Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

182. zk., 2016ko irailaren 23a, ostirala

N.º 182, viernes 23 de septiembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
4065
4065

AGINDUA, 2016ko irailaren 20koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, balio publikoa batera sortzeko proiektuetarako Eusko Jaurlaritzaren «Elkarlan» sariak emateko bigarren deialdia, 2016koa, onesten duena.

ORDEN de 20 de septiembre de 2016, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se aprueba la segunda convocatoria de los premios «Elkarlan» de proyectos de cogeneración de valor público del Gobierno Vasco para el año 2016.

2012-2016ko aldirako gobernu-programaren helburuak dira, besteak beste, gizarte-eragileen partaidetza eta gardentasuna sustatzea, eta herritarrei entzun eta kontsulta egitea. Xede hori betetzeko, 2014ko abenduaren 19an Euskadiko demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Liburu Zuria aurkeztu zen. Liburuan, Eusko Jaurlaritzak hartutako konpromisoen artean, honako hau agertzen da: «Esperientzia berritzaileen garapena sustatzea gure kultura demokratikoan berriak izan daitezkeen eta parte hartzea bultzatzeko formula desberdinak esperimentatzeko aukera ematen duten proiektu pilotuei babesa emanez».

El programa de Gobierno 2012-2016 prevé entre sus objetivos el fomento de la participación de los agentes sociales y la transparencia, escucha y consulta a la ciudadanía. En cumplimiento de tal objetivo, el pasado 19 de diciembre de 2014 se presentó el Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi que recoge, entre los compromisos adoptados por el Gobierno Vasco, el de «promover el desarrollo de experiencias innovadoras a través del apoyo a proyectos pilotos que puedan resultar novedosos en nuestra cultura democrática, y que permitan experimentar fórmulas distintas de favorecer la participación».

Aurreko konpromisoa gauzatzeko 2015ean egin zen balio publikoa batera sortzeko proiektuetarako Eusko Jaurlaritzaren «Elkarlan» sariak emateko deialdi bat. Herritar antolatuek aurkeztutako proiektuak saritzea da deialdiaren xedea. Proiektuok balio publiko partekatua sustatu eta gizarteko erronkak eta beharrak ase behar dituzte bost jarduera-esparru hauetako batean: osasuna, ingurumena, garapen ekonomikoa, ikasketa-kultura eta kohesio soziala. Halaber, proiektuek diseinu- eta ezarpen-fasean, pertsona eta kolektiboen ahalduntze-prozesua sustatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute ezaugarri gehigarri gisa.

El anterior compromiso se materializó en el año 2015 con la convocatoria de los premios «Elkarlan» de proyectos de cogeneración de valor público del Gobierno Vasco que se convocan de nuevo en esta edición con el objeto de premiar los proyectos presentados por la ciudadanía organizada que promuevan la generación de valor público compartido satisfaciendo necesidades y retos sociales en alguno de los siguientes cinco ámbitos de actuación: salud, medio ambiente, desarrollo económico, aprendizaje – cultura y cohesión social. Asimismo, los proyectos deberán demostrar, como característica añadida, su capacidad para activar procesos de empoderamiento de personas y colectivos en su fase de diseño e implementación.

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak du ekimen hau sustatzeko ardura, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura-dekretuaren 18 f) artikuluak egiteko hauek esleitzen baitizkio: «Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernantza Publikoa ezartzea politika publikoak definitu, koordinatu eta gauzatzean, eta, horretarako, zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko eta berritzeko tresnak eta ereduak diseinatu eta garatzea, politika publikoak ebaluatzea eta gobernamendu onerako sistemak sartzea»; eta, 18 g) artikuluak, aldiz, honako hauek: «Herritarren zerbitzu publikoetarako eta informaziorako sarbidea erraztuko duten prozesuak ezarri eta kudeatzea, bai eta herritarren parte-hartzea erraztea ere».

La Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración es la responsable del impulso de esta iniciativa ya que, en el Decreto de estructura del Departamento de Administración Pública y Justicia, se le asigna en su artículo 18.f) la función de «implantar la Gobernanza Pública Vasca en la definición, coordinación y ejecución de las políticas públicas mediante el diseño y desarrollo de modelos e instrumentos de innovación y mejora de la calidad de los servicios públicos, la evaluación de políticas públicas y la introducción de sistemas de buen gobierno» y en el g) «la implantación y gestión de procesos que faciliten el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y a la información, así como facilitar la participación ciudadana».

Azaldutako guztia kontuan hartuta, eta Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 3. artikuluak emandako eskumenei jarraikiz, honako hau

A la vista de todo lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 3 del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Balio publikoa batera sortzeko proiektuetarako Eusko Jaurlaritzaren «Elkarlan» sariak emateko 2016ko deialdia onartzea, agindu honen eranskinean onartu eta arautzen diren oinarri arautzaileen arabera.

Artículo único.– Aprobar la convocatoria de los premios «Elkarlan» de proyectos de cogeneración de valor público del Gobierno Vasco para el año 2016, con arreglo a las bases reguladoras que se aprueban y figuran en el anexo a esta Orden.

AZKEN XEDAPENETATIK Lehenengoa
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek onetsitako oinarrietan xedatzen ez denari dagokionez, honako hauetan xedatutakoa hartuko da kontuan: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren VI. Titulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartuta); Diru-laguntzen Lege Orokorra, 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, eta horren Erregelamendu Orokorra onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearena eta aplikagarriak zaizkion eta indarrean dauden bestelako arauetan xedatutakoa.

En lo no previsto en las bases aprobadas por la presente Orden será de aplicación lo dispuesto en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en cuantas normas vigentes resulten de aplicación.

AZKEN XEDAPENETATIK Bigarrena
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta beronen aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Herri Administrazio eta Justiziako sailburuari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116. eta 117. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 10.1.a) eta 46 artikuluetan xedatutakoa betetzeko (29/1998 Legeak Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen du).

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Administración Pública y Justicia, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETATIK Hirugarrena
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko irailaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre 2016.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,

El Consejero de Administración Pública y Justicia,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

ERANSKINA
ANEXO
BALIO PUBLIKOA BATERA SORTZEKO PROIEKTUETARAKO EUSKO JAURLARITZAREN «ELKARLAN» SARIEN 2016KO DEIALDIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK.
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS «Elkarlan» DE PROYECTOS DE COGENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO DEL GOBIERNO VASCO PARA EL AÑO 2016.

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Deialdi honen xedea da hiru proiekturi sari bana ematea. Proiektuek osasunaren, ingurumenaren, garapen ekonomikoaren, kultura-ikastearen eta kohesio sozialaren jarduera-alorretan eragina izateaz gain, balio publiko partekatua sustatu eta gizarteko erronkak eta beharrak ase behar dituzte, eta diseinu- eta ezarpen-fasean, pertsona eta kolektiboen ahalduntze-prozesua sustatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute.

La presente convocatoria tiene por objeto conceder tres premios a sendos proyectos que, incidiendo en los ámbitos de actuación de la salud, el medio ambiente, el desarrollo económico, el aprendizaje – cultura y la cohesión social, promuevan la generación de valor público compartido para la satisfacción de necesidades y retos sociales y que sean capaces de activar procesos de empoderamiento de personas y colectivos en sus fases de diseño e implementación de los mismos.

Bigarrena.– Sariak.

Segunda.– Premios.

Balorazio onena lortzen duten hiru proiektuek sari bana jasoko dute. Hona hemen sarien prestazioak:

Se concederá un premio a cada uno de los tres proyectos mejor valorados que consistirá en las siguientes prestaciones:

a) 6.000 euros.

a) Concesión de 6.000 euros.

b) Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren barruan saritutako gai horretan aditua den pertsonalaren aholkularitza pertsonala izatea, saria ematen denetik urtebeteko epean, ekimenaren hobekuntzarako partekatutako diagnostikoa egiteko.

b) Asesoramiento por el personal de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración especialista en la materia premiada durante un año desde la concesión del premio en la elaboración de un diagnóstico compartido de mejora de la iniciativa.

c) Saritutako proiektuaren berri ematea informazio-bideetan eta komunikabideetan, jendaurrean aintzatetsi eta proiektuak sustatzeko.

c) Difusión del proyecto premiado en los medios de información y comunicación.

Hirugarrena.– Proiektuak bete behar dituen baldintzak.

Tercera.– Condiciones a cumplir por el Proyecto.

1.– Proiektu guztiek baldintza hauek bete beharko dituzte deialdian parte hartzeko eskabidea aurkezteko unean:

1.– Todo proyecto deberá cumplir con las siguientes condiciones a la fecha de la presentación de la solicitud para participar en la presente convocatoria:

a) Ezarrita egotea edo fase pilotu aurreratuan egotea. Ez dira onartuko hasi gabe dauden proiektuak edo ideia-fasean daudenak.

a) Haber sido implantado o estar en una fase piloto avanzada. No se admitirán proyectos aún no iniciados o en fase de idea.

b) Elkarlanean parte hartzeko proiektua izan behar da, hots, gizarteak jarduteko duen gaitasuna erakusten duten ahalduntze-prozesuak sustatzen dituzten ekimenak.

b) Ha de tratarse de un proyecto de participación colaborativa, entendiéndose por tal aquellas iniciativas que hayan requerido de la activación de procesos de empoderamiento que demuestren la capacidad de la sociedad para actuar.

c) Balio edo inpaktu publiko eta soziala sortu behar du berrikuntzaren bidez.

c) Ha de generar valor o impacto público y social a través de la innovación.

d) Euskadiko demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Liburu Zurian identifikatutako jarduera-arloetakoren batean edo batzuetan gauzatu behar da, herritarren partaidetzak eta ikuspegiak proiektuaren garapenean balio handiagoa emango baitiote jarduera-arlo hauetan: osasuna, ingurumena, garapen ekonomikoa, kultura-ikastea eta kohesio soziala.

d) Ha de desarrollarse en uno o varios de los siguientes ámbitos de actuación del Gobierno Vasco identificados en el Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi, donde la participación y visión ciudadana pueden aportar mayor valor en su desarrollo: salud, medio ambiente, desarrollo económico, aprendizaje – cultura y cohesión social.

2.– Sariak jasotzeko hautagaiek nahi beste proiektu aurkeztu ahalko dituzte beste hainbeste eskabidetan, baina sari bakarra lortu ahal izango dute.

2.– Los candidatos a los premios podrán presentar cuantos proyectos consideren oportunos en solicitudes diferenciadas, no obstante lo cual optarán a un único premio.

Laugarrena.– Hautagaiak.

Cuarta.– Candidaturas.

1.– Eskabidea aurkezteko unean jarduera nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzen duten eta egoitza soziala bertan duten irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoak soilik aurkeztu daitezke deialdi honetara.

1.– Podrán presentar proyecto a la presente convocatoria únicamente las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan su domicilio social y desarrollen su actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi a la fecha de la presentación de su solicitud.

2.– Administrazio publikoek eta bere sektore publikoa osatzen duten erakundeek ezin izango dute parte hartu sarien deialdi honetan.

2.– Las Administraciones Públicas y las entidades integrantes de sus respectivos sectores públicos no podrán tomar parte en la presente convocatoria de premios.

3.– Hautagaiek eskabidea aurkezteko unean, honako baldintza hauek betetzen dituztela egiaztatu beharko dute:

3.– Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha de presentación de la solicitud:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioak egunean izatea. Horretarako, organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du hautagaiek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioak egunean dituztela, haiei baimenik eskatu behar izan gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3. artikuluari jarraikiz.

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A tal efecto, el órgano gestor verificará de forma automática el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte del candidato, sin necesidad de recabar su consentimiento previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

b) Ez duela administrazio- edo zigor-zehapenik, laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dionik, eta ez duela laguntza horiek jasotzeko legezko debekurik.

b) No estar sancionado, administrativa o penalmente, con la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas, ni incursas en alguna prohibición legal que las inhabilite para ello.

c) Sexu-bazterkeria egin izanagatik zigor administratibo edo penala betetzen ez egotea edo, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 legean ezarritakoaren arabera, debeku horrekin zigortuta ez egotea.

c) No encontrarse cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni estar sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) eta c) ataleko eskakizunen agiri-egiaztapenaren ordez, hautagaiek erantzukizunpeko adierazpena beteko dute, «Elkarlan» sarien deialdian parte hartzeko inprimakian. Inprimakia Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko helbide honetan eskura dezakete: https://euskadi.eus/diru_laguntza/2016/elkarlan/eu/

La acreditación documental de los requisitos de las letras b) y c) anteriores se sustituirá por una declaración responsable del candidato que se efectúa en el formulario de solicitud de participación en la convocatoria de los premios «Elkarlan» que se encuentra a su disposición en la siguiente dirección de la sede electrónica del Gobierno Vasco: https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/elkarlan/es/

4.– Proiektuak aurkeztuko dituzten hautagaiek Eusko Jaurlaritzari baimena emango diote deialdi honekin lotutako hedapen-jardueretan beren egiletza aipatzeko. Horrek ez dio, hala ere, eskubide ekonomikorik edo beste irabazi-motarik ekarriko hautagaiari, sariak dakartzan zenbateko ekonomikoaz eta prestazioaz gain.

4.– Los candidatos que presentan los proyectos autorizan al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cuantía económica y las prestaciones que comporta el premio que se conceda.

5.– «Elkarlan» saria jasotzea bateragarria izango da bestelako administrazio publikoek eta erakunde pribatuek ematen dituzten sariak jasotzearekin.

5.– La concesión del premio «Elkarlan» es compatible con la obtención de un premio otorgado tanto por otra administración pública como por una entidad privada.

Bosgarrena.– Hautaketa-batzordea eta herritarren botoa.

Quinta.– Comité de selección y voto ciudadano.

1.– Proiektuak baloratzeaz hautaketa-batzorde bat arduratuko da. Honako kide hauek izango ditu hautaketa-batzordeak:

1.– Los proyectos presentados se valorarán por un Comité de Selección con la siguiente composición:

a) Javier Bikandi Irazabal jauna, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria, batzordeburu gisa.

a) D. Javier Bikandi Irazabal, Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, que lo presidirá.

b) Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzako Gobernu Onaren ataleko berrikuntza publikoari buruzko proiektuen arduraduna, batzordeko idazkari gisa.

b) Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino, responsable de proyectos de innovación pública en el ámbito del Buen Gobierno de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, quien realizará, además, las funciones de Secretaria.

c) María Arana Zubieta andrea, Wiki Toki Elkartearen legezko ordezkaria (lankidetza-praktika laborategia); 2015eko Elkarlan edizioan saria jaso zuen.

c) Dña. Maria Arana Zubiate, representante legal de Wikitoki Elkartea, laboratorio de prácticas colaborativas que fue premiado en la edición Elkarlan 2015.

d) Santiago Membibre Peral jauna, Fiare Fundazioa Presidentea eta 2015eko Elkarlan edizioan saritutako Fiare proiektuari laguntzeko elkarteko sustatzailea.

d) Santiago Membibre Peral, presidente de la Fundación Fiare, y promotor de la Asociación de apoyo al proyecto Fiare premiada en la edición Elkarlan 2015.

e) Leire Rodríguez Zubiaurre andrea, Uliaren auzo-elkartearen legezko ordezkaria; horren proiektua, Uliako Lore Baratzak izenekoa, saritua izan zen 2015eko Elkarlan edizioan.

e) Leyre Rodriguez Zubiaurre, representante legal de la Asociación de Vecinos de Ulia cuyo proyecto Uliako Lore Baratzak fue premiado en la en la edición Elkarlan 2015.

f) Gotzon Bernaola Ariño jauna, Innobasque herri-onurako elkartearen Gizarte Berrikuntza arloko programen zuzendaria.

f) D. Gotzon Bernaola Ariño, Director de Programas del Área de Innovación Social de la Asociación de Utilidad Pública Innobasque.

2.– Batzordearen balorazioa osatze aldera, parte hartzeko prozesu bat hasiko da Irekia-n. Horren bidez herritarrek gehienez hiru proiekturi eman ahal izango diete botoa. Boto gehien duten hiru proiektuei beste puntu bat emango zaie; azken puntu hori Hautapen Batzordearen balorazioari gehituko zaio.

2.– Para complementar la valoración de dicho Comité, se abrirá un proceso participativo en Irekia en el que la ciudadanía podrá votar un máximo de tres proyectos. Los tres proyectos más votados conseguirán un punto extra que será sumado a la valoración del comité de selección.

Seigarrena.– Baremoa.

Sexta.– Baremo.

1.– Hautaketa-batzordeak baloratuko ditu aurkeztu diren proiektuak, gehienez 10 puntu emanez, baremo honen arabera:

1.– El Comité de selección valorará los proyectos presentados, asignándoles una puntuación máxima de 10 puntos, en base al siguiente baremo:

a) Balio publiko eta soziala: balio publikoa sortzeko ahalmena, gizarte-inpaktu handikoa eta kolektibotasunetik lagunduz egitea. 0 eta 3 puntu artean.

a) Valor público y social: potencial de generar valor público, de alto impacto social, y hacerlo contribuyendo desde lo colectivo. Entre 0 y 3 puntos.

b) Ahalduntzea: gizarteak antolatu eta jarduteko duen gaitasunaren eredua sortzeko ahalmena. 0 eta 3 puntu artean.

b) Empoderamiento: potencial para constituir un ejemplo de la capacidad de la sociedad para organizarse y actuar. Entre 0 y 3 puntos.

c) Izaera berritzailea: proiektuko ideiaren (disruptiboa eta berria da) egingarritasun eta berrikuntzarako ahalmena. 0 eta 2 puntu artean.

c) Carácter innovador: potencial de factibilidad e innovación de la idea proyectada (es disruptiva e inédita). Entre 0 y 2 puntos.

d) Kalitatea eta argitasuna: Aurkezpenaren koherentzia- eta argitasun-maila. 0 eta 2 puntu artean.

d) Calidad y claridad: grado de coherencia y claridad en su presentación. Entre 0 y 2 puntos.

2.– Saria lortzeko aukera izateko gutxienez 5 puntu lortu beharko dira, herritarren botoa kontuan hartu gabe, bosgarren oinarriaren 2.atalean aurrez ikusitakoa.

2.– La puntuación mínima para optar a la concesión de los premios es de 5 puntos, sin contar con el voto ciudadano previsto en la Base Quinta apartado 2. Comité.

3.– Hautapen Batzordeak proiektuak baloratuko ditu, seigarren oinarri honetako 1 eta 2 zenbakietan ezarri bezala aplikatuz baremoa. Gero, herritarren botoaren bidez lortutako puntuazioa gehituko dio balorazioari (herritarrek balorazio onena eman dieten hiru proiektuek puntu bat gehiago izango dute) eta saria emateko proposamena helaraziko dio saria eman behar duen organoari.

3.– El Comité de Selección valorará los proyectos aplicando el baremo en los términos contemplados en los apartados 1 y 2 de esta base Sexta y sumará a su valoración la puntuación derivada del voto ciudadano (un punto añadido a los tres proyectos mejor valorados por la ciudadanía) y elevará propuesta de concesión del premio al órgano competente para concederlos.

Zazpigarrena.– Prozedura.

Séptima.– Procedimiento.

1.– Deialdi honetan parte hartuz gero, hautagaiak deialdia kudeatzen duen organoarekin hartu-emana izateko bitarteko bakar gisa bide elektronikoa aukeratu duela ulertuko da.

1.– Al participar en la presente convocatoria se entenderá que el candidato elige el canal electrónico como el único medio de relacionarse con el órgano gestor de la misma.

2.– Deialdi honetako organo kudeatzailea Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza da.

2.– La Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración del Departamento de Administración Pública y Justicia es el órgano gestor de la presente convocatoria.

3.– Hautagaiek bete beharreko eskabide-orria Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan egongo da: https://euskadi.eus/diru_laguntza/2016/elkarlan/eu/

3.– El modelo de solicitud a cumplimentar por los candidatos estará disponible para su remisión electrónica en la dirección https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/elkarlan/es/ de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

4.– Eskabidearen aurkezpenaren ondorengo izapideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire kudeaketak» atalaren bidez egingo dira: https://euskadi.eus/nirekudeaketak

4.– Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud se realizarán a través del apartado «Mis Gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco: https://euskadi.eus/misgestiones

5.– Hautagaiek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete, nahi duten eran. Prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezartzen den moduan.

5.– Los candidatos podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Eskabideak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

6.– La solicitud supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

7.– Eskabidearekin batera legez Euskal Autonomia Erkidegoan eratuta dagoela egiaztatzen duen agiria aurkeztuko du, hurrengo webgune honetan zehaztutakoaren arabera: https://euskadi.eus/diru_laguntza/2016/elkarlan/eu/

7.– A la solicitud se acompañará la documentación acreditativa de estar legalmente constituida en la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo a lo especificado en https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/elkarlan/es/

8.– Eskabideak 30 egun naturaleko epean aurkeztu behar dira, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epez kanpo aurkeztutako eskabideak deialditik kanpo geratuko dira.

8.– El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Las solicitudes presentadas fuera de plazo quedarán excluidas de la convocatoria.

9.– Hautaketa Batzordeak aurkeztu diren proiektuak aztertuko ditu, eta bakoitzari baremoa ezarri ondoren, baita herritarren botoaren gehitutako puntua ere, sariak emateko proposatutako proiektuak deialdia ebazteko eskumena duen organoari aurkeztuko dizkio, hau da, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Funtzio Publikoko sailburuordeari.

9.– El Comité de Selección examinará los proyectos presentados y, tras aplicar el baremo a cada una de ellos, así como el punto extra del voto ciudadano, elevará propuesta de concesión de los premios al órgano competente para resolver la convocatoria, el Viceconsejero de Función Pública del Departamento de Administración Pública y Justicia.

10.– Herri Administrazio eta Justizia Saileko Funtzio Publikoko sailburuordeak sariak esleitzeko ebazpena eman baino lehen, deialdi honen organo kudeatzaileak bi eguneko epea (jakinarazpena jasotzen duten egunetik aurrera) emango die Hautapen Batzordeak proposatu dituen hautagaiei, erantzukizunpeko aitorpenean jaso dituzten datuak egiazkoak direla frogatzen duen dokumentazioaren kopia ziurtatua bidaltzeko.

10.– Con anterioridad a que el Viceconsejero de Función Pública del Departamento de Administración Pública y Justicia dicte resolución de concesión de los premios, el órgano gestor de la presente convocatoria requerirá a los candidatos propuestos por el Comité de Selección para que, en el plazo de los dos días siguientes al de la recepción de la comunicación de requerimiento, remitan copia auténtica de la documentación que acredite la realidad de los datos expresados en su declaración responsable.

11.– Saria irabazteko proposatu den hautagaiak ez badu eskatu zaion dokumentazio hori epe barruan eta behar bezala aurkezten, deialdi honen organo kudeatzaileak Hautapen Batzordeari jakinaraziko dio inguruabar hori, eta batzordeak saria emateko proposamen berria egingo du. Balorazio onena izan duen bigarren proiektua aurkeztu duen hautagaia proposatuko du.

11.– Si el candidato propuesto para concederle el premio no presenta en tiempo y forma la documentación requerida, el órgano gestor de la presente convocatoria lo pondrá en conocimiento del Comité de Selección para que eleve nueva propuesta de concesión en la que el figure el candidato que ha presentado el siguiente proyecto mejor valorado.

Deialdi honen organo kudeatzaileak aurreko paragrafoan azaldu bezala jardungo du proposatu den hautagai berri honekin ere.

El órgano gestor de la presente convocatoria obrará con respecto al nuevo candidato propuesto de la manera dispuesta en el párrafo anterior.

Herri Administrazio eta Justizia Saileko Funtzio Publikoko sailburuordeak emango du Hautapen Batzordeak proposatu arren erantzukizunpeko aitorpenean jasotako datuak egiazkoak direla frogatzen ez duen hautagaia «Elkarlan» sariaren deialditik kanpo uzteko ebazpena.

El Viceconsejero de Función Pública del Departamento de Administración Pública y Justicia dictará resolución por la que se excluye de la convocatoria del premio «Elkarlan» al candidato propuesto por el Comité de Selección que no acredite la realidad de los datos expresados en su declaración responsable.

12.– Hautaketa Batzordeak deialdia hutsik uzteko proposamena aurkez dezake, aurkeztutako proiektuek aurreko oinarrian azaldutako gutxieneko puntuazioa lortzen ez badute.

12.– El Comité de Selección podrá elevar propuesta de declaración desierta de la convocatoria si ninguno de los proyectos presentados alcanza la puntuación mínima de la Base anterior.

13.– Herri Administrazio eta Justizia Saileko Funtzio Publikoko sailburuordearen ebazpena emango du, zeina Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko https://euskadi.eus/diru_laguntza/2016/elkarlan/eu/ helbidean argitaratuko baita. Ebazpena, gainera, modu elektronikoan jakinaraziko zaie deialdi honetan parte hartu duten guztiei, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire kudeaketak» atalaren bidez, eta jakinarazpena burututzat joko da interesdunak jakinarazpena jaso izana elektronikoki sinatzen duenean. Jakinarazpena egin denetik edukira jo gabe hamar egun naturaleko epea igarotzen bada, jakinarazpena baztertutzat joko da eta prozedurari jarraiki izapidea egintzat joko da, betiere, ofizioz edo hartzaileak eskatuta, horretara jotzea tekniko edo materialki ezinezkoa dela egiaztatzen ez bada.

13.– El Viceconsejero de Función Pública del Departamento de Administración Pública y Justicia dictará resolución de concesión o de declaración desierta de la convocatoria de los premios «Elkarlan» que se publicará en la dirección https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/elkarlan/es/ de la sede electrónica del Gobierno Vasco. Además, tal resolución se notificará electrónicamente a todas las personas que han tomado parte en la presente convocatoria en el apartado de «Mis Gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco entendiéndose practicada la notificación en el momento en que se firme electrónicamente la recepción de la misma. Si transcurren diez días naturales desde la realización de la notificación electrónica sin que su destinatario acceda a su contenido, se entenderá que tal notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpenen abisuak bidaltzea, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara SMSak edo mezu elektronikoak bidaliz. Abisu horiek ez dute inola ere jakinarazpen-baliorik izango.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

14.– Ebazteko eta ebazpena argitaratzeko epea ezingo da izan 3 hilabetetik gorakoa, deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita. Epe hori amaitu eta ebazpena argitaratu ez bada, deialdia hutsik geratu dela esan nahi du.

14.– El plazo para resolver y publicar la resolución de la convocatoria no podrá exceder de 3 meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido publicada la resolución, se entenderá que la convocatoria ha sido declarada desierta.

15.– Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Funtzio Publikoko sailburuordeak «Elkarlan» sariak emateko edo deialdia hutsik uzteko onartzen duen ebazpenaren aurka, gorako errekurtsoa jar dezakete sail berbereko sailburuaren aurrean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean.

15.– Contra la resolución de concesión o de declaración desierta del concurso de los premios «Elkarlan» dictada por el Viceconsejero de Función Pública del Departamento de Administración Pública y Justicia, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero del mismo Departamento en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

Zortzigarrena.– Saria onartzea.

Octava.– Aceptación del premio.

1.– Pertsona sarituek idatziz eta espresuki adierazi beharko dute saria onartzen dutela, saritze-ebazpena argitaratu eta 3 egun naturaleko epean. Horretarako, saria onartzeko inprimaki bat izango dute Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire kudeaketak» atalean (https://euskadi.eus/nirekudeaketak).

1.– Los candidatos premiados deberán manifestar por escrito y expresamente la aceptación del mismo en el plazo de 3 días naturales desde la publicación de la resolución de concesión. A tal efecto, dispondrán de un formulario de aceptación del premio en el apartado «Mis gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco https://euskadi.eus/misgestiones

2.– Saria aurreko lerrokadan ezarritakoa betez onartzen ez bada, sariari uko egiten zaiola ulertuko da, eta, beraz, bigarren balorazio onena jaso duen proiektua aurkeztu duenari emango zaio saria.

2.– De no producirse la aceptación del premio en los términos del párrafo anterior, se entenderá que se renuncia al mismo, en cuyo caso el premio se concederá al candidato que haya presentado el siguiente proyecto mejor valorado.

3.– Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Funtzio Publikoko sailburuordeak ebazpena onartuko du sariari uko egin zaiola adierazteko eta saria hurrengo baloraziorik onena jaso duen proiektua aurkeztu duenari emateko. Ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren https://euskadi.eus/diru_laguntza/2016/elkarlan/eu/ helbidean argitaratuko da, eta saritutako hautagaiari eta deialdian parte hartu duten gainerako hautagaiei jakinaraziko zaie, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire kudeaketak» atalean, aurreko artikuluko 14. idatzi-zatian aurreikusitako eran.

3.– El Viceconsejero de Función Pública del Departamento de Administración Pública y Justicia dictará resolución declarando el rechazo al premio y la concesión del mismo al candidato que haya presentado el siguiente proyecto mejor valorado. La resolución se publicará en la dirección https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/elkarlan/es/ de la sede electrónica del Gobierno Vasco y se notificará electrónicamente al candidato premiado y al resto de los candidatos que han tomado parte en la presente convocatoria en el apartado «Mis gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco https://euskadi.eus/misgestionescon las mismas previsiones que las contempladas en el apartado 14 del artículo anterior.

4.– Saritutako hautagaiak oinarri-arau honen lehenengo lerrokadan adierazitako eran jokatuko du.

4.– El candidato premiado obrará de conformidad a lo dispuesto en el párrafo primero de esta Base.

5.– Pertsona sarituetatik inork ez badu saria onartzen, Herri Administrazio eta Justizia Saileko Funtzio Publikoko sailburuordeak saria eman gabe geratu dela jakinaraziko du, ebazpen bidez. Ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko https://euskadi.eus/diru_laguntza/2016/elkarlan/eu/ helbidean argitaratuko da, eta elektronikoki jakinaraziko zaie deialdian parte hartu duten gainerako hautagaiei, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire kudeaketak» atalean (https://euskadi.eus/nirekudeaketak).

5.– Si ningún candidato premiado acepta el premio, el Viceconsejero de Función Pública del Departamento de Administración Pública y Justicia dictará resolución declarando desierta la convocatoria. La resolución se publicará en la dirección https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/elkarlan/es/ de la sede electrónica del Gobierno Vasco y se notificará electrónicamente a todos los candidatos que han tomado parte en la presente convocatoria en el apartado «Mis gestiones» de la sede electrónica del Gobierno Vasco https://euskadi.eus/misgestiones

Bederatzigarrena.– Sari-banaketa.

Novena.– Entrega de premios.

1.– Sariak ekitaldi formal batean banatuko dira. Horrenbestez, saritutako hautagaiaren legezko ordezkari batek joan beharko du, eta proiektuaren nondik norakoak azaldu beharko ditu, labur-labur. Arrazoi justifikatuengatik, erakundeko legezko ordezkari batek ere ezin badu sari-banaketara joan, aldez aurretik eta nahikoa aurrerapenez, ordezko pertsona bat izendatu beharko dute erakundearen izenean saria jaso dezan. Ordezkariaren identifikazio-datuak Eusko Jaurlaritzara, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Funtzio Publikoko sailburuordeari bidali beharko dizkio erakundeak (Donostia kalea 1, 01010 Gasteiz).

1.– Los premios se entregarán en un acto formal al que deberá asistir una persona en calidad de representante legal del candidato premiado y exponer brevemente los detalles de su proyecto. En el caso de que ninguna persona con representación legal del candidato premiado pueda asistir a tal acto por causa justificada, deberá designar, con la debida antelación, a otra persona para que la sustituya y recoja el premio en su nombre. Los datos identificativos de la persona que le sustituya deberán remitirse por el candidato premiado a la atención del Viceconsejero de Función Pública del Departamento de Administración Pública y Justicia al Gobierno Vasco (Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

2.– Saritutako hautagaiaren legezko ordezkaria edo haren ordez izendatutakoa sari-banaketara joaten ez bada, sariari uko egin zaiola esan nahiko du. Beraz, aurreko oinarrian xedatutakoaren arabera jardungo da.

2.– La no asistencia de la persona representante legal del candidato premiado o persona designada en su defecto, a la entrega de premios se entenderá como una renuncia al mismo, en cuyo caso se obrará conforme a lo dispuesto en la Base anterior.

Hamargarrena.– Datu pertsonalen babesa.

Décima.– Protección de datos de carácter personal.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean xedatutakoarekin bat etorriz, deialdira eskabideak aurkeztu dituzten pertsona juridikoen datu pertsonalak Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzako «Sariak eta laguntzak» izeneko datu pertsonalen fitxategi automatizatuan jasoko dira, eta deialdian parte hartzen duten pertsonek berariaz ematen dute datu horiek tratatzeko eta argitaratzeko baimena. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren aurrean erabili ahal izango dira datuok eskuratzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, honako helbide honetara jo beharko da: Donostia kalea 1, 01010 Gasteiz. Halaber, deialdi honetan eskabideak aurkeztuko dituzten pertsonek baimena emango diote zuzendaritza horri beste organismo publiko batzuetan aurkeztutako agiriak benetakoak direla egiazta dezan.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos de carácter personal facilitados por las personas que presentan las solicitudes en nombre de las personas jurídicas correspondientes a la presente convocatoria de premios, cuyo tratamiento y publicación autorizan, se incluirán en el fichero automatizado de datos de carácter personal denominado Premios y ayudas del que es responsable la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración del Departamento de Administración Pública y Justicia. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a tales datos se podrán ejercer ante la citada Dirección, para lo cual deberán dirigir solicitud a la dirección postal: c/ Donostia-San Sebastián 1; 01010 Vitoria-Gasteiz. Asimismo, las personas que presentan las solicitudes en la presente convocatoria autorizan a la mencionada Dirección a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos que presenten.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común