Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

233. zk., 2016ko abenduaren 9a, ostirala

N.º 233, viernes 9 de diciembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
5245
5245

EBAZPENA, 2016ko azaroaren 23koa, Funtzio Publikoko sailburuordearena, zeinaren bidez Eusko Jaurlaritzak balio publikoa batera sortzeko proiektuetarako «Elkarlan» sariak ematen baititu.

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2016, del Viceconsejero de Función Pública, por la que se otorgan los premios «Elkarlan» de proyectos de cogeneración de valor público del Gobierno Vasco.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburuaren 2016ko irailaren 20ko Aginduak ezarritakoari jarraituz (2016ko irailaren 23ko EHAA), balio publikoa batera sortzeko proiektuetarako Eusko Jaurlaritzaren «Elkarlan» sariak emateko deialdia onetsi, eta behin hautaketa-batzordeak egindako proposamena aztertuta, zazpigarren oinarriko 9. atalaren aplikazioan, hau

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 20 de septiembre de 2016 (BOPV de 23 de septiembre de 2016), del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se aprueba la convocatoria de los premios «Elkarlan» de proyectos de cogeneración de valor público del Gobierno Vasco, y analizada la propuesta del Comité de selección, en aplicación del apartado 9 de la base séptima,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Elkarlan sariak ematea, hau da, prestazio hauek,

Primero.– Conceder los premios «Elkarlan» consistentes en las siguientes prestaciones

a) 6.000 euro.

a) 6.000 euros.

b) Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren barruan saritutako gai horretan aditua den pertsonalaren aholkularitza izateko aukera, saria ematen denetik urtebeteko epean, ekimenaren hobekuntzarako partekatutako diagnostikoa egiteko.

b) Posibilidad de contar con el asesoramiento del personal de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración especialista en la materia premiada durante un año desde la concesión del premio en la elaboración de un diagnóstico compartido de mejora de la iniciativa.

c) Saritutako proiektuaren berri ematea informazio-bideetan eta komunikabideetan, proiektu hauetarako:

c) Difusión del proyecto premiado en los medios de información y comunicación a los siguientes proyectos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarrena.– Onartutako proiektu bakoitzerako hautaketa-batzordeak egindako balorazioak eranskinean argitaratzea.

Segundo.– Hacer públicas en el documento anexo las valoraciones realizadas por el comité de selección sobre cada uno de los proyectos admitidos.

Hirugarrena.– Hurrengo pertsona fisikoak aurkeztutako proiektuaren sarirako hautagaitza ukatzea, asmorik gabeko entitatea ez izateagatik, laugarren oinarrian ezarritakoari jarraituz,

Tercero.– Denegar la candidatura al premio del proyecto presentado por la siguiente persona física, ya que no es una entidad sin ánimo de lucro, tal y como establece la base cuarta,

32. espedientea

Expediente 32

Eskatzailea: Jokin Santiago Elorriaga.

Solicitante: Jokin Santiago Elorriaga.

Proiektua: Open House Bilbao.

Proyecto: Open House Bilbao.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Cuarto.– Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bosgarrena.– Ebazpen honen aurka, gorako errekurtsoa jar dakioke sail bereko sailburuari hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera.

Quinto.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero del mismo Departamento en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

Seigarrena.– Entitate sarituek idatziz eta espresuki adierazi beharko dute saria onartzen dutela, saritze-ebazpena argitaratu eta 3 egun naturaleko epean. Horretarako, saria onartzeko inprimaki bat izango dute Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire kudeaketak» atalean.

Sexto.– Las entidades candidatas premiadas deberán manifestar por escrito y expresamente la aceptación del premio en el plazo de 3 días naturales desde la publicación de la resolución de concesión, a través del formulario disponible en «Mis gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko azaroaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2016.

Funtzio Publikoko sailburuordea,

El Viceconsejero de Función Pública,

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común