Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

2. zk., 2017ko urtarrilaren 3a, asteartea

N.º 2, martes 3 de enero de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
24
24

EBAZPENA, 2016ko abenduaren 28koa, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena, zeinarekin argitara ematen baita, 2017ko ekitaldiari dagokionez, Elkartek Programa-Arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzen I. Faserako deialdia.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se hace pública la convocatoria de la Fase I, para el ejercicio 2017, de las Ayudas a la Investigación Colaborativa en Áreas Estratégicas-Programa Elkartek.

2016ko abenduaren 9ko Aginduaz, zehazki, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sailburuarenaz, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen da (Elkartek Programa).

La Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas-Programa Elkartek.

Aipatutako agindu arautzaileko 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, egoki da: 2017ko ekitaldiari dagokionez, I. Fasearen –proiektuak onartu eta hautatzea– deialdia egitea, eta, horretarako, behar diren arauak ematea.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la citada Orden reguladora, procede realizar la convocatoria de la Fase I, Selección y Aprobación de Proyectos, para el ejercicio 2017, dictando a tal objeto las normas necesarias,

Horrenbestez, erreferentziako dekretuko 10. artikuluan ezarritako ahalmena erabilita, honako hau

Por lo expuesto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 10 del Decreto de referencia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen helburua hauxe da: Ekonomiaren Garapena eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9 Aginduan aurreikusi I. Fasearen –proiektuak onartu eta hautatzea– deialdia egitea; agindu horren bitartez, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen da (Elkartek Programa), 2017ko ekitaldiari dagokionez.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria de la Fase I, Selección y Aprobación de Proyectos, prevista en la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras reguladora del Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas-Programa Elkartek, para el ejercicio 2017.

2. artikulua.– Eskabideak eta epea.

Artículo 2.– Solicitudes: presentación y plazo.

1.– Ekonomiaren Garapena eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9 Aginduko 10. artikuluan ezarritako zehaztapenekin bat etorriz egin beharko da eskabidea –agindu horren bitartez, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen da (Elkartek Programa).

1.– La solicitud deberá realizarse en los términos establecidos por el artículo 10 de la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad reguladora del Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas-Programa Elkartek.

2.– Eskabide jasotzea eta betetzea, honako egoitza elektronikoan bakarrik egin daiteke:

2.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente través de la sede electrónica que se señala a continuación:

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (castellano)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (castellano)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskera)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskera)

3.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, 2017ko otsailaren 28ko 12:00etan amaituko da.

3.– El plazo de presentación de solicitudes, se iniciará a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País vasco y finalizará a las 12:00 del día 28 de febrero de 2017.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Eskabideak aztertu eta ebaluatuko dituen ebaluazio-organo bat eratzen da, zeinaren osaera hauxe izango den:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes se constituye el Órgano de Evaluación cuya composición será la siguiente:

Lehendakaria: teknologiaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako titularra, Leire Bilbao Elguezabal; eta ordezkoa: teknologiaren arloan eskumenak dituen sailburuordetzako titularra, Estíbaliz Hernáez Laviña.

Estará presidido por la persona titular de la Dirección competente en materia de Tecnología, Leire Bilbao Elguezabal y como suplente la persona titular de la Viceconsejería en materia de Tecnología, Estíbaliz Hernáez Laviña.

Gainerako kideak hauek izango dira:

Serán vocales los siguientes miembros:

– Industriaren garapenaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako titularra, Alejandro López Cárcamo; eta ordezkoa: industriaren garapenaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako teknikari bat, Agustín García Pérez.

– La persona titular de la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, Alejandro López Cárcamo, y como suplente un técnico de la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, Agustín García Pérez.

– SPRIren ordezkaria, Alberto Fernández González; eta ordezkoa: Maite Hernández Hernández.

– Un Representante de SPRI, Alberto Fernández González y como suplente, Maite Hernández Hernández.

– Teknologiaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako teknikari bat, Jesús Angel Martínez Martínez; eta ordezkoa: Natividad Niño Bartolomé, zeinak idazkari-eginkizunak burutuko dituen.

– Un técnico/a de la Dirección competente en materia de Tecnología, Jesús Angel Martínez Martínez y como suplente Natividad Niño Bartolomé, que realizará las funciones de Secretaría.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapena eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko abenduaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016.

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordea,

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común