Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

209. zk., 2016ko azaroaren 4a, ostirala

N.º 209, viernes 4 de noviembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
4663
4663

EBAZPENA, 2016ko urriaren 17koa, Heziketa eta Ikaskuntzako zuzendariarena, Lanbide Heziketako heziketa-zikloetan sartzeko 2016-2017 ikasturteko probarako deialdia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2016, del Director de Formación y Aprendizaje, por la que se convoca la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional correspondiente al curso 2016-2017.

Lanbide Heziketako Prestakuntza Zikloetarako sarrera arautzen duen 2016ko otsailaren 11ko Aginduaren 2.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak heziketa-zikloetara sartzeko proba baterako deialdia egingo du, gutxienez urtean behin.

La Orden de 11 de febrero de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula el acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional, dispone en su artículo 2.1 que el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura convocará al menos una vez al año una prueba para el acceso a los Ciclos Formativos.

Horren ondorioz, honako hau

En su virtud

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdia.

Artículo 1.– Convocatoria.

Lanbide Heziketako erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetan zuzenean sartzeko baldintzak betetzen ez dituzten ikasleentzako sarbide-probak egiteko 2016-2017 ikasturteko deialdia egiten da.

Se convoca la prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Formación Profesional, para las personas que carecen de los requisitos académicos que permiten el acceso a dichas enseñanzas, correspondiente al curso 2016-2017.

Erdi-mailako 600 plaza eta goi-mailako 2.500 plaza betetzeko deialdia egiten da, dagoen aurrekontuaren arabera.

El n.º de plazas que, en función del presupuesto disponible, se convocan es de 600 para la prueba de grado medio y 2.500 para la prueba de grado superior.

2. artikulua.– Onarpena lortzeko baremazio-irizpideak.

Artículo 2.– Criterios de baremación a efectos de admisión.

Eskaintzen den plaza-kopurua baino eskabide gehiago jasotzen bada, eskabideen baremazioa egingo da, honako irizpideei jarraituz:

Cuando el n.º de solicitudes sea mayor al n.º de plazas existentes se procederá a su baremación de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Sarrera-probaren atalen bat gaindituta edukitzea Euskal Autonomia Erkidegoan, eta nota hori gordetzen den aldiaren barruan egotea.

a) Tener superada alguna de las partes de la prueba de acceso en la Comunidad Autónoma del País Vasco y hallarse esta circunstancia dentro del periodo de vigencia en el que se guarda la nota.

b) Bizitokia Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. Baldintza hori egiaztatzeko, NANean jasota dagoen helbidea hartuko da erreferentzia gisa. Helbide hori aldatu egin bada, inskripzioa egiterakoan egiaztatu beharko da aldaketa, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta dagoela egiaztatzen duen agiria aurkeztuta.

b) Tener fijado el domicilio de residencia en la comunidad autónoma del País Vasco. Para acreditar esta condición se tomará como referencia el domicilio que figura en el DNI. En caso de haber variado éste, dicha circunstancia se acreditará en el momento de la inscripción, mediante certificado de empadronamiento en una localidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Hizkia izango da berdinketa hausteko irizpidea, hala ezartzen baitu 2016-2017 ikasturtean ordezkogaiak kudeatzeko prozesuan –baita urtean zehar deitzen den edozein hautatze-prozesutan ere– alfabeto-hurrenkera zehaztuko duen letra zein izango den jakiteko zozketaren emaitza argitaratzen duen Langileak Kudeatzeko zuzendariaren Ebazpenak.

c) Criterio de desempate será la letra determinada en la Resolución, del Director de Gestión de Personal, por la que se hace público el resultado del sorteo de la letra que determinará el orden alfabético en el proceso de gestión de candidatos/as a sustituciones durante el curso escolar 2016-2017, así como en cualquier otro proceso selectivo que pueda convocarse a lo largo de dicho curso escolar.

3. artikulua.– Inskripzioak eta informazioa.

Artículo 3.– Inscripciones e información.

1.– Proba hori egin ahal izateko, I. eranskinean jasota dauden ikastetxeetakoren batean eman beharko dute izena, 2017ko urtarrilaren 9tik 18ra –biak barne– bitartean, Hezkuntza Sailak horretarako jarri duen aplikazio informatikoaren bitartez.

1.– Para la realización de esta prueba los/as aspirantes deberán formalizar la inscripción en los centros indicados en el Anexo I, en el período comprendido entre los días 9 y 18 de enero de 2017 ambos inclusive, mediante la aplicación informática que el departamento ha diseñado al efecto.

2.– Proba egiteko izena emateko unean ikusiko dira salbuespen-kasuak, hala badagokio, eta horiei buruzko agiriak eta baremazioa egiteko dagokion gainerako dokumentazioa aurkeztuko dira. Izen-emate aldia amaitu ondoren, ezin izango da probako datuei eragiten dien aldaketarik egin.

2.– En el momento de la inscripción a la prueba se solicitarán, si procede, las exenciones y se aportará la documentación referente a las mismas así como la documentación que proceda a efectos de baremación para la admisión. Finalizado el periodo de inscripción no se podrán realizar modificaciones que afecten a los datos de la prueba.

3.– Izena emateko ikastetxeek eta Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzek informazioa emango diete interesdunei: sartzeko baldintzak, salbuespenen eskaera, probak noiz egingo diren, proben edukia, eta abar.

3.– Los centros de inscripción y las Delegaciones Territoriales de Educación facilitarán a los/as interesados/as información sobre condiciones de acceso, solicitud de exenciones, fecha de realización, contenido de las pruebas, etc...

4.– Pertsona batek ezingo du sarrera-probetarako izena eman autonomia-erkidego baten baino gehiagotan, ikasturte berean. Baldintza hori ez betetzeak inskripzioa deuseztatzea ekarriko du berekin. Egoera hori egiaztatzeko, II. eranskinean jasotzen den aitorpena bete beharko du.

4.– En un mismo curso escolar una persona no se podrá inscribir en las pruebas de acceso en más de una Comunidad Autónoma. El incumplimiento de esta condición supondrá la anulación de la inscripción. Para certificar dicha circunstancia deberá cumplimentar la declaración que se recoge en el Anexo II.

4. artikulua.– Onartuen eta baztertuen zerrenda.

Artículo 4.– Listado de admitidos y excluidos.

Onartutakoen behin-behineko zerrenda –azterketa-eskubideak ordaindu aurrekoa– 2017ko urtarrilaren 26an argitaratuko da. 2017ko urtarrilaren 27a eta otsailaren 9a bitartean, onartuen zerrendaren aurka egindako erreklamazioak aurkeztu ahalko dira, ikastetxeetako idazkaritzan. Aldi horretan, ezin izango da baremoaren atalei buruzko agiri berririk erantsi.

La lista provisional de admitidos previa al abono de derechos de examen se publicará el día 26 de enero de 2017. Entre los días 27 enero y 9 de febrero de 2017, ambos inclusive, se podrán realizar, en la secretaría de los centros, las reclamaciones a la lista de admitidos previa al abono de los derechos de examen. Durante este periodo no podrá aportarse nueva documentación relativa a los apartados del baremo.

Proba egiteko onartutakoen behin betiko zerrenda –azterketa-eskubideak ordaindu aurrekoa– 2017ko otsailaren 15ean argitaratuko da, 7. artikuluan aipatzen diren tokietan.

La lista definitiva de admitidos a la prueba previa al abono de los derechos de examen se hará pública el día 15 de febrero de 2017, en los lugares citados en el artículo 7.

Zerrenda horretan agertzen diren ikaslegaiek azterketa-eskubideak ordaindu beharko dituzte sarrera-proba egiteko. Matrikula gauzatutzat joko da dagokion prezio publikoa ordaindu ondoren.

Los aspirantes relacionados en esta lista, deberán abonar los derechos de examen para la prueba de acceso. La matrícula sólo será efectiva tras el pago del precio público correspondiente.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzeko irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak aipatzen dituen modalitateen bitartez ordaindu ahal izango da azterketa egiteko eskubidea. Kreditu-erakunde kolaboratzaileek lagunduko dute horretan.

El pago podrá efectuarse mediante las modalidades previstas en el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre de aprobación del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la intermediación de entidad de crédito colaboradora.

Ordainketa-gutuna inskripzio-agirian datorren web (URL) helbidean lortu ahalko da.

La carta de pago deberá obtenerse en la dirección web (URL) que figura en el resguardo de inscripción.

2017ko otsailaren 24a izango da azterketa-eskubideak ordaintzeko azken eguna.

El último día para hacer efectivos los derechos de examen será el 24 de febrero de 2017.

Proba egiteko onartutakoen behin betiko zerrenda, azterketa-eskubideak ordaindu ondorengoa, 2017ko martxoaren 1ean argitaratuko da. Zerrenda horretan, ikasle bakoitzari azterketa egiteko esleitu zaion ikastetxea adieraziko da.

La lista definitiva de admitidos a la prueba tras el abono de los derechos de examen se hará pública el día 1 de marzo de 2017, en ella se indicará el centro asignado a cada alumno para la realización de la misma.

5. artikulua.– Ikastetxea esleitzeko irizpideak.

Artículo 5.– Criterios de asignación de centro.

Oro har, inskripzioa egiten den ikastetxea hartuko du ikasleak erreferentzia gisa proben inguruko prozedura gauzatzeko.

Como norma general el centro de inscripción será el referente del alumno a efectos de llevar a cabo todo el procedimiento relativo a las pruebas.

Salbuespen izango dira honako egoera hauek:

Excepcionalmente si concurren algunas de las siguientes circunstancias:

1.– Ikastetxe batean egiten diren eskabideen kopurua gutxieneko inskripzio-kopurua baino txikiagoa bada.

1.– El n.º de solicitantes en un determinado centro no alcanza el n.º mínimo de inscripciones.

2.– Ikastetxe batean egiten diren eskabideen kopurua gehieneko inskripzio-kopurua baino handiagoa bada.

2.– El n.º de solicitantes en un determinado centro rebasa el n.º máximo de plazas en ese centro.

Heziketa eta Ikaskuntza Zuzendaritzak plaza libreak dituen beste ikastetxe batzuk berresleituko dizkie egoera horietako batean dauden interesdunei. Kasu horretan, azken hori izango da ikaslearen erreferentziako ikastetxea.

La Dirección de Formación y Aprendizaje reasignará a los afectados por las circunstancias descritas, en otro centro con disponibilidad de plazas. En este caso el centro de referencia del alumno/a reasignado será este último centro.

Bigarren egoerari dagokionez, hizkia izango da erabili beharreko irizpidea ikastetxea berresleitzeko, hala ezartzen baitu 2016-2017 ikasturtean ordezkogaiak kudeatzeko prozesuan –baita urtean zehar deitzen den edozein hautatze-prozesutan ere– alfabeto-hurrenkera zehaztuko duen letra zein izango den jakiteko zozketaren emaitza argitaratzen duen Langileak Kudeatzeko zuzendariaren Ebazpenak.

Para hacer la reasignación de centro en la circunstancias descrita en segundo lugar, el criterio a utilizar será la letra determinada en la Resolución, del Director de Gestión de Personal, por la que se hace público el resultado del sorteo de la letra que determinará el orden alfabético en el proceso de gestión de candidatos/as a sustituciones durante el curso escolar 2016-2017, así como en cualquier otro proceso selectivo que pueda convocarse a lo largo de dicho curso escolar.

Berresleitutako ikasleen espedienteak berresleitzearen ondorioz dagokien ikastetxeetara bidaliko dira. Ikasleak hasieran izena eman zuen ikastetxea arduratuko da lekualdaketa hori egiteaz.

Los expedientes de los alumnos/as reasignados serán trasladados al nuevo centro que en cada caso corresponda. El encargado de este traslado será el centro en el que inicialmente se había inscrito el alumno.

6. artikulua.– Salbuespenei buruzko ebazpena.

Artículo 6.– Resolución de exenciones.

Proba egiteko salbuespenen behin-behineko ebazpena ikastetxe bakoitzak argitaratuko du 2017ko martxoaren 10ean.

La resolución provisional de las exenciones a la prueba la hará pública cada centro el día 10 de marzo de 2017.

Martxoaren 10a eta 24a bitartean egin ahalko dira salbuespenei buruzko ebazpenaren aurkako erreklamazioak, dagokien ikastetxeetako idazkaritzetan. Era berean, salbuespenen behin-behineko zerrendan adierazitako agiriak osatu ahal izango dira.

Entre los días 10 y 24 de marzo, se podrán realizar, en la secretaría de los centros, las reclamaciones a la resolución de exenciones. Asimismo se podrá completar la documentación indicada en el listado provisional de exenciones.

Salbuespenen behin betiko zerrenda martxoaren 31n, 12:00etan, argitaratuko da.

El día 31 de marzo a las 12:00 horas se hará público el listado definitivo de exenciones.

7. artikulua.– Non argitaratuko diren.

Artículo 7.– Lugares de publicación.

Deialdi honen inguruko guztia ikastetxe bakoitzak argitaratuko du, berak zehaztuko dituen bitartekoak erabiliz, onarpen-prozesuari dagokiona izan ezik; onarpen-prozesuari buruzko informazioa www.hezkuntza.net edo www.euskadi.net/fp-lh webguneetan ere argitaratuko da.

La publicación todo lo relativo con esta convocatoria será realizada por cada centro y a través de los medios que éste determine, exceptuando lo correspondiente al proceso de admisión que será publicado también en las páginas web www.hezkuntza.net o www.euskadi.net/fp-lh

8. artikulua.– Probak egitea.

Artículo 8.– Realización de las pruebas.

1.– Egin beharreko proben egutegia:

1.– Calendario de las pruebas a realizar:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Probak non egingo diren.

2.– Lugar de realización de las pruebas:

Azterketa-eskubideak ordaindu ondorengo onartutakoen behin betiko zerrendan zehazten den tokian egingo da proba.

La prueba se realizará en el lugar que a cada persona se le indica en el listado definitivo de admitidos después de abonar derechos de examen.

Probak egingo diren ikastetxeetako zuzendaritzen ardura izango da tokiak antolatzea eta proben antolaketa ikuskatuko duten langileak nortzuk izango diren zehaztea.

La dirección de los centros donde se vayan a realizar las pruebas se encargará de la organización de los espacios y de determinar el personal que estará al cuidado de las mismas.

I. eranskinean aipatzen diren ikastetxeetako idazkaritzek zainduko dituzte probetako kalifikazio-aktak eta probei dagozkien gainerako agiriak –lurralde bakoitzari dagozkion ariketak barne–, zeinak zortzi hilabetez gordeko baitira.

Las secretarías de los centros mencionados en el Anexo I custodiarán las actas de calificación de las pruebas y el resto de la documentación relativa a las mismas, incluidos los ejercicios correspondientes a cada convocatoria, que se conservarán durante ocho meses.

Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikoak egingo ditu prozesuaren gaineko ikuskaritza- eta aholkularitza-lanak.

La Inspección Técnica de Educación supervisará y asesorará todo el proceso.

9. artikulua.– Probaren emaitzak eta erreklamazioak.

Artículo 9.– Resultados de la prueba y reclamaciones.

Proben emaitzak 2017ko maiatzaren 10ean, 12:00etan, argitaratuko dira. Une horretatik aurrera, maiatzaren 24ko 13:00ak arte, erreklamazioak egiteko epea zabalik egongo da. Erreklamazioak, bestalde, esleitutako ikastetxeetako idazkaritzetan egingo dira.

El día 10 de mayo de 2017, a las 12:00 horas, se harán públicos los resultados de la misma. A partir de ese momento y hasta el día 24 de mayo, a las 13:00 horas, quedará abierto el plazo para la realización de reclamaciones, las cuales se efectuarán en la secretaría del centro asignado.

Egindako erreklamazioen ebazpena 2017ko maiatzaren 31n, 11:00etan, emango da argitara.

La resolución de las reclamaciones será expuesta el día 31 de mayo de 2017 a las 11:00 horas.

10. artikulua.– Proben ziurtagiriak.

Artículo 10.– Certificado de las pruebas.

Proba osoa gainditu duten ikasleek kreditatze-ziurtagiriak eskura ditzakete, 2017ko ekainaren 1etik aurrera, behin betiko emaitzak argitaratzean esango den tokian.

Aquellos/as alumnos/as que hayan superado la totalidad de la prueba podrán recoger los certificados acreditativos a partir del día 1 de junio de 2017 en el lugar que se indique en la publicación de los resultados definitivos.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan prozedura-gaietarako arautzen ez denerako, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena; eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

En lo no regulado en la presente Resolución en materia de procedimiento será de aplicación supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko urriaren 17a.

Heziketa eta Ikaskuntzako zuzendaria,

RAMÓN MARÍA MARTÍNEZ DE MURGUÍA URRETA.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de octubre de 2016.

El Director de Formación y Aprendizaje,

RAMÓN MARÍA MARTÍNEZ DE MURGUÍA URRETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común