Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

248. zk., 2016ko abenduaren 30a, ostirala

N.º 248, viernes 30 de diciembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
5624
5624

AGINDUA, 2016ko abenduaren 28koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena; horren bidez, etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko Renove programaren 2017ko deialdia egin eta arautzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko.

ORDEN de 28 de diciembre de 2016, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se convoca y regula para el año 2017, el Programa Renove Rehabilitación eficiente de Viviendas y Edificios, para la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

Abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak, Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzkoak (aurrerantzean, 317/2002 Dekretua) ondare hori birgaitzeko jardueren araubide juridikoa arautzen du, etxebizitzaren sektorea sustatu eta bultzatzeko. Dekretu hori garatzeko, 2007ko maiatzaren 2ko Agindua eman zen, birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak arautzen dituena.

El Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado (en adelante Decreto 317/2002) regula el régimen jurídico de las actuaciones de rehabilitación al objeto de promocionar y fomentar el sector de la vivienda. En desarrollo del mismo se dictó la Orden de 2 de mayo de 2007 en la cual se establecían las subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas así declaradas.

Energia-efizientziari buruzko 2012/27/EB Zuzentarauak, 4. artikuluan, epe luzeko estrategia bat garatzeko betebeharra ezartzen die estatu kideei, egoitza-eraikinen berrikuntza sakona eta errentagarria egiteko, higiezinen parkearen energia-errendimendua hobetzeko eta energia-kontsumoa murrizteko helburuarekin.

La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética obliga, en su artículo 4, a los estados miembros a desarrollar una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de edificios residenciales, con el fin de mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario y reducir el consumo de energía.

Ildo berean, birgaitzeari eta hiri-berroneratze eta -berrikuntzari buruzko ekainaren 26ko 8/2013 Legeak nahitaezko egiten du «eraikinen ebaluazio-txosten» bat egitea, eta azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa erregulatzen du. Arau horrek xedatzen duenez, ikuskapen horren txostenean jaso beharko da eraikinen energia-efizientziaren ziurtagiria, eraikuntzen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuak arautzen duena (aurrerantzean, 235/2013 Errege Dekretua).

En esta misma línea, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas hace obligatoria la realización de un «informe de evaluación de los edificios» y el Decreto 241/2012, de 21 de noviembre regulan la inspección técnica de edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco cuyo informe debe incluir el Certificado de Eficiencia Energética del edificio, regulado por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios (en adelante Real Decreto 235/2013).

Birgaitzea eta hiri-berroneratze eta -berrikuntza, eraikinen ziurtagiri energetikoak eta eraikinen ikuskapen teknikoa sustatzen dituen lege-esparru berrian, eta politikak ekonomia suspertzera eta higiezinen eta eraikuntzaren sektorea birmoldatzera bideratzea beharrezkoa dela kontuan izanik, egokitzat jo da laguntza ekonomikoko berariazko programa bat garatzea, energia-efizientzia hobetzeko eta energia berriztagarriak erabiltzeko hobekuntza-neurriak sustatzeko, eredu jasangarri eta integratzaile bat bermatuz, hala ingurumenari dagokionez nola maila sozialean eta ekonomikoan.

Dentro del nuevo marco legislativo que promueve la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, así como la certificación energética de los edificios y la inspección técnica de edificios, y considerando la necesidad de reorientar las políticas hacia la recuperación económica, la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción, se estima oportuno desarrollar un programa específico de apoyo económico que incentive la ejecución de medidas de mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables garantizando un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico.

Horren guztiaren alde egiteko, diru-laguntzen Agindu hau ematen da; jabeen erkidegoei, udalei, udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeei, etxebizitza-sozietate publikoei eta etxebizitzen sustatzaile publikoei zuzendua, erabilera nagusia etxebizitza duten eraikinetan esku hartzeko proposamenak aurkez ditzaten. Eraikinak dagozkien modalitateetan sailkatuta egongo dira, 1980 baino lehen eraikitakoak izango dira eta hiri- eta egitura-egokitzapena izango dute.

Para contribuir a todo ello se desarrolla esta Orden subvencional dirigida a las Comunidades de personas Propietarias, Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotores Públicos de Viviendas que presenten propuestas de actuación sobre edificios con uso principal vivienda, agrupados en sus diferentes modalidades y cuya fecha de construcción sea anterior a 1980 y dispongan de adecuación urbanística y estructural.

Diru-laguntzei buruzko Agindu hori gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzeko erregimenaren mende egongo da.

Dicha Orden subvencional se acoge al régimen de tramitación anticipada de expedientes de gasto.

Laguntza-araubidea bateragarria da Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluekin, eta ondorioz laguntza hauek ez dira Europako Erkidegoko zuzenbidearekin bateraezinak diren estatuaren diru-laguntza batzuk.

El régimen de ayudas es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, de modo que no se trata de ayudas de estado incompatibles con el derecho comunitario.

Programa honetan dauden energia-efizientziari buruzko laguntzen zati bat Europar Batasunak finantzatuko du Eskualdeen Garapenerako Europako Funtsaren (EGEF) bidez, Euskadiko 2014-2020 aldirako EGEF Programa Eragilearen esparruan eta, zehazkiago, sektore guztietan karbono gutxiko ekonomia baterako aldaketa errazteko helburu tematikoaren alorrean.

Las ayudas de este programa relativas a la eficiencia energética están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020, y más concretamente de su Objetivo temático de favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020 aldirako Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF) Programa Eragileak honako inbertsio-lehentasun hau jasotzen du karbono gutxiko ekonomia baterako aldaketa erraztea helburu duen lehentasunezko 4. ardatzean: c) jabeen erkidegoek edo erkidegoen elkarteek edo, dagokionean, etxebizitzen kooperatibek energia-efizientzia hobetzeko egindako jarduerak. Horien % 50 Eusko Jaurlaritzak finantzatuko du, eta beste % 50 Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF).

Por otro lado, el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 de la Comunidad Autónoma del País Vasco contempla en su eje prioritario 4, cuyo objetivo es el de favorecer el paso a una economía baja en carbono, la prioridad de inversión c), de apoyo a la eficiencia energética realizadas por Comunidades de personas Propietarias o Agrupaciones de Comunidades, en su caso, y por las cooperativas de viviendas, serán cofinanciadas al 50% por el Gobierno Vasco y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

317/2002 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriak ahalmena ematen dio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari Agindu bidez berariazko birgaitze-programak ezartzeko, birgaitze-jarduketa jakinen ezaugarri bereziek edota aparteko eta ezusteko gora-beherek eragindako egoerek hori aholkatzen dutenean.

La Disposición Adicional Primera del Decreto 317/2002 faculta al Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para establecer, mediante Orden, programas específicos de rehabilitación cuando así lo aconsejen las peculiares características de determinadas intervenciones de rehabilitación o las situaciones generadas por circunstancias extraordinarias e imprevistas.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren (aurrerantzean, Euskadiko Ogasun Publikoaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina) VI. tituluarekin eta VII. tituluko II. eta III. kapituluekin lotuta ematen dizkidan eskumenak erabiliz, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ordaindu beharreko laguntza eta diru-laguntzei aplikatu beharreko gainontzeko xedapenak kontuan izanik,

En su virtud, y en ejercicio de la competencia que me atribuye el artículo del Decreto 191/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda puesto en relación con el Título VI y los capítulos II y III del Título VII del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (en adelante Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda Pública Vasca) y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da etxebizitzak eta eraikinak modu eraginkorrean birgaitzeko Renove programaren 2017rako laguntzen deialdia egin eta arauak ezartzea. Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egin eta haien ondoriozko obrak gauzatzeko dira diru-laguntza horiek.

1.– Es objeto de la presente Orden, convocar y regular para el ejercicio 2017 las ayudas del programa Renove Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios para la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

2.– Esku hartzeko proiektu horietan proposatutako jarduketak erabilera nagusia etxebizitzarena duten eraikinetan edo familia anitzeko eraikin-multzoetan esku hartzera bideratutakoak izango dira.

2.– Las actuaciones propuestas en dichos proyectos de intervención estarán destinadas a intervenir en edificios o conjunto de edificios plurifamiliares cuyo uso principal sea de vivienda.

– Lehentasuna izango dute etxadietan multzokatutako familia anitzeko eraikin-multzoek, eta etxebizitza-blokeetan multzokatutako familia anitzeko eraikin-multzoek. 1. irudia

– Tendrán prioridad los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar manzanas edificatorias, y los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar bloques de viviendas. Fig. 1

– Bigarrenik baloratuko dira gutxienez etxadiaren albo bat hartzen duten familia anitzeko eraikin multzokatuak, eta etxebizitza-blokeen albo bat osatu arte multzokatutako familia anitzeko eraikin multzokatuak. 2. irudia

– En segundo lugar, se valorarán los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados que incluyan al menos un lado de la manzana edificatoria, y los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar un lado de los bloques de viviendas. Fig. 2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Aipatutako familia anitzeko eraikinek 1980 baino lehen eraikitakoak izan beharko dute eta hirigintza eta egituraren aldetik egokituta egon beharko dute abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak ezarritako terminoetan.

3.– La fecha de construcción de los edificios plurifamiliares anteriormente citados debe de ser anterior a 1980, y disponer de adecuación urbanística y estructural en los términos del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre.

4.– Eraikitako ondarean esku hartzeko laguntza-programa honetara bildutako proiektuak eraikinen irisgarritasun- eta bizigarritasun-baldintzak eta energia-efizientzia hobetzera bideratutakoak izango dira eta hurrengo artikuluetan adierazitako baldintzak bete beharko dituzte.

4.– Los proyectos de intervención en el patrimonio edificado que se acojan a este programa de ayudas deberán estar encaminados a la mejora de las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de los edificios existentes, cumpliendo con las condiciones que se señalan en los siguientes artículos.

5.– Ez dute diru-laguntzarik jasoko jendez hustutako eraikinek, aurri-deklarazioa dutenek edota deklaratzeko moduan daudenek.

5.– No son objeto de subvención los edificios deshabitados, declarados en ruina o susceptibles de serlo.

6.– Honako obra hauek ere ez dute diru-laguntzarik jasoko: eskaria aurkezterakoan jada hasita daudenek edota lizentzia dutenek, egitura sendotzekoek, eraikina konpontzekoek (fatxadak, estalkiak, etab.), urbanizazioetako irisgarritasuna hobetzekoek, ez eta etxebizitza kopurua handitzeko egindako eraikinen birgaitze integralek ere.

6.– No son objeto de subvención las obras ya iniciadas o con licencia concedida al momento de presentación de la solicitud, ni la consolidación estructural, ni la reparación del edificio (fachadas, cubiertas...etc.), ni la mejora de la accesibilidad en urbanizaciones, ni la rehabilitación integral de edificios para aumentar el número de viviendas.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actuaciones subvencionables.

1.– Programa honetako laguntzak jarraian zehaztutako jarduera-multzoa biltzen duten esku hartzeko proposamenek jaso ahal izango dituzte, betiere Agindu honetan zehaztutako baldintzak betetzen badituzte. Hona hemen jarduerak:

1.– Para acogerse al presente programa de ayudas se plantearán, en las condiciones que detalla la presente Orden, propuestas de intervención que recojan el conjunto de actuaciones que se enumeran a continuación:

a) Eraikinaren energia-efizientzia hobetzea erreformaren ondoren, gutxienez C kalifikazio energetikoa lortuta, bai CO2 isuriei dagokienez bai berriztagarria ez den lehen mailako energien kontsumoari dagokionez, agindu hau argitaratzean energia-efizientzia ziurtatzeko indarrean dagoen prozeduraren arabera.

a) Mejorar la certificación de eficiencia energética del edificio tras la reforma, alcanzando al menos una calificación energética C, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable, según el procedimiento de certificación de eficiencia energética vigente en la fecha de publicación de la presente Orden.

– Jardun pasiboak aplikatzea eraikinen inguratzailean, berokuntzarako urteko energia-eskaria gutxienez % 30 murrizteko, erreformaren aurreko gastuarekin alderatuta. Energia-efizientziako gutxieneko eskakizunak memoria teknikoan justifikatuko dira, Eraikuntzarako Kode Teknikoaren Energia Aurrezteko Oinarrizko Dokumentuaren arabera.

– Aplicar actuaciones pasivas integrales sobre la envolvente de los edificios reduciendo, al menos un 30% la demanda energética anual de calefacción respecto al edificio antes de la reforma. Las exigencias mínimas de eficiencia energética estarán justificadas en la memoria técnica de conformidad con el DB-HE del Código Técnico de Edificación.

– Hobekuntza aktiboak txertatzea, berriztagarria ez den lehen mailako eraikineko energiaren kontsumoa % 30 murrizteko, erreformaren aurreko gastuarekin alderatuta. Horren barne hartuko dira energia-efizientzia handiko ekipoak dituzten instalazio zentralizatuak, energia-efizientzia handiko ekipoen zuzkidura, baita eguzki-kolektoreen eta energia berriztagarrien bestelako iturrien inkorporazioa ere. Kanpo geratzen da galdara indibidualak eraikineko sorgailuen % 80tik beherako portzentajean ordeztea, horien potentzia termikoen batura 100Kw-tik beherakoa bada. Instalazio termikoak bete behar dituen energia-efizientziako gutxieneko eskakizunak memoria teknikoan justifikatuko dira, Eraikuntzarako Kode Teknikoan eta Eraikinen Instalazio termikoen Arautegian (RITE) xedatutakoaren arabera.

– Incorporar mejoras activas que consigan reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos en un 30% respecto al edificio antes de la reforma. Se incluyen instalaciones centralizadas con equipos de alta eficiencia energética, la dotación de instalaciones de alta eficiencia energética, así como, la incorporación de colectores solares u otras fuentes de energía renovable. Queda excluida la sustitución de calderas individuales en un porcentaje inferior al 80% del total de los generadores del edificio y cuya suma de potencias térmicas sea inferior a 100 Kw. Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación térmica vendrán justificadas en la memoria técnica de conformidad con el DB-HE del Código Técnico de Edificación y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

b) Eraikinen irisgarritasuna hobetzea, bide publikotik etxebizitza bakoitzera sartzeko aukera bermatuz, garaierak mailekin gainditu behar izan gabe. Bide publikotik bermatu beharko da irisgarritasuna, bestela esku-hartzeak atal honetan xedatutako baldintzak betetzen ez dituela ebatziko da.

b) Mejora de la accesibilidad de las edificaciones de manera que se garantice la accesibilidad desde la vía pública hasta cada una de las viviendas, sin necesidad de salvar desniveles con peldaños. No se considerará que la intervención cumple con lo dispuesto en este requisito de accesibilidad si no se garantiza la accesibilidad desde la vía pública.

c) Segurtasun-baldintzak hobetzea: suteen aurka, suteak detektatzeko, alarma jotzeko eta itzaltzeko ekipamendu eta instalazio orokor egokiak izan beharko ditu eraikinak edo eraikin-multzoak; horrez gain, larrialdiko argiztapena izan beharko du, eraikina hustu behar izanez gero argiztapena bermatzeko eta irteerako seinaleak eta dauden babes-ekipamendu eta -baliabideak ikusi ahal izateko.

c) Mejora de las condiciones de seguridad contra incendios, el edificio o conjunto de edificios dispondrá de los equipos e instalaciones generales adecuados para la detección, alarma y extinción de incendios; y de alumbrado de emergencia que garantice la iluminación en caso de evacuación y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

d) Energia-monitorizazioa. Eraberritutako eraikinaren energia-efizientziaren hobekuntza egiaztatzeko eta kuantifikatzeko, ezinbestean egin beharko dira barneko konfort termikoa eta berokuntzaren energia-kontsumoa neurtzeko jarduketak, eraberritutako eraikinaren edo blokearen etxebizitzen lagin adierazgarri batean. Horri dagokionez, monitorizatuko diren etxebizitzak Etxebizitza Zuzendaritzaren irizpideei jarraikiz zehaztuko dira, eraikuntza-tipologiaren, kokapen eta orientazioaren, berokuntza-sistemen eta eraikinaren nahiko adierazgarria den lagin bat ateratzen laguntzen duen beste edozein irizpideren arabera. Aurreikusitako monitorizazio-instalazioak Agindu honen monitorizazio-sistemei buruzko eranskinean zehaztutako ezaugarriak izan beharko ditu.

d) Monitorización energética. La comprobación y cuantificación de la mejora en la eficiencia energética del edificio rehabilitado, implicará realizar actuaciones para la medición del confort térmico interior y del consumo energético de calefacción, en una muestra de viviendas representativa del edificio o bloque rehabilitado. En este sentido, las viviendas a monitorizar se determinarán siguiendo los criterios de la Dirección de Vivienda, en función de la tipología edificatoria, ubicación y orientación, sistemas de calefacción y cualquier otro criterio que incida en la obtención de una muestra suficientemente representativa del edificio. La instalación de monitorización prevista en la intervención responderá a las características definidas en el anexo sobre sistema de monitorización de esta Orden.

e) Eraikitako perimetroa handitzeko jarduerak, bizigarritasun-baldintzak hobetzeko, 317/2002 Dekretuaren IV. eranskinari jarraikiz.

e) Actuaciones que supongan una ampliación del perímetro edificado orientadas a conseguir la mejora de las condiciones de habitabilidad, de acuerdo al Anexo IV del Decreto 317/2002.

2.– Aurreko ataletan adierazitako jardunak kultura-interesekotzat hartutako edo bestelako babes-araubideren baten eraginpeko higiezinetan egin behar direnean, konponbide berritzaileak bilatu behar dira energia-efizientzia hobetzeko eta irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren egokitzapenak egin ahal izateko, babesaren eraginpeko balioen nahitaezko babesaren kalterik gabe. Nolanahi ere, aplikatu beharreko babes-araubidea kudeatzeko eskumena duen organoak aldeko txostena edo, hala badagokio, baimena eman beharko du, bere araudiaren arabera.

2.– Cuando las actuaciones referidas en los apartados anteriores afecten a inmuebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección, se buscarán soluciones innovadoras que permitan realizar las adaptaciones que sean precisas para mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores objeto de protección. En cualquier caso, deberán ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

3.– Orain arte deskribatutako eremuetan ez baldin bada esku-hartzerik egin behar, betekizunak bermatuta daudelako, ez da atal horretako jarduerarik egin beharko, baina aurkeztutako dokumentazioan justifikatu egin beharko da.

3.– Cuando la situación actual del inmueble no requiera la actuación en alguno de los ámbitos descritos anteriormente por encontrarse garantizados los requisitos expuestos, no será necesario incorporar actuaciones en ese punto, debiéndose justificar este extremo en la documentación presentada.

4.– Aurrez deskribatutako esparruetan jardunen bat egitea ezinezkoa gertatzen bada, aurkeztutako dokumentazioan zehatz-mehatz justifikatu beharko da hori.

4.– Cuando no sea posible realizar alguna de las actuaciones de los ámbitos descritos anteriormente, deberá justificarse exhaustivamente este extremo en la documentación presentada.

3. artikulua.– Laguntzen onuradunak.

Artículo 3.– Beneficiarias y beneficiarios de las ayudas.

1.– Laguntza hauen onuradun izango dira planteatu diren esku-hartze proposamenen eremukoak diren eta diru-laguntzen xede diren jarduerak burutzen dituzten jabeen erkidegoak.

1.– Serán beneficiarias de estas ayudas las Comunidades de personas propietarias que pertenezcan al ámbito de las propuestas de intervención planteadas y que realicen las actuaciones objeto de la subvención.

Horrez gain, laguntzen onuradun izan ahalko dira udalak, udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeak, etxebizitza-sozietate publikoak eta etxebizitzen sustatzaile publikoak, betiere jarduketen esparruan dauden eta xedea errentamendua duten eraikuntzen jabeak badira, osoki zein partzialki.

Así mismo, podrán ser beneficiarias y beneficiarios de las ayudas los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotoras Públicas de Viviendas siempre y cuando sean estas y estos las propietarias o propietarios total o parcialmente de los edificios incluidos en el ámbito de las actuaciones y su objeto sea el del arrendamiento.

2.– Zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta dauden pertsona juridikoek ezin izango dute laguntza-deialdi honetan parte hartu, ezta hartarako ezgaitzen dituen legezko debekuaren eraginpean daudenek ere, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenen arteko seigarrenean xedatutakoa betez.

2.– No podrán concurrir a la presente convocatoria de ayudas las personas físicas o jurídicas sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni las incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Onuradunek diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

3.– Los beneficiarios y las beneficiarias deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

4. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 4.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak eskatzaileen izen eta ordezkaritzan jarduten dutenek egin beharko dute, Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legean (aurrerantzean, Jabetza Horizontalari buruzko Legea), erakundeari bereziki aplikatzekoa den araudian eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean (aurrerantzean 39/2015 Legea) xedatutakoaren arabera. Ordezkaritza espediente administratiboan jaso beharko da, zuzenbidearen arabera baliokoa den eta ordezkaritza horren existentzia dudarik gabe frogatzen duen edozein bitartekoren bidez.

1.– La presentación de las solicitudes deberá efectuarse por quienes actúen en nombre y representación de las entidades solicitantes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal (en adelante Ley de Propiedad Horizontal), en la normativa especialmente aplicable a la entidad y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). La representación deberá quedar acreditada en el expediente administrativo mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia

2.– Eskabideak aurkezteko modua.

2.– Modo de presentación.

Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoz egin ahal izango dituzte prozedura honetako eskabidea, kontsultak eta izapide guztiak. Eskabideak eta erantzukizunpeko adierazpenak izapidetzeko zehaztasunak, eta gainerako ereduak eskura daude honako egoitza elektronikoan (url):

Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos. Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica (url):

https://www.euskadi.eus/renove-plana/2017/y22-izapide/eu

https://www.euskadi.eus/plan-renove/2017/y22-izapide/es

Eskabidearen ondoko izapideak http://www.euskadi.eus gunean egingo dira, «Egoitza Elektronikoa / Nire Kudeaketak» atalean.

Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de http://www.euskadi.eus, en el apartado «Sede electrónica / Mis Gestiones.

Erakunde eskatzaileek euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkez ditzakete eskabidea eta dokumentazioa, nahi duten eran. Era berean, prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak, Euskararen Erabilera Normalizatzekoak, 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

3.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

3.– Documentación a presentar.

1) Eskabide elektronikoarekin batera aurkeztu beharreko agiriak:

1) Documentación a presentar junto con la solicitud electrónica:

a) Lege-ordezkaritza egiaztatzeko tituluaren kopia bat.

a) Copia del Título que acredite la representación legal.

b) Proposamenaren edukia. Honako hauek izango ditu:

b) Contenido de la propuesta que contendrá:

– Proposamenaren memoria deskribatzailea, justifikatzailea eta ekonomikoa. Agindu honen bigarren artikuluan zehaztutako puntuei erantzun behar die espresuki, eta eragindako eraikuntzen argazkiak jaso behar ditu.

– Memoria descriptivo-justificativa y económica de la propuesta, con expresa respuesta a los puntos detallados en el artículo segundo de esta Orden y acompañada de fotografías de las edificaciones afectadas.

– Eremuaren kokapen-planoa.

– Plano de situación del ámbito.

– Eskatutako esku-hartzeen jarduketa-programa.

– Programa de actuación de las intervenciones solicitadas.

– Esku-hartzean sartu diren eraikinen ikuskapen teknikoa, udaleko sarrera-erregistroaren zigilua dutela, Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuaren arabera.

– Inspecciones técnicas de los edificios que constituyen la intervención, con sello de Registro de entrada en el Ayuntamiento, conforme al Decreto 241/2012, de 21 de noviembre por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Jabeen Bilkuran Jabetza Horizontalaren Legean ezarritako gehiengoak plana onetsi izanaren akordioaren ziurtagiria (esku-hartze proposamena osatzen duten erkidego bakoitzeko bat). Akordioaren ziurtagiria aurreko letran aipatutako esku-hartze proposamenari buruzkoa izango da, eta obraren norainokoa eta onartutako zenbatekoa jasoko ditu.

c) Certificación del acuerdo de aprobación en Junta de personas Propietarias (uno por cada una de las comunidades que integren la propuesta de intervención) por la mayoría legalmente establecida en la Ley de Propiedad Horizontal. El certificado de acuerdo estará referido a la propuesta de intervención citada en la letra anterior y constará el alcance de las obras así como el importe económico aceptado.

d) Proposamenaren energia-efizientziari buruzko ziurtagiri erregistratua, 235/2013 Errege Dekretuarekin bat datorrena.

d) Certificado de eficiencia energética registrado de la propuesta de acuerdo al Real Decreto 235/2013.

e) Udalaren txostena, esku-hartzearen egokitasunari buruzkoa.

e) Informe municipal sobre la oportunidad de la intervención.

f) Alokairu babestuko kontratuak.

f) Contratos de arrendamiento protegido.

g) Eraikina dena delako araubide bereziaren mende dagoela egiaztatzeko beharrezko agiriak, dagokionean.

g) Documentación necesaria para certificar la pertenencia del edificio a cualquier régimen especial, en su caso.

h) Organo eskudunak beharrezkotzat jotako bestelako edozein dokumentazio osagarri.

h) Cualquier otra documentación complementaria que el órgano concedente considere necesaria.

2) Eskabidea entregatzeko epea amaitu ondoren aurkeztu beharreko agiriak:

2) Documentación a presentar tras la finalización del plazo para la entrega de la solicitud:

a) Erkidegoaren behin-betiko akordioa, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta bi hilabeteko epean.

a) Acuerdo de comunidad definitivo en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de solicitudes.

4.– Epea.

4.– Plazo.

Eskaerak aurkezteko epea hiru hilabetekoa izango da, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Las peticiones serán presentadas en un plazo de tres meses desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Aurkeztutako eskaeran akats edo datu ez-zuzenen bat dagoela, edo gehitu beharreko agiriren bat ez dagoela antzemango balu Etxebizitza Zuzendaritzak, pertsona eskatzaileari jakinaraziko dio eta hamar eguneko epea emango dio hutsegite hori konpontzeko; horrela egingo ez balu, eskaeran atzera egin duela ulertuko litzateke, 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz ebazpena eman ondoren.

Si la Dirección de Vivienda advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará a la persona solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.

5. artikulua.– Kreditu aurreikusia eta diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 5.– Crédito previsto y cuantía de las subvenciones.

1.– Kreditu aurreikusia.

1.– Crédito previsto.

Laguntza horiek emateko 5.500.000 euro bideratuko dira guztira, eta honela banakatuko dira:

Para la concesión de las referidas ayudas se destinará un total de 5.500.000 euros de acuerdo con el siguiente desglose:

2017. urtea: 100.000 euro / 2018. urtea: 1.800.000 euro / 2019. urtea: 2.250.000 euro / 2020. urtea: 1.350.000 euro

Año 2017: 100.000 euros / Año 2018: 1.800.000 euros / Año 2019: 2.250.000 euros / Año 2020: 1.350.000 euros.

2. artikuluko a) eta d) ataletako diru-laguntzek Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF) finantzaketa izango dute. Hori dela eta, atal horietako esku hartzeko proiektuak araudi hauen mendean geratuko dira: 1303/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Batzordearena, 2013ko abenduaren 17koa (EBAO L347/320ES, 2013-12-20koa) eta 1301/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Batzordearena, 2013ko abenduaren 17koa. EGEFen ekarpena Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako guztizko kopuruaren ehuneko berrogeita hamarrera artekoa izango da.

Las ayudas de los apartados a) y d) del artículo 2 están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Por lo que los proyectos de intervención que se acojan a esos apartados quedarán sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (DOUE L347/320ES, de 20-12-2013) y al Reglamento UE n.º 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. La contribución del FEDER supondrá hasta el 50 por ciento del importe subvencionado por el Gobierno Vasco.

2.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

2.– Cuantía de las subvenciones.

1) Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteko.

1) Para la redacción de informes, certificaciones y proyectos.

Dokumentuak idazteko ordainsarien kostu garbiaren (zergak kanpo) % 60ko oinarrizko laguntza bat emango da, eta haren gehieneko muga honela zehaztuko da: esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen guztizko kopurua 800 eurorekin biderkatuz.

Se concederá una ayuda del 60% del costo neto (impuestos excluidos) de los honorarios de redacción de los documentos y tendrá como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar 800 euros por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención.

Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egin beharreko esku-hartzeen kasuan, eta eraikinaren inguratzailearen birgaitzean sistema berritzaileak dituzten esku-hartzeen kasuan eta/edo energia-efizientzia hobetzeko helburua duten instalazioei dagozkien esku-hartze aktiboen kasuan, dokumentuak idazteko ordainsarien kostu garbiaren (zergak kanpo) % 72ko diru-laguntza emango da, eta haren gehieneko muga honela zehaztuko da: esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen guztizko kopurua 960 eurorekin biderkatuz.

En el caso de actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas, y en el caso de actuaciones que incorporen sistemas innovadores para la rehabilitación de la envolvente de la edificación y/o para las actuaciones activas que corresponden a las instalaciones, siempre enfocadas a la mejorar la eficiencia energética, se concederá una ayuda del 72% del costo neto (impuestos excluidos) de los honorarios de redacción de los documentos y tendrá como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar 960 euros por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención.

2) Obrak gauzatzeko, esku-hartze proposamenak biltzen dituen jarduketen arabera kalkulatuko dira laguntzak, eta diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitzean, diruz lagundutako jarduketen kontrata-aurrekontuaren % 50 emango da gehienez ere (zergak kanpo).

2) Para la ejecución de las obras las ayudas base se calcularán en función de las actuaciones que recoja la propuesta de intervención y, para cada actuación subvencionada, se concederá un máximo del 50% del presupuesto de contrata (impuestos excluidos) de las actuaciones subvencionadas.

Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketetarako, gehieneko zenbateko hori izango da diruz lagundutako jarduketen kontrata-aurrekontuaren % 60 (zergak kanpo).

En el caso de actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá al 60% del presupuesto de contrata (impuestos excluidos) de las actuaciones subvencionadas.

Eraikinaren inguratzailearen birgaitzean sistema berritzaileak dituzten esku-hartzeen kasuan eta/edo energia-efizientzia hobetzeko helburua duten instalazioei dagozkien esku-hartze aktiboen kasuan, betiere helburua eraginkortasun energetikoa hobetzea bada, gehieneko zenbatekoa diruz lagundutako jardueren kontrata-aurrekontuaren % 60 izango da (zergak kanpo), dagozkien a) ataletan, eta % 50ekoa gainerako ataletan.

En el caso de actuaciones que incorporen sistemas innovadores para la rehabilitación de la envolvente de la edificación y/o para las actuaciones activas que corresponden a las instalaciones, siempre enfocadas a la mejorar la eficiencia energética, dicha cuantía máxima ascenderá al 60% del presupuesto de contrata (impuestos excluidos) de las actuaciones subvencionadas, únicamente de los apartados a) que les correspondan, y para el resto de los apartados seguirá siendo una cuantía máxima que ascenderá al 50%.

Diruz lagundu daitezkeen honako jarduketa hauetarako, oinarrizko laguntzen gehieneko muga honela kalkulatuko da: esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen guztizko kopurua jarraian adierazten diren zenbateko hauekin biderkatuta:

Las ayudas base de las siguientes actuaciones subvencionables tendrán como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención por las siguientes cantidades:

a) Energia-portaera hobetzeko, gehienez ere 8.200 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko (Atal honi dagozkion birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen eta sistema berritzaileak dituzten jarduketen kasuan, gehienez ere 9.840 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko).

a) Mejora del comportamiento energético se concederá un máximo de 8.200 euros/vivienda. (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas y en el caso de actuaciones que incorporen sistemas innovadores correspondientes a este apartado, dicha cuantía máxima ascenderá a 9.840 euros/vivienda):

– Eraikinen inguratzailean egin beharreko jarduketa pasiboetarako, gehienez ere 6.000 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko (Atal honi dagozkion birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen eta sistema berritzaileak dituzten jarduketen kasuan, gehienez ere 7.200 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko).

– Para actuaciones pasivas sobre la envolvente de los edificios se concederá un máximo de 6.000 euros/vivienda (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas y en el caso de actuaciones que incorporen sistemas innovadores correspondientes a este apartado, dicha cuantía máxima ascenderá a 7.200 euros/vivienda).

– Eraikineko sistema eta instalazioen errendimendua eta eraginkortasuna hobetzen dituzten jarduketa aktiboetarako, gehienez ere 2.200 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko (Atal honi dagozkion birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen eta sistema berritzaileak dituzten jarduketen kasuan, gehienez ere 2.640 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko).

– Para actuaciones activas que incidan en el rendimiento y la eficacia de los distintos sistemas e instalaciones del edificio se concederá un máximo de 2.200 euros/vivienda (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas y en el caso de actuaciones que incorporen sistemas innovadores correspondientes a este apartado, dicha cuantía máxima ascenderá a 2.640 euros/vivienda).

– Galdara indibidualak % 80tik gorako kopuruan instalatzeko, sorgailuen potentzia termikoen (kW) batura 30 eurorekin biderkatuta aterako da emango den gehieneko zenbatekoa [Atal honi dagozkion birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen eta sistema berritzaileak dituzten jarduketen kasuan, sorgailuen potentzia termikoen (kW)] batura 36 eurorekin biderkatuta aterako da emango den gehieneko zenbatekoa).

– Para la instalación de calderas individuales en número superior al 80% se concederá un máximo correspondiente de multiplicar 30 euros por la suma de las potencias térmicas de los generadores (kW) (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas y en el caso de actuaciones que incorporen sistemas innovadores correspondientes a este apartado, se concederá un máximo correspondiente de multiplicar 36 euros por la suma de las potencias térmicas de los generadores (kW)).

– Eguzki-instalazioak jartzeko, instalazioaren potentzia termikoa 1.500 eurorekin biderkatuta aterako da emango den gehieneko zenbatekoa. Potentzia termikoa kalkulatzeko instalatutako eguzki-kolektoreen azalera (m2) 0,7 kW-rekin biderkatuko da (Atal honi dagozkion birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen eta sistema berritzaileak dituzten jarduketen kasuan, eguzki-instalazio termikoaren potentzia 1.800 eurorekin biderkatuta aterako da emango den gehieneko zenbatekoa).

– Para instalaciones solares se concederá un máximo correspondiente de multiplicar 1.500 euros por la potencia de la instalación solar térmica, calculada multiplicando la superficie de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m2 (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas y en el caso de actuaciones que incorporen sistemas innovadores correspondientes a este apartado, se concederá un máximo correspondiente de multiplicar 1.800 euros por la potencia de la instalación solar térmica).

– Eraikin batean, energia geotermikoa erabiltzen duten etxeko ur beroa sortzeko instalazioetarako eta/edo berogailuen instalazioetarako, sorgailuaren potentzia termikoa (kW) 3.900 eurorekin biderkatuta aterako da emango den gehieneko zenbatekoa [Atal honi dagozkion birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen eta sistema berritzaileak dituzten jarduketen kasuan, sorgailuaren potentzia termikoa (kW) 4.680 eurorekin biderkatuta aterako da emango den gehieneko zenbatekoa].

– Para instalaciones de generación de ACS y/o calefacción con uso de energía geotérmica para un edificio se concederá un máximo correspondiente de multiplicar 3.900 euros por la potencia térmica del generador (kW) (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas y en el caso de actuaciones que incorporen sistemas innovadores correspondientes a este apartado, se concederá un máximo correspondiente de multiplicar 4.680 euros por la potencia térmica del generador (kW)).

b) Irisgarritasuna hobetzeko:

b) Para mejora de la accesibilidad:

– Lehendik igogailurik ez zeukaten eraikinetan igogailua instalatzea barnean hartzen duten jarduketetarako honako hau emango da:

– Para actuaciones que incluyan la instalación de ascensor en edificios que antes carecían de él se concederá:

Igogailua kanpoaldean instalatzeko, eskailerak aldatuz, gehienez ere 60.000 euro igogailu bakoitzeko (Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen kasuan, gehienez ere 72.000 euro emango dira igogailu bakoitzeko).

Para instalación de ascensor por el exterior con modificación escaleras un máximo 60.000 euros/ascensor (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá a 72.000 euros/ascensor).

Igogailua barrualdean instalatzeko, eskailerak aldatuz, gehienez ere 45.000 euro igogailu bakoitzeko (Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen kasuan, gehienez ere 54.000 euro emango dira igogailu bakoitzeko).

Para instalación de ascensor por el interior con modificación escaleras un máximo 45.000 euros/ascensor (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá a 54.000 euros/ascensor).

Igogailuak egokitzea barne hartzen duten jarduketetarako, gehienez ere 20.000 euro emango dira igogailu bakoitzeko (Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen kasuan, gehienez ere 24.000 euro emango dira igogailu bakoitzeko).

– Para actuaciones que incluyan la adaptación de ascensores se concederá un máximo 20.000 euros/ascensor (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá a 24.000 euros/ascensor).

– Irisgarritasuna zero kotaraino egokitzea barne hartzen duten jarduketetarako, gehienez ere 12.000 euro emango dira (Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen kasuan, gehienez ere 14.400 euro emango dira).

– Para actuaciones que incluyan resolver la accesibilidad hasta cota cero se concederá un máximo de 12.000 euros (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá a 14.400 euros).

c) Energia-monitorizaziorako, gehienez ere 140 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko (Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen kasuan, gehienez ere 168 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko).

c) Para monitorización energética se concederá un máximo de 140 euros/vivienda (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá a 168 euros/vivienda).

d) Suteen aurkako segurtasunerako, honako zenbateko hauek emango dira:

d) Para Seguridad contra Incendios se concederá:

– Su-itzalgailuak eta larrialdi-argiak instalatzeko, gehienez ere 50 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko (Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen kasuan, gehienez ere 60 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko).

– Para la instalación de extintores e iluminación de emergencia un máximo 50 euros/vivienda (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá a 60 euros/vivienda).

– Tutu lehorra instalatzeko, gehienez ere 100 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko (Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen kasuan, gehienez ere 120 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko).

– Para la instalación de columna seca un máximo 100 euros/vivienda (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá a 120 euros/vivienda)

– Detekzioa eta alarma instalatzeko, gehienez ere 150 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko (Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen kasuan, gehienez ere 180 euro emango dira etxebizitza bakoitzeko).

– Para la instalación de detección y alarma un máximo 150 euros/vivienda (Para las actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas dicha cuantía máxima ascenderá a 180 euros/vivienda).

Edozein kasutan, 1) eta 2) puntuetan adierazitako oinarrizko laguntzen baturari muga bat aplikatuko zaio, honela kalkulatuta: esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen guztizko kopurua 15.000 eurorekin biderkatuz.

En cualquier caso la suma de las ayudas base señaladas en los puntos 1) y 2) tendrá como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar 15.000 euros por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención.

Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-eremu degradatuetan egingo diren jarduketen kasuan, 1) eta 2) puntuetan adierazitako oinarrizko laguntzen baturari muga bat aplikatuko zaio, honela kalkulatuta: esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen guztizko kopurua 18.000 eurorekin biderkatuz.

En actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas la suma de las ayudas base señaladas en los puntos 1) y 2) tendrá como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar 18.000 euros por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención.

Eraikinaren inguratzailearen birgaitzean sistema berritzaileak dituzten esku-hartzeen kasuan eta/edo energia-efizientzia hobetzeko helburua duten instalazioei dagozkien esku-hartze aktiboen kasuan, 1) eta 2) puntuetan adierazitako oinarrizko laguntzen baturari muga bat aplikatuko zaio, honela kalkulatuta: esku-hartze proiektuaren aplikazio-eremuaren barnean hartutako etxebizitzen guztizko kopurua 16.400 eurorekin biderkatuz.

En las actuaciones que incorporen sistemas innovadores para la rehabilitación de la envolvente de la edificación y/o para las actuaciones activas que corresponden a las instalaciones, siempre enfocadas a la mejorar la eficiencia energética la suma de las ayudas base señaladas en los puntos 1) y 2) tendrá como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar 16.400 euros por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención.

6. artikulua.– Esleipen-prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento de adjudicación.

Diru-laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira, aurrekontu-kreditua agortu arte, eta hurrenkera honen arabera:

Las subvenciones se adjudicarán por concurso, hasta el agotamiento del crédito presupuestario, de conformidad con el siguiente orden de prelación:

1.– Onartutako proposamenak Agindu honen 1. artikuluan aurkeztutako eskemaren arabera ordenatuko dira, eta jarduketek artikulu horretako hurrenkeraren arabera izango dute lehentasuna.

1.– Se ordenarán las propuestas admitidas conforme al esquema adjunto en el artículo 1 de la presente Orden, teniendo prioridad las actuaciones en el orden expuesto en dicho artículo.

Hortaz, lehenik eta behin onartuko dira etxadietan multzokatutako familia anitzeko eraikin-multzoak eta etxebizitza-blokeetan multzokatutako familia anitzeko eraikin-multzoak. Bigarrenik baloratuko dira gutxienez etxadiaren albo bat hartzen duten familia anitzeko eraikin multzokatuak, eta etxebizitza-blokeen albo bat osatu arte multzokatutako familia anitzeko eraikin multzokatuak.

Por lo tanto, en primer lugar se admitirán los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar manzanas edificatorias, y los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar bloques de viviendas. En segundo lugar, los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados que incluyan al menos un lado de la manzana edificatoria, y los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar un lado de los bloques de viviendas.

2.– Azaldutako talde horien barruan, proposamenak ordenatu egingo dira, jarraian zehazten direnen artean diruz lagundu daitezkeen jarduketa gehien dituztenei lehentasuna emanez:

2.– Dentro de cada grupo anteriormente expuesto, se ordenarán las propuestas admitidas dando prioridad a aquellas que recojan el mayor número de actuaciones subvenciónales de las que se enumeran a continuación:

Energia-portaera hobetzeko jarduketak (a); irisgarritasuna hobetzeko jarduketak (b) eta suteen aurreko segurtasuna hobetzeko jarduketak (c).

Mejora del comportamiento energético (a); mejora de la accesibilidad (b) y mejora de la seguridad ante incendios (c).

Horrela, hiru jarduketa horiek dituzten proposamenak hautatuko dira lehendabizi.

De esta manera, se seleccionarán, en primer lugar, las que cuenten con las tres actuaciones.

Bigarrenik, bi jarduketa jasotzen dituzten proposamenak hautatuko dira. Talde horren barruan, gainera, lehentasuna emango zaie inguratzailea (a) eta irisgarritasuna (b) hobetzeko jarduketei.

En segundo lugar aquellas propuestas que planteen dos actuaciones, y dentro de este grupo tendrán prioridad las propuestas que actúen sobre la envolvente (a) y mejora de la accesibilidad (b).

Azkenik, jarduketa bakarra planteatzen duten proposamenak hautatuko dira.

Y por último, las que plateen únicamente una actuación.

Talde horietako bakoitzaren barruan, lehentasuna emango zaie igogailurik ez duten blokeetan igogailua instalatzea planteatzen duten proposamenei beste guztien aurretik; bigarrenik, Agindu honen helburuekin bat egiten duten konponbide berritzaileak aurkezten dituzten proposamenak hautatuko dira. Hirugarrenik, eragina izango duten etxebizitzen kopuruari erreparatuko zaio, kopuru handieneko proposamenak lehenetsiz, eta horrela, korrelatiboki, goitik beherako hurrenkeran. Lotura eta etxebizitza-kopuruen parametroetan berdindutako proposamenak aurkeztuz gero, babestutako errentamenduko etxebizitza-kopurua handienari eragiten dioten jarduketak lehenetsiko dira, eta horrela jarraituko da, korrelatiboki, goitik beherako hurrenkeran.

Dentro de cada grupo, se ordenarán las propuestas admitidas priorizando aquellas que planteen la instalación de ascensores en bloques carentes de ellos frente al resto; En segundo lugar, las que presenten soluciones innovadoras acordes con los objetivos de la Orden. En tercer lugar, se tendrán en cuenta el número de viviendas afectadas dando prioridad al mayor número de ellas y, así, correlativamente, en orden descendente. En cuarto lugar, si se diera el caso de propuestas que coincidan en los parámetros de vinculación y número de unidades de vivienda, se seleccionarán las actuaciones que afecten al mayor número de viviendas en arrendamiento protegido y, así, correlativamente, en orden descendente.

Hainbat blokez osatutako jabeen erkidegoen multzoen kasuan, akordioak bloke guztien jarduna legalki lotesten badu baino ez da lortuko diru-laguntza, eta hori horrela ez bada, banan-banan aztertuko dira (blokez bloke), eta ez guztiak multzo gisa.

En el caso de conjunto de Comunidades de personas Propietarias constituidas por varios bloques, la subvención solo se obtendrá si el acuerdo vincula legalmente a la actuación de la totalidad de los bloques, en caso de no ser así, se analizaran de forma individual (bloque a bloque) y no en su conjunto.

Diru-laguntzak taldeen hurrenkera kontuan hartuta esleituko dira, lehiaketa bidez, eta taldeen barruan puntuazio altuenetik baxuenera ordenatuko dira, aurrekontu-kreditua amaitu arte.

Las subvenciones se adjudicarán por concurso teniendo en cuenta el orden de los grupos y dentro de los mismos de mayor a menor puntuación hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

Talde bereko hainbat proposamenek puntuazio bera jasotzen badute, eta aurrekontu-kreditua guztietarako iristen ez bada, hainbanaketa egingo da.

Ante propuestas dentro del mismo grupo y que cuenten con igual puntuación, si no alcanzase para todas ellas el crédito presupuestario, se procederá al prorrateo.

Ez da proposamenik onartuko hura egiteko akordioa indarreko Jabetza Horizontalaren Legeak zehaztutako jabeen edota partaidetza-kuoten kopurura iristen ez bada eta, ondorioz, jarduketa ez bideragarria izatea eragiten badu.

No se aceptarán en ningún caso propuestas que manifiesten un acuerdo en número de personas propietarias o cuotas de participación inferior al determinado por la Ley de Propiedad Horizontal vigente que hagan inviable la actuación.

Proiektuei eman beharreko zenbatekoak esleituko dira hautaketa-fasearen ondorioz ezarritako lehentasun-hurrenkeraren arabera, eta 5. artikuluak kasu bakoitzean ahalbidetzen duen gehieneko kopurua emango da, deialdiaren diru-hornidura agortu arte.

La asignación de las concretas cuantías a los proyectos se irá efectuando por el orden de prioridad resultante en la fase de selección, en la cuantía máxima que posibilita para cada caso el artículo 5 hasta el agotamiento en su caso de la dotación económica de la convocatoria.

7. artikulua.– Eskariak kudeatzea eta baloratzea.

Artículo 7.– Gestión y valoración de las solicitudes.

1.– Etxebizitzako zuzendariari dagokio Agindu honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa-zereginak egitea.

1.– Corresponde al Director de Vivienda la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente Orden.

2.– Aurkeztutako eskaerak esleipen-irizpideen arabera balioesteko, Balioespen Batzorde bat eratuko da, kide hauek osatua:

2.– Al objeto de valorar las solicitudes presentadas conforme a lo previsto en los criterios de adjudicación, se constituirá una Comisión de Valoración formada por:

Etxebizitzako zuzendariak (edo Etxebizitzako sailburuordeak izendatutako ordezkoak); batzordeburu jardungo du.

El Director de Vivienda (o persona que le sustituya designado por el Viceconsejero de Vivienda), que actuará como presidente.

Proiektu, Obra eta Ikuskapeneko zerbitzuburuak (edo Etxebizitzako sailburuordeak izendatutako ordezkoak).

El/la Jefe de Servicio de Proyectos, Obras y Supervisiones (o persona que le sustituya designado por el Viceconsejero de Vivienda).

Horretarako izendatutako Etxebizitza Zuzendaritzako teknikariak (edo Etxebizitzako sailburuordeak izendatutako ordezkoak); idazkari jardungo du.

Técnico/a de la Dirección de Vivienda designado a tal efecto (o persona que le sustituya designado por el Viceconsejero de Vivienda), que actuará como secretario/a.

3.– Balioespen-prozesuan zehar, Batzordeak aukera izango du bere zeregina aurrera eramateko egokitzat jotzen dituen argibide guztiak eskatzeko interesdunei.

3.– A lo largo del proceso de valoración la Comisión podrá, si lo estimara necesario, solicitar a las interesadas e interesados las aclaraciones que considere oportunas para poder desarrollar su contenido.

4.– Batzordeak ebazpen-proposamena igorriko dio Etxebizitza Sailburuordetzari. Proposamen horretan onuradunen zerrenda egongo da, lehentasun-hurrenkeraren araberakoa, eta bertan laguntzaren xede diren jarduerak eta proposatutako diru-laguntzen zenbatekoak adieraziko dira, bai eta ezesteko proposatutako eskabideen zerrenda eta ezesteko arrazoiak ere.

4.– La Comisión elevará a la Viceconsejería de Vivienda la propuesta de resolución, que comprenderá la relación de personas beneficiarias por orden de prelación, con expresión de las actuaciones objeto de ayuda, importe de las subvenciones propuestas, así como en su caso, la relación de solicitudes que se propone desestimar y los motivos de la desestimación.

8. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publizitate-prozedura.

Artículo 8.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Deialdi honetan aurkeztutako eskabideak prozedura bakar batean izapidetuko dira eta horiek ebaztea, interesdunek planteatutako gai guztiak erabakita, Etxebizitzako sailburuordeari dagokio, Balioespen Batzordeak proposatuta.

1.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán a través de un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, corresponde, a propuesta de la Comisión de Valoración al Viceconsejero de Vivienda.

2.– Hartzen den erabakiaren mende egongo da eskatutako diru-laguntzak ematea edo ukatzea. Emanez gero, datu hauek jasoko dira ebazpenetan: erakunde onuradunen izena, diruz lagundutako inbertsio edo gastuaren zenbatekoa, IFK edo NANa, diru-laguntzaren zenbatekoa –diruz lagundutako jarduketetan banakatua eta laguntzaren zenbatekoa urterokotan banatua– eta jarduketak gauzatzeko epea. Ezetsitako diru-laguntzen kasuan, datu hauek jasoko dira: eskatzaileen izena edo izen soziala, IFK edo NANa eta diru-laguntza ukatzeko arrazoiak.

2.– La resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre denominación social de las entidades beneficiarias, el importe de la inversión o gasto subvencionado, CIF o DNI, la cuantía de la subvención, desglosada por actuaciones subvencionadas, con la distribución de la misma por anualidades, y el plazo en el que deben ejecutarse las actuaciones. En el caso de las denegadas recogerá el nombre o denominación social de los y las solicitantes, CIF o DNI y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenak ez dio administrazio-bideari amaierarik emango. Izan ere, ebazpen horren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango dute Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren aurrean; hilabeteko epea izango dute horretarako, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluen arabera.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015.

4.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie pertsona onuradunei. Dena den, jendeak horren berri izan dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da erakunde onuradunen zerrenda, eman zaien diru-laguntza eta diruz lagundutako inbertsio-proiektua adierazita. 2. artikuluko a) eta d) ataletako diru-laguntzei dagokienez, EGEF funtsen finantzaketa dutenez, diru-laguntza ematearen jakinarazpena Laguntzaren Baldintzak Ezartzen dituen Dokumentua (DECA) ere bada, 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 125.3.c) artikuluak xedatzen duen moduan. Hori dela eta, artikulu honetako 2. atalean zehaztutako gaiez gain, jakinarazpenean EGEFen kofinantzaketarako beharrezkoak diren gainerako alderdi zehatzak ere jasoko dira, diru-laguntzak arautzeko agindu honetan azaldu direnak.

4.– La Resolución que se adopte será notificada individualmente a las personas interesadas, sin perjuicio de que a efectos de general conocimiento se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de entidades beneficiarias con indicación del respectivo importe de la subvención concedida y proyecto de inversión financiado. En el caso de las ayudas de los apartados a) y d) del artículo 2, dado que están cofinanciadas con fondos FEDER, la notificación de concesión constituye el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) exigido por el artículo 125.3.c) del Reglamento (UE) 1303/2013, por lo que adicionalmente a los aspectos indicados en el apartado 2 del presente artículo, también incluirá los diferentes aspectos específicos derivados de la cofinanciación del FEDER indicados a los largo de presente Orden reguladora.

5.– Prozedura ebazteko eta ebazpena pertsona interesdunei jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da, dagokion deialdi-agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epea igaro eta ebazpenik argitaratu ez bada, diru-laguntzaren eskabidea ezetsi zaiela ulertu beharko dute interesdunek, 39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutako ondoreetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificarlo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la correspondiente orden de convocatoria, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las interesadas y los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015.

6.– Laguntzak emateak esan nahi du du birgaitzeko jarduera babestu gisa deklaratzen dela obra, 317/2002 Dekretuak ezarritako terminoetan.

6.– La concesión de las ayudas implicará, a todos los efectos, la declaración de la obra como actuación protegida de rehabilitación en los términos del Decreto 317/2002.

7.– Onuradunei diru-laguntzak eta laguntzak eman eta, hala dagokionean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi den eta oraindik tramitazioan dagoen edozein itzulketa- edo zigor-prozedura amaitzea.

7.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las beneficiarias y los beneficiarios de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

9. artikulua.– Jardueren denbora-eremua.

Artículo 9.– Ámbito temporal de las actuaciones.

1.– Diru-laguntzaren xede diren jarduketek esku-hartze proiektua kontratatua izan beharko dute, diru-laguntzen prozeduraren jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean. Onuraduna kontratu publikoen araudiaren eraginpeko erakunde publikoren bat bada, kontratazio-espedientea hasita izan beharko du.

1.– Las actuaciones objeto de ayuda deberán tener contratado el proyecto de intervención, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución del procedimiento de estas ayudas. Cuando la beneficiaria sea una entidad pública sometida a la normativa de contratos públicos, deberá tener iniciado su expediente de contratación.

2.– Laguntzaren xede diren jarduketak 2017ko ekitaldian hasi beharko dira eta 2020ko uztailaren 31 baino lehen amaituta egon beharko dute, eta obren onarpen-aktaren edota obra-amaieraren ziurtagiri ofizialaren bitartez ziurtatu beharko da egoera hori.

2.– Las actuaciones objeto de la ayuda deberán iniciarse en el ejercicio 2017 y estar concluidas antes del 31 de julio 2020 certificándose este extremo con el acta de recepción de las obras o certificación oficial de terminación de obras.

3.– Diruz lagundutako jarduketa egiteko eta amaitzeko epeari dagokionez, eta erakunde onuradunarekin zerikusirik ez duten eta behar bezala justifikatzen diren arrazoiak tarteko, erakunde horrek epea luzatzea eskatu ahal izango du, ezarritako gauzatze-epea iraungi aurretik. Epea ez da luzatuko onuradunak justifikatutako atzerapen-denbora baino gehiago, ez eta 2020ko abenduaren 30etik aurrera ere. Luzapena Etxebizitzako sailburuaren ebazpen baten bidez onartu beharko da, Etxebizitza Zuzendaritzak aldeko irizpena eman ondoren.

3.– En relación al plazo de realización y finalización de la actuación subvencionada, cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación del mismo. La ampliación del plazo, no será superior al tiempo de retraso justificado por el beneficiario, ni excederá el 30 de diciembre de 2020, deberá ser aprobada, previo informe favorable de la Dirección de Vivienda, por resolución del Viceconsejero de Vivienda.

10. artikulua.– Ordainketa.

Artículo 10.– Pago.

1.– Deialdi honen babespean emandako diru-laguntzaren ordainketa honela egingo da:

1.– El abono de la subvención concedida al amparo de la presente convocatoria se efectuará del siguiente modo:

a) Ordain-agindu partzialen bitartez, Etxebizitza Zuzendaritzak Obra Proiektua onartu ondoren, emandako ebazpenari jarraikiz eta udal-zerbitzuek Obren Udal Lizentzia esleitu eta gero, eta egindako gastua egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu ondoren.

a) Mediante libramientos parciales, una vez obtenida la aprobación del Proyecto de Obras por parte de la Dirección de Vivienda, de conformidad con la resolución dictada y concedida la Licencia Municipal de Obras por parte de los servicios municipales y previa presentación de la documentación acreditativa del gasto incurrido.

Ordain-agindu horien zenbatekoari dagokionez, justifikatutako diru-laguntzaren % 90a ordainduko da, eta onartutako diru-laguntzaren % 90, gehienez ere.

La cuantía de estos libramientos ascenderá a la suma del 90% de la subvención justificada con el límite del 90% de la subvención concedida.

b) Zenbateko osoaren % 10aren baliokidea den azken ordainketa bat egingo da, emandako laguntzaren mugarekin, diruz lagundutako birgaitze esku-hartzea amaitu izana dokumentu bidez ziurtatu ondoren. Horretarako, dokumentazio hau aurkeztu beharko da: Obra Amaierako Likidazioa, Obra Zuzendaritzak sinatua; ordainketen egiaztagiriak; obraren amaierako egoera erakusten duten argazkiak, Obra Amaierako Ziurtagiria; eraikinaren energia-efizientziako ziurtagiria, amaituta eta erregistratuta; instalazio termikoaren ziurtagiria, instalazioaren zuzendariak edo Autonomia Erkidegoko organo eskudunak baimendutako instalatzaileak sinatua; eta laguntzaren xede izan diren jardunak behar bezala egin direla egiaztatzen duen aukerako txostena.

b) Un último pago por un importe equivalente al 10% de la subvención justificada y con el límite de la concedida, que se abonará tras la acreditación documental de la finalización de la intervención rehabilitadora subvencionada mediante la presentación de la liquidación Final de las Obras firmadas por la Dirección Facultativa y justificantes de los pagos realizados, fotografías que reflejen el estado final de la obra, Certificado Final de Obras, Certificado de eficiencia energética del edificio terminado y registrado, Certificado de la instalación térmica, suscrito por la directora o el director de la instalación o la instaladora autorizada en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, Informe facultativo que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda.

Ekitaldi batean ordaindutako kantitateek ezingo dute gainditu, inolaz ere, diru-laguntzak esleitzeko ebazpenean urte horretarako adierazitako zenbatekoa.

En ningún caso las cantidades abonadas en un ejercicio superarán el importe que para dicha anualidad señala la Resolución de adjudicación.

2.– Egindako gastuak egiaztatzeko dokumentuak honako hauek izango dira:

2.– Los documentos necesarios para la acreditación del pago incurrido serán:

a) Inbertsioaren egiaztagiriak:

a) Justificantes de la inversión:

– Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteari dagokionez, beharrezkoak izan diren obra-proiektuak idazteko zerbitzu profesionaletako teknikarien zerbitzu-sarien fakturak eta egindako ordainketen banku-agiriak.

– En lo referido a la redacción de informes, certificaciones y proyectos: facturas correspondientes a los honorarios técnicos de servicios profesionales para la redacción de los proyectos de obra necesarios y justificantes de los pagos realizados.

– Obrak gauzatzeari dagokionez: fakturak, obra-ziurtagiriak, eskumena duen zuzendaritzak sinatuta, eta egindako ordainketen banku-agiriak, eta ziurtagiria egin den unean obrak zer egoeratan dauden jasotzen duten argazkiak.

– En lo referido a ejecución de obras: facturas, certificaciones de obra firmadas por la Dirección Facultativa y justificantes bancarios de los pagos realizados, así como, fotografías que reflejen el estado de la obra en el momento de la certificación.

– Diru-laguntzaren likidazioa egiteko: Obra Amaierako Likidazioa, Obra Zuzendaritzak sinatua; ordainketen egiaztagiriak; obraren amaierako egoera erakusten duten argazkiak, Obra Amaierako Ziurtagiria; eraikinaren energia-efizientziako ziurtagiria, amaituta eta erregistratuta; instalazio termikoaren ziurtagiria, instalazioaren zuzendariak edo Autonomia Erkidegoko organo eskudunak baimendutako instalatzaileak sinatua; eta laguntzaren xede izan diren jardunak behar bezala egin direla egiaztatzen duen aukerako txostena.

– Para la liquidación de la subvención: liquidación Final de las Obras firmadas por la Dirección Facultativa y justificantes de los pagos realizados, fotografías que reflejen el estado final de la obra, Certificado Final de Obras, Certificado de eficiencia energética del edificio terminado registrado, Certificado de la instalación térmica, suscrito por la directora o el director de la instalación o instaladora autorizada en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, Informe facultativo que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda.

b) Egindako ordainketen banku-agiriak:

b) Justificantes de los pagos realizados:

– Banku-transferentzia edo -ziurtagiriak edota ordainketa-laburpenak; bertan argi eta garbi identifikatu beharko dira ordainketaren hartzailea eta jaulkitzailea, ordainketaren xede den fakturaren zenbakia eta ordainketa-eguna. Onuradunak Etxebizitza Zuzendaritzara bidali beharko ditu laguntzaren ordainketa jaso eta hilabeteko epean.

– Transferencias y certificaciones bancarias o extractos de pago donde deberán constar claramente identificados el receptor y emisor del pago, el número de factura objeto del pago y fecha del mismo, que el beneficiario deberá remitir a la Dirección de Vivienda en el plazo de un mes tras recibir el abono de la ayuda.

Ez da eskudirutan egindako ordainketarik onartuko. Ordaintzeko modua banku-transferentzia bat baldin bada, haren karguaren frogagiriaren kopiaren bitartez justifikatuko da, transferentziaren kontzeptuan faktura-zenbakia adieraziz, edo, halakorik ezean, ordainketa-kontzeptua jasoz. Aurkezten diren ordainagiri guztietan onuradunak ordainketaren jaulkitzaile gisa agertu behar du; ordainagirian ordainketaren jaulkitzailea agertzen bada, banku-erakundearen egiaztagiria aurkeztu beharko da honako hauei buruzko informazioarekin: ordainketa-jaulkitzailea, ordainketaren hartzailea, data eta zenbatekoa.

No se aceptarán pagos en metálico. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de éste el concepto de abonado. En todos los justificantes de pago que se aporten la persona o entidad beneficiaria debe figurar como emisora del pago; en caso de aparecer la emisora del pago en el justificante, se aportará acreditación de la entidad bancaria que contenga información sobre la emisora de pago, destinataria del pago, fecha e importe.

Oinarrietan aurreikusitako mugaeguna justifikazio-epeen amaiera-dataren ondoren duten ordainketa geroratuen kasuan, laguntza-xede gisa onartuko diren bakarrak honako hauen bitartez egindakoak izango dira:

En el caso de pagos diferidos que venzan con posterioridad a la fecha de finalización de los plazos de justificación correspondientes previstos en las bases, sólo se admitirán como objeto de ayuda aquellos realizados por:

a) Txeke pertsonala, bere deskontua banku-laburpenean justifikatuz.

a) Cheque personal, justificando su descuento en extracto bancario.

b) Banku-txekea, hornitzaileak emandako jaso izanaren agiria gaineratuz, eta agiri horretan ordaintzeko modu gisa onartuz.

b) Cheque bancario, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte de la proveedora en el que lo admita como forma de pago.

c) Ordaindukoa, hornitzaileak emandako jaso izanaren agiria gaineratuz, eta agiri horretan ordaintzeko modu gisa onartuz.

c) Pagaré, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte de la proveedora en el que lo admita como forma de pago.

d) Kanbio-letra, onartua.

d) Letra de cambio, aceptada.

e) Kreditu-gutun atzeraezina, berretsita, edo dokumentu-kreditu atzeraezina.

e) Carta de crédito irrevocable confirmando o crédito documentario irrevocable.

11. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de las/los beneficiarias/os.

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Alde horretatik, diru-laguntza eman zaiela aditzera ematen duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek ez badiote diru-laguntzari idatziz espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención a las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Onuradunek Euskadiko Ogasun Publikoaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50. artikuluan zehaztutako legezko obligazioak bete behar dituzte, honako berezitasun hauek kontuan hartuta:

2.– Las beneficiarias y los beneficiaros quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones de carácter legal especificadas en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda Pública Vasca, con las siguientes especificidades:

a) Etxebizitzako zuzendariari jakinaraztea edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako beste diru-laguntza edo laguntzarik lortuz gero, organo-emailea eta zenbatekoa adierazita. Era berean, diru-laguntza emateko orduan aintzat hartu den egoeretako edozeinetan –den egoera subjektiboa nahiz objektiboa– aldaketarik gertatuz gero, organo horri berorri jakinarazi beharko zaio.

a) Comunicar a la/el Director/a de Vivienda, la obtención, órgano concedente y cuantía de cualesquiera otras subvenciones o ayudas otorgadas para el mismo fin procedente de cualquier Administración o Ente, tanto público como privado. Asimismo, deberá comunicar al citado órgano la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

b) Etxebizitza Zuzendaritzari jakinaraztea obren idazkuntza- eta zuzendaritza-zerbitzuen kontratazioa, baita obrak gauzatzeko, haien jarraipena egiteko eta amaitzeko beharrezkoak diren dokumentuak (txostenak, ziurtagiriak, lizentziak eta abar) aurkeztea ere, proiektuaren ale bat Etxebizitza Zuzendaritzari emanez, hark onartzeko eta Agindu honetako helburuetara egokitzen dela egiaztatzeko; era berean nahitaez aurkeztu beharko dira obren hasiera-akta eta hileroko txosten bat, bertan argi adieraziz gauzatu den obra-ehunekoa, aurrekontua kapituluka adieraziz eta ehunekoak banakatuz. Etxebizitza Zuzendaritzak proiektua onestea beharrezko eta ezinbesteko baldintza izango da obren lizitazioa egin baino lehen eta obrak hasi aurretik.

b) Comunicar a la Dirección de Vivienda la contratación de la redacción y dirección de las obras, así como aquellos documentos (informes, certificaciones, licencias, etc.) necesarios para la ejecución de las obras, seguimiento y finalización, entregando un ejemplar del proyecto a la Dirección de Vivienda para su aprobación y comprobación de que se ajusta a los objetivos de la presente Orden, así mismo será requisito presentar el acta de inicio de obras y un informe mensual con expresión clara del % de obra ejecutada, con expresión del presupuesto por capítulos y desglose porcentual. La aprobación del proyecto por parte de la Dirección de Vivienda será requisito necesario e imprescindible previa a la licitación e inicio de las obras.

c) Etxebizitza Zuzendaritzako teknikariei obretarako sarbidea erraztea, obrei jarraipena egiteko eta obren azken egiaztapena egiteko.

c) Facilitar el acceso a las obras a los técnicos de la Dirección de Vivienda para el seguimiento de las obras y para la comprobación final de las mismas.

3.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak diru-laguntzaren xedea zaintzeko eginkizunetan ari direla eskatzen dioten informazio guztia eman beharko du onuradunak.

3.– La beneficiaria o el beneficiario estará obligada a facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de la ayuda.

4.– Onuradunak zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekikoak eguneratuta izan beharko ditu nahitaez, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren arabera. Diru-laguntzarako eskabidea aurkezten denean eskatzaileak baimena ematen du laguntza ematen duen organoak gai horiek guztiak Ziurtagiri Telematikoen bitartez egiaztatzeko, eta kasu horretan eskatzaileak ez du dagokion Ziurtagiria aurkeztu beharko. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak baimen hori espresuki ukatu ahal izango du. Kasu horretan, dagokion Ziurtagiria aurkeztu beharko du.

4.– La beneficiaria o el beneficiario estará obligado a estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de dichos extremos a través de Certificados Telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente Certificación. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar entonces la Certificación correspondiente.

5.– Onuradunak era berean diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren Erregelamenduan aurreikusitako oinarrizko araudia bete beharko du nahitaez, baita kontrolari, erantzukizunari, zigor-erregimenari eta ez-betetzeei buruzko Europako Erkidegoko legeria ere. Laguntzak onartzeak berekin ekarriko du, halaber, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduak 115. artikuluaren 2. atalean jasotako eragiketen zerrenda publikoan sartzeko baimena ematea. Gainera, aintzat hartu behar da EGEFen kofinantzaketa dela-eta nahitaezkoa izango dela gauzatzen diren ekintzei buruzko finantzaketari, administrazioari eta jarraipenari buruzko informazioa artxibatuta edukitzea 3 urte igaro arte, eragiketaren gastuak barne hartzen dituzten kontuak aurkeztu eta hurrengo abenduaren 31n kontatzen hasita. Horiek horrela, onuradunaren betebeharra da, halaber, informazio hori erraz eskuratzeko moduan egotea (kontabilitate-sistema bereizia edo berariazko kodifikazioa).

5.– La beneficiaria o el beneficiario estará obligado también al cumplimiento de la normativa básica prevista en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, y de la legislación comunitaria en materia de control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento. La aceptación de la ayuda también supondrá la aceptación de ser incluido en la lista pública de operaciones que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Asimismo, se debe tener presente que la cofinanciación del FEDER supone la obligatoriedad de tener archivada la información financiera, administrativa y de seguimiento del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo hasta que pasen 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. En este contexto, también es obligación del beneficiario que esa información esté fácilmente accesible (sistema de contabilidad separado o codificación específica).

6.– Onuradunek diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

6.– Las beneficiarias o los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

12. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 12.– Compatibilidad con otras subvenciones.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio publiko batzuek nahiz beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako diru-laguntzekin, xede bera badute edo helburu berarekin ematekoak badira. Salbuetsita daude Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak jabeen erkidegoei emandakoak. Alabaina, bateragarriak izango dira diru-sarreren arabera eskubideen titularrei indibidualki emandako laguntzekin, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko Aginduan xedatutakoarekin bat etorriz.

1.– Las ayudas previstas en la presente Orden serán compatibles con las otorgadas por otras Administraciones Públicas, o por entidades públicas o privadas que coincidan en su objeto o en las que se contemple la misma finalidad o complementaria, salvo las que pueda otorgar a favor de Comunidades de personas Propietarias el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. No obstante, serán compatibles con las ayudas que pudiera corresponder a cada uno de las titulares de derechos de forma individual en función de sus ingresos, conforme a lo dispuesto en la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de viviendas.

2.– Xede berarekin emandako laguntza bat baino jasotzen bada, diru-laguntzaren zenbatekoak ezin izango du gainditu diruz lagundutako jarduketen kostua. Horrelakorik gertatuz gero, laguntzaren muga ez gainditzeko, Agindu honen konturako laguntza murriztu egingo da lehendabizi.

2.– En el caso de concurrencia con cualesquiera ayudas otorgadas para la misma finalidad, el importe de la subvención no podrá superar el coste de las actuaciones subvencionadas. En dicho supuesto, se procederá, en primer lugar, al objeto de no rebasar dicho límite, a la reducción de la ayuda con cargo a la presente Orden.

3.– 2. artikuluko a) eta d) ataletako diru-laguntzei dagokienez, EGEF funtsen kofinantzaketa dutenez, 1303/2013 Erregelamendua aplikatuko zaie. Hori dela eta, «operazio batek Europako egitura- eta inbertsio-funts bateko edo bat baino gehiagoko laguntza jaso ahal izango du, bai eta Batasuneko beste instrumentu batzuena ere, baldin eta Europako egitura- eta inbertsio-funts bateko ordainketa jasotzeko eskaera batean sartutako gastu-sailak ez badira Batasunaren beste funts edo instrumentu batek (edo funts berberak, beste programa batean) diruz lagundutakoak» (1303/2013 Erregelamenduaren 65. artikuluaren 11. puntua).

3.– En el caso de las ayudas de los apartados a) y d) del artículo 2, dado que están cofinanciadas con fondos FEDER, les será de aplicación el Reglamento 1303/2013, por lo que «una operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos EIE o de uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión a condición de que la partida de gasto incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE no esté subvencionada por otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto (punto 11 del artículo 65 del Reglamento 1303/2013)».

13. artikulua.– Diru-laguntzen baldintzak aldatzea.

Artículo 13.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Diru-laguntza emateko kontuan izan diren baldintzak aldatzen badira, eta, hala badagokio, beste edozein administraziotik edo erakunde publiko zein pribatutatik, laguntza edo diru-laguntza gehiago lortzen bada, edota bestelako diru-sarrerak edo baliabideak badaude helburu bera lortzeko, diru-laguntza emateko akordioa alda daiteke, betiere diru-laguntzari buruzko arauan onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira; baldintza horiek Agindu honen 2. eta 3. artikuluetan ezarritakoak dira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en su caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta dichos requisitos son los establecidos en los artículos 2 y 3 de la presente Orden.

2.– Horretarako, Etxebizitzako sailburuordeak aldaketa egiteko ebazpena emango du, eta bertan, hala badagokio, emandako diru-laguntzen zenbatekoak doitu egingo dira.

2.– A estos efectos, el Viceconsejero de Vivienda, dictará la oportuna resolución de modificación, en la que, en su caso, se reajustarán los importes de la subvención concedida.

14. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 14.– Incumplimientos.

1.– Diru-laguntza ematea eragin zuten baldintzetako edozein ez dela bete egiaztatzen bada, edo diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan zerrendatutako itzulketa-arrazoiren bat baldin badago, diru-laguntza galduko da, eta jasotako zenbatekoak eta legez dagozkien interesak itzuli beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian, dagozkion prozedura-izapideak bideratu ondoren, honako arau hauetan ezarritakoaren arabera: diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikulua; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartua; eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren konturako diru-laguntzen bermeen eta itzultzeen erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten Erakunde Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

1.– La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención así como las causas de reintegro enumeradas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dará lugar, previa substanciación de los trámites procedimentales oportunos, a la pérdida de la subvención y al reintegro total o parcial a la Tesorería General del País Vasco de las cantidades percibidas, más los intereses legales que procedan de demora, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 37.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobada por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

15. artikulua.– Publizitatea eta hedapena.

Artículo 15.– Publicidad y difusión.

1.– Agindu honen babesean diruz lagundutako obrek Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa dutela adierazi beharko da.

1.– Las obras subvencionadas al amparo de la presente Orden deberán hacer constar que gozan de cofinanciación por parte del Gobierno Vasco.

2.– Eta hori adierazi egin beharko da, kartelen bidez, obrak gauzatuko diren eraikinetan. Diru-laguntzaren behin betiko ebazpenarekin batera jakinaraziko den ereduaren araberako iragarkia erakutsiko dute kartel horiek.

2.– Esta constancia deberá quedar reflejada de manera física en los edificios donde se ejecuten las obras, a través de carteles que incorporen un anuncio según el modelo que se comunicará junto con la resolución definitiva de la subvención.

3.– Era berean, jarduera beste bitartekoen bidez hedatzen edo zabaltzen bada, Eusko Jaurlaritzaren kofinantzaketa adieraziko da.

3.– Asimismo, en cualquier otro medio de divulgación o difusión de la actuación se hará constar la cofinanciación por parte del Gobierno Vasco.

4.– Artikulu honen xedeetarako, Eusko Jaurlaritzaren Korporazio Identifikazioari buruzko Eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan ezarritakoa beteko da.

4.– A los efectos del presente artículo, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

5.– 2. artikuluko a) eta d) ataletako diru-laguntzei dagokienez, Euskadiko 2014-2020 aldirako EGEF Programa Eragilearen esparruko kofinantzaketa dutela iragarri beharko da diruz lagundutako obretan, 1303/2013 (EB) Erregelamenduko 115.3 artikuluaren eta XII. eranskineko 2.2 atalaren arabera. Baldin eta diruz lagundutako obrei buruzko informazio- eta komunikazio-ekintzak egiten badira, aipatu egin behar da EGEFen bidezko Europako kofinantzaketa hedapenari lotutako material edo euskarrietan, Batasunaren ikurra eta Europar Batasunaren erreferentzia txertatuta; eta eragiketa gauzatzean, labur deskribatuko da eragiketa bere webgunean, Batasunaren diru-laguntza nabarmenduta, eta gutxienez informazio kartel bat jarriko da proiektuari buruz, gutxienez A3 tamainan, non Batasunaren diru laguntza aipatuko baita jendearen ikusgai.

5.– En el caso de las ayudas de los apartados a) y d) del artículo 2 las obras subvencionadas deberán publicitar que gozan de la cofinanciación en el marco del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020, según el artículo 115, apartado 3, y el Anexo XII, apartado 2.2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. Las actuaciones de información y comunicación de las obras subvencionadas harán mención a la cofinanciación comunitaria a través del FEDER en los diferentes materiales/soportes que se generen para esa difusión, incluyendo asimismo el emblema de la Unión y la referencia a la Unión Europea; y durante la realización de la operación se hará una breve descripción de la misma en su sitio de Internet destacando el apoyo financiero de la Unión, y se colocará al menos un cartel con información sobre el proyecto –de un tamaño mínimo A3– en el que se mencionará la ayuda financiera de la Unión en un lugar bien visible para el público.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura egingo diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan aipatzen diren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2017. urteko aurrekontu orokorretan behar besteko eta egoki den kreditua egotearen baldintzapean gelditzen da agindu honetan aipatzen diren laguntzen ebazpena.

A efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2017.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las interesadas y los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko abenduaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2016.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I
MONITORIZAZIO SISTEMA
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

Hartutako neurrien funtzionamendua eta eraginkortasuna egiaztatzeko sistemen monitorizazioa, kontsumoari buruzko datuen eta ingurumen-baldintzen teleirakurketa, bilketa eta ustiaketa ahalbidetzen duen sistema bat erabiliz Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak urrutitik egina. Monitorizazio sistemak gutxieneko prestazio hauek izan beharko ditu:

La monitorización de los sistemas para verificar el funcionamiento y efectividad de las medidas adoptadas, con un sistema que permita la tele-lectura, recopilación y explotación de datos de consumos y condiciones ambientales, realizado a distancia por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. La instalación de monitorización prevista contemplará las siguientes prestaciones mínimas:

– Erabilitako monitorizazio sistemak gai izan behar du etengabe eta hamar minutuko tartean, barneko giro-tenperatura, barneko hezetasun erlatiboa eta berokuntzarako energia-kontsumoaren balioak monitorizatzeko. Tenperatura, hezetasuna eta berokuntzarako energia-kontsumoa etxebizitza bakoitzaren arabera diskretizatuko dira. Nahikoa da tenperatura eta hezetasun erlatiboa noizean behin neurtzea etxebizitzaren barruko baldintzak hobekien adierazten dituen gelan.

– El sistema de monitorización empleado deberá ser capaz de monitorizar en continuo y en intervalos de diez minutos, los valores de temperatura ambientes interior, humedad relativa interior y consumo energético para calefacción. Tanto la temperatura como la humedad y el consumo energético para calefacción estarán discretizadas por vivienda. Se considera suficiente medir la temperatura y humedad relativa puntualmente en la estancia más representativa de las condiciones interiores de la vivienda.

– Erabilitako sentsoreek hari gabeko transmisio-sistema izan beharko dute, jartzeko obra handirik behar ez duen sistema; eta berezko energia-elikadura izanez gero, elikadura hori behar adinakoa izango da monitorizazio-kanpaina osoan funtzionatzeko.

– Lo sensores empleados deberán estar dotados de un sistema de transmisión inalámbrico, que no requiera ningún tipo de obra mayor para su instalación y que en el caso de tener alimentación energética propia, esta sea suficiente para funcionar durante toda la campaña de monitorización.

– Konexio-sistemak sendoa izan behar du eta korronte elektrikoaren hornidura-gorabeheretatik babesteko sistemaren bat izan beharko du. Erregistroa eteten bada, sistemak automatikoki jarri beharko du martxan.

– El sistema de conexiones deberá ser robusto, y dotado de algún sistema de protección ante posibles fluctuaciones en el suministro de corriente eléctrica. En caso de interrupción del registro, el sistema deberá arrancar de manera autónoma.

– Aldagaien neurketaren ziurgabetasunak balio hauek baino txikiagoak izango dira: ± 0,5 ºC tenperaturari dagokionez; % ± 5 hezetasun erlatiboari dagokionez; % ± 5 berokuntzarako energia-kontsumoaren neurriari dagokionez.

– Las incertidumbres de medida de las diferentes variables deberán ser inferiores a los siguientes valores ± 0,5 ºC en temperatura, ± 5% en humedad relativa, ± 5% en la medida de consumo de energía para calefacción.

– Monitorizazio-sareak behar diren baliabideak izango ditu lortutako datuak, aurretik definitutako formatu batean, horretarako erreserbatutako zerbitzari nagusira helarazi ahal izateko.

– Deberá dotarse a la red de monitorización de los medios necesarios para que los datos adquiridos, puedan ser transmitidos en un formato predefinido a un servidor central reservado para tal fin.

– Tresneriaren instalatzaileak behar diren neurriak hartu beharko ditu neurtzeko ekipamenduak muntatzeko eta ekipamendu horiek funtzionatzeko egindako jarduketak eraikinaren segurtasunerako edo eraikin horretako bizilagunen osasunerako arriskutsuak izango ez direla bermatzeko.

– El instalador de la instrumentación habrá de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto las actuaciones hechas para el montaje de los equipos de medida como el funcionamiento de los mismos, no constituyan un riesgo para la seguridad del edificio o para la salud de sus ocupantes.

Eraberritutako eraikinaren energia-eraginkortasunaren hobekuntza egiaztatzeko eta kuantifikatzeko, ezinbestean egin beharko dira barneko konfort termikoaren eta berokuntzaren energia-kontsumoa neurtzeko jarduketak, eraberritutako eraikinaren edo blokearen etxebizitzen lagin adierazgarri batean.

La comprobación y cuantificación de la mejora en la eficiencia energética del edificio rehabilitado, implicará actuaciones para la medición del confort térmico interior y del consumo energético de calefacción, en una muestra de viviendas representativa del edificio o bloque rehabilitado.

Hautaketa adierazgarria egiteko, jarraian zehaztu dien taulan ezarritako irizpideak bete beharko dira etxebizitzak hautatzeko. Etxebizitzak ezin badira hautatu irizpide horietakoren baten arabera, proiektuaren baldintza partikularren arabera justifikatu ahal izango da beste etxebizitza batzuen hautaketa. Nolanahi ere, monitorizatutako etxeak birgaitutako etxebizitza guztien % 20 izango dira gutxienez.

Para que la selección sea representativa, se deben seleccionar las viviendas cumpliendo los criterios establecidos en la tabla a continuación. En caso de no ser aplicable o posible seleccionar viviendas con alguno de dichos criterios, se podrá justificar la selección de otras viviendas según las condiciones particulares del proyecto. En cualquier caso, la cantidad mínima de viviendas monitorizadas será al menos del 20% del total de viviendas rehabilitadas.

(Ikus .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común