Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

78. zk., 2017ko apirilaren 25a, asteartea

N.º 78, martes 25 de abril de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
2064
2064

EBAZPENA, 2017ko apirilaren 11koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, 2016ko garapenerako lankidetzaren kontura ekintza humanitarioetarako laguntzak emateko deialdia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2017, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el ejercicio 2017.

Ebazpen honen bidez, otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuan biltzen diren aurreikuspenak betetzen dira, 2017rako. Dekretu horrek ekintza humanitarioetarako laguntzak arautzen ditu, garapenerako lankidetzaren kontura. Oro har, ebazpen honetan ez dira errepikatuko dekretu horren edukiak, baina diru-laguntza hauen deialdira aurkeztu nahi duten erakundeek nahitaez kontsultatu behar dituzte.

Mediante la presente Resolución se da cumplimiento y desarrollo para el año 2017 a las previsiones contenidas en el Decreto 31/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan las ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo. En términos generales no se reiterarán en esta Resolución los contenidos de dicho Decreto, de obligada consulta para las entidades que deseen presentarse a esta convocatoria de subvenciones.

Dekretu horrek azaltzen duenez, Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legearen babespean, ekintza humanitarioak dira hondamendiek eragindako pertsonei bizitza salbatzera, haien sufrimendua arintzera eta testuinguru horietan giza duintasuna eta giza eskubideak defendatzera zuzendutakoak. Ekintza humanitario horrek barne hartzen ditu errefuxiatu eta barne desplazatuentzako luzaroko laguntzak deitutakoak, eta hondamendi osteko birgaitzearen lehen faseko jarduerak, eta hondamendien aurrean prestatzeko eta horiek prebenitzeko jarduera jakin batzuk ere bai.

Dicho Decreto, al amparo de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, entiende como acciones humanitarias los diversos tipos de intervenciones destinadas a salvar la vida y aliviar el sufrimiento de personas afectadas por desastres, así como a proteger su dignidad humana y sus derechos en tales contextos. La acción humanitaria incluye las denominadas operaciones prolongadas para personas refugiadas y desplazadas internas, así como actividades en la primera fase de la rehabilitación posdesastre y determinadas actividades de preparación ante desastres y de prevención de los mismos.

Dekretu horretan aurreikusitako diru-laguntza lineen artean Ebazpen honetan honako hauek garatzen dira:

Las líneas subvencionales previstas en el mencionado Decreto que se desarrollan en esta Resolución son las siguientes:

1.– Finantzaketa iraunkorra.

1.– Financiación permanente.

2.– Ekintza humanitarioko esparru-estrategiak.

2.– Estrategias-marco de acción humanitaria.

Halaber, urte osoan irekita egoten den finantzaketa iraunkorreko linean, diru-laguntza eskaerak aurkeztu ahalko dira modalitate hauetarako:

Asimismo, a la línea de financiación permanente que se encuentra abierta todo el año, se podrán presentar solicitudes de subvención para las siguientes modalidades:

a) Finantzaketa iraunkorreko lineako larrialdietarako laguntzak.

a) Ayudas de emergencia de la línea de financiación permanente.

b) Finantzaketa iraunkorreko lineako ekintza humanitarioetarako laguntzak.

b) Ayudas de acciones humanitarias de la línea de financiación permanente.

Bestetik, aurrerantzean, administrazio publikoekin harremanak izan nahi dituzten erakundeak behartuta daude bitarteko elektronikoak erabiltzera, hala ezartzen baitu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluak.

Por otro lado, se incorpora la obligación de las entidades interesadas a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, prevista en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Deialdia egiteko eskumenari dagokionez, eta kontuan izanik zer dioten, batetik, Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena), eta, bestetik, apirilaren 9ko 187/2013 Dekretuak (Lehendakaritzako egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa), Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiak iragarri behar du diru-laguntzen deialdia.

Por lo que se refiere a la competencia para realizar la convocatoria, y por aplicación conjunta de las previsiones de los Decretos 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos y 187/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza, esa autoridad es la Secretaria General de Acción Exterior.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak du laguntza horiek eta emango diren ebazpenak kudeatzeko eskumena, hala xedatuta baitago, batetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta arautzen duen ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 11.2 artikuluan, eta, bestetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren antolaketa eta funtzionamenduko erregelamendua onartzen duen martxoaren 23ko 95/2010 Dekretuaren 11.1 artikuluan.

En cuanto a la gestión de las citadas ayudas y resoluciones que hayan de dictarse a tal efecto, la competencia corresponde al Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Artículo 11.2 de la Ley 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; y artículo 11.1 del Decreto 95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo).

Azkenik, adierazi behar da deialdi honek Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Kontseilu Errektorearen oniritzia jaso zuela, 2017ko otsailaren 10ean egindako bilkuran.

Esta convocatoria recibió el visto bueno del Consejo Rector de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en sesión celebrada el 10 de febrero de 2017.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuak (41. EHAA, 2008ko otsailaren 27koa) araututako ekintza humanitarioetarako laguntzen 2017ko ekitaldirako deialdia egitea da ebazpen honen xedea. Garapenerako lankidetzaren kargurako ekintza humanitariotarako laguntzak arautzen ditu dekretu horrek. Guztira, 4.700.000 euro emango dira.

El objeto de la presente Resolución es convocar, para el ejercicio 2017, las ayudas a acciones humanitarias reguladas por el Decreto 31/2008, de 19 de febrero (BOPV n.º 41, de 27 de febrero de 2008), por el que se regulan las ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo, por un importe global de 4.700.000 euros.

2. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación económica.

Finantzaketa-linea bakoitzerako honako diru-zuzkidura hau egongo da:

1.– La dotación económica para cada una de las líneas de financiación es la siguiente:

a) Larrialdietarako eta ekintza humanitarioetarako laguntzen finantzaketa-linea iraunkorra: 2.300.000 euro.

a) Línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y ayudas de acción humanitaria: 2.300.000 euros.

b) Ekintza humanitarioko esparru-estrategien finantzaketa-linea: 2.400.000 euro.

b) Línea de financiación estrategias-marco de acción humanitaria: 2.400.000 euros.

2.– Garapenerako Lankidetzaren kargurako ekintza humanitarioak arautzen dituen 2008ko otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuaren 20. artikuluarekin bat etorriz, zenbateko jakin bat ezin bazaio esleitu ekintza humanitarioko ezein esparru-estrategiari, ekintza humanitarioen kopuru egoki batek eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu ez duelako edo bete beharreko eskakizunak betetzen ez dituelako, edo eskuragarri dagoen aurrekontu-zuzkidurarako behar adina eskabide jaso ez direlako, zenbateko hori etengabeko finantzaketa-lerrora bideratzeko aukera izango da. Zenbateko hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak horretarako ebazpena eman ondoren. Argitaratu egingo dira, halaber, euskal gizartearen parte-hartzetik datozen berariazko funtsen horniduraren bidez etor daitezkeen zenbateko berriak edota Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren beste laguntza-programa batzuk burutu ondoren agortu gabe gera daitezkeen aurrekontu-baliabideetatik etor daitezkeenak.

2.– De acuerdo con el artículo 20 del Decreto 31/2008, de 19 de febrero de 2008, por el que se regulan las ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo, el importe que no pueda ser asignado a ninguna estrategia-marco de acción humanitaria –al no alcanzar el número suficiente de éstas la puntuación mínima exigida, o por no reunir los requisitos exigidos, o por no haberse recibido suficientes solicitudes para la dotación presupuestaria disponible–, podrá destinarse a la línea de financiación permanente. Este nuevo importe será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Resolución de la Secretaria General de Acción Exterior, al igual que los nuevos importes que puedan resultar como consecuencia de las provisiones de fondos específicos procedentes de la sociedad vasca o de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros instrumentos de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

3.– Etengabeko finantzaketa-lerrora zuzendutako funtsak agortuz gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren bitartez jakinaraziko da, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren ebazpen bat argitaratuta.

3.– Asimismo, el agotamiento de los fondos destinados a la línea de financiación permanente será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Resolución del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

3. artikulua.– Eskaerak aurkeztea eta Administrazioarekiko harremana.

Artículo 3.– Presentación de solicitudes y relación con la Administración.

1.– Eskaerak epe hauetan aurkeztu beharko dira:

1.– El plazo para la presentación de solicitudes será:

a) Larrialdietarako eta ekintza humanitarioetarako laguntzen finantzaketa-linea iraunkorra. Finantzaketa-linea iraunkorrerako eskaerak 2017ko aurrekontu-ekitaldi osoan aurkeztu ahalko dira, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

a) Línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y acciones humanitarias. Las solicitudes a la línea de financiación permanente podrán presentarse a lo largo de todo el ejercicio presupuestario del año 2017 a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

b) Ekintza humanitarioko esparru-estrategien finantzaketa-linea: Eskaerak aurkezteko epea hilabete izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

b) Línea de financiación para estrategias-marco de acción humanitaria: las solicitudes podrán presentarse, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Halaber, bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu beharko dira eskaerak, https://www.euskadi.eus egoitza elektronikoan (Izapideak; Diru-laguntzak eta bekak atalean), edo, bestela, http://www.elankidetza.euskadi.eus webgunean (Deialdiak atalean).

2.– La solicitud deberá presentarse por medios electrónicos en la siguiente sede electrónica: https://www.euskadi.eus en trámites, apartado Ayudas, becas y subvenciones o través de la página web: http://www.elankidetza.euskadi.eus en el apartado convocatorias.

3.– Eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta eranskinak nola izapidetu behar diren jakiteko xehetasunak hemen eskura daitezke: https://euskadi.eus egoitza elektronikoan eta www.elankidetza.euskadi.eus webgunean, deialdien atalean.

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, las solicitudes, declaraciones responsables, y anexos están disponibles en la sede electrónica https://euskadi.eus y en la página web www.elankidetza.euskadi.eus en el apartado convocatorias.

4.– Eskaera egiteko, aurreko idatz-zatian azaldutako egoitza elektronikoan eta webgunean eskura dagoen eskabide normalizatua erabiliko da, eta eskabide hori behar bezala betetzeko, finantzaketako diru-laguntza lineetako bat aukeratu beharko da, edo bestela linea iraunkorra edo esparru-estrategien linea. Linea iraunkorra eskatzen bada, diruz lagundu beharreko bi modalitateetako bat edo larrialdietarako edo ekintza humanitarioetarako linea aukeratu beharko da.

4.– La solicitud se realizará mediante una instancia normalizada, disponible en la sede electrónica y página web señalada en el apartado anterior, y para cumplimentar debidamente la misma, habrá que elegir una de las dos líneas subvencionales de financiación, o bien la línea permanente o bien la línea de estrategias-marco. En caso de solicitar la línea permanente se deberá optar o por una de las dos modalidades a subvencionar, o emergencias o acciones humanitarias.

5.– Eskaera egin osteko izapideak helbide hauetan egin beharko dira: http://www.euskadi.eus edo www.elankidetza.euskadi.eus

5.– Los trámites posteriores a la solicitud, se realizan a través de http://www.euskadi.eus o a través de www.elankidetza.euskadi.eus

6.– Diru-laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko du erakunde kudeatzaileak, behar beste aldiz, eskatzaileen baimenik eskatu beharrik gabe, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena) 50.3 artikulua aplikatuz.

6.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

7.– Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 eta 3. artikuluetan aurreikusitako inguruabarretako batean dauden erakundeak ezingo dira laguntzen onuradun izan.

7.– No podrán obtener la condición de beneficiaria de ayuda aquellas entidades solicitantes en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.

4. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 4.– Documentación.

Agiri hauek aurkeztu beharko dira diru-laguntzaren eskabidearekin batera:

La instancia de solicitud de la subvención deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Proposamen teknikoa eta aurrekontu orokorra. Biak ere alderdi guztietan behar bezala beteta, kontuan hartuta eskatu beharreko diru-laguntza linea, eta linea iraunkorraren kasuan, eskatu beharreko laguntzaren modalitatea, hau da, larrialdietarako edo ekintza humanitarioetarako, eskura daude egoitza elektronikoan https://euskadi.eus eta www.elankidetza.euskadi.eus webgunean. Proposamena teknikoak gehienez ere 27.500 hitz izango ditu, linea iraunkorrerako; eta 45.000 hitz, esparru-estrategiarako.

a) Propuesta técnica y presupuesto general. Ambos convenientemente cumplimentados en todos sus extremos, atendiendo a línea subvencional a solicitar, y en el caso de la línea permanente, a la modalidad de ayuda a pedir, esto es de emergencia o de acciones humanitarias, disponibles en la sede electrónica https://euskadi.eus y en la página web www.elankidetza.euskadi.eus. El número máximo de palabras que puede incluir la propuesta técnica es de 27.500 palabras para la línea permanente y 45.000 palabras para las estrategias-marco.

b) Lege-ordezkaritzaren egiaztapena, eskaera presentziala sinatzen duen pertsona Eusko Jaurlaritzako Ordezkarien Erregistroan inskribatuta ez badago, eta egiaztapen hori Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzian agertzen ez bada (https://euskadi.eus edo www.elankidetza.euskadi.eus).

b) Acreditación de la representación legal, cuando la persona firmante de la solicitud presencial se trate de una persona que no se encuentra inscrita en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, ni figure dicha acreditación en la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo disponible en https://euskadi.eus o www.elankidetza.euskadi.eus

c) Partzuergo eran bildutako erakundeak badira, dagokion hitzarmena aurkeztuko da, https://euskadi.eus edo www.elankidetza.euskadi.eus helbideetan eskura dagoen ereduaren arabera.

c) En caso de entidades consorciadas se aportara el convenio correspondiente según modelo disponible en https://euskadi.eus o en www.elankidetza.euskadi.eus

d) Gastuak fakturekin ez baizik eta ordainagirien bidez justifikatzea aurreikusi bada, azalpen-memoria bat aurkeztu beharko da, hori justifikatzen duten arrazoiekin. Azalpen-memoria hori eskura dago https://euskadi.eus edo www.elankidetza.euskadi.eus helbideetan.

d) En caso de que se prevea la justificación de gastos mediante recibos y no facturas, se deberá presentar una memoria explicativa con las razones que lo justifiquen disponible en https://euskadi.eus o en www.elankidetza.euskadi.eus

e) Erakunde eskatzaileak erbesteratutako pertsonak bidaltzen baditu, eginbeharreko lanak eta iraupena azalduko dituen eta beharrezko gaitasun eta kalifikazio irizpideak jasoko dituen azalpen-memoria aurkeztu beharko da. https://euskadi.eus edo www.elankidetza.euskadi.eus webguneetan eskura dagoen memoria-eredua eskainiko da.

e) En caso de que la entidad solicitante envíe personas expatriadas, se aportará una memoria justificativa que describa las tareas a realizar y la duración y contenga los criterios de aptitud y calificación necesarios. Se facilitará un modelo de memoria disponible en https://euskadi.eus o en web www.elankidetza.euskadi.eus

f) Proforma fakturak, aurrekontuak edo kanpoko balorazioak, otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuak ezartzen duenaren arabera hori beharrezkoa bada.

f) Facturas proforma, presupuestos o valoraciones externas en los casos que de acuerdo a lo que establece el Decreto 31/2008, de 19 de febrero de 2008 sea necesario.

g) Ekintza Humanitarioko Plan Estrategikoa edo hori egiteko konpromisoa, ekintza humanitarioko esparru-estrategia eskatzen duten erakundeentzat.

g) Plan Estratégico de Acción Humanitaria o compromiso de elaboración para aquellas entidades que soliciten una estrategia-marco de acción humanitaria.

5. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 5.– Órgano de gestión de las ayudas.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari dagokio diru-laguntza lerro honen kudeaketa-lanak egitea. Hartarako, laguntza-eskabideen gaineko balorazioa eta azterketa teknikoa egingo ditu Koordinazio Teknikorako Zerbitzuak, eta, bestalde, proposamena helaraziko dio hurrengo artikuluak aipatzen duen Balorazio Batzordeari. Eta hartarako batzarturik, batzorde horrek proposamena egingo dio organo eskudunari, hain zuzen ere laguntzak esleitzeari buruzko proposamena.

Corresponde a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la realización de las tareas de gestión de la presente línea subvencional. A tal efecto, el Servicio de Coordinación Técnica realizará el análisis técnico y la valoración de las solicitudes de ayudas, dando traslado de su propuesta a la Comisión de Valoración a la que se refiere el artículo siguiente, proponiendo al órgano competente la concesión de las ayudas que correspondan.

6. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 6.– Comisión de Valoración.

Honako pertsona hauek osatzen dute Balorazio Batzordea, aurreko artikuluan aipatzen dena:

La Comisión de Valoración a la que se refiere el artículo precedente estará compuesta por las siguientes personas:

– Batzordeburua: Ainara Arrieta Archilla andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Koordinazio Teknikoko arduraduna.

– Presidenta: D.ª Ainara Arrieta Archilla, Responsable de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

– Batzordekidea: Nicolás Basarrate Hormaechea jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Administrazio eta Zerbitzuen arduraduna.

– Vocal: D. Nicolás Basarrate Hormaechea, Responsable de Administración y Servicios de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

– Batzordekidea: Noemí de la Fuente Pereda andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Estrategikoaren arduraduna.

– Vocal: D. Noemí de la Fuente Pereda, Responsable de Coordinación Estratégica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

– Idazkaria: Ana Rojo González andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako aholkulari juridikoa.

– Secretaria: D.ª Ana Rojo González, Asesora Jurídica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

7. artikulua.– Esleitzeko eskumena duen organoa.

Artículo 7.– Órgano competente para la adjudicación.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zuzendaria da iragarritako laguntzak esleitzeko eskumena duen organoa.

El órgano competente para la adjudicación de las ayudas que se convocan es el Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

8. artikulua.– Baremazio-irizpideak.

Artículo 8.– Criterios de baremación.

1.– Hautatzeko eskaerak, esparru-estrategien linean zein finantzaketa iraunkorreko linean, eskatzen diren baldintza guztiak betetzen badituzte, 0 eta 100 bitarteko eskalan baloratuko dira ebazpen honen I. eranskinean jasotako baremazio-taularen arabera, eta ezingo da onartu gutxienez 50 puntu jaso ez dituen proposamenik.

1.– Las solicitudes para la selección tanto en la línea de estrategias-marco, como en la línea de financiación permanente que reúnan todos los requisitos exigidos se valorarán en una escala del 0 al 100 en base a la tabla de baremación recogida en el Anexo I de la presente Resolución, no pudiendo ser aprobada ninguna propuesta que no obtenga al menos 50 puntos.

2.– Esparru-estrategien lineako eskaeretarako, lehiaketa-sistemari jarraituko zaio. Sistema horren arabera, puntuaziorik handiena lortu duten esparru-estrategiak onartuko dira, finantzaketa-linea horretarako prestatutako zuzkidura agortu arte.

2.– Para el caso de las solicitudes en la línea de estrategias-marco se seguirá el sistema de concurso, conforme al cual se aprobarán las estrategias marco que hayan obtenido mayor puntuación hasta agotar la dotación destinada a ésta línea financiera.

9. artikulua.– Hitzarmena sinatzea.

Artículo 9.– Firma del convenio.

Esparru-estrategien diru-laguntza onartu ondoren, hitzarmena sinatuko da Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren eta erakunde esleipendunaren artean, emandako diru-laguntza bakoitzeko. Hitzarmen hori https://euskadi.eus egoitza elektronikoan eta www.elankidetza.euskadi.eus webgunean.

Tras la aprobación de la subvención de las estrategias-marco, se procederá a la firma de un convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la entidad adjudicataria, por cada una de las subvenciones concedidas, que estará disponible en la sede electrónica https://euskadi.eus y en la página web www.elankidetza.euskadi.eus

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Garapenerako lankidetzaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituen uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuak aldatzen duen otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuaren 23.4 artikuluak dioenez, erakunde eskatzaile bakoitzak gehienez eskura dezakeen diru-laguntzaren guztirako zenbatekoa zehaztuko da dagokion ekitaldian onartzen den lehenengo laguntza-deialdian.

El artículo 23.4 del Decreto 34/2007, de 27 de febrero, modificado por Decreto 390/2013, de 23 de julio, por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo a la cooperación para el desarrollo, establece que el importe total máximo de subvenciones al que podrá acceder cada entidad solicitante se determinará en la primera convocatoria de ayudas que se apruebe en el ejercicio correspondiente.

Hori kontuan izanik, 2017ko aurrekontu-ekitaldian (eta diru-laguntzaren ordainketa aurreragoko ekitaldietan egin arren) garapenerako lankidetzaren kontura urtean ematen diren diru-laguntzen % 7 eskuratu ahal izango du gehienez ere erakunde eskatzaile bakoitzak. Hau da, diru-laguntza deialdia edozein dela ere, 2.981.323,16 euro jaso ahal izango ditu.

Atendiendo a lo que establece el citado precepto, el importe máximo de subvenciones al que podrá acceder cada entidad solicitante será el 7% del total de subvenciones que se concedan en el ejercicio presupuestario 2017. Esto es 2.981323,16 euros, en cualesquiera de las convocatorias de ayudas con cargo a la cooperación para el desarrollo que se aprueben en el año, con independencia de que el abono de dichas subvenciones se realice en ejercicios futuros.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan berariaz aurreikusita ez dagoen orotarako, honako hiru hauetan jasotako aurreikuspenak aplikatuko dira: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua; eta Garapenerako lankidetzaren kargura ekintza humanitarioetarako ematen diren laguntzak arautzen dituen otsailaren 19ko 31/2008 Dekretua, bai eta Diru-Laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.

En aquello no previsto expresamente en la presente Resolución serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 31/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan las ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo, así como en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Secretaria General de Acción Exterior, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko apirilaren 11.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2017.

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común