreek. Modulu hori gainditzen duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute LAN-F aplikazioaren bitartez.

El seguimiento y evaluación de los/as alumnos/as durante la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo, será realizado conjuntamente por las personas tutoras designadas por el centro de formación y la empresa. Los/as alumnos/as que superen este módulo recibirán una certificación obtenida a través del aplicativo LAN-F.

Ikastaroa amaitzerakoan, gainditutako prestakuntza-moduluei dagokien Egiaztapen Partzial Metagarria (EPM) emango zaie, eta, ikasleak profesionaltasun-agiria osatu badu, hori emateko prozedura abiaraziko da.

Al finalizar el curso, se entregará a los participantes la Acreditación Parcial Acumulable (APA) correspondientes a los módulos formativos superados y se iniciará el procedimiento para la obtención del certificado de profesionalidad si lo hubiera completado.

Ikasleak ikastaroa emaitza negatiboarekin amaitzen badu, bertaratze-ziurtagiri bat emango zaio, bai eta gainditu dituen prestakuntza-moduluen Egiaztapen Partzial Metagarriak (EPMak).

Si el alumno/a finaliza el curso con evaluación negativa, se le entregará un certificado de asistencia al mismo y, en su caso, las APAs (Acreditaciones Parciales Acumulables) de los módulos formativos que hubiese superado.

Profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintzak ematen dituen zentroak honako dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren LAN-F informatika-aplikazioaren bidez:

El centro que imparta acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad deberá incluir en el aplicativo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo LAN-F los siguientes datos o documentos:

● Ikastaldia hasi aurreko 7 egun balioduneko epearen barruan:

● En el plazo de 7 días hábiles anteriores al inicio del curso:

– Ebaluazioaren plangintza, Lanbidek ezarritako ereduaren arabera (LAN-F informatika-aplikazioaren bitartez jarriko da eredu hori onuradunen esku).

– Planificación de la evaluación según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en el aplicativo informático LAN-F.

– Erabili beharreko ebaluazio-tresnak, horiek zuzentzeko eta puntuatzeko dagozkien euskarriekin.

– Los instrumentos de evaluación a utilizar, con los correspondientes soportes para su corrección y puntuación.

● Amaitu ondorengo 7 egun balioduneko epearen barruan:

● En el plazo de 7 días hábiles tras su finalización:

– Ikasleen emaitzak biltzen dituen online dokumentua, LAN-Fren bidez, Lanbidek ezarritako ereduaren arabera (LAN-F informatika-aplikazioaren bitartez jarriko da eredu hori onuradunen esku).

– Documentación on-Line en LAN-F, donde se recojan los resultados obtenidos por los/as alumnos/as según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en el aplicativo informático LAN-F.

– Ebaluazio-aktak, beteta.

– Cumplimentar las actas de evaluación.

13.– Diru-laguntzen prestakuntza-erakunde onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte prestakuntza-ekintzak, eta ezingo dute hirugarrenik azpikontratatu horretarako. Horri begira, ordea, diru-laguntza jaso duen prestakuntza-ekintza emateko irakasleak kontratatzea ez da azpikontrataziotzat joko.

13.– Las entidades de formación beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las acciones formativas sin que puedan subcontratarla con terceros. A estos efectos, la contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación.

Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, onuraduna enpresa bat edo enpresa-talde bat denean, prestakuntza beren baliabide propioekin edo kontratazio bidez egin ahal izango dute, betiere helburua lortzeko egokiak badira. Era berean, prestakuntza-ekintzaren % 100era arte azpikontratatu ahalko dute egiaztatutako eta/edo izena emandako erakunde batekin, eta ez da azpikontrataziotzat joko diruz lagundutako prestakuntza emateko irakasleak kontratatzea.

En el supuesto de las acciones formativas con compromiso de contratación, cuando el beneficiario sea una empresa o asociación empresarial, podrán impartir la formación con medios propios o recurrir a su contratación, siempre que resulten adecuados para este fin. Asimismo, podrán subcontratar hasta el 100% la actividad formativa con una entidad acreditada y/o inscrita, no considerándose subcontratación la contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada.

Kontratatzen baditu, enpresa edo enpresa-talde onuradunak gutxienez ere hiru eskaintza eskatu beharko dizkie kontratuen zenbatekoak munta txikiko kontratuen zenbatekoa gainditzen duenean (Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuan zehaztua dago munta hori), ezaugarri bereziengatik merkatuan zerbitzua ematen duen nahikoa erakunde ez badago. Aurkeztutako eskaintzen artetik bat aukeratzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta txosten baten bidez berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean.

En el caso de que recurra a la contratación, la empresa o asociación de empresas beneficiaria estará obligada a solicitar como mínimo tres ofertas cuando la cuantía de los contratos supere la de los contratos menores en el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que presten el servicio. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Era berean, enpresa edo enpresa-talde onuradunak aurretiazko baimena eskatu beharko dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari hirugarrenekin azpikontratatutako prestakuntza-ekintzaren zenbatekoak diru-laguntzaren zenbatekoaren % 20 gainditzen duenean eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa denean edo kontratua hari lotuta dauden pertsona edo erakundeekin sinatuko denean. Azken kasu horretan, gainera, kontratazioa merkatuko baldintza normalen arabera egin behar da. Horretarako, baimen-eskaerarekin batera, sinatu nahi den kontratuaren kopia aurkeztuko da, eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebatziko du. Baimena eman dela ulertuko da, hori aurkeztu eta 20 eguneko epearen barruan ez bada esanbidez ebazten.

Asimismo, la empresa o asociación empresarial beneficiaria deberá solicitar la autorización previa de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el caso de que el importe de la actividad formativa subcontratada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros o en el supuesto de que el contrato se vaya a celebrar con personas o entidades vinculadas con ella. En este último caso, además, la contratación ha de realizarse de acuerdo con las condiciones normales de mercado. A estos efectos, junto con la solicitud de autorización, aportará copia del contrato que se prevé suscribir, y será resuelta por el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. La autorización se entenderá concedida si no es expresamente resuelta en el plazo de 20 días desde la presentación de su solicitud.

Nolanahi ere, 13. atalean ezarritakoari jarraituz, zuzenean aplikatu beharko da Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. eta 31.3. artikuluetan xedatutakoa.

En todo caso, en lo no previsto en este apartado 13, será de aplicación directa lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13. artikulua.– Lanez kanpoko lanbide-praktikak.

Artículo 13.– Prácticas profesionales no laborales.

1.– Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuta ez dagoenean, lanekoak ez diren lanbide-praktiken iraupenak ezin izango du 200 orduko muga gainditu, oro har.

1.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad la duración de las prácticas profesionales no laborales no podrá superar las 200 horas con carácter general.

2.– Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiria lortzera bideratua dagoenean:

2.– Cuando la formación vaya encaminada a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad:

– Praktikaren iraupena eta edukiak lan-zentroko prestakuntza praktikoko moduluaren araberakoak izango dira (Profesionaltasun Ziurtagiria arautzen duen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoak). Enpresaren ustez praktikaren iraupena eta edukiak nahikoak ez badira, praktikaren iraupena handitu ahal izango da lanekoak ez diren praktiken beste hitzarmen batekin, betiere iraupeneko 200 orduko muga gainditu gabe.

– La duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del Certificado de Profesionalidad. En el supuesto de que la duración y contenidos sean considerados insuficientes por la empresa, podrá ampliarse la práctica mediante un acuerdo adicional de práctica no laboral, sin que en ningún caso entre ambas prácticas puedan superarse las 200 horas de duración.

– Prestakuntza-zentro edo -erakundeek prestakuntza praktikoko modulu bat egitea aurreikusi beharko dute, lan-zentroetan eta egindako espezialitatearekin zerikusia duten lanbideetan, ikastaroetan parte hartu duten ikasleen % 100entzat, urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuko 5 bis artikuluan jasota dauden salbuespenetako bat betetzen duten ikasleentzat izan ezik.

– Los centros/entidades de formación deberán prever la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo y en ocupaciones relacionadas con la especialidad cursada, para el 100% del alumnado participante en los cursos, salvo para aquellos alumnos/as en quienes concurra alguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

3.– Lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluen ondoren egingo dira, ahal bada, eta betiere horiek ebaluazio positiboarekin gainditu badira. Ikastaroa amaitu eta 2 hilabeteko epean hasi beharko dira, prestakuntza-ekintza profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratzen ez denean; eta 4 hilabeteko epean, prestakuntza-ekintza profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratzen denean. Ezohiko egoeretan eta justifikatuta dagoenean, Lanbidek baimena eman ahal izango du lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluekin batera egin ahal izateko. Prestakuntza-ekintza emaitza positiboarekin gainditu duten ikasle guztiek lanekoak ez diren praktikak edo prestakuntza praktikoko modulua egin ahal izango dute lan-zentroan, beren administrazio-egoera edozein izanik ere.

3.– Las prácticas profesionales se realizarán preferentemente una vez realizados el resto de módulos formativos y siempre que se hayan superados los mismos con evaluación positiva, debiendo comenzar en el plazo máximo de 2 meses cuando la acción formativa no esté asociada a la obtención de un certificado de profesionalidad y de 4 meses cuando la acción formativa sea conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad, tras la finalización del curso. Por motivos excepcionales y siempre que exista justificación Lanbide podrá autorizar el desarrollo de las prácticas profesionales de forma simultánea a la realización del resto de módulos formativos. Todo el alumnado que haya superado la acción formativa con resultado positivo podrá realizar prácticas no laborales o el módulo de formación práctica en centro de trabajo independientemente de su situación administrativa.

Praktikak prestakuntza-ekintza egiten ari diren bitartean hasi dituzten eta azken emaitza negatiboa lortzen duten ikasleek praktiketan jarraitzeko aukera izango dute. Prestakuntza-ekintza uzteak, berriz, berari atxikitako lanez kanpoko lanbide-praktika utzi behar izatea ekarriko du.

Aquellos alumnos y alumnas que hubieran iniciado las prácticas durante el transcurso de la acción formativa y su evaluación final resultase negativa podrán continuar las mismas. El abandono de la acción formativa da lugar al fin de la práctica profesional no laboral asociada a la misma.

4.– Profesionaltasun-ziurtagiri osoa ematen denean, lanekoak ez diren praktikak lan-zentroan egin ahal izango dira; ez, ordea, prestakuntza-modulua, salbu eta langileak gainerako prestakuntza-moduluak egiaztatuta baditu.

4.– Cuando no se imparte el certificado de profesionalidad completo, se podrán realizar prácticas no laborales, pero no el módulo de formación en el centro de trabajo, salvo que la persona trabajadora tenga el resto de módulos formativos acreditados.

5.– Lanez kanpoko praktikak enpresen eta prestakuntza-erakundearen artean sinatutako eta prestakuntza-zentroek dinamizatuko dituzten hitzarmenen bidez arautuko dira. Praktikak hasi aurretik, hitzarmen horren berri emango zaie enpresako langileen legezko ordezkariei. Era berean, praktiketan parte hartuko duten ikasleen zerrenda ere jakinaraziko zaie.

5.– La realización de las prácticas no laborales se articulará a través de convenios o acuerdos dinamizados por los centros de formación entre las empresas y la entidad de formación. Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento de las/os representantes legales de las/os trabajadores en la empresa el citado acuerdo, así como una relación del alumnado que participan en las mismas.

6.– Praktikak Euskal Autonomia Erkidegoko lan-zentroetan egin beharko dira, hori eragozten duten eta behar bezala justifikatutako arrazoiak daudenean izan ezik. Hori Enplegurako Prestakuntzako Zuzendaritza Nagusiak baimendu behar du.

6.– Las prácticas deberán realizarse en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo en el caso de existencia de causas debidamente justificadas que lo imposibiliten, previa autorización de la Dirección General de Formación para el Empleo.

7.– Praktiken eguneko lanaldia ezin izango da 8 ordutik gorakoa izan.

7.– La jornada diaria de prácticas no podrá ser superior a 8 horas.

8.– Lanbidek praktiken hitzarmena baliozkotzea ezinbesteko baldintza da, eta hori lan-zentroetako prestakuntza-modulua hasi aurretik egin beharko da. Hori betetzen ez bada, nahitaezko baimena ez duten praktikak baliogabetu ahalko dira.

8.– La validación del acuerdo de prácticas por parte de Lanbide es un requisito necesario y previo al inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo y su incumplimiento podrá dar lugar a la anulación de las prácticas que no cuenten con la preceptiva autorización.

14. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola.

Artículo 14.– Seguimiento y control de las acciones formativas.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza ematen duen zentroarekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Hori eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzeaz eta prestakuntzaren emaitzez haratago doan lana da, eta kalitatea bermatzeko balio izango du. Horretarako, prestakuntza-ekintzak garatzen diren zentroa bisitatuko du eta idazki bidez jaso beharko du diru-laguntza onartzeko ezarritako baldintzak betetzeko beharra mantentzen dela (instalazioak, kide kopurua eta ekipamendua, baliabide didaktikoak, irakasleak...) edo, hala badagokio, zer nolako irregulartasunak hauteman dituen, ongi zehaztuta, arazoak konpon ditzaten.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará, en colaboración con el centro impartidor, el seguimiento y control de las acciones formativas, que abarcará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a garantizar su calidad. Para ello se realizarán visitas al centro, donde se desarrolle la acción formativa, y se dejará constancia de que se mantiene el cumplimiento de los requisitos establecidos para la aprobación de la subvención (instalaciones, dotación y equipamiento, medios didácticos, docentes,...) o, en su caso, de las irregularidades que se detecten con indicación expresa de las mismas para su subsanación.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua ikastarora bi bisita egiten ahaleginduko da, gutxienez:

2.– Se procurará realizar, al menos, dos visitas al curso por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

– Hasieran. Bisitaldi honetan prestakuntza ematen duen zentroaren baldintzak egiaztatuko ditu, ikasleei ikastaroaren, horren edukien eta garapenaren eta beraien eskubide eta betebeharren inguruko datu guztiak emango dizkie eta ikasleek izan ditzaketen zalantza eta galderei erantzungo die.

– Al inicio. En esta visita verificará las condiciones del centro impartidor, informará a los alumnos/as de todos los datos referentes al curso y su contenidos y desarrollo, de sus derechos y obligaciones y atenderá sus dudas y consultas.

– Ikastaroa amaitzean: zentroko baldintzak egiaztatuko ditu, ikasleei amaierako inkesta pasako die eta ikastaroaren balorazio orokorra eskatuko die. Ikasleei orientazioa emango die jasotako prestakuntzak ematen dizkien aukerei buruz eta une horretan dituzten prestakuntza-ibilbideei edo enplegu/prestakuntzako beste ekintza batzuei buruz, lan-merkatura errazago sar daitezen.

– Al final del curso: verificará las condiciones del centro, pasará a los/as alumnos/as la encuesta final y les pedirá una valoración global del curso. Orientará a los alumnos sobre las posibilidades que les ofrece la formación recibida y las vías formativas u otras acciones de empleo-formación, más adecuadas que se les puede ofrecer en ese momento, para un mejor acceso al mercado laboral.

Zenbait prestakuntza-ekintza lotzetik sortutako prestakuntza-ibilbideen kasuan, aurreko kasuan bezala, bermatuko da hori osatzen duten ekintzen multzoa ematen den bitartean gutxienez bi bisita egitea, prestakuntza-ibilbidearen hasieran eta amaieran.

Cuando exista un itinerario formativo producto de la vinculación de varias acciones formativas, se garantizará, al igual que en el caso anterior, que a lo largo de la impartición del conjunto de acciones que lo componen se realicen al menos dos visitas, al inicio y final del itinerario formativo.

3.– Erkidegoko araudian ezarritakoarekin bat eginez, Europako Gizarte Funtsak kofinantzatutako prestakuntza-ekintzak erakusteko, egiaztatze-bisitak egingo dira in situ, Europako funtsen parte-hartzetik sortutako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

3.– Tal como establece la normativa comunitaria, a una muestra de aquellas acciones formativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se realizará visitas de verificaciones in situ para comprobar el cumplimiento de los requisitos derivados de la participación de los fondos europeos.

4.– Prestakuntza ematen duen zentroak Lanbidera bidali beharko du, ikastaroaren lehenengo hilabetea bukatu baino lehenago:

4.– El centro impartidor, antes del primer mes del curso remitirá a Lanbide:

– Ikastaroaren funtzionamenduari buruzko txostena, homologazio-baldintzak eta ikastaroaren hasierako komunikazioan adierazitakoa betetzen direla egiaztatzen duena.

– Informe sobre el funcionamiento del curso, verificando que se cumplen las condiciones de homologación y lo reflejado en la Comunicación de Inicio de Curso.

– Ikasleei aplikatutako kalitate-inkestak, ikasleek egindako oharrekin batera.

– Encuestas de calidad aplicadas a los/as alumnos/as junto con las observaciones que estos/as realicen.

15. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Artículo 15.– Evaluación de las acciones formativas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen babespean emandako prestakuntza-ekintza guztien ebaluazioa egingo du, ebaluazio-sistema misto bat erabiliz. Ebaluazio-sistema mistoak bi iturri hauetatik bilduko du informazioa:

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad en la totalidad de las acciones formativas impartidas al amparo de esta convocatoria siguiendo un sistema de evaluación mixto. Este sistema de evaluación mixto recogerá información de dos fuentes diferenciadas:

A.– Ikasleek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitzak, Enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzuaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean (BOE, 2009ko ekainaren 11koa) xedatutakoaren arabera. Galdetegi horiek ikasleek beteko dituzte telematikoki.

A.– Los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por los propios alumnos/as, siguiendo lo preceptuado en la Resolución, de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo.(BOE de 11 de junio de 2009). Estos cuestionarios los cumplimentarán los alumnos telemáticamente.

B.– Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak prestakuntza-ekintzaren bukaeran egindako bisitaldian emandako puntuak, «Prestakuntza-zentro/erakundeak emandako heziketaren ebaluazioa» ereduzko agiriarekin bat etorrita.

B.– La puntuación otorgada por la o él técnica/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante su visita al final de la acción formativa, de acuerdo con el documento modelo de «evaluación de la formación impartida por el centro/entidad de formación».

Nolanahi ere, emandako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko nahitaez egin beharko da prestakuntza-zentro edo -erakundeak emandako prestakuntza-ekintza bakoitzarentzako sintesi-adierazle bat. Sintesi-adierazle horrek aipatutako bi iturrietatik lortutako emaitzak haztatuko ditu, beheko formula honen arabera:

En cualquier caso, para evaluar la calidad de las acciones formativas impartidas, será preceptiva la elaboración de un indicador de síntesis para cada acción formativa impartida por el centro/entidad de formación. Este indicador de síntesis ponderará los resultados obtenidos a partir de las dos fuentes de información señaladas de acuerdo con la fórmula siguiente:

A= Ikasleek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko puntuazioa; enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzuaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean (BOE, 2009ko ekainaren 11koa) xedatutakoaren araberakoak izango dira galdetegi horiek.

A= puntuación media obtenida de los cuestionarios cumplimentados por los/as alumnos/as según Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo.

Atal honek % 60ko pisua izango du adierazlearen puntuazioan.

Este apartado tendrá un peso del 60% en la puntuación del indicador.

B= Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak emandako guztizko puntuazioa, LAN-F informatika-aplikazioan emandako ereduaren arabera.

B= puntuación total otorgada por el técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo según el modelo que será facilitado en el aplicativo informático LAN-F.

Atal honek % 40ko pisua izango du adierazlearen puntuazioan.

Este apartado tendrá un peso del 40% en la puntuación del indicador.

Nolanahi ere, beste informazio iturri batzuk ere aintzat hartu ahalko dira, halakorik balego, prestakuntza-zentro edo -erakundeen edo kanpoko beste erakundeen kargu utzitako ebaluazio-ekintzetan lortutako emaitzak, besteak beste.

No obstante, podrán también tenerse en cuenta, en su caso, otras fuentes de información como los resultados obtenidos de las acciones de evaluación de la calidad encomendadas a los propios centros/entidades de formación o a entidades externas.

16. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de la subvención.

1.– Diru-laguntza bi zatitan ordainduko da:

1.– La subvención concedida será abonada en dos pagos:

a) Lehen ordainketa egingo da, % 50ekoa, diruz lagundutako prestakuntza-ekintza hasi eta Lanbidek egiaztatzen duenean baliabide tekniko, giza baliabide eta material guztiak (beharrezkoak nahiz, dagokionean, enplegurako lanbide-heziketa arautzen duen araudiak eskatzen dituenak) prestakuntza-ekintza planteatu eta diruz lagundu zen bezala egiteko martxan jarri direla.

a) Un primer pago, del 50%, una vez iniciada la acción formativa subvencionada y comprobado por parte de Lanbide, la disposición de los medios técnicos, humanos y materiales necesarios y, en su caso, exigidos por la normativa reguladora de la formación profesional para el empleo, para llevar a cabo la impartición de las acciones formativa en los términos en que fue planteada y subvencionada.

12. artikuluko 13. atalean ezarritakoari jarraituz, enpresek edo enpresa-taldeek prestakuntza-ekintza kontratatzen badute, 6. artikuluko 3.2.c) atalean adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute, eskabidearekin batera aurkeztu ez badute; kontratuaren kopia ere aurkeztu beharko dute.

En el supuesto de contratación de la actividad formativa por parte de empresas o asociaciones empresariales, previsto en el apartado 13 del artículo 12, se deberá presentar la documentación a que hace referencia el apartado 3.2.c) del artículo 6, si no se aportó con la solicitud, incluyendo copia del contrato celebrado.

12.3 artikuluan xedatutakoaren arabera baimendutako lotutako prestakuntza-ekintzen kasuan, lotutako prestakuntza-ekintza guztiengatik emandako diru-laguntzen baturaren % 50 emango da, lehena hasten denean. Lehen ordainketak 180.303,64 euroko zenbatekoa gainditzen badu, erakunde edo enpresa onuradunak banku-abala aurkeztu beharko du, lotzeko baimenarekin batera jakinaraziko diren jarraibideei jarraituz.

En el caso acciones formativas vinculadas autorizadas según lo dispuesto en el artículo 12.3, se abonará el 50% de la suma de las subvenciones concedidas por todas las acciones formativas vinculadas, al inicio de la primera de ellas. Si este primer pago superase la cantidad de 180.303,64 euros, la entidad o empresa beneficiaria deberá presentar aval bancario, siguiendo las indicaciones que se comunicarán junto con la autorización de vinculación.

b) Bigarren ordainketa egingo da, gainerako % 50era artekoa. 2018ko ekitaldian ordainduko da, prestakuntza-ekintza amaituta eta, kontratazio-konpromisoa duen prestakuntzaren kasuan, lan-kontratuak hasita, 17. artikuluan ezarritako baldintzetan diruz lagundutako ekintza justifikatu ondoren.

b) Un segundo pago, por el resto, hasta el 50%, se abonará en el ejercicio 2018, tras la finalización de la acción formativa y el inicio de los contratos de trabajo en el supuesto de formación con compromiso de contratación, una vez justificada la actuación subvencionada en los términos previstos en el artículo 17.

Lotutako ekintzen kasuan, 2018ko ekitaldian ordainduko da horietako bakoitzari dagozkion bigarren ordainketen batura, azkena amaitzen denean eta horiek guztiak justifikatu ondoren.

En el caso de acciones vinculadas, se procederá a abonar en el ejercicio 2018 la suma de los segundos pagos correspondientes a cada una de ellas tras la finalización de la última, previa justificación de todas ellas.

2.– Ordainketa bakoitza egin aurretik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatuko da onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela.

2.– Con carácter previo a cada uno de los pagos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo verificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Enpresa edo erakunde onuradunak egiaztapen hori egiteko baimena berariaz ukatzen badu, baldintza hori egiaztatzeko ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

En el supuesto de que la empresa o entidad beneficiaria deniegue expresamente el consentimiento para tal comprobación, deberá aportar certificados actualizados que acrediten esta condición.

17. artikulua.– Diru-laguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 17.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– Laguntzen likidazioa, prestakuntza-ekintzetan parte hartu duten parte-hartzaileen eta benetan egin dituzten eskola-orduen arabera egingo da, ezarritako modulu ekonomikoen arabera. Likidazioak ez du inola ere gaindituko hasiera batean onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa.

1.– La liquidación de las ayudas se realizará en función de los y las participantes que hayan participado en las acciones formativas y las horas lectivas efectivamente realizadas, según los módulos económicos establecidos. En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente reconocida.

Prestakuntza presentzialari buruzko likidazioa honela kalkulatuko da:

La liquidación, en relación con la formación presencial, se calculara de la siguiente manera:

– A modulua 15 ikaslerekin biderkatuko da, prestakuntza egiten hasi ziren ikasleen kopurua 3.6 artikuluan ezarritako gutxieneko eta gehieneko mugen artean badago, aipatutako artikuluko b) atalean aurreikusitako kasua ere kontuan hartuz. Emandako prestakuntza-orduekin ere bat etorri beharko da.

– Se multiplicará el módulo A por 15 alumnos/as siempre que el número de alumnas/os que iniciaron la formación esté comprendido entre los límites mínimos y máximos previstos en el artículo 3.6, incluido el supuesto previsto en el apartado b) del citado artículo y por las horas de formación impartidas.

– Aurrez aipatutako zenbatekoari B modulua ekintzak dituen ordu kopuruarekin biderkatzetik ateratako zenbatekoa gehituko zaio, ekintza amaitu duten ikasleen kasuan; eta B modulua prestakuntza-ekintzan parte hartu duten ordu kopuru errealarekin biderkatzetik ateratako zenbatekoa gehituko zaio, hori amaitu ez duten ikasleen kasuan. Ekintza bakoitza ikasle kopuru batentzat onartu da, eta kalkulua muga horiek errespetatuz egingo da.

– Al importe anterior se le sumará el importe resultante de multiplicar el módulo B por el número total de horas de las que consta la acción formativa en el caso de los alumnos que han finalizado la misma; y, por el número real de horas en las que han participado en la acción formativa, en el caso de los alumnos que no han finalizado la misma. Este cálculo se efectuará respetando el límite del número de alumnos para los que se ha aprobado la acción.

– Aurreko bi eragiketak aplikatzetik ateratako balioa % 10 handituko da, zeharkako gastuengatik.

– El valor resultante de aplicar las dos operaciones anteriores se incrementará el porcentaje del 10% correspondiente a los gastos indirectos.

Teleprestakuntzaren kasuan:

En el supuesto de teleformación:

– A modulua emandako orduekin biderkatuko da, baita honako hauekin ere: 15 parte-hartzailerekin 10 eta 20 parte-hartzaile arteko ekintzetarako, 25ekin 21 eta 30 parte-hartzaile arteko ekintzetarako eta 35ekin parte-hartzaileen kopurua 30 baino gehiago izan bada.

– Se multiplicará el módulo A por 15 participantes para acciones entre 10 y 20 participantes, por 25 para acciones entre 21 y 30 participantes y por 35 si el número de participantes ha sido más de 30 y por las horas de formación impartidas.

– Aurrez aipatutako zenbatekoari B modulua ekintzak dituen ordu kopuruarekin biderkatzetik ateratako zenbatekoa gehituko zaio, ekintza amaitu duten ikasleen kasuan; eta B modulua prestakuntza-ekintzan parte hartu duten ordu kopuru errealarekin biderkatzetik ateratako zenbatekoa gehituko zaio, hori amaitu ez duten ikasleen kasuan. Ekintza bakoitza ikasle kopuru batentzat onartu da, eta kalkulua muga horiek errespetatuz egingo da.

– Al importe anterior se le sumará el importe resultante de multiplicar el módulo B por el número total de horas de las que consta la acción formativa en el caso de los alumnos que han finalizado la misma; y, por el número real de horas en las que han participado en la acción formativa, en el caso de los alumnos que no han finalizado la misma. Este cálculo se efectuará respetando el límite del número de alumnos para los que se ha aprobado la acción.

– Aurreko bi eragiketak aplikatzetik ateratako balioa % 10 handituko da, zeharkako gastuengatik.

– El valor resultante de aplicar las dos operaciones anteriores se incrementará el porcentaje del 10% correspondiente a los gastos indirectos.

2.– Diru-laguntza jasotzen duen enpresak edo erakundeak prestakuntza-ekintza egin dela justifikatzeko honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, hura amaitu eta 15 eguneko epean gehienez:

2.– La empresa o entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la siguiente documentación justificativa de la realización de la acción formativa en el plazo máximo de 15 días tras su finalización:

– Enpresa edo erakunde onuradunaren ziurtagiria, laburpen-koadro batekin. Horretan jaso beharko dira ikasle bakoitzak benetan egindako eskola-orduak eta dagokien zenbatekoa, ezarritako modulu ekonomikoak eta artikulu honetako 1. puntuan aurreikusitako irizpideak aplikatuz lortutakoa.

– Certificado de la empresa o entidad beneficiaria que incorpore un cuadro resumen del número de horas lectivas efectivamente realizadas por cada alumno/a con el cálculo del importe que corresponde en aplicación de los módulos económicos establecidos y de los criterios previstos en el punto 1 de este artículo.

– Prestakuntza-orduetara joan direnean ikasleek sinatutako orriak, adierazitako orduak frogatzeko.

– Hojas de asistencia a las horas de formación firmadas por los alumnos y alumnas como soporte de las horas imputadas.

Gainera, kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, erakunde edo enpresa onuradunek horien kopia aurkeztu beharko dute, lan-kontratuak egiten direnetik gehienezko 15 eguneko epean.

Además, en el supuesto de acciones formativas con compromiso de contratación, las empresas o entidades beneficiarias deberán presentar, en el plazo máximo de 15 días desde la celebración de los contratos de trabajo, una copia de los mismos.

Ezarritako epeetan dagozkion agiriak aurkezten ez baditu, eskumeneko organoak 15 eguneko epe luzaezina emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Bigarren epe hori bukatu eta justifikaziorik aurkeztu ez bada, itzultze-prozedurari hasiera emango zaio.

Transcurridos los plazos establecidos sin que se hubiese presentado la documentación correspondiente, el órgano competente requerirá al beneficiario/a para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro.

18. artikulua.– Entitate onuradunen betebeharrak. Jarraipena eta kontrola.

Artículo 18.– Obligaciones de las entidades beneficiarias. Seguimiento y control.

1.– Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honen artikuluetan aurreikusitakoez gain, Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotakoak eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotakoak.

1.– Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Zehazki, diru-laguntzen onuradunek frogaketa- eta kontrol-jarduerak igaro beharko dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarenak, Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoarenak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarenak, bai eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiarenak ere; hala, lokal eta instalazioetarako sarbidea errazteaz gainera, prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileekin eta elkarrizketatzea egoki irizten dioten beste edozein pertsonarekin harremanetan jartzen utzi beharko die.

2.– En particular, los beneficiarios de las ayudas se someterán a las actuaciones de comprobación y control que lleven a cabo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, facilitando el acceso a locales e instalaciones y el contacto con los y las participantes de las acciones formativas y demás personas que se considere necesario entrevistar.

EGIFek kofinantzatutako prestakuntza-ekintzek Erkidegoko araudian ezarritako frogaketa- eta kontrol-jarduerak igaro beharko dituzte, eta horiek Enplegua eta Gizarte Segurantzako Ministerioak, Europako Batzordeak eta Europako Kontuen Auzitegiak egingo dituzte.

Las acciones formativas sujetas a cofinanciación del FSE se someterán a las actuaciones de comprobación y control derivadas de la normativa comunitaria: que se lleven a cabo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Cuentas.

3.– Kontrol-ekintza hauek onartzeko betebehar orokor honen esparruan, onuradunak honako hau bete beharko du:

3.– En el marco de esta obligación general de aceptación de actuaciones de control, el beneficiario está obligado a:

– Finantzatutako ekimenaren gauzatzeari edo bideragarritasunari buruzko edozein informazio ematea eta eskatzen zaion jarraipen-dokumentazioa bete eta bidaltzea.

– Aportar cualquier información relativa a la ejecución de la iniciativa financiada o su viabilidad, así como cumplimentar y remitir la documentación de seguimiento que le sea requerida.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea beste erakunde batzuetatik eratorritako diru-laguntzak edo laguntzak (deialdi honek diruz lagundutako ekintza guztiei edo batzuei eragiten dietenak) eskatu direla edo eskuratu direla.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas procedentes de otras Instituciones que afecten a toda o parte de la actividad subvencionada en la presente convocatoria.

– Diruz lagundutako jardueraren xedeari edo izaerari nabarmen eragin diezaiokeen edozein gertaera jakinaraztea, baita diru-laguntza emateko aintzat hartu den inguruabarren baten aldaketa ere.

– Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la actividad subvencionada, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

4.– Prestakuntzaren garapenean ekintzaren jarraipena egiteaz gainera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak auditoria- eta ikuskapen-plan bat ezarri ahal izango du, alde batetik, deialdian xedatutako eskakizunak betetzen direla ziurtatzeko eta, beste alde batetik, diruz lagundutako jardueren egiazko baldintzak zein diren berresteko.

4.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas.

5.– Era berean, diruz lagun daitezkeen gastuek Europako Gizarte Funtserako aukeratuak izateko baldintzak betetzeko, erakunde onuradunak laguntzarekin lotutako transakzioak identifikatu beharko ditu, kontabilitate-identifikazio bereizi batekin edo kontabilitate-kode egoki batekin.

5.– Asimismo, con objeto de que los gastos subvencionables cumplan con los requisitos de elegibilidad para el Fondo Social Europeo, la entidad beneficiaria deberá identificar las transacciones relacionadas con la ayuda, con una identificación contable diferenciada o con un código contable adecuado.

19. artikulua.– Europako kofinantzaketaren ondoriozko komunikazio-betebeharrak.

Artículo 19.– Obligaciones de comunicación derivadas de la cofinanciación europea.

Europako kofinantzaketa jasotzen duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, erakundeek espresuki adierazi beharko dute Europako Gizarte Funtsaren finantzaketa jaso dutela, Euskadiko EGIFen 2014-2020 aldirako programa eragilearen esparruan edo gazteen enplegurako 2014-2020 aldirako programa eragilearen esparruan, irakaskuntza-material guztietan, sortzen diren bestelako materialetan eta diruz lagundutako jarduerak jakinarazi, zabaldu edo publizitatzean.

En relación a las acciones formativas que reciban cofinanciación europea, las entidades deberán hacer constar expresamente la cofinanciación del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020 o en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020, en todos los materiales didácticos y de otro tipo generados y en las acciones de comunicación, difusión y/o publicidad de las actuaciones subvencionadas.

Era berean, diru-laguntzaren erakunde onuradunen zerrenda Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko (EB) 1303/2013 Erregelamenduaren 115.2 artikuluan aipatutako zerrenda publikoan jasoko da.

Asimismo la relación de entidades beneficiarias de la subvención será incluida en la lista pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

20. artikulua.– Diru-laguntza aldatzea.

Artículo 20.– Modificación de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako diru-laguntza aldatu ahal izango da, betiere deialdi honetan diru-laguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunei eutsiz. Baldintzen aldaketa horren ondorioz, diru-laguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

21. artikulua.– Beste diru-laguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 21.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Deialdi honen xede diren laguntzak bateragarriak izango dira beste edozein diru-laguntza edo laguntzarekin; nolanahi ere, finantziazio-iturri desberdinetatik jasotako laguntzen zenbateko osoak ezin izango du gainditu diruz lagundutako prestakuntza-ekintzen benetako kostua. Kostu hori gaindituz gero, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztuko da.

Las ayudas objeto de esta convocatoria serán compatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda sin que, en ningún caso, el importe total de las ayudas obtenidas a través de las diferentes fuentes de financiación supere el coste efectivo de las acciones formativas subvencionadas. La superación de dicho coste supondrá la minoración de la cuantía a subvencionar.

22. artikulua.– Diru-laguntzak itzultzea.

Artículo 22.– Reintegro de subvenciones.

1.– Ezin izango da diru-laguntzaren ordainketa eskatu, eta aurretik zerbait ordaindu bazaie, bidezkoa izango da, batetik, jasotako zenbatekoak itzularaztea, eta, bestetik, diru-laguntza ordaindu zenetik aurrera sortuko ziren legezko interesak eskatzea Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan zehazten diren kasuetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan zehazten diren kasuetan. Bereziki, ondorengoetan:

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora que resulten de aplicación desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes:

a) Jarduera egin dela eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete direla justifikatzeko obligazioa ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Laguntza bete beharreko baldintzak bete gabe jasotzea.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Jarraipen- eta kontrol-jarduerak ukatzea edo oztopatzea.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

e) Deialdi honetan zehaztutako beste edozein betebehar, baldintza edo betekizun ez betetzea.

e) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

2.– La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Ez-betetze osoaren kasuan: diru-laguntza emateko helburua edo hori justifikatzeko betebeharra osorik ez betetzeak emandako diru-laguntzaren % 100 itzultzea ekarriko du. Era berean, osorik bete ez dela ulertuko da diruz lagundutako ekintzak helburuen % 35 lortzen ez badu, eta horiek honela neurtuko dira: prestakuntzaren ordu kopuruaren adierazlea bider ikasle parte-hartzaileak.

a) En el supuesto de incumplimiento total: el incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100% de la subvención otorgada. Igualmente se considerará incumplimiento total si la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 35% de sus objetivos, mesurados con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos participantes.

Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, osorik bete ez dela ulertuko da (diru-laguntzaren % 100 itzultzea ekarriko du) prestatutako langileen % 30 baino gutxiago kontratatzen denean, edozein arrazoi dela medio, hori betetzea eragotzi duten ezinbesteko inguruabarren kasuan izan ezik. Inguruabar horiek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari behar bezala justifikatu behar zaizkio. Ezinbestetzat joko dira Kode Zibileko 1.105 artikuluan xedatutakoarekin bat datozen kasuak.

En las acciones formativas con compromiso de contratación, se considerará incumplimiento total, que dará lugar al reintegro del 100% de la subvención, cuando no se alcance a contratar al 30% de las personas trabajadoras formadas, sea por la causa que fuere, salvo circunstancias de fuerza mayor sobrevenida que hayan impedido su cumplimiento y sean debidamente justificadas ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Se entenderá por fuerza mayor el supuesto que responda a lo dispuesto en el artículo 1.105 del Código Civil.

b) Ez-betetze partzialaren kasuan: diru-laguntza emateko helburua edo hori justifikatzeko betebeharra partzialki ez betetzeak emandako diru-laguntza aldatzea edo partzialki itzultzea ekarriko du. Aurreko paragrafoan aipatutako adierazlearen betearazpena % 35 eta % 100 artekoa bada, emandako diru-laguntza 17. artikuluan jasotako baldintzei jarraituz likidatuko da.

b) En el supuesto de incumplimiento parcial: el incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de su justificación de la misma dará lugar a la modificación o al reintegro parcial de la subvención otorgada. Cuando la ejecución del indicador mencionado en el párrafo anterior esté comprendida entre el 35% y el 100% la subvención concedida se liquidará en los términos previstos en el artículo 17.

Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, partzialki itzuliko da, prestatutako langileen kontratazioaren ehunekoa % 30 eta % 50 artekoa bada. Kasu horretan, emandako orduen araberako likidazioa egin eta gero, egindako kontratazioaren ehunekoarekin bat datorren diru-laguntzaren ehunekoa ordainduko da.

En las acciones formativas con compromiso de contratación, será objeto de reintegro parcial cuando el porcentaje de contratación de las personas trabajadoras formadas se halle entre el 30% y el 50%. En este caso, una vez efectuada la liquidación en función de las horas impartidas, se abonará la subvención en un porcentaje igual al porcentaje de contratación efectuado.

Ikasleek kontratazioari uko egiteak ez du justifikatuko hori egiteko konpromisoa ez betetzea, kontratatzeko ikasle gehiago ez dagoen kasuetan izan ezik.

Las renuncias a la contratación por parte del alumnado no justificarán el incumplimiento del compromiso de llevar a cabo la misma salvo que no haya más alumnos/as disponibles para contratar.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren enpresa edo erakunde onuradunari, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaeraren edo gertaeren berri emateko. Hori ez ezik, alegazioak edo egokitzat jotzen dituen egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio.

3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la empresa o entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo horiek aurkezteko epea igarota, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Zuzendari Nagusiak ebazpena emango du.

4.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Ebazpenak arauren bat bete gabe utzi dela iritziz gero, diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da eta, hala badagokio, bi hilabeteko epean, gehienez ere, dagozkion diru-kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra adieraziko dio onuradunari, ebazpena jakinarazten denetik zenbatzen hasita. Epe hori borondatezko epetzat joko da.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Borondatezko aldian ez badira zenbateko horiek itzultzen, haiek premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

23. artikulua.– Araudi gehigarria, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutako prestakuntza-ekintzak ematen diren kasuetarako. Batik bat, teleprestakuntzaren modalitatean.

Artículo 23.– Normativa supletoria en el supuesto de impartición de acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad. En particular, en la modalidad de teleformación.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutako prestakuntza-ekintzak ematen diren kasuetan, honako hau izango da bete beharreko araudia, deialdi honetan aipatzen ez diren puntuetan eta, batik bat, teleprestakuntzaren modalitatean, deialdi honetan arautzen diren eta arau hauek baldintza zehatzak ezartzen dizkieten alderdiei dagokienez: 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena eta hori garatzen duen ESS/1897/2013 Agindua, urriaren 10ekoa.

En el supuesto de impartición de las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, en lo no previsto en esta convocatoria es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla y, en particular, para la modalidad de teleformación, en relación con todos aquellos aspectos regulados en esta convocatoria para los que tales normativas establecen condiciones particulares.

24. artikulua.– Izaera pertsonaleko datuen tratamendu automatizatua.

Artículo 24.– Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, deialdi honetan araututako laguntza-eskaerak betetzearen ondorioz lortutako datu pertsonalak bere titulartasuneko fitxategi batean sartuko ditu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak. Fitxategi hori, «Enplegurako eta Prestakuntzarako Diru-Laguntzak» izenekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoak datu pertsonalak biltzeko dauzkan fitxategiak arautzen dituen Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2012ko urriaren 10eko Aginduaren bidez dago araututa.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo incorporará los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de las solicitudes de ayuda reguladas en la presente convocatoria, a un fichero de su titularidad denominado «Subvenciones Empleo y Formación», regulado en la Orden de 10 de octubre de 2012, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Halaber, pertsona interesdunek datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta haiei aurka egiteko eskubidea izango dute, legeak onartzen duen eran; horretarako, hori adierazten duen idazki bat igorri beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari (Jose Atxotegi kalea 1, Vitoria-Gasteiz).

Asimismo, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, enviando un escrito en este sentido al Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (c/ José Atxotegi, 1 de Vitoria-Gasteiz).

I. ERANSKINA
AURREKONTUEN BANAKETA
(Ikus .PDF)
ANEXO I
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ESPEZIALITATE PROGRAMAGARRIAK ETA MODULU EKONOMIKOAK
(Ikus .PDF)
ANEXO II
ESPECIALIDADES PROGRAMABLES Y MÓDULOS ECONÓMICOS
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
PRESTAKUNTZA-EKINTZAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

ANEXO III
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común