Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

177. zk., 2016ko irailaren 16a, ostirala

N.º 177, viernes 16 de septiembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
3957
3957

AGINDUA, 2016ko irailaren 5ekoa, Segurtasuneko sailburuarena, autobabes-planak egiteko gaitutako teknikarien akreditazioa arautzen duena.

ORDEN de 5 de septiembre de 2016, de la Consejera de Seguridad, por la que se regula la acreditación del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección.

Azaroaren 2ko 277/2010 Dekretuaren bidez, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dira, larrialdiei aurre egiteko. Dekretu horretan zehazten da nolako jardueretan behar diren autobabes-planak eta zer baldintza bete behar den plan horiek egiteko. Baldintza horien artean, honako hau dago: dena delako jarduerak dituen arriskuen aurkako autobabesaz irizpena emateko gaitua dagoen teknikari batek idatzia eta sinatua izan behar du planak.

El Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia, contempla las actividades que deben disponer de planes de autoprotección y los requisitos para su elaboración, entre los cuales está el de ser redactados y firmados por técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad.

Arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko esku-hartzeetan nahiz pertsonen bizia eta segurtasun fisikoa babestu beharra dagoen larrialdi eta babes zibileko egoeren hasierako esku-hartzeetan, erabakigarria da autobabes-planak baliagarriak eta fidagarriak izatea. Hori dela-eta, ezinbestekoa da halako planak egiten dituztenek gaikuntza eta trebakuntza profesional egokia izatea.

Dado que la validez y fiabilidad de los planes de autoprotección resulta crucial para las actuaciones de prevención y control de riesgos y la actuación inicial en situaciones de emergencia y de protección civil en las que debe protegerse la vida e integridad física de las personas, es indispensable que quienes realizan tales planes cuenten con una capacitación y competencia profesional contrastada.

Helburu horrekin, Herrizaingoko sailburuak agindu bat eman zuen 2012ko abuztuaren 3an. Bertan, mekanismo bat arautu zen autobabes-planak egiten dituzten teknikarien aldez aurreko akreditazioa ahalbidetzeko.

En desarrollo de tal previsión se dictó la Orden del Consejero de Interior de 3 de agosto de 2012, se reguló un mecanismo para posibilitar la acreditación previa del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección.

Bildutako esperientziaren ondorioz, ikusi da komenigarria dela akreditazio-prozedura hori aldatzea, segurtasun juridiko handiagoa izan dezan. Horretarako, eskatzaileen gaitasun teknikoa ebaluatzeko irizpide gardenagoak ezarriko dira, ebaluazio-batzordearen lana errazteko.

La experiencia adquirida apunta la conveniencia de modificar dicho procedimiento de acreditación con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica a dicho mecanismo de acreditación, estableciendo unos criterios más transparentes en cuanto a la labor evaluadora de la capacidad técnica de las personas solicitantes con el fin de facilitar la labor de la comisión evaluadora de los mismos.

Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak ez du gaitasun profesionaleko titulazio berezirik eskatzen autobabes-planak egiteko, eta ez dago ezarrita jarduera profesional horretan aritzeko baimen administratiboa aurrez eskuratzea beharrezkoa denik.

El ordenamiento jurídico vigente no atribuye a determinadas titulaciones la competencia profesional para elaborar planes de autoprotección, ni exige autorización administrativa previa para el ejercicio de tal actividad profesional.

Plan horiek egiteko, baina, titulazio akademiko tradizionalekin identifikatzen ez den trebetasuna behar da. Hori dela-eta, autobabes-plan baten baliagarritasuna auzitan jarria izan ez dadin, administrazioari lan-karga handia eragiten zaio, planaren egilearen gaitasun profesionala egiaztatu behar delako plan bat aurkezten den bakoitzean.

Dado que la elaboración de estos planes requiere una pericia que no se identifica precisamente con titulaciones académicas tradicionales, evitar el cuestionamiento de la validez de un plan de autoprotección implica la carga administrativa de acreditar la cualificación profesional de su redactora con la presentación de cada plan.

Horregatik, badirudi egokia dela mekanismo batzuk ezartzea, autobabes-planak egiten dituzten pertsonek borondatezko akreditazioa lor dezaten, aurkezten duten prestakuntzako curriculuma eta ibilbide profesionala ebaluatu eta gero. Horrela, plan bat egiten duen teknikariaren gaitasuna egiaztatuta geratuko da, eta ez da beharrezkoa izango kasu bakoitzean justifikazio hori errepikatzea.

Por lo tanto parece conveniente arbitrar mecanismos que posibiliten la acreditación voluntaria de personas que elaboran planes de autoprotección previa evaluación del currículo formativo y profesional que presenten, de modo que ello facilite la comprobación de la cualificación de la competencia del técnico o técnica firmante de un plan, sin necesidad de reiterar tal justificación en cada caso.

Borondatezko akreditazio horiek ezartzeak ez du esan nahi jarduerak aurretiko baimena behar duenik, ez eta araudiaren bidez titulazio jakin batzuei gaitasun profesional batzuk esleitzen zaizkienik ere. Hortaz, akreditazioa ez da autobabes-planak egiteko beharrezko baldintza administratiboa, eta ez ditu baztertzen gaitasun profesionala egiaztatzeko beste modu batzuk edo lurraldeko beste administrazio batzuek akreditazio publikoa egiteko mekanismo propioak izatea.

Estas formas de acreditación voluntaria no implican sujetar la actividad a autorización previa y tampoco suponen la atribución por vía reglamentaria de competencias profesionales a determinadas titulaciones. Por lo tanto la acreditación ni es un requisito administrativo necesario para elaborar planes de autoprotección, ni impide que existan otros modos de acreditar la competencia profesional o que otras administraciones territoriales dispongan sus propios mecanismos de acreditación pública.

Horregatik guztiagatik, honako hau

Por todo ello,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea honako hau da: azaroaren 2ko 277/2010 Dekretuarekin bat, landu beharreko autobabes-planak egiteko gaitutako teknikariak akreditatzeko modua finkatzea (azaroaren 2ko 277/2010 Dekretua, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko).

Es objeto de la presente Orden establecer formas de acreditar al personal técnico competente para la elaboración de los planes de autoprotección que deban realizarse conforme al Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia.

2. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 2.– Requisitos.

1.– Agindu honetan aipatzen den akreditazioa honako hauek eskura dezakete:

1.– Pueden obtener la acreditación a la que se refiere esta Orden:

a) Autobabes-planak edo babes zibileko planak egiteko berariazko gaitasuna edo kualifikazioa ematen duen unibertsitate-titulazio ofiziala dutenek.

a) Las personas con titulación universitaria oficial que habilite o cualifique específicamente para la elaboración de planes de autoprotección o planes de protección civil.

b) Unibertsitate-titulazio ofiziala izan eta, gainera, autobabes-planak egiteko goi-mailako prestakuntza ikastaroa gainditu dutenek. Ikastaro hori Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak diseinatua izan behar du, babes zibilaren eta larrialdien arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Zuzendaritzaren aginduak jarraituz. Ikastaroa Akademian bertan edo hark onartutako erakunde edo entitateetan egin daiteke.

b) Las personas con titulación universitaria oficial que hayan superado, además, un curso de formación superior para elaborar planes de autoprotección diseñado por la Academia Vasca de Policía y Emergencias atendiendo a las directrices de la Dirección competente en materia de protección civil y emergencias del Gobierno Vasco, sea realizado en la propia Academia o en instituciones y entidades reconocidas por aquélla.

c) Autobabes-planak egiteko gaikuntza edo kualifikazioa ematen duten unibertsitateko master-, aditu- edo espezialista-tituluak lortu dituztenek.

c) Las personas que hayan obtenido títulos propios universitarios de máster, experto o especialista que habiliten o cualifiquen para la elaboración de planes de autoprotección.

3. artikulua.– Hasiera.

Artículo 3.– Inicio.

1.– Autobabes-planak egiteko gaitutako teknikariaren akreditazioa lortzeko interesa duen pertsonak eskaera bat aurkeztu beharko du babes zibilaren eta larrialdien arloko eskumena duen Segurtasun Saileko Zuzendaritzan, administrazio-prozedura erkidea arautzen duen legerian aurreikusten diren moduetako edozeinetan.

1.– La persona interesada en acreditarse como personal técnico competente para elaborar planes de autoprotección deberá presentar solicitud dirigida a la Dirección competente en materia de protección civil y emergencias del Departamento de Seguridad por cualquiera de las formas previstas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.

2.– Eskaerarekin batera, eskatzaileak bere gaitasun teknikoa justifikatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko ditu, eta espresuki adierazi beharko du alegatutako datuak eta aurkeztutako dokumentazioa egiazkoak direla. Akreditazioa emateko beharrezko informazioa edo dokumentazioa egiazkoa ez bada, eskabidea baliogabea izango da ondorio guztietarako.

2.– Junto con la solicitud la persona interesada deberá presentar los documentos que justifiquen su capacitación técnica, declarando expresamente que son ciertos los datos alegados y la documentación aportada. La falta de veracidad de la información o documentación necesaria para la emisión de la acreditación comporta su invalidez a todos los efectos.

3.– Titulu akademikoen edo bestelako prestakuntza-ikastaroen ziurtagirien kasuan, kopia baimendua edo konpultsatua aurkeztu beharko da.

3.– En el caso de títulos académicos o certificaciones de la realización de otros cursos formativos deberán presentar copias auténticas o compulsadas de dichos documentos.

4. artikulua.– Ebaluazio-batzordea.

Artículo 4.– Comisión evaluadora.

1.– Ebaluazio-batzorde bat sortzen da. Babes zibilen eta larrialdien arloko eskumena duen zuzendaritzara esleitutako kide anitzeko organoa izango da, eta aurkeztutako eskaerak aztertu eta ebaluatuko ditu, eta prozeduraren ebazpena proposatuko.

1.– Se crea una comisión evaluadora como órgano colegiado adscrito a la Dirección competente en protección civil y emergencias, con la finalidad de analizar las solicitudes presentadas, evaluarlas y proponer la resolución del procedimiento.

2.– Ebaluazio-batzordea batzordeburuak eta bi kidek osatuko dute. Segurtasun Saileko titularrak aukeratuko ditu, trebetasunen arabera, sail horren mendeko pertsonen eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako langileen artean. Bi kideetako batek idazkaritza-lanak egingo ditu, eta hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango du.

2.– La comisión evaluadora estará formada por la persona que ostente su presidencia y dos vocales designadas en función de su pericia por la persona titular del Departamento de Seguridad entre el personal técnico dependiente de dicho Departamento y de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Una de las personas vocales hará las funciones de secretaría de la comisión con voz y voto.

5. artikulua.– Izapidetzea eta ebazpena.

Artículo 5.– Instrucción y resolución.

1.– Ebaluazio-batzordeak aurkeztutako eskaerak eta dokumentazioa aztertuko ditu.

1.– La comisión evaluadora verificará las solicitudes y documentación presentadas.

2.– Eskaerak ez baditu legez ezarritako baldintzak betetzen, eskatzaileari eskatuko zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo ezinbesteko dokumentuak aurkezteko eta, halaber, jakinaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskaera ebatzi egingo dela eta eskaerari uko egin diola ulertuko dela.

2.– Si la solicitud no reúne los requisitos legalmente exigibles se requerirá al interesado o interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

3.– Era berean, ebaluazio-batzordeak eskaeraren zehaztapenak borondatez aldatu edo hobetzeko eskatu ahal izango dio eskatzaileari, edo dokumentazio gehigarria aurkezteko, eta horretarako ere hamar egun balioduneko epea izango du. Aldaketa horiek aktan jasoko dira labur-labur, eta akta prozedurari erantsiko zaio.

3.– Igualmente la comisión evaluadora podrá recabar de la persona solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla o la presentación de documentación complementaria confiriendo a tal efecto el plazo de diez días hábiles. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

4.– Behin dokumentazio guztia jasota, ebaluazio-batzordeak aztertu, eta akreditazio-proposamen bat helaraziko dio Segurtasun Sailean babes zibilaren eta larrialdien arloko eskumena duen titularrari, eta hark ebatziko du autobabes-planak egiteko teknikari gaituaren akreditazioa eman ala ez.

4.– Una vez la comisión evaluadora reciba toda la documentación, estudiará y elevará su propuesta de acreditación a la persona titular de la Dirección competente en materia de protección civil y emergencias del Departamento de Seguridad, la cual emitirá la resolución de acreditación como personal técnico competente para elaborar planes de autoprotección.

5.– Eskabideak ebatzi eta jakinarazteko epea hiru hilabetekoa da, eskabidea –dagokion dokumentazioarekin batera– aurkezten den egunetik aurrera.

5.– El plazo para resolver y notificar las solicitudes es de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud con la documentación correspondiente.

Interesdunari dokumentazioa aurkezteko edo zuzentzeko eskatu bazaio, epe hori bertan behera geratuko da, errekerimenduaren jakinarazpena egiten denetik hartzaileak bete beharrekoa bete arteko denboran edo, hala badagokio, horretarako emandako epea agortu arte.

Dicho plazo quedará suspendido en el caso de que se haya requerido al interesado o interesada para que aporte documentación o enmiende la documentación aportada, por el tiempo que transcurra entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por la persona destinataria o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.

6.– Mugaeguna pasata ez bada esanbidezko ebazpen bat eman eta jakinarazi, ulertuko da eskaera onartu egin dela administrazioaren isiltasunaren bitartez.

6.– Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entiende estimada por silencio administrativo.

6. artikulua.– Publikotasuna eta datuen babesa.

Artículo 6.– Publicidad y protección de datos.

1.– Autobabes-planak egiteko teknikari gaitu gisa akreditatzen direnen datuak fitxategi batean sartuko dira. Segurtasun Sailean babes zibilaren eta larrialdien arloko eskumena duen zuzendaritzak kudeatuko du fitxategi hori.

1.– Los datos del personal que se acredite como técnico competente para elaborar planes de autoprotección pasarán a formar parte de un fichero gestionado por la Dirección competente en materia de protección civil y emergencias del Departamento de Seguridad.

2.– Eskatzaileak, eskaera aurkeztuz, baimena ematen du aurreko atalean zehaztutako datu pertsonalak erabil daitezen, bai eta bere izen-abizenak, akreditazio-zenbakia eta -data Segurtasun Sailaren webgunean argitaratzeko eta autobabesaren arloko araudia betearazi behar duten beste administrazio publikoei lagatzeko ere.

2.– La persona solicitante, a través de su solicitud, autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal referida en el apartado precedente, así como igualmente la publicación en la web del Departamento de Seguridad y la cesión a otras administraciones públicas que deban velar por el cumplimiento de la normativa de autoprotección de los siguientes datos: nombre y apellidos, número de acreditación y fecha de la misma.

7. artikulua.– Akreditazioa baliogabetzea.

Artículo 7.– Revocación de la acreditación.

Segurtasun Sailean babes zibilaren eta larrialdien arloko eskumena duen zuzendaritzak, interesdunari entzun eta gero, autobabes-planak egiteko gaitutako teknikariaren akreditazioa baliogabetu ahal izango du, ebazpena eragin zuten baldintzak betetzeari utzi diola egiaztatuz gero.

La Dirección competente en materia de protección civil y emergencias del Departamento de Seguridad puede resolver, previa audiencia a la persona interesada, la revocación de la resolución de la acreditación como técnico competente acreditado para la elaboración de los planes de autoprotección cuando se constate la pérdida de las condiciones que motivaron la resolución.

8. artikulua.– Akreditazioa eskuratu duten teknikarien etengabeko prestakuntza.

Artículo 8.– Formación contínua del personal técnico acreditado.

1.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak aldiro autobabesari buruzko etengabeko prestakuntza-ikastaroak antolatuko ditu, autobabes-planak egiteko akreditatutako teknikarien ezagutza eguneratze aldera, eta Segurtasun Sailean babes zibilaren eta larrialdien arloko eskumena duen zuzendaritzak proposatuta.

1.– Con el fin de facilitar la actualización de los conocimientos del personal técnico acreditado para elaborar planes de autoprotección, a propuesta de la dirección competente en materia de protección civil y emergencias del Departamento de Seguridad, la Academia Vasca de Policía y Emergencias organizará periódicamente cursos de formación continua sobre la materia.

2.– Teknikariek gainditzen duten etengabeko prestakuntza 6. artikuluko 1. atalean aipatutako fitxategian jasoko da, interesdunak hala eskatuz gero.

2.– La formación continua que el personal técnico supere se hará constar en el fichero a que se refiere en apartado 1.º del artículo 6, a petición de la persona interesada.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.– Agindu hau indarrean jartzen denean izapidetzen ari diren espedienteen izapidetzea autobabes-planak egiteko gaitutako teknikarien akreditazioa arautzen duen Herrizaingoko sailburuaren 2012ko abuztuaren 3ko Aginduaren arabera egingo da (2012ko irailaren 4ko EHAA, 172. zk.).

1.– Los expedientes que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la presente Orden continuarán su tramitación conforme a lo dispuesto en la Orden de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Interior, por la que se regula la acreditación del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección (BOPV número 172, de 4 de septiembre de 2012).

2.– Autobabes-planak egiteko gaitutako teknikarien akreditazioa arautzen duen Herrizaingoko sailburuaren 2012ko abuztuaren 3ko Aginduaren arabera akreditazioa lortu duten pertsonen izen-abizenak, akreditazio-zenbakia eta -data Segurtasun Sailaren webgunean argitaratzeari dagokionez, datuen titularrak oniritzia emanez gero baino ez da egingo.

2.– La publicación del nombre y apellidos, número y fecha de acreditación en la web del Departamento de Seguridad de quienes hayan sido acreditadas conforme a lo dispuesto en la Orden de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Interior, por la que se regula la acreditación del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección, se realizará sólo cuando la titular de tales datos haya prestado su consentimiento expreso.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da 2012ko abuztuaren 3ko Agindua, Herrizaingoko sailburuarena, autobabes-planak egiteko gaitutako teknikarien akreditazioa arautzen duena (2012ko irailaren 4ko EHAA, 172. zk.).

Queda derogada la Orden de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Interior, por la que se regula la acreditación del personal técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección (BOPV número 172, de 4 de septiembre de 2012).

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko irailaren 5a.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de septiembre de 2016.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común