Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

174. zk., 2016ko irailaren 13a, asteartea

N.º 174, martes 13 de septiembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
3898
3898

125/2016 DEKRETUA, irailaren 6koa, gasa hartzeko instalazioak ikuskatzea eta berrikustea arautzen duena.

DECRETO 125/2016, de 6 de septiembre, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones receptoras de gas.

Urtarrilaren 29ko 28/2002 Dekretuak etxe- eta merkataritza-erabilerako eta erabilera kolektiboko gas-zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautu zuen, eta titularrek zein banaketa-enpresek instalazioen egoera egiaztatzeko eta haien segurtasuna hobetzeko zer jarduera egin behar zituzten zehaztu zuen, bai eta egiaztapenen irismena zein ikuskapen horiek ez egiteak ekarritako ondorioak ere. 2002ko apirilaren 16ko aginduak garatu zituen dekretu horren alderdi zehatz batzuk.

El Decreto 28/2002, de 29 de enero, reguló la inspecciones y revisiones de las instalaciones receptoras de gas en servicio para usos domésticos, colectivos o comerciales, concretando las actuaciones necesarias que debían realizar las personas titulares y las empresas distribuidoras con el fin de comprobar el estado de las instalaciones y mejorar la seguridad de mismas, y definiendo el alcance de las comprobaciones, así como los efectos de no realizar dichas inspecciones. Aspectos concretos de dicho decreto fueron desarrollados por orden de 16 de abril de 2002.

Urteak igaro ahala hainbat aldaketa izan ditu dekretu horrek. Irailaren 11ko 136/2007 Dekretuaren bidez aldatu zuten, ikuspen-sistema bera ezartzeko erabiltzaile bati baino gehiagori zerbitzua ematen dieten petrolio-gas likidotuko (PGL) edukiontzietatik hornitutako instalazio hartzaileei, bai eta 2009ko martxoaren 24ko 70/2009 Dekretuaren bidez ere, ikuskatzeko sistema bera zabaltzeko ontziekin edo PGLko edukiontzi baten bidez hornitutako gasaren gainerako banako instalazio hartzaileei; azken aldaketa hori zati batez indargabetu zuen Auzitegi Gorenak 2013ko azaroaren 20ko epaiaren bidez.

En el trascurso de los años este decreto ha sufrido diversas modificaciones. Fue modificado mediante el Decreto 136/2007, de 11 de septiembre de 2007, para incorporar el mismo sistema de inspecciones a las instalaciones receptoras suministradas desde depósitos de gases licuados del petróleo (GLP) que dan servicio a más de una persona usuaria, y también por el Decreto 70/2009, de 24 de marzo de 2009, que extendió el mismo sistema de inspección al resto de instalaciones receptoras individuales de gas suministradas con envases o por medio de un depósito de GLP, modificación ésta que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo mediante sentencia de fecha 20-11-2013.

Era berean, 2002ko apirilaren 16ko Agindua aldatu egin zuen 2007ko urriaren 8ko beste agindu batek gasaren ikuskapen edo berrikuspenetan aurki daitezkeen akatsen deskribapen eta kalifikazioari dagokionez.

De igual forma, la orden de 16 de abril de 2002 fue modificada por otra orden de 8 de octubre de 2007 en cuanto a la descripción y calificación de los defectos que pueden encontrarse en las inspecciones o revisiones de gas.

Hidrokarburoen alorreko urriaren 7ko 34/1998 Legea aldatzen duen 8/2015 Legeak, maiatzaren 21ekoak, berriz, araubide berria sartu du hodi bidez gasa hartzeko instalazioen ikuskapenetan, bai gas naturalari bai petrolioaren gas likidotuari dagokionez; horrela bada, titularrek izendatzen dituzten gasa instalatzeko enpresa gaituek egin ahal izatea baimentzen du, eta gasaren enpresa banatzaileak nahitaez egin beharra enpresa instalatzaileak horrelako ikuskapenik egiten ez duenean baino ez du ezartzen.

Por otra parte, la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, ha introducido un nuevo régimen en las inspecciones de las instalaciones receptoras de gas por canalización, tanto de gas natural como de gases licuados del petróleo, permitiendo que las mismas puedan ser realizadas por las empresas instaladoras de gas habilitadas que designen las personas titulares, y estableciendo su obligatoriedad por la empresa distribuidora de gas solo en defecto de dicha inspección por empresa instaladora.

Aurretik azaldutakoak justifikatzen du arau-testu hau egitea; izan ere, autonomia-erkidego honen lurralde-eremuari dagokionez arautzen du aldizkako kontrolari aplikatu beharreko araubide juridikoa, era horretako instalazioen ikuskapenetan kontuan hartu beharreko irizpideak zehazten ditu, eta zehatz-mehatz jasotzen du gasaren enpresa instalatzaile gaituek zein, hala dagokionean, gasa banatzeko enpresek zer jarduera egin behar dituzten segurtasun-helburua egoki betetzeko, betiere era horretako instalazioen kontrol zorrotza oinarri harturik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ohituraz egin duen moduan.

Lo anteriormente expuesto justifica el que se proceda a la elaboración de este texto normativo que regula, para el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, el régimen jurídico aplicable al control periódico, determina los criterios a tener en cuenta en la realización de las inspecciones de este tipo de instalaciones y contempla de forma precisa las actuaciones necesarias a realizar tanto por las empresas instaladoras de gas habilitadas como, en su caso, por las empresas distribuidoras de gas, para el adecuado cumplimiento del objetivo de seguridad, basado en un control exhaustivo de este tipo de instalaciones que, tradicionalmente, se ha planteado desde la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horrenbestez, indarreko erregelamendu teknikoaren arabera era horretako titularrek eta erabiltzaileek dituzten betebeharrak betetzen lagundu nahi du dekretu honek, instalazio horien gainean egin beharreko kontrolaren irismena, prozedura teknikoa eta edukia zehaztu eta araututa; horrez gain, ikuskatze eta berrikuskapen prozesuetan esku hartzen duten agenteen betebeharrak mugatu eta titularrek edo erabiltzaileek betebeharrak bete ezean egin beharreko jarduerak zehazten ditu.

El presente Decreto persigue por tanto facilitar el cumplimiento de las obligaciones que la reglamentación técnica vigente atribuye a las personas titulares o usuarias de este tipo de instalaciones, definiendo y regulando el alcance, procedimiento técnico y contenido del control que se debe efectuar sobre estas instalaciones. Asimismo delimita las obligaciones de los agentes intervinientes en los procesos de inspección y revisión y determina las actuaciones a realizar en el caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de las personas titulares o usuarias.

Ondorioz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak proposatuta eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2016ko irailaren 6an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 6 de septiembre de 2016,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPITULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honek Euskal Autonomia Erkidegoan gasaren instalazio hartzaileei zerbitzuan jarri ondoren egin beharreko aldizkako kontrolak arautzea du xedetzat.

1.– El presente Decreto tiene por objeto regular los controles periódicos que deben realizarse a las instalaciones receptoras de gas, con posterioridad a su puesta en servicio en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Dekretu honen xedapena era guztietako gas-instalazio hartzaileei aplikatuko zaie. Beraz, gas naturaleko nahiz petrolio-gas likidotuko instalazioei aplikatuko zaie, eta berdin dio gasa hornitzeko edo banatzeko era zein den.

2.– Las disposiciones contenidas en el presente Decreto se aplicarán a todo tipo de instalaciones receptoras de gas, bien sean de gas natural o gas licuado de petróleo (GLP), cualquiera que sea la forma de suministro o distribución.

2. artikulua.– Zerbitzuko instalazioen kontrola: ikuskapena eta berrikuspena.

Artículo 2.– Control de instalaciones en servicio: inspección y revisión.

1.– Dekretu honen aplikazio-eremuan sartzen diren instalazio guztietan aldizkako ikuskapena edo berrikuspena egingo da instalazio motaren arabera.

1.– Todas las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán ser objeto según el tipo de instalación, de una inspección o de una revisión periódica.

2.– Ikuskapenak erabiltzaile bati baino gehiagori zerbitzua emateko gai diren banaketa-sareetara edo petrolioaren gas likidotuen edukiontzietara lotutako instalazioetan egingo dira.

2.– Las inspecciones se realizarán en las instalaciones conectadas a redes de distribución o a depósitos de gases licuados del petróleo (GLP) que estén en disposición de dar servicio a más de una persona usuaria.

3.– Berrikuspenak, ontzien bidez edo petrolioaren gas likidotuen edukiontzien bidez horniturik, eta erabiltzaile bakar bati zerbitzua emateko diseinatuta dauden instalazioetan egingo dira.

3.– Las revisiones se realizarán en aquellas instalaciones que, suministradas por envases o por depósitos de gases licuados del petróleo (GLP), estén diseñadas para dar servicio a una sola una persona usuaria.

3. artikulua.– Ikuskapenaren edo berrikuspenaren aldizkakotasuna.

Artículo 3.– Periodicidad de la inspección o revisión.

Instalazioak 5 urtean behin ikuskatu edo berrikusiko dira. Instalazioa zerbitzuan jarri zen data edo aldizkako azken ikuskapen edo berrikuspenarena barne hartzen duen urte naturalaren barruan egin beharko da kontrola.

La inspección o revisión de las instalaciones se realizará cada 5 años. El control deberá realizarse dentro del año natural en el que le corresponda realizarla desde la fecha de puesta en servicio de la instalación o la última inspección o revisión periódica.

4. artikulua.– Erabiltzaile eta titularren betebeharrak.

Artículo 4.– Obligaciones de las personas titulares o usuarias.

1.– Hornidura-kontratuen titularrek edo, halakorik egon ezean, instalazioen erabiltzaileek izango dute instalazio horietan erabilera zuzena egiteko erantzukizuna, bai eta instalazioak egoki mantentzeko zein dekretu honetan aurreikusitako aldizkako kontrolak egiteko erantzukizuna ere.

1.– Las personas titulares de los contratos de suministro, o en su defecto usuarias de las instalaciones, serán responsables del correcto uso de las mismas, de su adecuado mantenimiento y de la realización de los controles periódicos previstos en el presente Decreto.

2.– Ikuskatu beharreko instalazioei dagokienez, 2. artikuluaren 2 zenbakiaren arabera, gasaren enpresa instalatzaile gaitu batek edo gasaren banaketa-enpresak berak egin beharko du. Ikuskapenaren emaitza 7.2 artikuluarekin bat etorriz ezarritako epean jakinarazi ezean, titularrak ikuskapena banaketa-enpresak egitea nahi duela ulertuko da, eta horrexek egingo du, beraz.

2.– En el supuesto de instalaciones sometidas a inspección, conforme al apartado 2 del artículo 2, deberán realizar la misma con una empresa instaladora de gas habilitada o con la propia empresa distribuidora de gas. En defecto de comunicación del resultado de la inspección en el plazo establecido al efecto conforme al artículo 7.2, se entenderá que el titular desea que la inspección sea realizada por la empresa distribuidora y será ésta quien proceda a la realización de la misma.

3.– Berrikusi beharreko instalazioei dagokienez, aipatutako 2. artikuluaren 3 zenbakiaren arabera, aipatutako berrikuspena ezinbestean kontratatu beharko dute gasaren enpresa instalatzaile gaitu batekin.

3.– En el supuesto de instalaciones sometidas a revisión, conforme al apartado 3 del mencionado artículo 2, deberán contratar dicha revisión, necesariamente, con una empresa instaladora de gas habilitada.

4.– Ikuskatzaile edo berrikusleei instalazioetan sartzen utziko diete eta, ahalik eta lasterren, dagokion ikuskapen edo berrikuspenean antzemandako akatsak zuzentzeko beharrezko diren jarduerak egingo dituzte.

4.– Facilitarán a los agentes inspectores o revisores el acceso a sus instalaciones y realizarán, a la mayor brevedad posible, las actuaciones necesarias para la subsanación de los defectos detectados en la correspondiente inspección o revisión.

5.– Nolanahi ere, ikuskatzaile edo berrikusleei adierazitako behin-behineko segurtasun-neurriak hartuko dituzte antzemandako akatsak zuzentzen dituzten arte.

5.– En todo caso, adoptarán hasta la corrección de los defectos detectados, las medidas de seguridad provisionales que se les indiquen por el personal que realice la inspección o revisión.

6.– Horrez gain, gasa banatzen edo hornitzen duen enpresak, gasaren enpresa instalatzaileak, aparatuen egileak, laguntza teknikoko zerbitzuak edo gaian eskuduna den administrazio-organoak segurtasunari begira jakinarazitako gomendio guztiak ere jarraitu beharko dituzte.

6.– Además, deberán atender a las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por la empresa distribuidora o suministradora de gas, la empresa instaladora de gas, el fabricante de los aparatos, el servicio de asistencia técnica o el órgano administrativo competente en la materia.

5. artikulua.– Ikuskapenak edo berrikuspenak egiteko gaitutako enpresak eta langileak.

Artículo 5.– Empresas y personal habilitado para la realización de las inspecciones o revisiones.

1.– Gasa hartzeko instalazioen ikuskapenak edo berrikuspenak enpresa instalatzaileek edo, hala badagokio, banatzaileek egingo dituzte, betiere, gas-erregaien erabilerari zein banaketari eta 01etik 11rako ICG argibide tekniko osagarriei buruzko araudi teknikoa onartzeko uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuaren arabera horretarako gaituta badaude.

1.– Las inspecciones o revisiones de instalaciones receptoras de gas serán realizadas por empresas instaladoras o en su caso distribuidoras habilitadas para ello conforme al Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

2.– Aldizkako kontrolak egiten dituzten enpresek, instalatzaile zein banatzaile izan, kontrol-prozedura bat eduki beharko dute, ikuskapen edo berrikuspenarekin lotutako jarduketa guztiak barne hartzen dituena.

2.– Las empresas que realicen los controles periódicos, tanto instaladoras como distribuidoras, deberán disponer de un procedimiento de control que contemple todas las actuaciones relacionadas con la inspección o revisión.

Aipatutako prozedurak 1. eranskinean adierazitako irizpideak kontuan harturik egingo dituzte, eta industriaren arloko organo eskudunak eskuratzeko moduan egon beharko dira.

Estos procedimientos deberán elaborarse teniendo en cuenta los criterios indicados en el Anexo 1 y deberán estar a disposición del órgano competente en materia de industria.

3.– Autonomia-erkidego honetan ikuskapenak edo berrikuspenak egiteko gaituta dauden gasaren enpresa instalatzaileen zerrenda industriaren arloko sail eskudunaren web-atarian egongo da ikusgai, erabiltzaileek horren berri jaso ahal izan dezaten.

3.– La relación de empresas instaladoras de gas habilitadas para la realización de las inspecciones o revisiones que se encuentren radicadas en ésta Comunidad Autónoma estará disponible en el portal web del Departamento competente en materia de Industria, para que pueda ser consultada por las personas usuarias.

4.– Ikuskapena edo berrikuspena egiten duen gasaren enpresa instalatzaileko, edo hala badagokio, gasaren enpresa banatzaileko, langileek gaituta egon beharko dute gas-instalatzaile gisa, dagokion kategorian, instalazio motaren arabera.

4.– El personal de la empresa instaladora de gas habilitada, o en su caso, de la empresa distribuidora de gas, que realice la inspección o revisión, deberá disponer de habilitación como instalador de gas, en la categoría correspondiente, en función del tipo de instalación.

6. artikulua.– Ikuskapenaren edo berrikuspenaren irismena.

Artículo 6.– Alcance de la inspección o revisión.

1.– Oro har, ikuskapenean zein berrikuspenean, erregelamendua betetzen den ala ez egiaztatu beharko da, betiere aplikagarria den araudian aurreikusita dauden irizpideak kontuan hartuta; eta horretarako, instalazioak nola funtzionatzen duen eta zein egoeratan dagoen ikusteko egin beharreko proba eta egiaztapen guztiak egingo dira.

1.– Con carácter general, tanto en la inspección como en la revisión se deberá comprobar el cumplimiento reglamentario, de acuerdo con los criterios previstos en la normativa que resulte de aplicación; para lo cual se realizarán las pruebas y verificaciones necesarias para comprobar el estado de funcionamiento y conservación.

2.– Ikuskapenak edo berrikuspenak barne hartuko du banako instalazio hartzailea zein, hala badagokio, instalazio komuna.

2.– La inspección o revisión comprenderá, tanto la instalación receptora individual como, en su caso, la instalación común.

Egiaztapenek hauek hartuko dituzte barnean: gas-zirkuitua (gas-harguneko giltzatik aurrerako era guztietako eroanbide eta osagarriak barne, baina aipatutako giltza salbuetsita), gasa kontsumitzeko gailuak, errekuntza-hondakinak husteko sistema, aparatuak ezarrita dauden lokala aireztatzeko sistema eta lokala bera, bai eta gas-eroanbideak doazen lokalak ere.

Las comprobaciones abarcarán el circuito de gas (incluyendo todo tipo de conducciones y accesorios desde la llave de acometida de gas, excluida ésta), los aparatos consumidores de gas, el sistema de evacuación de los productos de la combustión, el sistema de ventilación del local donde están instalados los aparatos y el propio local, así como los locales por donde discurren las conducciones de gas.

2. eranskinak, A letran, ikuskapenaren edo berrikuspenaren irismena zehazten du dagokion zatiaren arabera.

El Anexo 2, en su apartado A, determina el alcance de la inspección o revisión en función de la parte afectada por la misma.

3.– Aipatutako proba horiek egiteko beharrezkoa den ekipamendua behar bezala kalibratuta egongo da, behar denean, eta erabiltzeko baldintza egokietan.

3.– El equipamiento necesario para la realización de las citadas pruebas deberá estar debidamente calibrado, cuando sea necesario, y en condiciones adecuadas de utilización.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
GASA HARTZEKO INSTALAZIOAK IKUSKATZEA ETA BERRIKUSTEA
INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS

7. artikulua.– Kontrolak egin aurretiko jarduerak. Ikuskapenaren edo berrikuspenaren oharra.

Artículo 7.– Actuaciones previas a la realización de los controles. Aviso de inspección o revisión.

1.– Enpresa banatzaile edo hornitzaileak oharra bidaliko die erabiltzaileei, gutxienez hiru hilabete lehenago, instalazio hartzaile indibidual eta/edo komunaren aldizkako ikuskapena edo berrikuspena egin beharra jakinarazteko. Ohar horrek informazio hau hartuko du barnean gutxienez:

1.– La empresa distribuidora o suministradora remitirá un aviso a sus personas usuarias, con una antelación de al menos tres meses, la necesidad de realizar la inspección o revisión periódica de su instalación receptora individual y/o común, que deberá contener, cuando menos, la siguiente información:

– Azken ikuskapenaren edo berrikuspenaren data, edo horrelakorik ezean, zerbitzuan jarri zen data.

– Fecha de la última inspección o revisión, o en su defecto, fecha de puesta en servicio.

– Hornidura-puntuaren kode unibertsala (HPKU) edo erreferentzia-zenbaki unibokoa instalazio hartzaile komunentzat edo petrolioaren gas likidotuen instalazioentzat.

– Código universal de punto de suministro (CUPS) o número de referencia unívoco para las instalaciones receptoras comunes o instalaciones de gases licuados del petróleo.

– Gasaren enpresa instalatzaile gaituen zerrenda non ikus dezakeen.

– Lugar donde puede consultar la relación de las empresas instaladoras de gas habilitadas.

– Erabiltzailearen arretarako doako telefono-zenbaki bat.

– Un número de teléfono gratuito de atención a la persona usuaria al que poder dirigirse.

– Adieraziko du, hala dagokionean, enpresa instalatzaileak jakinaraziko diola enpresa banatzaileari edo hornitzaileari ikuskapenaren edo berrikuspenaren emaitza, bai eta horrelakorik ez egitearen ondorioak ere.

– Indicación de que, en su caso, será la empresa instaladora la que comunique a la empresa distribuidora o suministradora el resultado de la inspección o revisión y las consecuencias de la no realización.

– Ikuskapena edo berrikuspena egiteko arau-erreferentziak.

– Referencias normativas para la realización de la inspección o revisión.

2.– Ikuskatu beharreko instalazioei dagokienez, gasaren enpresa banatzailearen ikuskapen-oharrak hauek ere jasoko ditu:

2.– Para las instalaciones sometidas a inspección, el aviso de inspección de la empresa distribuidora de gas deberá contener además:

– Titularrak ikuskapen hori nork egitea nahi duen erabakitzeko aukeraren gaineko informazioa; hala, banatzaileak berak edo, uztailaren 18ko 919/2006 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera, instalazio motaren arabera berrikuspena egiteko behar besteko kategoriako gasaren edozein enpresa instalatzaile gaituk egitea erabaki dezake.

– Información de la posibilidad que tiene la persona titular de elegir quién quiere que realice dicha inspección, pudiendo optar entre el mismo distribuidor o cualquier empresa instaladora de gas habilitada con categoría suficiente para realizar la revisión de acuerdo al tipo de instalación, según lo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 18 de julio.

– Ikuskapena egiteko eta horren ziurtagiria aurkezteko azken eguna, baldin eta gasaren enpresa instalatzaile gaitu batekin ikuskapena egitea erabakitzen badu titularrak. Data hori ezingo da 45 egunetik beherakoa izan, enpresa banatzailearen abisua igortzen denetik kontatzen hasita. Horrez gain, adierazi beharko du enpresa instalatzaileak banatzaileari dagokion ziurtagiria azaldutako azken data baino lehenago igorri ezean, titularrak ikuskapena banatzaileak berak egitea nahi duela ulertuko dela.

– Fecha límite de realización y presentación del certificado de inspección, en caso de que la persona titular decida realizar la inspección con una empresa instaladora de gas habilitada. Dicha fecha no podrá ser inferior a 45 días naturales desde la fecha de remisión del aviso de la empresa distribuidora. Deberá indicarse asimismo que en caso de que la empresa instaladora no haya remitido a la distribuidora el correspondiente certificado antes de la fecha límite indicada, se entenderá que la persona desea que la inspección sea realizada por el propio distribuidor.

– Zer astetan dagoen aurreikusita ikuskapena egitea, hori enpresa banatzailearekin eginez gero.

– Semana prevista para la inspección en caso de realizar la misma con la empresa distribuidora.

– Banako instalazioaren eta zati komunaren ikuskapena kudeatzeagatik ordaindu beharreko kostuak, BEZa barne.

– Los costes, IVA incluido, que deberá soportar por la gestión de la inspección de la instalación individual y de la parte común.

– Ikuskapenaren kostua, BEZa barne, enpresa banatzailearekin egitea erabakiz gero.

– El coste de la inspección, IVA incluido, que le supondría si decidiera realizarla con la propia empresa distribuidora.

8. artikulua.– Hornidura etetea ikuskapena edo berrikuspena ez egiteagatik.

Artículo 8.– Suspensión del suministro por no realización de inspección o revisión.

1.– Gasaren enpresa banatzaileek edo hornitzaileek, era horretako instalazioei aplikatu beharreko araudian jasotako gainontzeko kasuetan ez ezik, hornidura eten ere egin beharko dute baldin eta titularrak ez badu bete instalazioaren ikuskapena edo berrikuspena egiteko betebeharra.

1.– Las empresas distribuidoras o suministradoras de gas, además de otros supuestos contemplados en la reglamentación aplicable a este tipo de instalaciones, deberán suspender el suministro cuando la persona titular no haya cumplido con su obligación de realizar la inspección o revisión de su instalación.

2.– Ikuskatu beharreko instalazioei dagokienez, ikuskapena egin behar duten epea amaitu bada berau egin gabe, horren zergatia edozein izanik ere, enpresa banatzaileak titularrari modu frogagarri batean eskatuko dio bi hilabeteko epean berarekin harremanetan jar dadin kontrola egiteko eguna eta ordua, lan-ordutegian, adierazteko, eta ohartaraziko dio ikuskapena epe horren barruan ez egiteak, hala badagokio, hornidura etetea ekarriko duela.

2.– En el supuesto de instalaciones sometidas a inspección, transcurrido el plazo en el que debiera realizarse la inspección sin que la misma se haya realizado, cualquiera que sea la causa, la empresa distribuidora requerirá a la persona titular, por un medio que posibilite su verificación, para que, en el plazo de dos meses, se ponga en contacto con la misma, a los efectos de señalar, en horario laborable, el día y hora para la realización del control, apercibiéndole de que la no realización de la inspección en dicho plazo conllevará, en su caso, la suspensión del suministro.

Aipatutako eskaera erabiltzaileak jaso duela, edo hori gauzatzeko saiakera, behar bezala egiaztatuta, aurretik adierazitako epea igaro ondoren, ez badute ikuskapenik egin, gasaren enpresa banatzaileak hornidura etengo du.

Debidamente acreditada la recepción del referido requerimiento, o su intento de materialización, una vez transcurrido el plazo establecido en el punto anterior sin que se haya realizado la inspección, la empresa distribuidora de gas procederá a la suspensión del suministro.

Aldez aurretik edo hornidura eteteko egintzan bertan, enpresa banatzaileak hornidura eteteko erabakia jakinarazi beharko dio titular edo erabiltzaileari, eta horren berri emango dio enpresa merkaturatzaileari.

Con carácter previo o en el mismo acto de suspensión de suministro, la empresa distribuidora deberá notificar a la persona titular o usuaria la suspensión del suministro y lo comunicará a la empresa comercializadora.

3.– Berrikusi beharreko instalazioei dagokienez, berrikuspena ez badute egin aurreikusitako epearen barruan, horren zergatia edozein izanik ere, gasaren enpresa hornitzaileak modu frogagarri batean eskatuko dio titularrari, hilabeteko epean, berrikuspena egin duela egiazta dezala aipatutako enpresa horren aurrean, eta epe hori amaituta hornidura etengo duela ohartaraziko dio.

3.– En el supuesto de instalaciones sometidas a revisión, si la misma no se ha realizado, cualquiera que sea la causa, dentro del plazo previsto, la empresa suministradora de gas, requerirá a la persona titular, por un medio que posibilite su verificación, para que, en el plazo de un mes, acredite ante dicha empresa la realización de la revisión, apercibiéndola de que transcurrido dicho plazo se procederá a la suspensión del suministro.

Aipatutako epea igaro bada berrikuspena egin dutela egiaztatu gabe, enpresa hornitzaileak gasa hornitzeari utziko dio dena delako instalazio horren kokapenean.

Transcurrido el plazo referido sin que se acredite la realización de la revisión, la empresa suministradora dejará de suministrar gas al emplazamiento de la instalación.

4.– Eteteak dagokion berrikuspena edo ikuskapena egin arte iraungo du.

4.– La suspensión durará hasta la realización de la correspondiente inspección o revisión.

Ikuskatu beharreko instalazioei dagokienez, enpresa banatzaileak egingo du hori, eta gas-hornidurari berrekingo dio aurretik horretarako.

Para las instalaciones sujetas a inspección, ésta se realizará por la empresa distribuidora, para lo cual reanudará previamente el suministro de gas.

5.– Enpresa banatzaileek edo hornitzaileek industriaren arloan dagokion lurralde-ordezkaritza eskudunari, ezartzen den moduan, jakinarazi beharko dizkiote egin dituzten hornidura-eteteak, horrelakoen zergatiak eta jarraitutako prozedura berariaz aipatuta.

5.– Las empresas distribuidoras o suministradoras deberán comunicar a la correspondiente Delegación Territorial competente en materia de Industria, en la forma que se determine, las suspensiones de suministro que se hayan llevado a cabo, con expresa mención de las causas y procedimiento seguido.

9. artikulua.– Gasaren instalazioak ikuskatzea.

Artículo 9.– Inspección de instalaciones de gas.

1.– Baldin eta titularrak erabakitzen badu ikuskapena gasaren enpresa instalatzaile gaitu batek egitea, ikuskapenaren emaitza enpresa banatzaileari jakinarazi beharko zaio 7.2 artikuluaren arabera adierazitako muga-eguna baino lehen. Epe hori amaitzen bada, ikuskapen-ziurtagiria gasaren enpresa banatzaileari igorri gabe, ulertuko da titularrak enpresa banatzailearen aukera hartu duela ikuskapena egiteko, eta ikuskapena egingo du horrek, titularrari ikuskapena egiteko eguna gutxienez 5 egun baliodun lehenago jakinarazita.

1.– Si la persona titular opta por que la inspección se realice por una empresa instaladora de gas habilitada el resultado de la inspección deberá comunicarse a la empresa distribuidora antes de la fecha límite indicada conforme al artículo 7.2. Transcurrido este plazo sin que se haya remitido el certificado de inspección a la correspondiente empresa distribuidora de gas, se entenderá que, para la realización de la inspección, la persona titular ha optado por la empresa distribuidora y ésta procederá a la realización de la misma, previa comunicación a la persona titular de la fecha de la inspección con una antelación de al menos 5 días hábiles.

2.– Gasaren enpresa banatzaileek instalazio motaren arabera dagokion kategoriako gas-instalatzaileko gaikuntza duten langileak, enpresarenak edo kontratatuak, erabiliko dituzte ikuskapenak egiteko.

2.– Las empresas distribuidoras de gas deberán realizar las inspecciones con personal, ya sea propio o contratado, que disponga de habilitación como instalador de gas en la categoría correspondiente, en función del tipo de instalación.

Horretarako, kontratatutako langileek egindako ikuskapena enpresa banatzailearen ikuskapentzat hartuko da, eta azken hori izango da erantzule bakarra, titular edo erabiltzailearen zein administrazioaren aurrean.

A estos efectos, la inspección efectuada por personal contratado tendrá la consideración de inspección de la empresa distribuidora, siendo esta, la única responsable, tanto frente a la persona titular o usuaria como frente a la Administración.

3.– Gas-instalazioen ikuskapenak egiten dituzten enpresa instalatzaileek edo gasaren enpresa banatzaileak azpikontratatutakoek ezingo dituzte konpondu horietan antzemandako akatsak.

3.– Las empresas instaladoras que realicen las inspecciones de las instalaciones de gas o aquellas que hayan sido subcontratadas por la empresa distribuidora de gas no podrán realizar la reparación de los defectos detectados en las mismas.

4.– Banatzaileak egindako ikuskapenen ondoriozko kostuak edo gasaren enpresa instalatzaile gaituek eginiko ikuskapenen informazioa kudeatzearen ondoriozkoak ez dira handiagoak izango era horretako jarduerentzat dagokion dekretuan araututakoak baino.

4.– Los costes derivados de las inspecciones realizados por la distribuidora o de la gestión de la información de las inspecciones que realicen las empresas instaladoras de gas habilitadas no podrán superar a los regulados para estas actuaciones en el correspondiente decreto.

10. artikulua.– Instalazioen berrikuspena.

Artículo 10.– Revisión de instalaciones.

1.– Gasa hartzeko instalazioen berrikuspenak dekretu honen 3. artikuluan ezarritako aldian egin beharko dituzte.

1.– Las revisiones de las instalaciones receptoras de gas deberán realizarse en el periodo establecido en el artículo 3 del presente Decreto.

2.– Gasaren enpresa instalatzaile gaituek egin beharko dituzte gas enbasatuko (botilak) instalazioen eta PGL biltegiratzeko edukiontzi finkoetako aldizkako berrikuspenak.

2.– La revisión periódica, en instalaciones de gas envasado (botellas) y depósitos fijos de almacenamiento de GLP que sirvan a una sola persona usuaria se realizará por empresas instaladoras de gas debidamente habilitadas.

11. artikulua.– Akatsen ebaluazioa eta jarduketak kontroletan akatsak antzemanez gero.

Artículo 11.– Evaluación de los defectos y actuaciones en caso de detectar defectos en los controles.

1.– 6. artikuluan adierazitako egiaztapenak egin ondoren, ikuskatzaileak instalazioetan ikusitako akatsak ebaluatuko ditu, horrelakorik badago, horiek dakarten arriskuaren arabera egin ere, eta honelako kalifikazioa emango die:

1.– Tras la realización de las comprobaciones indicadas en el artículo 6, el personal inspector evaluará, caso de que existan, los defectos observados en las instalaciones en función del riesgo que presenten, procediendo a calificarlas como:

– Akats larriak: istripua berehala gertatzeko arriskua dakartenak.

– Defectos graves: aquellos que puedan presentar un riesgo inminente de accidente.

– Akats arinak: erregelamenduzko xedapenak urratzen dituztenak edo arrisku txikiagoa dakartenak.

– Defectos leves: aquellos que incumplan disposiciones reglamentarias o presenten un menor riesgo.

2. eranskinak, B letran, akatsen ebaluazioa egiteko irizpideak ezartzen ditu.

El Anexo 2 en su apartado B establece los criterios para realizar la evaluación de los defectos.

2.– Momentuan zuzendu ezin den akats larri bat edo gehiago antzemanez gero, ikuskatzaileak zerbitzutik kanpo utzi beharko du berehala instalazioa, eta, horretarako, dagokion instalazio, aparatu edo atalera gasa igarotzeko balbula itxi eta zigilatuko du.

2.– En caso de detectarse uno o más defectos graves que no puedan ser corregidos en el momento, el personal que realice la inspección deberá dejar fuera de servicio la instalación de forma inmediata, cerrando y precintando la válvula de paso de gas a la instalación, al aparato, o a la parte afectada.

Eragindako atala zerbitzutik kanpo egon beharko da, harik eta antzemandako akats larria zuzentzen duten arte.

La parte afectada deberá permanecer en situación de fuera de servicio hasta que se haya corregido el defecto grave detectado.

Nolanahi ere, era horretako akatsak ahalik eta lasterren jakinarazi beharko dizkiote gasaren enpresa banatzaile edo hornitzaileari jakinarazpenaren berri jasota uzteko aukera ematen duen bide bat erabiliz eta , akatas zuzenketa gauzatzen ez den bitartean ezingo zaio instalazioari gasa hornitu.

En cualquier caso, la detección de este tipo de defectos deberá ser comunicada, por un medio que permita tener constancia de la comunicación, a la mayor brevedad posible a la empresa distribuidora o suministradora de gas, y no podrá suministrarse a la instalación hasta la subsanación de los mismos.

Ikuskapena edo berrikuspena egin eta 48 ordutara gasaren enpresa banatzaileak edo hornitzaileak ez badu akatsak zuzendu izanaren ziurtagiririk jaso, horren berri emango dio industriaren alorrean eskumena duen lurralde-ordezkaritzari, hartutako kautelazko neurriak berehala berretsi edo ezezta ditzan.

Transcurridas 48 horas desde la realización de la inspección o revisión sin que la empresa distribuidora o suministradora de gas haya recibido certificado de corrección de defectos, esta lo comunicará a la Delegación Territorial competente en materia de Industria para que se proceda a la inmediata ratificación o revocación de las medidas cautelares adoptadas.

3.– Antzematen dituzten akats arinak instalazioaren titular edo erabiltzaileari jakinaraziko dizkiote, baita ahalik eta lasterren zuzendu behar dituela azaldu ere; eta, edozelan ere, zuzendu dituztela egiaztatu beharko dute gasaren enpresa banatzaile edo hornitzailearen aurrean, ikuskatzaileak adierazitako epeak amaitu aurretik betiere.

3.– Los defectos leves que se detecten se pondrán de manifiesto a la persona titular o usuaria de la instalación indicándole que deberán ser corregidos con la mayor brevedad posible, y en cualquier caso, deberá acreditarse su corrección ante la empresa distribuidora o suministradora de gas, antes del transcurso de los plazos indicados por el personal inspector.

Ikuskatzaileak 2. eranskinaren C letran ezarritako irizpideekin bat etorriz finkatuko ditu epe horiek.

El personal inspector fijará dichos plazos de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado C del Anexo 2.

12. artikulua.– Instalazioen ikuskapenaren edo berrikuspenaren ziurtagiria.

Artículo 12.– Certificado de inspección o revisión de las instalaciones.

1.– Egiaztapenen emaitza ziurtagiri batean jasoko dute, eta erabiltzaileari eman beharko diote ikuskapena edo berrikuspena egiteko unean.

1.– El resultado de las comprobaciones deberá documentarse en un certificado que se entregará a la persona usuaria en el momento de la inspección o revisión.

2.– Ikuskapenaren ziurtagirian, gutxienez ere, datu hauek zehaztu beharko dituzte: titularraren zein kontrola egiten duen agentearen identifikazio-datuak, instalazioaren kokapenari buruzko datuak, hodi bidezko hornidurari dagokionez, instalazioaren erreferentzia-zenbaki unibokoa, instalazioaren datuak, kontrolaren emaitza eta, hala badagokio, antzemandako akats guztien zerrenda, horiek zuzentzeko epea barne.

2.– En el certificado de inspección deberán especificarse, como mínimo, los datos de identificación tanto la persona titular como del personal que realiza el control, los datos de ubicación de la instalación, en caso de suministro por canalización el número de referencia unívoco de la instalación, datos de la instalación, el resultado del control, y en su caso, la relación de todos los defectos detectados con su correspondiente plazo de corrección.

Beharrezkoa denean, instalazioan, akatsak zuzenduta ez dauden bitartean, hartu beharko dituzten behin-behineko segurtasun-neurriak idatziz adierazi beharko ditu agente jarduleak.

Cuando sea necesario, el agente actuante deberá indicar por escrito las medidas de seguridad provisionales que deberán adoptarse en la instalación mientras no se corrijan los defectos.

Ziurtagiriarekin batera egindako neurketen erregistroa ere erantsiko dute.

Con el certificado se adjuntará el registro de las mediciones realizadas.

Bakoitzarenak, amankomunak edo industrialak diren instalazioetan erabili beharreko ziurtagirien ereduak jasota daude 3. eranskinean.

En el Anexo 3 se incluyen modelos de los certificados a utilizar para las instalaciones individuales, comunes o en establecimientos industriales.

13. artikulua.– Ikuskapen- edo berrikuspen-ziurtagiriak gasaren enpresa banatzaileari edo hornitzaileari igortzea.

Artículo 13.– Remisión de los certificados de inspección o revisión a la empresa distribuidora o suministradora de gas.

1.– Aldizkako kontrolak egiten dituzten enpresa instalatzaile gaituek, enpresa banatzaileari edo hornitzaileari egindako ikuskapenen edo berrikuspenen dagokion informazioa telematikoki igorri beharko dute, eta horrekin batera dagokion ikuskapen-ziurtagiriaren kopia bat bidaliko dute; horren beste kopia bat gordeko dute beren artxiboetan, orobat, erregelamenduz ezarritako epean.

1.– Las empresas instaladoras habilitadas que realicen las inspecciones deberán remitir telemáticamente a la empresa distribuidora o suministradora, la correspondiente información de las inspecciones realizadas, acompañando copia del correspondiente certificado de inspección y manteniendo otra copia en sus archivos durante el plazo que reglamentariamente se establezca.

Xede horretarako, enpresa banatzaileek edo hornitzaileek , derrigorrez, aplikazio informatiko bat edukiko dute ikuskapenen edo berrikuspenen informazioa edo ziurtagiriak jasotzeko, eta azken 2 kontrolen ziurtagiriak gutxienez gordeko dituzte. Aplikazio informatikoak harrera erregistratu beharko du, eta hartu izanaren agiria ere egingo du aurkezten duen enpresa instalatzailearentzat.

Las empresas distribuidoras o suministradoras dispondrán obligatoriamente de una aplicación informática para la recepción de la información y de los certificados de las inspecciones y conservarán al menos los certificados de los dos últimos controles. La aplicación informática deberá registrar la recepción y emitir un acuse de recibo para la empresa instaladora que lo presenta.

2.– Era berean, enpresa instalatzaile gaituek egindako berrikusketen dagokien informazioa, telematikoki ahal bada, berrikusketaren ziurtagiriaren kopia bat erantsiz eta ziurtagiriaren beste kopia bat gordeko dute erregelamenduak ezartzen den epean.

2.– Así mismo, las empresas instaladoras habilitadas deberán remitir a la empresa suministradora la correspondiente información de las revisiones realizadas, telemáticamente si ello es posible, acompañando copia del correspondiente certificado de revisión y manteniendo otra copia en sus archivos durante el plazo que reglamentariamente se establezca.

3.– Telematikoki bidalitako informazioak identifikatu beharko ditu, gutxienez, enpresa instalatzailea, instalazioaren kokapena, kontrolaren emaitza eta, kasuak kasu, antzemandako akatsak eta, 9. artikuluaren arabera, horien kalifikazioa; eta, dagokienean, erabiltzaileei fakturatuko zaien kopurua. Informazio horrek zehaztuko ditu enpresa banatzaileek edo hornitzaileek gauzatu beharko dituzten jarduerak; hori guztia, erabiltzaileren batek alegazioak aurkeztuz gero, informazio hori ikuskapen- edo berrikuspen-ziurtagirietan jasotakoarekin alderatu behar izatea eragotzi gabe.

3.– La información remitida telemáticamente, al menos deberá identificar a la empresa instaladora, la ubicación de la instalación, el resultado del control y, en su caso, todos los defectos detectados y su calificación, de acuerdo con el artículo 9, así como, cuando proceda, el coste total a facturar a la persona usuaria. Será ésta información la que determine las actuaciones que en su caso deban llevar a efecto las empresas distribuidoras o suministradoras, ello sin perjuicio de que, caso de existir alegaciones de los interesados deba contrastarse la misma con la contenida en los certificados de inspección o revisión.

4.– Enpresa instalatzaileek egindako kontroletan akats larriren bat antzemanez gero, gehienez ere 24 orduko epean igorri beharko dute ikuskapen- edo berrikuspen-ziurtagiria.

4.– En caso de haberse detectado algún defecto grave en los controles realizados por empresas instaladoras, el certificado de inspección o revisión deberá remitirse en un plazo máximo de 24 horas.

14. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 14.– Corrección de los defectos.

1.– Ikuskapen edo berrikuspenean antzemandako akatsen zuzenketa gasaren enpresa instalatzaile gaitu batek egin eta ziurtatu beharko du edo, hala badagokio, laguntza teknikoko zerbitzuak, akatsak aparatu bati eragiten badio; eta dagokion zuzenketa-ziurtagiria eman beharko dute. Nolanahi ere, erabiltzaileak berak egiaztatu ahal izango ditu elastomeroko hodi malguaren aldaketak, aireztapen-arazoen zuzenketa edota ke-kanpaiaren eta galdararen arteko katigatzearen instalazioa.

1.– La corrección de los defectos en la inspección o revisión deberá ser realizada y certificada por una empresa instaladora de gas habilitada, o en su caso, por el servicio de asistencia técnica cuando el defecto afecte a un aparato, debiendo emitirse el correspondiente certificado de corrección. No obstante, los cambios de flexible de elastómero, la subsanación de problemas de ventilación o la instalación del enclavamiento entre la campana extractora y la caldera, podrán ser acreditados por la propia persona o usuaria.

3. eranskinean akatsen zuzenketa-ziurtagiriaren eredu bat dago.

El Anexo 3 contiene un modelo de certificado de corrección de defectos.

2.– Akatsen zuzenketak egiten dituzten agenteek telematikoki, ahal bada, bidali behar diote enpresa banatzaileari edo hornitzaileari egindako zuzenketen gaineko informazioa, eta horrekin batera dagokion zuzenketa-ziurtagiriaren kopia bat bidaliko dute; horren beste kopia bat gordeko dute beren artxiboetan, orobat, erregelamenduz ezarritako epean. Igorritako informazioak datu hauek zehaztu beharko ditu gutxienez: enpresa instalatzailea, instalazioaren titularra, instalazioaren kokapena eta zuzendutako akatsak, zuzenketak antzemandako akats guztiak barne hartzen dituen azalduta.

2.– Los agentes que realicen las correcciones de los defectos deberán remitir, telemáticamente si ello es posible, a la empresa distribuidora o suministradora de gas la correspondiente información de las correcciones realizadas, acompañando copia del correspondiente certificado de corrección y manteniendo otra copia en sus archivos durante el plazo que reglamentariamente se establezca. La información remitida, al menos deberá identificar a la persona titular de la instalación a la empresa instaladora, la ubicación de la instalación, la identificación de los defectos corregidos, indicando si la corrección abarca todos los defectos detectados.

3.– Ikuskapen edo berrikuspenean antzemandako akats larri guztiak zuzenduta daudenean, konponketan jardun den agenteak zerbitzuan jarri ahal izango du instalazioa. Horrelakoetan zuzenketa-ziurtagiria igorri beharko dio gasaren enpresa banatzaile edo hornitzaileari, gehienez 24 orduko epean.

3.– En caso de haberse corregido todos los defectos graves detectados en la inspección o revisión, el agente actuante en la reparación podrá poner la instalación en servicio. En estos casos deberá remitir el certificado de corrección a empresa distribuidora o suministradora de gas en un plazo máximo de 24 horas.

4.– Akats arinak zuzentzeko epea igaro bada zuzenketa enpresa banatzaile edo hornitzailearen aurrean egiaztatu gabe, horrek epea amaitu dela jakinaraziko dio titularrari, horrek ekar ditzakeen erantzukizunak azalduta.

4.– Superado el plazo de corrección de los defectos leves sin que se haya acreditado su realización ante la empresa distribuidora o suministradora, ésta comunicará a la persona titular la superación de dicho plazo y las responsabilidades en las que puede incurrir.

15. artikulua.– Erreklamazioak.

Artículo 15.– Reclamaciones.

Enpresa instalatzaileen, banatzaileen edo hornitzaileen jarduerei dagokienez, erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute industria-segurtasunaren arloko zuzendaritza eskudunaren aurrean.

Las actuaciones de las empresas instaladoras, distribuidoras o suministradoras podrán ser objeto de la correspondiente reclamación ante la Dirección competente en materia de seguridad industrial.

16. artikulua.– Informazioa administrazioari igortzea.

Artículo 16.– Remisión de información a la Administración.

1.– Gasaren enpresa banatzaile edo hornitzaileek egin dituzten edo jakinarazi dizkieten ikuskapen edo berrikuspenei buruzko informazioa igorri beharko diote industria-segurtasunaren arloko zuzendaritza eskudunari, eginiko kontrolak emaitzaren eta jardun duten enpresa instalatzaileen arabera banakatuta, eta Industria-Segurtasuneko arloan administrazio-organo eskudunak zehaztutako aldizkakotasun zein formatuarekin.

1.– Las empresas distribuidoras o suministradoras de gas deberán remitir a la Dirección competente en materia de seguridad industrial, información sobre las inspecciones o revisiones que hayan realizado o se les haya comunicado, desglosando el número de controles realizados en atención al resultado y a las empresas instaladoras que hayan actuado, con la periodicidad y en el formato que se determine por el órgano competente en materia de seguridad industrial.

2.– Nolanahi ere, instalazio bakoitzeko, enpresa banatzaile edo hornitzaileek etengabe eguneratutako datu-basea eduki beharko dute, egindako kontrolei eta horien emaitzari buruzko informazioa jasota, bai eta jardun duten enpresak eta, hala badagokio, antzemandako akatsak zein horien kalifikazioa eta zuzenketa ere. Industriaren arloko administrazio eskudunak banaka aztertu ahal izango du aipatutako datu-base horretan dauden instalazioen informazioa. Halaber, 4. eranskinean adierazitako dokumentazioa ere edukiko dute, eta industriaren arloko administrazio eskudunari igorri beharko diote eskatzen badu.

2.– En cualquier caso, de cada instalación, las empresas distribuidoras o suministradoras deberán disponer de la información correspondiente a los controles realizados sobre la misma y su resultado, así como la identificación de las empresas actuantes y en su caso, los defectos detectados con su calificación y la corrección de los mismos, la cual deberá estar a disposición de la Administración competente en materia de Industria de forma singularizada. De igual forma, dispondrán al menos de la documentación indicada en el Anexo 4 y deberán remitirla a la Administración competente en materia de Industria ante cualquier requerimiento de la misma.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Hidrokarburoen sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legeko 79. artikuluan ezarritakoaren arabera, hornidura ordaindu edo kontratatzeko polizan, egoki mantentzeko betebehar orokorraz gain, berariaz jaso beharko da instalazioen titularrek edo erabiltzaileek dagokion ikuskapena edo berrikuspena dekretu honetan aurreikusitako epeen barruan egin behar dutela.

En función de lo establecido en el artículo 79 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el contrato de suministro, se deberá recoger expresamente, además de la obligación genérica de adecuado mantenimiento, la obligación de las personas titulares o usuarias de las instalaciones de realizar la correspondiente inspección o revisión dentro de los plazos previstos en el presente Decreto.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

6/2003 Legeak, abenduak 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarenak, 39. eta 40.4 artikuluetan ezartzen duenarekin bat etorriaz, enpresa banatzaileek zein hornitzaleek bermatu beharko dituzte erabiltzaileen hizkuntza eskubideak dekretu honen ondorioz beraiekin sortzen diren harremanetan.

De conformidad con lo establecido en la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, (artículos 39 y 40.4) las empresas distribuidoras y suministradoras de gas garantizarán los derechos lingüísticos de las personas usuarias en las relaciones generadas con las mismas como consecuencia del presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarri ondoren eta kontrolen aldizkakotasuna 3. artikuluan ezarritakoari egokitzeko, 28/2002 dekretuaren arabera laugarren urte naturalean ikuskatu edo berrikuskatu beharrezko gas instalazio hartzaileek zerbitzuan jarrita, ikuskatuta edo berrikusita gas instalazio hartzaileek egin beharreko kontrola atzeratu dezakete bostgarren urterarte.

Desde la entrada en vigor del presenta Decreto y con el objeto de adecuar la periodicidad de los controles a lo establecido en el artículo 3, las instalaciones receptoras de gas que, conforme al Decreto 28/2002, venían obligadas a pasar el siguiente control periódico el cuarto año natural desde que hubieran sido puestas en servicio, inspeccionadas o revisadas, podrán retrasar la realización del mismo hasta el quinto año natural.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da 28/2002 Dekretua, urtarrilaren 29koa, etxe eta merkataritza-erabilerako eta erabilera kolektiboko gas-zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautu zuena (136/2007 Dekretuak, irailaren 11koak, eta 70/2009 Dekretuak, martxoaren 24koa, aldatu zuten), eta hori garatzeko 2002ko apirilaren 16ko Agindua (2007ko urriaren 8ko Aginduaren bidez aldatuta), bai eta dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoak diren maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak ere.

Se deroga el Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones de gas en servicio, destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales (modificado por el Decreto 136/2007, de 11 de septiembre, y el Decreto 70/2009, de 24 de marzo) y la Orden de 16-04-2002 de desarrollo del mismo (modificada por la Orden de 08-10-2007), así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Industriaren arloko sailburu eskudunari ahalmena ematen zaio eranskinak aldatzeko eta dekretu hau gauzatu eta aplikatzeko beharrezko diren xedapen guztiak emateko.

Se faculta a la Consejera competente en materia de Industria, para modificar los anexos y dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y aplicación del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hilabetera jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor al mes desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko irailaren 6an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 6 de septiembre de 2016.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA, IRAILAREN 6KO 125/2016 DEKRETUARENA
ANEXO I AL DECRETO 125/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE
GASAREN IKUSKAPENAK EDO BERRIKUSPENAK EGITEN DITUZTEN ENPRESEN JARDUERA-PROZEDURAK
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE REALIZAN INSPECCIONES O REVISIONES DE GAS

1.– Gasaren enpresa instalatzaileen kontrol-prozedurak honako alderdi hauek hartu beharko ditu barnean gutxienez:

1.– El procedimiento de control de las empresas instaladoras de gas deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:

a) Ikuskapenak edo berrikuspenak egiteko langile egiaztatuen zerrenda eta egiaztatzeko modua.

a) Relación del personal acreditado para realizar inspecciones o revisiones y forma de acreditarse.

b) Kontroletan behar diren baliabide materialak, eta horrelakoen identifikazioa.

b) Medios materiales necesarios en el momento de los controles, e identificación de los mismos.

c) Erabili beharreko dokumentu guztien ereduak.

c) Modelos de los todos los documentos a utilizar.

d) Ikuskatu edo berrikusi aurretiko jarduerak (instalazioak aukeratzea, bezeroak erakartzeko sistema, zer informazio ematen duen, ekipoen ezaugarriak eta kalibrazioa...).

d) Actuaciones previas a la inspección o revisión (selección de instalaciones, sistema de captación de clientes, información que facilita, características y calibración de equipos, ...).

e) Ikuskapeneko jarduerak (titular edo erabiltzaileari aurretik jakinaraztea, instalazioan egin beharreko jarduerak, datuak hartzeko dokumentua, neurketa-ekipoaren identifikazioa).

e) Actuaciones durante la inspección (información previa a la persona titular o usuaria, actuaciones a realizar en la instalación, documento de toma de datos, identificación del equipo de medida).

f) Ikuskapen- edo berrikuspen-ziurtagiria, CO-ren neurketaren erregistroa barne.

f) Certificado de inspección o revisión con registro de la medición de CO.

2.– Gasaren enpresa banatzaile edo hornitzaileen kontrol-prozedurak honako alderdi hauek hartu beharko ditu barnean gutxienez:

2.– El procedimiento de control de las empresas distribuidoras o suministradoras de gas deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:

2.1.– Ikuskapena behar duten instalazioei dagokienez:

2.1.– Para las instalaciones que requieran inspección:

a) Ikuskapenak egiteko jarduera-programa.

a) Programa de actuaciones para la ejecución de las inspecciones.

b) Ikuskapenak egitea.

b) Realización de las inspecciones.

c) Ikuskapenak egiteko baimendutako langileak.

c) Personal autorizado para la realización de las inspecciones.

d) Antzemandako akatsen segimendua.

d) Seguimiento de los defectos detectados.

e) Erabili beharreko dokumentu guztien ereduak.

e) Modelos de los todos los documentos a utilizar.

2.2.– Berrikuspena behar duten instalazioei dagokienez:

2.2.– Para las instalaciones que requieran revisión:

a) Berrikuspenen segimendua kudeatzeko sistema.

a) El sistema de gestión para el seguimiento de la realización de las revisiones.

b) Antzemandako akatsen zuzenketaren segimendua egiteko sistema.

b) El sistema para el seguimiento de la corrección de los defectos detectados.

c) Erabili beharreko dokumentu guztien ereduak.

c) Modelos de los todos los documentos a utilizar.

II. ERANSKINA, IRAILAREN 6KO 125/2016 DEKRETUARENA
ANEXO II AL DECRETO 125/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE
KONTROLEN IRISMENA ETA AKATSEN EBALUAZIOA
ALCANCE DE LOS CONTROLES Y EVALUACIÓN DE LOS DEFECTOS

A.– Ikuskapenaren edo berrikuspenaren irismena.

A.– Alcance de la inspección o revisión.

Instalazioak agerian duen aldean edo ondoen eta errazen azter daitezkeen aldeak ikuskatu edo berrikusi beharko dira, eta eragindako atalaren arabera, horren irismena jarraian adierazitakoa izango da.

Las instalaciones deberán ser inspeccionadas o revisadas en sus partes visibles o de fácil acceso y dependiendo de la parte afectada, el alcance será el que se indica a continuación.

1.– Etxeko erabilerak, erabilera kolektiboak eta merkataritzako erabilerak izango dituzten banako instalazioak.

1.– Instalaciones individuales destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales.

a) Gasaren zirkuitua.

a) El circuito de gas.

Instalazioaren egoera ikusteko azterketa bat egingo da, eta horrez gain, egiaztatuko da ea gas-zirkuituaren estankotasuna zerbitzuko presioarekiko egokia den, hasi abonatuaren giltzatik eta aparailu guztiek funtzionatzeko behar duten ixte-elementuetara arte. Azterketa hau egiteko, doitasun egokiko manometroak edo bentometroak, kontagailuaren metrika edo zeregin honetarako egokia den beste edozein tresna erabili ahal izango dira. Bestalde, trazatu guztira heltzea erraza bada, gas-detektagailua erabili ahal izango da, eta aurreko guztiak ezin badira erabili, gas-ihesa detektatzeko sistemaren bat erabiliko da.

Se realizará un examen del estado de la instalación comprobando además la estanqueidad del circuito de gas a la presión de servicio, desde la llave de abonado hasta los elementos de obturación para el funcionamiento de todos los aparatos. Este examen se realizará mediante manómetro o ventómetro de precisión adecuada, métrica del contador u otro medio apropiado para éste propósito, o si todo el trazado es accesible, mediante detector de gas o sistema de detección de fugas en el supuesto de no poder utilizar los sistemas anteriores.

Petrolio-gas likidotuko botilarik badago biltegiratuta, eta 35 kg-ko edo gutxiagoko edukierako bada, egiaztatu egin beharko da ea erregelamenduzko baldintzak betetzen dituen.

En caso de existir almacenamientos de botellas con capacidad unitaria inferior o igual a 35 kg de gases licuados del petróleo, se comprobarán sus condiciones reglamentarias.

b) Aparatuen funtzionamenduaren gaineko segurtasuna.

b) La seguridad del funcionamiento de los aparatos.

Potentzia=70 kW-ko instalazioetan, instalatutako aparatu guztien erregailuen errekuntza eta funtzionamendu egonkorra egiaztatu beharko dira, eta erabilera-posizio guztiak hartuko dira kontuan. Horrez gain, garra itzaltzeko sistemaren segurtasuna ere egiaztatu beharko da, era horretako gailuak behar dituzten aparatuetan. Aparatuetara doan elikadura-presioa egokia dela egiaztatu beharko da, baina egiaztapena egiteko elementu finkoak desmuntatu beharrik ez badago.

En las instalaciones de potencia = 70 kW, se procederá a la comprobación de la combustión y del funcionamiento estable de los quemadores de todos los aparatos instalados, en sus diferentes posiciones de utilización, así como, la seguridad por extinción de llama, en aquellos aparatos que deban disponer de este dispositivo. Deberá comprobarse que la presión de alimentación a los aparatos es adecuada, cuando esta comprobación no requiera el desmontaje de elementos fijos.

Hustuketa bideratua duten zirkuitu irekiko aparatuak lokal itxietan badaude, edo garra ezkutuan duten aparatuak badira (bitrozeramika-sukaldeak, frijigailuak eta abar) CO-aren isurketa neurtu beharko da.

En el caso de aparatos de circuito abierto con evacuación conducida instalados en locales cerrados o de otros aparatos de llama oculta (cocinas vitrocerámicas, freidoras, etc.) se realizará una medición de las emisiones de CO.

Zirkuitu irekiko galdarak dauden lokalean ke-kanpairik egonez gero, egiaztatu egin beharko da ea segurtasuneko katigamendua erabiltzeko moduan dagoen eta ea behar bezala dabilen.

Cuando en el mismo local donde se encuentran instaladas las calderas de circuito abierto existan campanas extractoras, se comprobará la disponibilidad y correcto funcionamiento del enclavamiento de seguridad.

c) Lokalaren aireztapen-sistema.

c) El sistema de ventilación del local.

Lokalean instalatuta dauden aparatuak ikusita, aireztapena egokia den ala ez egiaztatu beharko da.

Se comprobará la idoneidad de la ventilación en función de los aparatos instalados.

d) Errekuntza-hondakinentzako hustuketa-sistema.

d) El sistema de evacuación de los productos de la combustión.

Hustuketa-sistemak beharrezkoak badira, egiaztatu beharko da ea hustuketa-sistemarik dagoen eta ea eraginkorrak diren, eta ke-kanpaiak duen eragina bereziki egiaztatu beharko da. Bestalde, erregelamenduzko aireztapena baino ez bada erabiltzen, hustuketa bideratua duten aparatuak martxan dabiltzan bitartean, ezin izango da errekuntza-hondakinik atzera bota.

Se comprobará la existencia y eficacia de los sistemas de evacuación cuando éstos sean necesarios y especialmente la influencia de la campana extractora, si existe. No deberán producirse revocos de los productos de la combustión durante el funcionamiento de los aparatos con evacuación conducida, cuando se utilice solamente la ventilación reglamentaria.

e) Lokala.

e) El local.

Aparatuak dauden lokalak eta konduktuek zeharkatzen dituzten lokalak egokiak diren ala ez egiaztatu beharko da.

Se comprobará la idoneidad de los locales que contienen los aparatos y los que atraviesan las conducciones.

Lokaleko ingurumenaren segurtasuna egiaztatuko da ( edozein motatako gailuekin, ganbera irekikoak zein itxikoak). Lokaleko giroan dagoen CO-aren kontzentrazioa neurtko da; neurketa egiteko, ateak eta leihoak itxita egon beharko dira eta aparatu guztiak martxan gehienezko potentzian. Detektagailu egokia erabili beharko da, eta detektagailua aparatutik metro batera eta lurretik 1,80 metrora egon beharko da gutxi gorabehera, eta aparatua martxan hasten denetik 5 minutura egin beharko da neurketa.

Se comprobará la seguridad del ambiente en el local (con cualquier tipo de aparatos, tanto de cámara abierta o cerrada). Se realizará una medición de la concentración de CO-ambiente en el local con las puertas y ventanas cerradas y con todos los aparatos a la máxima potencia, mediante detector adecuado y situado aproximadamente a 1 m del aparato y 1,80 m de altura y transcurridos al menos 5 minutos de funcionamiento.

2.– Etxeko erabilerak, erabilera kolektiboak eta merkataritzako erabilerak izango dituzten instalazio komunak.

2.– Instalaciones comunes destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales.

a) Gasaren zirkuitua.

a) El circuito de gas.

Instalazioaren egoera ikusteko azterketa bat egin beharko da eta, horrez gain, egiaztatuko da ea gas-zirkuituaren estankotasuna egokia den, instalazio indibidualak hasten diren lekura arte. Horretarako, gas-detektagailua, doitasun egokiko manometroak edo bentometroak, kontagailuaren metrika edo zeregin honetarako egokia den beste edozein tresna erabili ahal izango dira.

Se realizará un examen del estado de la instalación comprobando además la estanqueidad del circuito de gas hasta el comienzo de las instalaciones individuales, mediante detector de gas, manómetro o ventómetro de precisión adecuada, métrica del contador u otro medio apropiado para éste propósito.

b) Erregulazioa eta kokapena.

b) La regulación y su ubicación.

Lokala eraikin barruan egonez gero, lokalaren erregulazioa eta aireztapen-baldintzak egiaztatu beharko dira.

Se comprobará la regulación y las condiciones de ventilación del local en caso de estar situado en el interior del edificio.

c) Kontagailuak zentralizatzeko armairua edo esparrua.

c) Armario o recinto de centralización de contadores.

Egiaztatu beharko da kontagailuak zentralizatzeko armairua edo esparrua egokia dela, hau da, erregelamenduaren araberakoa dela.

Se comprobará la idoneidad del armario o recinto para el fin previsto, de acuerdo con la reglamentación.

3.– Industria-instalazioak.

3.– Instalaciones industriales.

a) Gasaren zirkuitua.

a) El circuito de gas.

Instalazioaren egoera ikusteko azterketa bat egin beharko da (hodiak eta osagarriak), eta, horrez gain, egiaztatuko da ea gas-zirkuituaren estankotasuna egokia den. Horretarako, gas-detektagailua, doitasun egokiko manometroak edo bentometroak, kontagailuaren metrika edo zeregin honetarako egokia den beste edozein tresna erabili ahal izango dira.

Se realizará un examen del estado de la instalación (tubería y accesorios), comprobando la estanqueidad del circuito de gas, mediante detector de gas, manómetro o ventómetro de precisión adecuada, métrica del contador u otro medio apropiado para éste propósito.

b) Erregulazioa eta kokapena (erregulazio eta neurketako estazioa).

b) La regulación y su ubicación (estación de regulación y medida).

Hauek egiaztatuko dira: erregulazioaren egoera, irisgarritasuna, lur-hargunea eta/edo juntura dialektrikoak, esparruaren kokapena, lokalaren aireztapen-baldintzak (eraikinaren barruan badago), segurtasun-tarteak, su-itzalgailuak, instalazio elektrikoa eta seinaleztapena.

Se comprobará del estado de la regulación, la accesibilidad, toma de tierra y/o juntas dieléctricas, la ubicación del recinto, las condiciones de ventilación del local en caso de estar situado en el interior del edificio, las distancias de seguridad, extintores, la instalación eléctrica y la señalización.

c) Potentzia = 70 kW-ko instalazioetan aurreko 1. Atalaren b), c) d) eta e) puntuak egiaztatuko dira.

c) En instalaciones de potencia = 70 kW se comprobarán los puntos b), c), d) y e) del anterior apartado 1.

B.– Akatsen ebaluazioa.

B.– Evaluación de los defectos.

Ondoko zerrendan jasota dauden akatsak antzemateko, instalazioak agerien daukan aldean edo ondoen eta errazen azter daitezkeen aldeak ikuskatu edo berrikusi beharko dira.

Las instalaciones deberán ser inspeccionadas o revisadas en sus partes visibles o de fácil acceso para la detección de las defectos indicadas a continuación.

1.– Etxeko erabilerak, erabilera kolektiboak eta merkataritzako erabilerak izango dituzten banako gas-instalazioak.

1.– Instalaciones individuales de gas destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales.

1.1.– Hauek dira akats larriak:

1.1.– Se considerarán defectos graves:

a) Gas-ihesa.

a) Fuga de gas.

b) Aparatuko hargunea buxatu gabe egotea (giltza itxita, blokeatuta –ahal bada-, taponatuta eta zigilatuta egon beharko da).

b) Toma de aparato sin obturar (la llave deberá estar cerrada, bloqueada –si es posible–, taponada y precintada).

c) Hodi malguak ageriko kalteak ditu, edo elastomerokoa labe baten edo egosteko beste aparatu batzuen horma beroak ukitzen ari da.

c) Tubo flexible visiblemente dañado o de elastómero en contacto con las paredes calientes de un horno u otros aparatos de cocción.

d) Zirkuitu irekiko aparatuak logelan, dutxako lokalean, bainugelan edo komunean ezarrita.

d) Aparatos de circuito abierto instalado en dormitorio, en local de ducha, baño o aseo.

e) Errekuntza arriskutsua, lokalean 30 ppm-tik gorako karbono monoxidoko kontzentrazioak zein aparatuaren 1.000 ppm-tik gorako isuriak antzematea (hustuketa-hodian laginak hartzeko hargune eskuragarria izateko beharra ez dituzten ganbera estankoko galdarei ez zaie aplikatuko).

e) Combustión peligrosa al detectarse en el local concentraciones de monóxido de carbono superiores a 30 p.p.m., así como emisiones del aparato superiores a 1.000 p.p.m. (no será aplicable a las calderas de cámara estanca que no tengan la obligación de disponer de toma de muestras accesible en el conducto de evacuación).

f) Errekuntza txarra, lokalean 15 eta 30 ppm arteko karbono monoxidoko kontzentrazioak zein aparatuaren 400 eta 1.000 ppm arteko isurketak antzematea, lokalean airea sartzeko zulorik ez badago (Laginketa hargunerik ez duten eta 2016-01-02.aren aurretik instalatuta dauden galdara estankoei ez zaie aplikatuko).

f) Mala combustión al detectarse en el local concentraciones de monóxido de carbono entre 15 y 30 p.p.m., así como emisiones del aparato entre 400 y 1.000 p.p.m. (no aplicable a las calderas de cámara estanca instaladas con anterioridad al 02-01-2016 que no dispongan de toma de muestras accesible en el conducto de evacuación), si no existe en el local orificio de entrada de aire.

g) Ganbara irekiko ke-kanpaidun gas-aparatuaren (B mota) katigamendurik ez egotea edo ez funtzionatzea, kearen funtzionamenduak kea lokalera itzultzea eragin badezake.

g) Inexistencia o no funcionamiento del enclavamiento de aparato a gas de cámara abierta (tipo B) con campana extractora, cuando el funcionamiento de la campana pueda provocar revoco de humos al local.

h) Atmosferaren kutsadura kontrolatzeko gailurik ez egotea, beharrezkoa bada.

h) Inexistencia de dispositivo de control de contaminación de atmósfera, cuando sea preceptivo.

i) Gasak lokalera atzera itzultzea.

i) Revoco de gases al local.

j) Hustuketarik ez dago edo ez da egokia (diametro txikia, estugunea, material desegokiak, ez-estankoa, kota-jaitsiera atmosferikoetan, deflektore gabe).

j) Evacuación inexistente o no adecuada (diámetro menor, estrangulación, materiales inadecuados, no estanco, descenso de cota en atmosféricas, sin deflector).

k) Tiro naturaleko gas-aparatu baten hustuketa-hodiari konektaturiko kanpaia edo erauzgailu mekanikoa.

k) Campana o extractor mecánico conectado al conducto de evacuación de un aparato a gas de tiro natural.

l) Aireztapen egokirik ez duen lokala, aireztapen-zulorik edo gasen hustuketa-hodirik ez duelako; edo horiek aski ez direlako, buxatuta edo altuera desegokian kokaturik daudelako; baldin eta dena delako lokalak ez badu bolumen nahikorik.

l) Local con ventilación inadecuada por falta orificio de ventilación o de conducto de evacuación de gases; o éstos son insuficientes, están obstruidos o situados a una altura inadecuada, cuando dicho local tiene un volumen insuficiente.

1.2.– Hauek dira akats arinak:

1.2.– Se considerarán defectos leves:

a) Kanporako gas-ihesa arriskurik gabe (PGL izan ezik).

a) Fuga de gas al exterior sin riesgo (excepto en GLP).

b) Baimenduta ez dauden hodien, euskarrien edo loturen materialak edo akatsak dituztenak.

b) Materiales de tuberías, soportes o uniones no autorizados o con defectos.

c) Ixteko giltza egoera txarrean, ez dago edo ezin da hara iritsi (giltza orokorra eta aparatuen giltzak).

c) Llave de corte en malas condiciones, falta o no es accesible (llave general y llaves de aparatos).

d) Gas-hodiek kalteren bat izatea beste kanalizazio batzuek (elektrikoak, urarenak, komunikazioenak, ...) edo instalazio batzuek (gune beroak, entxufeak, ...) eraginda.

d) Afección de las tuberías de gas por contacto con otras canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones,...) o por otras instalaciones (puntos calientes, enchufes...).

e) Erregelamenduzkoak ez diren baldintzak solairuarteak, sabai aizunak, ganbarak, sotoak... zeharkatzean.

e) Condiciones no reglamentarias al atravesar altillos, falsos techos, cámaras, sótanos,...

f) Gutxieneko presioaren segurtasun-balbula eta/edo erregulagailua gaizki ibiltzea.

f) Funcionamiento defectuoso del regulador y/o válvula de seguridad de mínima.

g) Botilak erregelamendua bete gabe (elementuak) biltegiratzea.

g) Almacenamiento de botellas no reglamentario (elementos).

h) Hodi malgua egokia ez izatea (s/ UNE 60670, 7. zatia) edo horren konexioa akastuna izatea.

h) Tubo flexible inadecuado (s/ UNE 60670, parte 7) o conexión defectuosa del mismo.

i) Errekuntza txarra, lokalean 15 eta 30 ppm arteko karbono monoxidoko kontzentrazioak zein aparatuaren 400 eta 1.000 ppm arteko isurketak antzematea (Hustuketa-hodian laginketa hargunerik ez duten eta 2016-01-02.aren aurretik instalatuta dauden galdara estankoei ez zaie aplikatuko).

i) Mala combustión al detectarse en el local concentraciones de monóxido de carbono entre 15 y 30 p.p.m., así como emisiones del aparato entre 400 y 1.000 p.p.m. (no será aplicable a las calderas de cámara estanca instaladas con anterioridad al 02-01-2016 que no dispongan de toma de muestras en el conducto de evacuación).

j) Ganbara irekiko ke-kanpaidun gas-aparatuaren (B mota) katigamendurik ez egotea edo ez funtzionatzea.

j) Inexistencia o no funcionamiento del enclavamiento de aparato a gas de cámara abierta (tipo B) con campana extractora.

k) Ezinezkoa izatea aparatuaren isurketak egiaztatzea. Ikuskapen-ziurtagiriaren oharren atalean ezinezkoa zergatik den adieraziko da. (Hustuketa-hodian laginketa hargunerik ez duten eta 2016-01-02.aren aurretik instalatuta dauden galdara estankoei ez zaie aplikatuko).

k) Imposibilidad de comprobación de las emisiones del aparato. En el apartado de observaciones del Certificado de inspección se indicará el motivo de la imposibilidad. (no será aplicable a las calderas de cámara estanca instaladas con anterioridad al 02-01-2016 que no dispongan de toma de muestras en el conducto de evacuación).

l) Beroa sortzeko aparatuen –galdarak eta berogailuak adibidez– mantentze-lanak ez egitea (1027/2007 EDren bidez –EITE– araututa daude mantentze-lanak).

l) No realización del mantenimiento de aparatos de generación de calor como calderas y calentadores (el mantenimiento está regulado por RD 1027/2007-RITE).

m) Gas-detektagailuen kontrolak ez egitea (edo dokumentatuta gabe egotea).

m) No realización de los controles de los detectores de gas (o no está documentado).

n) Aireztapen egokirik ez duen lokala, aireztapen-zulorik edo gasen hustuketa-hodirik ez duelako; edo horiek aski ez direlako, buxatuta edo altuera desegokian kokaturik daudelako.

n) Local con ventilación inadecuada por falta orificio de ventilación o de conducto de evacuación de gases; o éstos son insuficientes, están obstruidos o situados a una altura inadecuada.

● Bolumen nahikorik ez duen lokala.

● Local con volumen insuficiente.

p) Lokala azkar aireztatzeko sistemarik ez egotea, beharrezkoa den arren.

p) Ausencia de ventilación rápida del local, siendo necesaria.

q) Sukaldearen eta galdararen arteko tarte desegokia.

q) Distancia inadecuada entre cocina y caldera.

r) Gasa antzemateko eta ixteko sistemarik ez dago edo huts egiten du, beharrezkoa izanik.

r) Falta o falla el sistema de detección y corte de gas, siendo necesario.

s) Botilak ez daude egoki biltegiraturik (aireztapena edo tarteak).

s) Almacenamiento de botellas no adecuado (ventilación o distancias).

2.– Etxeko erabilerak, erabilera kolektiboak eta merkataritzako erabilerak izango dituzten gas-instalazio komunak.

2.– Instalaciones comunes de gas destinadas a usos domésticos, colectivos o comerciales.

2.1.– Hauek dira akats larriak:

2.1.– Se considerarán defectos graves:

a) Gas-ihesa egotea lurrean sartutako zatian edo eraikinaren barrualdean edo PGLren edozein.

a) Fuga de gas en tramo enterrado, en interior de edificio o cualquiera de GLP.

b) Gas-ihesa egotea kanpoaldeko aireko zati batean, 5 litro orduko baino emari handiagoarekin.

b) Fuga de gas en tramo aéreo exterior con caudal superior a 5 litros/hora o con riesgo inminente.

c) Errekuntza-hondakinak aireztatzeko edo husteko baldintzak ez betetzea.

c) Incumplimiento de los requisitos de ventilación o evacuación de los productos de la combustión.

2.2.– Hauek dira akats arinak:

2.2.– Se considerarán defectos leves:

a) Gas-ihesa egotea kanpoaldeko aireko zati batean (baina ihesa ez da larria emaria litro bat eta 5 litro arteko ordukoa delako).

a) Fuga de gas en tramo aéreo exterior (no considerada como grave, por ser el caudal entre 1 litro/hora y 5 litros/hora).

b) Baimenduta ez dauden hodien, euskarrien edo loturen materialak edo akatsak dituztenak. Giltzak egoera txarrean daude, ez dago giltzarik edo horietara iristerik ez dago; armairua aterik gabe.

b) Materiales de tuberías, soportes o uniones no autorizados o con deficiencias. Llaves en malas condiciones o faltan o no son accesibles, armario sin puerta.

c) Hodiek kalteren bat izatea beste kanalizazio batzuek (elektrikoak, urarenak, komunikazioenak, ...) edo instalazio batzuek (gune beroak, entxufeak, ...) eraginda.

c) Afección de las tuberías a otras canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones,...) o instalaciones (puntos calientes, enchufes,...).

d) Hodiek erregelamenduzkoak ez diren baldintzak edukitzea solairuarteak, sabai aizunak, ganbarak, sotoak... zeharkatzean.

d) Condiciones no reglamentarias de las tuberías al atravesar altillos falsos techos, cámaras, sótanos,...

e) Erregulazioa eraikinaren barruan dago, estankoa ez den armairuan edo kanporako aireztapenik ez duen batean.

e) Regulación ubicada en interior de edificio en armario no estanco o que no ventile al exterior.

f) Erregulazioa babes egokirik gabe (ate edo sarraila okerrak).

f) Regulación sin protección adecuada (puerta o cerradura incorrecta).

g) Erabiltzaileen kontagailuak gaizki identifikatuta egotea.

g) Identificación incorrecta de los contadores de las personas usuarias.

h) Aireztapenik ez dago edo ez da egokia kontagailuen gunean.

h) Ventilación inexistente o inadecuada en recinto de contadores.

i) Instalazio elektriko eskasa kontagailuen gunean.

i) Instalación eléctrica deficiente en recinto de contadores.

j) Bertakoak ez diren instalazioak daude kontagailuen gunean.

j) Existencia de instalaciones ajenas en recinto de contadores.

k) Ate edo sarraila okerrak kontagailuen gunean.

k) Puerta o cerradura incorrectas en recinto de contadores.

l) Estankotasunik ez izatea kontagailuen gunean, arrailak edo pitzadurak daudelako goi-aireztapenetik sabairaino gas naturalean edo behe-aireztapenetik lurzoruraino PGLn.

l) Falta de estanquidad en recinto de contadores por existencia de grietas o fisuras desde la ventilación superior hasta el techo en gas natural o desde la ventilación inferior hasta el suelo en GLP.

m) Ate edo sarraila okerrak makina-gelan.

m) Puerta o cerradura incorrectas del cuarto de máquinas.

n) Arrisku-errotulurik ez egotea makina-gelako sarbidean.

n) Inexistencia de letreros de peligro en el acceso al cuarto de máquinas.

● Mantentze-lanen libururik ez egotea edo azken berrikuspena jasota ez egotea (hori beharrezkoa den instalazioetan) makina-gelan.

● Falta libro de mantenimiento o no consta la última revisión (en las instalaciones en las que sea necesario) en el cuarto de máquinas.

p) Detektagailuen egiaztapenak dokumentaturik ez egotea mantentze-lanen liburuan.

p) Comprobaciones de los detectores no documentadas en el libro de mantenimiento.

3.– Industria-instalazioak.

3.– Instalaciones industriales.

3.1.– Hauek dira akats larriak:

3.1.– Se considerarán defectos graves:

Gas-ihesa.

Fuga de gas.

3.2.– Hauek dira akats arinak:

3.2.– Se considerarán defectos leves:

a) Instalazioa estankoa ez izatea (1 eta 5 l orduko ihes-maila).

a) Instalación no estanca (nivel de fuga de gas entre 1 l/h y 5 l/h).

b) Instalazioa, oro har, ondo kontserbatuta ez egotea, edota loturak egiteko egokiak ez diren materialak zein teknikak erabili dituzte edota hodi-zatiak daude egokiak ez diren tokietan.

b) Estado general de conservación de la instalación defectuoso, o utilización de materiales o técnicas de unión inadecuados, o existencia de tramos de tubería en lugares inadecuados.

c) Erabiltzailearen balbula orokorrik ez egotea edo irisgaitza izatea.

c) Inexistencia o difícil accesibilidad de la válvula general de la persona usuaria.

d) Erregulazio- eta/edo neurketa-estazioak lur-hargunerik eta/edo juntura dielektrikorik ez izatea.

d) Estación de regulación y/o medida sin toma de tierra y/o juntas dieléctricas.

e) ENEko aireztapena nahikoa edo egokia ez izatea.

e) Ventilación del recinto de ERM insuficiente o incorrecta.

f) Tokiaren kokapena eta/edo gutxieneko segurtasun-distantziak egokiak ez izatea.

f) Ubicación del recinto de regulación y/o distancias mínimas de seguridad, incorrectas.

g) Hauts lehorreko itzalgailurik ez izatea edo hondatuta egotea, edo berrikuspena iraungita egotea ENEn.

g) Inexistencia, deterioro o caducidad de la revisión del extintor de polvo seco en la ERM.

h) ENEko instalazio elektrikoak ez du indarreko araudia betetzen.

h) La instalación eléctrica de la ERM incumple con la normativa vigente.

i) Arrisku-errotulurik ez egotea ENEko sarbidean.

i) Inexistencia de los letreros de peligro en el acceso a la ERM.

C.– Akats arinak konpontzeko epeak.

C.– Plazos de corrección de los defectos leves.

Antzematen dituzten akats arinei dagokienez 2 hilabeteko epea izango dute zuzendu dituztela egiaztatzeko gasaren enpresa banatzaile edo hornitzailearen aurrean.

Los defectos leves que se detecten dispondrán de un plazo de 2 meses para acreditar su corrección ante la empresa distribuidora o suministradora de gas.

Aurrekoa gorabehera, arriskutsutzat jotzen ez den estankotasunik eza antzemanez gero, betiere eranskin honen B atalaren 1.2.a zenbakiarekin bat etorriz, 15 eguneko epean egiaztatu beharko dute.

No obstante lo anterior, en el supuesto de detectar una falta de estanquidad identificada como no peligrosa, de acuerdo con el apartado 1.2.a de la parte B del presente anexo, la corrección se deberá acreditar en 15 días.

III. ERANSKINA, IRAILAREN 6KO 125/2016 DEKRETUARENA
ANEXO III AL DECRETO 125/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA, IRAILAREN 6KO 125/2016 DEKRETUARENA
ANEXO IV AL DECRETO 125/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE
GASAREN ENPRESA BANATZAILE EDO HORNITZAILEETAN ESKURAGARRI DAGOEN DOKUMENTAZIOA
DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS O SUMINISTRADORAS DE GAS

Gasaren enpresa banatzaile edo hornitzaileek, instalazio motaren arabera betiere, instalazioen honako dokumentu hauek eduki beharko dituzte industriaren arloko organo eskudunak eskuratzeko moduan:

1.– Las empresas distribuidoras o suministradoras de gas deberán tener a disposición del órgano competente en materia de Industria, la siguiente documentación de las instalaciones, de acuerdo con el tipo de instalación:

a) Gas-instalazioaren ziurtagiria, eta, hala badagokio, obra-zuzendaritzaren ziurtagiria, bai eta instalazioak eduki beharreko bestelako ziurtagiriak ere.

a) Certificado de la instalación de gas, y en su caso Certificado de Dirección de obra, así como otros certificados con los que deba contar la instalación.

b) Ikuskapen edo berrikuspenaren azken ziurtagiria, eta akats-zuzenketaren ziurtagiriak, bai eta harekin lotuta igorritako jakinarazpenak ere.

b) Último certificado de inspección o revisión y Certificados de corrección de las deficiencias, así como las comunicaciones que se hayan remitido en relación a aquella.

c) Petrolio-gas likidotu kasuan, hornidura-kontratua.

c) En caso de suministro de GLP, Contrato de suministro.

Gasaren enpresa banatzaile eta hornitzaileek, euskarri informatikoan, honako datu hauek eduki beharko dituzte:

2.– Las empresas distribuidoras o suministradoras de gas deberán disponer, en soporte informático, de los siguientes datos:

a) Gas-hornidurako kontratuen titularren zerrenda eguneratua, instalazioaren helbide osoaz gain, kontratu-zenbakia eta hori formalizatzeko data ere jasota.

a) Relación actualizada de los titulares de contratos de suministro de gas, que incluya además, de la dirección completa de la instalación, el número del contrato y la fecha de su formalización.

b) Instalazioen ezaugarri teknikoak, hala nola guztira ezarritako potentzia eta kontsumoko aparatu mota, banako potentzia barne.

b) Características técnicas de las instalaciones, tales como la potencia total instalada y el tipo de aparatos de consumo con su potencia individual.

c) Zerbitzuan dauden instalazioen gainean azken 10 urteetan eginiko kontrolen datak.

c) Fechas de los controles realizados de las instalaciones en servicio en los últimos 10 años.

d) Azken 10 urteetako kontroletan antzemandako akatsak eta akatsak zuzentzeko datak.

d) Defectos detectados en los controles y fechas de subsanación de los defectos durante los últimos 10 años.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común