Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

226. zk., 2016ko azaroaren 28a, astelehena

N.º 226, lunes 28 de noviembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
5039
5039

156/2016 DEKRETUA, azaroaren 15ekoa, kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzkoa.

DECRETO 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal cargo público.

1/2014 Legeak, ekainaren 26koak, kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituenak, kargu publikodunek dituzten eginkizun publikoen gardentasuna, eraginkortasuna eta dedikazioa bermatzeko betebeharra garatu eta sakontzen du.

La Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, avanzaba y profundizaba en la necesidad de garantizar la transparencia, eficacia y dedicación a las funciones públicas que tienen encomendadas el personal cargo público.

Hala, lege horrek kargu publikoaren kontzeptua zabaldu zuen, legean arautzen den kontrol- eta berme-sisteman Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoan eginkizun publikoak betetzen dituztenen unibertso ahalik eta handiena sartzeko.

Así, la citada Ley ampliaba el concepto de cargo público con la finalidad de incluir en el sistema de control y garantías que regula al mayor universo posible de quienes ejercen este tipo de funciones públicas en el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ekainaren 1/2014 Legeak berak garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen alderdiez gain, egokitzat jotzen da kargu publikodunei buruzko zenbait alderdi, ordura arte hainbat arauen bidez araututa zeudenak, testu bakar batean biltzea araudian: 14/1988 Legea, urriaren 28koa, goi-kargudunen Lansariei buruzkoa, eta 10/2012 Legea, maiatzaren 30ekoa, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legea aldatzen duena –horren bidez, biziarteko pentsioa jasotzeko eskubidea arautzen duen araudi berria ezarri da–.

Además del desarrollo de aquellas cuestiones que la propia Ley 1/2014, de 26 de junio, remite a la necesidad de un desarrollo reglamentario, se ha considerado oportuno refundir en un único texto reglamentario diversos aspectos relativos a la persona del cargo público y que se encontraban regulados en distintas normas: Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones del Altos Cargos, y Ley 10/2012 de 30 de mayo, de reforma de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, por la que se establece una nueva regulación del derecho a pensión vitalicia.

Era berean, beharrezkoa da kargu publikodunen betebehar nahiz eskubideen izapideekin lotuta baliabide elektronikoen erabilera bultzatzea. Hartara, garrantzi berezia emango zaio paperean emandako dokumentuak kentzeari, ahal den heinean. Horren ordez, Langileen Erregistro Zerbitzurako lan egin duen kargu publikodunak baimena eman beharko du beste administrazio publiko batzuetan dauden eta norbere betebeharrak eta eskubideak betetzeko beharrezkoak diren datu pertsonalak eskuratzeko.

Asimismo, se requiere impulsar el uso de los medios electrónicos en relación a la tramitación tanto de las obligaciones como de los derechos del personal cargo público, haciendo especial hincapié en la eliminación, en la medida que sea posible, de la aportación de documentación en papel, y su sustitución por la autorización de la persona cargo público al Servicio de Registro de Personal para el acceso a los datos personales que obren en otras administraciones públicas y que sea precisa para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos.

Azkenik, kontuan hartuta gardentasuna gizartearen eskakizuna dela eta zuzenean eragiten diela herritarrentzat lan egiten duten kargu publikodunei, publizitate aktiboa jorratzeko konpromisoari buruzko hainbat alderdi jorratu dira, hain zuzen, alderdi horiek berrerabiltzeko asmoz.

Por último, teniendo en cuenta que la transparencia es una exigencia social que afecta de forma directa a los cargos públicos que trabajan para la ciudadanía, se concretan aquellas materias sobre las que se compromete a abordar una publicidad activa en formato abierto que permita su reutilización.

Ildo horretan, dekretu honen helburua da erreferentziazko esparru orokorra eskaintzea kargu publikodunekin lotuta, haien betebehar eta eskubide guztiekin bat etorriz.

En este sentido, el presente Decreto pretende ofrecer un marco de referencia global en relación a la persona cargo público que aporte coherencia al conjunto de sus obligaciones y sus derechos.

I. kapituluan, dekretu honen aplikazio-esparrua eta xedea zehazten dira.

El Capítulo I se ocupa de determinar con carácter general el objeto y ámbito de aplicación del Decreto.

II. kapituluan, Kargu Publikoen Katalogoa eguneratzeko eta argitaratzeko modua zehazten da. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Kargu Publikoen Katalogoko lanpostuen titularrek kargu publikodun gisa emandako zerbitzuaren hasierari eta amaierari buruzko informazioa argitaratzeko betebeharra jasotzen da.

El Capítulo II determina el modo de actualización y publicación del Catálogo de cargos públicos. Recoge la necesidad de publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la información relativa al inicio y a la finalización de prestación de servicio como cargo público de las personas titulares de los puestos del Catálogo de cargos públicos.

III. kapituluak berrikuntza gisa ezartzen Langileen Erregistro Zerbitzurako diharduen kargu publikodunaren baimena, hain zuzen ere, beste administrazio batean jasota dagoen eta kargu publikodun gisa betebehar eta eskubideak betetzeko beharrezkoa den informaziora jotzeko; zehazki, zerga-arloko administrazioari buruzkoa edota Gizarte Segurantzako hainbat erakunde kudeatzaileei buruzkoa. Era berean, gardentasunaren funtsezko alderdi gisa profil eta ibilbide profesionala aurkezteko betebeharra zehaztu da.

El Capítulo III incorpora como novedad el consentimiento de la persona cargo público al Servicio de Registro de Personal para el acceso a la información que obre en otra administración y que sea precisa para el cumplimiento de las obligaciones y los derechos como cargo público, en concreto de la administración tributaria, así como de las diversas entidades gestoras de la Seguridad Social. Así mismo, se determina la obligatoriedad de presentar el perfil y la trayectoria profesional como un aspecto clave de la transparencia.

IV. kapituluan, interes publiko eta pribatuen artean gatazka-egoerak saihesteko egituratu behar den kontrola jorratzen da; hain zuen ere, kargu publikodunek funtzio publikoan jardutean egin dezaketen kontrola. Parte ez hartzeko eta inhibitzeko betebeharra ezartzen du.

El Capítulo IV aborda el control que se debe configurar para evitar las situaciones de conflicto entre intereses públicos y privados a los que se pueden tener que enfrentar las personas cargos públicos en el ejercicio de la función pública. Determina la obligación de abstención e inhibición.

V. kapituluan, jardueren deklarazioa eta bateragarritasunen araubidea aztertzen dira. Horretarako, jarduera bateragarri guztien baldintzak eta mugak xehatzen dira. Bateragarritasun-baimenen eskaerak ebazteko prozedura erraztu da.

El Capítulo V se adentra en la declaración de actividades y el régimen de compatibilidades, desgranando los requisitos y limitaciones de cada una de las actividades compatibles. Se simplifica el procedimiento para resolver las solicitudes de autorización de compatibilidad.

VI. kapituluak ondare-ondasunen eta eskubideen deklarazioa arautu, eta horien edukia zehazten du. Berrikuntza gisa arautu da errentaren eta ondarearen zerga-aitorpenen kopia soilak ez ematea, bai zerbitzua ematen hastean, bai urtero, kargu publikodun gisa zerbitzua eman bitartean, eta horien ordez, berariazko baimenak lortu ahal izango dira informazio horretarako sarbidea izateko zerga-arloan eskumena duten kasuan kasuko administrazioetan. Halaber, jardueren eta ondarezko ondasun eta eskubideen deklarazioak aurkezteko betebeharrak ez betetzeak dakartzan diziplinazko erantzukizunak zehazten dira.

El Capítulo VI regula la declaración de bienes y derechos patrimoniales y se determina el contenido de las mismas. Como novedad se regula la eliminación de la aportación de copias simples de las declaraciones tributarias de la renta y del patrimonio, tanto al inicio de la prestación de servicio como anualmente, durante la prestación de servicio como cargo público, pudiendo sustituirse por la obtención del consentimiento expreso de acceso a dicha información en las correspondientes administraciones competentes en materia tributaria. Recoge igualmente la concreción de las responsabilidades disciplinarias derivadas del incumplimiento de la presentación de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales.

VII. kapituluan, arautzen dira ondare-arloan kargu publikodunen esku geratu ezin diren ondare-arloko mugak eta betebehar hori betetzeko ezarri beharreko kontrola.

El Capítulo VII regula las limitaciones patrimoniales en las que la persona cargo público no puede incurrir y el control que respecto del cumplimiento de dicha obligación se debe establecer.

VIII. kapituluak zehatz-mehatz arautzen ditu kargu publikodunek bete beharreko betekizunak, baita eman beharreko zerbitzuak amaitu ondoren ere, eta, zehazki, xede horren ondorengo bi urteetan edozein jarduera pribatu egiteko baimena eskatzeko betebeharra amaitu ostean.

El Capítulo VIII regula de forma detallada las obligaciones que la persona cargo público debe respetar, incluso una vez finalizada su prestación de servicios y, en concreto, la obligación de solicitar autorización para la realización de cualquier actividad privada durante los dos años siguientes a dicho fin.

IX. kapituluan, zuzendaritzako langileen ordainsarien muga zehazten da.

El Capítulo IX determina el límite de las retribuciones del personal directivo.

X. kapitulua kargu publikodun gisa zerbitzua amaitzearen ondorioz aldi baterako kalte-ordain eta prestazioen araubideaz arduratzen da. Alderdi berri bat arautzen da: zerbitzuak emateari uztearen ondorioz eragindako kalte-ordainei eta aldi baterako prestazio ekonomikoei uko egiteko aukera.

El Capítulo X se ocupa del régimen de indemnizaciones y prestaciones económicas temporales como consecuencia de la finalización de servicio como personal cargo público. Regula un aspecto novedoso, como es la posibilidad de renunciar a las indemnizaciones y prestaciones económicas temporales derivadas del cese en la prestación de servicios.

XI. kapituluak organo eskudunak aztertzen ditu, biziarteko pentsioaren eskubidearen aitorpena eta eskubide hori aitortuta duten pertsonen zerrenda argitaratzeko ebazpena emateko.

El Capítulo XI aborda los órganos competentes para resolver, el reconocimiento del derecho a la pensión vitalicia, y la publicidad de las personas que tengan reconocido el mencionado derecho.

Azkenik, XII. kapituluan, zerbitzuen prestazioetan, komunikazioetan eta kargu publikodunekiko harremanetan baliabide elektronikoen erabilera garatzen da, dagozkien eskubideak eta betebeharrak errazago eta arinago izapidetu ditzaten. Kargu publikodunen betebehar eta eskubideen publizitatea formatu irekian jorratzeko (berrerabiltzeko) konpromisoa zer arlotan dagoen zehazten da.

Por último, el Capítulo XII desarrolla el uso de los medios electrónicos en las prestaciones de servicios, comunicaciones y relaciones con el personal cargo público, que simplifique y agilice la tramitación de sus obligaciones y derechos. Concreta aquellas materias sobre las que se compromete a abordar una publicidad activa de las obligaciones y derechos de las personas cargos públicos, en formato abierto que permita su reutilización.

Xedapen gehigarrietan, besteak beste, Eusko Legebiltzarrak Arartekoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari atxikitako kargu publikodunen administrazio-kudeaketarako duen eskumena xedatzen da. Hautaketa-prozesua izapidetu bitartean Kargu Publikoen Katalogoko lanpostua betetzeko aldi baterako izendatzen den kargu publikodunari dekretu honetan jasotakoa aplikatuko zaiola ezartzen da, eta, era berean, dekretu honen esparruan sartzekoak diren Euskal Autonomia Erkidegoaren edo bere sektore publikoaren partaidetza duten erakundeetako zuzendaritzako langileak zehazteko irizpideak jasotzen dira. Goi-zuzendaritzako lan-kontratua arautu da zuzendaritzako langileei atxikitzeko modu gisa. Kargu publikodunen betebehar eta eskubideen berri izateko eta izapidetzeko gaituko den webgunearen helbide elektronikoa xedatzen da. Onartu egin da goi-zuzendaritzako lan-kontratuen eredua. Dekretu honen eranskin gisa sartu da. Kargu publikodunen betebeharrak zer kasutan berritu behar ez diren zehaztu da. Azkenik, Eusko Legebiltzarrari kargu publikodunen betebeharren betetze-mailari buruz igorri beharreko txostenaren edukia zehaztu da.

En las Disposiciones Adicionales se determina, entre otros aspectos, la competencia del Parlamento Vasco para la gestión administrativa de las personas cargos públicos adscritos al Ararteko y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Se establece que a la persona cargo público que sea designado o designada provisionalmente para el desempeño de un puesto del Catálogo de cargos públicos durante la tramitación del proceso selectivo le será de aplicación lo recogido en el presente Decreto, y se recogen los criterios para determinar el personal directivo de las entidades participadas por la Administración de la Comunidad Autónoma o su sector público a incluir en el ámbito de aplicación del presente Decreto. Se regula el contrato laboral de alta dirección como forma de vinculación del personal directivo. Se determina la dirección electrónica del portal web que se habilitará para la información y tramitación de las obligaciones y derechos del personal cargo público. Se aprueba el modelo de contrato laboral de alta dirección que se incorpora como anexo del presente Decreto. Se determinan las situaciones en las que no será necesaria la renovación de las obligaciones del personal cargo público. Finalmente se establece el contenido del informe a remitir al Parlamente Vasco sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones del personal cargo público.

Xedapen iragankorretan, kargu publikodun gisa zerbitzua ematen hasteko data zehaztu da. Egun horretatik aurrera, dekretu honen VIII. kapituluan adierazitakoa ezarriko da. Goi-zuzendaritzara atxikita dauden egungo lan-kontratuak egokitzeko eta igortzeko epeak zehaztu dira. Partaidetzako erakundeen zuzendaritzako langileen betebeharrak aurkezteko epeak adierazten dira. Azkenik, dekretu hau indarrean sartzean zerbitzuak ematen dituzten kargu publikodunen betebehar berriak betetzeko epea zehazten da.

En las Disposiciones Transitorias se establece la fecha de inicio de la prestación de servicio como cargo público, a partir de la cual se aplica lo señalado en el Capítulo VIII del presente Decreto. Se determina los plazos de adaptación y de remisión de los actuales contratos laborales de alta dirección suscritos. Se señalan los plazos de presentación de las obligaciones del personal directivo de las Entidades participadas. Por último, se determina el plazo para cumplir las nuevas obligaciones por el personal cargo público que presten servicios a la entrada en vigor del presente Decreto.

Xedapen Indargabetzaileak Dekretu hau indarrean sartzean indargabetuko diren arauak zehazten ditu.

La Disposición Derogatoria desglosa aquellas normas que serán derogadas a la entrada en vigor del presente Decreto.

Azken batean, dekretu honen asmoa da kargu publikodunen inguruan erreferentziazko esparrua araudi bakar batean bateratzea, haien betebehar eta eskubide guztiei koherentzia emateko eta kargu publikodunen betebeharrak betetzeko kontrol-sistema ezartzeko.

En definitiva, el presente Decreto trata de aunar en una única norma reglamentaria el marco de referencia global en relación al cargo público que aporte coherencia al conjunto de sus obligaciones y sus derechos, y determine un sistema de control del cumplimiento de los deberes del personal cargo público.

Ondorioz, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Gobernu Kontseiluak 2016ko azaroaren 15ean eginiko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Administración Pública y Justicia, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 15 de noviembre de 2016,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
OINARRI OROKORRAK
PRINCIPIOS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da dekretua aplikatzekoa zaien kargu publikodunen eskubideak eta betebeharrak betetzera zuzendutako irizpideak eta prozedurak zehaztea, arlo honetako legerian ezarritakoarekin bat etorriz.

El presente Decreto tiene por objeto la concreción de los criterios y procedimientos dirigidos al cumplimiento de las obligaciones y derechos del personal cargo público a los que les sea de aplicación, conforme a lo establecido en la legislación vigente en la materia.

2. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 2.– Declaraciones responsables.

1.– Kargu publikodunek beren betebeharrak eta eskubideak erantzukizunpeko adierazpenen bidez beteko dituzte; hala, emandako datuen zehaztasun faltak, faltsutasunak edo hutsegiteak dagokion erantzukizuna ekarriko du.

1.– Los cargos públicos cumplirán con sus obligaciones y derechos mediante declaraciones responsables, de tal forma que la inexactitud, falsedad u omisión en los datos aportados dará lugar a la responsabilidad que proceda.

2.– Kargu publikodunek izango dute haien adierazpenetan sartzen dituzten datuak egiazkoak eta eguneratuak izateko erantzukizuna, haien betebehar eta eskubideak betez.

2.– El personal cargo público será responsable de la veracidad y de la actualización de los datos que incluyan en sus declaraciones en cumplimiento de sus obligaciones y derechos.

3. artikulua.– Dokumentuak kudeatzeko informazio elektronikoaren sistema.

Artículo 3.– Sistema de información electrónico de gestión documental.

Kargu publikodunei buruzko informazioa eta dokumentuak informazio-sistema elektronikoan gordeta daude. Horrela, bermatu egiten da datu horiek ez aldatzea eta bertan jasota geratzea, baita datuen sarbidean eta erabileran segurtasun handia izatea ere.

La información y documentación relativa al personal cargo público se encuentra alojada en un sistema de información electrónico de gestión documental que garantiza la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como la alta seguridad en el acceso y uso de la misma.

4. artikulua.– Goi-zuzendaritzako lan-kontratuak.

Artículo 4.– Contratos laborales de alta dirección.

1.– Dekretu honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko goi-zuzendaritzako lan-kontratuaren eredua onartzen da. Kontratu-eredu hori eranskinean jaso da, eta horren arabera egokituko dira goi-zuzendaritzako lan-kontratudun langileen kontratuak.

1.– Mediante el presente Decreto se aprueba el modelo de contrato laboral de alta dirección del sector público de la Comunidad Autónoma. Dicho modelo de contrato se incorpora como anexo, y al mismo se deberán ajustar los contratos del personal laboral de alta dirección.

2.– Kontratu-eredu horren aldaketa funtzio publikoaren arloan eskumena duen administrazio-organoaren titularrak egingo du.

2.– La modificación del mencionado modelo de contrato se efectuará por el titular del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia en materia de función pública.

3.– Salbuespen gisa, eta kontratatu nahi den erakundearen edo pertsonaren beharrizan eta ezaugarri zehatzak aintzat hartuta, berariazko klausulak sartu ahal izango dira, aurretiaz Langileen Erregistro Zerbitzuak aldeko txostena egiten badu.

3.– Excepcionalmente, y atendiendo a las circunstancias concretas de la entidad o de la persona que se quiere contratar, se podrán introducir cláusulas específicas previo informe favorable del Servicio de Registro de Personal.

4.– Goi-zuzendaritzako lan-kontratuak formalizatu eta 5 eguneko epean, kasuan kasuko erakundeak horren kopia igorriko du Langileen Erregistro Zerbitzura.

4.– En el plazo de 5 días desde la formalización de los contratos laborales de alta dirección, la entidad correspondiente remitirá copia del mismo al Servicio de Registro de Personal.

5. artikulua.– Datu pertsonalen babesa.

Artículo 5.– Protección de datos de carácter personal.

1.– Dekretu hau betez kargu publikodunak ematen dituen datu pertsonalak «KARGU PUBLIKOAK» izeneko fitxategian erregistratuta geratuko dira. Fitxategi hori Datuak Babesteko Euskal Agentzian inskribatuko da.

1.– Los datos de carácter personal que facilite la persona cargo público en cumplimiento de este Decreto quedarán registrados en el fichero denominado «CARGOS PÚBLICOS», inscrito en la Agencia Vasca de Protección de Datos.

2.– Fitxategi hori funtzio publikoaren arloan eskumena duen organoaren erantzukizuna izango da.

2.– El mencionado fichero es responsabilidad del órgano que tenga atribuida la competencia en materia de función pública.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KARGU PUBLIKOEN KATALOGOA
CATÁLOGO DE CARGOS PÚBLICOS

6. artikulua.– Kargu Publikoen Katalogoaren edukia.

Artículo 6.– Contenido del Catálogo de cargos públicos.

1.– Kargu Publikoen Katalogoa publikoa izango da, eta erabilgarri egongo da dekretu honetan araututako publizitate-sistemaren bidez. Era berean, uneoro eguneratuta egongo da. Hona hemen bertan jasoko den informazioa:

1.– El Catálogo de cargos públicos, que será público y estará accesible a través del sistema de publicidad regulado en el presente Decreto, se mantendrá permanentemente actualizado, incluyendo la siguiente información:

a) Kargu publiko lanpostuaren izena.

a) Denominación del puesto de cargo público.

b) Zein motatakoa den kargu publiko lanpostua (gobernuko kidea, goi-karguduna, zuzendaritzako langilea, beste kargu publikodun batzuk).

b) Naturaleza del puesto de cargo público (miembro de gobierno, alto cargo, personal directivo, otros cargos públicos).

c) Zer antolaketa-egiturari atxikita dagoen.

c) Estructura organizativa a la que se adscribe.

d) Kargu publiko lanpostuaren titularraren identifikazioa.

d) Identificación de la persona titular del puesto de cargo público.

e) Zerbitzua ematen hasteko eguna.

e) Fecha de inicio de la prestación de servicio.

2.– Era berean, uneoro eguneratuta egongo da zerbitzua amaitu duten kargu publikodunen zerrenda.

2.– Así mismo, se mantendrá permanentemente actualizada la relación de personas cargos públicos que finalicen su prestación de servicio.

7. artikulua.– Kargu Publikoen Katalogoa eguneratzea.

Artículo 7.– Actualización del Catálogo de puestos de cargos públicos.

1.– Kargu Publikoen Katalogoa etengabe eguneratuko da, eta Katalogo horretako kargu publikoen zerrendari eragiten dion edozein aldaketa gehituko zaio, gorabehera hauen ondorio bada:

1.– El Catálogo de puestos de cargos públicos se mantendrá permanentemente actualizado, incorporándose al mismo cualquier modificación que afecte a la relación de puestos de cargos públicos que lo integran, derivada de las siguientes circunstancias:

a) EAEko Administrazioko sailen egitura organikoari buruzko dekretu berriak onartzea.

a) Aprobación de nuevos decretos de estructura orgánica de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore publikoari atxiki edo lotutako organismo autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak edo erakunde instrumentalak sortu, aldatu edo azkentzea dakarten arauak onartzea.

b) Aprobación de nuevas normas que supongan la creación, modificación o extinción de Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado o cualquier otra entidad instrumental adscrita o vinculada al sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 2.1 artikuluko d), e) eta f) letretako kargu publikoei eragiten dieten aldaketak.

c) Modificaciones que afecten a las personas cargo público incluidas en los apartados d), e) y f) del artículo 2.1 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

d) EAEko Administrazioko sail eta organismo autonomoetako behin-behineko langileen lanpostu-zerrenda berriak onartzea.

d) Aprobación de nuevas relaciones de puestos de trabajo de personal eventual de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

e) Kargu Publikoen Katalogoan aldaketaren bat eragin dezakeen beste edozein arau-xedapen.

e) Cualquier otra disposición normativa de la que se pueda generar una modificación del Catálogo de cargos públicos.

2.– Langileen Erregistro Zerbitzuak izango du Kargu Publikoen Katalogoaren administrazio-kudeaketarako eskumena.

2.– El Servicio de Registro de Personal será competente para la gestión administrativa del Catálogo de cargos públicos.

8. artikulua.– Kargu Publikoen Katalogoaren urteko argitalpena.

Artículo 8.– Publicación anual del Catálogo de cargos públicos.

Urtero, eta lehen hiruhilekoan, Gobernu Kontseiluak, funtzio publikoaren arloan eskumena duen saileko titularrak hala proposatuta, dekretu bidez onetsiko du Kargu Publikoen Katalogo eguneratua, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Anualmente, y dentro del primer trimestre, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de función pública, aprobará, mediante Decreto, el Catálogo actualizado de puestos de cargos públicos, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

9. artikulua.– Kargu publikodun gisa zerbitzua ematen hasteko eta amaitzeko epeak argitaratzea.

Artículo 9.– Publicación del inicio y de la finalización de la prestación de servicio como cargo público.

1.– Katalogoan sartutako kargu publikodunen izendapen eta kargu-uzte administratiboak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

1.– Los nombramientos y ceses de carácter administrativo de los cargos públicos del Catálogo serán publicados en el Boletín Oficial del País Vasco.

a) Oro har, kargu publikoduna izendatzeko eguna Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo eguna izango da. Bestela, argitalpenean adieraziko da izendapen horrek noiz izango duen eragina.

a) Con carácter general, la fecha de nombramiento de la persona cargo público será el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. En caso contrario, se indicará en la publicación del nombramiento la fecha de efectos del mismo.

b) Oro har, kargu publikodunak kargua uzteko eguna Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den eguna izango da. Bestela, argitalpenean adieraziko da kargu-uzteak noiz izango duen eragina. Dena dela, kargua uzteko eguna bat etorriko da zerbitzuak ematen dituen azken egunarekin.

b) Con carácter general, la fecha de cese de la persona cargo público será el día de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. En caso contrario, se indicará en la publicación la fecha de efectos de cese. En todo caso, la fecha de cese será coincidente con el último día de prestación de servicios.

2.– Goi-zuzendaritzako lan-kontratuaren bidez atxikita dagoen kargu publikoari dagokionez, kasuan kasuko erakundeak 5 egun balioduneko epean sartuko du iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Bertan zehaztuko da kargu publikoaren titularra zein den, eta zerbitzua noiz hasi eta amaituko den.

2.– Respecto a la persona cargo público vinculada mediante un contrato laboral de alta dirección, la entidad correspondiente insertará, en el plazo de 5 días hábiles, anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, haciendo constar la identificación de la persona titular del cargo público, y la fecha de inicio o de finalización de la prestación de servicio.

10. artikulua.– Kargu publiko lanpostuekin loturiko jarduera publikoen katalogoa.

Artículo 10.– Catálogo de actividades públicas asociadas a los puestos de cargo público.

1.– Katalogoko kargu publiko bakoitzari esleitutako jarduera publiko bateragarrien zerrenda publikoa izango da, eta horretarako ezarritako publizitate-sistemaren bidez eskuratu ahal izango da.

1.– La relación de las actividades públicas compatibles atribuidas a cada uno de los puestos de los cargos públicos del Catálogo será pública y estará accesible a través del sistema de publicidad establecido al efecto.

2.– Sail eta Erakunde Autonomoen Zerbitzu Zuzendaritzei dagokie Langileen Erregistro Zerbitzura igortzea norbere sailari zein dagokien jarduketa-esparruko sektore publikoan sartutako erakundeei atxikitako kargu publiko lanpostuekin loturiko jarduera publiko horiei buruzko informazioa.

2.– Corresponderá a las Direcciones de Servicios de los Departamentos y Organismos Autónomos, remitir al Servicio de Registro de Personal la información referente a dichas actividades públicas asociadas a cada uno de los puestos de cargo público adscritos tanto a su departamento como a las entidades integradas en el sector público de su ámbito de actuación.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KARGU PUBLIKODUNEK ZERBITZUAREN HASIERAN DITUZTEN BETEBEHARAK
OBLIGACIONES DE LA PERSONA CARGO PÚBLICO AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

11. artikulua.– Informazio publikora sartzeko baimena

Artículo 11.– Consentimiento de acceso a la información.

1.– Kargu publikodunak baimena eman ahal izango du Langileen Erregistro Zerbitzuak beste administrazio batean jasotako informazioa eskura dezan, betiere beharrezkoa bada kargu publikodun gisa dituen betebeharrak eta eskubideak betetzeko, zehazki, zerga-administraziokoa eta Gizarte Segurantzako hainbat erakunde kudeatzailerena.

1.– La persona cargo público podrá prestar su consentimiento para que el Servicio de Registro de Personal acceda a la información obrante en otra administración y que sea precisa para el cumplimiento de las obligaciones y los derechos como cargo público, en concreto de la administración tributaria, así como de las diversas entidades gestoras de la Seguridad Social.

2.– Baimen hori eman ondoren, baimena kargu publikodun gisa zerbitzua amaitu eta ondorengo bi urtera arte luzatuko da.

2.– Una vez otorgado el consentimiento se extenderá a los dos años posteriores a la finalización de la prestación de servicio como cargo público.

12. artikulua.– Kargu publikodunen profil profesionala eta informazio osagarria.

Artículo 12.– Perfil profesional e información complementaria de los cargos públicos.

1.– Kargu publikodunek, zerbitzuak ematen hasten direnetik, 15 eguneko epean, beren profil eta ibilbide profesionala aurkeztu beharko dute, horretarako prestatutako prozeduraren bidez.

1.– En el plazo de 15 días desde el inicio de su prestación de servicios, el personal cargo público deberá presentar, a través del procedimiento habilitado al efecto, su perfil y trayectoria profesional.

Profil profesionalean honako alderdi hauek jaso beharko dira:

El relato del perfil profesional deberá contemplar los siguientes aspectos:

a) Prestakuntza akademikoa.

a) La formación académica.

b) Edozein administrazio publikotan karrerako funtzionario, langile estatutupeko edo lan-kontratudun finkoak direla, eta, era beran, esparru publikoan daukaten lan-ibilbidea jaso beharko da, izendapen politikoko postuak barne direla.

b) La condición de personal funcionario de carrera, personal estatutario o laboral fijo, en cualquier Administración Pública, así como la descripción de la trayectoria profesional en el ámbito público, incluido el desempeño de puestos de designación política.

c) Esparru pribatuko lanpostuetan daukaten esperientzia.

c) La experiencia profesional en puestos de trabajo del ámbito privado.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitako informazio hori publikoa izango da, eta dekretu honetan araututako publizitate-sistemaren bidez eskuratu ahal izango da.

2.– La información señalada en el anterior apartado será pública y estará accesible a través del sistema de publicidad regulado en el presente Decreto.

3.– Profil eta ibilbide profesionalari buruzko informazioarekin batera, 15 eguneko epe berean, kargu publiko baterako izendatzen den pertsonak adierazi beharko du ea inoiz jaso duen kalte-ordainik kargu publikodun izateari uzteagatik eta ea nahitaezko eszedentzia egoeran dagoen edozein erakunde pribatutan lanpostua gordeta izanik.

3.– Junto con la información sobre perfil y trayectoria profesional y en el mismo plazo de 15 días, la persona designada para el desempeño de un cargo público deberá declarar si ha percibido en alguna ocasión una indemnización con motivo del cese como cargo público, y si se encuentra en situación de excedencia forzosa con reserva de puesto de trabajo en cualquier entidad privada.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
INTERESEN ARTEKO GATAZKA
CONFLICTO DE INTERESES

13. artikulua.– Parte ez hartzeko eta inhibitzeko betebeharra.

Artículo 13.– Obligación de abstención e inhibición de los cargos públicos.

1.– Administrazio-prozedura erkidea arautzen duen araudian parte ez hartzeko ezartzen diren kasuez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzura dauden kargu publikodunek ez dute parte hartuko jarduera, erabaki edo ekimenetan, baldin eta horietan haien interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak, laugarren mailara arteko odolkidetasun- edo ezkontza-ahaidetasuneko senideenak, edo beste pertsona batzuekin partekatzen dituzten interesak badaude edo interes horien alde egiten bada.

1.– Además de los supuestos de abstención establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, los cargos públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi se abstendrán de intervenir en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurran o se favorezcan intereses propios, de su cónyuge o pareja de hecho, o de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas.

2.– Halaber, ez dute parte hartuko enpresa, sozietate edo erakundeetako gaien gaineko erabakietan eta ez dute haien berri izango, baldin eta beren zerbitzu-harremana hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horien zuzendaritza- edo gobernu-organoetan izan badira, kargu publikodunak eurak edo ezkontide edo izatezko bikotekideak, bigarren mailara arteko odolkidetasun- edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak, edo horiekin interes partekatuak dituzten beste pertsona batzuk.

2.– Asimismo no intervendrán en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecte a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto ellos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quien tengan intereses compartidos.

3.– Kargu publikodunek zerbitzuak ematen hasteko aurkeztu behar duten jardueren deklarazioa egitean, jarduera horren aurreko bi urteetan eginiko jarduera publiko nahiz pribatuei buruzko informazioa sartuko dute. Era berean, Langileen Erregistro Zerbitzuak interes publiko eta pribatuen artean sor daitezkeen gatazka-egoerak behar bezala kontrolatzeko eskatzen dien informazio sartuko dute –ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 9. eta 10. artikuluetan zehazten dira saihestu nahi diren egoera horiek–.

3.– La persona cargo público deberá incluir en su declaración de actividades, presentada con motivo del inicio de su prestación de servicios, la información relativa a las actividades públicas y privadas realizadas en los dos años anteriores por sí mismo. Así como la información que, en su caso, le requiera el Servicio de Registro de Personal a los efectos de realizar el adecuado control de las posibles situaciones de conflicto entre intereses públicos y privados que los artículos 9 y 10 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, pretenden evitar.

4.– Era berean, kargu publikodunak zerbitzuak eman bitartean, norberaren, familiaren edo hirugarren pertsonen egoeran izandako edozein aldaketaren berri emango du, betiere egoera horiek interes publiko eta pribatuen artean gatazka-egoera eragin ahal badute.

4.– Asimismo, la persona cargo público deberá presentar, mientras presta servicios, cualquier modificación de las circunstancias personales, familiares o de terceras personas que puedan dar lugar a situaciones de conflicto entre intereses públicos y privados.

5.– Langileen Erregistro Zerbitzuak, kargu publikodunaren espediente pertsonala nahiz kargu publiko lanpostua gauzatzeko bete beharreko eginkizunak ikusita, parte ez hartzeko betebeharra betetzeko beharrezkoa den edozein dokumentu eskatu ahal izango du.

5.– El Servicio de Registro de Personal, a la vista del expediente personal de la persona cargo público y de las funciones que debe desempeñar en el ejercicio del puesto de cargo público, podrá requerir cualquier documentación que resulte necesaria en cumplimiento del deber de abstención.

6.– Kargu publikodunak parte ez hartzeko betebeharra hausten badu, horrek dagokion erantzukizuna ekarriko du, Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legeko 28. eta 29. artikuluen baldintzei jarraikiz.

6.– La no abstención de la persona cargo público, dará lugar a la correspondiente responsabilidad en los términos de los artículos 28 y 29 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

14.– Artikulua.– Ez duela parte hartuko jakinarazteko prozedura.

Artículo 14.– Procedimiento para la comunicar la abstención.

1.– Prozedura elektronikoa gaituko da kargu publikodunak 5 egun balioduneko epean ez duela parte hartuko jakinarazteko betebeharra bete dezan, Langileen Erregistro Zerbitzuan jasota gera dadin.

1.– Se habilitará un procedimiento electrónico para que la persona cargo público cumpla con la obligación de comunicar la abstención en el plazo de 5 días hábiles, para su constancia al Servicio de Registro de Personal.

2.– Langileen Erregistro Zerbitzuari dagokio informazio publiko horren administrazio-kudeaketa egitea.

2.– Al Servicio de Registro de Personal corresponderá la gestión administrativa de dicha información, que tendrá carácter público.

3.– Parte ez hartzeko arrazoia kide anitzeko organoak bilera bat egin bitartean sortzen bada, kargu publikodunak ahoz adierazi ahal izango du ez duela parte hartuko. Jakinarazpen hori kide anitzeko organoko idazkariak jasoko du bilkurako aktan. Kargu publikodunak artikulu honetan ezarritako izapideen bidez jakinarazi beharko du ez duela parte hartuko. Horretarako, bilkura-aktaren kopia emango du.

3.– Si la causa de abstención se produce en el trascurso de una sesión de un órgano colegiado, la persona cargo público podrá manifestar oralmente su abstención. Dicha abstención deberá ser recogida por la persona titular de la secretaría del órgano colegiado en el acta de la sesión. La persona cargo público deberá comunicar la abstención por los trámites establecidos en este artículo, aportando copia del acta de la sesión.

15. artikulua.– Inhibitzeko eskaera egiteko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento para requerir la inhibición.

1.– Sailetako titularrek edo izendatu zituztenek beren mende dauden kargu publikodunei eskatu ahal izango diete inhibitzeko.

1.– Las personas titulares de los departamentos o los órganos que los nombraron podrán requerir a las personas cargos públicos que dependan de cada uno de ellos para que se inhiban.

2.– Eskaera Gobernuko kideren bati buruzkoa denean, lehendakariak emango du inhibitzeko agindua, aldez aurretik Gobernu Kontseiluari jakinarazita.

2.– Cuando el requerimiento se refiera a alguna persona miembro del Gobierno, la orden de inhibición procederá del o de la Lehendakari, previa puesta en conocimiento del Consejo de Gobierno.

3.– Eskakizun horiek idatziz egin beharko dira, eta 5 egun balioduneko epean jakinaraziko dira Langileen Erregistro Zerbitzuan, jasota gera daitezen.

3.– Dichos requerimientos deberán formalizarse por escrito, y se comunicarán, en el plazo de 5 días hábiles, al Servicio de Registro de Personal para su constancia.

16. artikulua.– Kargu publikoduna errekusatzeko prozedura.

Artículo 16.– Procedimiento para recusar al cargo público.

1.– Espediente edo prozeduraren baten gainean interesa duten pertsonek espediente edo prozedura hori izapidetu, bideratu edo ebazteko eskumena duen kargu publikodunaren errekusatzea bultzatu ahal izango dute, administrazio-prozedura erkidearekin bat etorriz.

1.– Las personas interesadas en un expediente o en un procedimiento pueden promover la recusación de la persona cargo público que sea competente para su tramitación, instrucción o resolución, conforme a lo previsto en el procedimiento administrativo común.

2.– Uko egiteko agindua hartu ondoren, Langileen Erregistro Zerbitzuari jakinaraziko zaio horren berri izan dezan.

2.– Una vez adoptada la orden de recusación se comunicará al Servicio de Registro de Personal para su constancia.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
JARDUEREN DEKLARAZIOA ETA BATERAGARRITASUNEN ARAUBIDEA
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES
I. ATALA
SECCIÓN I
JARDUEREN DEKLARAZIOA
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

17. artikulua.– Jardueren deklarazioa.

Artículo 17.– Declaración de actividades.

Kargu publikodunek jardueren deklarazio hauek aurkeztu beharko dituzte:

Las personas cargos públicos deberán presentar las siguientes declaraciones de actividades:

a) Jardueren deklarazioa zerbitzua ematen hastean:

a) Declaración de actividades al inicio de su prestación de servicio:

Hilabeteko epean zerbitzuak ematen hasten direnetik aurrera, kargu publikodunek jarduera hauek deklaratu beharko dituzte:

En el plazo de un mes desde el inicio de la prestación de servicio, las personas cargos públicos deben declarar las siguientes actividades:

1.– Kargu publikodun gisa zerbitzua eman aurreko bi urteetan eginiko jarduera publikoak eta pribatuak, edo, hala badagokio, jarduerarik egin ez dela.

1.– Las actividades, públicas y privadas, realizadas durante los dos años anteriores a su prestación de servicios como cargo público, o en su caso de la inexistencia de actividades a declarar.

Kargu publikodunak, hasierako deklarazioan, aurreko bi urteetan egindako zuzendaritza- edo gobernu-jarduerak sartuko ditu, enpresak edo elkarteak adieraziz. Era berean, erantzukizunpeko adierazpena ere egingo du adierazteko ez dagoela interes-gatazkarik familiakoek edo hirugarren batzuek egindako edozein jarduerari dagokionez (ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 10. artikuluan jasotakoak).

La persona cargo público incluirá en la declaración inicial las actividades de dirección o de gobierno, que haya realizado en los dos años anteriores, indicando las empresas o sociedades, así como declaración responsable de inexistencia de conflicto de intereses en relación a cualquier actividad privada realizada por familiares o terceras personas previstas en el artículo 10 de la Ley 1/2014, de 26 de junio.

2.– Kargu publikodunek, beraiek edo ordezpen edo ahalordetze bidez, kargu publikoarekin batera aldi berean bete nahi dituzten jarduera publikoak eta pribatuak.

2.– Las actividades, públicas y privadas, a desempeñar por sí o mediante sustitución o apoderamiento, que quieran compatibilizar con el desempeño del puesto de cargo público.

b) Zerbitzua egiten den bitartean jardueren deklarazioa egitea:

b) Declaración de actividades durante la prestación de servicio:

Hilabeteko epean, deklaratutako jardueren egoerak edo edukia aldatzen denetik aurrera, kargu publikodunek berriz ere eskatuko dute bateragarritasun-baimena. Era berean, bateragarritasun-baimena lortu duen edozein jarduera amaitu dela jakinarazi beharko dute.

En el plazo de un mes desde la modificación de las circunstancias o del contenido de las actividades declaradas, las personas cargos públicos deberán solicitar nuevamente autorización de compatibilidad. Asimismo, deberán comunicar la finalización de cualquier actividad para la que hubieran obtenido autorización de compatibilidad.

18. artikulua.– Irakasteko jardueren deklarazioa.

Artículo 18.– Declaración del ejercicio de actividades docentes.

1.– Zerbitzua ematen hasi aurretik irakasteko jarduera gauzatzeko konpromisoa dutenek dagokion erakundearen ziurtagiria aurkeztu beharko dute Langileen Erregistro Zerbitzuan, izendatu baino lehen, zeinetan adierazten diren urteko ikastorduak eta irakasteko ordutegia nahiz lekua.

1.– Las personas cargos públicos que con anterioridad al inicio de la prestación de servicios tuvieran comprometida una actividad docente, deberán aportar al Servicio de Registro de Personal, previo a su nombramiento, certificado de la entidad indicando horas lectivas anuales y horario y lugar de la docencia.

2.– Langileen Erregistro Zerbitzuak txosten-proposamena aurkeztuko dio funtzio publikoaren arloan eskumena duen titularrari, eta hark, izendapena egin baino lehen, Gobernu Kontseilura igorriko du.

2.– El Servicio de Registro de Personal elaborará propuesta de Informe al titular del Departamento que ostente la competencia en materia de función pública, quien lo elevará al Consejo de Gobierno con anterioridad al nombramiento.

3.– Gobernu Kontseiluak kargu publikoduna izendatzeko hartzen duen erabakian, berariaz aipatuko du irakaskuntza-jarduerarako baimena.

3.– El Acuerdo de Consejo de Gobierno de nombramiento del cargo público hará mención explícita de la autorización de la actividad docente.

19. artikulua.– Jardueren Erregistroa.

Artículo 19.– Registro de Actividades.

1.– Kapitulu honetan araututako deklarazioak, dokumentazio osagarriarekin batera, dokumentuak kudeatzeko sistema elektronikoaren Jarduera Erregistroan inskribatuko dira kargu publikodunen betebehar eta eskubideen euskarri gisa.

1.– Las declaraciones reguladas en el presente Capítulo, junto con la documentación soporte, se inscribirán en el Registro de Actividades del sistema electrónico de gestión documental soporte de las obligaciones y derechos de los cargos públicos.

2.– Jardueren Erregistroa publikoa da.

2.– El Registro de Actividades tiene carácter público.

3.– Kargu publikodunei buruzko bateragarritasun-baimenek dekretu honetan araututako publizitate-sistemaren bidez izango dute sarbidea.

3.– Las autorizaciones de compatibilidad relativas a las personas cargos públicos serán accesibles a través del sistema de publicidad regulado en el presente Decreto.

II. ATALA
SECCIÓN II
JARDUERA BATERAGARRIAK
ACTIVIDADES COMPATIBLES

20. artikulua.– Jarduera publikoen bateragarritasuna.

Artículo 20.– Compatibilidad de actividades públicas.

1.– Ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 15. artikuluan araututako jarduera publikoetarako ez da beharrezkoa izango bateragarritasunaren banako ebazpena, betiere dekretu honen 10. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz argitaratzen badira.

1.– Las actividades públicas reguladas en el artículo 15 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, no requerirán de resolución individualizada de compatibilidad una vez publicadas de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del presente Decreto.

2.– Era berean, ez da banako ebazpenik beharko kargu publiko lanpostua gauzatzeko berez beharrezkoak diren hedapen-, jakinarazpen- eta komunikazio-jardueretan.

2.– Tampoco requerirán resolución individualizada de compatibilidad aquellas actividades de difusión, de información y de comunicación propias del ejercicio del puesto de cargo público.

3.– Kargu publikodunak bateragarritasun-baimena eskatu beharko du edozein jarduera publiko gauzatzeko, dekretu honetan ezarritako prozeduraren arabera.

3.– La persona cargo público deberá solicitar autorización de compatibilidad conforme al procedimiento establecido en el presente Decreto para el ejercicio de cualquier otra actividad pública.

21. artikulua.– Jarduera pribatuen bateragarritasuna.

Artículo 21.– Compatibilidad de actividades privadas.

1.– Kargu publikoa betetzeak jarduera pribatu hauek ditu bateragarri:

1.– El ejercicio del cargo público será compatible con las siguientes actividades privadas:

a) Norberaren edo familiaren ondarea administratze hutsa, ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 22 eta 23. artikuluetan jarritako mugak eta guzti.

a) La mera administración del patrimonio personal o familiar, con las limitaciones establecidas en los artículos 22 y 23 de la Ley 1/2014, de 26 de junio.

Inola ere ez gaude norberaren edo familiaren ondarea administratze hutsaren kasu baten aurrean, hain zuzen, ordainsariak dituzten karguak (adibidez, gerenteak edo kontseilari delegatuak) betetzen direnean, edo gizarte-segurantzaren erregimenean sartuta egoteak dakarren beste edozein kargu gauzatzean.

En ningún caso estaremos ante un supuesto de mera administración del patrimonio personal o familiar, cuando se desempeñen cargos retribuidos como gerente o consejero y consejera delegado, o el ejercicio de cualquier otro cargo que implique estar encuadrado en un régimen de seguridad social.

Kargu publikodunak bere ondarea merkataritza-sozietate baten bidez antolatuta badauka, sozietate horren gobernu-organoei buruzko notario-eskritura aurkeztu beharko du. Beste kasu batzuetan, kargu publikodunak ondare hori kudeatu dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Si la persona cargo público tiene su patrimonio organizado a través de una sociedad mercantil, deberá aportar escritura notarial referida a los órganos de gobierno de dicha sociedad. En otros supuestos, la persona cargo público deberá aportar la documentación que en cada caso acredite la administración de dicho patrimonio.

Langileen Erregistro Zerbitzuak, emandako dokumentazioa ikusita, eta txostena izapidetu baino lehen, langile eskatzaileei eskatu ahal izango dizkio egokitzat jotzen dituen argibideak. Ebazteko epea bertan behera geratuko da.

El Servicio de Registro de Personal, a la vista de la documentación aportada, y antes del trámite de informe, podrá requerir del personal solicitante las aclaraciones que estime oportunas, quedando suspendido el plazo para resolver.

b) Noizbehinka parte hartzea kongresu, jardunaldi, mintegi, ikastaro eta hitzaldietan, baita komunikabideetako mahai-inguru nahiz saioetan ere, baldin eta parte-hartze hori ez bada lan-harreman baten edo zerbitzuak emateko kontratu baten ondorio.

b) La participación ocasional en congresos, jornadas, seminarios, cursos y conferencias, así como en coloquios y programas en medios de comunicación social, siempre y cuando no sea consecuencia de una relación de trabajo o de un contrato de prestación de servicios.

Jarduera noizbehinkakoa izango da, baldin eta urte natural bakoitzeko, gehienez ere, 60 irakastordu ematen direnean edo komunikabideetako parte-hartze orduak 60 direnean.

La actividad tendrá carácter ocasional cuando no supere el límite de 60 horas lectivas o de intervención en medios de comunicación por cada año natural.

Lan-harremana edo ematen diren zerbitzuen artean loturarik ez dagoela egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu beharko da, baita zer jarduera emango den eta zenbat ordu emango diren ere.

Se deberá aportar documento que acredite la inexistencia de relación de trabajo o prestación de servicios, lugar de realización de la actividad y número de horas que se impartirán.

c) Sortutako nahiz produzitutako lan literario, artistiko, zientifiko edo teknikoak merkaturatzea eta argitaratzea, baldin eta lan-harreman bat edo zerbitzuak emateko kontratu bat ez bada horien sorburu.

c) La comercialización y publicación de producción y creación literaria, artística, científica o técnica, siempre que no traigan causa de una relación de trabajo o de un contrato de prestación de servicios.

Laneko edo zerbitzuak emateko harremanik ez dagoela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

Se deberá aportar declaración responsable, manifestando la inexistencia de relación de trabajo o prestación de servicios.

d) Irabazi asmorik gabeko fundazioetan, elkarteetan edo erakundeetan parte hartzea, edo gizartearen edo kulturaren onerako jardueretan edo gizarte-balioak sustatzen dituzten jardueren zuzendaritza- eta kudeaketa-organoetan parte hartzea, baina ordainsaririk gabe.

d) La participación en órganos de dirección y gestión que no conlleve retribución en fundaciones, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, así como el ejercicio de actividades que resulten de interés social o cultural y que promuevan valores sociales.

Aurreko paragrafoan deskribatutako erakundeetan bazkide soil gisa parte hartzeko ez da beharrezkoa izango bateragarritasun-baimena eskatzea.

La participación como mero socio en las entidades descritas en el párrafo anterior, no requerirá de solicitud de autorización de compatibilidad.

2.– Artikulu honetan jasotako jardueretan aritzeak ezin izango du eragotzi edo kaltetu kargu publikodunaren eginbeharrak eta obligazioak zuzen eta zorrotz betetzea, ez du arriskuan jarriko karguan inpartzialtasunez edo independentziaz jardutea eta ez du interes publikoan kalterik eragingo.

2.– En ningún caso, el desarrollo de las actividades privadas recogidas en el presente artículo impedirá o menoscabará el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones del cargo público, no comprometerá la imparcialidad o la independencia en el ejercicio del mismo, ni perjudicará el interés público.

22. artikulua.– Kargu hautetsi izendatzeko bateragarritasuna.

Artículo 22.– Compatibilidad con designación como cargo electivo.

1.– Ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 16. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, lege honen aplikazio-esparruan sartutako kargu publikoak bateragarriak izango dira hautetsi kargu gisa izendatzearekin.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, las personas cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley podrán simultanear su actividad como cargo público con su designación como cargo electivo.

2.– Ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, horren bidez egiaztatzeko kargu publikodunak ez duela dedikazio-portzentajerik, eta, hala badagokio, dietak edo kalte-ordainak besterik ez dituela jasotzen. Halaber, kargu hautetsia izateagatik zer erakundetara joan behar duen ere zehaztu beharko du, xede soziala eta guzti.

2.– Se deberá aportar certificado en el que conste que la persona cargo público no tiene ningún porcentaje de dedicación, y que, en su caso, únicamente percibe dietas o indemnizaciones; así como la relación de entidades a las que deba asistir por razón de su designación como cargo electivo, incluyendo su objeto social.

23. artikulua.– Bateragarritasunak unibertsitate-irakaskuntzan jardutearekin eta enplegatu publikoen prestakuntzarekin.

Artículo 23.– Compatibilidades con el ejercicio de docencia universitaria y formación de personal empleado público.

1.– Unibertsitate-irakaskuntzan eta enplegatu publikoen prestakuntzan jarduteko bateragarritasunari dagokionez, kargu publikodunek bateragarri izango dituzte beren eginkizunak unibertsitate-irakaskuntzan eskola ordainduak ematearekin eta enplegatu-publikoen prestakuntzarako jardueretan parte hartzearekin, baldin eta jarduera hori ez bada haien arduraldiaren kalterako izaten eta inoiz ere ez bada hirurogei eskola-orduko kopurua urtean gainditzen.

1.– En materia de compatibilidad con el ejercicio de la docencia universitaria y formación de personal empleado público, las personas cargos públicos podrán compatibilizar sus funciones con el ejercicio retribuido de la docencia en la enseñanza universitaria y formación de empleados públicos, siempre que no suponga detrimento de su dedicación y, en todo caso, con un límite no superior a las sesenta horas lectivas anuales.

2.– Erakundearen ziurtagiria aurkeztu beharko da, urteko irakaskuntza-orduak, eta ordutegia eta lekua adierazita. Online modalitateko ikastaro eta masterrei dagokienez, dedikazio-orduak edo ECTS kredituak jasoko ditu ziurtagirian.

2.– Se deberá aportar certificado de la entidad indicando horas lectivas anuales y horario y lugar de la docencia. Respecto a los cursos/masters online la entidad certificará las horas de dedicación o créditos ECTS.

III. ATALA
SECCIÓN III
BATERAGARRITASUNEN PROZEDURA ETA ORGANO ESKUDUNAK
PROCEDIMIENTO DE COMPATIBILIDAD Y ÓRGANOS COMPETENTES

24. artikulua.– Bateragarritasuna bideratzeko prozedura.

Artículo 24.– Procedimiento de compatibilidad.

1.– Prozedura elektronikoa gaituko da bateragarritasuna bideratzeko eskaerak izapidetzeko. Langileen Erregistro Zerbitzuari dagokio kudeaketa administratiboa.

1.– Se habilitará un procedimiento electrónico al efecto para la tramitación de las solicitudes de compatibilidad, correspondiendo la gestión administrativa al Servicio de Registro de Personal.

2.– Kargu publikodunak bateragarritasuna bideratzeko beste baimen-eskaera bat aurkeztu beharko du, baldin eta hasiera batean eskaeran aitortutako egoeraren bat (jardueraren xedea jakinarazteko jasotakoa) aldatzen bada.

2.– La persona cargo público deberá presentar nueva solicitud de autorización de compatibilidad si se modifican cualquiera de las circunstancias que fueron inicialmente declaradas en solicitud, incluida la comunicación de la finalización de la actividad.

3.– Eskaeraren legezko betekizunak aztertu ostean, funtzio publikoaren arloan eskumena duen saileko titularrak, bateragarritasunari buruzko txostena aurkeztuko du. Txosten hori nahitaezkoa eta loteslea izango da, kontrakoa denean; eta nahitaezkoa, berriz, aldekoa denean.

3.– Una vez valorados los requisitos legales de la solicitud, la persona titular del departamento que tenga atribuida la competencia en materia de función pública emitirá informe de compatibilidad, que tendrá carácter preceptivo y vinculante cuando sea desfavorable; y carácter preceptivo cuando sea favorable.

Txostena egiteko izapide hori ez da beharrezkoa izango organoak berak duenean eskaera jakinarazteko eta ebazteko eskumena.

Dicho trámite de informe no será preciso cuando sea el mismo órgano el competente para informar y resolver la respectiva solicitud.

Aldeko txostena igorri ostean, ebazpena kontrakoa izan daiteke ebazteko eskumena duen organoak uste badu eskatutako jarduerak eragotzi edo kaltetu egiten duela kargu publikodunen betebeharrak eta obligazioak zorrotz betetzea, edo berau gauzatzean inpartzialtasuna edo independentzia arriskuan jartzen dela, edo interes publikoa kaltetzen dela.

Una vez emitido informe favorable, la resolución podrá ser desfavorable cuando el órgano competente para resolver estime que la actividad solicitada impide o menoscaba el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones del cargo público, o compromete la imparcialidad o la independencia en el ejercicio del mismo, o perjudica el interés público.

4.– Langileen Erregistro Zerbitzuak izango du ebazpen hori jakinarazteko eskumena.

4.– El Servicio de Registro de Personal será el órgano competente para notificar dicha resolución.

25. artikulua.– Organo eskudunak.

Artículo 25.– Órganos competentes.

1.– Funtzio publikoaren arloaren ardura duen saileko titularrak du Bateragarritasun Baimenaren txostena igortzeko eskumena.

1.– La persona titular del departamento del que depende la materia de función pública es el órgano competente para emitir el Informe de Autorización de Compatibilidad.

2.– Bateragarritasuna baimentzeko eskaerak ebazteko organo eskudunak ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 19. artikuluan aurreikusitakoak izango dira.

2.– Los órganos competentes para resolver las solicitudes de autorización de compatibilidad serán los previstos en el artículo 19 de la Ley 1/2014, de 26 de junio.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ONDARE-ONDASUNEN ETA -ESKUBIDEEN DEKLARAZIOA
DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES

26. artikulua.– Ondare-ondasun eta -eskubideen deklarazioa.

Artículo 26.– Declaración de bienes y derechos patrimoniales.

Kargu publikodunak, zerbitzuaren harremana hasi edo amaitu eta hurrengo hilabetearen barruan, aitortu beharko ditu bere ondare-arloko ondasun, eskubide eta betebehar guztiak. Honako hauek jasoko ditu:

La persona cargo público, dentro del mes siguiente a la fecha de inicio, o de finalización de la relación de servicio, deberá declarar, todos sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, incluyendo el siguiente contenido:

a) Hiri- eta landa-ondasun higiezinak.

a) Bienes inmuebles urbanos y rústicos.

b) Ondasun higigarriak.

b) Bienes muebles.

c) Beste ondare higikor batzuk.

c) Otro patrimonio mobiliario.

d) Sozietate-partaidetzak.

d) Participaciones societarias.

e) Zorrak eta maileguak.

e) Deudas y préstamos.

f) Sozietateen izena eta xedea, edozein dela ere sozietatearen mota, haietan interesak badituzte honako hauek: kargu publikoduna nahiz ezkontidea, zeinahi ere den ezkontzaren ondasun-eraentza, edo izatezko bikotekidea, eta menpeko seme-alabak edo tutoretzapeko pertsonak.

f) La denominación y el objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses tanto el cargo público como su cónyuge, sea cual fuere el régimen económico matrimonial, o su pareja de hecho, y los hijos e hijas dependientes o las personas tuteladas.

g) Partaidetzako sozietateen izena eta xedea, baldin eta aurreko f) idatz-zatiaren arabera adierazpena egin beharra daukaten sozietateen partaidetzakoak badira.

g) La denominación y objeto social de las sociedades participadas por aquellas otras que sean objeto de declaración según la letra f) anterior.

27. artikulua.– Deklaraziotik baztertutako ondasunak.

Artículo 27.– Bienes excluidos de la declaración.

Ondare-ondasun eta -eskubideen deklaraziotik kanpo geratuko dira etxeko hornidurak, Ondarearen gaineko Zergaren berariazko araudian araututako baldintzei jarraikiz.

Quedan excluidos de la declaración de bienes y derechos patrimoniales los bienes que integran el ajuar doméstico en los términos regulados en la normativa específica del Impuesto sobre Patrimonio.

28. artikulua.– Ondare-ondasun eta -eskubideen erregistroa.

Artículo 28.– Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales.

Kapitulu honetan araututako deklarazioak, dokumentazio osagarriarekin batera, dokumentuak kudeatzeko informazio-sistema elektronikoaren ondare-ondasunen eta -eskubideen erregistroan inskribatuko dira –hain zuzen, kargu publikodunen obligazio eta eskubideen euskarri baita–.

Las declaraciones reguladas en el presente Capítulo, junto con la documentación soporte, se inscribirán en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales del sistema de información electrónico de gestión documental soporte de las obligaciones y derechos de los cargos públicos.

29. artikulua.– Ondare-ondasun eta -eskubideen erregistroaren edukirako sarbidea.

Artículo 29.– Acceso al contenido del Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales.

1.– Ondare-ondasun eta -eskubideen erregistroa isilpekoa izango da.

1.– El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales tiene carácter reservado.

2.– Legez ezarritako murriztapenak aintzat hartuta, ondare-ondasun eta -eskubideen deklarazioari buruzko informaziorako sarbidea horretarako prestatuko den prozedura elektronikoaren arabera ezarriko da. Jatorriagatik prozedura elektronikoaren eskakizunetara egokitu ezin diren eskaerak salbuetsi egingo dira.

2.– Con las restricciones establecidas legalmente, el acceso a la información de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales, se efectuará conforme al procedimiento electrónico habilitado al efecto, quedando exceptuadas aquellas solicitudes que por su origen no puedan adaptarse a los requerimientos del procedimiento electrónico.

3.– Azken kasu horretan, idatziz aurkeztuko da eskaera. Aztertu beharreko ondare-ondasunen eta -eskubideen deklarazioaren edukia adieraziko da han.

3.– En este último supuesto, se presentará solicitud por escrito, en el que se indicará el contenido de la declaración de bienes y derechos patrimoniales que resulte necesario examinar.

4.– Langileen Erregistro Zerbitzuak ziurtatuko du eskatutako edukia, eta berariaz adieraziko du eskatutako informazioa isilpekoa dela, informazioa erabili eta gordetze aldera.

4.– El Servicio de Registro de Personal certificará el contenido solicitado con expresa indicación del carácter reservado de la información solicitada a los efectos de uso y custodia de la información.

30. artikulua.– Errentaren eta ondarearen gaineko zergari buruzko zerga-informazioa.

Artículo 30.– Información tributaria relativa al impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio.

1.– Kargu publikodunek zerga-aitorpenen kopiak aurkeztuko dituzte, bai zerbitzuak ematen hastean, bai urtero, kargua utzi ondorengo bi urteetan barne.

1.– La persona cargo público presentará copias de las declaraciones tributarias tanto al inicio de la prestación de servicios como anualmente incluidos los dos años posteriores al cese.

Dokumentazio horren truke, informaziorako sarbidea emango da Administrazio honek erakunde eskudunekin sinatzen dituen hitzarmenen bidez. Horretarako, aurretiaz kargu publikodunaren baimena jasoko du.

Dicha documentación será sustituida por el acceso a la información mediante los convenios que suscriba esta Administración con las entidades competentes, una vez recabado el consentimiento de la persona cargo público.

2.– Langileen Erregistro Zerbitzuak zerga-arloko dokumentazioa eskatuko du, kargu publikodunaren baimena lortu arren, ezinezkoa denean informazio horretarako sarbidea izatea.

2.– El Servicio de Registro de Personal requerirá la documentación tributaria cuando resulte imposible el acceso a dicha información a pesar de haber obtenido el consentimiento de la persona cargo público.

31. artikulua.– Kargu publikodunen ondare-egoerari buruzko txostena zerbitzuak amaitzean.

Artículo 31.– Informe de situación patrimonial del cargo público a la finalización de la prestación de servicios.

1.– Langileen Erregistro Zerbitzuak, zerbitzuak amaitu direnean aurkeztutako ondare-arloko ondasun eta eskubideen deklarazioa aztertzean justifikatu gabeko aberastasun-seinaleak ikusten badira, 3 hilabeteko epean, kargu publikodunaren ondare-egoerari buruzko ofiziozko txostena egingo du.

1.– El Servicio de Registro de Personal, cuando del examen de la declaración de bienes y derechos patrimoniales presentada con motivo de la finalización de la prestación de servicios pudieran derivarse indicios de un enriquecimiento injustificado, elaborará de oficio, en el plazo de 3 meses, informe de situación patrimonial de la persona cargo público.

2.– Kargu publikodun horri txosten-proposamenaren berri emango zaio, 15 egun balioduneko epean egokitzat jotzen dituen alegazioak egiteko, eta, hala badagokio, eskatzen zaion informazio guztia aurkez dezan.

2.– De la propuesta de informe se dará traslado a la persona cargo público afectada, para que en el plazo de 15 días hábiles formule las alegaciones que resulten oportunas y, en su caso, aporte toda la información que le sea requerida.

3.– Langileen Erregistro Zerbitzua lankidetzan aritu ahal izango da beste erakunde edo administrazio batzuekin, kargu publikodunaren ondare-egoera justifikatu ahal izateko.

3.– El Servicio de Registro de Personal podrá recabar la colaboración de organismos o administraciones a los efectos de justificar la situación patrimonial de la persona cargo público.

4.– Langileen Erregistro Zerbitzuak amaierako txostena igorriko dio kargu publikodunari eta funtzio publikoaren arloan eskumena duen saileko titularrari. Azken horrek Gobernu Kontseilura igorriko du txostena.

4.– El Servicio de Registro de Personal remitirá el informe final a la persona cargo público y a la persona titular del departamento que tenga atribuida la competencia en materia de función pública, quién lo elevará al Consejo de Gobierno.

5.– Edukian ikusten bada administrazio- edo zigor-arloko erantzukizunen bat dagoela, organo eskudun guztiei jakinaraziko zaie, hala badagokie, dagozkien prozedurak abiaraz ditzaten.

5.– Si de su contenido pudiera derivarse la existencia de responsabilidades administrativas o penales se dará traslado a los órganos competentes para que, en su caso, inicien los procedimientos que resulten oportunos.

32. artikulua.– Deklarazioa ez aurkezteagatik sortutako diziplina-erantzukizunak.

Artículo 32.– Responsabilidades disciplinarias por incumplimiento de la presentación de la declaración.

1.– Ez du arau-hausterik ekarriko dekretu honetan deskribatutako jardueren eta ondare-ondasun eta -eskubideen deklarazio-ereduak ezarritako epeetan aurkeztu ez izanak, Langileen Erregistro Zerbitzuak horretarako eginiko eskakizunean ezarritako epean aurkezten direnean.

1.– No constituirá infracción la falta de presentación de los modelos de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales descritos en el presente Decreto en los plazos establecidos, cuando se presenten en el plazo otorgado en el requerimiento efectuado al efecto por el Servicio Registro de Personal.

Eskakizunean adierazitako epea igaro ondoren, kargu publikodunak jardueren eta ondare-ondasun eta -eskubideen deklarazioak aurkezteko betebeharra betetzen ez badu, arau-hauste larria egingo du.

Una vez transcurrido el plazo del requerimiento, la persona cargo público que no haya cumplido con la obligación de presentar las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales, incurrirá en infracción grave.

2.– Kargu publikodunek arau-hauste arina egingo dute, aurkezten dituzten jardueren eta ondare-ondasun eta -eskubideen deklarazioetan nahita egin ez diren hutsegiteak egiten badituzte eta eskakizunean zehazten den epean zuzentzen badituzte.

2.– La persona cargo público incurrirá en infracción leve cuando presentadas las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales se ha incurrido en omisiones no deliberadas y las subsane en el plazo establecido en el requerimiento.

3.– Kargu publikodunak arau-hauste larria egingo du, aurkeztutako jardueren eta ondare-ondasun eta -eskubideen deklarazioetan hutsegiteak egin baditu eta eskakizunean zehazten den epean konpontzen ez baditu.

3.– La persona cargo público incurrirá en infracción grave cuando presentadas las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales se ha incurrido en omisiones y no las subsane en el plazo establecido en el requerimiento.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
KARGU PUBLIKODUNARI EZARRITAKO ONDARE-ARLOKO MUGAK
LIMITACIONES PATRIMONIALES IMPUESTAS AL CARGO PÚBLICO

33. artikulua.– Ondare-mugak sozietate-partaidetzetan.

Artículo 33.– Limitaciones patrimoniales en las participaciones societarias.

1.– Langileen Erregistro Zerbitzuak, zerbitzua hastean aurkeztutako ondare-ondasun eta -eskubideen deklarazioa aztertu ondoren, kargu publikodunari eskatu ahal izango dio kasuan kasu beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio egokia aurkezteko, ekainaren 1/2014 Legearen 22.1 artikuluan jasotako ondare-arloko mugak behar bezala kontrolatzeko.

1.– El Servicio de Registro de Personal, examinada la declaración de bienes y derechos patrimoniales presentada al inicio de la prestación de servicio, podrá requerir a la persona cargo público para que aporte la documentación adecuada y pertinente que estime necesaria, en cada caso, a los efectos del adecuado control de las limitaciones patrimoniales del artículo 22.1 de la Ley 1/2014, de 26 de junio.

2.– Dokumentaziorik aurkezten ez bada, edo muga horietan arau-hausteen seinaleak ikusten badira, 3 hilabeteko epean, kargu publikodun gisa zerbitzua ematen hasten denetik aurrera, edo oinordetzan hartutako partaidetzak nahiz bestelako doako tituluak eskuratzen denetik aurrera, arau-hauste hori ez egiteko beharrezkoak diren izapideak egiteko eskatuko zaio.

2.– Si no se presentara la documentación o de la que conste se dedujeran indicios del incumplimiento de dichas limitaciones, se le requerirá para que antes del transcurso del plazo de 3 meses desde el inicio de la prestación de servicios como cargo público o desde que se adquirieron las participaciones por sucesión hereditaria u otro título gratuito, realice los trámites necesarios para no incurrir en dicho incumplimiento.

3.– Eskaera horretan, kargu publikodunari jakinaraziko zaio sozietate-partaidetzei buruzko ondare arloko betebeharrak ez betetzeak arau-hauste oso larria dakarrela.

3.– En el requerimiento se informará a la persona cargo público de que el incumplimiento de las obligaciones patrimoniales relativas a participaciones societarias constituye infracción muy grave.

4.– Langileen Erregistro Zerbitzuak honako hauek jasota utziko ditu espediente pertsonalean: kargu publikodunak eginiko alegazioen izapideak, alegazio horien harira egindako transmisioak eta diziplina-arloko eskakizunak, ondare-arloko mugak hautsi diren kasuetan.

4.– El Servicio de Registro de Personal dejará constancia en el expediente personal de la persona cargo público de los trámites de alegaciones, de las transmisiones efectuadas con motivo de dichas alegaciones, así como de la exigencia de responsabilidad disciplinaria en caso de incumplimiento de las limitaciones patrimoniales.

5.– Kargu publikoduna mendean duen saileko titularrari aurreko izapideen berri emango zaio.

5.– De los trámites anteriores se dará traslado a la persona titular del Departamento del que dependa el personal cargo público.

6.– Ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 22.2 artikuluan jasotako ondare-arloko mugei dagokienez, kargu publikodunak dokumentazioa aurkeztu beharko du enpresan duen partaidetzak enpresaren jarduera nabarmen baldintzatzen duen posiziorik ez dakarrela egiaztatzeko.

6.– En relación a la limitación patrimonial recogida en el artículo 22.2 de la Ley 1/2014 de 26 de junio, la persona cargo público deberá aportar la documentación que acredite que su participación en la empresa no supone una posición que les permita condicionar de forma relevante la actuación de la misma.

34. artikulua.– Baloreak eta finantza-aktiboak kontrolatzeko eta kudeatzeko betebeharrak.

Artículo 34.– Obligaciones de control y gestión de valores y de activos financieros.

1.– Ogasunaren eskumena duen sailak, bere kargu publikodunen jarduera publikoen zerrendan sartu beharko du merkatu antolatuan negozia daitezkeen finantza-balioak edo aktiboak igortzen dituzten merkataritza-sozietateak arautu, ikuskatu edo kontrolatzeko eskumenak esleituta dituzten lanpostuen zerrenda.

1.– El departamento que tenga atribuida la competencia de hacienda deberá incluir en la relación de actividades públicas de sus cargos públicos, la relación de puestos que tienen atribuidas competencias reguladoras, de supervisión o de control sobre sociedades mercantiles que emitan valores o activos financieros negociables en un mercado organizado.

2.– Lanpostu horiek zehaztu ondoren, lanpostuak betetzen dituzten kargu publikodunek ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 23. artikuluan ezarritako mugei buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

2.– Una vez determinados dichos puestos, la persona cargo público que lo ocupe deberá presentar documentación relativa a las limitaciones establecidas en el artículo 23 de la Ley 1/2014, de 26 de junio.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
KARGU PUBLIKODUNEK ZERBITZUA AMAITU ONDORENGO BI URTEETAN DITUZTEN BETEBEHARRAK
OBLIGACIONES DE LOS CARGOS PÚBLICOS DURANTE LOS DOS AÑOS POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO

35. artikulua.– Kargu publikodun gisa zerbitzua amaitu ondorengo debekuak.

Artículo 35.– Prohibiciones posteriores a la finalización del servicio como cargo público.

1.– Kargu publikodunak, kargua utzi eta ondorengo bi urteetan, ezingo du lan- edo merkataritza-harremanik hasi beste enpresa, sozietate edo erakunde pribatu batzuekin, betiere horiek harreman zuzena izan badute kargu publikoaren berezko eginkizunak gauzatzeko.

1.– El personal cargo público, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrá iniciar relación laboral o mercantil con empresas, sociedades o cualquier otra entidad de naturaleza privada con las que hubiera tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo público.

Kargu publikodunak lan- edo merkataritza-arloko edozein jarduera pribaturen berri emango du jarduera hasi baino lehen.

La persona cargo público deberá comunicar, antes de su inicio, cualquier actividad privada laboral o mercantil.

2.–Halaber, aurreko puntuan aipatutako kargu publikodunek, eta denbora-bitarte berean, ezin izango dute egin, ez beren kasa, ezta zuzenean edo zeharka haien % 10eko partaidetza baino handiagoa duten sozietate edo enpresen bitartez ere, laguntza teknikoko kontraturik, zerbitzukorik edo antzekorik Administrazioarekin eta sektore publikoko organismo, entitate edo enpresekin, baldin eta horietan kargu publikodun gisa zerbitzurik eman badute, zuzenean edo enpresa kontratatzaile edo azpikontratatzaileen bidez.

2.– Asimismo, la persona cargo público a que se refiere el punto anterior, y durante el mismo período de tiempo, no podrá celebrar, por sí mismo o a través de sociedades o empresas participadas por ellos directa o indirectamente en más de un 10%, contratos de asistencia técnica, servicios o similares con la Administración y los organismos, las entidades o las empresas del sector público en los que han prestado servicios como cargos públicos, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas.

Langileen Erregistro Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialari jakinaraziko dio kargu publikodun gisa zerbitzuak amaitu dituela.

El Servicio de Registro de Personal informará al Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la finalización de servicios de la persona como cargo público.

36. artikulua.– Kargu publikodun gisa zerbitzua amaitu ondorengo bi urteetan jarduera pribatuak bateragarri egiteko prozedura.

Artículo 36.– Procedimiento de compatibilidad de actividades privadas durante los dos años posteriores a la finalización del servicio como cargo público.

Bateragarritasun-eskaera horretarako prestatutako prozedura elektronikoaren bidez izapidetuko da, izapide hauekin bat etorriz:

La solicitud de compatibilidad se tramitará mediante el procedimiento electrónico habilitado al efecto, conforme a los siguientes trámites:

a) Prozeduraren hasiera.

a) Iniciación del procedimiento.

1.– Bateragarritasun-eskaera jarduera pribatua baino lehen eta lan-eskaintza hori jaso edo zerbitzuak eman ondorengo bi egun balioduneko epean aurkeztu beharko da.

1.– La solicitud de compatibilidad deberá presentarse con carácter previo a iniciar la actividad privada y en el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de dicha oferta de trabajo o de prestación de servicios.

2.– Eskaerarekin batera, lan-eskaintzaren kopia erantsi beharko da. Eskaintza horretan, honako hauek jaso beharko dira: eskaintza egin duen erakundea, kontratu mota (lan- edo merkataritza-kontratua), iraupena, kategoria profesionala, eginkizunak eta jaso beharreko ordainsari finkoak.

2.– La solicitud deberá ir acompañada de copia de la oferta de trabajo, en la que deberá constar entidad ofertante, tipo de contrato (laboral o mercantil), duración, categoría profesional, funciones a realizar, y retribuciones fijas a percibir.

b) Izapideak.

b) Tramitación.

1.– Langileen Erregistro Zerbitzuak azken zerbitzuak eman dituen sektore publikoko erakundeari eskatuko dio 10 egun balioduneko epean txostena igortzeko.

1.– El Servicio de Registro de Personal requerirá a la entidad del sector público en la que hubiera prestado los últimos servicios para que emita informe en el plazo de 10 días hábiles.

2.– Langileen Erregistro Zerbitzuak ikusten badu ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 18. artikuluan aurreikusitako debekuren bat hautsi dela, eskatzaileari eta eskaintza egiten duen erakunde pribatuari jakinaraziko die, 10 egun balioduneko epean egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ditzaten.

2.– El Servicio de Registro de Personal, si estimara que la oferta incurre en la prohibición prevista en el artículo 18 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, dará traslado a la persona solicitante y a la entidad privada ofertante para que en el plazo de 10 días hábiles presenten las alegaciones que estimen procedentes.

3.– Interesdunen alegazioak jaso ondoren, edo horretarako emandako epea igaro ondoren, Langileen Erregistroak ebazpen-proposamena igorriko dio funtzio publikoaren arloan dagokion saileko titularrari.

3.– Recibidas las alegaciones de las personas interesadas o transcurrido el plazo otorgado, el Registro de Personal elaborará una propuesta de resolución a la persona titular del departamento del que dependa la materia de función pública.

c) Ebazpena.

c) Resolución

1.– Ebazpena ematea funtzio publikoaren eskumena duen saileko titularraren eskumena izango da.

1.– La Resolución será competencia de la persona titular del departamento que tenga atribuida la competencia de función pública.

2.– Ebazpena eskatzailearen eta enpresaren aldekoa bada, ebazpena emateko aintzat hartu ziren inguruabarretan izandako edozein aldaketaren berri emango dute; besteak beste, enpresen bat-egiteak edo xurgatzeak, enpresen subrogazioak, edo baimendutako bateragarritasunari kalte egin diezaiokeen beste edozein.

2.– Si la Resolución fuera favorable a la persona solicitante y la empresa, deberán comunicar cualquier variación de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en la Resolución, y entre ellas, la fusión o absorción de empresas, subrogación de empresas, o cualquier otra que pueda afectar a la compatibilidad concedida.

Bateragarritasuna onartzeko ebazpena ezezkoa baldin bada, eskatzaileari eta erakunde eskaintzaileari ohartaraziko zaie ebazpena bete ezean, diziplina-arloan erantzukizuna izango dutela.

Si la Resolución fuera denegatoria de la compatibilidad, se advertirá tanto a la persona solicitante como a la entidad ofertante de la responsabilidad disciplinaria en la que incurrirán en caso de incumplimiento.

3.– Ebazpena emateko gehienezko epea hilabetekoa izango da, bateragarritasuna eskatu zen egunetik aurrera zenbatzen hasita. Epe hori igaro ondoren, interesduna eskatutako jarduera gauzatzen hasiko da.

3.– El plazo máximo para resolver no podrá exceder de un mes desde la fecha en la que fue solicitada la compatibilidad. Trascurrido dicho plazo, la persona interesada podrá iniciar el desempeño de la actividad solicitada.

4.– Langileen Erregistro Zerbitzuak bateragarritasunari buruzko ebazpenen berri emango dio dagokion sektore publikoko erakundeari.

4.– El Servicio de Registro de Personal comunicará las resoluciones de compatibilidad a la entidad del sector público correspondiente.

37. artikulua.– Jarduera pribatuen bateragarritasunari buruzko prozedura laburtua, kargu publikodun gisa zerbitzua amaitu ondorengo bi urteetan.

Artículo 37.– Procedimiento abreviado de compatibilidad de actividades privadas durante los dos años posteriores a la finalización del servicio como cargo público.

1.– Kargu publikodunak kargu publiko gisa zerbitzuak ematen hasten denetik aitortu beharko du kargu publikoa betetzearen ondorioz nahitaezko eszedentzia egoeran dagoela, Langileen Estatutuaren 46.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Hala, lan-kategoria eta eginkizunak adieraziko dira.

1.– La persona cargo público deberá declarar al inicio de su prestación de servicios como cargo público su situación de excedencia forzosa por desempeño de cargo público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores, indicando categoría laboral y funciones.

2.– Langile horiek kargu publikoa betetzen duten bitartean, uko egin beharko diote lanpostua gordetzeko eskubidea ezarrita duten enpresa edo erakunde pribatuari eragiten dioten erabakien harremanak ezagutzeari eta horietan esku hartzeari, dekretu honetan ezarritako prozedurarekin bat etorriz.

2.– Este personal, mientras desempeña el puesto de cargo público deberá abstenerse de conocer e intervenir en relación a decisiones que afecten a la empresa o entidad privada con la que tiene un derecho de reserva de puesto de trabajo, conforme al procedimiento establecido en este Decreto.

3.– Kargu publikodun gisa zerbitzuak ematen amaitu ostean, Langileen Erregistro Zerbitzura igorri beharko dute nahitaezko eszedentzia eman zion enpresa edo erakunde pribatuan berriz sartzeko eskaeraren kopia. Horrekin batera, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da parte ez hartzeko eta inhibitzeko betebeharrak betetzeari dagokionez.

3.– Una vez finalizada la prestación de servicios como cargo público, deberá remitir al Servicio de Registro de Personal copia de su solicitud de reingreso en la empresa o entidad privada que le había reconocido la situación de excedencia forzosa, a la que se adjuntará declaración responsable en relación al cumplimiento de las obligaciones de abstención e inhibición.

38. artikulua.– Konpentsazio ekonomikoa, lan-uztearen ondoren jarduera pribatuaren bateraezintasunagatik.

Artículo 38.– Compensación económica por incompatibilidad de actividad privada tras el cese.

1.– Aurreko artikuluetan araututako bateragarritasuna ukatuta duten kargu publikodunek konpentsazio ekonomikoa jaso ahal izango dute.

1.– La persona cargo público a la que se haya denegado la compatibilidad regulada en los artículos anteriores, podrá ser compensada económicamente.

2.– Horretarako, prozedura elektronikoa gaituko da, eta Langileen Erregistro Zerbitzuari dagokio horren kudeaketa administratiboa.

2.– Se habilitará un procedimiento electrónico al efecto, correspondiendo la gestión administrativa al Servicio de Registro de Personal.

3.– Konpentsazio ekonomiko hori aldi baterako prestazio ekonomikorako goi-kargudunen ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1998 Legean aurreikusita dagoen gehienezko kopuru gordina izango da.

3.– Dicha compensación consistirá en la cantidad bruta prevista para la prestación económica temporal en la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos.

4.– Konpentsazio ekonomikoaren iraupena, gutxienez, lan-kontratuan adierazitakoa izango da, eta, gehienez ere, bi urtekoa, zerbitzuak amaitzen direnetik aurrera, eskaera noiz egin den aintzat hartu gabe.

4.– La duración de la compensación económica será como mínimo el tiempo indicado en la oferta de contrato y como máximo dos años desde la finalización de la prestación de servicios, con independencia de la fecha de solicitud.

5.– Aitortzeko eta ordaintzeko ebazpena funtzio publikoaren arloan eskumena duen saileko titularrarena izango da, ogasunaren arloan eskumena duen sailak zerga-arloko kontu-hartzailetza egin aurretik. Konpentsazio ekonomikoa kargu publikodun gisa zerbitzuak eman dituen organoko azken aurrekontuaren kargura ordainduko da. Horrenbestez, konpentsazio ekonomiko hori aitortzeko prozeduran partetzat joko da.

5.– La resolución de reconocimiento y su abono será competencia de la persona titular del departamento que tenga atribuida la competencia en materia de función pública, previa intervención fiscal por el departamento que tenga atribuida la competencia en materia de hacienda. El abono de la compensación económica se efectuará a cargo del presupuesto del último órgano en el que prestó servicios como cargo público, por lo que tendrá la condición de parte en el procedimiento para el reconocimiento de dicha compensación económica.

6.– Ebazteko epea, gehienez ere, hilabetekoa izango da dagokion eskabidea aurkezten den egunetik zenbatzen hasita.

6.– El plazo máximo para resolver no podrá exceder de un mes desde la fecha de la solicitud.

7.– Titulu honetan deskribatutako bateragarritasun-prozeduran administrazioaren isiltasuna ezezkotzat joko da.

7.– El sentido del silencio administrativo en el procedimiento de compatibilidad descrito en el presente Capítulo será negativo.

8.– Lan-uztearen ondoren jarduera pribatuaren bateraezintasunagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzea bateraezina izango da goi-kargudunen ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1998 Legean aurreikusitako aldi baterako prestazio ekonomikoa jasotzearekin.

8.– La compensación económica por incompatibilidad de actividad privada tras el cese será incompatible con la percepción de la prestación económica temporal prevista en la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones del Altos Cargos.

9.– Dekretu honetan berariaz aurreikusitako guztian, goi-kargudunen ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1998 Legean araututako aldi baterako prestazio ekonomikoaren araudia beteko da, betiere izaera juridikoarekin bat etorriz, baita dekretuan ezarritako bateraezintasunen araubidearekin bat etorriz ere.

9.– En todo lo no previsto expresamente en este Decreto, habrá que estar a la regulación de la prestación económica temporal regulada en la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones del Altos Cargos, siempre que resulte acorde a su naturaleza jurídica; así como al régimen de incompatibilidades establecido en el presente Decreto.

39. artikulua.– Publizitatea.

Artículo 39.–. Publicidad.

1.– Kapitulu honetan araututako deklarazioak, agiri osagarriekin batera, dokumentuak kudeatzeko sistema elektronikoaren Jarduera Erregistroan (kargu publikodunen betebehar eta eskubideen euskarria) erregistratuko dira.

1.– Las declaraciones reguladas en el presente Capítulo, junto con la documentación soporte, se registrarán en el Registro de Actividades del sistema electrónico de gestión documental soporte de las obligaciones y derechos de las personas cargos públicos.

2.– Kargu publikodun gisa zerbitzua amaitu ondorengo bi urteetan jarduera pribatuetan aritzeko bateragarritasunari buruzko ebazpenak publikoak izango dira, eta dekretu honetan araututakoaren arabera eskuratu ahal izango dira.

2.– Las resoluciones de compatibilidad de actividades privadas durante los dos años posteriores a la finalización del servicio como cargo público serán públicas, teniendo lugar el acceso por el medio regulado en el presente Decreto.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARI-MUGAK
LIMITACIONES RETRIBUTIVAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

40. artikulua.– Zuzendaritzako langileentzako ordainsarien muga.

Artículo 40.– Límite de retribuciones del personal directivo.

1.– Dagozkion administrazio-kontseiluek ezarriko dituzte euskal sektore publikoko zuzendaritzako langileen ordainsari-finkoak eta aldizkakoak, eta ekitaldi bakoitzeko Aurrekontuen Legeko behar den partidan banakatuta azalduko dira. Dena dela, ordainsari horiek ez dira ezein kasutan kontseilari kargurako ezarritakoak baino handiagoak izango.

1.– Las retribuciones fijas y periódicas del personal directivo del sector público vasco se establecerán por los respectivos Consejos de Administración, y figurarán desglosadas en la partida correspondiente de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, sin que en ningún caso puedan exceder de las establecidas para el cargo de Consejero.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeetako zuzendariek pizgarritan jaso dezaketen gehieneko zenbatekoa erakunde bakoitzaren urteko memorian adierazitakoa izango da.

2.– En todo caso, el importe máximo de los incentivos que pueda percibir, en su caso, el personal directivo de las entidades que integran el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, será el señalado en la memoria anual de cada entidad.

41. artikulua.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako, sozietate publikoetako, partzuergoetako, fundazioetako eta partaidetzako erakundeetako zuzendarien pizgarri ekonomikoak aitortzeko prozedura.

Artículo 41.– Procedimiento para reconocer incentivos económicos al personal directivo de Entes Públicos de Derecho Privado, Sociedades Públicas, Consorcios, Fundaciones y Entidades participadas.

1.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, sozietate publikoen, partzuergoen, fundazioen eta partaidetzako erakundeen administrazio kontseiluek edo antzeko organoek bermatu gabeko zenbatekodun pizgarriak ezarri ahal izango dituzte beren zuzendarientzat kudeaketa-helburuak betetzeagatik.

1.– Los respectivos Consejos de Administración u órganos similares de los Entes Públicos de Derecho Privado, Sociedades Públicas, Consorcios, Fundaciones y Entidades participadas podrán establecer incentivos de cuantía no garantizada para su personal directivo por el cumplimiento de objetivos de gestión.

2.– Ezartzen diren pizgarri horiek ekitaldi bakoitzeko aurrekontuen legeek ezartzen dituzten irizpideak bete beharko dituzte.

2.– Los incentivos que se establezcan habrán de respetar los criterios que, en su caso, establezcan las leyes de presupuestos de cada ejercicio.

3.– Administrazio Kontseiluaren edo antzeko organoaren pizgarriak ezartzeko akordioan, pizgarriak banaka esleitzeko irizpideak definitu beharko dira. Irizpide horietan kontuan hartuko dira dagokion memorian jasotako helburu kualitatiboak eta urteko aurrekontuak bete diren eta urteko kudeaketa plana eraginkortasunez bete den. Era berean, honako hauek eskatuko dira:

3.– El Acuerdo del Consejo de Administración u órgano similar para la implantación de los incentivos requerirá la definición de los criterios de asignación individualizada de los incentivos, determinados por el cumplimiento de los presupuestos anuales y de los objetivos cualitativos contenidos en la correspondiente memoria y por eficacia en el cumplimiento del plan de gestión anual, exigiéndose asimismo:

a) Kudeaketa-planean ezartzea indarrean egon bitartean lortu beharreko helburuak, eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren, sozietate publikoaren, partzuergoaren, fundazioaren edo partaidetzako erakundeen jarduketa-lerro guztietan edo batzuetan ezarriko dira.

a) La fijación en su plan de gestión de los objetivos a alcanzar durante el periodo al que extienda su vigencia en todas o en alguna de las líneas de actuación del Ente Público de Derecho Privado, Sociedad Pública, Consorcio, Fundación o Entidades participadas.

b) Lortutako emaitzak ebaluatzeko beharrezkoak diren adierazleak zehaztea.

b) La determinación de los indicadores necesarios para la evaluación de los resultados obtenidos.

c) Ikuskaritza- eta kontrol-tresnak aurreikustea, bai atxikita dauden sailei dagokienez, bai ogasunaren eskumena esleituta duen sailaren aldetik. Helburua da kudeaketaren martxari buruz uneoro informazioa izatea.

c) La previsión de instrumentos de supervisión y control, tanto por parte del departamento al que estén adscritos, como por parte del departamento que tenga atribuida la competencia de hacienda, que garanticen una información permanente sobre la marcha de la gestión.

4.– Pizgarriak ezartzeko, kudeaketa-planarekin bat etorriz, zuzenbide pribatuko erakunde publikoari, sozietate publikoari, partzuergoari edo partaidetzako fundazioari edo erakundeari dagokion saileko titularraren aginduaren bidezko onespena beharko da. Agindu hori Langileen Erregistro Zerbitzura igorri beharko da inskribatzeko.

4.– La implantación de los incentivos, de acuerdo con el plan de gestión, será sometida a la aprobación mediante Orden de la persona titular del departamento al que esté adscrito el Ente Público de Derecho Privado, Sociedad Pública, Consorcio o Fundación o Entidad participada. Dicha Orden debe ser remitida al Servicio de Registro de Personal para su inscripción.

42. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren partaidetza duten erakundeen ordainsari-araubidea.

Artículo 42.– Régimen retributivo de las Entidades participadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Merkataritza Sozietateek duten borondatearen autonomia-printzipioa alde batera utzi gabe –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak % 50eko edo gutxiagoko partaidetza duenean horien kapital sozialean–, Jaurlaritzak sektore publikoaren erakunde instrumentaletarako ezarritakoaren antzeko ordainsari-araubidea bultzatuko du.

1.– Sin perjuicio del principio de autonomía de la voluntad de las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social participe en un porcentaje igual o inferior al 50% la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Gobierno promoverá el establecimiento en las mismas de un régimen retributivo análogo al establecido para los entes instrumentales de su sector público.

2.– Edonola ere, administrazioko interesen ordezkariek dekretu honetan ezarritako preskripzioen aurka doazen erabakien kontra egingo du.

2.– En todo caso, quienes representen los intereses de la Administración votarán en contra de los acuerdos que contradigan las prescripciones establecidas en el presente Decreto.

3.– Onetsi nahi diren akordioak, zuzendaritza-langileen goi-zuzendaritzako lan-kontratuak azkentzearen ondorioz ez datozenean bat dekretu honetan ordainsarien eta kalte-ordainen arloan aurreikusitakoarekin, Langileen Erregistro Zerbitzuari jakinaraziko diote, kargua uzteko agindua eta eguna jakinarazi ondoren.

3.– Cuando los acuerdos que se pretendan aprobar sean contrarios a lo previsto en este Decreto en materia de retribuciones y de indemnizaciones como consecuencia de la extinción de los contratos laborales de alta dirección del personal directivo, informarán al Servicio de Registro de Personal una vez comunicado el orden del día y la fecha de la sesión.

4.– Langileen Erregistro Zerbitzuak ordezkaria izendatu duen saileko titularrari jakinaraziko dio, dagozkion ondorioetarako.

4.– El Servicio de Registro de Personal lo comunicará a la persona titular del departamento que haya designado a la persona representante a los efectos oportunos.

5.– Dekretu honetako xede diren kargu publikodunek partaidetzadun sozietateetako administrazio-kontseiluetara edo antzeko organoetara bertaratzeagatiko dietak edo kalte-ordainak jasotzeko eskubideari dagokionez, Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 15. artikuluan araututakoa bete beharko da.

5.– En cuanto a la percepción de dietas o indemnizaciones por asistencia a los consejos de administración u órganos similares de las sociedades participadas, por los cargos públicos objeto del presente Decreto se atenderá a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
KARGUA UZTEAGATIKO KALTE-ORDAINEN ETA ALDI BATERAKO PRESTAZIO EKONOMIKOEN ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS TEMPORALES POR CESE

43. artikulua.– Kalte-ordaina eta aldi baterako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubideari uko egitea.

Artículo 43.– Renuncia al derecho a percibir la indemnización y la prestación económica temporal.

1.– Langabeziaren kontingentziagatik kotizatzeko Gizarte Segurantzako araudian xedatuta dagoenaren arabera, ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 2.1.a) eta b) artikuluan adierazitako kargu publikodunek kargua uzteagatik jaso ditzaketen kalte-ordainei edo aldi baterako prestazio ekonomikoei uko egiteko eskubidea izango dute. Horretarako, izendapena egin eta 15 egun naturaleko epea izango dute.

1.– De conformidad con lo dispuesto en la normativa de Seguridad Social en relación a la cotización por la contingencia de desempleo, la persona cargo público a lo que se refiere el artículo 2.1.a) y b) de la Ley 1/2014, de 26 de junio, podrá renunciar, dentro de los 15 días naturales siguientes a su nombramiento, a las indemnizaciones o prestaciones económicas temporales por cese que le pudieran corresponder.

2.– Uko egin ahal izateko, langile horiek egiazki langabeziaren kontingentziaren aplikazio-esparruan sartuta egongo dira.

2.– Dicha renuncia estará condicionada a la efectiva inclusión de dicho personal en campo de aplicación de la contingencia por desempleo.

3.– Uko egitea horretarako prestatutako prozedura elektronikoaren bidez egingo da.

3.– La renuncia ha de formularse a través del procedimiento electrónico habilitado al efecto.

44. artikulua.– Kargua uzteagatik kalte-ordaina eta aldi baterako prestazio ekonomia izapidetzeko prozedura.

Artículo 44.– Procedimiento para tramitar la indemnización por cese y la prestación económica temporal.

1.– Bi prestazioen eskaera berariaz prestatutako prozedura elektronikoaren bidez aurkeztuko da.

1.– La solicitud de ambas prestaciones deberá presentarse mediante el procedimiento electrónico habilitado al efecto.

2.– Langileen Erregistro Zerbitzuak kasuan kasuko administrazioekin sinatutako interoperabilitate-hitzarmenen bidez, ikuskatu egingo du aldi baterako prestazioa jasotzen den epean bere horretan mantentzen direla eskubidea aitortzea eragin zuten baldintzak.

2.– El Servicio de Registro de Personal, mediante los convenios de interoperabilidad suscritos con las administraciones correspondientes, supervisará que durante el período en el que se perciba la prestación económica temporal se mantienen las condiciones que motivaron su reconocimiento.

Hala badagokio, eskaera egiten duten langileei beharrezkotzat jotzen den dokumentuen bidez egiaztatzeko eskatuko zaie. Halaber, halakorik aurkeztu gabe 15 egun igaro ondoren, espedientean atzera egingo dela ere ohartaraziko da, ezinbesteko kasuetan izan ezik.

En su caso, requerirá al personal solicitante la justificación documental que considere precisa, con advertencia del desistimiento del expediente una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se haya aportado, salvo fuerza mayor.

Kalte-ordainerako eskubidearen titularra hilez gero, eskatzaileak eskubide hori egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du.

En caso de fallecimiento de la persona titular del derecho a la indemnización, la persona solicitante deberá aportar la documentación que acredite su derecho.

3.– Kalte-ordaina eta aldi baterako prestazio ekonomikoa kalkulatzeko, kontuan hartuko da urteko ordainsari finko osoa, pizgarriak edo osagarri aldakorrak (baldin baleude) aintzat hartu gabe; zehazki, eskubidea eraginkor egiten den unean Kargu Publikoen Katalogoaren lanpostuei dagokiena hartuko da kontuan. Ordainsari ezberdinak dituzten lanpostuak bete badira, ordainsari handiena hartuko da Katalogotik.

3.– Para el cálculo de la indemnización y de la prestación económica temporal se tendrá en cuenta la retribución fija integra anual, excluidos los incentivos o complementos variables si los hubiere, que corresponda al puesto del Catálogo de cargos públicos en el momento en que se haga efectivo el derecho. Si se han ocupado puestos con distintas retribuciones se tomará la de aquel puesto del Catálogo que resulte mayor.

4.– Titulu honetan araututako kalte-ordaina eta prestazio ekonomikoa funtzio publikoaren arloan eskumena duen administrazio-organoko titularrak aitortuko du. Aurretiaz, zerga-arloko esku-hartzea egingo du ogasun horretan eskumena duen sailak. Hala, azken zerbitzuari dagokion erakundeko aurrekontuaren kontura egingo da ordainketa.

4.– El reconocimiento de la indemnización y la prestación económica temporal reguladas en este Capítulo, corresponderá a la persona titular del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia en materia de función pública, previa intervención fiscal por el departamento que tenga atribuida la competencia en materia de hacienda, efectuándose el abono a costa del presupuesto de la entidad en la que hubiera prestado el último servicio.

5.– Hilabeteko epea egongo da eskaerak ebazteko, eta isiltasuna ezezkotzat joko da.

5.– El plazo para resolver las solicitudes será de un mes, siendo negativo el sentido del silencio.

6.– Eskaera ebatzi ondoren, kalte-ordaina eta aldi baterako prestazio ekonomikoa Langileen Erregistro Zerbitzuak kudeatuko du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoen barruan dagoen kargu publikodunari dagokionez.

6.– Un vez resuelta la solicitud, el abono de la indemnización y la prestación económica temporal será gestionado por el Servicio de Registro de Personal en relación a la persona que hubiere sido titular de un cargo público perteneciente a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos Autónomos.

7.– Kargua uztearen ondoriozko kalte-ordainari eta aldi baterako prestazio ekonomikoari buruzko informazioa publikoa izango da, eta dekretu honetan araututako moduan egongo da sarbidea.

7.– La información relativa a la indemnización por cese y la prestación económica temporal será pública, el acceso se realizará en el modo regulado en el presente Decreto.

45. artikulua.– Kargua uztearen ondoriozko kalte-ordainak.

Artículo 45.– Indemnización por cese.

1.– Goi-kargudunen ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 5. artikuluan adierazten diren kargu publikodunek kalte-ordain bat jasotzeko eskubidea izango dute, behin bakarrik. Kalte-ordain hori ordainsari finkoaren hilabete batekoa izango da, kargu-uztearen arrazoia eta zerbitzuak ematen zenbat denbora egon den aintzat hartu gabe.

1.– La persona titular de un cargo público a los que se refiere el artículo 5 de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos, tendrá derecho, por una sola vez, a una indemnización, equivalente a una mensualidad de retribución fija, con independencia de la causa del cese y del tiempo de prestación de servicios.

2.– Goi-kargudunen ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen 6. artikuluan adierazten diren kargu publikodunek eskubidea izango dute artikulu horretan adierazitako kalte-ordaina jasotzeko.

2.– La persona titular de un cargo público a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos, tendrá derecho a la indemnización prevista en el mencionado artículo.

3.– Kapitulu honen ondorioetarako, ez da kargu-uzterik egongo egoera hauetan:

3.– No existirá cese a los efectos del presente Capítulo en las siguientes situaciones:

a) Kargua uzten denetik edozein administraziotan eskubide hori jasota duen hurrengo kargua edo lanpostua hartzen den arte hiru hilabete baino gutxiagoko tartea dagoenean.

a) Cuando entre la fecha de cese y el ejercicio del siguiente cargo o puesto en cualquier Administración que lleve aparejado dicho derecho, medie un plazo inferior al de un mes.

b) Betetako lanpostuaren izenaren aldaketak edota eduki funtzionalean egon daitezkeen aldaketak.

b) Los cambios de denominación del puesto ocupado, así como las variaciones que puedan producirse en su contenido funcional.

c) Lanpostu berean berrestea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen ondorioz edo beste edozein arrazoiren ondorioz eginikoa.

c) La confirmación en el mismo puesto, realizada con motivo de elecciones al Parlamento Vasco o por cualquier otra causa.

4.– Zuzendaritzako kargu publikoduna goi-zuzendaritzako lan-kontratuaren bidez soilik egongo da lotuta. Aurretiaz jakinarazi beharko da, gutxienez 15 egun naturaleko epean, erakunde kontratatzailearen erabakiz lotura hori amaitu dela.

4.– La persona titular de un cargo público directivo, que únicamente podrá estar vinculada mediante un contrato laboral de alta dirección, deberá ser preavisada, con una antelación máxima de 15 días naturales, de la finalización de su vínculo por decisión de la entidad contratante.

46. artikulua.– Aldi baterako prestazio ekonomikoa kargua uzteagatik.

Artículo 46.– Prestación económica temporal por cese.

1.– Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 2.1.a) eta b) artikuluan eta 2.2 artikuluan adierazitako kargu publikodunek goi-kargudunen ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legean ezarritako aldi baterako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango dute.

1.– El personal cargo público previsto en el artículo 2.1.a) y b) y en el artículo 2.2 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, tendrá derecho a la prestación económica temporal prevista en la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos.

2.– Aldi baterako prestazio ekonomikoa bateraezina izango da, eta, beraz, besterik gabe galduko da eskuratu den edo eskura litekeen eskubidea, honako kasu hauetan:

2.– La prestación económica temporal será incompatible, y por tanto se producirá la automática extinción del derecho adquirido o que pudiera obtenerse, en los siguientes supuestos:

a) Aurretiaz kargua uzteagatik kalte-ordaina edo antzeko prestazioa jasotzen denean, beste kargu publiko lanpostu batetik eratorrita, eta kargua uzten denetik izendapen berria egin arte gutxienez 6 hilabete igaro ez badira.

a) cuando se haya percibido con anterioridad una indemnización por cese o prestación análoga, devengada en otro puesto de cargo público, y entre el cese y el nuevo nombramiento no hubiera transcurrido al menos 6 meses.

b) Langabezia-prestazioak edo funts publikoen kontura ordaindutako pentsioak jaso direnean.

b) cuando se hayan percibido prestaciones por desempleo o de pensiones satisfechas con cargo a fondos públicos.

c) Edozein kargu publiko ordaindu, hautetsi edo izendapeneko betetzen denean.

c) cuando se ejerza cualquier cargo público retribuido, electo o de designación.

3.– Aldi baterako prestazio ekonomikoaren iraupena kalkulatzeko, eskubide hori sortzen duten Kargu Publikoen Katalogoko lanpostuetan eginiko hainbat izendapenen ondorioz emandako zerbitzuak hartuko dira kontuan.

3.– Para el cálculo de la duración de la prestación económica temporal se tendrán en cuenta los servicios prestados como consecuencia de los distintos nombramientos en los puestos del Catálogo de cargos públicos que den origen a tal derecho.

4.– Medikuntza- eta farmazia-arloko laguntza-estaldura kargudun langileek aurretiaz eskatuta emango da. Horretarako, osasun-sistemaren barruan estaldura hori ez dagoela egiaztatu beharko da.

4.– La cobertura de asistencia médico-farmacéutica, será dispensada previa solicitud del personal cargo una vez acreditada la inexistencia de dicha cobertura dentro del sistema público de salud.

5.– Aldi baterako prestazio ekonomikoa partzialki ordaindu ahal izango da ordaindutako jarduera denbora partzialean egiten denean. Aldi baterako prestazio ekonomikoaren zenbatekotik, denbora partzialeko jardueragatik jasotzen den zenbatekoa deskontatuko da. Zenbateko osoak ez du inola ere gaindituko aldi baterako prestazio ekonomikoaren zenbatekoa.

5.– La prestación económica temporal podrá ser abonada a tiempo parcial, cuando se realice actividad remunerada a tiempo parcial. De la cuantía de la prestación económica temporal se minorará la remuneración percibida por la actividad a tiempo parcial. En ningún caso la suma total podrá superar la cuantía de la prestación económica temporal.

6.– Goi-kargudunen ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 Legearen zortzigarren artikuluaren b) letrako segida etengabearen kasuan, kargu publikodun berriak ez du aldi baterako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea sortuko. Kasu horretan, kargu berrirako izendatzean, aitortutako prestazio ekonomikoaren ordainketa etengo da, eta berriro jaso ahal izango du kargu berria uztean (aldi baterako prestazio ekonomikotik kobratu gabe geratu zaion zatia).

6.– En el supuesto de sucesión ininterrumpida del apartado b) del artículo octavo de la ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos, el nuevo cargo público no generará el derecho a una nueva prestación económica temporal. En este caso, el nombramiento en el nuevo cargo interrumpirá el abono de la percepción de la prestación económica temporal reconocida, que se podrá reanudar al cese en el nuevo cargo público, por la parte de la prestación económica temporal que hubiera quedado pendiente de cobro.

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
BIZIARTEKO PENTSIOA JASOTZEKO ESKUBIDEA
DERECHO A PENSIÓN VITALICIA

47. artikulua.– Biziarteko pentsioa aitortzeko eskumena duten organoak.

Artículo 47.– Órganos competentes para resolver el reconocimiento de la pensión vitalicia.

Kapitulu honetan araututako biziarteko pentsioa aitortzeko eskumena funtzio publikoaren arloan eskumena duen administrazio-organoko titularrak izango du. Aurretiaz ogasunaren arloko eskumena duen sailak zerga-arloko esku-hartzea egingo du.

El reconocimiento de la pensión vitalicia regulada en este Capítulo, corresponderá a la persona titular del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia en materia de función pública, previa intervención fiscal por el departamento que tenga atribuida la competencia en materia de hacienda.

48. artikulua.– Biziarteko pentsioa jasotzeko eskubidea aitortzeko prozedura.

Artículo 48.– Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la pensión vitalicia.

1.– Prozedura bat ezarriko da biziarteko pentsioa jasotzeko eskubidea aitortzeko, eta horretarako ezartzen den prozedurak kasuan kasu Langileen Erregistro Zerbitzuak eskatzen duen dokumentazioa zehaztu beharko du, legitimazioa, egoera babestua eta biziarteko pentsioaren zenbatekoa egiaztatu ahal izateko.

1.– Se habilitará un procedimiento para el reconocimiento del derecho a la pensión vitalicia, que determinará la documentación que en cada caso será exigida por el Servicio de Registro de Personal a los efectos de acreditar la legitimación, la situación protegida y la cuantía de la pensión vitalicia.

Biziarteko pentsioa jasotzeko eskubidea aitortzeko eskaera berariaz prestatutako prozedura elektronikoaren bidez aurkeztu beharko da.

La solicitud del reconocimiento del derecho a la pensión vitalicia deberá presentarse mediante el procedimiento electrónico habilitado al efecto.

2.– Langileen Erregistro Zerbitzuak kasu bakoitzean zehaztuko du zer agiri aurkeztu behar diren eskaera ebatzi ahal izateko:

2.– El Servicio de Registro de Personal determinará en cada caso, la documentación que considere necesaria para la resolución de la solicitud:

a) Eskatzailea eskubidearen titularra den ala onuradunetako bat den aintzat hartuta.

a) Atendiendo a si la persona solicitante es la titular del derecho o una de sus beneficiarias.

b) Egoera babestua aintzat hartuta (erretiro-adina, ezintasun fisikoa edo mentala).

b) Atendiendo a la situación protegida (edad de jubilación, incapacidad física o mental).

c) Gizarte Segurantzako pentsioaren edo funts publikoen kargura ordaindutako beste edozein pentsioren zenbatekoa egiaztatzea.

c) Acreditación de la cuantía de la pensión de la Seguridad Social o cualquier otra abonada con cargo a fondos públicos.

Era berean, ikuskatu egingo du biziarteko pentsioa jasotzen duen bitartean, pentsioa aitortzea eragin zuten baldintzak bere horretan mantentzen direla.

Así mismo, supervisará que durante el período en el que se perciba la pensión vitalicia se mantienen las condiciones que motivaron el reconocimiento.

Hala badagokio, eskatzaileari eskatuko dio beharrezkotzat jotzen dituen egiaztagiriak igortzeko. Hala, ohartarazi egingo da, halakorik aurkeztu ezean, 15 egun igaro badira, espedientean atzera egingo dela.

En su caso, requerirá a la persona solicitante la justificación documental que considere precisa, con advertencia del desistimiento del expediente una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se haya aportado.

3.– Biziarteko pentsioa kalkulatzeko, kontuan hartuko da pentsioa jasotzeko eskubidearen titularrek Gizarte Segurantzako funtsen kargura edota funts publikoen kargura beste pentsiorik jasotzeko eskubidearen titular diren ala ez. Hala bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura soilik diferentzia jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta funts publikoen kargura ordaindutako pentsioa txikiagoa bada.

3.– Para el cálculo de la pensión vitalicia se tendrá en cuenta si las personas titulares del derecho a pensión tuvieran derecho a otra pensión con cargo a los fondos de la Seguridad Social, o a cualquier otra pensión con cargo a fondos públicos, en cuyo caso solo tendrán derecho a percibir con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma la diferencia, si la pensión con cargo a fondos públicos fuera de inferior cuantía.

4.– Hilabeteko epea egongo da eskaerak ebazteko, eta isiltasuna ezezkotzat joko da.

4.– El plazo para resolver las solicitudes será de un mes, siendo negativo el sentido del silencio.

5.– Aitortutako biziarteko pentsioak erreferentziazko ordainsariak dituzten aldaketen arabera eguneratu beharko dira.

5.– Las pensiones vitalicias reconocidas deberán ser actualizadas atendiendo a la variación que experimenten los salarios de referencia.

49. artikulua.– Aitortutako biziarteko pentsioak argitara ematea.

Artículo 49.– Publicidad de las pensiones vitalicias reconocidas.

Langileen Erregistro Zerbitzuak biziarteko pentsiorako eskubidea aitortuta duten pertsonen zerrendari buruzko publizitatea emango du uneoro, dekretu honetan araututako moduan.

El Servicio de Registro de Personal dará publicidad permanente en el modo regulado en el presente Decreto de la relación de personas que tengan reconocido el derecho a una pensión vitalicia.

XII. KAPITULUA
CAPÍTULO XII
BITARTEKO ELEKTRONIKOAK ETA GARDETASUNA
MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TRANSPARENCIA

50. artikulua.– Bitarteko elektronikoak erabiltzea.

Artículo 50.– Utilización de medios electrónicos.

1.– Langileen Erregistro Zerbitzuak dagozkion prozedura elektronikoak gaituko ditu, kargu publikodunen betebeharrak eta eskubideak izapidetzeko xedez.

1.– El Servicio de Registro de Personal habilitará los correspondientes procedimientos electrónicos a los efectos de la tramitación de las obligaciones y derechos del personal cargo público.

2.– Eskabide-ereduak, erantzukizunpeko adierazpenen ereduak eta formulario elektronikoen bestelako ereduak, berariaz gaitutako egoitza elektronikoak egongo dira eskuragarri, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz. Era berean, eredu horietan Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan aurreikusitako informazioa jasoko da.

2.– Los modelos de solicitud, de declaraciones responsables, y demás modelos de formularios electrónicos, estarán disponibles en la sede electrónica habilitada al efecto, conforme a lo previsto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, e incluyendo dichos modelos la información prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

3.– Egoitza elektronikoan, galderak egiteko postontzia egongo da, hain zuzen, kargu publikodunek zerbitzuak emateko betebehar eta eskubideen inguruan Langileen Erregistro Zerbitzuari helarazi nahi dizkieten galdera guztiak bideratzeko.

3.– La sede electrónica dispondrá de un buzón de consultas, para canalizar todas aquellas cuestiones que las personas cargos públicos requieran trasladar al Servicio de Registro de Personal sobre las obligaciones y derechos por el desempeño de sus servicios.

4.– Jarduera profesionalari dagokionez, kargu publikodunek derrigor eskatu, kontsultatu eta egin beharko dituzte araudi honetan deskribatutako izapide guztiak. Horretarako, baliabide elektroniko hauek soilik erabiliko dituzte.

4.– Por razón de su actividad profesional, las personas cargos públicos estarán obligadas a solicitar, consultar y realizar todos los trámites descritos en el presente reglamento, únicamente, utilizando medios electrónicos.

5.– Egoitza elektronikoaren bidez egingo dira kargu publikodunen betebehar eta eskubideen espedienteen banako jarraipena. Sarbide mugatua izango dute.

5.– El seguimiento individualizado de los expedientes de las obligaciones y los derechos de los cargos públicos se realizarán a través de la sede electrónica, y tendrán acceso restringido.

51. artikulua.– Publizitate aktiboaren konpromisoa.

Artículo 51.– Compromiso de publicidad activa.

1.– Ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 26.3 artikuluan jasotako ondare-ondasunen eta -eskubideen deklarazioetarako sarbideen murriztapenekin, Langileen Erregistro Zerbitzuak aldian behin eta eguneratuta, modu argi eta ulergarrian, egituratuta eta berriro erabiltzeko moduko formatuarekin, gutxienez kargu publikoen gaineko informazio garrantzitsu hau argitaratzeko konpromisoa hartzen du:

1.– Con las limitaciones de acceso a las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales recogidas en artículo 26.3 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, el Servicio de Registro de Personal se compromete a publicar en la web institucional, de forma periódica y actualizada, y de una manera clara, estructurada, comprensible y en formato reutilizable, como mínimo, la siguiente información relevante de los cargos públicos:

a) Kargu Publikoen Katalogoa, honako informazio honekin: kargu publikoen titularrei buruzko informazioa eta zerbitzua zein egunetan ematen hasi den.

a) El Catálogo de Cargos Públicos, donde se incluirá información de las personas titulares de los puestos de cargos públicos, y la fecha de inicio de la prestación de servicio.

b) Kargu publikodun gisa zerbitzua amaituta duten kargu publikoen zerrenda.

b) Relación del personal cargo público que haya finalizado la prestación de servicio como cargo público.

c) Kargu publikodunen betebeharren betetze-maila, bai zerbitzua ematen hastean, bai amaitzean.

c) Grado de cumplimiento de las obligaciones del personal cargo público, tanto al inicio como a la finalización de la prestación de servicio.

d) Kargu publikodun gisa jarduerak gauzatzeko dagokion bateragarritasunerako baimena lortu duten kargu publikodunen zerrenda, eta baimendutako jarduerak ere.

d) Relación de personal cargo público que haya obtenido la correspondiente autorización de compatibilidad para el desempeño de actividades durante el desempeño como cargo público, así como las actividades autorizadas.

e) Kargu publikodun gisa zerbitzua amaitu ondorengo bi urteetan jarduera pribatuak gauzatzeko bateragarritasunerako dagokion baimena lortu duten kargu publikoen zerrenda.

e) Relación de personal cargo público que haya obtenido la correspondiente autorización de compatibilidad para el desempeño de actividades privadas durante los dos años posteriores a la finalización de servicio como cargo público.

f) Interes-gatazka ekar dezaketen gaietan ez dutela parte hartuko edo inhibitu direla jakinarazi duten kargu publikodunen zerrenda, baita horien arrazoiak ere.

f) Relación de personal cargo público que haya notificado la abstención o inhibición en asuntos que pudieran comprometer conflicto de intereses, así como el motivo de la misma.

g) Kargu publikodunen profila eta ibilbide profesionala.

g) El perfil y la trayectoria profesional del personal cargo público.

h) Kargu publikodunekiko interakziorako telefonoa eta helbide elektronikoa.

h) Teléfono y dirección electrónica para la interacción con el personal cargo público.

i) Zerbitzua amaitzeagatik dagokien kalte-ordaina jaso duten kargu publikodunen zerrenda, baita kalte-ordain horren data eta zenbatekoa ere.

i) Relación de personal cargo público que haya percibido la indemnización correspondiente a la finalización de la prestación de servicio, así como la fecha y cuantía de dicha indemnización.

j) Zerbitzua ematen amaitu ondorengo 2 urteetan jarduera pribatuetan aritzeko baimena ukatzen den kasuetan konpentsazio ekonomikoengatik kalte-ordainak jaso dituzten kargu publikodunen zerrenda.

j) Relación de personal cargo público que haya percibido indemnizaciones por compensaciones económicas en caso de denegación de la autorización de actividades privadas durante los 2 años posteriores a la finalización del servicio.

k) Biziarteko pentsioa jasotzeko eskubidea onartuta duten pertsonen zerrenda.

k) Relación de personas que tengan reconocido el derecho a una pensión vitalicia.

l) Goi-zuzendaritzako lan-kontratuen bidez lotutako kargu publikodunen zerrrenda.

l) La relación del personal cargo público vinculado mediante contratos laborales de alta dirección.

m) Urtero, aurreko ekitaldiko kargu publikodunen izendun ordainsariak.

m) Anualmente, retribuciones nominativas del personal cargos público del ejercicio anterior.

n) Urtero, kargu publikodunen ordainsari-taulak.

n) Anualmente, tablas retributivas del personal cargo público.

2.– Publizitate aktiboaren xede izango da beste edozein informazio, baldin eta funtzio publikoari, sektore publikoaren antolaketa eta funtzionamenduari edo gardentasun eta gobernu onari buruzko legerian jasota badago publizitate aktiboa eman behar zaiola.

2.– Será objeto de publicidad activa cualquier otra información cuya publicidad activa esté prevista en la legislación sobre función pública, organización y funcionamiento del sector público, o transparencia y buen gobierno.

52. artikulua.– Datuak berrerabiltzeko eta irekitzeko konpromisoa.

Artículo 52.– Compromiso de reutilización y apertura de datos.

Langileen Erregistro Zerbitzuak bultzatuko du, ahal duen heinean, aurreko artikuluan jasotako informazioa eskuragarri egotea, formatu digitalean, estandarizatuan eta irekian, eta Eusko Jaurlaritzaren webgune instituzionaletik eskuragarria egotea, pribatutasuna, segurtasuna edo jabetza erabat errespetatuko direla bermatuta, egitura argi eta zehatzari jarraikiz, ondo ulertzeko eta berrerabiltzeko, bai herritarrek, bai konputazioan diharduten agenteek.

El Servicio de Registro de Personal impulsará, en la medida de lo posible, que la puesta a disposición de la información recogida en el artículo anterior se encuentre disponible en formato digital, estandarizado y abierto, accesible a través de la web institucional del Gobierno Vasco, con garantía de pleno respeto a las restricciones de privacidad, seguridad o propiedad, siguiendo una estructura clara y explícita que permita su comprensión y reutilización, tanto por la ciudadanía como por agentes computacionales.

53. artikulua.– Gardentasun-adierazleak.

Artículo 53.– Indicadores de transparencia.

Langileen Erregistro Zerbitzuak beste gardentasun-adierazle batzuk argitaratuko ditu, gardentasun-alorrean eskumena duen organoak hartzen dituen erabakien arabera beharrezkoa denean.

El Servicio de Registro de Personal publicará otros indicadores de transparencia en materia de cargos públicos, cuando resulte necesario en función de las decisiones adoptadas por el órgano competente en materia de transparencia.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Arartekoa eta Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Ararteko y Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Dekretu honetan Langileen Erregistro Zerbitzuari esleitutako eskumenak Eusko Legebiltzarreko administrazio-zerbitzuenak izango dira, Arartekoaren eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren kargu publikodunei dagokienez.

Las competencias atribuidas en el presente Decreto al Servicio de Registro de Personal corresponderán a los servicios administrativos del Parlamento Vasco en relación al personal titular de los cargos públicos de la institución del Ararteko y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aldi baterako izendatutako kargu publikodunak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Personal Cargo público con designación provisional.

Dekretu honetan xedatutakoa berariazko araudiarekin bat etorriz hautaketa-prozesua izapidetu bitartean Kargu Publikoen Katalogoko lanpostua betetzeko aldi baterako izendatutako kargu publikodunei aplikatuko zaie.

Lo dispuesto en este Decreto será de aplicación al personal cargo público que sea designado provisionalmente, conforme a su normativa específica, para el desempeño de un puesto del Catálogo de cargos públicos durante la tramitación del proceso selectivo.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Partaidetza duten erakundeetako zuzendaritzako langileak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Personal directivo en entidades participadas.

Dekretu honen ondorioetarako, honako hauek izango dira kargu publikodunak, ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 2.1.d) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz: goi-zuzendaritzako lan-kontratuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren partaidetza duten erakundeekin edo haren sektore publikoarekin lotura duten zuzendaritzako langileak, betiere kontratu hori gauzatzeko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko edo haren sektore publikoko ordezkari batek duenean erakundearen zuzendaritza-organoetan.

A los efectos del presente Decreto será personal cargo público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.d) de la Ley 1/2014 de 26 de junio, el personal directivo vinculado mediante contrato laboral de alta dirección, con entidades participadas por la Administración de Comunidad Autónoma del País Vasco o por su sector público, cuando la competencia para la formalización de dicho contrato corresponda a una de las personas representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o de su sector público en los órganos de dirección de la entidad.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa alde batera utzi gabe, honako hauek ere kargu publikodunak izango dira: goi-zuzendaritzako lan-kontratuaren bidezko lotura duten partaidetzadun erakundeko zuzendaritzako langileak, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren edo haren sektore publikoaren partaidetza erakunde horretan handiena denean administrazio publikoen artean, bai erakundearen kapital sozialean partaidetza-ehuneko handiagoa duelako, bai erakundeko zuzendaritza-organoetako ordezkarien kopurua gainerako bazkideena baino handiagoa delako.

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, también será personal cargo público el personal directivo de la entidad participada vinculado mediante un contrato laboral de alta dirección, cuando en dicha entidad la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma o su sector público sea la mayoritaria entre las Administraciones Públicas, bien por disponer de mayor porcentaje de participación en el capital social de la entidad, o bien por disponer de mayor número de representantes en el órgano de dirección de la entidad que el resto de los socios.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal sektore publikoko zuzendaritza-kargudunek duten lotura.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Vinculación del personal cargo público directivo del sector público vasco.

Dekretu honen aplikazio-esparruan sartuta dauden zuzendaritzako kargu publikodunak euskal sektore publikoko erakundeei lotuta egongo dira goi-zuzendaritzako lan-kontratu baten bidez.

El personal cargo público directivo incluido en el ámbito de aplicación del presente Decreto estará vinculado a las entidades del sector público vasco mediante un contrato laboral de alta dirección.

Dena dela, erakunde bakoitzak bere araudiaren arabera beteko ditu zuzendaritzako lanpostuak.

En todo caso, cada entidad llevará a efecto la provisión de los puestos de naturaleza directiva conforme a lo previsto en su propia normativa.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Publizitate-sistema.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Sistema de publicidad.

Langileen Erregistro Zerbitzuak Eusko Jaurlaritzaren webgune instituzionala erabiliko du dekretu honetan adierazitako kargu publikodunen betebehar eta eskubideen berri emateko, publikoak direnean.

El Servicio de Registro de Personal utilizará la web institucional del Gobierno Vasco para dar publicidad de las obligaciones y derechos de personal cargo público señaladas en el presente Decreto que tengan carácter público.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Langileen Erregistro Zerbitzuarekin komunikatzeko organoak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Órganos de comunicación con el Servicio de Registro de Personal.

1.– Sailetako eta erakunde autonomoetako zerbitzu-zuzendaritzak edo pareko organoak arduratuko dira Funtzio Publikoko Zuzendaritzarekin solaskide-lanak egiteaz dagokion saileko kargu publikodun guztien kasuan, kontuan hartu gabe kargu horiek zuzenbide pribatuko entitate publikoetan, sozietateetan edo sail edo erakunde autonomo bati atxikitako edozein izaeratako organoetan betetzen dituzten.

1.– Las Direcciones de Servicios u órganos equivalentes de los Departamentos y de los Organismos Autónomos, serán los órganos de comunicación con el Servicio de Registro de Personal para todo el personal cargo público de su Departamento, con independencia de que presten sus servicios en entes públicos de derecho privado, sociedades u órganos de cualquier naturaleza, adscritos a cada Departamento u Organismo Autónomo.

2.– Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen eta Lan Harremanen Kontseiluaren kasuan, Langileen Erregistro Zerbitzuari jakinarazi beharko diote zer komunikazio-organo izendatu duten Dekretu honetan jasotako betebeharrak eta eskubideak betetze aldera.

2.– En el caso de la Agencia Vasca de Protección de Datos, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Relaciones Laborales, deberán comunicar al Servicio de Registro de Personal un órgano de comunicación a los efectos de cumplimiento de las obligaciones y derechos regulados en el presente Decreto.

3.– Eusko Legebiltzarra izango da Langileen Erregistro Zerbitzuarekiko komunikazio-organoa Arartekoaren eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren kargu publikodun guztietarako, dekretu honetan jasotako betebeharrak eta eskubideak betetze aldera.

3.– El Parlamento Vasco será el órgano de comunicación con el Servicio de Registro de Personal para todo el personal cargo público de la institución del Ararteko y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a los efectos de cumplimiento de las obligaciones y derechos regulados en el presente Decreto.

4.– Zerbitzu-zuzendaritzak edo komunikazio-organoak, hala badagokio, ahal denik eta azkarren jakinarazi beharko dio Langileen Erregistro Zerbitzuari, Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 4. artikuluan sortutako Kargu Publikoen Katalogoan sorrerarik, ezabatzerik edo aldaketarik agertzen den.

4.– Las Direcciones de Servicios u órgano de comunicación, en su caso, deberán informar a la mayor brevedad posible al Servicio de Registro de Personal, de cualquier creación, supresión o modificación de los puestos de cargos públicos que figuren en el Catálogo de cargos públicos creado en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zuzendaritza-langileen ordainsarien urteko informazioa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.– Información anual de retribuciones del personal directivo.

Urtero, ekitaldi bakoitzaren lehen hiruhilekoan, sektore publikoko erakundeek honako hauek jakinarazi behar dizkiote Langileen Erregistro Zerbitzuari, ezartzen den moduan: haien kargu publikodunei ekitaldi bakoitzean ordaindutako izendun ordainsariak, zenbateko finkoak eta aldizkakoak jasota, pizgarrien ondoriozko zenbatekoa, eta, hala badagokio, antzinatasunagatiko zenbatekoa. Era berean, erakundeko kargu publiko lanpostuak zer ordainsari-taulatan antolatuta dauden igorriko dute.

Anualmente, dentro del primer trimestre de cada ejercicio, las entidades del sector público deberán informar al Servicio de Registro de Personal, en la forma que éste establezca, de las retribuciones nominativas abonadas en cada ejercicio a su personal cargo público, incluidas, en su caso, las retribuciones en especie, desglosando las cantidades fijas y periódicas, la cuantía por incentivos y la cuantía por antigüedad en su caso. Asimismo, remitirán las tablas retributivas en las que se organizan los distintos puestos de cargos públicos de la entidad.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Izendapen berrien ondorioz betebeharrak berritzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.– Renovación de las obligaciones por nuevos nombramientos.

1.– Goi-zuzendaritzako izendapenetan edo lan-kontratuan aldaketak egiteko, beharrezkoa izango da kargu publikodunak dekretu honetan ezarritako betebeharrak berritzea.

1.– La modificación del nombramiento o del contrato laboral de alta dirección requerirá que el personal cargo público renueve las obligaciones establecidas en el presente Decreto.

2.– Deklarazioak ez dira berrituko konfiantzazko edo aldi baterako kargu publikoa uztearen arrazoia hura izendatu zuen saileko titularrak karguari utzi izana denean, baldin eta titular berriak izendatzen badu utzi duen kargu publiko berean, betiere kargua utzi eta izendapen berria egin arte hilabete baino gehiago igaro ez bada.

2.– No se renovarán las declaraciones cuando el cese del personal cargo público de confianza o eventual esté motivado en el cese de la persona titular del departamento que lo nombró, y fuera nombrado por el nuevo titular en el mismo puesto de cargo público del que fue cesado, siempre que entre el cese y el nuevo nombramiento no transcurra un plazo superior a un mes.

3.– Era berean, deklarazioak ez dira berrituko kargu publikodunak kendu eta izendatzen direnean izendapenen aldaketa hutsen ondorioz (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren sailen egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duten dekretuetan titular diren zentro organikoen izendapenetan).

3.– Así mismo, no se renovarán las declaraciones cuando el cese y nombramiento del personal cargo público sea consecuencia de simples modificaciones en las denominaciones de los centros orgánicos de los que son titulares, en los distintos decretos por los que se establecen la estructura orgánica y funcional de los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Eusko Legebiltzarrari kargu publikodunen betebeharren betetze-mailari buruzko informazioa ematea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.– Información al Parlamento Vasco sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de los cargos públicos.

Langileen Erregistro Zerbitzuak sei hilean behin egingo du (ondoren Eusko Legebiltzarrari igortzeko) kargu publikodunek betebeharrak zer neurritan betetzen dituzten, dekretu honekin lotuta zer arau-hauste egin duten eta zer zehapen jarri diren jasotzen duen txostena (eta zehazpenen arduradunak ere adieraziko dira).

El Servicio de Registro de Personal elaborará cada seis meses, para su remisión al Parlamento Vasco, un informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de los cargos públicos, así como de las infracciones que se hayan cometido en relación con este Decreto, y de las sanciones que hayan sido impuestas, identificando a sus responsables.

Baldin eta zehapen-prozeduraren bat ebatzi izan balitz, zehatzeko ebazpenaren kopia bidaliko zaio Eusko Legebiltzarreko Mahaiari.

En el supuesto de que se hubiera resuelto algún procedimiento sancionador, se remitirá copia de la resolución a la Mesa del Parlamento Vasco.

Txostenean, era berean, honako informazio gehigarri hauek jasoko dira: deklarazioak egiteko betebeharra duten kargu publikodunen kopurua, jasotako deklarazio-kopurua, kargua uztearen ondorioz eginiko komunikazio-kopurua, eta dekretu honetan aurreikusitako betekizunak bete ez dituzten kargu publikodunen kopurua.

El informe contendrá, asimismo, información agregada sobre el número de personal cargo público obligado a formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas, número de comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y número de personal cargo público que no haya cumplido con sus obligaciones previstas en este Decreto.

Informazio hori dekretu honetan araututako publizitate-sistemaren bidez egongo da eskuragarri.

Esta información estará accesible a través del sistema de publicidad regulado en el presente Decreto.

HAMARGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Hizkuntza-araubidea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA.– Régimen lingüístico.

Kargu publikodunen betebehar eta eskubideei buruzko dekretu hau aplikatuz argitaratzen den informazioa euskaraz eta gaztelaniaz emango da.

La información que se publique en aplicación del presente Decreto, relativa a las obligaciones y derechos del personal cargo público, se ofrecerá en euskera y castellano.

Era berean, kargu publikodunek eskubidea daukate aukeratzen duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko Langileen Erregistro Zerbitzuarekiko komunikazioetan, eta, halaber, eskubidea dute hizkuntza horretan erantzun diezaien.

Asimismo, el personal cargo público tiene derecho a utilizar la lengua oficial de su elección en sus comunicaciones con el Servicio de Registro de Personal, y a ser atendidos en la misma.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Kargua utzi ondorengo betebeharrak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Obligaciones posteriores al cese.

Dekretu honen VIII. kapituluan jasotako xedapenak 2014ko azaroaren 1aren ostean zerbitzuak ematen hasi diren kargu publikodunei soilik aplikatuko zaizkie.

Las disposiciones recogidas en el Capítulo VIII del presente Decreto se aplicarán únicamente al personal cargo público que haya iniciado su prestación de servicios con posterioridad al 1 de noviembre de 2014.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Goi-zuzendaritzako lan-kontratuak egokitzea eta igortzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Adaptación y remisión de los contratos laborales de alta dirección.

1.– 2 hilabeteko epean, dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera, goi-zuzendaritzako lan-kontratuak sinatuta dituzten erakundeek kontratu horien klausulak aldatuko dituzte dekretu honetan onetsitako eredura egokitzeko.

1.– En el plazo de 2 meses de la entrada en vigor del presente Decreto, las entidades que tengan suscritos contratos laborales de alta dirección, modificarán las cláusulas de dichos contratos para adaptarlos al modelo aprobado en el presente Decreto.

2.– Dekretu honetan ezarritakoarekin bat etorriz, goi-zuzendaritzako lan-kontratuak klausuletara egokitu ondoren, Langileen Erregistro Zerbitzura igorri beharko dira erregistratzeko.

2.– De conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, los contratos laborales de alta dirección, una vez adaptadas sus cláusulas, deberán ser remitidos al Servicio de Registro de Personal para su registro.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Partaidetza duten erakundeen zuzendaritzako langileen betebeharrak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Obligaciones del personal directivo de las Entidades participadas.

Kargu Publikoen Katalogoan sartutako lanpostuak betetzen dituzten partaidetzako erakundeetako zuzendaritzako langileek hilabeteko epea izango dute, dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera, dekretu horretan jasotako betebeharrak betetzeko. Zehazki, Etika eta Jokabide Kodera atxikitzea, jarduerak aitortzea, eta ondare-ondasunen eta -eskubideen deklarazioa.

El personal directivo de las entidades participadas que desempeña puestos incluidos en el Catálogo de cargos públicos dispondrá de un plazo de 1 mes, desde la entrada en vigor del presente Decreto, para cumplir con las obligaciones recogidas en el mismo. En particular, la adhesión al Código de ética y de conducta, la declaración de actividades, y la declaración de bienes y derechos patrimoniales.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Dekretu hau indarrean sartzean zerbitzuak ematen dituzten kargu publikodunen betebeharrak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.– Obligaciones del personal cargo público que preste servicios a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dekretu hau indarrean sartu aurretik izendatzen dituzten kargu publikodunek hilabeteko epea izango dute dekretu honen 12. artikuluan aurreikusitako betebeharrak betetzeko.

El personal cargo público nombrado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto dispondrá de un plazo de 1 mes para cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 12 del mismo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetuta geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurka egiten duten, kontraesanean dauden edo bateragarriak ez diren maila bereko edo beheragoko arau guztiak, eta bereziki:

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto, y expresamente las disposiciones siguientes:

a) Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuko 17. artikuluko n) letra.

a) El apartado n) del artículo 17 Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia.

b) 129/1999 Dekretua, otsailaren 23koa, Jaurlaritzako kideen, Administrazioko goi-kargudunen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta sozietate publikoen zuzendaritza-taldekideen jarduerak eta ondarezko eskubide-ondasunak adieraztea eta erregistratzea arautzeko dena.

b) El Decreto 129/1999, de 23 de febrero, por el que se regula la declaración y registro de las actividades y los derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración y los directivos de los entes públicos de derecho privado y de las sociedades públicas.

c) 130/1999 Dekretua, otsailaren 23koa, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako eta sozietate publikoetako zuzendarien estatutu pertsonala arautzen duena.

c) El Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el estatuto personal de los directivos de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas.

d) 131/1989 Dekretua, maiatzaren 23koa, gobernuko kideek, EAEko administrazioko goi-kargudunek, konfiantzako langileek edota administrazioko aldi baterako langileek beren kargua uzten dutenean jasoko duten kalte-ordainen edo aldi baterako prestazio ekonomikoaren araubidea arautzen duena, bigarren xedapen gehigarria izan ezik.

d) El Decreto 131/1989, de 23 de mayo, por el que se regula el régimen de las indemnizaciones y prestaciones económicas temporales por cese en sus cargos o puestos, de los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma, y personal de confianza o eventual al servicio de la misma, excepto la Disposición Adicional Segunda.

e) Agindua, 2013ko irailaren 6koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko kargu publikodunak eta behin-behineko langileak Etika eta Jokabide Kodeari banaka atxikitzeko prozedurari buruzkoa.

e) La Orden de 6 de septiembre de 2013, del Consejero de Administración Pública y Justicia, sobre procedimiento para la adhesión individual al Código Ético y de Conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

f) 4/2014 zenbakiko jarraibidea, abenduaren 9koa, Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako betebeharrei dagokienez.

f) La Instrucción n.º 4/2014, de 9 de diciembre, del Viceconsejero de Función Pública, en relación a las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Etika eta Jokabide Kodea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Código Ético y de Conducta.

Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluari dagokio Etika eta Jokabide Kodea onartzeko erabakia hartzea.

Corresponderá al Consejo de Gobierno Vasco adoptar el Acuerdo de aprobación del Código ético y de conducta.

Etika eta Jokabide Kodera atxikitako kargu publikodunen zerrenda publikoa izango da, eta dekretu honetan araututako publizitate-sistemaren bidez eskuratu ahal izango da.

Será pública la relación de personas cargos públicos que se hayan adherido al Código de ética y de conducta, y estará accesible a través del sistema de publicidad regulado en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu honen arabera onesten den araudia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El reglamento que se aprueba en virtud del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko azaroaren 15ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2016.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Administración Pública y Justicia,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común