Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

75. zk., 2017ko apirilaren 20a, osteguna

N.º 75, jueves 20 de abril de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1948
1948

45/2017 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari jarduera hau egiteko enkargua emateko erabakia: Vitoria-Gasteizko tranbiaren ibilbidea hegoaldera zabaltzeko lanak egitea, Angulema-Unibertsitatea tartean eta Angulema-Salburua tartean.

RESOLUCIÓN 45/2017, de 4 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la construcción de la ampliación sur del Tranvía de Vitoria-Gasteiz en el tramo Angulema-Universidad y en el tramo Angulema-Salburua.

Gobernu Kontseiluak, 2017ko apirilaren 4an egindako bilkuran, onartu egin du Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari jarduera hau egiteko enkargua emateko erabakia: Vitoria-Gasteizko tranbiaren ibilbidea hegoaldera zabaltzeko lanak egitea, Angulema-Unibertsitatea tartean eta Angulema-Salburua tartean. Bada, publikotasuna eman behar zaio erabaki horri, eta, horregatik, hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 4 de abril de 2017, el Acuerdo por el que se encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la construcción de la ampliación sur del Tranvía de Vitoria-Gasteiz en el tramo Angulema-Universidad y en el tramo Angulema-Salburua, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea ebazpen honen eranskinean datorren erabakiaren testua, zeinaren bidez Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari ematen baitzaio jarduera hau egiteko enkargua: Vitoria-Gasteizko tranbiaren ibilbidea hegoaldera zabaltzeko lanak egitea, Angulema-Unibertsitatea tartean eta Angulema-Salburua tartean.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo por el que se encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la construcción de la ampliación sur del Tranvía de Vitoria-Gasteiz en el tramo Angulema-Universidad y en el tramo Angulema-Salburua, que figura como Anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko apirilaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2017.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN APIRILAREN 4KO 45/2017 EBAZPENARENA.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 45/2017, DE 4 DE ABRIL, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO.
ERABAKIA, GOBERNU KONTSEILUARENA, 2017KO APIRILAREN 4KOA, ZEINAREN BIDEZ RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREARI EMATEN BAITZAIO JARDUERA HAU EGITEKO ENKARGUA: VITORIA-GASTEIZKO TRANBIAREN IBILBIDEA HEGOALDERA ZABALTZEKO LANAK EGITEA, ANGULEMA-UNIBERTSITATEA TARTEAN ETA ANGULEMA-SALBURUA TARTEAN.
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 4 DE ABRIL DE 2017 POR EL QUE SE ENCOMIENDA A RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN SUR DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ EN EL TRAMO ANGULEMA-UNIVERSIDAD Y EN EL TRAMO ANGULEMA-SALBURUA.

Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboak dauzka legez interes orokorrekotzat jotzen ez diren edo beste lurralde batzuk ukitzen ez dituzten herri-lanen arloan, eta ibilbidea Euskal Autonomia Erkidego barruan egiten duten trenbideetan eta lurreko garraioetan, Autonomia Estatutuaren 10. artikuluaren 32. eta 33. zenbakietan xedatutakoarekin bat etorriz.

La Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta competencias exclusivas en obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general o cuya realización no afecte a otros territorios, así como en ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de la Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 apartados 32 y 33 del Estatuto de Autonomía.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 7. artikuluak Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren esku utzi zituen trenbideen gaineko egitekoak.

El artículo 7 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras las funciones correspondientes a ferrocarriles.

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 196/2013 Dekretua aldatzeko den abenduaren 30eko 248/2014 Dekretuaren 14.1.b) artikuluaren bidez (indarrean dago, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren lehenengo xedapen iragankorrean jasotakoaren arabera), Garraio Azpiegituren Zuzendaritzari esleitzen zaio garraio-azpiegituren obrak landu, zuzendu, ikuskatu eta egikaritzea, bai eta obra-proiektuak onestea ere.

El artículo 14.1.b) del Decreto 248/2014, de 30 de diciembre, de modificación del Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial (en vigor conforme a lo previsto en la disposición transitoria primera del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos) atribuye a la Dirección de Infraestructuras del Transporte la elaboración, dirección, inspección, y ejecución de obras de infraestructura del transporte, incluida la aprobación de los proyectos de obra.

Maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen bidez, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea Ente Publikoa sortu zen, eta haren helburua da gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren edo etorkizunean izango diren trenbide-azpiegiturak eraikitzea, zaintzea eta administratzea.

Por Ley 6/2004, de 21 de mayo se creó el Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, siendo su objeto la construcción, conservación y administración de las infraestructuras ferroviarias actuales o que en el futuro sean competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que se le encomienden.

Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen 5.2 artikuluak entearen helburu sozialaren barruan sartzen du trenbide-garraioko azpiegituren eraikuntza, Jaurlaritzak agintzen dionean, eta, orobat, azpiegitura berri horien zaintza, kudeaketa eta administrazioa, bai zuzenean edo zuzenbide publiko edo pribatuko beste erakunde baten bitartez, eta zeinahi negozio juridikoren bidez.

El artículo 5.2. de la Ley 6/2004, de 21 de mayo, de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea incluye dentro del objeto social del ente la construcción de las infraestructuras de transporte ferroviario que le encomiende el Gobierno, así como conservar, gestionar y administrar estas nuevas infraestructuras, ya sea directamente o mediante otra entidad de derecho público o derecho privado, y por medio de cualquier negocio jurídico.

Halaber, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari buruzko maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen 5.4 artikuluaren arabera, entitatearen helburu sozialean sartzen da Jaurlaritzak haren gain uzten duen eta, zuzenean edo zeharka, trenbide-garraioko azpiegiturak eraiki, zaindu eta administratzearekin zerikusia duen eginkizun oro, eta, bereziki, azterlan eta proiektuak idaztearekin eta kudeaketarekin zerikusia duten eginkizunak, trenbide-garraioko politikari lotuta dauden azpiegiturei dagokienez, zeinahi ere den kudeaketa horretarako erabiltzen den negozio juridikoa, betiere zuzenbidean onartzen direnetakoa bada.

Asimismo el artículo 5.4. de la Ley 6/2004 de 21 de mayo, de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea incluye dentro del objeto social del ente cualquier otra funciones que le encomiende el gobierno y que directa o indirectamente esté relacionada con la construcción, la conservación y la administración de infraestructuras de transporte ferroviario, y de forma especial las relativas la redacción de estudios y proyectos y a la gestión, por medio de cualquier negocio jurídico admitido en derecho, de las infraestructuras que estén vinculadas a la política de transporte ferroviario.

Beste alde batetik, 6/2004 Legearen 16. artikuluak Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarearen baliabide ekonomikoak osatzen dituzten partidak jasotzen ditu, eta, bereziki, d) letran jasotzen dira legeen arabera har ditzakeen diru-laguntzak, ekarpenak eta dohaintzak.

Por otro lado, el artículo 16 de la Ley 6/2004 contempla las diferentes partidas que integran los recursos económicos del ente Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, y en particular en el apartado d) se recogen las subvenciones, aportaciones y donaciones que pueda percibir de acuerdo con las leyes.

2006ko maiatzaren 4an, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak, Arabako Foru Aldundiak eta Vitoria-Gasteizko Udalak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten Vitoria-Gasteizko tranbia ezartzeko. Lankidetza-hitzarmen horren xedea zen alderdien konpromisoen baldintzak arautzea, Vitoria-Gasteizko tranbia ezartzen laguntzeko.

Con fecha 4 de mayo de 2006 la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Araba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, suscribieron un convenio de colaboración para la implantación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, que tenía por objeto regular las condiciones en las que las partes se comprometían a colaborar en la implantación del tranvía de Vitoria-Gasteiz.

Garraio Azpiegituren zuzendariaren 2007ko uztailaren 4ko Ebazpenaren bidez, behin betiko onetsi zen «Vitoria-Gasteizko tranbiaren trazadura-proiektua Abetxukoko tartean».

Por Resolución de 4 de julio de 2007, de la Directora de Infraestructura del Transporte, se aprobó definitivamente la modificación puntual del «Proyecto de Trazado del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, en el tramo de Abetxuko».

«Vitoria-Gasteizko tranbiaren trazadura-proiektua Abetxukoko tartean» izeneko proiektuaren aldaketa puntuala amaitu ostean, beharrezkotzat jo zen Vitoria-Gasteizko tranbiaren trazadura zabaltzea, Abetxukoko tartean. Horren xedea zen «Vitoria-Gasteizko tranbiaren trazadura-proiektua Abetxukoko tartean» izeneko proiektuan aurreikusitako azken geltokia auzoaren erdigunearekin konektatzea. Zabaltze horri esker, hobetu egingo dira eremu horrek hiriko gainerako eremuekin dituen komunikabideak.

Concluida la modificación puntual del «Proyecto de Trazado del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, en el tramo de Abetxuko» se estimó necesario ampliar el trazado del tranvía de Vitoria-Gasteiz, en el tramo de Abetxuko, de manera que conectara la última parada prevista en el «Proyecto de Trazado del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, en el tramo Abetxuko» con el centro del barrio, mejorando con la ampliación las comunicaciones de esta zona con el resto de la ciudad.

2016ko ekainaren 1ean, lankidetza-hitzarmena sinatu dute Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak, Arabako Foru Aldundiak eta Vitoria-Gasteizko Udalak. Lankidetza-hitzarmen horren xedea hau da: proiektuak idaztea garraio publikoaren eskaintza egokitzeko, garraiobide publiko kolektiboen sistema multimodal integratu eta osorik elektrifikatu bat sortuta. Proiektu horrek Vitoria-Gasteiz osoa hartzen du, eta dauden mugikortasun-beharrak jasoko ditu, mugikortasun-paradigma berriak definitzeko.

Con fecha 1 de junio de 2016, se ha suscrito un Convenio de Colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Araba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la redacción de proyectos que adecúen la oferta de transporte público mediante la generación de un sistema multimodal integrado e íntegramente electrificado de medios de transporte público colectivo. Este proyecto abarca el conjunto de Vitoria-Gasteiz, y comprenderá las necesidades de movilidad existentes en orden a la definición de nuevos paradigmas de movilidad.

Vitoria-Gasteizko tranbiaren ibilbidea zabaltzeko lanei dagokienez (Angulema-Unibertsitatea tartean eta Angulema-Salburua tartean), Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren Azpiegitura Zuzendaritzak eraikuntza-proiektua onetsi ostean, zenbait arrazoik gomendatzen dute Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari esleitzea Vitoria-Gasteizko tranbiaren ibilbidea zabaltzeko lanak (Angulema-Unibertsitatea tartean eta Angulema-Salburua tartean), interes publikoak modu eraginkorragoan lortzeko.

En relación con la construcción de la ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, en el tramo Angulema-Universidad y tramo Angulema-Salburua, concurren razones que aconsejan, previa aprobación del correspondiente Proyecto Constructivo por la Dirección de Infraestructuras del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, la atribución de la construcción de las obras de ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, en el tramo de Angulema-Universidad, y tramo Angulema-Salburua a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea para una más eficaz consecución de los intereses públicos.

Aurreikusitakoaren arabera, proiektu hau egiteko, lankidetza-hitzarmenak sinatuko dira Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea ente publikoaren, Arabako Foru Aldundiaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren artean.

La ejecución de este proyecto está prevista hacerla mediante sendos convenios de colaboración entre el Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, Diputación Foral de Araba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Obren kostuei aurre egiteko, ETSk funts hauek erabiliko ditu: Eusko Jaurlaritzatik jasotakoak (kapital-aurrekontuetan adieraziak), eta Arabako Foru Aldunditik eta Vitoria-Gasteizko Udaletik jasotakoak (lankidetza-hitzarmenetatik eratorriak).

ETS afrontará el coste de las obras con los fondos que le sean provistos por el Gobierno Vasco en los presupuestos de capital correspondientes, así como con los percibidos de la Diputación Foral de Araba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz derivados de los Convenios de Colaboración correspondientes.

Angulema-Unibertsitatea tartean egin beharreko jardueren guztizko kopuru zenbatetsia 14.350.000 euro ingurukoa da (BEZa kanpo); hor sartzen dira tranbiaren zabaltze-lanen inbertsio errealeko gastuak (azpiegitura eta obrak barnean direla) eta lanak egiteko behar diren laguntza-zerbitzuak. Angulema-Salburua tartearen kasuan, zenbatetsitako kopurua 19.000.000 eurokoa da (BEZa kanpo).

El importe total estimado de las actuaciones a realizar en el tramo Angulema-Universidad que incluye los gastos de inversión real de la ampliación del tranvía, comprendidas la infraestructura y las obras, y los servicios de apoyo que se requieran en la ejecución de los trabajos, asciende aproximadamente a 14.350.000 euros (IVA excluido) y en el caso del tramo Angulema-Salburua ascendería de forma estimada a 19.000.000 euros. (IVA excluido).

Ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren proposamenez, eta hura aztertu ondoren, Gobernu Kontseiluak hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y previa la correspondiente deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ERABAKI DU:
ACUERDO

Lehenengoa.– Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari honako hau egiteko enkargua ematea: Vitoria-Gasteizko tranbiaren ibilbidea zabaltzeko lanen proiektua idaztea eta lan horiek egikaritu, zuzendu eta ikuskatzea, Angulema-Unibertsitatea tartean eta Angulema-Salburua tartean, lan horiek egikaritzeko eta finantzatzeko xedearekin ente publiko horren, Arabako Foru Aldundiaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren artean sinatuko diren lankidetza-hitzarmenetan ezarritako baldintzetan; horrek ez du esan nahi eskumenaren titulartasuna lagako denik.

Primero.– Encomendar a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, la redacción del proyecto y la ejecución, dirección e inspección de las obras de la construcción de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz, en el tramo Angulema-Universidad y Angulema-Salburua, en los términos que se establezcan en los convenios de colaboración a suscribir entre el citado Ente Público, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la ejecución y financiación, sin que ello suponga cesión de la titularidad de la competencia.

Bigarrena.– Enkargu honek egin beharreko lan guztiak bukatu arte izango du indarra.

Segundo.– La presente encomienda tendrá vigencia hasta la completa ejecución de las actuaciones objeto de la misma.

Hirugarrena.– Enkargu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Tercero.– Publicar la presente encomienda de gestión en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común