Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

24. zk., 2017ko otsailaren 3a, ostirala

N.º 24, viernes 3 de febrero de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
620
620

EBAZPENA, 2017ko urtarrilaren 18koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena, Arabako Campuseko Batzarraren Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duena.

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2017, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento de la Junta de Campus de Álava.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

UPV/EHUren ikastegien berrantolaketaren ondorioz (Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko uztailaren 3ko Aginduaren bidez argitaratua, 2015eko uztailaren 9ko EHAAn), Arabako Campusean kokaturiko ikastegien izena, osaera eta kopurua aldatu da. Ondorioz, Campuseko Batzarraren Arautegia egoera berrira egokitu behar da.UPV/EHUren estatutuetako 2. artikuluak xedatzen du ezen UPV/EHU campus anitzeko unibertsitatea dela, modu deszentralizatuan antolatzen dena eta eginkizunak ere banatuta dauzkana, bai eta egitura aurrera eramango dituen zereginetara egokituko ere eta etengabe eguneratuko dena.

Como consecuencia de la reorganización de los centros de la UPV/EHU (publicada mediante Orden de 3 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el BOPV de 9 de julio de 2015), la denominación, composición y número de los centros radicados en el Campus de Álava ha variado. Ello exige acomodar el Reglamento de Junta de Campus de Álava a la nueva situación. El artículo 2 de los Estatutos de la UPV/EHU dispone que la UPV/EHU se constituye como una Universidad multicampus, se organiza de forma descentralizada y funcionalmente desconcentrada y adecuará y actualizará progresivamente su estructura a las exigencias específicas de sus distintas actividades.

10. artikuluan jasota dago UPV/EHUren egituraren osagai direla unibertsitateko campusak. Bestalde, 11. artikuluaren arabera, campuseko batzarrak UPV/EHUko kide anitzeko gobernu eta ordezkaritzarako organoak dira. 194. artikuluaren arabera, campuseko batzarra campus bakoitzaren gobernu eta ordezkaritza organoa da, kide anitzekoa.

El artículo 10 de los Estatutos establece que la estructura de la UPV/EHU se integra, entre otros, por los Campus Universitarios. Por otra parte, el artículo 11 prevé entre los órganos colegiados de gobierno y representación de la UPV/EHU las Juntas de Campus. El artículo 194 dispone que la Junta de Campus es el órgano colegiado de gobierno y representación del Campus Universitario.

UPV/EHUren estatutuetako 194.2.c) artikuluarekin bat etorrita, campuseko batzarraren eskumena da bere arautegiaren behin betikoz onestea, legetasun-txostena aurretik dela. Emaniko legetasun-txostenarekin bat etorrita, Arabako campuseko batzarrak 2016ko azaroaren 23an egindako bilerak Arabako campuseko batzarraren arautegia onartu zuen behin betikoz.

De acuerdo con el artículo 194.2.c) de los Estatutos de la UPV/EHU, es competencia de la Junta de Campus la aprobación definitiva de su Reglamento, previo informe de legalidad. De conformidad con el informe de legalidad emitido, la Junta de Campus de Álava en su sesión de 23 de noviembre de 2016 ha procedido a aprobar definitivamente el Reglamento de Junta de Campus de Álava.

Azkenik, UPV/EHUren estatutuetako 187.1 artikuluak dio idazkari nagusiak bermatu behar duela UPV/EHUko erabakiak argitaratuko direla; eta, bestalde, otsailaren 25eko 3/2004 legeak, Euskal unibertsitate sistemari buruzkoak, dio erabakiak oso-osorik argitaratu behar direla Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

A su vez, el artículo 187.1 de los Estatutos de la UPV/EHU en su apartado d), encomienda al Secretario o Secretaria General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU, que según se establece en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se materializará mediante su íntegra publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hori guztia kontuan hartuta, hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Agindua ematea Arabako campuseko batzarraren arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, eranskinean ageri den moduan.

Primero.– Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento de la Junta de Campus de Álava, según lo dispuesto en el anexo.

Bigarrena.– Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Segundo.– Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2017ko urtarrilaren 18a.

En Leioa, a 18 de enero de 2017.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

MIKEL GARMENDIA MUJIKA.

MIKEL GARMENDIA MUJIKA.

ARABAKO CAMPUSEKO BATZARRAREN ARAUTEGIA
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CAMPUS DE ÁLAVA
LEHENENGO TITULUA
TÍTULO PRIMERO
ARABAKO UNIBERTSITATE CAMPUSA
EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ÁLAVA

1. artikulua.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) campus anitzeko egitura eta antolaketa.

Artículo 1.– La estructura y organización multicampus de la Universidad del País Vasco / Euskal herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

UPV/EHU hainbat campusetan dago banatuta. UPV/EHU modu deszentralizatuan dago antolatuta eta eginkizunak ere banatuta dauzka. Bestalde, aurrera eramango dituen zereginetara egokituko du bere egitura, eta eguneratuko da.

La UPV/EHU se constituye como una Universidad multicampus. Se organiza de forma descentralizada y funcionalmente desconcentrada y adecuará y actualizará su estructura a las exigencias específicas de sus distintas actividades.

2. artikulua.– Arabako unibertsitate campusa.

Artículo 2.– El Campus Universitario de Álava.

1.– Arabako campuseko unibertsitate komunitatea Arabako campusari loturiko ikasleek, pertsonal irakasle eta ikertzaileak eta administrazio eta zerbitzuetako pertsonalak osatzen dute.

1.– La Comunidad Universitaria del Campus de Álava está formada por el alumnado, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios vinculados al Campus de Álava.

2.– Arabako unibertsitate campusak harremanak bultzatuko ditu ikastegien, sailen, unibertsitateko ikerkuntza institutuen eta campusa osatzen duten gainerako unitateen artean, elkarren interesekoak diren esparruetan. Era berean, UPV/EHUren eta inguruko erakunde publiko eta pribatuen arteko ohiko harremanak bultzatu eta gauzatuko ditu.

2.– El Campus Universitario de Álava fomentará la interrelación de sus Centros, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y demás unidades integrantes del mismo en aquellos ámbitos de interés común. Así mismo, fomentará y formalizará las relaciones ordinarias de la UPV/EHU con las diversas entidades públicas y privadas de su entorno.

3.– Arabako Unibertsitate Campusa honako hauek osatzen dute:

3.– El Campus Universitario de Álava, está integrado por:

a) Campuseko Errektoreordetza.

a) El Vicerrectorado de Campus.

b) Fakultateak eta Unibertsitate Eskolak:

b) Facultades y Escuelas Universitarias:

– Ekonomia eta Enpresa Fakultatea.

– Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.

– Farmazia Fakultatea.

– Facultad de Economía y Empresa.

– Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola.

– Facultad de Educación y Deporte.

– Hezkuntza eta Kirol Fakultatea.

– Facultad de Farmacia.

– Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea.

– Facultad de Letras.

– Letren Fakultatea.

– Facultad de Medicina y Enfermería.

– Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea.

– Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social.

c) Honako ikastegi hau, UPV/EHUri atxikita: Vitoria-Gasteizko Erizaintzaren Unibertsitate Eskola.

c) El siguiente Centro Docente Adscrito a la UPV/EHU: Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz.

d) Unibertsitateko ikerkuntza institutu hauek:

d) Los siguientes Institutos Universitarios de Investigación:

– Antzinate Jakintzen Institutua (institutu propioa).

– Instituto de Ciencias de la Antigüedad (Instituto propio).

– Valentin Foronda Gizarte-Historiarako Institutua (institutu mistoa).

– Instituto de Historia Social Valentín de Foronda (Instituto mixto).

e) CSICi elkartutako unitatea: Erdi Aroko Landa Eremuaren Ikerketa Taldea.

e) Unidad Asociada al CSIC: Grupo de Estudios del Mundo Rural Medieval.

f) Lascaray Ikergunea.

f) Centro de investigación Lascaray Ikergunea.

g) Micaela Portilla Ikergunea.

g) El Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea.

h) «Koldo Mitxelena» Arabako Campuseko biblioteka.

h) La Biblioteca del Campus de Álava «Koldo Mitxelena».

i) Tomás Alfaro Fournier unibertsitate egoitza.

i) La Residencia Universitaria «Tomás Alfaro Fournier».

j) Kultur Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedra.

j) Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio.

k) Campusean egoitza duten sail, sail atal eta katedrak, bai eta campuseko unibertsitateko kideentzako arreta eta laguntzarako zerbitzu orokor eta espezifikoak ere.

k) Los Departamentos, las Secciones Departamentales y las Cátedras con sede en el Campus, así como los servicios generales y específicos de asistencia y apoyo a la Comunidad Universitaria del Campus.

l) Master eta Doktorego Eskolaren atala.

l) Unidad de la Escuela de Máster y Doctorado.

m) UPV/EHUk sortu eta Arabako Campusean egoitza izango duen beste edozein erakunde edo egitura.

m) Cualquier otra entidad o estructura creada por la UPV/EHU con sede en el Campus de Álava.

3. artikulua.– Jarduteko printzipio orokorrak.

Artículo 3.– Principios Generales de actuación.

1.– Arabako unibertsitateko campusak, UPV/EHUko organo orokorrekin koordinaturik, beteko ditu bere eginkizunak.

1.– El Campus Universitario de Álava desarrollará sus funciones en coordinación con los órganos generales de la UPV/EHU.

2.– UPV/EHUk, zereginak aurrera eramatean, honako printzipio hauek hartuko ditu aintzat: legezkotasuna, eraginkortasuna, eragimena, gardentasuna, kalitatea eta ahalik eta zerbitzurik onena ematea gizarteari eta unibertsitateko kideei.

2.– En la realización de sus actividades, se atendrá a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y mejor servicio a la sociedad y a la Comunidad Universitaria.

3.– UPV/EHUk emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatuko du bere baitan eta beharrezko neurriak hartuko ditu inor diskriminatua izan ez dadin arrazoi hauengatik: jatorria, etnia, sexua, erlijioa, iritzia, hizkuntza edo bestelako egoera pertsonal edo sozialen bat.

3.– Garantizará la igualdad de las mujeres y los hombres que forman la Comunidad Universitaria y adoptará las medidas necesarias para prevenir o eliminar cualquier discriminación por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

4.– UPV/EHUk bermatu egingo die aukera berdintasuna ezintasunak dauzkaten ikasleei eta unibertsitateko gainerako kideei. Beraz, debekatu egingo du edozein diskriminazio mota eta ekintza positiboa bultzatuko du, aipatutako pertsonen parte hartzea erabatekoa eta eraginkorra izan dadin unibertsitatean. Ahaleginak egingo ditu campusaren ingurunea behar bezala egokitzeko, legeriak xedatutakoari jarraiki, ezintasunak dauzkaten pertsonak oztoporik gabe ibili ahal izan daitezen bertan.

4.– Garantizará la igualdad de oportunidades del alumnado y demás integrantes de la Comunidad Universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito universitario. Facilitará que el entorno universitario del Campus sea accesible de acuerdo con las condiciones legalmente establecidas.

5.– Unibertsitateko kide guztien parte hartzea sustatu eta jarduna bermatuko du.

5.– Fomentará la participación y garantizará la actuación de los miembros de la Comunidad Universitaria.

4. artikulua.– Arabako campusaren eginkizunak.

Artículo 4.– Funciones del Campus de Álava.

1.– Hauek dira campusaren eginkizunak:

1.– Son funciones del Campus:

a) Beren baliabideen kargurako programa eta neurriak hartzea, arloan eragina duten orokorrekin kontraesanean baldin ez badaude.

a) Adoptar Programas o Medidas con cargo a sus recursos respectivos, siempre que no contradigan los generales que puedan incidir en el mismo ámbito.

b) Programa eta neurri orokorrak egokitu, garatu eta gauzatzea.

b) Adaptar, desarrollar y ejecutar Programas o Medidas generales.

c) Unibertsitateko beste organoekin lankidetzan campuseko giza baliabideak gestionatzea.

c) Colaborar con los demás órganos universitarios en la gestión de los recursos humanos del Campus.

d) Bere eremuan unibertsitateko kide guztiek erabiltzeko diren baliabide eta azpiegiturak eta irakaskuntzan eta ikerketan erabiltzekoak direnak gestionatzea.

d) Gestionar los recursos e infraestructuras de uso compartido y de apoyo a la docencia e investigación existentes en su ámbito.

e) Erakundeen arteko harremanak bultzatu eta garatzea, bai eta unibertsitate eta kultura hedakuntza ere.

e) Desarrollar y potenciar las relaciones institucionales, así como la proyección cultural y universitaria.

f) Bere eremuan unibertsitateko irakats eskaintza eta ikerkuntzarako laguntza koordinatzea.

f) Impulsar la coordinación de las ofertas docentes universitarias y el apoyo a la investigación dentro del ámbito de su competencia.

g) Bere eremuaren barruan, ondarearen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioa kontrolatzen laguntzea eta ikerketa sustatzea.

g) Colaborar en el control de la gestión económico financiera del patrimonio y el apoyo a la investigación dentro del ámbito de su competencia.

h) Bere eremuaren barruan, UPV/EHUren plangintza estrategikoa eta hizkuntz plangintza garatu eta urtero gauzatzea.

h) Desarrollar, dentro del ámbito de su competencia, la planificación estratégica de la UPV/EHU y su concreción anual, así como la planificación lingüística.

i) Bestalde, unibertsitateko egituretan eragina izan dezaketen ekimenak zehaztu eta bultzatu ahal izango ditu, betiere, beren eskumenen eta beste instantzia batzuen eskumenen babesean.

i) Así mismo, podrá adoptar o impulsar iniciativas que afecten a las distintas estructuras universitarias, respetando sus competencias así como las de otras instancias.

2.– Beren eskumenen babesean, gobernu-kontseiluak jardute-eremu ezberdinetan ezarriko lituzkeen eskuduntzekin bat etorrita, Arabako campusak bere eginkizunak beteko ditu, besteak beste, honako arlo hauetan:

2.– En el marco de sus competencias, y de acuerdo a las capacidades que el Consejo de Gobierno establezca para los Campus en los diversos ámbitos de actuación, el Campus de Álava ejercerá sus funciones, entre otros, en los siguientes ámbitos:

a) Ikasleentzako arreta.

a) Atención al Alumnado.

b) Euskara eta eleaniztasuna.

b) Euskera y plurilingüismo.

c) Langileak eta zerbitzuak.

c) Personal y prestación de servicios.

d) Unibertsitate hedakuntza eta beste erakunde batzuekiko harremanak.

d) Proyección universitaria y relaciones institucionales.

e) Gizarte erantzukizuna.

e) Responsabilidad Social.

f) Irakaskuntza jarduera.

f) Actividad docente.

g) Ikerkuntza, jakintzaren transferentzia eta zientziaren eta teknologiaren garapena.

g) Investigación, transferencia del conocimiento y desarrollo científico y tecnológico.

3.– Honako hauek dira beste unibertsitate organo batzuekin partitutako eginkizunak:

3.– Son funciones compartidas con otros órganos universitarios:

a) Euskararen erabilera normaldua bultzatuko du, eta unibertsitateko kideek hizkuntza hori ikasi eta egunera dezatela sustatuko, horretarako izango dituen planen arabera.

a) Favorecer la normalización del uso del euskera e incentivar su aprendizaje y actualización permanente en la Comunidad Universitaria con arreglo a los respectivos planes.

b) Unibertsitate komunitateari osasuna zaintzeko eta arriskuei aurrea hartzeko babes eraginkorra eskaintzea campusaren barruan.

b) Ofrecer a la comunidad universitaria una protección eficaz en materia de salud y prevención de riesgos dentro del Campus.

c) Unibertsitate hedakuntza campusaren eremuan eta gizartearenean sustatu eta espazio eta egitura espezifikoak izan daitezela erraztu, campusaren beraren edo bestelako erakunde publiko edo pribatuekiko komenioen bidez.

c) Promover la Proyección Universitaria en el ámbito del Campus y en la sociedad, y propiciar la existencia de espacios y estructuras específicas, por sí misma o a través de convenios con otras entidades públicas o privadas.

BIGARREN TITULUA
TÍTULO SEGUNDO
ARABAKO CAMPUSEKO BATZARRA
LA JUNTA DE CAMPUS DE ÁLAVA

5. artikulua.– Arabako campuseko batzarraren izaera.

Artículo 5.– Naturaleza de la Junta de Campus de Álava.

Arabako campuseko batzarra Arabako unibertsitate campusaren gobernu eta ordezkaritza organoa da, kide anitzekoa.

La Junta de Campus de Álava es el órgano colegiado de gobierno y representación del Campus Universitario de Álava.

6. artikulua.– Arabako campuseko batzarraren eskumenak.

Artículo 6.– Competencias de la Junta de Campus de Álava.

Hauek dira Campuseko Batzarraren zereginak:

Corresponde a la Junta de Campus:

a) Campuseko errektoreordeari bere zereginetan laguntzea.

a) Asistir al Vicerrector o Vicerrectora de Campus en sus funciones.

b) Campusaren jardunaren ildo nagusiak, urteko memoria eta urteko eginkizunen plana onartzea; eta Gobernu Kontseiluari premien memoriaren, urte anitzerako programazioaren eta hizkuntza normalkuntzarako eta eleaniztasunerako politikaren berri ematea.

b) Aprobar las líneas generales de actuación del Campus Universitario, su Memoria anual y el Plan anual de actividades e informar al Consejo de Gobierno acerca de la Memoria de necesidades, la programación plurianual y el desarrollo de la política de normalización lingüística y de plurilingüismo.

c) Bere arautegia behin betiko onartzea, legezkotasun txostena egin ondoren.

c) La aprobación definitiva de su Reglamento, previo el preceptivo informe de legalidad.

d) Campuseko ikastegiekin, institutu edo unibertsitatearen egiturekin, titulazioekin eta zerbitzuekin zerikusi zuzena duten proposamenak eta txostenak bidaltzea unibertsitateko gobernu organo orokorretara, eta ikastetxe nagusiak eta unibertsitate egoitzak onetsi, campusari atxiki eta bertan txertatzeaz iritzia ematea.

d) Elevar a los órganos generales de gobierno de la UPV/EHU propuestas e informes respecto de aquellas cuestiones que afecten de manera específica a los Centros, Institutos, o estructuras propias, titulaciones y servicios del campus, así como informar el reconocimiento, adscripción e integración de Colegios Mayores y residencias del mismo.

e) Ikasketak koordinatzea, irakaskuntza eta ikerkuntza behar bezala buru daitezen zaintzea, eta campuseko kideen lan baldintzak eta elkarbizitza hobetzen laguntzea, horretarako behar diren neurriak hartuz.

e) Adoptar las iniciativas necesarias para coordinar las ofertas docentes universitarias y velar por la adecuada prestación de la enseñanza y el desarrollo de la investigación y contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y de convivencia de la comunidad universitaria.

f) Campusari ez beste inori eragiten dioten hitzarmenak sinatzeko baimena ematea, gobernu kontseiluak emandako jarraibideei eutsiz.

f) Aprobar la firma de convenios que afecten exclusivamente al Campus, en el marco de las directrices emanadas por el Consejo de Gobierno.

g) UPV/EHUk campusean dauzkan ondasun eta higiezinak erabiltzeko moduari buruzko iritzia ematea.

g) Ser oída en cuanto a la disposición de bienes e inmuebles de titularidad de la UPV/EHU en el Campus.

h) Guztientzako eremuak erabiltzeko arauak ezartzea eta ikasgelak nahiz jardun akademikorako beste espazioak behar bezala aprobetxa daitezen bermatzea.

h) Establecer la normativa de utilización de los espacios comunes y garantizar el adecuado aprovechamiento de las aulas y demás espacios dedicados a la actividad académica.

i) Egoki leritzekeen batzordeak izendatzea, bere eginkizunak ahalik eta hobekien egitearren.

i) Nombrar las Comisiones que considere convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones.

j) Estatutuok edo hauek garatzeko arautegiek eman liezazkiokeen gainerako eskumenak, edo unibertsitateko gobernu organoek eskuordetzen dizkiotenak.

j) Cuantas otras competencias le sean atribuidas por los estatutos de la UPV/EHU o por sus reglamentos en desarrollo, o le sean delegadas por los órganos de gobierno universitarios.

7. artikulua.– Campuseko batzarraren osaera.

Artículo 7.– Composición de la Junta de Campus.

1.– Campuseko Batzarra berezko kideek, izendapen askeko kideek eta kide hautatuek osatzen dute.

1.– La Junta de Campus está integrada por miembros natos, miembros de libre designación y miembros electos.

2.– Campuseko Batzarreko berezko kide dira:

2.– Son miembros natos de la Junta de Campus:

– Campuseko errektoreordea, errektorearen ordezkari iraunkorra eta campusean den unibertsitate agintari gorena, batzarburu izango dena.

– La Vicerrectora o Vicerrector de Campus, representante permanente del Rector o Rectora y máxima autoridad universitaria del Campus, que presidirá la Junta.

– Campuseko idazkaria, campuseko batzarraren aktak idatziko dituena, akta liburuak egin eta zaindu eta bere erabakien publizitatea bermatzen duena, campuseko batzarraren eta campuseko gobernu eta administraziorako gainontzeko organoen erabakien fede eman eta horiei buruzko ziurtagiriak egingo dituena, bai eta campuseko dokumentazio ofizialean ikus edo egiaztatuko lituzkeen egintza edo gertakari guztiena ere. Honez gainera, erregistro orokorraren mantentzen eta campuseko artxiboa gordetzen lagunduko du eta UPV/EHUren beste organo batzuek eskuordetutako eginkizun guztiak oro egingo.

– La Secretaria o Secretario de Campus, quien elaborará las actas de las Juntas de Campus, cuidando de la formación y custodia de los libros de actas y garantizando la publicidad de sus acuerdos, dará fe y expedirá certificaciones de los acuerdos de la Junta de Campus y demás órganos de gobierno y administración del Campus, así como de cuantos actos o hechos presencie o consten en la documentación oficial del Campus, colaborará en el mantenimiento del Registro General y custodiará el archivo del Campus y cuantas otras le sean delegadas por otros órganos de la UPV/EHU.

– Campuseko gerenteordea, laguntza emango diena errektoreordeari eta campuseko batzarrari ondarearen eta ekonomia eta administrazioaren arlo guztietan.

– La o el Vicegerente de Campus, quien asistirá al Vicerrector o Vicerrectora y a la Junta de Campus en todo lo referente al área patrimonial y económico-administrativa.

– Arabako Campusari atxikitako ikastegi bakoitzeko dekanoa edo zuzendaria eta egoitza beste Campus batzuetan duten ikastegien ataletako koordinatzaileak. Ikastegi atxikietako zuzendariak ez dira batzarreko berezko kide izango, baina parte hartuko ahal dute batzarraren bileretan, ahotsa bai baina botorik gabe.

– La Decana o Decano, Directora o Director de cada uno de los Centros que integran el Campus de Álava y el Coordinador o la Coordinadora de Sección de Centro con sede en otro Campus. No son miembros natos de la Junta las Directoras y Directores de los Centros Adscritos, quienes podrán participar en las reuniones de la Junta con voz, pero sin derecho a voto.

3.– Izendapen askeko kideak dira Campuseko errektoreordetzaren zuzendaritza taldeko 3 zuzendariak, campuseko errektoreordeak izendatuta.

3.– Son miembros de libre designación 3 Directoras o Directores del Equipo Directivo del Vicerrectorado de Campus nombrados por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus.

4.– Campuseko Batzarreko kide hautatuak dira:

4.– Son miembros electos de la Junta de Campus:

– Campusean egoitza duten sailetako zuzendarien edo zein bere saileko arautegiak hala aitortua bada sail ataleko koordinatzaileen 2 ordezkari, Campusean diren sail eta atal kopuruarekiko proportzioan banatuko direnak.

– 2 representantes de las Directoras o Directores de Departamentos y Coordinadoras o Coordinadores de Secciones Departamentales con sede en el Campus –reconocidas como tal en los Reglamentos de sus respectivos Departamentos–, que se repartirán proporcionalmente al número de Departamentos y Secciones del Campus.

– Campusean egoitza duten ikerkuntza institutuen ordezkari bat, aipatutako institutuotako artean hautatua.

– 1 representante de los Institutos de Investigación con sede en el Campus, elegida o elegido entre las Directoras y/o Directores de los citados Institutos.

– Campusari dagokion pertsonal irakasle eta ikertzailearen 7 ordezkari.

– 7 representantes del Personal Docente e Investigador perteneciente al Campus

– Campuseko ikastegi bakoitzeko eta egoitza beste Campus batzuetan duten ikastegi atal bakoitzeko ikasleen ordezkari bana. Esperientziaren ikasgeletako ordezkari bat ere izango da kide.

– 1 representante del alumnado de cada uno de los Centros Docentes y Secciones de Centros con sede en otro Campus. También habrá una persona representante de las Aulas de la experiencia.

– Campusari dagokion administrazio eta zerbitzuetako pertsonalaren 3 ordezkari.

– 3 representantes del Personal de Administración y Servicios perteneciente al Campus.

HIRUGARREN TITULUA
TÍTULO TERCERO
CAMPUSEKO BATZARREKO KIDEAK HAUTATZEA
ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE CAMPUS

8. artikulua.– Campuseko batzarreko kideak hautatzea.

Artículo 8.– La elección de los miembros de la Junta de Campus.

1.– Honako arautegi honen ondorioetarako, hauek dira campuseko batzarraren barruan sektoretzat jotakoak:

1.– A efectos del presente Reglamento tienen la consideración de Sectores dentro de la Junta de Campus:

a) Campuseko ikastegietako dekano eta zuzendarien eta egoitza beste Campus batzuetan duten ikastegi ataletako koordinatzaileen sektorea.

a) El Sector de Decanas o Decanos y Directoras o Directores de Centros Docentes y Coordinadoras o Coordinadores de las Secciones de Centro del Campus con sede en otro Campus.

b) Campusean egoitza daukaten sailetako zuzendari eta sail ataletako koordinatzaileen sektorea.

b) El sector de Directoras y Directores de Departamentos y Coordinadoras y Coordinadores de Secciones Departamentales con sede en el Campus.

c) Campusean egoitza duten unibertsitateko ikerkuntza institutuetako zuzendarien sektorea.

c) El sector de Directoras y/o Directores de Institutos Universitarios de Investigación con sede en el Campus.

d) Campuseko pertsonal irakasle eta ikertzaileen sektorea.

d) El sector del Personal Docente e Investigador del Campus.

e) Campuseko ikasleen sektorea.

e) El sector del Alumnado del Campus.

f) Campuseko administrazio eta zerbitzuetako pertsonalaren sektorea.

f) El sector del Personal de Administración y Servicios del Campus.

2.– Batzarreko sektore ezberdinetako ordezkari hautetsiak lau urtetan behin berrituko dira, salbu eta ikasleen ordezkariak, 2 urtetan behin berrituko baitira.

2.– Las y los representantes electos de los distintos sectores de la Junta se renovarán cada 4 años, excepto las y los representantes del alumnado, que se renovarán cada 2 años.

3.– Campusean egoitza duten sailetako zuzendarien eta sail ataletako koordinatzaileen sektoreko eta campusean egoitza duten ikerkuntzarako unibertsitate institutuetako zuzendarien sektoreko ordezkarien hautatzea.

3.– La elección de las y los representantes del sector de Directoras y Directores de Departamento y Coordinadoras y Coordinadores de Secciones Departamentales con sede en el Campus y del sector de Directoras y/o Directores de Institutos Universitarios de Investigación con sede en el Campus.

a) Hautesle eta hautagai izanen dira, sektore hauetako bakoitzean, hurrenez hurren:

a) Serán electores y elegibles en cada sector, respectivamente:

– Campusean egoitza daukaten sailetako zuzendari eta sail ataletako koordinatzaileak.

– Las Directoras y Directores de Departamento y Coordinadoras y Coordinadores de Secciones Departamentales con sede en el Campus.

– Campusean egoitza duten ikerkuntzarako unibertsitate institutuetako zuzendariak.

– Las Directoras y/o Directores de Institutos Universitarios de Investigación con sede en el Campus.

b) Sektore bakoitzeko hautaketa campuseko errektoreordeak helburu honekin deitutako bileran egingo da, Unibertsitateko Klaustro berria eratu eta, gehienez, bi hilabeteren epearen barruan. Sektorearen ordezkarien talde zerrenda bakarra, itxia eta ordenatua adostu ahal izango da. Adostasunik ezean, hautagaitzak aurkeztuko dira, eta botazioa egingo.

b) La elección en cada sector se realizará en una reunión convocada a tal efecto por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus, en el plazo máximo de 2 meses a partir de la renovación del Claustro Universitario. Se podrá consensuar una única lista colectiva, cerrada y ordenada de representantes del sector. Si no hubiera consenso, se presentarán candidaturas y se procederá a su votación.

4.– Campuseko pertsonal irakasle eta ikertzailearen sektoreko ordezkarien hautatzea.

4.– La elección de las y los representantes del sector del Personal Docente e Investigador del Campus.

a) Irakasleen ordezkariak hautatzea egoitza Arabako Campusean duten Ikastegietako Batzarrei eta egoitza beste Campus batzuetan duten Ataletako Batzarrei dagokie.

a) La elección de representantes del PDI corresponde a las Juntas de Centro con sede en el Campus de Álava y a las Juntas de Sección de Centro con sede en otro Campus.

b) Campuseko Batzarrean, egoitza campusean duten ikastegi guztietako eta egoitza beste campus batean duten ikastegi ataletako irakasle-ikertzaileen ordezkarien parte hartzea bermatuko da.

b) Serán electores y elegibles las candidatas y candidatos a representantes del PDI en la Junta de Campus, propuestos por las Juntas de los respectivos Centros Docentes y Secciones de Centros con sede en otro Campus.

c) Ordezkarien hautaketa Unibertsitateko Klaustro berria eratu eta, gehienez, bi hilabeteren epearen barruan egingo da.

c) Su elección se realizará en el plazo máximo de 2 meses a partir de la renovación del Claustro Universitario.

5.– Campusari dagozkion Ikastegi eta egoitza beste Campus batzuetan duten Ikastegi ataletako ikasleen ordezkarien hautatzea.

5.– Elección de las y los representantes del Alumnado de los Centros Docentes y Secciones de Centros con sede en otro Campus.

a) Campuseko Ikastegi eta egoitza beste Campus batzuetan duten Ikastegi atal bakoitzean, izendatuko dira Ikastegiko ikasleen campuseko batzarreko ordezkari izateko hautagaiak, tokian tokiko ikasleen kontseiluaren arautegiak xedaturikoari jarraituz.

a) En cada Centro y Sección de Centro con sede en otro Campus se nombrarán las y los candidatos a representantes del alumnado del centro en la Junta de Campus, tal y como establezca el Reglamento de sus respectivos Consejos de Estudiantes.

b) Ikastegi bateko ikasleen campuseko batzarrerako ordezkari izateko hautagai izan daitezke ikastegi horretan matrikulatutako ikasle guztiak.

b) Son elegibles como candidatas y candidatos a representantes del alumnado de un centro en la Junta de Campus, todas las alumnas y alumnos matriculados en dicho centro.

c) Hautesle dira campuseko ikasleen kontseiluko kideak.

c) Son electoras y electores las y los miembros del Consejo de Estudiantes del Campus.

d) Hauen hautaketa Arabako campuseko ikasleen kontseiluaren arautegiak ezarri bezala egingo da. Honen ezean, campuseko errektoreordeak campuseko ikasleen kontseiluarekin helburu honetarako dei egindako bileran egingo da, kontseilu hau eratu eta hilabetearen epean, gehien dela.

d) Su elección se realizará conforme establezca el Reglamento del Consejo de Estudiantes del Campus de Álava. Subsidiariamente, se realizará en una reunión con el Consejo de Estudiantes de Campus, convocada a tal efecto por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus, en el plazo máximo de 1 mes a partir de la fecha de constitución de dicho Consejo.

6.– Campuseko administrazio eta zerbitzuetako pertsonalaren sektoreko ordezkariak hautatzea.

6.– La elección de las y los representantes del sector del Personal de Administración y Servicios del Campus.

a) Campusaren lurralde barrutiari dagozkion AZPko kideak dira hautesle.

a) Serán electores las y los miembros del PAS pertenecientes a la demarcación territorial del Campus.

b) Aldi baterako ez diren AZPko kideak dira hautagai.

b) Serán elegibles las y los miembros del PAS no eventual.

c) Sektore honen ordezkariak hautatzeko deialdia, oro har, unibertsitate klaustrorako ordezkarien hauteskundeekin batera egingo da.

c) La convocatoria de elecciones de representantes de este sector se realizará, con carácter general, de forma simultánea a la elección de representantes al Claustro Universitario.

9. artikulua.– Hauteskunde xedapenak.

Artículo 9.– Disposiciones electorales.

1.– Campuseko batzarrean ordezkaritzarik duten sektoreetako ordezkariak hautatzeko deialdia campuseko errektoreordeak egingo du, campuseko batzarrak hala erabakita eta honako arautegi honetan ezarritako baldintzei jarraiki. Deialdirako erabakiak hauteskunde egutegia zehaztu beharko du.

1.– La convocatoria de elecciones de representantes de los sectores con representación en la Junta de Campus será realizada por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus, previo acuerdo de la Junta de Campus, en los términos establecidos en el presente Reglamento. El acuerdo de la convocatoria fijará el calendario electoral.

2.– Sektore ezberdinetako hautagaitzak, hala egin behar denean, hauteskunde batzordearen aurrean aurkeztuko dira eta hautagaitza kolektiboak, itxiak, ordenatuak eta bertako hautagai guztiek sinatu behar dituzte. Hautagai zerrendek kasuan kasuko hauteskunde taldeari dagozkion kideen laurdenak edo gehiago bete ahal izango dituzte, eta, edozelan ere, gutxienez hautagai bi eta, nolanahi ere, emakumezko eta gizonezkoen arteko presentzia orekatu eta hurrenkerazkoa bermatuz, salbu eta, arrazoi sendoak medio, posible ez bada, hauteskunde batzordearen iritziz behar bezala egiaztatuak. Honetarako, batzorde honek aintzat hartu beharko du UPV/EHUren Hauteskunde araubide orokorrerako arautegiaren bigarren xedapen gehigarria, bai eta, helburu horretarako, UPV/EHUren berdintasunerako zuzendaritzaren txostena eskatuko.

2.– Las candidaturas de los distintos sectores se presentarán, cuando proceda, ante la Comisión Electoral y habrán de ser colectivas, cerradas, ordenadas y firmadas por todas y todos las candidatas y candidatos. Las candidaturas habrán de contener un número igual o superior a un cuarto de los puestos a cubrir en el sector, con un mínimo de dos, y garantizarán la presencia equilibrada, en orden alternativo, de mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas a juicio de la Comisión Electoral. Para ello, dicha Comisión tendrá en cuenta la Disposición Adicional Segunda del Reglamento del Régimen Electoral General de la UPV/EHU, así como podrá solicitar a tal efecto informe de la Dirección de Igualdad de la UPV/EHU.

3.– Campuseko batzarreko ordezkariak hautatzeko hauteskunde batzordeak campuseko errektoreorde edo berori ordezka dezakeen pertsona izango du buru eta boto eskubiderik duten hauteskunde sektore bakoitzeko bana ordezkari osakide, zein bere ordezkoarekin, hauek guztiauek zozketaz izendatuta bakoitzari dagokion hauteskunde sektoreko kideen artetik.

3.– La Comisión Electoral para las elecciones de representantes a la Junta de Campus estará presidida por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus o persona en quien delegue y una o un representante de cada sector electoral con derecho a voto y sus correspondientes suplentes, todas ellas y ellos designados por sorteo entre las y los miembros del correspondiente sector electoral.

4.– Hauteskunde mahaia, berori eratu behar denean, hautatu beharreko hauteskunde sektore bakoitzeko bana kidek osatuko dute, zein bere ordezkoarekin, hauteskunde batzordeak, hautagaitzak aurkezteko epea amaitu ondoren, zozketa publikoaren bidez izendatutakoak. Hauteskunde batzordeak buru duena edo berori ordezka lezakeena izango da bertako burua. Idazkaria mahaiak berak hartutako erabakiaren bidez izendatuko da. Hautagaiak ezin izango dira izan hauteskunde mahaiko kide, betiere hori posible bada. Dena dela, hauteskunde batzordeak egoki leritzokeen neurriak hartuko ditu. Nolanahi ere, hauteskunde mahaia, gutxien dela, 3 pertsonak osatu beharko dute, zein bere ordezkoarekin.

4.– La Mesa Electoral, cuando proceda su constitución, estará compuesta por una o un miembro de cada uno de los sectores electorales a elegir –junto con sus correspondientes suplentes–, designadas y/o designados por sorteo público realizado por la Comisión Electoral, una vez finalizada la fase de presentación de candidaturas. Será presidida por quien presida la Comisión Electoral o persona en quien delegue. Actuará como Secretaria o Secretario la o el que se nombre por acuerdo de la propia Mesa. Ninguna y ninguno de las candidatas y candidatos podrá formar parte de la Mesa Electoral, siempre que ello sea posible. En caso contrario, la Comisión Electoral adoptará las medidas que estime oportunas. En todos los casos, la mesa electoral habrá de estar constituida por un mínimo de 3 personas y sus correspondientes suplentes.

5.– Hauteskundeetarako deia egiten denetik aurrera, egin ahal izango dira bilerak edo hauteskundeei buruzko informazioa emateko jarduerak. Behin betiko hautagai zerrendak aldarrikatzen diren egunean hasi ahal izango da botoa ekitaldi publikoan eskatzen, ez lehenago. Hauteskunde batzordeak, sektore ezberdinetako hautagaitzetako ordezkariekin batera erabakiko du kanpainaren garapena, prozesuan lehiatuko diren pertsona guztien berdintasuna bermatuz.

5.– Las reuniones o actos de información electoral se podrán organizar a partir de la fecha de la convocatoria de elecciones. Sólo se podrá solicitar públicamente el voto, a partir de la fecha de proclamación definitiva de las candidaturas. La Comisión Electoral acordará con las y los representantes de las candidaturas de los distintos sectores el desarrollo de la campaña, garantizando la igualdad de todas las personas que concurran en el proceso.

10. artikulua.– Campuseko batzarreko kideen izendapena, ordezkari izaeraren galera, behin-behineko eta behin betiko ordezkapena.

Artículo 10.– Nombramiento, pérdida de la condición de representante, suplencia y sustitución de los miembros de la Junta de Campus.

1.– Campuseko batzarreko kideen izendapena:

1.– Nombramiento de las y los miembros de la Junta de Campus:

a) Campuseko batzarreko berezko kideen izendapena automatikoa eta zein bere kargurako -batzarreko kide izateko aukera ematen duen kargurako- izendapenarekin batera gauzatuko da.

a) El nombramiento de las y los miembros natos de la Junta de Campus será automático y simultáneo al de sus nombramientos en el cargo que ocupan –en función del cual son miembros de la Junta–.

b) Campuseko zuzendaritza taldeko 3 kideen izendapena campuseko errektoreordeak egingo du.

b) El nombramiento de los 3 miembros del Equipo Directivo de Campus será realizado por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus.

c) Campuseko sektore ezberdinetako kide hautetsien izendapenak sektore bakoitzerako hauteskunde prozesuaren amaiera datatik aurrera izan du ondoriorik.

c) El nombramiento de las y los miembros electos de los distintos sectores de la Junta de Campus será efectivo a partir de la fecha de finalización del proceso electoral de cada sector.

2.– Ordezkari izateari uztea.

2.– Pérdida de la condición de representante.

Kide hautetsiaren izaera honako zio hauetakoren batengatik galduko da:

La condición de miembro electo se perderá por cualesquiera de las siguientes causas:

a) Heriotza, ezintasuna edo kargurako gaitasuna kenduta izatea.

a) Fallecimiento, incapacitación o inhabilitación.

b) Hauteskundeen baliogabetzea.

b) Anulación del proceso electoral.

c) Agintaldiaren iraungipena.

c) Extinción del período de mandato.

d) Dimisioa.

d) Dimisión.

e) UPV/EHUko kidea izateari utziz gero, edo hautatu duen ikastegiko, saileko, institutuko edo sektoreko kidea izateari utziz gero;

e) Dejar de pertenecer a la UPV/EHU, al Centro, Departamento, Instituto o sector por el que fue elegida o elegido.

f) Hiru bileratara ondoz ondo edo seitara, aldizka, justifikaziorik gabe ez joateagatik, ikasleen ordezkarien kasuan izan ezik, UPV/EHUko ikasleen arautegiak honelako kasuetan ezarritakoa aplikatuko zaielarik, hau da, ordezkaritza galduko dute ondoz ondoko bi edo aldizkako lau saiotara justifikatu gabe ez joateagatik. Ezin etorria campuseko idazkariari igorritako posta elektronikoaz edo erregistroaren bidez igorritako idazkiaz jakinaraziko zaio, gutxien dela, ahal den heinean, batzarraren bilera egin baino 24 ordutako aurrekotasunez.

f) Inasistencia injustificada a tres reuniones consecutivas o a seis alternas, salvo para el caso de la representación del alumnado al que le será de aplicación en este supuesto el Reglamento del Alumnado de la UPV/EHU, que establece la pérdida de representación por la inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o cuatro alternas. La excusa de asistencia deberá ser comunicada por correo electrónico o mediante escrito enviado por registro a la Secretaria o Secretario de Campus, con un plazo mínimo de 24 horas de antelación a la celebración de la sesión de la Junta, en la medida de lo posible.

3.– Batzarkideen behin-behineko eta behin betiko ordezkapena.

3.– Sustitución y suplencia de los miembros de la Junta.

a) Errektoreordea, campuseko gerenteordea, campuseko idazkaria, ikastegietako dekano edo zuzendariak, egoitza beste Campus batzuetan duten ikastegi ataletako koordinatzaileak eta campuseko errektoreordetzako zuzendaritza taldeko zuzendariak legez ordezka ditzaketen pertsonek ordezkatuko ahal dituzte.

a) La Vicerrectora o Vicerrector, la o el Vicegerente de Campus, la Secretaria o Secretario de Campus, las Decanas o Decanos y Directoras o Directores de los Centros Docentes, las Coordinadoras o Coordinadores de las Secciones de Centro con sede en otro Campus y, las Directoras o Directores del Equipo Directivo del Vicerrectorado de Campus, pueden ser sustituidas y sustituidos por quienes legalmente les corresponda.

b) Batzarreko kide hautetsiaren izaera pertsonala da. Hala ere, kide hautetsi bat bere hautagaitzako ordezkariak ordezkatu ahal izango du behin behinean, titularra kanpoan edo gaixo egonez gero eta, oro har, zio justifikaturik egonez gero. Behin-behineko ordezkapena gauzatzeko asmoz, aipatutako egoera horietako batean legokeen kide hautetsiak jakinarazi beharko dizkio campuseko errektoreordeari bere ordezkoak kargua hartzeko alegatzen dituen arrazoiak, batzarraren bilera egin baino, gutxien dela, 48 ordu lehenago. Campuseko errektoreordeak erabakiko du, alegatutako zioak ikusita, ordezkapena egin behar den edo ez. Behin-behineko ordezkapena behin egin ostean, ordezkoak zein bere titularraren tokian jardunen du eskubide guztiekin oro, bai eta botoa ematekoarena ere.

b) El carácter de miembro electo de la Junta es personal. No obstante, una o un miembro electo podrá ser sustituida o sustituido por la o el suplente de su candidatura en casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada. A fin de poder hacer efectiva la sustitución, la o el miembro electo que se encuentre en alguna de estas situaciones deberá poner en conocimiento de la Vicerrectora o Vicerrector de Campus las circunstancias que alega para ser sustituido por su suplente, en un plazo mínimo de 48 horas antes de la celebración de la sesión de la Junta. La Vicerrectora o Vicerrector de Campus decidirá si procede aceptar o no la sustitución a la vista de las causas alegadas. Una vez hecha efectiva la sustitución, las sustitutas y sustitutos actuarán en el lugar de las y los correspondientes titulares con todos sus derechos –incluido el derecho a voto–.

c) Kide hautetsien behin betiko ordezkapena gauzatuko da kargua uzten denean eta berori hartuko du hautagaitza berean hautetsi ez den hurrengo pertsonak. Kargua utzi eta hartzeko proposamenaren berri eman beharko zaio campuseko idazkariari, egin beharrekoa dela egiaztatu ondoren, gauzatu beharko dituena, data horretatik bertatik aurrera ondorioak izanik.

c) La suplencia de las y los miembros electos tendrá lugar en los casos en los que se produzca su vacante, que será ocupada por la siguiente persona no electa de la misma candidatura. La vacante y la suplencia propuesta serán puestas en conocimiento de la Secretaria o Secretario de Campus quien, tras comprobar que procede, las hará efectivas a partir de esa misma fecha.

LAUGARREN TITULUA
TÍTULO CUARTO
CAMPUSEKO BATZARRAREN FUNTZIONAMENDUA
EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CAMPUS

11. artikulua.– Bilerak.

Artículo 11.– Las reuniones.

1.– Campuseko batzarrak urtean bi bilera ohiko egin beharko ditu eskola aldian zehar.

1.– La Junta de Campus se reunirá con carácter ordinario al menos dos veces al año en período lectivo.

2.– Campuseko batzarrak ezohiko bilera egingo du campuseko errektoreordeak hala erabakita edo, gutxien dela, kideen laurden batek eskatuta. Azken kasu honetan, campuseko errektoreordeari zuzendutako idazkia igorri beharko da erregistro orokorraren bidez ezohiko batzar bilera egin dadila eskatzeko eta, eskatzen den egunetik kontatzen hasi eta zazpi egun naturalen epean gauzatu beharko da.

2.– La Junta de Campus podrá reunirse con carácter extraordinario cuando así lo decida la Vicerrectora o Vicerrector de Campus o lo solicite al menos la cuarta parte de sus miembros. En este último supuesto, se enviará –por registro general– un escrito dirigido a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus solicitando la celebración de la Junta Extraordinaria, que no podrá demorarse en más de siete días naturales desde la fecha de su solicitud.

12. artikulua.– Bilera deia.

Artículo 12.– La convocatoria de la reunión.

1.– Bilerarako deia campuseko idazkariak egingo du, Arabako campuseko errektoreordeak hala aginduta.

1.– La convocatoria será realizada por la Secretaria o Secretario de Campus, por orden de la Vicerrectora o Vicerrector del Campus de Álava.

2.– Campuseko batzarrerako deialdiak idatziz egingo dira eta bilera ohi zein ezohikoetarako izango ahal dira.

2.– La convocatoria de la Junta de Campus se realizará por escrito y podrá ser para sesiones ordinarias o extraordinarias.

a) Ohiko bilera baterako deia, gutxien dela, lau egunen aurrekotasunaz egingo da eta, aurretik, bilera egin baino, gutxien dela, 7 egun natural lehenago deialdi abisua egingo da.

a) La convocatoria de una sesión ordinaria se realizará con un mínimo de 4 días hábiles de antelación e irá precedida de un «aviso de convocatoria» con un mínimo de 7 días naturales de antelación a la celebración de la Sesión.

b) Ezohiko bilerak, gutxien-gutxienik, 48 ordutako aurrekotasunaz deitu beharko dira.

b) Las Sesiones Extraordinarias podrán convocarse con un mínimo de 48 horas de antelación.

3.– Deialdian honako hauek zehaztuko dira:

3.– El escrito de la convocatoria incluirá:

a) Bileraren tokia eta ordua, lehenengo eta bigarren deialdian. Bi deialdiak egun berean izango dira, ordu erdiko aldearekin, bai ohiko bileretan bai ezohikoetan.

a) La fecha, hora y el lugar de la primera y segunda convocatoria, que será en el mismo día y con 30 minutos de diferencia entre ambas –tanto para las sesiones ordinarias como para las extraordinarias–.

b) Eguneko aztergaiak, aztertu beharreko gaien zerrenda barne hartuta, ohiko bilerari badagokio aurreko bilerako aktaren onespena izango du, bere kasuan, lehenengo puntutzat eta galde-erreguena azkena. Ezohiko bilerari badagokio, eguneko aztergaiak ez du era honetako punturik. Aztertu beharreko gaien artean, halakorik beharko balitz, batzarkideen % 20k gutxienez bermatutako eskariak sartuko dira, campuseko errektoreordeari erregistro orokorraren bidez bilerarako deia egin aurretik eta atxiki beharreko dokumentazioarekin igorri behar zaizkiolarik.

b) El orden del día, que incluirá la relación de asuntos a tratar que, si se trata de una sesión ordinaria se iniciará, en su caso, con la aprobación del acta de la sesión anterior y se cerrará con un turno de ruegos y preguntas. Si se trata de una sesión extraordinaria, el orden del día no incluirá ninguno de estos dos puntos. Entre los asuntos a tratar, se deberá incluir, si fuera el caso, todas aquellas peticiones avaladas por al menos un 20% de las y los miembros de la Junta, que han debido ser enviadas a la Vicerrectora o Vicerrector del Campus –por registro general– con anterioridad a la convocatoria de la reunión y acompañadas de la correspondiente documentación.

c) Saioan eztabaidatu beharreko gaietarako funtsezko eta oinarrizko dokumentazioa, ahal den guztietan bitarteko elektronikoen bidez igorritakoa. Nolanahi ere, dokumentazioa batzarkideen esku utziko da campuseko errektoreordetzaren egoitzan deialdia egiten denetik, bai eta legokiokeen web gunean ere.

c) La documentación básica que deba servir de base a los asuntos a debatir en la sesión, que se remitirá preferiblemente por medios electrónicos. En cualquier caso, dicha documentación quedará así mismo a disposición de las y los miembros de la Junta en la sede del Vicerrectorado de Campus desde el día de la convocatoria y, en la correspondiente dirección web.

4.– Deialdia batzarreko kide guztiei igorriko zaie honako arautegi honetan horretarako ezarritako epearen barruan. Halaber, Arabako campuseko iragarki taula elektronikoan eta web gunean argitaratuko da, unibertsitateko komunitateari bertaratzeko eta audientzia izateko eskubidea era honetara bermaturik.

4.– La convocatoria se enviará a todas y todos los miembros de la Junta en el plazo establecido para ello en el presente Reglamento. Así mismo, se publicará en el tablón electrónico y en la página web del Campus de Álava, garantizando así el derecho de asistencia y audiencia directa de la Comunidad Universitaria.

13. artikulua.– Batzarra eratzea.

Artículo 13.– La constitución de la Junta.

1.– Batzarra balioaz eratuko da baldin eta, lehenengo deialdian, bertako kideen erdia gehi bat bertaratzen badira, burua eta idazkaria tartean direla.

1.– La Junta quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de la mitad más uno de sus miembros, incluidos la o el Presidente y la o el Secretario.

2.– Bildu beharreko quoruma lortzen ez bada, batzarra balioz eratuko da bigarren deialdian, baldin eta, lehenengo deialditik 30 minutu iraganik, gutxien delarik, kideen heren bat badago bertan. Kasu honetan, herenaren quorumari eutsi beharko zaio bilera osoan zehar, errektoreordearen eta idazkariaren eta legez hauen ordezko izandakoen presentzia ezinbestekoa delarik.

2.– De no concurrir el quórum necesario, la Junta se constituirá en segunda convocatoria si, transcurridos 30 minutos desde la primera, se acredita la asistencia de al menos un tercio de sus miembros. En este caso, el quórum de un tercio deberá mantenerse durante toda la sesión, siendo obligada la asistencia de la Vicerrectora o Vicerrector y de la Secretaria o Secretario o de las personas que legalmente les sustituyan.

3.– Campuseko idazkaria ezin etorri balitz, campuseko errektoreordeak batzarreko kideetako bat libreki izendatuko du idazkari, idazkaritzari dagozkion eginkizunak dei egindako bileran bete ditzan.

3.– En caso de ausencia de la Secretaria o Secretario de Campus, la Vicerrectora o Vicerrector de Campus designará libremente a una o uno de los miembros de la Junta para realizar las funciones de Secretaria o Secretario en la sesión convocada.

14. artikulua.– Eztabaidan parte hartzea.

Artículo 14.– La participación en el debate.

1.– Batzarreko kide guztiek hitz egiteko eskubidea izango dute aztergaien zerrendako puntu guztietan.

1.– Todas las y los miembros de la Junta tienen derecho a hacer uso de la palabra en cada uno de los puntos del orden del día.

2.– Campuseko errektoreordeak bermatuko du saioaren garapen ordenatua, edozein unetan eten ahal izango duelarik, arrazoi justifikatu eta nahikoak bitarte. Honelakoetan, saioari noiz berrekinen zaion zehaztu beharko du, eguna, ordua eta tokia adierazita, bertaratutakoak jakinaren gainean jarriz. Edozein kasutan, bilerari hurrengo bi lanegunen epean berrekinen zaio ezinbestean.

2.– La Vicerrectora o Vicerrector de Campus asegurará el desarrollo ordenado de la sesión, que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada y suficiente. En este caso deberá fijar en ese momento el día, hora y lugar en que se reanudará la sesión, dándose por notificados las y los presentes. En cualquier caso, deberá reanudarse dentro de los dos días hábiles posteriores.

3.– Eztabaidan parte hartu nahi duenak hitza eskatu beharko dio campuseko errektoreordeari. Hitz egiten ari denaren mintzaldia eten ahal izango duen bakarra campuseko errektoreordea izango da eta hori egingo du egoki leritzokeena argi dezala edo portaera aldatzea eskatzeko, harira ekartzeko edo, arrazoiak emanda, hitza kentzeko.

3.– Para intervenir en el debate debe solicitarse el uso de la palabra a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus. La persona que tenga asignado el uso de la palabra no podrá ser interrumpida en su discurso salvo por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus, para aclarar lo que considere necesario, así como para llamarle a la cuestión debatida, al orden o para retirarle justificadamente la palabra.

4.– Eztabaidetan zehar hala egin beharko denean, campuseko errektoreordeak erantzun ahal izateko txanda bat emanen du alusioengatik.

4.– Cuando proceda en el desarrollo de los debates la Vicerrectora o el Vicerrector de Campus concederá un turno de réplica por alusión.

5.– Batzarreko kideek ordena arazoak planteatu ahal izango dituzte, honako hauetarako:

5.– Cualquier miembro de la Junta podrá plantear cuestiones de orden para:

a) Aztergaien zerrenda betearaztea bermatzeko.

a) Asegurar el cumplimiento del orden del día.

b) Arautegiaren behar bezalako aplikazioa bermatzeko.

b) Garantizar la correcta aplicación del Reglamento.

c) Eztabaidaren ixteko eskatzeko.

c) Solicitar el cierre de la discusión.

d) Saioaren amaiera edo behin-behineko etena eskatzeko.

d) Solicitar el levantamiento o suspensión provisional de la sesión.

e) Eztabaida atzeratzea nahiz harekin jarraitzea eskatzeko.

e) Requerir el aplazamiento del debate o su continuación.

6.– Edozein batzarkideren esku izango da:

6.– Cualquier miembro de la Junta podrá:

a) Aztergaien zerrendan jasotako puntuen inguruko proposamenak.

a) Formular propuestas relacionadas con los puntos incluidos en el orden del día.

b) Eguneko aztergaien inguruko interpelaziorik eta galderarik aurkeztu.

b) Presentar interpelaciones y preguntas en relación con los puntos del orden del día.

c) Eguneko aztergaietan ez diren gaiei buruzko interpelaziorik eta galderarik aurkeztu. Honelakoetan, idazki bat igorriko zaio, erregistroaren bidez, campuseko errektoreordeari bilera egin baino 48 ordutako gutxieneko aurrekotasunaz. Era honetara egindako interpelazio eta/edo galderak galde-erreguen atalean erantzungo dira.

c) Presentar interpelaciones y preguntas en relación con asuntos no incluidos en el orden del día. En tal caso, se dirigirá un escrito –por registro– a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus con un mínimo de 48 horas de antelación a la celebración de la Junta; en este supuesto, las interpelaciones y/o preguntas serán respondidas en el turno de ruegos y preguntas.

7.– Batzarreko edozein kidek aurkeztu ahal izango du galde-erreguen atalean interpelazio eta galderarik unibertsitate gaien inguruan bai norberaren ekimenaz nola unibertsitateko edozein kideren izenean, zeinek bere karguari dagozkion gaietan erantzun ditzan.

7.– Cualquier miembro de la Junta podrá presentar interpelaciones y preguntas referentes a cuestiones universitarias a iniciativa propia o de cualquier integrante de la Comunidad Universitaria en el turno de ruegos y preguntas, para que sean respondidas por quien por razón de su cargo sea competente.

8.– Unibertsitatearen komunitateko kideak, hala nahi izanez gero, campuseko batzarrearen bileretara joan ahal izango dira, aretoaren edukiera inola ere gainditu gabe, betiere idatziz campuseko errektoreordeari bilera egin baino 48 ordutako aurrekotasunaz eskatu bazaio. Edonola ere, errektoreordeak bilera itxia egitea erabaki dezake, hala bilera osoa nola gairen bat aztertzeko tartea. Erabaki horren berri deialdia egitean edo bileraren hasieran eman dezake, bai eta bileran zehar ere. Hitz egiteko txanda bakarra emango da, erabaki proposamenek zuzenean ukiturikoek parte hartzeko eskatzen badute.

8.– Los miembros de la Comunidad Universitaria que lo deseen podrán asistir a la Junta de Campus –con voz, pero sin voto–, dentro de los límites del aforo de la sala, siempre que lo soliciten mediante escrito dirigido a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus, con un mínimo de 48 horas de antelación a su celebración. En todo caso, la Vicerrectora o Vicerrector podrá convocar la sesión con carácter restringido en su totalidad o en alguno de sus puntos o, declararla así al comienzo o en el transcurso de la sesión. Se les concederá un único turno de palabra a aquellas solicitudes de intervención que estuvieran directamente afectadas por la propuesta de acuerdo.

9.– Errektoreordeak, egoki deritzonean, organoko kide ez diren pertsonak gonbidatu ahalko ditu bileretara, aztergaien zerrendako punturen batez iritzia edo informazio interesgarria eman dezaten. Honelakoetan, gonbidatuek ez dute botoa emateko eskubiderik izango, eta aktan jasota geratu beharko da bileran gonbidatuak izan direla.

9.– La Vicerrectora o Vicerrector podrá invitar a las reuniones a personas que no sean miembros de la Junta cuando lo estime oportuno, con el objeto de que aporten opiniones o informaciones de interés en asuntos relacionados con algún punto del orden del día. En tal caso, se hará constar la asistencia de las o los invitados en el acta de la reunión, quienes en ningún caso tendrán derecho a voto.

15. artikulua.– Erabakiak hartzea.

Artículo 15.– La toma de decisiones.

1.– Honako hauen gaineko erabakiak hartu ahal izango dira:

1.– Podrán ser objeto de acuerdo:

a) Aztergaietan agertzen diren puntuen gainekoak.

a) Los asuntos que figuren en el orden del día.

b) Eguneko aztergaietan sartu gabeko gaiak, betiere baldin eta batzarreko kide guztiak bertan badira eta gaiak premiazkotzat hartuta, bertaratutakoen gehiengo absolutuaren aldeko botoez.

b) Los asuntos no incluidos en el orden del día, siempre y cuando se encuentren presentes todas las y los miembros de la Junta y sean declarados de urgencia con el voto favorable de la mayoría absoluta de los y las presentes.

c) Batzarreak ezin erabaki lezake ezer sail edo instituturen bati buruz kasuan kasuko zuzendariari edo, hala dagokionean, campusean duten koordinatzaileari zuzeneko audientziarik eskaini gabe eta, xede honetarako, dei eginen zaie batzarreko kideei bezalaxe, interesatu gisa uki litzaketen eguneko aztergaietara joan daitezen.

c) No podrá recaer acuerdo alguno de la Junta sobre un determinado Departamento o Instituto sin la audiencia directa de su Directora o Director o, en su caso, de su Coordinadora o Coordinador en el Campus, los y las cuales habrán de ser convocados a tal efecto –en igual forma que los miembros de la Junta–, en relación con aquellos puntos del orden del día en los que ostenten la cualidad de interesadas o interesados.

2.– Erabakiak hartzeko botazioak publikoak izango dira, batzarreko kideren batek botazioa isilpekoa izan dadila eskatzen ez duen bitartean. Dena dela, botazioak beti izan behar du isilpekoa pertsonei buruzkoa bada.

2.– Los acuerdos se adoptarán mediante votación pública, salvo que cualquier miembro de la Junta solicite votación secreta. Cuando la decisión afecte a personas concretas, la votación será siempre secreta.

3.– Botoa aldekoa, aurkakoa edo zuria izan daiteke, edo botazioak berak eskatzen duen edukia jaso dezake. Dena den, batzarreko kideak abstenitu ahal izango dira botazioetan.

3.– El voto puede emitirse afirmativo, negativo, en blanco o con el contenido que demande la propia votación, pudiendo las y los miembros de la Junta abstenerse de votar.

4.– Erabakiak hartzeko erak:

4.– Los acuerdos se tomarán:

a) Erabakiak hartu ahal izateko, emandako boto baliodunen gehiengoa beharko da, Estatutuek, arautegi honek edo gainerako lege xedapenek beste gehiengoren bat eskatzen duten kasuetan izan ezik. Horrenbestez, proposamen bakarra izanez gero, onartu egingo da aldeko botoak kontrakoak baino gehiago badira. Bi proposamen badaude, aldeko boto gehien lortzen dituena onartuko da. Proposamenak bi baino gehiago direnean, emandako botoen gehiengo osoa lortzen duena onartuko da; edo, lehenengo botazioan boto gehien lortu dituzten bi proposamenak hartuta, bigarren botazioan boto gehien lortzen dituena.

a) Los acuerdos habrán de adoptarse por mayoría de votos válidamente emitidos, excepto en los supuestos en los que los Estatutos, el presente Reglamento u otras disposiciones legales o reglamentarias exijan una mayoría diferente. En consecuencia, en caso de que existiera una única propuesta, esta quedará aprobada si cuenta con más votos afirmativos que negativos. Si hubiera dos propuestas, se aprobará la que más votos obtenga. Habiendo más de dos propuestas, quedará aprobada aquella que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, o en segunda votación, la que obtenga más votos de entre las dos más votadas en la primera votación.

b) Berdinketa izanez gero, berriro egingo da botazioa; hala ere, berdinketa izanez gero, campuseko errektoreordearen kalitate botoak erabakiko du.

b) En el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación y si persistiera el empate decidirá el voto de calidad de la Vicerrectora o Vicerrector de Campus.

16. artikulua.– Bileretako aktak.

Artículo 16.– Las actas de las reuniones.

1.– Campuseko idazkariak egingo du bilerako akta, eta bertan honako hauek jasoko ditu:

1.– La Secretaria o Secretario de Campus levantará y elaborará acta de cada sesión que contendrá:

a) Bilera noiz eta non egin den.

a) Las circunstancias de lugar y tiempo en que se celebró.

b) Eguneko aztergaiak.

b) El orden del día.

c) Bileran egon direnen zerrenda.

c) Las personas participantes.

d) Botaziora aurkeztu eta bozkatu diren proposamenak.

d) Las propuestas presentadas y sometidas a votación.

e) Bileran aztertu eta eztabaidatutako gaien laburpena.

e) La relación sucinta de las materias tratadas y debatidas.

f) Hartutako erabakiak, botazioak egiteko modua eta emaitzak eta erabakiaren eduki literala.

f) Las decisiones adoptadas con la forma y resultado de la votación y el contenido literal del acuerdo.

g) Batzarreko kideek aktan jasoarazi nahi dituzten idatziak edo azalpenak. Beraz, norberak esandakoa aktan jasoarazi nahi duen kideak hala adierazi beharko du eta idatziz eman beharko diote testua idazkariari aztergaiaren eztabaida amaitu baino lehen edo, hala balegokio, errektoreordeak zehaztuko lukeen epean. Idazkariak eman zaion testua irakurriko du, batzarreko gainerako kideek horren berri izan dezaten.

g) Los escritos o manifestaciones cuya inclusión solicite expresamente algún miembro de la Junta. A tal efecto, las y los que deseen que se recoja alguna intervención deberán manifestarlo públicamente y entregar a la Secretaria o Secretario por escrito la redacción correspondiente antes de finalizar el punto de que se trate o, en su caso, en el plazo que determine la Vicerrectora o Vicerrector. La Secretaria o Secretario leerá dichos textos para conocimiento de los demás miembros de la Junta.

2.– Batzarreko kideek aktan agerraraz dezakete beren abstentzioa edo hartutako erabakiaren aurkako botoa eman dutela, bai eta azalpena ere. Aurkako botoa ematen dutenek edo abstenitu egiten direnek ez dute erantzukizunik izango hartutako erabakietan, baldin eta jasota geratzen bada aurkako botoa eman dutela. Horrela, botazioa isilpekoa denean, botazioaren unean boto txartela eman beharko zaio campuseko idazkariari, edo abstenitzeko asmoa adierazi. Boto txartel hori aktari erantsiko zaio.

2.– Los miembros de la Junta podrán hacer constar en acta su abstención o voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen. Quienes voten en contra y hagan constar su oposición o se abstengan quedarán exentas y exentos de la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse de los acuerdos. A tal efecto, cuando la votación sea secreta el interesado o interesada, en el mismo acto de la votación, deberá entregar su papeleta o manifestar su abstención a la Secretaria o Secretario de Campus, que quedarán reflejadas en el acta.

3.– Aktak idazkariak izenpetuko ditu, campuseko errektoreordeak ontzat eman eta gero, eta campuseko batzarrearen bileran bertan edo hurrengo ohiko bileran onartuko dira. Batzarreko kideek aktetan aldaketak egiteko proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte, aktak onartzeko unean. Aldaketa onartzen ez bada, proposatutako testua aktaren eranskin moduan agertuko da.

3.– Las actas serán firmadas por la Secretaria o Secretario, con el visto bueno de la Vicerrectora o Vicerrector de Campus, y se aprobarán en la misma sesión o en la siguiente sesión ordinaria de la Junta de Campus. Los miembros de la Junta podrán proponer modificaciones al acta en el momento en que sea sometida a su aprobación y, de no aceptarse la modificación, el texto de la propuesta de modificación se unirá al acta como anexo.

4.– Akta onetsi eta gero, datu pertsonalak babesteko arautegia errespetatuz, erabakien testu osoa igorriko zaie UPV/EHUko idazkaritza nagusiari eta Arabako campuseko ikastegi eta ikastegi-atalei, unibertsitateko kideak jakinaren gainean egon daitezen.

4.– Tras la aprobación del acta, con respeto a la Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, se hará llegar el texto íntegro de los acuerdos a la Secretaría General de la UPV/EHU y a los Centros Docentes y Secciones de Centro del Campus de Álava, para conocimiento de la Comunidad Universitaria.

BOSGARREN TITULUA
TÍTULO QUINTO
BATZARRAREN BATZORDE ESKUORDETUAK
LAS COMISIONES DELEGADAS DE JUNTA

17. artikulua.– Batzarraren batzorde eskuordetuen eraketa.

Artículo 17.– Creación de Comisiones Delegadas de Junta.

1.– Batzarrak batzordeak eratu ahal izango ditu eta horiei eskuordetu, behar bezala justifikatuta, zenbait eginkizun, esaterako, besteak beste, campuseko batzarraren eskumen ezberdinen inguruko proposamenak aztertu eta/edo osatu, betiere gerora batzarraren iritzipean jarriko direlarik.

1.– La Junta podrá crear Comisiones y delegar en ellas justificadamente determinadas funciones, tales como –entre otras– el estudio y/o la elaboración de propuestas en relación con las distintas competencias de la Junta de Campus, que habrán de ser sometidas siempre posteriormente al refrendo de la Junta.

2.– Batzordeak, hala behar denean, berretsi egingo dira campuseko batzarrak ikasturte bakoitzean egindako lehendabiziko ohiko bileran.

2.– Las Comisiones serán refrendadas, si procede, en la primera Sesión Ordinaria de la Junta de Campus de cada curso lectivo.

3.– Helburu puntual batez eratutako batzordeak, aurkako xedapen espresik ezean, agindutako eginkizuna bete ostean iraungi egingo dira.

3.– Aquéllas Comisiones que hayan sido creadas con un objetivo puntual, salvo disposición expresa en contra, se extinguirán una vez cumplido el cometido que les había sido encomendado.

18. artikulua.– Batzordeen osaera.

Artículo 18.– Composición de las Comisiones.

1.– Batzordeak campuseko errektoreordea edo berori ordezka lezakeen pertsona izango dute buru, bai eta campuseko errektoreordetzako zuzendaritza taldeko kide bat, zein bere erantzukizun espezifikoari dagokion arloarekin lotutako gaia bada, edo campuseko gerenteordea ere.

1.– Las Comisiones serán presididas por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus o persona en quien delegue, o por una o un Miembro del Equipo Directivo del Vicerrectorado de Campus, cuando la función de la Comisión guarde relación con el área de responsabilidad específica de alguna o alguno de ellos, así como por la o el Vicegerente de Campus.

2.– Batzordeek, gutxienez, campuseko batzarreko sektore bakoitzeko ordezkari bana izango dute, batzarreko kide izan beharrik ez dutelarik. Sektore bakoitzeko kideen kopurua campuseko batzarreak zehaztuko du, batzordeari esleitutako eginkizuna aintzat harturik. Batzordeari agindutako eginkizunek hala arrazoitzen dutenean, batzordeetako kide izan litezke beste kolektibitateetako pertsonak. Nolanahi ere, bermatu egingo zaie unean uneko batzordeak egin beharrekoak ukitutako sektore eta kolektibo guztiei parte hartzeko aukera.

2.– Las Comisiones se integrarán por al menos una o un representante de cada sector de la Junta de Campus, no siendo necesario para ello ser miembro de la Junta. El número de miembros de cada sector lo determinará la Junta de Campus, en función del cometido asignado a la Comisión. Podrán formar parte de las Comisiones personas pertenecientes a otras colectividades, cuando así lo justifiquen las funciones asignadas a la Comisión. En cualquier caso, se garantizará la posibilidad de participar a todos los sectores y colectivos a quienes puedan afectar las actuaciones de la Comisión.

3.– Batzorde bakoitzak idazkaria izendatuko dute bere kideen artean eta -batzordeko buruak proposaturik- bileretarako deiak eta bileretako aktak egin beharko ditu. Honetarako, campuseko gerenteordetzako zerbitzuen laguntza izango du eskura.

3.– Cada Comisión nombrará entre sus miembros a una Secretaria o Secretario, a quien corresponderá convocar las reuniones –a propuesta de quien presida la Comisión– y levantar acta de las mismas. A tal efecto, podrá recabar la ayuda de los servicios de la Vicegerencia de Campus.

19. artikulua.– Batzordeetako kideen hautaketa.

Artículo 19.– Elección de los miembros de las Comisiones.

Batzordeetako kideen hautaketa campuseko batzarraren bilera batean egingo da, honako prozedura honekin bat etorrita:

La elección de los miembros de las Comisiones se realizará en una sesión de la Junta de Campus, de conformidad con el siguiente procedimiento:

1.– Batzordea osatuko duten sektoreetariko bakoitzerako kandidaturak aurkeztuko ahal dira. Erregistroaren bidez igorriko zaizkio campuseko errektoreorde edo gerenteordeari. Kandidaturek kolektibo, itxi eta ordenatuak beharko dute izan, bertako hautagai guztiek sinatuta eta arautegi honen 9.2 artikuluan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte.

1.– Se podrán presentar candidaturas por cada uno de los sectores que constituyen la Comisión. Se dirigirán por registro a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus. Estas serán colectivas, cerradas y ordenadas, firmadas por todas y todos los candidatos y habrán de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9.2 del presente reglamento.

2.– Hautagai izango da batzordeko sektore bakoitzean, campusaren barrutiari dagokion sektoreko kideak.

2.– Serán elegibles en cada sector de la Comisión las y los miembros del sector que pertenezcan a la demarcación del Campus.

3.– Hautesle izanen dira, campuseko batzarreko sektore bakoitzeko ordezkariak.

3.– Serán electores las y los representantes de cada sector en la Junta de Campus.

4.– Talde bateko kide kopurua kontuan hartuta ezinezkoa edo zaila baldin bada hautagai zerrendak adierazitako eran eratzea, campuseko batzarrak, interesdunek esan beharrezkoa entzun ondoren, ordezkariak aukeratzeko edo izendatzeko egoki diren irizpideak ezar ditzake. Sektore bateko hautagairik ez balego, batzarrak plaza hutsak betetzeko erabakia har lezake, batzarreko beste sektoreetako kideen artetik hautatuta.

4.– En el caso de que ante el número de integrantes de un sector sea imposible o difícil la presentación de candidaturas en la forma descrita, la Junta de Campus podrá arbitrar las medidas oportunas para la elección o designación de las y los representantes respectivos. En el caso de que faltasen candidatas y/o candidatos de algún sector, la Junta podrá decidir cubrir los puestos vacantes eligiendo de entre las y los representantes pertenecientes a otros sectores de la Junta.

5.– Campuseko idazkariak ziurtatuko du batzorde bakoitzerako hautatu diren kideen izendapena.

5.– La Secretaria o Secretario de la Junta de Campus certificará el nombramiento de las y los miembros que hayan resultado elegidos para cada Comisión.

6.– Batzordeak, oro har, campuseko batzarra berritzeko aldizkakotasun berarekin berrituko dira. Ikasleen ordezkaritza urtero berrituko da.

6.– Las Comisiones, con carácter general, se renovarán con la misma periodicidad que la Junta de Campus. La representación de los estudiantes se renovará cada año.

20. artikulua.– Batzordeetako kideen izendapena, ordezkari izaeraren galera, behin-behineko eta behin betiko ordezkapena.

Artículo 20.– Nombramiento, pérdida de la condición de representante, suplencia y sustitución de los miembros de las Comisiones.

Arautegi honetako 10. artikuluak campuseko batzarreko kideen jarduna arautzeko ezarritako printzipioak baliatuko dira, honen aurkako xedapen espresik ezean.

Se regirá, salvo disposición expresa en contra, por unos principios equivalentes a los que rigen la actuación de los miembros de la Junta de Campus, establecidos en el artículo 10 del presente Reglamento.

21. artikulua.– Batzordeen bilerak eta funtzionamendua.

Artículo 21.– Las reuniones de las Comisiones y su funcionamiento.

1.– Batzordeak bertako buruak dei eginda bilduko dira edo bertako kideen gehiengoak eskatuta, batzordeak berak erabakitako aldizkakotasunaz.

1.– Las Comisiones se reunirán por convocatoria de su Presidenta o Presidente o a solicitud de la mayoría de sus miembros, con la periodicidad que decida la propia Comisión.

2.– Bilerarako deia idatziz egingo da, bilera egin baino 72 ordu lehenago gutxienez.

2.– La convocatoria se realizará por escrito con un mínimo de 72 horas de antelación a la celebración de la sesión.

3.– Batzordearen bilera deitzeko idazkia, aurkako xedapen espresik ezean, arautegi honetako 12.3 artikuluak campuseko batzarraren bileretarako deialdia arautzeko ezarritako printzipioak baliatuko dira.

3.– El escrito de la convocatoria de reunión de la Comisión, salvo disposición expresa en contra, se regirá por unos principios equivalentes a los establecidos en el artículo 12.3 del presente Reglamento para la convocatoria de las sesiones de la Junta de Campus.

4.– Batzordeko kide ez diren pertsonak ere joan ahal izango dira bileretara aholkulari moduan, batzordeko buruak horixe eskatzen badie beren jakintza edo esperientzia pertsonalarengatik.

4.– La Presidenta o Presidente de la Comisión podrá convocar a las reuniones a personas que por su condición y/o experiencia profesional puedan asesorar a la Comisión.

5.– Batzordea balioz eratuko ahal dira, kideen kopuru legalaren heren bat bertan delarik. Quorum hori bilera osoan izango da beharrezkoa. Edonola ere, batzordeko buruak eta idazkariak beti egon beharko dute bertan edo, bestela, beren ordezko legalek.

5.– Las Comisiones se podrán constituir válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la misma. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia de la Presidenta o Presidente y de la Secretaria o Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.

6.– Arautegi honetako 14. artikuluak campuseko batzarraren bileren garapena arautzeko ezarritako printzipioak baliatuko dira eztabaidan parte hartzeko, honen aurkako xedapen espresik ezean.

6.– La participación en el debate se regirá, salvo disposición expresa en contra, por unos principios equivalentes a los establecidos en el artículo 14 del presente Reglamento para las reuniones de la Junta de Campus.

7.– Arautegi honetako 15. artikuluak campuseko batzarraren erabakiak hartzeko modua arautzeko ezarritako printzipioak baliatuko dira erabakiak hartu ahal izateko, honen aurkako xedapen espresik ezean.

7.– La toma de acuerdos re regirá –salvo disposición expresa en contra– por los mismos principios que los establecidos en el artículo 15 del presente Reglamento para la toma de decisiones en las reuniones de la Junta de Campus.

8.– Arautegi honetako 16. artikuluak campuseko batzarraren bileretako aktak arautzeko ezarritako printzipioak baliatuko dira bileretako aktak egiteko, honen aurkako xedapen espresik ezean Aktak campuseko idazkariari igorriko zaizkio, horien gordetzeko.

8.– Las actas de las reuniones, salvo disposición expresa en contra, se realizarán teniendo como guía las pautas establecidas en el artículo 16 del presente Reglamento para las actas de las reuniones de la Junta de Campus. Las actas serán remitidas para su custodia a la Secretaría de Campus.

9.– Batzordeek aurreko ikasturte bakoitzean egindako jardueren txostena aurkeztuko diote campuseko batzarrari, organo horrek ikasturte bakoitzean egingo duen lehenengo ohiko bileran.

9.– Las Comisiones presentarán a la Junta de Campus, en la primera sesión ordinaria de cada curso académico, un informe sobre las actividades realizadas durante el curso anterior.

SEIGARREN TITULUA
TÍTULO SEXTO
BATZORDE IRAUNKORRA
LA COMISIÓN PERMANENTE

22. artikulua.– Batzorde iraunkorra.

Artículo 22.– La Comisión permanente.

1.– Campuseko Batzarrak Batzorde Iraunkorra eratu ahal izango du, berak eskuordetuko dizkion eginkizunak bete ditzan.

1.– La Junta de Campus podrá crear una Comisión permanente que asuma las funciones delegadas por aquélla.

2.– Honako campuseko batzarreko kide hauek osatuko dute batzorde iraunkorra: campuseko errektoreordea, campuseko gerenteordea, campuseko idazkaria, campuseko errektoreordetzako zuzendaritza taldeko zuzendari bat, ikastegietako dekano eta zuzendari eta egoitza beste Campus batzuetan duten ikastegi ataletako koordinatzaileen sektoreko 3 ordezkari eta campuseko batzarreko gainontzeko sektoreetako bana ordezkari.

2.– La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes miembros de la Junta de Campus: la Vicerrectora o Vicerrector de Campus, la o el Vicegerente de Campus, la Secretaria o Secretario de Campus, 1 Directora o Director del Equipo Directivo del Vicerrectorado de Campus, 3 representantes del sector de Decanas o Decanos y Directoras o Directores de Centros Docentes y Coordinadoras o Coordinadores de Secciones de Centro con sede en otro Campus y un representante de cada uno de los restantes sectores de la Junta de Campus.

3.– Batzordearen funtzionamenduaren arautzeak mugatuko ditu jardun eta eskumenen erregimena, premiazko eta eraginkortasunerako printzipioekin bat etorrita.

3.– La regulación de su funcionamiento determinará su régimen de actuación y competencias, conforme a principios de urgencia y eficiencia.

ZAZPIGARREN TITULUA
TÍTULO SÉPTIMO
CAMPUSEKO EUSKARA BATZORDEA
LA COMISIÓN DE EUSKERA DEL CAMPUS

23. artikulua.– Euskara batzordea.

Artículo 23.– La Comisión de Euskera.

1.– Arabako campusak euskara batzordea izango du, estatutuetan jasotakoa betetzeko.

1.– Cumpliendo el mandato estatutario, el Campus de Álava contará de manera permanente con una Comisión de Euskera.

2.– Campuseko euskara batzordeko burua campuseko zuzendaritza taldeko kide bat izango da. Gainerako kideak, berriz, ikastegietako zuzendaritza taldeetako ordezkari bana, edo beraiek izendatutako pertsonak; ikasleen ordezkari bat, campuseko ikasleen kontseiluak izendatua; eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat, campuseko batzarreko kide izango diren administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariek izendatua, izango dira, gizon eta emakumeen arteko presentzia orekatua lortzen ahaleginduz.

2.– La Comisión de Euskera del Campus estará presidida por una o un miembro del Equipo Directivo de Campus e integrada por una o un miembro de cada uno de los equipos de dirección de los centros, o designada o designado por los mismos, así como por una o un representante del alumnado designada o designado por el Consejo de Estudiantes de Campus y una o un representante del Personal de Administración y Servicios designada o designado por las y los representantes del Personal de Administración y Servicios miembros de la Junta de Campus, procurando una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

3.– Campuseko euskara batzordearen helburua euskararen erabilera bultzatzea izango da, campuseko egoera aintzat harturik, UPV/EHUko planifikazio orokorraren barruan, unibertsitate hedakuntzako eta prestakuntzako jarduerak sustatuta.

3.– La finalidad de la Comisión de Euskera del Campus será impulsar el uso del euskera según las circunstancias del Campus, dentro de la planificación general de la UPV/EHU, promoviendo diferentes actividades de proyección universitaria y/o de formación.

4.– Euskara batzordeak aurreko ikasturteko jardueren txostena aurkeztuko dio batzarrari organo horrek ikasturte bakoitzean egingo duen lehenengo ohiko bileran.

4.– La Comisión de Euskera presentará a la Junta, en la primera sesión ordinaria del curso académico, un informe sobre las actividades realizadas durante el curso anterior.

ZORTZIGARREN TITULUA
TÍTULO OCTAVO
CAMPUSEKO ERREKTOREORDEAREN KONTRAKO ZENTSURA MOZIOA
MOCIÓN DE CENSURA A LA VICERRECTORA O VICERRECTOR DE CAMPUS

24. artikulua.– Prozedura.

Artículo 24.– Procedimiento.

1.– Campuseko batzarrak campuseko errektoreordea kargutik kentzea proposa diezaioke errektoreari. Horretarako, lehendabizi batzarraren heren batek ezohiko bilerarako deia egin beharko du zentsura mozioari buruzko bozketa egiteko; batzarkideen bi herenek aldeko botoa emanez gero, zentsura mozioak aurrera egingo du.

1.– Corresponde a la Junta de Campus proponer, en su caso, al Rector o Rectora el cese del Vicerrector o Vicerrectora de Campus mediante la aprobación del voto de censura, en sesión extraordinaria convocada a tal efecto a iniciativa de un tercio de las y los miembros de la Junta y por mayoría de dos tercios de las y los mismos.

2.– Zentsura mozioa erregistroaren bidez aurkeztuko da campuseko errektoreordetzan eta eztabaidatu eta botatua izango da ezohiko bileran.

2.– La moción de censura se presentará por registro en el Vicerrectorado de Campus y será debatida y votada en dicha Junta extraordinaria.

3.– Zentsura mozioa onartuko balitz, errektoreari bidaliko zaio campuseko errektoreordea kargutik kentzeko proposamena.

3.– Si la iniciativa fuese aprobada, se remitirá al Rector o Rectora la proposición de cese de la Vicerrectora o Vicerrector de Campus.

4.– Proposamena onartuko ez balitz, sinatzaileek ezin izango dute halako proposamenik aurkeztu bozketa egiten denetik urtebete igaro arte.

4.– Si la iniciativa no fuese aprobada, ninguna de las personas signatarias podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año desde la votación de la misma.

BEDERATZIGARREN TITULUA
TÍTULO NOVENO
ARAUTEGIAREN ERAGINKORTASUNA
LA EFICACIA DEL REGLAMENTO

25. artikulua.– Arautegiaren aplikazioa eta interpretazioa.

Artículo 25.– La aplicación e interpretación del Reglamento.

Campuseko errektoreordeari dagokio campuseko batzarraren arautegia betetzea eta betearaztea, bai eta zalantzazko kasuak interpretatzea ere, –behar izanez gero– UPV/EHUko zerbitzu juridikoen aholkuari jarraiki.

Corresponde a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus cumplir y hacer cumplir el Reglamento de la Junta de Campus, e interpretarlo en los casos de duda, bajo la asesoría –si fuera el caso– de los Servicios Jurídicos de la UPV/EHU.

26. artikulua.– Arautegi subsidiarioa.

Artículo 26.– La normativa subsidiaria.

1.– Arautegi honetan jasota ez dagoen guztirako UPV/EHUko gobernu kontseiluaren arautegian zehaztutakoari jarraituko zaio subsidiarioki.

1.– En todos los aspectos no contemplados expresamente por este Reglamento se aplicará subsidiariamente el Reglamento del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

2.– Campuseko batzarra aukeratzeko hauteskundeak arautegi honek ezarritakoari lotuko zaizkio, bai eta arlo honetan aplikagarri liratekeen hauteskunde-erregimenerako arautegiaren xedapenei ere.

2.– Las Elecciones a Junta de Campus se regirán por lo establecido en este reglamento, y por los preceptos del Reglamento de Régimen Electoral General que resulten de aplicación en este ámbito.

3.– Campuseko errektoreordeari dagokio campuseko batzarraren arautegiaren hutsuneen inguruko erabakiak hartzea.

3.– Corresponde a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus decidir ante las omisiones del Reglamento de la Junta de Campus.

HAMARGARREN TITULUA
TÍTULO DÉCIMO
ARAUTEGIA ALDATZEA
LA REFORMA DEL REGLAMENTO

27. artikulua.– Erreformarako ekimena.

Artículo 27.– Iniciativa de reforma.

1.– Arautegi hau aldatzeko ekimena campuseko errektoreordeak hartu ahal izango du edo, gutxien delarik, batzarreko kideen laurden batek.

1.– La iniciativa del proceso de reforma del Reglamento podrá tomarla la Vicerrectora o Vicerrector de Campus o –al menos– una cuarta parte de los miembros de la Junta de Campus.

2.– Erreformarako ekimena gauzatzeko, idazki bat igorriko zaio Arabako campuseko errektoreordeari erregistro orokorraren bidez, zehatz-mehatz campuseko batzarreko kide proposatzaileen identifikazioa eta arautegiaren hautazko testua ezinbestean jasoko dituelarik.

2.– La iniciativa de reforma se ejercerá mediante la presentación en Registro General de un escrito dirigido a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus de Álava, que contendrá necesariamente la identificación de los miembros la Junta de Campus que la proponen y el texto alternativo del Reglamento.

3.– Arautegiaren hautazko testua campuseko errektoreordeak igorriko die batzarreko kide guztiei eta hamabost egunen gutxieneko epea irekiko da emendakin partzialak aurkeztu ahal izateko, erregistro orokorraren bidez campuseko idazkariari erregistroaren bidez igorrita. Emendakinak hautazko testuaren edukiari lotuko zaizkio zuzen-zuzenean, gehitzekoak, ezabatzekoak edo aldatzekoak izanik.

3.– El texto alternativo del Reglamento será remitido por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus a cada una y uno de los miembros de la Junta y se abrirá un plazo mínimo de quince días para la presentación de enmiendas parciales, que se enviarán por registro a la Secretaria o Secretario de Campus. Las enmiendas habrán de estar relacionadas directamente con el contenido del texto alternativo y podrán ser de adición, supresión o modificación.

28. artikulua.– Erreformarako ekimenaren eztabaida.

Artículo 28.– Debate de la iniciativa de reforma.

1.– Proposamena aurkeztu eta gehienera ere hilabete biren epean, campuseko errektoreordeak biltzeko deia egingo dio campuseko batzarrari, proposatzen den aldaketaz erabakia hartzeko.

1.– La Vicerrectora o Vicerrector de Campus convocará la Junta de Campus para decidir sobre dicha reforma en un plazo máximo de dos meses, a contar desde la presentación de la iniciativa.

2.– Campuseko errektoreordeak edo, hala badagokio, ekimena sinatu duen kideetako batek hautazko testua aurkeztu eta defendatuko du eta, ondoren, batzarrak bozkatuko du.

2.– La Vicerrectora o Vicerrector de Campus o, en su caso, una persona de los y las que suscriben la iniciativa de reforma presentará y defenderá el texto alternativo del Reglamento, que será sometido a votación de la Junta de Campus.

3.– Gero, hautazko testuari egindako emendakin partzialak eztabaidatuko dira eta bozketa egingo da, hautazko testuko artikuluen ordenari jarraiki. Hurbiltze testuak eta aldaketa teknikoak edo estilokoak proposatu ahal izango dira eztabaidan zehar, eta emendakinak proposatu dituztenek horiek bertan behera utzi edo aldatzeko aukera izango dute.

3.– A continuación, se debatirán las enmiendas parciales en orden correlativo a su inserción en el articulado del texto alternativo. En el curso del debate se podrán proponer para cada enmienda textos de consenso y/o correcciones técnicas o de estilo, pudiendo ser retiradas o modificadas por sus proponentes.

4.– Gehiengo absolutuaz onetsitako emendakinak gehituko zaizkio hautazko testuari.

4.– Las enmiendas aprobadas por mayoría absoluta quedarán incorporadas al texto alternativo.

5.– Emendakin eztabaida eta botazioa amaiturik, hautazko testuak, onetsitako emendakinak barne dituela, aurrera egingo du campuseko batzarraren gehiengo absolutua lortuz gero.

5.– Finalizado el debate y la votación de las enmiendas, el texto alternativo –incluyendo las enmiendas aprobadas– prosperará si obtiene el voto positivo de la mayoría absoluta de la Junta de Campus.

29. artikulua.– Arautegiaren aldaketaren onarpena.

Artículo 29.– Aprobación de la modificación del Reglamento.

Hautazko testua, campuseko batzarrak onartuta, UPV/EHUko zerbitzu juridikoetara igorriko da, eman beharreko txosten juridikoa eman dezaten, campuseko batzarrak aldez aurretik behin betikoz onartuta.

El texto alternativo aprobado por la Junta de Campus, se enviará a los Servicios Jurídicos de la UPV/EHU para que emitan el correspondiente informe jurídico, previamente a su aprobación definitiva por la Junta de Campus.

30. artikulua.– Aldaketaren ukoa.

Artículo 30.– Rechazo de la modificación.

Arautegia erreformatzeko proiektua onartu ezean, proposatzaileek ezin izango dute urtebetearen epean erreformarako ekimen berririk aurkeztu, aldaketa azken ekimenari uko egin denetik kontatzen hasita.

Rechazado un proyecto de reforma del Reglamento, los proponentes no podrán presentar una nueva iniciativa de reforma en un plazo mínimo de un año, a contar desde la fecha en que se rechazó la última iniciativa de modificación.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabeturik geratzen da 2012ko abenduaren 12ko EHAAn argitaratutako Arabako Campuseko batzarraren arautegia.

Queda derogado el Reglamento de la Junta de Campus de Álava publicado en el BOPV de 12 de diciembre de 2012.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común