Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

16. zk., 2017ko urtarrilaren 24a, asteartea

N.º 16, martes 24 de enero de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
418
418

3/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 10ekoa, Armañon Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren arau-zatia onartzen duena, eta Armañon ES2130001 Kontserbazio Bereziko Eremurako (KBE) eta Parke Naturalerako Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana eta Kudeaketarako Jarraibide eta Jarduketen Dokumentua osorik argitaratzea agintzen duena.

DECRETO 3/2017, de 10 de enero, por el que se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Armañón, y se ordena la publicación íntegra del Plan Rector de Uso y Gestión y Documento de Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial De Conservación (ZEC) Armañón ES2130001.

Armañon eremuari balio natural handia aitortu zaio eta apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategineko (hemendik aurrera, NKLTB) naturagune babestutzat jo da. Gainera, tipologia bikoitza biltzen du: batetik, 19ko 176/2006 Dekretuaren bidez eskuratu zuen parke naturalaren deklarazioa; eta, bestetik, Natura 2000 Sareko kontserbazio bereziko eremu (KBE) ere izendatu da, otsailaren 16ko 25/2016 Dekretuarekin bat.

Armañón es un espacio que ha sido reconocido por sus alto valor natural como Espacio Natural Protegido del texto refundido Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril (TRLCN, en adelante) bajo una doble tipología: por un lado, está declarado Parque Natural mediante Decreto 176/2006, de 19 de septiembre; y, por el otro, también es Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 conforme al Decreto 25/2016, de 16 de febrero.

Parke naturalari dagokionez, NKLTBaren 20. artikuluak ezarritakoari jarraikiz, Natura Baliabideak Antolatzeko Plana (NBAP) izan behar du, irailaren 19ko 175/2006 Dekretuak onartutakoa, alegia. Gainera, horrekin batera, 27. artikuluarekin bat, Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana (EKZP) ere izan beharko du; horretan, dagokion naturagunea kudeatzeko arau, jarraibide eta irizpide orokorrak, naturagunearen barruan garatzen diren ekonomia- eta aisialdi-jarduerak antolatzeko arauak, eta espazioaren helburu zehatzak garatzen dituzten programak lantzeko jarraibideak jasoko dira.

En cuanto Parque Natural, el artículo 20 TRLCN exige que disponga de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), aprobado por Decreto 175/2006, de 19 de septiembre, y que deberá acompañarse, según el artículo 27, de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que contendrá las normas, directrices y criterios generales para gestionar el espacio natural a que se refiera, las normas para la ordenación de las actividades económicas y recreativas que se desarrollen dentro del espacio natural y las directrices para la elaboración de los programas que desarrollen los objetivos concretos del espacio.

Bere alde batetik, Natura 2000 Sarearen tipologia kontuan hartuta, eremuak beharrezko kontserbazio-neurriak izan behar ditu; ildo horretatik, NKLTBaren 22.5 artikuluak Eusko Jaurlaritzari agintzen dio kontserbazio-arauak ezartzeko, eta hori otsailaren 16ko 26/2016 Dekretuaren bidez gauzatu zen. Bestalde, foru-organoei espazioaren kudeaketa-jarraibideak onartzeko eskatzen zaie.

Por su parte, la tipología de Red Natura 2000 conlleva que el ámbito cuente con las medidas de conservación necesarias, a cuyo fin el artículo 22.5 TRLCN ordena al Gobierno Vasco establecer las normas de conservación, lo cual tuvo lugar mediante el mediante el mencionado Decreto 25/2016, de 16 de febrero, y a los órganos forales para que aprueben las directrices de gestión del espacio.

Gainera, NKLTBaren 18. artikuluarekin bat, naturagune babestuetako zenbait figura leku berean gainezarriko balira, Armañon eremuan bezala, horien arauak zein plangintza-mekanismoak dokumentu bakar batean koordinatu beharko dira, eremuaren kudeaketa-planean, kategoria bakoitzaren arabera aplikatu daitezkeen araubideek osotasun koherente bat osatzeko helburuarekin.

Además, el artículo 18 TRLCN señala que en caso de solaparse en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, como ocurre en Armañón, las normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrando la planificación del espacio, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente.

Hori guztia betetzeko, EKZP honek izaera bikoitza biltzen du; batetik, Armañon Parke Naturalerako NKLTBaren 27. artikuluak aurreikusitako tresna da; eta, bestetik, NKLTBaren 22.5 artikuluaren bigarren paragrafoarekin bat, Natura 2000 Sareko gunea kudeatzeko jarraibideak onartzeko tresna da. Hori guztia NKLTBaren 18. artikuluan aurreikusitako dokumentu bakarrean jasotzen da.

Para el cumplimiento de todo ello, este PRUG reúne la doble naturaleza de ser el instrumento previsto en el artículo 27 TRLCN para el Parque Natural de Armañón, y de aprobar las directrices de gestión del espacio RN2000 del artículo 22.5 segundo párrafo TRLCN, todo ello en un único documento previsto en el artículo 18 TRLCN.

Dokumentuaren tramitazioak NKLTBaren 29. artikuluak ezarritako urratsak bete ditu. Azpimarratzeko da bide horretan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean izan den koordinazioa, hori idatzi eta bultzatzean. Horrela, martxoaren 5eko 495/2015 Foru Aginduarekin bat, Naturagune Babestuaren Foru-organo Kudeatzaileak Armañon eremuaren EKZPa onartzeko prozedurari eman zion hasiera, bi helburuetarako balio zezan, hau da, bai parke naturalari dagokionez bai KBEa kudeatzeko jarraibide eta jarduketei dagokienez. Dokumentuaren jendaurreko informazioaldia bi hilekoa izan zen, eta honako hauen txostenak eskatu ziren: Naturzaintza, Landaberri, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Batzordea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenerako Aholku Kontseilua eta Bizkaiko Jasangarritasunaren Batzordea. Parke Naturalaren Patronatuak 2015eko ekainaren 11n eman zuen bere txostena. Horren ondoren, 2015eko ekainaren 23an, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak EKZParen hasierako onespena adostu zuen, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta foru-aldundian hirigintza arloaren eskumena dutenei bidali zitzaien.

Su tramitación ha seguido los pasos marcados en el artículo 29 TRLCN, en la que ha de destacarse asimismo la coordinación que ha existido entre la Administración General del País Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia en su redacción e impulso. Así, el Órgano Foral Gestor del Espacio Protegido y en virtud de la Orden Foral 495/2015, de 5 de marzo, inició el procedimiento para la aprobación del PRUG de Armañón y que sirviese a ambos fines, tanto respecto al Parque Natural como a las directrices y actuaciones de gestión de la ZEC. El documento se sometió a información pública por dos meses, y se solicitaron los informes de Naturzaintza, Landaberri, Comisión Ambiental del País Vasco, Consejo Asesor de Medio Ambiente y Consejo para la Sostenibilidad de Bizkaia. El Patronato del Parque Natural emitió su informe el 11 de junio de 2015. Tras ello, el 23 de junio de 2015, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia acordó la aprobación inicial del PRUG, y se remitió a los órganos competentes en materia urbanística de la Administración General de Euskadi y la Foral.

Horren guztiaren ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2016ko ekainaren 7an izandako bilkuran, EKZPa behin betiko onartu zuen. Horrek, batetik, parkearen kudeaketarako jarraibide, irizpide eta gidalerroak ezartzen ditu, NKLTBaren 29.e artikuluarekin bat; eta, bestetik, NKLTBaren 22.5 artikuluarekin bat, Natura 2000 Sareko kontserbazio bereziko eremurako kudeaketarako jarraibideak ezartzen ditu. Horiek kontserbazio-helburuetan oinarritzen dira, eta honako hau jasotzen dute: espazioak kontserbazio-egoera onean mantentzeko neurri egokiak eta habitat naturalen eta espezieen habitaten narriadura eta eremu hauen izendapenak arrazoitu duten espezieengan eragina duten aldaketak saihesteko neurri egokiak.

Tras todo ello, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en sesión celebrada el 7 de junio de 2016, aprobó definitivamente el PRUG que establece, por un lado, las directrices, criterios y pautas generales para la gestión del parque conforme al artículo 29.e TRLCN, y por el otro, y de conformidad con el artículo 22.5 segundo párrafo, para el Espacio Red Natura 2000 las directrices de gestión que incluyen, con base en los objetivos de conservación, las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable, las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas.

Foru-organoak parke naturala eraentzen duen arau-zatia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak dekretuz onartzera eta argitaratzera Armañon eremuko naturagune biak eraenduko dituen dokumentua batera. Dekretu honek bi gaiak gauzatzen ditu.

El órgano foral ha sometido la parte normativa que rige para el Parque Natural a la aprobación por decreto del Gobierno Vasco y a la publicación conjunta del documento que regirá en ambos espacios naturales de Armañón. Este Decreto lleva a cabo ambas cuestiones.

Gainera, adierazi beharra dago eremuak 175/2006 Dekretuak onartutako NBAPa duela, Parke Naturalerako NKLTBaren 4. artikuluak ezarritako helburu zehatzak betetzeko eta 25/2016 Dekretuaren II. eranskinean jasotako Natura 2000 Sareko gunerako arauak betetzeko. Bi dokumentuak, 25/2016 Dekretuaren azken xedapenetatik hirugarrenaren zehaztapenei jarraikiz, beste dokumentu bakar batean bateratzen ari dira. Hori Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da. Horretarako, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak 2016ko uztailaren 13an Parke Naturaleko Natura Baliabideak Antolatzeko Plana (NBAP) landu eta prestatzeko prozedurari hasiera emateko eman zuen aginduak hasitako prozedura baliatzen ari da. EKZPak bi dokumentu horiekin egiten du bat.

Debe señalarse, además, que el espacio cuenta con el PORN aprobado por Decreto 175/2006 para cumplir con los objetivos concretos del artículo 4 TRLCN para el Parque Natural, y con unas normas para el lugar RN2000 contenidas en el Anexo II del Decreto 25/2016. Ambos documentos, siguiendo las indicaciones de la Disposición Final Tercera del referido Decreto 25/2016, se están refundiendo en otro documento único, éste competencia exclusiva del Gobierno Vasco, mediante el procedimiento iniciado por Orden de 13 de julio de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial para la elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Armañón (PORN). El PRUG es conforme con ambos documentos.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, NKLTBaren 22.5 eta 29. artikuluekin bat, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko urtarrilaren 10ean eginiko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de conformidad con los artículo 22.5 y 29 del TRLCN, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de enero de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Arau-zatiaren onarpena.

Artículo 1.– Aprobación de la parte normativa.

Armañon Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren arau-zatia behin betiko onartzea. Hori planaren lehenengo zatiaren bigarren atalean dago jasota.

Aprobar definitivamente la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Armañón contenida en la Primera Parte apartado segundo del mismo.

2. artikulua.– Argitalpena.

Artículo 2.– Publicación.

Dekretu honen eranskin gisa, Armañon ES2130001 Kontserbazio Bereziko Eremurako (KBE) eta Parke Naturalerako Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana eta Kudeaketarako Jarraibide eta Jarduketen Dokumentua osorik argitaratzea.

Publicar, como anexo al presente Decreto, el texto íntegro del Plan Rector de Uso y Gestión y Documento de Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial De Conservación (ZEC) Armañon ES2130001.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko urtarrilaren 10a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de enero de 2017.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común