Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

166. zk., 2016ko irailaren 1a, osteguna

N.º 166, jueves 1 de septiembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OGASUN ETA FINANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
3765
3765

116/2016 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzekoa.

DECRETO 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Kontratazio publikoaren araubide organikoaren alorrean Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen berezko araubidea ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuan jasota dago; Euskal Autonomia Erkidegoko kontratazio-araubideari buruzkoan, hain zuzen. Xedapen arauemaile hori zenbait aldiz aldatu da indarrean dagoenetik, bere izaera dela eta. Izan ere, xedapenak antolatzea du xede bakarra, eta bertan eragina izan dute administrazio-antolakuntzako aldaketek.

La regulación propia de la Comunidad Autónoma de Euskadi vigente en materia de régimen orgánico de la contratación pública se encuentra en el Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, disposición normativa que ha tenido sucesivas modificaciones a lo largo de su vigencia por razón de su naturaleza, pues se trata de una disposición de carácter organizativo afectada por los cambios de la organización administrativa.

Bestalde, eta xedapenaren izaera antolatzailea gutxitu gabe, kontuan izan behar da mota horretako araubidearen ondorioz eratutako egiturak erregulazio materiala duela eta oinarri eta erregulazio horrek kasuan kasuko erakundeko egoera juridikoak eta erakunde horretan esleitu beharreko eskumenak barne hartzen dituela. Eta horrexegatik zuen oinarri ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuak administrazio-kontratazioari buruzko araudia, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko maiatzaren 18ko 13/1995 Legean jasoa.

Por otra parte, y sin mermar su carácter organizativo, no se debe olvidar que la estructura que refleja una norma de este tipo se sustenta en la regulación material de la que toma las situaciones jurídicas a contemplar y las competencias a asignar dentro de la concreta organización, razón por la cual el Decreto 136/1996, de 5 de junio, descansaba en la normativa sobre contratación administrativa recogida en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Aldaketa handiak izan dira alor horretan, batez ere, beharrezkoa izan delako kontratazio publikoaren barne-araudia Europako araudira egokitzea. Horren ondorioz, sektore publikoaren kontratuei buruzko legedi berria sortu zen, eta gaur egun jasota dago Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginean, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutakoan. Legedi berri horren ondorioz sortutako egoerak direla-eta, ezinbestez berregituratu behar da osorik administrazio honetako araubidea, jada ezin baitzaie antolaketa-alorreko aldaketa horiei irtenbidea eman aldaketa partzialen eta kasuan kasukoen bidez.

Los profundos cambios que se han operado en este ámbito, marcados fundamentalmente por la necesaria adaptación de la regulación interna de la contratación pública a la normativa comunitaria, dieron lugar a la promulgación de una nueva legislación sobre contratos del sector público contenida en la actualidad en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del que se derivan circunstancias que obligan a una reestructuración completa del régimen de la contratación en esta Administración, y que no son solventables mediante modificaciones parciales y puntuales en respuesta a los cambios organizativos.

Horren haritik, bereziki nabarmendu behar da, lehenik eta behin, aipatutako testu bateginaren aplikazio-eremu subjektiboa. Izan ere, administrazio publikoei eragiteaz gain, izaera hori ez duten baina hala ere sektore publikoa osatzen duten beste erakunde batzuei ere eragiten die. Gainera, erakunde bat sektore publikoaren barrukotzat hartzeko arrazoia funtzionala da, ez soilik formala. Beraz, begi bistakoa da Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoari dagokion kontratazio publikoa egituratu behar dela, eta egungo araudiaren aplikazio-eremua zabaldu egin behar dela, oraingoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta hari atxikitako erakunde autonomoak soilik hartzen baititu.

Al respecto cabe destacar, en primer lugar, el ámbito subjetivo de aplicación del citado texto refundido, que se extiende no solo a las Administraciones Públicas sino que alcanza también a otras entidades que, sin tener tal consideración, se integran en el sector público. Si a ello añadimos que la consideración de una entidad como perteneciente al sector público descansa en una concepción funcional y no meramente formal, la conclusión obvia es que se debe estructurar un régimen de la contratación pública referido a todo el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ampliando el ámbito de la regulación actual que abarca exclusivamente a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a los Organismos Autónomos a ella adscritos.

Bigarrenik, sektore publikoko kontratuen alorrean indarrean dagoen legediak bere barruan hartzen ditu aurreko legediak xedatzen ez zituen zenbait kontratu mota, kontratazioa teknikoki arrazionalizatzeko sistemak eta alor horretan eskumena duten organoak. Beraz, haiek guztiak arautu behar dira, eta gure administrazioko organoei dagozkien eskumenak eman behar zaizkie, Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazioak bere burua antolatzeko dituen eskumenen babesean.

Al mismo tiempo, la legislación vigente en materia de contratos del sector público contempla figuras contractuales, sistemas para la racionalización técnica de la contratación y nuevos órganos con competencias en esta materia no previstas en la legislación anterior, que deben ser objeto de regulación asignando las correspondientes competencias a órganos de nuestra Administración, todo ello al amparo de las atribuciones de autoorganización que competen a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hirugarrenik, deszentralizazio-erregimenean kontratazio jakin batzuk hogei urtez kudeatu ondoren, esperientzia handia dute eta asko ikasi dute sailek, erakunde autonomoek eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoek. Hori guztia kontuan hartuta, izapidetu beharreko espedienteak izapidetzeko egokitzat hartu da eskumen-banaketaren egitura berritzea, eta egungo deszentralizazio-maila handitzea, baina kontuan hartuta indarrean dagoen araudia behar bezala aplika dadin zaintzeko eginkizun orokorra, kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularrak duena.

Por una parte, la experiencia y conocimientos adquiridos por los Departamentos, los Organismos Autónomos y los Entes Públicos de Derecho Privado en materia de contratación pública, tras veinte años de gestión de determinadas contrataciones en régimen de descentralización, aconsejan el establecimiento de una nueva estructura de distribución de competencias para la tramitación de los correspondientes expedientes, ampliando el vigente nivel de descentralización pero sin abandonar la función general de velar por la correcta aplicación de la normativa vigente, que se mantiene en el o la titular del departamento competente en materia de Contratación.

Laugarrenik, kontuan hartuta kontratazio-mahaiei esleitu zaien eginkizun garrantzitsua, kontratazio-organoari laguntzeko organoak diren aldetik, malgutasuna ezarri da, bai eratu beharreko mahai kopuruari dagokionez, bai osaerari dagokionez, kontratazio-organoaren premiei behar bezala erantzuteko, sinatu beharreko kontratuaren ezaugarrien arabera.

Por otra parte, y teniendo en cuenta la importante función que como órganos de asistencia del Órgano de contratación se atribuye a las Mesas de contratación, se prevé la flexibilización tanto en el número de mesas a conformar como en su composición, para dar respuesta adecuada a las necesidades del órgano de contratación en función de las características del contrato a celebrar.

Halako testuingurua izanik, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko guztiaren kontratazioaren araubide berria xedatzea du helburu dekretu honek, behar bezala erantzuteko sektore publikoaren kontratuei buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoari eta botere adjudikatzaileen kudeaketa-bitartekoen eta -erantzukizunen ondorioz sortutako antolaketa-egoerari.

En este contexto, el presente Decreto tiene como finalidad el establecimiento del nuevo régimen de la contratación en el conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para dar respuesta al marco establecido en la legislación vigente sobre contratos del sector público y a la realidad organizativa que resulta de los medios y responsabilidades de gestión de los poderes adjudicadores.

Adierazi dugu ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuak kontratazioaren araubide organikoa hartzen duela bere barruan, baina baita kontratazioaren alorreko berariazko organo aholku-emaileari buruzko araudia eta kontratazioaren alorreko erregistroei buruzko araudia ere. Arau horiek zenbait aginduren bidez garatu dira, baina, agindu guztiak 1998. urtekoak direnez, araubide organikoan eragina izan duten egoerek eragina izan dute, halaber, bi alor horietan.

Además del régimen orgánico de la contratación, el citado Decreto 136/1996, de 5 de junio, contempla la regulación relativa al órgano consultivo específico en materia de contratación y a los registros en materia de contratación, cuyas disposiciones han sido objeto de desarrollo en diferentes órdenes que datan todas ellas del año 1998, habiéndose visto afectados ambos ámbitos por las mismas circunstancias que han afectado al régimen orgánico.

Bestalde, bitarteko elektronikoak pixkanaka eta nahitaez sartu behar izan direnez botere adjudikatzaileen eta operadore pribatuen arteko harremanetarako, eta kontratazioan gardentasun-printzipioa errespetatu behar denez kontratu-jarduera publiko eginez, ezinbestez ezarri behar da beste eremu bat Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeek sinatzen dituzten kontratuei buruzko araudian.

Finalmente, la progresiva y necesaria introducción de medios electrónicos en las relaciones de los poderes adjudicadores con los operadores privados, así como la articulación del principio de transparencia en la contratación a través de la publicidad de la actividad contractual obligan a introducir un ámbito nuevo en la regulación relativa a los contratos celebrados por las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Orain arte adierazitako guztiari erantzute aldera, dekretu honek bost titulu ditu: titulu bat aurreko azalpenean aipatutako arlo bakoitzeko.

A fin de dar satisfacción a lo anteriormente expuesto, el nuevo Decreto se estructura en cinco Títulos, abarcando cada uno de ellos las cinco áreas a las que se ha hecho mención en la exposición precedente.

Horrenbestez, I. tituluak kontratazio-araubide organikoa bera hartzen du. Bertan, xedapen orokorrak adierazten dira 1. kapituluan, eta hurrengo bi kapituluetan, berriz, alderdi hauei buruzkoak: kontratazio-organoak eta laguntza-organoak, eta kontratazioaren arrazionalizazio teknikoa.

Así, el Título I abarca el régimen orgánico de la contratación propiamente dicho, en el que tras un primer Capítulo de disposiciones generales, se regulan en los dos capítulos siguientes aspectos relativos a los órganos de contratación y asistencia y a la racionalización técnica de la contratación.

I. kapituluak dekretuaren xedea eta eremu subjektiboa xedatzen ditu, eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko botere adjudikatzaile guztiak hartzen ditu barruan, administrazio publiko direnak eta ez direnak. I. kapituluan, halaber, kontratazioaren alorreko eskumenak banatzen dira hauen artean: Gobernu Kontseilua, kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularra eta Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

En el Capítulo I se establece el objeto y el ámbito subjetivo del Decreto, abarcando a todos los poderes adjudicadores del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tengan o no la consideración de Administraciones Públicas. Se completa este Capítulo I con la distribución de competencias en materia de contratación entre el Consejo de Gobierno, el titular del departamento competente en materia de Contratación y la Dirección de Patrimonio y Contratación.

Oro har, Gobernu Kontseiluak eskumena du kontratu jakin batzuk eta oinarrizko akordioak sinatzeko baimena emateko, administrazio-klausulen eta preskripzio tekniko orokorren pleguak onartzeko eta, azkenik, horniduren, obren eta zerbitzuen kontratazio zentralizatuaren adierazpenak egiteko. Kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularrak eskumen hauek izango ditu: batetik, administrazio-klausula zehatzen pleguen eredu tipoak onartzeko, antzeko izaera duten kontratu-kategoria jakin batzuetarako; eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak kontratatzeko debekatuta dituen esparruen inguruko eskumenak.

En líneas generales, al Consejo de Gobierno se reservan las competencias para la autorización de la celebración de determinados contratos y acuerdos marco, la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas generales y la declaración de contratación centralizada de suministros, obras y servicios. Al o la titular del departamento competente en materia de Contratación se asignan las competencias para la aprobación de modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga y las relativas al ámbito de las prohibiciones para de contratar que correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Indartu egingo dira Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren eginkizunak sektore publikoko erakundeei kontratazio publikoaren arloan laguntza eta aholkularitza emateko unitate gisa, berariaz jasotzen baita kontratu-klausulen pleguak prestatu beharko dituela, besteak beste, baita zer egoeratan eman beharko dien ere derrigorrean aholkularitza erakunde horiei, nahitaezko txostenak eginda. Bestalde, arlo berriez arduratuko da Zuzendaritza, tartean, administrazio-espedienteak osatzea eta bideratzea, sektore publikoan hornikuntzak, obrak eta zerbitzuak aitortzeko eta modu zentralizatuan kontratatzeko; eta kontratazio-espedienteak kudeatzea, aitortutako prestazioak jasotzeko.

Se refuerzan las funciones de la Dirección de Patrimonio y Contratación como unidad de apoyo y asesoramiento a las entidades del sector público en materia de contratación pública, al contemplar de modo expreso entre sus cometidos la elaboración de los pliegos de cláusulas contractuales y concretando los supuestos en que el asesoramiento a las citadas entidades viene obligado mediante la emisión de informes de carácter preceptivo. Por otra parte, esta Dirección asume nuevos ámbitos materiales como son la conformación y tramitación de los expedientes administrativos para la declaración de contratación centralizada de suministros, obras y servicios en el sector público y la gestión de los expedientes de contratación para la adquisición de prestaciones así declaradas.

II. kapituluan arautzen dira, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen kontratazio- eta laguntza-organoak, bai eta kontratazio-mahaien osaera eta mahai horietako kideen izendapena zein eginkizunak ere. Horrez gain, mahai horiek eratzea nahitaezkoa dela xedatzen da, bai administrazio publikotzat hartzen diren botere adjudikatzaileentzat, bai izaera hori ez duten baina erregulazio harmonizatuko kontratuak esleituko dituzten botere adjudikatzaileentzat.

El Capítulo II aborda la regulación, con carácter general, de los órganos de contratación y asistencia de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la composición, designación y funciones de sus órganos de asistencia, estableciendo como obligatoria la constitución de éstos, tanto para los poderes adjudicadores que tienen la consideración de Administraciones Públicas como para los que no tienen tal consideración y vayan a proceder a la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada.

Kontratazio-gaien aukera handia dagoenez, kontratazio-mahaiak eratzeko sistema malgua ezartzea erabaki da. Hau da, kontratazio-organoari dagokio kideak izendatzea, eta berak erabakiko du kideak iraunkorrak izango diren edo propio izendatuko dituen kontratu bakoitza adjudikatzeko. Azken aukera horri dagokionez, bete beharreko baldintza izango da kideak nor diren argitaratzea kontratatzailearen profilean.

En atención a la gran variedad de objetos de posible contratación se ha optado por un sistema flexible de constitución de Mesas de contratación, correspondiendo la designación de sus miembros al órgano de contratación y pudiendo optar éste por designarlos con carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato, con el requisito en este último caso, de publicar su identificación en el perfil de contratante.

III. kapituluak kontratazioa teknikoki arrazionalizatzeko sistemak ditu xede. Horretarako, arautu eta multzotan sailkatu dira kudeaketa bateratuko eremuak eta kudeaketa bateratuko higiezinak, eta ex novo arautu da horniduren, obren eta zerbitzuen kontratazio zentralizatua. Azken horri dagokionez, eskuratze zentralizatuaren bidez gauzatu ahal izango da, baita esparru-akordioak edo kontratazio-sistema dinamikoak oinarri dituzten erosketak arrazionalizatzeko tekniken bidez ere.

El Capítulo III se centra en los sistemas para la racionalización técnica de la contratación, a cuyo fin se regulan y agrupan los ámbitos de gestión unificada, los inmuebles de gestión unificada y se regula ex novo la contratación centralizada de suministros, obras y servicios, pudiendo materializarse esta última a través de adquisición centralizada o mediante técnicas de racionalización de las compras representadas por los acuerdos marco o los sistemas dinámicos de contratación.

Kontratazioaren alorreko berariazko organo aholku-emailea du xede II. tituluak, eta bertan bateratu da organo hori arautuko duen araudia. Hura osatzen duten organoen eraketa eta haien eginkizunen banaketa arautzean kontuan hartu da dagozkien eginkizunak zorroztasun teknikoz egin ahal izatea eta eskaerei zein premiei zentzuzko denboran erantzun ahal izatea. Organo aholku-emaile horren izena, aurrerantzean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea izango da, haren eginkizunen eremurako egokiagoa dela iritzita.

El órgano consultivo específico en materia de contratación es el objeto del Título II, en el que se ha agrupado la normativa por la que se rige, y dotándole de una composición y distribución de funciones entre sus diferentes órganos que le permita ejercer sus funciones con rigor técnico, dando así respuesta a las solicitudes y necesidades en un tiempo adecuado. Este órgano consultivo pasa a denominarse Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi por resultar más acorde con el ámbito de sus funciones.

Kontratazio publikoan gardentasuna nahitaezkoa denez, eta, horrez gain, lege-prozedurak ahalik eta arinenak izatea komeni denez, aparteko garrantzia izango dute kontratazioaren erregistro osagarriek. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroa eta Kontratuen Erregistroa ditugu erregistro osagarri horiek. Dekretu honen III. tituluan dago, testu bakarrean bilduta, haien guztien arautegia.

La necesaria transparencia en la contratación pública así como la conveniencia de dotar de la máxima agilidad a los procedimientos legales, hacen que alcancen gran relevancia los registros auxiliares de la contratación, que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi se concretan en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas y el Registro de Contratos. Su regulación agrupada en un único texto se incorpora en el Título III de este Decreto.

V. tituluak kontratazio-prozeduretan bitarteko elektronikoak erabiltzeari buruzko xedapenak biltzen ditu. Prozedurak desmaterializatzearen aldeko joera berriak onartzen dira bertan, eta kontratazio publikoaren alorrean bitarteko elektronikoak, informatikoak zein telematikoak erabat gehitzea erabakitzen da, kontratazio-organoen eta operadore ekonomikoen arteko harremanak arinagoak eta gardenagoak izan daitezen.

El Título V incorpora disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, asumiendo las nuevas tendencias a favor de la desmaterialización de los procedimientos y optando por la plena inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos.

Araudia osatze aldera, Kontratazio Publikoa Euskadin plataforma ezarri da, eta, hala, kontratu-jarduera publiko egiteko legezko betebeharra beteko da. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kontratazio-organoen kontratu-jarduerari buruzko informazioa emateaz gain, xede nabarmen hau ere badu plataforma horrek: gure autonomia-erkidegoaren lurraldean dauden beste administrazio publiko batzuen eta haien sektore publikoen kontratazio-organoak ere sartzea kontratazio-organoen barruan, eta, hala, Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari agindutakoa betetzea.

La regulación se completa con la implantación de la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi, que se concibe como el instrumento a través del cual se da cumplimiento a la obligación legal de publicidad de la actividad contractual y que, sin perjuicio de integrar en la misma la información relativa a la actividad contractual de los órganos de contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, nace con una inequívoca vocación de incorporar a los órganos de contratación de otras administraciones públicas y sus sectores públicos, radicados en el territorio de esta Comunidad Autónoma, dando con ello cumplimiento al mandato parlamentario trasladado al Gobierno Vasco.

Horrenbestez, Ogasun eta Finantzetako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2016koko uztailaren 27an eginiko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de julio de 2016,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. TITULUA
TÍTULO I
KONTRATAZIOAREN ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN.
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES.

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek sektore publikoko kontratuen legediaren esparruan egiten dituzten kontratuen araubide organikoa arautzea. Osagarri gisa, dekretuari lotutako xedapenak daude.

El presente Decreto tiene por objeto regular el régimen orgánico de la contratación incluida en el ámbito de la legislación de contratos del sector públicos, que se lleve a cabo por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se complementa con disposiciones relativas a ámbitos conexos al mismo.

2. artikulua.– Eremu subjektiboa.

Artículo 2.– Ámbito subjetivo.

1.– Dekretu honen xedapenak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeei aplikatuko zaizkie, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 7.4 artikuluan zehaztutakoei, hain zuzen ere.

1.– Las disposiciones del presente Decreto serán de aplicación a las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi delimitado por el artículo 7.4 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Dekretu honen ondorioetarako, botere adjudikatzaile hauek hartuko dira administrazio publikotzat:

2.– A los efectos del presente Decreto tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes poderes adjudicadores:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra.

a) La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Erakunde autonomoak.

b) Los Organismos Autónomos.

c) Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, baldin eta, haien ezaugarriei erreparatuta, kontratu publikoen arloko oinarrizko legerian ezarritako eskakizunak betetzen badituzte administrazio publikotzat har daitezen.

c) Los Entes Públicos de Derecho Privado que, por sus características, reúnan los requisitos establecidos en la legislación básica en materia de contratos públicos para su consideración como Administraciones Públicas.

d) Partzuergoak, baldin eta nagusiki ez badira merkatuko diru-sarrerekin finantzatzen.

d) Los Consorcios cuando no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado.

3.– Aurreko atalean sartzen ez diren zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta partzuergoak, sozietate publikoak eta fundazioak administrazio publikotzat hartzen ez diren botere adjudikatzaileak izango dira dekretu honen ondorioetarako.

3.– Los Entes Públicos de Derecho Privado y los Consorcios no incluidos en el apartado anterior, las Sociedades Públicas y las Fundaciones serán, a los efectos del presente Decreto, poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administraciones Públicas.

3. artikulua.– Gobernu Kontseilua.

Artículo 3.– Consejo de Gobierno.

Ahalmen hauek ditu Gobernu Kontseiluak:

Corresponden al Consejo de Gobierno las siguientes facultades:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren legeetan ezarritako muga kuantitatiboak gainditzen dituzten kontratuak eta oinarrizko akordioak egiteko baimena ematea.

1.– Autorizar la celebración de los contratos y acuerdos marco que superen los límites cuantitativos establecidos en las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Administrazio publikotzat hartutako botere adjudikatzaileek egindako kontratuei dagokienez:

2.– En relación a los contratos que celebren los poderes adjudicadores que tengan la consideración de Administraciones Públicas:

a) Sailkatuta ez dauden pertsonekin kontratuak egiteko baimena ematea.

a) Autorizar la contratación con personas que no estén clasificadas.

b) Larrialdi-izaerarekin izapidetutako kontratuak gauzatzeko erabakiak kontuan hartzea.

b) La toma en cuenta de los acuerdos de ejecución de los contratos tramitados con carácter de emergencia.

c) Klausulen plegu hauek onartzea:

c) Aprobar los pliegos de cláusulas siguientes:

1.– Administrazio-klausula zehatzen pleguak, kontratazioaren arloan eskumena duen sailak proposatuta. Klausula orokorren pleguak informaziorako teknologiekin zerikusia duten ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko badira, kontratazioaren alorrean eta informazioaren teknologien alorrean eskumena duten sailek egin beharko diote proposamena, batera.

1.– Los pliegos de cláusulas administrativas generales a propuesta del departamento competente en materia de Contratación. Cuando se trate de pliegos de cláusulas generales para la adquisición de servicios y suministros relacionados con las tecnologías para la información, la propuesta corresponderá conjuntamente a los departamentos competentes en materia de Contratación y en materia de Tecnologías de la Información.

2.– Preskripzio tekniko orokorren pleguak, dagokion arloko erakunde eskudunak proposatuta.

2.– Los pliegos de prescripciones técnicas generales, a propuesta de la entidad competente respecto de la materia a que se refieran.

Pleguak onartzeko erabakia eta haren eranskinak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman argitaratuko dira.

El acuerdo de aprobación de los pliegos junto con sus anexos, será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

d) Kontratu hauek egiteko eta suntsiarazteko baimena ematea; baita aldaketak egiteko baimena ere, aldaketak suntsiarazpena baldin badakar:

d) La autorización para la celebración y la resolución de los contratos que se indican a continuación, así como, en su caso, la modificación cuando sea causa de resolución:

1.– Kontratuaren ordainketa finantza-errentamenduaren sistemaren bidez edo erosteko aukera ematen duen errentamendu-sistema bidez egitea hitzartua duten kontratuak, lau urtesaritik gorakoak.

1.– Contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.

2.– Sektore publikoko kontratuen arautegian adierazitakoa baino iraupen luzeagoa duten zerbitzu-kontratuak, kasu jakinetarako, edo, orokorrean, kontratu-kategoria batzuetarako.

2.– Contratos de servicios de duración superior a la señalada en la normativa sobre contratos del sector público, de forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.

Aipatutako kontratu horiek gauzatzeko baimena espedientea onartu baino lehenago lortu behar da. Kontratazio-organoaren ardura da espedientea onartzea eta gastua onartzea.

La autorización para la celebración de los contratos anteriormente enumerados deberá obtenerse antes de la aprobación del expediente. La aprobación del expediente y del gasto corresponderá al órgano de contratación.

3.– Administrazio publikotzat hartzen ez diren sektore publikoko erakundeek egindako kontratuei dagokienez:

3.– En relación a los contratos que celebren las entidades del Sector Público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas:

Kontratazioaren arloan eskumena duen sailak proposatuta, klausulen plegu hauek onartzea:

La aprobación, a propuesta del departamento competente en materia de Contratación, de los pliegos de cláusulas siguientes:

1.– Arauketa harmonizatuaren mende dauden kontratuak adjudikatzeko baldintzen plegu tipoak. Baldintzen plegu horiek orokorrean aplikatuko dira, hargatik eragotzi gabe kontratazio-organoak edukitik aldentzeko duen ahalmena, horretarako aldez aurreko justifikazioa eta txosten juridikoa eginda.

1.– Los Pliegos de condiciones tipo para la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada. La aplicación con carácter general de estos pliegos de condiciones se entenderá sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apartarse de su contenido previa justificación e informe jurídico al efecto.

2.– Erregulazio harmonizatuari lotuta ez dauden kontratuak adjudikatzeko jarraibideak edo kontratazio-pleguak egiteko arauak.

2.– Las directrices para la elaboración de las Instrucciones o pliegos de contratación para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada.

Pleguak onartzeko erabakia eta haren eranskinak Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman argitaratuko dira.

El acuerdo de aprobación de los Pliegos junto con sus anexos se publicará en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

4.– Horniduren, obren eta zerbitzuen kontratazio zentralizatua izatearen adierazpenak egitea.

4.– La declaración de contratación centralizada de suministros, obras y servicios.

5.– Higiezinen kudeaketa bateratuaren adierazpenak egitea, sailarteko zerbitzuen alorrean eskumena duen sailaren titularrak proposatuta.

5.– La declaración de inmuebles de gestión unificada, a propuesta del o de la titular del departamento competente en materia de Servicios multidepartamentales.

6.– Beste administrazio batzuen kontratazio-sistema zentralizatuei atxikitzeko hitzarmenak sinatzeko baimenak ematea, baita beste administrazio batzuek Euskal Autonomia Erkidegoko kontratazio-sistema zentralizatuari atxikitzeko hitzarmenei buruzko baimenak ere, kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularrak proposatuta.

6.– La autorización de la suscripción de convenios de adhesión a los sistemas de contratación centralizada de otras Administraciones, así como los relativos a la adhesión de otras Administraciones al sistema de contratación centralizada de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a propuesta del o de la titular del departamento competente en materia de Contratación.

7.– Kontratu jakin batzuk edo haietako loteak enplegu-zentro bereziei eta abenduaren 13ko 44/2007 Legeak arautzen dituen laneratzeko enpresei adjudikatzeko prozeduretan parte hartzeko eskubidearen gutxieneko ehuneko-erreserba ezartzea, eta kontratu horiek enplegu babestuaren programaren esparruan gauzatzeko gutxieneko ehuneko-erreserba ezartzea, sektore publikoko kontratuen legediak ezartzen dituen baldintzekin.

7.– Fijar los porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, así como establecer un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, en los términos previstos en la legislación sobre contratos del sector público.

8.– Gobernu Kontseiluak, nahi duenean, bere gain hartu ahal izango du kontratuak baimentzeko eskumena. Halaber, dagokion sailburuak kontratuak bidaltzen dizkionean bere irizpena eman dezan, ahalmena izango du kontratu horiek baimentzeko.

8.– El Consejo de Gobierno podrá avocar la autorización de cualquier contrato que discrecionalmente determine. Igualmente está facultado para autorizar aquellos contratos que el órgano de contratación, a través de la Consejera o del Consejero correspondiente, eleve a su consideración.

4. artikulua.– Kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularra.

Artículo 4.– Titular del departamento competente en materia de Contratación.

Eskumen hauek izango ditu kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularrak:

Corresponden al titular del departamento competente en materia de Contratación las siguientes competencias:

1.– Administrazio publikotzat hartzen diren Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko botere adjudikatzaileek egin beharreko kontratuen administrazio-klausula zehatzen pleguen eredu tipoak onartzea antzeko izaera duten kontratu-kategoria jakin batzuetarako. Onartzeko erabakia eta haren eranskinak Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman argitaratuko dira.

1.– La aprobación de los modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga, a celebrar por los poderes adjudicadores del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tienen la consideración de Administraciones Públicas. El acuerdo de aprobación con sus anexos se publicará en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

Plegu horiek orokorrean aplikatuko dira, hargatik eragotzi gabe kontratazio-organoak edukitik aldentzeko duen ahalmena, horretarako aldez aurreko justifikazioa eta txosten juridikoa eginda.

La aplicación con carácter general de estos pliegos se entenderá sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apartarse de su contenido previa justificación e informe jurídico al efecto.

2.– Kontratatzeko debekuen esparruan, eskumen hauek ditu:

2.– En el ámbito de las prohibiciones para contratar, le corresponden las siguientes competencias:

a) Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 60.1.e) artikuluak sailkapenaren arloko informazioa jakinarazteari buruz eta lizitatzaile eta enpresa sailkatuei buruz adierazten duen egoera gertatzen bada, egoera horren adierazpena egiteko eskumena.

a) La declaración de su existencia en el caso del artículo 60.1.e) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público respecto de la obligación de comunicar la información prevista en materia de clasificación y respecto del registro de licitadores y empresas clasificadas.

b) Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 60.1 artikuluko a) eta b) letretan aipatzen diren kontratatzeko debekuen iraupena eta irismena ezartzeko eskumena, alderdi horiek ez direnean agertzen dagokion epai edo ebazpenean.

b) La fijación de la duración y alcance de la prohibición de contratar en los casos de las letras a) y b) del artículo 60.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando tales extremos no figuren en la correspondiente sentencia o resolución.

5. artikulua.– Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Artículo 5.– Dirección de Patrimonio y Contratación.

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari, dekretu honen bidez berariaz esleitzen zaizkion eskumenez gain, eskumen hauek dagozkio:

Corresponden a la Dirección de Patrimonio y Contratación, además de las atribuidas en el presente Decreto, las siguientes competencias:

1.– Administrazio publikotzat hartzen diren botere adjudikatzaileek egin beharreko kontratuak arautuko dituzten administrazio-klausula orokorren pleguak egitea.

1.– La elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas generales que han de regir los contratos a celebrar por los poderes adjudicadores que tienen la consideración de Administraciones Públicas.

2.– Administrazio-klausula zehatzen pleguen eredu tipoak egitea, administrazio publikotzat hartzen diren botere adjudikatzaileen eremuan antzeko izaerako kontratu-kategoria jakinetarako, baita kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularrak onartutako kontratuetan egin beharreko egokitzapenak egitea ere.

2.– La elaboración de los modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga en el ámbito de los poderes adjudicadores que tienen la consideración de Administraciones Públicas, así como las adaptaciones que deban realizarse en los aprobados por el o la titular del departamento competente en materia de Contratación.

3.– Baldintzen plegu tipoak egitea, administrazio publikotzat hartzen ez diren botere adjudikatzaileek erregulazio harmonizatuko kontratuak adjudikatzeko; eta kontrataziorako jarraibideak edo pleguak egiteko arauak ematea, botere adjudikatzaileek erregulazio harmonizatukoak ez diren kontratuak egiteko.

3.– La elaboración de los pliegos de condiciones tipo para la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada por los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administraciones Públicas, así como las directrices para la elaboración de las Instrucciones o pliegos de contratación para la celebración por éstos de contratos no sujetos a regulación armonizada.

4.– Nahitaez eta legez ezarritako epeetan txostena egitea Kontratazio Batzorde Nagusiari soilik dagozkion adjudikazio-prozeduretan proposatutako errekurtso bereziez eta deuseztasun-gai bereziez.

4.– Informar con carácter preceptivo, y en los plazos legalmente establecidos, los recursos especiales y cuestiones de nulidad especial que se planteen en procedimientos de adjudicación reservados a la Comisión Central de Contratación.

Horrez gain, txostena egingo du, hura ere nahitaez, eta, hala badagokio, ebazpen-proposamenak egingo ditu, ebazteko eskaera egin zaion organoak eskatuta betiere, Kontratazio Batzorde Nagusiari soilik dagozkion adjudikazio-prozeduretan jarritako administrazio-errekurtso arruntez.

Con el mismo carácter preceptivo informará y, en su caso, elaborará propuestas de resolución, siempre a instancia del órgano llamado a resolverlos, los recursos administrativos ordinarios que se interpongan en los procedimientos de adjudicación reservados a la Comisión Central de Contratación.

5.– Kontratazio Batzorde Nagusiaren ardurapeko kontratuetan kontratazio-organoak hartu beharreko erabakiez txostena egitea, nahitaez, eta, hala badagokio, ebazpen-proposamenak egitea, kasu hauetan:

5.– Informar con carácter preceptivo y, en su caso, elaborar las propuestas de resolución que, en relación a los contratos reservados a la Comisión Central de Contratación, deba adoptar el órgano de contratación, en los siguientes supuestos:

a) Kontratuaren interpretazioak eta kontratuaren betearazpenak zalantzak eragiten dituenean.

a) Interpretación del contrato y resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

b) Aurreikusi gabeko aldaketak egin behar direnean pleguetan edo lizitazio-iragarkian.

b) Modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación.

c) Kontratista ordeztu behar denean.

c) Sucesión del contratista.

d) Kontratuaren lagapena baimendu behar denean.

d) Autorización de la cesión del contrato.

e) Kontratua azkendu behar denean.

e) Resolución del contrato.

f) Kontratua baliogabetzat jo behar denean.

f) Declaración de invalidez del contrato.

g) Kontratua deuseztzat jo behar denean.

g) Declaración de nulidad del contrato.

Atal honetan esandako txostenak bidaltzeko epea hogei egun baliodunekoa izango da, eta haiek igarota txostenak ez badira bidali, aldekoak direla pentsatuko da eta jarduerekin aurrera jarraitu ahal izango da. Premiazko espedienteetan, epe hori erdira murriztuko da.

El plazo de emisión de los informes establecidos en este apartado será de veinte días hábiles, transcurridos los cuales sin haberse emitido informe expreso se considerará favorable y podrán proseguir las actuaciones. En los expedientes declarados de urgencia, el plazo se reducirá a la mitad.

6.– Nahitaez txostena egitea administrazio-klausula zehatzen pleguetako proposamenez edo haiek ordezten dituzten kontratu-baldintzez, baldin eta kontratuak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikotzat hartzen diren botere adjudikatzaileek eta haien erakunde autonomoek eginak badira, atzerrian formalizatzen eta gauzatzen badira eta 60.000,00 euroko edo gehiagoko balioa dutela zenbatesten bada.

6.– Informar con carácter preceptivo las propuestas de los pliegos de cláusulas administrativas particulares o de los clausulados del contrato que sustituya a aquéllos, en los contratos celebrados por los poderes adjudicadores de la Administración general de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, que se formalicen y ejecuten en el extranjero y cuyo valor estimado sea igual o superior a 60.000,00 euros.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeei dagokienez, nahitaezko txostena egitea sektore publiko horretako botere adjudikatzaileen bitarteko propio eta zerbitzu tekniko izateko zehazten diren arau edo estatutu-baldintzez.

7.– Informar con carácter preceptivo, las normas o cláusulas estatutarias, a través de las cuales se establezca la condición de medio propio y servicio técnico de poderes adjudicadores del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, respecto de entidades asimismo integradas dentro de dicho sector público.

8.– Eginkizun hauek ere badagozkio:

8.– Le corresponden asimismo las siguientes funciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko horniduren, obren eta zerbitzuen kontratazio zentralizatutzat jotzeko administrazio-espedienteak antolatzea eta izapidetzea, baita mota horretakotzat jotako prestazioak eskuratzeko kontratazio-espedienteak kudeatzea ere.

a) La conformación y tramitación del expediente administrativo para la declaración de contratación centralizada de suministros, obras y servicios en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la gestión de los expedientes de contratación para la adquisición de prestaciones así declaradas.

b) Kontratazioaren alorrean beharrezkotzat jotzen diren arau-proiektuak egitea, kontratazio publikoan orokorrean aplika daitezen.

b) La elaboración de los proyectos normativos que sean precisos en el ámbito de la contratación para su aplicación general a la contratación pública.

c) Kontratazioaren arloko zirkularrak ematea eta gomendioak edo arauak onartzea.

c) Emitir circulares y aprobar recomendaciones o directrices en materia de contratación.

d) Kontratazioaren alorrean informazio-sistemek duten funtzioa zehaztea, alor horretan bitarteko elektronikoak eta informatikoak ezartzeko modua koordinatzea, eta Kontratazio Publikoa Euskadin plataformaren mantentze-lana egitea.

d) La definición funcional de los sistemas de información en materia de contratación pública, la coordinación de la implantación de medios electrónicos e informáticos en dicho ámbito y el mantenimiento de la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeei laguntzea eta aholkuak ematea, hargatik eragotzi gabe erakunde horietako organoek alor horretan dituzten eskumenak.

e) Apoyo y asesoramiento a las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las competencias en la materia de los órganos de dichas entidades.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KONTRATAZIO- ETA LAGUNTZA-ORGANOAK
ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y ASISTENCIA.
1. Atala
Sección 1.ª
administrazio publikotzat hartzen diren botere adjudikatzaileak.
Poderes adjudicadores que tienen la consideración de Administraciones Públicas

6. artikulua.– Kontratazio-organoak.

Artículo 6.– Órganos de contratación.

Administrazio Orokorrean, hura osatzen duten sailen titularrak izango dira kontratazio-organoak; eta erakunde autonomoetan eta Administrazio Orokorra ez beste erakundeetan, berriz, ordezkaritza nagusia duten organoak, salbu eta besterik xedatzen ez bada egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuetan, edo erakunde horiek sortzeko edo haien funtzionamendua zehazteko arauetan.

En la Administración General serán órganos de contratación los titulares de los respectivos Departamentos que la integran, y en los Organismos Autónomos y demás entidades diferentes de la Administración General los órganos que ostenten su máxima representación, salvo previsión específica al respecto en los correspondientes Decretos de estructura orgánica y funcional, o en las normas de creación o reguladoras del funcionamiento de esas entidades.

7. artikulua.– Kontratazio-batzordeak.

Artículo 7.– Juntas de contratación.

1.– Kontratazio-batzordeak osatu ahal izango dira, eta kontratazio-organoak balira bezala lan egingo dute, sailaren titularrak jarriko ditu zenbatekoen mugak edo kontratuen ezaugarriak, baldin eta kontratatuko diren ondasunak, lanak eta zerbitzuak kontratazio zentralizatukoak ez direla adierazten bada. Hona hemen zeintzuk diren kontratu horiek:

1.– Podrán constituirse Juntas de contratación, que actuarán como órganos de contratación, con los límites cuantitativos o cualitativos que determine el titular del departamento y siempre que los bienes, obras y servicios que constituyan el objeto del contrato no hayan sido declarados de contratación centralizada, para celebrar los siguientes contratos:

a) Konponketa errazeko obrak, zaharberritze- edo birgaitze-obrak eta kontserbatzeko edo mantentze-lanak egiteko kontratuak.

a) Contratos de obras de reparación simple, restauración o rehabilitación y de conservación y mantenimiento.

b) Ondasun kontsumigarrien edo erabilerarekin erraz hondatzen diren ondasunen hornidura-kontratuak.

b) Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso.

c) Zerbitzu-kontratuak.

c) Contratos de servicios.

2.– Sail interesduneko titularraren edo erakundea atxikita dagoen saileko titularraren agindu bidez izendatuko dira kontratazio-batzordeetako kideak, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– Los miembros de las Juntas de contratación serán nombrados mediante Orden del o de la titular del departamento interesado o al que está adscrita la entidad, que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Kontratazio-batzordeak lau kidez osatuko dira; hain zuzen, honela osatuko dira:

3.– Las Juntas de contratación estarán compuestas por cuatro vocales, debiendo recaer su designación en las siguientes personas:

a) Profil teknikoko bi kide, kontratua sustatzeko zerbitzuaren ordezkariak, kontratazio-organoak proposatuta.

a) Dos vocales, de perfil técnico, en representación del servicio impulsor del contrato, a propuesta del órgano de contratación.

b) Legez edo erregelamendu bidez kontratazio-organoaren aholkularitza juridikoa esleitua duen kide bat, kontratazio-organoak proposatuta.

b) Un vocal, que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación, y a propuesta de éste.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoa ordezkatzen duen kide bat, kasuan kasuko kontratazioaren ezaugarriengatik eta izaerarengatik bulego horretako titularrak hala erabakitzen duenean. Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 38. artikuluak arautuko du haren parte-hartzea.

c) Un vocal en representación de la Oficina de Control Económico, en los casos en que así se determine por su titular en función de las características y naturaleza de la contratación correspondiente, y cuya participación se regirá por lo previsto en el artículo 38 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Aurreko paragrafoko a) letran adierazitako kideen artetik zaharrena izango da presidentea.

4.– La presidencia corresponderá al vocal de mayor edad de entre los señalados en la letra a) del apartado anterior.

5.– Idazkaritza-eginkizunak aurreko paragrafoko b) letran aipatutako aholkulari juridikoak beteko ditu.

5.– Las funciones de secretaría corresponderán al vocal-asesor jurídico referido en la letra b) del apartado anterior.

8. artikulua.– Kontratazio-mahaiak.

Artículo 8.– Mesas de contratación.

1.– Prozedura irekietan, mugatuetan eta prozedura negoziatu publizitatedunetan, kontratatzeko eskumena kontratazio-batzorde batena denean izan ezik, kontratazio-organoek kontratazio-mahai baten laguntza izango dute, eta mahai horren eskumena izango da eskaintzen balorazioa egitea. Lizitazioaren berri iragarki bidez eman beharrik ez duten prozedura negoziatuetan, kontratazio-mahaia eratu edo ez aukeran izango du kontratazio-organoak.

1.– Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, los órganos de contratación estarán asistidos en los procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa de contratación será potestativa para el órgano de contratación.

2.– Kontratazio-mahaietarako dekretu honen 19. eta 25. artikuluetan xedatutako espezialitateak kontuan hartuta, kontratazio-mahaiak presidente batek, idazkari batek eta gutxienez hiru kidek osatuko dituzte. Mahaikide hauek egongo dira nahitaez: kontratazio-organoari aholkularitza juridikoa emateko betebeharra duen kide bat eta aholkularitza teknikoa emateko betebeharra duen beste bat, eta kontu-hartzaile bat edo kontratazio-organoaren ekonomia eta aurrekontuak kontrolatzeko zeregina esleituta duen pertsona bat.

2.– Sin perjuicio de las especialidades previstas para las Mesas de contratación a que se refieren los artículos 19 y 25 del presente Decreto, las Mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al menos, tres vocales. Entre los vocales deberán figurar necesariamente dos empleados que entre sus funciones tengan encomendado, respectivamente, el asesoramiento jurídico y el asesoramiento técnico del órgano de contratación y un interventor o persona que tenga atribuida la función de control económico-presupuestario del órgano de contratación.

Kontratazio-organoak izendatuko ditu mahaikideak. Kontrol Ekonomikoko Bulegoko ordezkaria, berriz, bulego horretako titularrak izendatuko du.

Los miembros de la Mesa de contratación serán nombrados por el órgano de contratación. El representante de la Oficina de Control Económico será designado por su titular.

Kontratazio-organoari lege-aholkularitza emateko baldintzak betetzen dituen pertsona izendatzen bada idazkari izateko, organo horrek erabaki ahal izango du pertsona berberak gauzatzea idazkaritza-eginkizunak eta aholkularitza-eginkizuna.

Cuando la designación de secretario recaiga en persona que reúna los requisitos para realizar las funciones de asesoramiento jurídico del órgano de contratación, éste podrá acordar la acumulación de ambas funciones en la misma persona.

Kontratazio-organoak eskatuz gero, aipatutako kideez gain, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako ordezkari bat ere izango da kontratazio-mahaian. Kide hori ere kontratazio-organoak izendatuko du, Ondare eta Kontratazioko zuzendariak proposatuta. Zuzendariak, proposamena egiteko, hiru egun balioduneko epea izango du kontratazio-organoak eskaera egiten duenetik.

A petición del órgano de contratación formará parte de la Mesa de contratación, además de los anteriores, un representante de la Dirección de Patrimonio y Contratación nombrado igualmente por el órgano de contratación a propuesta del Director o Directora de Patrimonio y Contratación, a cuyos efectos dispondrá de un plazo de tres días hábiles a partir de la solicitud cursada por el órgano de contratación.

Kontratua ondasun eta zerbitzu informatikoei eta telematikoei buruzkoa baldin bada, Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritzako ordezkari bat ere izango da kontratazio-mahaian, otsailaren 18ko 35/1997 Dekretuak (informazio-sistemen eta telekomunikazioen arloko planifikazioa, antolamendua, eginkizunen banaketa eta gestio-modalitatea arautzen dituen horrek) esaten dituen kasuetan. Zuzendaritza horretako titularrak proposatuko du ordezkaria, eta kontratazio-organoak izendatuko du.

Cuando se trate de un contrato de bienes y servicios informáticos y telemáticos, deberá formar parte de la Mesa de contratación un representante de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones propuesto por su titular y nombrado por el órgano de contratación, en los supuestos previstos en el Decreto 35/1997, de 18 de febrero, por el que se regula la planificación, organización, distribución de funciones y modalidades de gestión en materia de Sistemas de información.

Kontratazio-mahaiko kide guztiek izango dute hitz egiteko eta botoa emateko aukera, idazkariak izan ezik; izan ere, idazkaritza-eginkizunak bakarrik baditu, hitz egiteko aukera izango baitu, baina ez botoa ematekoa.

Todos los miembros de la Mesa de contratación tendrán voz y voto, salvo el secretario que tendrá voz pero no voto cuando ejerza exclusivamente las funciones de secretaría.

3.– Kontratazio-mahaiko kideak behin betiko izenda daitezke, edo berariaz ere bai, justu kontratu bakoitza adjudikatzeko.

3.– La designación de los miembros de la Mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato.

Kontratazio-mahaiko kideak behin betiko izendatzen badira edo mahaiari kontratu anitzetarako eginkizunak esleitzen bazaizkio, kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularraren eta kasuan kasuko sailaren titularraren edo erakundea atxikita dagoen sailaren titularraren baterako agindu bidez eratuko da kontratazio-mahaia, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Si la designación de los miembros de la Mesa de contratación se hiciera con carácter permanente, o si se le atribuyeran funciones para una pluralidad de contratos, su composición se establecerá por Orden conjunta del o de la titular del departamento competente en materia de Contratación y del o de la titular del departamento correspondiente o al que se encuentre adscrita la entidad, y se publicará en el en el Boletín Oficial del País Vasco.

Nolanahi ere, nola osatu den eta kideak nor diren adieraziko da kontratuaren administrazio-klausula zehatzen pleguan, eta kasuan kasuko kontratazio-organoaren kontratatzailearen profilean argitaratuko da, kontratuak egiteko gaitasuna duela egiaztatzeko dokumentazioa kalifikatzeko bilera egin baino hamar egun lehenago gutxienez eta kaudimen- edo sailkapen-baldintzak betetzen dituela kalifikatu baino hamar egun baino lehen.

En todo caso, la composición y la identificación de sus miembros se incluirán en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente, con una antelación mínima de diez días al de la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación acreditativa de la capacidad para contratar y del cumplimiento de los requisitos de solvencia o clasificación.

4.– Kontratazio-mahaiaren osaera baliozkoa izan dadin, mahaian egon beharko dute kontratazio-organoko presidente, idazkari eta lege-aholkulariaren lanak esleituta dituztenek. Hala ere, kontratuaren xedearekin zerikusia duten erabaki teknikoak hartzeko egiten dituenean bilerak kontratazio-mahaiak, mahaiaren osaera baliozkoa izan dadin beharrezkoa izango da kontratazio-organoari aholkularitza teknikoa emateko eginkizuna esleituta duen kidea ere bertan egotea. Kontrol Ekonomikoko Bulegoko ordezkaria den kidea bertan egotea nahitaezkoa den ala ez organo horretako titularrak erabakiko du kasuz kasu, kontratazioaren ezaugarrien eta izaeraren arabera.

4.– Para la válida constitución de la Mesa de contratación deberán estar presentes quienes tengan encomendadas las funciones de presidencia, secretaría y asesoramiento jurídico del órgano de contratación. No obstante, en aquellas reuniones de la Mesa de Contratación en las que se deban adoptar decisiones técnicas relativas al objeto del contrato, su válida constitución requerirá, además, la presencia del vocal que tenga atribuida la función del asesoramiento técnico del órgano de contratación. La asistencia del vocal representante de la Oficina de Control Económico será determinada en cada caso por el titular del referido órgano, en función de las características y naturaleza de la contratación correspondiente.

5.– Bileran landu beharreko gaien arabera beharrezko diren aholkulari espezializatuak edo funtzionarioak ere eraman daitezke mahaiaren bileretara. Halakoetan, hitz egiteko aukera izango dute, baina botoa ematekoa ez.

5.– A las reuniones de la Mesa de contratación podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

6.– Adjudikazio-prozedura batzuetan ez da nahitaezkoa kontratazio-mahaia eratzea, baina hala ere eratu egiten bada, aurreko paragrafoetan jasotako xedapenak aplikatuko dira haietan ere.

6.– Las disposiciones de los apartados anteriores serán de aplicación, igualmente, a las Mesas de contratación que se pudieran constituir para intervenir en procedimientos de adjudicación en los que no sea preceptiva su constitución.

9. artikulua.– Kontratazio-mahaien eginkizunak.

Artículo 9.– Funciones de las Mesas de contratación.

1.– Adjudikazio-prozedura guztietan, kontratazio-mahaiari dagokio epez kanpo aurkeztutako eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak ez direla onartzen adieraztea.

1.– En todos los procedimientos de adjudicación corresponde a la Mesa de contratación declarar la inadmisión de las ofertas o solicitudes de participación presentadas fuera de plazo.

Balorazio-prozedurak hainbat fase dituenean, hau ere zehaztu beharko du: zer eskaintza baztertu behar diren, hautaketa-prozesuan aurrera jarraitzeko gutxieneko puntuazioa ez lortzeagatik.

Cuando el procedimiento de valoración se articule en varias fases, le corresponderá igualmente determinar las ofertas que hayan de quedar rechazadas por no superar el umbral mínimo de puntuación exigido para continuar con el proceso selectivo.

2.– Prozedura irekietan, kontratazio-mahaiak eginkizun hauek izango ditu:

2.– En los procedimientos abiertos la Mesa de contratación desempeñará las siguientes funciones:

a) Gaitasun- eta kaudimen-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa kalifikatzea, eta lizitatzaileei jakinaraztea zuzen daitezkeen zer akats edo gabezia dauden dokumentazioan.

a) Calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia y comunicar a los licitadores los defectos u omisiones subsanables que aprecie en la documentación.

b) Prozeduratik kanpo zein lizitatzaile utzi behar diren erabakitzea, administrazio-klausula zehatzen pleguan adierazitako gaitasun- eta kaudimen-baldintzak betetzen dituztela behar bezala ez egiaztatzeagatik.

b) Determinar los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Aurkeztutako proposamenak irekitzea eta haien edukia jendaurrean jakitera ematea.

c) Abrir las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido en acto público.

d) Eskaintzak atzera botatzea, baldin eta ez badatoz bat preskripzio teknikoen pleguetan ezarritako baldintzekin eta administrazio-klausula zehatzen pleguan ezarritakoekin; eta aldaerak ere atzera botatzea, baldin eta ez badituzte betetzen halakoak aurkezteko ezarrita dauden baldintzak.

d) Rechazar las ofertas que no se adecuen a las condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, así como las variantes que no se ajusten a las condiciones establecidas para su presentación.

e) Aurkeztutako proposamenak baloratzea eta puntuazio altuena duenetik gutxien duenera sailkatzea; horretarako, beharrezkotzat jotzen dituen txosten teknikoak eskatu ahal izango ditu, sektore publikoko kontratuei buruzko araudian xedatutakoaren arabera.

e) Valorar las distintas proposiciones, clasificándolas por orden decreciente, a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en la legislación sobre Contratos del Sector Público.

f) Baldin eta aztertutako proposamenen bat anormal edo neurriz kanpokotzat kalifika litekeela iruditzen bazaio, sektore publikoko kontratuen legediak kasu horretarako xedatzen duen prozeduraren izapideak egingo ditu, eta, haren emaitzaren arabera, kontratazio-organoari proposatuko dio onartzeko ala baztertzeko.

f) Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al efecto en la legislación de contratos del sector público y, en vista de su resultado, propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo.

h) Aurreko paragrafoan adierazitakoaren kontrakoa gertatzen denean, kontratazio-organoari jakinaraziko dio zer proposamen izan den ekonomiaren aldetik onuragarriena, kontratua arautzen duten administrazio-klausula zehatzen pleguan xedatutakoaren arabera. Esparru-akordioak izapidetzean, ekonomiaren aldetik eskaintza onuragarrienak aurkeztu dituzten operadore ekonomikoak hautatzea proposatuko du.

g) Fuera del caso del apartado anterior, identificará y pondrá en conocimiento del órgano de contratación cuál ha resultado ser la proposición que contiene la oferta económicamente más ventajosa, según proceda con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato. En la tramitación de acuerdos marco, propondrá la selección de los operadores económicos que hayan presentado las ofertas económicamente más ventajosas.

Pleguan agertzen diren irizpideak kontuan hartuta, aurkeztutako eskaintza bat bera ere ez bada onartzeko modukoa, lehia hutsik lagatzeko proposatu beharko du mahaiak.

h) En aquellos casos en que, de conformidad con los criterios que figuren en el pliego, no resultase admisible ninguna de las ofertas presentadas propondrá que se declare desierta la licitación.

i) Proposamenak aztertzerakoan antzemango balu prestaketa-arauren bat edo kontratua adjudikatzeko prozedura-arauren bat urratu dela, aukera izango du dena delako urratze hori kontratazio-organoari azaltzeko, behar bezala justifikatuta, eta atzera egiteko deklarazioa egin dezala proposatzeko.

i) Si durante su intervención apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento.

3.– Prozedura mugatuetan, eginkizun hauek dagozkio kontratazio-mahaiari:

3.– En el procedimiento restringido, corresponden a la Mesa de contratación las siguientes funciones:

a) Gaitasun- eta kaudimen-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa kalifikatzea, eta lizitatzaileei jakinaraztea zuzen daitezkeen zer akats edo gabezia dauden dokumentazioan.

a) Calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia y comunicar a los solicitantes los defectos u omisiones subsanables que aprecie en la documentación.

b) Kontratazio-organoari proposatzea zer hautagai aukeratu dituen hurrengo fasera igarotzeko eta zer hautagai baztertu dituen, salbu eta ez bada administrazio-klausula zehatzen pleguan berariaz adierazten eginkizun hori kontratazio-mahaiaren esku utzi duela kontratazio-organoak. Halakorik gertatuz gero, kontratazio-mahaiak erabakiko du zer lizitatzaile aukeratzen dituen eta zer lizitatzaile baztertzen dituen.

b) Proponer al órgano de contratación la selección de candidatos que deban pasar a la siguiente fase y el rechazo de los no seleccionados, salvo que constara en el pliego de cláusulas administrativas particulares la expresa delegación de esta función por el órgano de contratación en la Mesa de contratación, en cuyo caso ésta acordará la selección y el rechazo de los licitadores que procedan.

c) Hautagaiak aukeratu ondoren eta proposamenak aurkeztu ondoren, aurreko paragrafoko c) letratik i) letrara xedatutako eginkizun berberak beteko ditu kontratazio-mahaiak.

c) Una vez hecha la selección de candidatos y presentadas las proposiciones, corresponderán a la Mesa de contratación las mismas funciones establecidas en las letras c) a i) del apartado anterior.

4.– Prozedura negoziatuan, kontratazio-mahaiak parte hartzen duenean, eginkizun hauek izango ditu:

4.– En el procedimiento negociado, en los casos en que intervenga, la Mesa de contratación desempeñará las siguientes funciones:

a) Gaitasun- eta kaudimen-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa kalifikatzea, eta lizitatzaileei jakinaraztea zuzen daitezkeen zer akats edo gabezia dauden dokumentazioan.

a) Calificará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia y comunicará a los participantes los defectos y omisiones subsanables que aprecie en la documentación.

b) Negoziazio-fasea amaitu ondoren, lizitatzaileen eskaintzak baloratzea; horretarako, beharrezkotzat jotzen dituen txosten teknikoak eskatu ahal izango ditu.

b) Una vez concluida la fase de negociación, valorará las ofertas de los licitadores, a cuyo efecto podrá pedir los informes técnicos que considere precisos.

c) Adjudikazioa kontratazio-organoari proposatzea.

c) Propondrá al órgano de contratación la adjudicación.

10. artikulua.– Kontratazio Batzorde Nagusia.

Artículo 10.– Comisión Central de Contratación.

1.– Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari atxikita dagoen kide anitzeko organoa da Kontratazio Batzorde Nagusia, eta zenbait espedientetan kontratazio-mahaiaren eskumenak eta eginkizunak betetzea dagokio (dekretu honen 9. artikuluan adierazitako eskumen eta eginkizunak). Hauek dira espedienteak:

1.– La Comisión Central de Contratación es el órgano colegiado adscrito a la Dirección de Patrimonio y Contratación al que corresponde el ejercicio de las competencias y funciones de Mesa de contratación, recogidas en el artículo 9 del presente Decreto, en los expedientes que se indican a continuación:

a) Ogasun eta Finantza Sailak, bere eginkizunak betetzen ari dela, sustatzen dituen kontratuak, hauek izan ezik: dekretu honen I. tituluaren III. kapituluko 1. atalaren bidez espresuki beste laguntza-organo bati esleitzen zaizkion kontratuak. Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuarekin izapidetzen diren kontratuetan ez du eskumenik izango, baldin eta haietan kontratazio-mahairik ez eratzea erabakitzen badu kontratazio-organoak.

a) Contratos promovidos por el Departamento de Hacienda y Finanzas en el ejercicio de las funciones atribuidas a dicho departamento, excluidos los expresamente atribuidos a otro órgano de asistencia en la Sección 1.ª del Capítulo III del Título I del presente Decreto. La competencia no alcanzará a los contratos tramitados por el procedimiento negociado sin publicidad en los que el órgano de contratación acuerde no constituir Mesa de contratación.

b) Dekretu honen I. tituluaren III. kapituluko 2. atalak arautzen dituen hornidura, obra eta zerbitzuen kontratazio zentralizatua xede duten kontratuak.

b) Contratos que tengan por objeto la contratación centralizada de suministros, obras o servicios regulada en la Sección 2.ª del Capítulo III del Título I del presente Decreto.

c) Edozein sail edo erakunde autonomok sustatutako kontratuak, mota hauetakoak direnean:

c) Contratos promovidos por cualquier Departamento u Organismo Autónomo que se refieran a:

1.– Obren, horniduren eta zerbitzuen kontratuak, lizitazio-aurrekontu hauek edo haietatik gorakoak dituztenak, BEZa barne:

1.– Obras, suministro y servicios cuyo presupuesto de licitación IVA incluido sea igual o superior a los siguientes importes:

– Obra-kontratuen kasuan: 3.000.000,00 euro, oro har. Etxebizitza, obra publiko, garraio, ur eta ingurumenaren arloetan, Kontratazio Batzorde Nagusiak zenbatekoak ezartzeko izango duen eskumenaren muga c) letrako 6. zenbakian xedatutakoak ezarriko du.

– Para contratos de obras: 3.000.000,00 de euros con carácter general. En los ámbitos de Vivienda, Obras Públicas, Transportes, Aguas y Medio Ambiente el límite cuantitativo de la competencia de la Comisión Central de Contratación vendrá determinado por el que resulte de aplicación en virtud de lo dispuesto en el número 6.º de este apartado c).

– Hornidura-kontratuen kasuan: 900.000,00 euro.

– Para contratos de suministro: 900.000,00 euros.

– Zerbitzu-kontratuen kasuan: 900.000,00 euro.

– Para contratos de servicios: 900.000,00 euros.

2.– 3.000.000,00 euro edo gehiagoko balio zenbatetsia duten esparru-akordioak.

2.– Acuerdos marco cuyo valor estimado sea igual o superior a 3.000.000,00 de euros.

3.– Zerbitzu publikoak emateko kontratuak, osasun-laguntzaren esparrukoak izan ezik.

3.– Contratos de concesión de servicio excluidos los del ámbito de la asistencia sanitaria.

4.– Administrazio-kontratu bereziak.

4.– Contratos administrativos especiales.

5.– Lehia-elkarrizketaren prozedura erabiliz adjudikatzen diren kontratuak.

5.– Contratos en los que la adjudicación se realice por el procedimiento de diálogo competitivo.

6.– Gobernu Kontseiluak baimendu beharreko edozein mota eta zenbatekoko kontratuak.

6.– Contratos de cualquier tipo y cuantía, cuya celebración deba ser autorizada por el Consejo de Gobierno.

7.– Bestelako kontratuak, baldin eta kontratu horren berri edukitzea beste kontratu-mahai batzuen esku egon eta kontratazio-organoak hala egitea eska badiezaioke, eraginkortasun-arrazoiengatik edo bitarteko tekniko egokiak ez edukitzeagatik; nolanahi ere, aldez aurretik Ondare eta Kontratazioko zuzendariaren baimena beharrezkoa da.

7.– Cualquier otro contrato que, estando reservado su conocimiento a otras Mesas de contratación, pueda serle atribuido por el órgano de contratación, sea por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para ello, previa aceptación del Director o Directora de Patrimonio y Contratación.

2.– Salbuetsita daude isilpeko edo erreserbatutzat jotako kontratuak, eta indarrean dagoen legediaren arabera segurtasun-neurri bereziz babestuta gauzatu beharrekoak.

2.– Quedan exceptuados los contratos que hayan sido declarados secretos o reservados y aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente.

3.– Kontratazio Batzorde Nagusiari esleitutako espediente batean arrazoi tekniko edo administratiboak daudenean beste kontratazio-mahai bat izendatzea justifikatzen dutenak –mahai hori generikoa izan daiteke edo kontraturako bereziki eratua–, mahai horri eskumenak esleitzeko baimena eman ahal izango du Ondare eta Kontratazioko zuzendariak, ofizioz edo kontratazio-organoak eskatuta.

3.– Cuando en un expediente asignado a la Comisión Central de Contratación concurran razones de carácter técnico o administrativo que justifiquen la designación de otra Mesa de Contratación, ya sea genérica o ya sea específicamente conformada para el mismo, la Directora o el Director de Patrimonio y Contratación, de oficio o a instancia del órgano de contratación, podrá otorgar la pertinente autorización de atribución de competencias.

11. artikulua.– Kontratazio Batzorde Nagusiaren osaera.

Artículo 11.– Composición de la Comisión Central de Contratación.

1.– Kontratazio zentralizatutzat jotako hornidurak, obrak edo zerbitzuak kontratatzea helburu duten kontratuez dakienean kide anitzeko organo honek, dekretu honen 25. artikuluan xedatutakoa beteko da Kontratazio Batzorde Nagusia osatzeko.

1.– Cuando este órgano colegiado entienda de contratos que tengan por objeto la contratación de suministros, obras o servicios declarados de contratación centralizada, la Comisión Central de Contratación adoptará la composición establecida en el artículo 25 del presente Decreto.

2.– Gainontzeko kasuetan, dekretu honen 8. artikuluan kontratazio-mahaietarako xedatutakoa bete beharko da Kontratazio Batzorde Nagusia osatzeko, espezifikotasun hauekin:

2.– En los restantes casos la composición de la Comisión Central de Contratación se ajustará a lo establecido en el artículo 8 de este Decreto para las Mesas de contratación con las siguientes especificidades:

a) Ondare eta Kontratazioko zuzendaria izango da presidentea, eta, kargua hutsik badago, kanpoan baldin bada, gaixo badago edo beste arrazoiren batengatik haren ordez beste norbaiten beharra izanez gero, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuaren arduradunak hartuko du haren lekua. Biak falta badira, kontratua sustatzen duen saileko kontratazio-arloari atxikita dagoen arduraduna edo abokatua jarriko da presidente.

a) La presidencia corresponderá al Director o Directora de Patrimonio y Contratación, quien en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de sustitución, será sustituida por el/la responsable del Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación. En ausencia de ambos la Presidencia corresponderá indistintamente a responsable o letrado adscritos al área de contratación del departamento promotor del contrato.

b) Kontratazioa sustatzen duen sail, erakunde autonomo edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoak hiru kide izango ditu batzordean, eta kontratazio-organoak izendatuko ditu kide horiek, salbu eta kontratua Ogasun eta Finantza Sailak sustatzen duenean; izan ere, hala gertatzen denean kontratazioa sustatzen duen zuzendaritzari atxikitako langileen artetik izendatutako bi kidek lagunduko diote kontratazio-organoari.

b) El Departamento, Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho Privado, en su caso, que promueva la contratación estará representado por tres vocales designados por el órgano de contratación, salvo que el departamento impulsor sea el de Hacienda y Finanzas, en cuyo caso el órgano de contratación estará asistido por dos vocales designados de entre el personal adscrito a la Dirección que promueve la contratación.

c) Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuari atxikitako funtzionario bat izango da kide anitzeko organoaren idazkaria; funtzionario hori Zuzenbidean lizentziaduna izango da eta aholkulari juridikoaren eginkizunak ere beteko ditu.

c) La secretaría del órgano colegiado corresponderá a un/a funcionario/a adscrito/a al Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación, con título de licenciado/a en derecho, que ejercerá asimismo las funciones de Asesor/a Jurídico/a.

3.– Lehia-elkarrizketarako prozeduretan, 2. zenbakian adierazitako kideez gain, beste hiru kide gehiagok osatuko dute Kontratazio Batzorde Nagusia. Lizitatu beharreko kontratuaren gaian gaitasun teknikoa izango dute hiru kide horiek, kontratazio-organoak izendatuko ditu, eta kide anitzeko organoan hitza eta botoa izango dute.

3.– En los procedimientos de diálogo competitivo formarán parte de la Comisión Central de Contratación, además de los miembros señalados en el apartado 2 de este artículo, tres personas con competencia técnica en la materia a que se refiere el contrato a licitar designadas por el órgano de contratación, que se incorporarán al órgano colegiado con voz y voto.

12. artikulua.– Lehiaketa-epaimahaiak.

Artículo 12.– Jurados de concursos.

1.– Proiektu-lehiaketetan, kontratazio-mahaia epaimahai bihurtuko da. Horretarako, epaimahaian gehienez ere bost kide sartu ahal izango dira, kasuan kasuko arloan gaitasun nabarmena dutenen artetik, kontratazio-organoak izendatuak, aurkeztutako proposamenak ebaluatzen modu berezian lagundu ahal izateko. Kide horiek eztabaidetan hitza eta botoa izango dute.

1.– En los concursos de proyectos, la Mesa de contratación se constituirá en Jurado, incorporando a su composición hasta cinco personalidades de notoria competencia en el ámbito relevante, designadas por el órgano de contratación, que puedan contribuir de forma especial a evaluar las propuestas presentadas, y que participarán en las deliberaciones con voz y voto.

2.– Proiektu-lehiaketan parte hartzen dutenekiko independenteak diren pertsona fisikoak izan beharko dira epaimahaiko kide. Lehiatzaileei kualifikazio profesional jakin bat izatea eskatzen bazaie, epaimahaia osatzen duten kideen herenak, gutxienez, eskatutako kualifikazio bera edo baliokidea izan beharko du.

2.– Los miembros del Jurado deben ser personas físicas independientes de los participantes en el concurso de proyectos. Cuando se exija a los candidatos poseer una determinada cualificación profesional, al menos una tercera parte de los miembros del Jurado deben estar en posesión de la misma u otra equivalente.

2. Atala
Sección 2.ª
administrazio publikotzat hartzen diren botere adjudikatzaileak.
Poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administraciones Públicas

13. artikulua.– Kontratazio-organoak.

Artículo 13.– Órganos de contratación.

1.– Kontratazio-organotzat hartuko da, erakundea arautzeko estatutuen eta arau antolatzaileen arabera, erakundearen ordezkari dena eta haren izenean beste hirugarren batzuekin kontratuak egiteko gaitasuna duena.

1.– Será órgano de contratación quien, de acuerdo con los estatutos y normas organizativas por las que se rige la entidad, ostente su representación y tenga capacidad para contratar con terceros en su nombre.

2.– Kontratazio-organoak sektore publikoko kontratuen legediak esleitutako ahalmenak ditu, edo, hala badagokio, aplikatzekoak zaizkion beste araudi batzuek esleitutakoak, eta, haiez gain, erakundea arautzen duen estatutuetan eta arauetan berariaz esleitzen zaizkionak, hargatik eragotzi gabe dekretu honek beste organo batzuei esleitzen dizkien eskumenak.

2.– Corresponden al órgano de contratación las facultades que le atribuye la legislación de contratos del sector público o, en su caso, las derivadas de otras normas que le sean de aplicación, así como las atribuidas específicamente por los estatutos y normas por las que se rige la entidad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en el presente Decreto.

14. artikulua.– Laguntza-organoak.

Artículo 14.– Órganos de asistencia.

1.– Erregulazio harmonizatuko kontratuak adjudikatzeko, botere adjudikatzaileen kontratazio-organoek kide anitzeko laguntza-organo bat eratu behar dute, eta organo horrek bat etorri beharko du erakundearen berezko antolaketarekin. Langile propioekin bete ezin diren eginkizunak betetzeko, erakundeak mendeko diren edo atxikita dauden sailetako organoek laguntza eman ahal izango diete, onarpena jaso ondoren.

1.– Para la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada los órganos de contratación de los poderes adjudicadores deberán constituir un órgano colegiado de asistencia, conformado con arreglo a la organización propia de la entidad. En el caso de que el ejercicio de tales funciones no se pudiera cubrir con personal propio, los órganos del Departamento del que dependan o al que estén adscritas las entidades podrán, previa aceptación, prestar su colaboración.

Organoa eratzerakoan, kontuan hartuko da bi kidek aholkularitza juridikoko eta aurrekontu-kontroleko eginkizunak izan beharko dituztela.

En la conformación de este órgano deberán contemplarse dos vocales que tengan asignadas las funciones de asesoramiento jurídico y de control presupuestario.

Eratzen den kide anitzeko organoak 9. artikuluan adierazitako eginkizunak izango ditu.

El órgano colegiado que se constituya ejercerá las funciones señaladas en el artículo 9.

2.– Gainerako kasuetan, kide anitzeko organo horren eraketa aukerakoa izango da.

2.– La constitución de este órgano colegiado de asistencia será potestativa en los demás supuestos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KONTRATAZIOAREN ARRAZIONALIZAZIO TEKNIKOA
RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN.
1. Atala
SECCIÓN 1.ª
kudeaketa bateratua.
GESTIÓN UNIFICADA.

15. artikulua.– Kudeaketa bateratuaren eremuak.

Artículo 15.– Ámbitos de gestión unificada.

Dekretu honi dagokionez, xedapen hauetan organo espezifikoen eskumenekoak direnak jotzen dira kudeaketa bateratuko eremutzat:

A los efectos del presente Decreto se consideran ámbitos de gestión unificada aquéllos cuya competencia está atribuida a órganos específicos en las siguientes disposiciones:

1.– Informazio- eta telekomunikazio-sistemen egitekoak eta kudeaketa-modalitateen planifikazioa, eraketa eta banaketa arautzen dituen otsailaren 18ko 35/1997 Dekretuaren 6. artikulua.

1.– Artículo 6 del Decreto 35/1997, de 18 de febrero, por el que se regula la planificación, organización, distribución de funciones y modalidades de gestión en materia de sistemas de información.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren argitalpenak arautzen dituen apirilaren 7ko 67/1998 Dekretua.

2.– Decreto 67/1998, de 7 de abril, por el que se regula la actividad editorial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren parke higikorra arautzen duen uztailaren 27ko 300/1999 Dekretuaren barruan dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren parke higikorra.

3.– Parque Móvil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi incluido en el ámbito del Decreto 300/1999, de 27 de julio, por el que se regula la gestión del Parque Móvil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sistemaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko uztailaren 22ko 174/2003 Dekretua.

4.– Decreto 174/2003, de 22 de julio, por el que se regula el Sistema de Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

16. artikulua.– Kudeaketa bateratuko higiezinak.

Artículo 16.– Inmuebles de gestión unificada.

Euskal Autonomia Erkidegoaren titulartasuneko higiezinak, osorik erabiltzen direnak haren Administrazio Orokorrak eta instituzionalak eskaintzen dituzten zerbitzuak edo haren sektore publikoa osatzen duten bestelako erakundeei agindutako zerbitzuak hartzeko, kudeaketa bateratuko izaera dutela adieraz daiteke dekretu bidez, sailarteko zerbitzuen alorrean eskumena duen sailaren titularrak proposatuta (dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da).

Los inmuebles titularidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, destinados en su totalidad a albergar los servicios prestados por su Administración General e Institucional o los servicios encomendados a cualesquiera otras entidades integradas en su sector público, podrán ser declarados de gestión unificada mediante Decreto, a propuesta del o de la titular del departamento competente en materia de Servicios multidepartamentales, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

17. artikulua.– Kudeaketa bateratuko higiezin izatearen adierazpenak dituen ondorioak.

Artículo 17.– Efectos de la declaración de inmueble de gestión unificada.

Higiezin bat kudeaketa bateratukoa delako adierazpenak berekin dakar sailarteko zerbitzuen alorreko eskumena duen sailari esleitzea dekretuan bertan kasu bakoitzerako zehazten diren hornidura, obra eta zerbitzuak kontratatzeko eskumena.

La declaración de gestión unificada de un inmueble implica la atribución al departamento competente en materia de Servicios multidepartamentales de la competencia para contratar los suministros, obras y servicios que se determinen en cada caso en el propio Decreto.

Helburuaren irismena ez bada espresuki zehazten, prestazio hauetarako erabiliko da kudeaketa bateratua, prestazio horiek kontratazio zentralizatukotzat jotzen ez diren bitartean:

A falta de concreción expresa del alcance objetivo, y en tanto no hayan sido declaradas de contratación centralizada, la gestión unificada alcanzará a las prestaciones que se indican a continuación:

1.– Obrak: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 6. artikuluan eta haren I. eranskinean zehaztutako prestazioak, beharrezkoak direnak dagokion xederako erabil dadin higiezina.

1.– Obras: prestaciones definidas en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y detalladas en el Anexo I al mismo, que sean necesarias para posibilitar el uso del inmueble al fin al que se destina.

2.– Hornidurak: higiezinaren behar bezalako funtzionamendurako nahitaezkoak diren altzariak eta ondasunak, baita ondasun kontsumigarriak edo erabiliz erraz hondatzeko modukoak eta bertako zerbitzuek modu uniformean eta normalean erabiltzen dituztenak ere.

2.– Suministros: mobiliario y bienes precisos para el correcto funcionamiento del inmueble así como bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso que sean utilizados de modo uniforme y con carácter generalizado por los servicios albergados en el inmueble.

3.– Zerbitzuak: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 10. artikuluan eta haren II. eranskinean zehaztutako prestazioak, higiezineko zerbitzuek normalean erabiltzen dituztenak.

3.– Servicios: prestaciones definidas en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y detalladas en el Anexo II al mismo, que sean de utilización generalizada por los servicios albergados en el inmueble.

18. artikulua.– Kontratazio-organoa.

Artículo 18.– Órgano de contratación.

Kudeaketa bateratuari buruzko atal honen arloan, sailarteko zerbitzuen eremua esleituta duen sailaren egitura eta eginkizunak arautzeko dekretuan ezarritako organoei egokituko zaizkie kontratazio-organoen ahalmenak.

En el ámbito de la presente sección de Gestión Unificada las facultades del órgano de contratación corresponderán al Órgano u Órganos que se establezcan en el Decreto por el que se regule la estructura y funciones del Departamento que tenga asignado el ámbito de Servicios multidepartamentales.

19. artikulua.– Kontratazio-mahaia.

Artículo 19.– Mesa de contratación.

Atal honetako gaien eremuan sustatzen diren prozeduretan, berariazko kontratazio-mahai batek lagunduko dio kontratazio-organoari. Kontratazio-mahai horrek dekretu honen 8. artikuluan xedatutakoa beteko du; hala ere, berezitasun hauek izango ditu:

En los procedimientos que se impulsen en el ámbito de materias de la presente Sección, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación específica, que se ajustará a lo establecido en el artículo 8 de este Decreto para las Mesas de contratación con las siguientes especificidades:

a) Baliabide Orokorren zuzendaria izango da presidentea. Presidente-kargua hutsik badago, edo presidentea kanpoan baldin bada, gaixo badago edo beste arrazoiren batengatik haren ordez beste norbaiten beharra badago, Baliabide Orokorren Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuaren arduradunak edo kontratua sustatu duen zerbitzuko arduradunak hartuko du haren lekua; bietako batek.

a) La presidencia corresponderá al Director o Directora de Recursos Generales. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa de sustitución, la Presidencia recaerá indistintamente en el/la responsable del Servicio de Contratación de la Dirección de Recursos Generales o en el/la responsable del servicio promotor del contrato.

b) Beste bi kideak kontratazio-organoak izendatuko ditu, Baliabide Orokorren Zuzendaritzari atxikitako langileen artetik.

b) Los dos vocales serán designados por el órgano de contratación de entre el personal adscrito a la Dirección de Recursos Generales.

c) Baliabide Orokorren Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuari atxikitako funtzionario bat izango da kide anitzeko organoaren idazkaria; funtzionario hori Zuzenbidean lizentziaduna izango da eta aholkulari juridikoaren eginkizunak beteko ditu.

c) La secretaria del órgano colegiado corresponderá a funcionario/a adscrito/a al Servicio de Contratación de la Dirección de Recursos Generales, con título de licenciado/a, que ejercerá asimismo las funciones de Asesor/a Jurídico/a.

2. atala
SECCIÓN 2.ª
Horniduren, obren eta zerbitzuen kontratazio zentralizatua
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS

20. artikulua.– Kontratazio zentralizatua.

Artículo 20.– Contratación centralizada.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek orokorrean eta funtsean ezaugarri homogeneoak dituzten hornidurak, obrak eta zerbitzuak kontratatzen dituztenean, kontratazio zentralizatuko izaera dutelako adierazpena lor dezakete Gobernu Kontseiluaren dekretu bidez, kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularrak proposatuta.

1.– Los suministros, obras y servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, podrán ser declarados de contratación centralizada mediante Decreto de Consejo de Gobierno, a propuesta del o de la titular del departamento competente en materia de Contratación.

Adierazpenak berekin ekarriko du izendatutako kontratazio-organoak beste kontratazio-organo batzuentzat eskuratzea hornidurak, obrak eta zerbitzuak.

La declaración conllevará que el órgano de contratación designado adquirirá suministros, obras y servicios para otros órganos de contratación.

2.– Kontratazio zentralizatuaren adierazpena aldatzeko, aurreko paragrafoan adierazitako formalitateak eta baldintzak bete behar dira.

2.– La modificación de la declaración de contratación centralizada se llevará a cabo con la misma formalidad y requisitos señalados en el apartado anterior.

21. artikulua.– Modalitateak.

Artículo 21.– Modalidades.

Kontratazio zentralizatua modalitate hauetako baten bidez gauza daiteke:

La contratación centralizada puede materializarse por cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Hornidurak, obrak edo zerbitzuak zuzenean eskuratzeko kasuan kasuko kontratuak eginez. Modalitate hori aukeratuz gero, kontratazio zentralizatuaren adierazpena egiteko dekretuak jasoko ditu kontratuari aplikatzekoak zaizkion finantza-araubidea eta ekonomia- zein aurrekontu-kudeaketaren araubidea.

a) Mediante la conclusión de los correspondientes contratos para la adquisición directa de suministros, obras o servicios. Cuando se opte por esta modalidad, el Decreto por el que se declare la contratación centralizada incorporará el régimen de financiación y de gestión económico-presupuestaria aplicable al contrato.

b) Enpresaburu batekin edo gehiagorekin oinarrizko akordioak eginez, hornidurak, obrak edo zerbitzuak denbora-epe jakin baterako homologatzeko; horrela, eskatzen dituzten organoek epe horretan amaitu ahal izango dituzte beharrezko kontratu eratorriak, eta eskuratutakoen gastua eta kudeaketa zuzenean beren gain hartuko dituzte.

b) Mediante la celebración de acuerdos marco con uno o varios empresarios para la homologación de suministros, obras o servicios durante un periodo de tiempo determinado, de forma que los órganos peticionarios puedan concluir durante dicho periodo los contratos derivados que precisen, asumiendo directamente el gasto y gestión de dichas adquisiciones.

c) Kontratazio-sistema dinamikoak ezarriz, sektore publikoko kontratuen legedian jasotako araubidearen arabera.

c) A través de la articulación de sistemas dinámicos de contratación con arreglo al régimen establecido en la legislación de contratos del sector público.

22. artikulua.– Kontratazio zentralizatua izatearen adierazpena.

Artículo 22.– Declaración de contratación centralizada.

1.– Horniduren, obren eta zerbitzuen kontratazio zentralizatuaren adierazpena egiteko, dagokion administrazio-espedientea irekiko da, eta espediente hori bideratzea eta behar bezala izapidetzea Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari dagokio; bere ekimenez jardun ahal izateaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta Instituzionalean dauden botere adjudikatzaileak hala eskatuta jardun ahal izango du.

1.– Para la declaración de contratación centralizada de suministros, obras y servicios se abrirá el correspondiente expediente administrativo, cuya sustanciación y pertinente tramitación corresponde a la Dirección de Patrimonio y Contratación, quien podrá actuar a iniciativa propia o a instancia de los poderes adjudicadores integrados en la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ekimena botere adjudikatzaileena denean, sustatzaileek espedienteari hasiera emateko eskatu behar diote Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari, hurrengo zenbakiko a) eta b) letretan adierazitako dokumentuak aurkeztuta.

Cuando la iniciativa parta de los poderes adjudicadores, el impulsor o impulsores deberán solicitar a la Dirección de Patrimonio y Contratación la incoación del pertinente expediente acompañando los documentos señalados en las letras a) y b) del apartado siguiente.

2.– Espedientea hasteko, beharrezkoa izango da kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularraren dagokion agindua, eta dokumentu hauek sartu beharko dira bertan:

2.– El inicio del expediente vendrá determinado por la pertinente Orden del o de la titular del departamento competente en materia de Contratación, al que se incorporarán los siguientes documentos:

a) Kasuan kasuko horniduraren, obraren edo zerbitzuaren kontratazio zentralizatua egiteko adierazpena egokia dela arrazoitzen duen memoria.

a) Memoria justificativa de la idoneidad de la declaración de contratación centralizada del suministro, obra o servicio de que se trate.

b) Sektore horretan aplikatzen den edo, hala badagokio, kontratatu beharreko prestazioei aplikatzekoa zaien araubide juridikoa jasotzen duen txostena.

b) Informe comprensivo del régimen jurídico sectorial aplicable, en su caso, a las prestaciones a contratar.

c) Botere adjudikatzaile guztiek kontratatuta dituzten prestazio homogeneoen ezaugarri teknikoen azterketa eta premien zenbatekoei buruzko azterketa jasotzen duen txostena.

c) Informe comprensivo del análisis de las características técnicas de las prestaciones homogéneas contratadas por los diferentes poderes adjudicadores y de la dimensión cuantitativa de las necesidades.

d) Aurreko bi urteetan hitzartutako prezioen azterketa ekonomikoa.

d) Estudio económico de los diferentes precios concertados durante los dos años anteriores.

3.– Ondare eta Kontratazioko zuzendariak, aurreko 2. zenbakian adierazitako dokumentuak egiteko, egitura-unitate jakin bat edo batzuk izendatu ahal izango ditu, edo, beharrezkotzat hartuz gero, hori egiteko agin diezaioke diziplinarteko batzorde bati; batzorde horren osaera eta eginkizunak kasuan kasuko prestazioaren izaerari eta ezaugarriei ondoen egokitzen zaizkienak izango dira.

3.– El Director o Directora de Patrimonio y Contratación podrá designar unidad o unidades estructurales concretas para la elaboración de los documentos señalados en el apartado 2 anterior o, si así lo estima conveniente, encomendar su elaboración a una comisión interdisciplinar con la composición y funciones que resulten adecuadas a la naturaleza y características de la prestación de que se trate.

4.– Hori guztia oinarri hartuta, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak ondorioei buruzko txosten bat egingo du eta kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularrari helaraziko dio; horrekin batera, egoki irudituz gero, kontratazio zentralizatuaren adierazpena egiteko dekretua ere bidaliko dio, Gobernu Kontseiluari bidaltzeko.

4.– Con todo ello la Dirección de Patrimonio y Contratación elaborará un informe de conclusiones que trasladará al o a la titular del departamento competente en materia de Contratación, acompañado, si así procediera, del proyecto Decreto de declaración de contratación centralizada, para su elevación al Consejo de Gobierno.

5.– Hornidura, obra edo zerbitzu jakin bat eskuratzeko kontratazio zentralizatuaren adierazpena egiteko dekretuak berariaz adierazi behar ditu hauek:

5.– El Decreto por el que se declara de contratación centralizada la adquisición de un determinado suministro, obra o servicio deberá contener las siguientes determinaciones específicas:

a) Kontratazio zentralizatuaren eremu subjektiboa.

a) El ámbito subjetivo de la contratación centralizada.

b) Kontratazio zentralizatua egiteko modalitatea.

b) La modalidad de contratación centralizada.

c) Kontratuaren finantza-araubidea eta ekonomia- zein aurrekontu-kudeaketarena.

c) El régimen de financiación y gestión económico-presupuestaria del contrato.

d) Kontratua betetzeko kudeaketa-araubidea.

d) El régimen de gestión de la ejecución del contrato.

e) Preskripzio teknikoen plegua egiteko ardura duen egitura-unitatea.

e) La unidad estructural responsable de la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas.

6.– Kontratazio zentralizatuaren adierazpenaren dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman argitaratuko da.

6.– El Decreto por el que se declare la contratación centralizada se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

23. artikulua.– Adierazpenaren ondorioak.

Artículo 23.– Efectos de la declaración.

1.– Kontratazio zentralizatukotzat jotako hornidurak, obrak eta zerbitzuak atal honetan xedatutakoa betez kontratatuko dira beti.

1.– Los suministros, obras y servicios que sean declarados de contratación centralizada deberán contratarse en todo caso con arreglo a lo dispuesto en esta Sección.

2.– Atal honen eremuak barruan hartzen dituen erakundeek preskripzio teknikoen plegua egiteko ardura duen egitura-unitateari jakinaraziko diote zer kontratazio-premia dituzten hornidurari, lanari edo zerbitzuari dagokionez. Jakinarazpen hori nola eta zer epetan egin behar den, kontratazio zentralizaturako eskumena duen kontratazio-organoak zehaztuko du.

2.– Las entidades incluidas en el ámbito de esta sección deberán comunicar a la unidad estructural responsable de la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas sus necesidades de contratación del suministro, obra o servicio de que se trate, en el modo y plazos que al efecto establezca el órgano de contratación que resulte competente para la contratación centralizada.

3.– Eskuratze zentralizatuko kontratua adjudikatzen ez den bitartean edo ondorengo adjudikaziorako operadore ekonomikoak hautatzen ez diren bitartean, edota hautatutako elementuek ez badituzte betetzen eskaera egin duen organismoaren premia jakinei erantzuteko ezinbestekoak diren ezaugarriak, eskumenari eta prozedurari buruzko arau orokorrak beteko dira hornidurak, obrak edo zerbitzuak kontratatzeko, dekretu honen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera eratutako Kontratazio Batzorde Nagusiak aldeko txostena eman ondoren.

3.– En tanto no tenga lugar la adjudicación del contrato de adquisición centralizada o la selección de operadores económicos para la adjudicación posterior, así como cuando los elementos seleccionados no reúnan las características indispensables para satisfacer las concretas necesidades del organismo peticionario, la contratación de los suministros, obras o servicios se efectuará con arreglo a las normas generales de competencia y procedimiento previo informe favorable de la Comisión Central de Contratación constituida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del presente Decreto.

24. artikulua.– Kontratazio-organoa.

Artículo 24.– Órgano de contratación.

Horniduren, obren eta zerbitzuen kontratazio zentralizatuan, kontratazio-organoak berezko dituen ahalmenak kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularrak izango ditu.

En la contratación centralizada de suministros, obras y servicios, el ejercicio de las facultades inherentes al órgano de contratación corresponde al o a la titular del departamento competente en materia de Contratación.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko botere adjudikatzaileen barruko organoek nahitaez eman behar diote aholkularitza teknikoa, eskatutako guztietan, kontratazio-organoari, baldin eta haien eskumenen eremua dela-eta kontratatu beharreko ondasunak, obrak edo zerbitzuak teknikoki oso ondo ezagutzen badituzte, edo, hala badagokio, kasuan kasuko prestazioaren sektoreko merkatua oso ondo ezagutzen badute.

Los órganos integrados en los poderes adjudicadores del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi vienen obligados a prestar al órgano de contratación cuanto asesoramiento técnico les sea requerido cuando, por razón del ámbito de sus respectivas competencias, tengan un conocimiento técnico exhaustivo de los bienes, obras o servicios a contratar o, en su caso, del mercado del sector de incidencia de la prestación de que se trate.

25. artikulua.– Kontratazio-mahaia.

Artículo 25.– Mesa de contratación.

1.– Kontratazioaren alorrean eskumena duen saileko titularra da kontratazio zentralizatuko horniduren, obren edo zerbitzuen kontratazio-organoa, eta Kontratazio Batzorde Nagusiaren laguntza izango du dagozkion eginkizunak betetzeko. Ondare eta Kontratazioko zuzendaria izango da batzorde horretako presidentea, eta kargua hutsik badago, kanpoan baldin bada, gaixo badago edo beste legezko kausaren bat gertatuz gero, Baliabide Orokorretako zuzendariak beteko du haren lekua. Biak falta badira, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako edo Baliabide Orokorren Zuzendaritzako kontratazio-zerbitzuen arduraduna izango da presidente; bietako bat.

1.– En el ejercicio de sus funciones como órgano de contratación de suministros, obras o servicios declarados de contratación centralizada, el o la titular del departamento competente en materia de Contratación estará asistido por la Comisión Central de Contratación, cuya presidencia corresponderá a la Directora o el Director de Patrimonio y Contratación, siendo sustituida en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de sustitución por el Director o Directora de Recursos Generales. En ausencia de ambos, la presidencia corresponderá, indistintamente, a los responsables de los Servicios de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación y de la Dirección de Recursos Generales.

2.– Eta hauek izango dira kide:

2.– Formarán parte de ella como vocales:

a) Baliabide Orokorren zuzendaria.

a) El Director o Directora de Recursos Generales.

b) Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako eta Baliabide Orokorren Zuzendaritzako kontratazio-zerbitzuen arduradunak. Haiek lege-aholkularitza emango diote kontratazio-organoari.

b) Las/los responsables de los Servicios de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación y de la Dirección de Recursos Generales, que ejercerán el asesoramiento jurídico al órgano de contratación.

c) Administrazioko bi funtzionario, kontratuaren xedearekin zerikusia duten eginkizunak betetzen dituztenen artetik izendatuak. Kontratazio-organoak izendatuko ditu, eta behar duen aholkularitza teknikoa emango diote organo horri.

c) Dos funcionarios/as de la Administración designados por el órgano de contratación de entre quienes, en razón de sus cometidos, guarden relación con el objeto del contrato, que le prestarán indistintamente el asesoramiento técnico que precise.

d) Kontrol Ekonomikoko Bulegoko ordezkari bat.

d) Un representante de la Oficina de Control Económico.

e) Funtzionario bat, kide anitzeko organoko idazkaritza-lanak egingo dituena.

e) Un funcionario o funcionaria que asumirá las funciones de secretaría del órgano colegiado.

3.– Bileran landu beharreko gaien arabera beharrezko diren aholkulari espezializatuak edo funtzionarioak ere eraman daitezke mahaiaren bileretara, kontratazio-organoak dagokion gonbita egin ondoren. Halakoetan, hitz egiteko aukera izango dute, baina ez botoa ematekoa.

3.– A las reuniones de la Mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que en función de los asuntos a tratar el órgano de contratación considere oportuno cursarles la oportuna invitación, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

4.– Artikulu honetan berariaz xedatzen ez den guztian, Kontratazio Batzorde Nagusia, kontratazio zentralizatuen kontratazio-mahaiaren eginkizunetan, dekretu honetan kontratazio-mahaietarako orokorrean xedatutakoaren pean egongo da.

4.– En lo no previsto específicamente en este artículo la Comisión Central de Contratación en funciones de Mesa de contratación de contrataciones centralizadas, se regirá por las normas establecidas en este Decreto con carácter general para las Mesas de contratación.

II. TITULUA
TÍTULO II
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KONTRATAZIO PUBLIKOAREN AHOLKU-BATZORDEA
JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KONTRATAZIO PUBLIKOAREN AHOLKU-BATZORDEA
LA JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

26. artikulua.– Izaera, xedea eta atxikipena.

Artículo 26.– Naturaleza, objeto y adscripción.

1.– Kontratazio publikoaren alorrean, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen berariazko organo aholku-emailea da Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea, eta dekretu honen 2. artikuluan adierazitako eremu subjektiboa hartzen du.

1.– La Junta Asesora de Contratación Pública es el órgano consultivo específico en materia de contratación pública de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el alcance subjetivo del artículo 2 del presente Decreto.

2.– Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak hau du xede: aholkularitza-eginkizuna betetzea; kontratazio publikoaren alorrean eta indarrean dagoen araudiaren arabera, jarduerak koordinatzea eta gauzatzea, esku-hartzea eskatzen zaionean; eta enpresak sailkatzeari buruzko eginkizunak betetzea.

2.– La Junta Asesora de Contratación Pública tiene por objeto el ejercicio de la función consultiva, la coordinación y el desempeño de las actuaciones que de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública requieran su intervención, así como las funciones relativas a la clasificación de las empresas.

3.– Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari atxikita dago Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea.

3.– La Junta Asesora de Contratación Pública está adscrita a la Dirección de Patrimonio y Contratación.

27. artikulua.– Aholkularitza-eginkizunak.

Artículo 27.– Funciones consultivas.

Aholkularitza-eginkizuna betetzean, hauek egitea dagokio Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari:

En el ejercicio de la función consultiva, corresponde a la Junta Asesora de Contratación Pública las siguientes actuaciones:

a) Hauei buruz nahitaez informatzea:

a) Informar con carácter preceptivo en los siguientes supuestos:

1.– Kontratazio publikoaren alorreko edo haren eremuan eragiten dutenei buruzko xedapen orokorren proiektuak edo aurreproiektuak, Gobernu Kontseiluak edo hango sailburuek onartu beharrekoak.

1.– Los proyectos o anteproyectos de disposiciones de carácter general en materia de contratación pública o que incidan en dicho ámbito, cuya aprobación sea competencia del Consejo de Gobierno o de los Consejeros y Consejeras del mismo.

2.– Behin betiko kontratazio-mahaiak edo kontratu anitzetarako eginkizunetakoak eratzeko, aldatzeko edo desegiteko aginduen proposamenak.

2.– Las propuestas de órdenes por las que se creen, modifiquen o extingan las Mesas de contratación con carácter permanente o con funciones para una pluralidad de contratos.

3.– Administrazio-klausula orokorren pleguen eta preskripzio tekniko orokorren pleguen proposamenak.

3.– Las propuestas de pliegos de cláusulas administrativas generales y de pliegos de prescripciones técnicas generales.

4.– Administrazio publikotzat eta haien moldaeratzat hartutako botere adjudikatzaileek egin beharreko kontratuen administrazio-klausula zehatzen pleguen eredu tipoak, antzeko izaera duten kontratu-kategoria jakin batzuetarako direnak.

4–. Los modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga, a celebrar por los poderes adjudicadores que tengan la consideración de Administraciones Públicas y sus adaptaciones.

5.– Administrazio publikotzat hartzen ez diren botere adjudikatzaileek erregulazio harmonizatuko kontratuak adjudikatzeko baldintzen plegu tipoen proposamenak.

5.– Las propuestas de pliegos de condiciones tipo para la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada por los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administraciones Públicas.

6.– Administrazio publikotzat hartzen ez diren botere adjudikatzaileek erregulazio harmonizatukoez besteko kontratuak adjudikatzeko kontrataziorako barne-jarraibideen proposamenak.

6.– Las propuestas de instrucciones internas de contratación para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada por los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administraciones Públicas.

7.– Zirkularrak, jarraibideak eta gomendioak, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak kontratazioaren alorrean proposatutakoak, baita Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren organoren batek proposatu eta kontratazio publikoaren alorreko gaietan nolabaiteko eragina dutenak ere.

7.– Las circulares, instrucciones y recomendaciones que en materia de contratación proponga la Dirección de Patrimonio y Contratación, así como las que, emanando de cualquier otro órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, incidan de algún modo en materias del ámbito de la contratación pública.

8.– Sailkatu gabeko pertsonekin kontratuak egiteko baimenak, sailkatuta egotea nahitaezko baldintza bada eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek sustatutako kontratazioak badira.

8.– Las autorizaciones para la celebración de contratos con personas no clasificadas cuando el requisito de la clasificación fuera exigible, y las contrataciones hayan sido promovidas por las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

9.– Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 303.1 artikuluan zerbitzu-kontratuei buruz xedatutako iraupena baino iraupen luzeagoko kontratuak egiteko baimenak.

9.– Las autorizaciones para la celebración de contratos de servicios por una duración superior a la establecida en el artículo 303.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

10.– Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudiak esleitzen dion beste edozein egoera.

10.– Cualquier otro supuesto que le asigne la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Kontratazio publikoan xede hauetarako neurriak hartzeko proposatzen diren mekanismoez informatzea:

b) Informar las propuestas de mecanismos para la introducción en la contratación pública de medidas dirigidas a:

– Helburu sozialak, ingurumenaren arlokoak, helburu linguistikoak eta aukera-berdintasunari dagozkionak bermatzea, alor horietan eskumena duten erakundeek proposatuta.

– Garantizar objetivos sociales, medioambientales, lingüísticos y de igualdad de oportunidades, a propuesta de las entidades competentes en la materia.

– Kontratazio publikoan enpresa txikien eta ertainen ekintzailetza eta parte-hartzea sustatzea, alor horretan eskumena duen sailak proposatuta.

– Impulsar el emprendimiento y la participación de pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, a propuesta del departamento competente en esa materia.

– Kontratazioaren alorrean diharduten eragileek gizarte-erantzukizuneko politikak gehi edo gara ditzaten bultzatzea.

– Incentivar a los agentes que operan en el ámbito de la contratación a la incorporación o desarrollo de políticas de responsabilidad social.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek kontratazio publikoaren alorrean haren irizpena eskatzen duten gaiei buruz informatzea; irizpen-eskaera hori kontratazioa kudeatzeko mandatua duten Eusko Jaurlaritzako zuzendariek edo sektore publikoko gainerako erakundeetako legezko ordezkariek egin behar dute, idatziz. Aholku Batzordearen eskumenekoa da, halaber, interes ekonomikoak eta profesionalak dituzten elkarteek eta erakundeek kontratazioaren alorrean haren irizpena eskatzen duten gaiei buruz informatzea; irizpen-eskaera organo ordezkariak egin behar du.

c) Informar las cuestiones que en materia de contratación pública sometan a su consideración las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante petición escrita formulada por los Directores o Directoras de los Departamentos del Gobierno Vasco que tengan encomendada la gestión de la contratación o por los representantes legales de las demás entidades del sector público. La competencia de la Junta Asesora alcanzará, asimismo, a las cuestiones que en la misma materia pudieran someter a su consideración las asociaciones y organizaciones de intereses económicos y profesionales a través del órgano que ostente su representación.

d) Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak kontratazioaren alorrean irizpena eskatzen dion gaiei buruzko irizpenak ematea, baldin eta gai horiek garrantzi berezia badute edo Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko erakundeentzat interes orokorrekoak badira.

d) Emitir dictámenes sobre cuestiones que en materia de contratación pública someta a su consideración la Dirección de Patrimonio y Contratación, ya sea por su especial importancia o por ser de interés general para las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

28. artikulua.– Aholku Batzordearen beste eginkizun batzuk.

Artículo 28.– Otras funciones de la Junta Asesora.

Aholkularitza-eginkizunaz gain, eginkizun hauek bete behar ditu Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak:

Corresponde a la Junta Asesora de Contratación Pública, además de la función consultiva, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazioari buruzko azterketak, inkestak eta analisiak egitea, izan horiek orokorrak zein gai jakinei buruzkoak; eta egokitzat hartzen dituen gomendioak ematea kontratazio-organoei, azterketa, inkesta eta analisi horiek oinarri hartuta.

a) Realizar estudios, encuestas y análisis sobre la contratación en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ya sean de carácter general o sobre cuestiones determinadas, y exponer a los órganos de contratación las recomendaciones que considere pertinentes en base a los referidos estudios, encuestas y análisis.

b) Dagokion sailkapena ematea hala eskatzen duten enpresei, baita emandako sailkapena baliogabetu eta ikuskatu dadin erabakitzea ere; hori guztia Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 68.2 artikuluan xedatutakoaren harira.

b) Otorgar la clasificación que corresponda a las empresas que lo soliciten, así como acordar la suspensión y revisión de la clasificación otorgada; todo ello para el ámbito del artículo 68.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Kontratatzeko debekuaren adierazpenari buruzko espedienteen ebazpen-proposamenaz informatzea, legez xedatutako egoerak direnean eta adierazpena egitea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren organoei dagokienean.

c) Informar la propuesta de resolución en los expedientes de declaración de prohibición de contratar, en los supuestos previstos legalmente y cuando su declaración corresponda a órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Kontratazioaren alorrean egokitzat hartzen dituen arauak, zirkularrak, jarraibideak edo gomendioak prestatzea eta proposatzea, dagozkion eskumenen eremuan.

d) Elaborar y proponer, en el ámbito de sus competencias, las normas, circulares, instrucciones o recomendaciones que considere oportunas en relación con la contratación pública.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek gauzatutako kontratazio publikoaren kudeaketari buruz (alderdi administratiboak, ekonomikoak eta teknikoak) aldizkako memoria bat egitea eta onartzea; memoria Gobernu Kontseiluari helaraziko zaio, kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularraren bidez.

e) Elaborar y aprobar periódicamente una memoria sobre la gestión de la contratación pública llevada a cabo por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en sus aspectos administrativos, económicos y técnicos, que se elevará al Consejo de Gobierno a través del o de la titular del departamento competente en materia de Contratación.

f) Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearekiko eta autonomia-erkidegoetako organo baliokideekiko komunikaziorako eta harremanetarako organoa izatea.

f) Ser el órgano de comunicación y relación con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y con los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas.

29. artikulua.– Kide anitzeko organoaren antolaketa.

Artículo 29.– Organización del órgano colegiado.

Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea Osoko Bilkuran, Batzorde Iraunkor gisa eta Sailkapen Batzorde gisa bilduko da bere eginkizunak betetzeko.

Para el ejercicio de sus funciones, la Junta Asesora de Contratación Pública se reunirá en Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Clasificación.

Halaber, Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak batzorde txostengileak era ditzake bere barruan, bertako kide batekin edo gehiagorekin, gai jakinak prestatzeko eta aztertzeko.

Asimismo, la Junta Asesora de Contratación Pública podrá constituir en su seno ponencias compuestas por uno o más miembros de ella para la preparación y estudio de asuntos determinados.

30. artikulua.– Eskumenen banaketa.

Artículo 30.– Distribución de competencias.

1.– Dekretu honen 27. eta 28. artikuluetan adierazi diren eta batzordeei berariaz esleitu ez zaizkien eginkizunak dagozkio Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen Osoko Bilkurari. Gai jakin bat batzorde eskudunak aztertu ondoren, horren berri ere izango du Osoko Bilkurak, hala irizten badio batzordeko presidenteak.

1.– Corresponden al Pleno de la Junta Asesora de Contratación Pública las funciones señaladas en los artículos 27 y 28 de este Decreto que no hayan sido atribuidas expresamente a las Comisiones. Igualmente conocerá de aquellos asuntos que tras ser analizados por la Comisión competente, considere su Presidencia que deban ser elevados al Pleno.

2.– Batzorde Iraunkorrak eginkizun hauek ditu:

2.– Corresponden a la Comisión Permanente las siguientes funciones:

a) Xedapen-proiektuei buruzko aholkularitza-eginkizuna, baldin eta kontratazioaren alorrekoa bada eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeak sortzea edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko erakundeen egitura organikoa eta funtzionala arautzea badute xede. Paragrafo honetan sartutzat jotzen dira behin betiko kontratazio-mahaiak edo kontratu anitzetarako eginkizunekoak eratzeko, aldatzeko edo desegiteko aginduak.

a) La función consultiva respecto de los proyectos de disposiciones que, incidiendo en el ámbito de la contratación pública, tengan por objeto la creación de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi o la regulación de las estructuras orgánicas y funcionales de las entidades de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se consideran incluidas en este apartado las órdenes por las que se creen, modifiquen o extingan Mesas de contratación con carácter permanente o con funciones para una pluralidad de contratos.

b) Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak kontratazioaren alorrean proposatutako zirkularrei eta gomendioei buruz informatzea, baita Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren organoren batek proposatu eta kontratazio publikoaren alorreko gaietan nolabaiteko eragina dutenei buruz ere.

b) Informar las circulares y recomendaciones que en materia de contratación pública proponga la Dirección de Patrimonio y Contratación, así como las que, emanando de cualquier otro órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, incidan de algún modo en materias del ámbito de la contratación pública.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek kontratazio publikoaren alorrean Aholku Batzordeari irizpena eskatzen dioten gaiei buruz informatzea.

c) Informar las cuestiones que en materia de contratación pública sometan a la consideración de la Junta Asesora las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak kontratazioaren alorrean irizpena eskatzen dion gaiei buruzko irizpenak ematea, baldin eta gai horiek garrantzi berezia badute edo Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko erakundeentzat interes orokorrekoak badira.

d) Emitir dictámenes sobre cuestiones en materia de contratación pública que la Dirección de Patrimonio y Contratación someta a su consideración, ya sea por su especial importancia o por ser de interés general para las entidades del sector público.

e) Sailkatu gabeko pertsonekin kontratuak egiteko baimenei buruz informatzea.

e) Informar las autorizaciones para la celebración de contratos con personas no clasificadas.

3.– Sailkapen Batzordeak eskumena du enpresei sailkapena emateko, hala egitea eskatzen dutenean, baita emandako sailkapena baliogabetu eta ikuskatu dadin erabakitzeko ere.

3.– La Comisión de clasificación será competente para otorgar la clasificación que corresponda a las empresas que la soliciten, así como para acordar la suspensión o revisión de la clasificación otorgada.

31. artikulua.– Aholku Batzordearen Osoko Bilkuraren osaera.

Artículo 31.– Composición del Pleno de la Junta Asesora.

1.– Kide hauek osatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea, eta guztiek izango dute hitza eta botoa:

1.– El Pleno de la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi está integrado por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:

a) Presidentea: Ondare eta Kontratazioko zuzendaria; kargua hutsik badago edo zuzendaria kanpoan baldin bada edo gaixo badago, ordezkoa Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuaren arduraduna izango da.

a) Presidente: el Director o Directora de Patrimonio y Contratación, sustituido en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por el/la responsable del Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Kideak:

b) Vocales:

● Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuaren arduraduna.

● El/la responsable del Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

● Sail bakoitzeko ordezkari bat; sailaren titularrak izendatuko du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean edo sail horri atxikita dauden sektore publikoko erakundeetan zerbitzuak ematen dituzten eta kontratazioaren alorreko eginkizunak betetzen dituztenen artetik.

● Un representante de cada Departamento designado por su titular de entre las personas que presten servicios en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en las entidades del sector público adscritas a dicho Departamento, y que desempeñen sus funciones en el ámbito de la contratación.

● Araubide Juridikoaren Sailburuordetzari atxikitako abokatu bat.

● Un letrado o letrada con adscripción en la Viceconsejería de Régimen Jurídico.

● Kontrol Ekonomikoko Bulegoko ordezkari bat.

● Un representante de la Oficina de Control Económico.

● Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari atxikitako bi pertsona, hurrenez hurren kontratazioaren alorrean eta sailkapen-unitate teknikoan zerbitzuak eskaintzen dituztenak.

● Dos personas adscritas a la Dirección de Patrimonio y Contratación que presten servicios, respectivamente, en el área de contratación y en la unidad técnica de clasificación.

c) Kide-idazkaria: Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen Idazkaritza Nagusiaren arduraduna; kargua hutsik badago, kanpoan baldin bada edo gaixo badago, idazkaritza nagusi horri atxikitako teknikari bat, Zuzenbideko lizentziaduna, izango da ordezkoa.

c) Vocal-Secretario o Secretaria: el/la responsable de la Secretaría General de la Junta Asesora de Contratación Pública, sustituido en los casos de ausencia, vacante o enfermedad por un técnico, licenciado en derecho, adscrito a la misma Secretaría General.

2.– Landu beharreko gaiaren arabera, Aholku Batzordearen presidenteak beste pertsona batzuk bertaratzea ere eska dezake; pertsona horiek hitz egiteko aukera izango dute, baina ez botoa ematekoa.

2.– En razón de la materia a tratar el Presidente o la Presidente de la Junta Asesora podrá requerir la asistencia de otras personas, que tendrán voz pero no voto.

3.– Aholku Batzordeak sailkapenari eta sailkapena berrikusteari buruzko gaien berri badu, edo interes ekonomikoko eta profesionaleko elkarteek eta erakundeek haren irizpena eskatu duten gaien berri badu, edo interes orokorreko beste edozein gaien berri badu, beste kide batzuek ere parte hartu ahal izango dute Aholku Batzordean; hain zuzen, Aholku Batzordeak egokitzat hartzen dituen elkarte eta erakunde horietako ordezkariek edo aholkulariek. Kide horiek hitz egiteko aukera izango dute, baina ez botoa ematekoa.

3.– Cuando el Pleno de la Junta Asesora conozca de asuntos relativos a la clasificación y su revisión, o de cuestiones que hayan sido sometidas a su consideración por las Asociaciones y Organizaciones de intereses económico y Profesionales, o de cualquier asunto que revista un interés general, podrán incorporarse a la Junta Asesora los representantes o asesores de estas Asociaciones y Organizaciones que la presidencia de la Junta Asesora estime conveniente, quienes dispondrán de voz pero no de voto.

32. artikulua.– Batzorde Iraunkorraren osaera

Artículo 32.– Composición de la Comisión Permanente.

1.– Batzorde Iraunkorrak kide hauek izango ditu, eta denek izango dute hitza eta botoa:

1.– La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:

a) Presidentea: Ondare eta Kontratazioko zuzendaria; kargua hutsik badago, kanpoan baldin bada edo gaixo badago, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuaren arduraduna izango da ordezkoa.

a) Presidente: el Director o Directora de Patrimonio y Contratación, sustituido, en los casos de ausencia, vacante o enfermedad, por el/la responsable del Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Kideak:

b) Vocales:

● Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuaren arduraduna.

● El/la responsable del Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

● Osoko Bilkurako bi kide, sailen ordezkari gisa. Aholku Batzordeko presidentearen ebazpen bidez zehaztuko da osaera; nolanahi ere, urtero txandakatuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen Lehendakariaren kasuan kasuko dekretuan adierazitako lehentasun-ordenari jarraituz.

● Dos de los vocales del Pleno en representación de los Departamentos. Su concreción tendrá lugar por Resolución del Presidente de la Junta Asesora, con carácter rotativo y por periodos anuales, en el orden de preferencia reflejado en el correspondiente Decreto de Lehendakari de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

● Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren ordezkari bat.

● Un vocal en representación de la Oficina de Control Económico.

c) Kide-idazkaria: Aholku Batzordearen Osoko Bilkuraren idazkaria izango da; kargua hutsik badago, kanpoan baldin bada edo gaixo badago, Zuzenbideko lizentziadun teknikari bat izango da ordezkoa, Idazkaritza Nagusiari atxikitakoa.

c) Vocal-secretario: actuará como secretario el Secretario o Secretaria del Pleno de la Junta Asesora, sustituido en los casos de ausencia, vacante o enfermedad por un técnico, licenciado en derecho, adscrito a la Secretaría General de la Junta Asesora.

2.– Landu beharreko gaiaren arabera, Batzorde Iraunkorraren presidenteak beste pertsona batzuk bertaratzea ere eska dezake; pertsona horiek hitz egiteko aukera izango dute, baina ez botoa ematekoa.

2.– En razón de la materia a tratar el Presidente de la Comisión Permanente podrá requerir la asistencia de otras personas, que tendrán voz pero no voto.

33. artikulua.– Sailkapen Batzordearen osaera

Artículo 33.– Composición de la Comisión de Clasificación.

1.– Sailkapen Batzordeak kide hauek izango ditu, eta denek izango dute hitza eta botoa:

1.– La Comisión de Clasificación estará integrada por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:

a) Presidentea: Ondare eta Kontratazioko zuzendaria; kargua hutsik badago, kanpoan baldin bada edo gaixo badago, ordezkoa Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuaren arduraduna izango da.

a) Presidente: el Director o Directora de Patrimonio y Contratación, sustituido en los casos de vacante, ausencia o enfermedad por el/la responsable del Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Kideak:

b) Vocales:

– Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuaren arduraduna.

– El/la responsable del Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

– Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren Sailkapen Unitate Teknikoko teknikari bat.

– Un técnico de la Unidad Técnica de Clasificación de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

– Batzorde Iraunkorrean sailetako ordezkari izateko izendatutako bi kideetako bat.

– Uno de los dos vocales en representación de los Departamentos designados para la Comisión Permanente.

– Teknikari bat, Zuzenbideko lizentziaduna, Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen Idazkaritza Nagusiari atxikitakoa.

– Un técnico, licenciado en derecho, adscrito a la Secretaría General de la Junta Asesora de Contratación Pública.

c) Kide-idazkaria: Idazkari-eginkizunak Aholku Batzordearen Osoko Bilkurako idazkariak beteko ditu; kargua hutsik badago, kanpoan baldin bada edo gaixo badago, Idazkaritza Nagusiari atxikitako abokatu bat izango da ordezkoa.

c) Vocal-Secretario: las funciones de secretaría recaerán en el Secretario del Pleno de la Junta Asesora, sustituido en los casos de ausencia, vacante o enfermedad por un letrado adscrito a la Secretaría General.

2.– Ondare eta Kontratazioko zuzendariak, interes ekonomikoak eta profesionalak dituzten elkarteek eta erakundeek proposatuta, Sailkapen Batzordeko bi kide izendatuko ditu; bi kide horiek hitz egiteko aukera izango dute, baina ez botoa ematekoa. Horretarako, ordezkarien zerrenda bat egingo da, behar adinako kidez osatutakoa; izan ere, kontuan hartuko da kontratazioak eragiten dituen jarduera-adarrak behar bezala ordezkatzea. Bilera guztietara deituko dira, gehienez ere bi, kasuan-kasuan aztertu beharreko espediente jakinen arabera.

2.– Formarán parte integrante de la Comisión de Clasificación, con voz y sin voto, dos representantes designados por el Director o Directora de Patrimonio y Contratación, a propuesta de las asociaciones y organizaciones de intereses económicos y profesionales. A tal efecto se establecerá una relación de representantes en número conveniente para la adecuada representación de los ramos de actividad afectados y serán convocados a cada reunión, en número máximo de dos, en función de los concretos expedientes sometidos a estudio en cada caso.

3.– Landu beharreko gaiaren arabera, presidenteak beste pertsona batzuk bertaratzea eska dezake; pertsona horiek hitz egiteko aukera izango dute, baina ez botoa ematekoa.

3.– En razón de la materia a tratar el Presidente podrá requerir la asistencia de otras personas que tendrán voz pero no voto.

34. artikulua.– Aholku Batzordeko kideen izendapena eta kargu-uztea.

Artículo 34.– Nombramiento y cese de los miembros de la Junta Asesora.

1.– Kargua edo lanpostua dela-eta berariaz izendatu ez diren Aholku Batzordeko kideen izendapena agindu bidez egingo da; hain zuzen, atxikipen-sailaren edo -erakunde publikoaren titularraren agindu bidez. Nolanahi ere, bada salbuespenik: Araubide Juridikoaren Sailburuordetzako ordezkaria eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoko ordezkaria; haiek, izan ere, organoen titularrek izendatuko dituzte. Ordezkotza behar denerako edo landu behar den gaiaren arabera, beste pertsona batzuen izendapena xedatu ahal izango da.

1.– El nombramiento de los miembros de la Junta Asesora no designados específicamente por razón del cargo o puesto, se realizará mediante Orden del o de la titular del departamento o entidad pública de adscripción, salvo los representantes de la Viceconsejería de Régimen Jurídico y de la Oficina de Control Económico que serán designados por los titulares de los respectivos órganos. Se podrá prever la designación de varias personas para los supuestos de sustitución o en razón de la diferente materia a tratar.

2.– Kargua edo lanpostua dela-eta berariaz izendatu diren kideen izendapenen iraupena bat etorriko da izendapena eragin duen karguak edo betetzen dituzten lanpostuek duten iraupenarekin. Gainerako kasuetan, iraupena mugagabea izango da, salbu eta izendapena egin zuen organoak berak erabakitzen badu kargutik kentzea.

2.– La duración del nombramiento de los miembros específicamente designados por razón del cargo o puesto se ajustará al periodo en el que ostenten el cargo o detenten el puesto por referencia a los cuales han sido nombrados. En los demás casos la duración será indefinida salvo acuerdo de cese adoptado por el mismo órgano que los nombró.

35. artikulua.– Aholku Batzordeko kideen eginkizunak.

Artículo 35.– Funciones de los miembros de la Junta Asesora.

1.– Eginkizun hauek ditu Aholku Batzordearen presidenteak:

1.– Corresponden al Presidente de la Junta Asesora las siguientes funciones:

a) Aholku Batzordearen izenean aritzea hirugarrenekiko harremanetan.

a) Representar a la Junta Asesora en sus relaciones con terceros.

b) Aholku Batzordearen bileretarako deiak egitea eta bilera horien buru izatea.

b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta Asesora.

c) Bileretako eztabaidak bideratzea.

c) Dirigir las deliberaciones de las sesiones.

d) Bere botoaren bidez ebaztea akordioak, botoen artean berdinketa gertatuz gero.

d) Dirimir con su voto los empates a efectos de adopción de los acuerdos.

e) Irizpide-proposamenak, gomendioak, irizpenak edo txostenak egingo dituzten kideak izendatzea, baita Aholku Batzordeak eskatzen dituen azterketak edo egin beharrekotzat jotzen dituen azterketak egingo dituzten kideak ere.

e) Designar, en su caso, los vocales para la elaboración de propuestas de criterios, recomendaciones, dictámenes o informes, así como la realización de estudios cuando hayan sido solicitados a la Junta Asesora o ésta haya acordado llevarlos a cabo.

f) Bere sinaduraren bidez onartzea Aholku Batzordeak erabakitzen dituen irizpideak, gomendioak, irizpenak edo txostenak, eta, oro har, Aholku Batzordearen erabaki guztiak betearaztea.

f) Autorizar con su firma los criterios, recomendaciones, dictámenes o informes que acuerde la Junta Asesora y, en general, ejecutar todos los acuerdos de la misma.

g) Kasuan kasuko bilerako aztergai-zerrendan ageri ez diren gaiak lantzeko baimena ematea, baldin eta bertan badira Aholku Batzordearen kide guztiak eta presazko gaitzat hartzen badira gehiengoaren aldeko botoarekin.

g) Autorizar el despacho de asuntos que no figuren en el orden del día de la correspondiente sesión, siempre que estén presentes la totalidad de los miembros de la Junta Asesora y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

h) Aholku Batzordearen barne-araudia antolatzea.

h) Ordenar el régimen interno de la Junta Asesora.

i) Indarrean dagoen legediaren bidez kide anitzeko organoetako presidenteei esleitzen zaizkien gainerako eginkizunak.

i) Las demás funciones atribuidas a los presidentes de los órganos colegiados por la normativa vigente.

2.– Kideei dagokie:

2.– Corresponde a los vocales:

a) Bileretara joatea eta haietan parte hartzea.

a) Asistir y participar en los debates de las sesiones.

b) Botoa emateko eskubidea baliatzea eta boto partikularra formulatzea, hala badagokio.

b) Ejercer su derecho al voto y formular voto particular, en su caso.

c) Egiten dizkieten kontsultei buruzko gomendio-, irizpide-, irizpen-, txosten- edo erantzun-proposamenak ematea.

c) Elaborar propuestas de recomendaciones, criterios, dictámenes, informes o respuestas a consultas que les hayan sido encomendados.

d) Agindutako azterketak egitea.

d) Realizar los estudios que se le asignen.

e) Esleitutako eginkizunak betetzeko behar beste informazio eskuratzea.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Galderak eta eskaerak egitea.

f) Formular ruegos y preguntas.

g) Aholku Batzordeko kide izateak berezko dituen gainerako eginkizunak betetzea.

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de vocal de la Junta Asesora.

Horrezaz guztiaz gain, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuko teknikariek behar beste euskarri tekniko jarriko dituzte Aholku Batzordearen esku, esleitu zaizkion eginkizunak bete ahal izan ditzan.

Sin perjuicio de lo anterior, el personal técnico del Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación facilitará el soporte técnico que se requiera para el ejercicio de las funciones asignadas a la Junta Asesora.

3.– Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen kide-idazkariak, kide izateagatik dagozkion eginkizunez gain, hauek ere baditu:

3.– Corresponden al Vocal-Secretario de la Junta Asesora de Contratación Pública, además de las inherentes a su condición de vocal, las siguientes:

a) Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari agindutako eginkizun guztiei dagokien artxibategia kudeatu eta dokumentazioa zaintzea.

a) Gestionar el archivo y custodiar la documentación correspondiente a la totalidad de las funciones encomendadas a la Junta Asesora de Contratación Pública.

b) Memoria-proiektuak egitea, Aholku Batzordearen Osoko Bilkurak onar ditzan.

b) Elaborar los proyectos de memoria para su aprobación por el Pleno de la Junta Asesora.

c) Kide anitzeko organoetako idazkariei berez dagozkien eginkizunak betetzea, Osoko Bilkurari, Batzorde Iraunkorrari eta Sailkapen Batzordeari dagokienez.

c) Ejercer las funciones propias de las secretarías de los órganos colegiados en relación al Pleno, a la Comisión Permanente y a la Comisión de Clasificación.

d) Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeko organoek edo haren presidenteak agindutako egiteko guztiak betetzea.

d) Realizar todas aquellas tareas que le sean encomendadas por los órganos de la Junta Asesora de Contratación Pública o por su presidente.

36. artikulua.– Eginkizunak betetzea.

Artículo 36.– Ejercicio de las funciones.

1.– Aholku Batzordeak erabateko autonomia funtzionala du txostenak egiteko, nahitaezkoak izan ala ez, ofizioz egin edo legezko ahalmena duten organoek eskatuta egin, dekretu honetan xedatutakoaren arabera.

1.– La Junta Asesora ejercerá sus funciones con plena autonomía funcional, a través de la emisión de informes, de carácter preceptivo o no, de oficio o a instancia de los órganos legitimados, de acuerdo con lo establecido en este Decreto.

2.– Aholku Batzordeak gehienez ere 30 egun naturaleko epean bidali behar ditu txostenak, eskatzen zaizkionetik hasita. Eskaera eta dagokion espedientearen dokumentazio guztia Aholku Batzordearen Idazkaritzan sartzen denean hasiko da zenbatzen epe hori. Epea 45 egunekoa izan daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari eskatutako txostenaren gaia konplexua bada eta organoak hala erabakitzen badu.

2.– Los informes de la Junta Asesora deberán ser emitidos en el plazo máximo de 30 días naturales tras su solicitud. Este plazo comenzará a contar cuando tenga entrada en la Secretaría de la Junta Asesora la solicitud junto con la documentación completa del correspondiente expediente. En virtud de la complejidad del asunto sometido a informe de la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y por acuerdo del órgano, este plazo podrá ampliarse hasta 45 días.

3.– Osoko Bilkuran edo Batzorde Iraunkorrean onartutako txostenak Aholku Batzordearen Idazkaritzaren bidez jakinaraziko zaizkio txosten horiek eskatzen dituen organoari, eta Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman argitaratuko dira.

3.– Los informes aprobados, ya sea en Pleno o en Comisión Permanente, se comunicarán a través de la Secretaría de la Junta Asesora al órgano que los hubiese solicitado y se publicarán en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

4.– Kide anitzeko organoaren Idazkaritzak unean-unean helaraziko dizkie Aholku Batzordearen Osoko Bilkura osatzen duten kideei Batzorde Iraunkorrak onartzen dituen txostenak eta Sailkapen Batzordeak onartzen dituen erabakiak.

4.– Por la secretaría del órgano colegiado se dará traslado puntual a los miembros que componen el Pleno de la Junta Asesora de los informes aprobados en Comisión Permanente y de los acuerdos adoptados en Comisión de Clasificación.

5.– Aholku Batzordeak aldizkako memoriak helaraziko dizkio Gobernu Kontseiluari eta jendaurrean jarriko ditu Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman. Horrez gain, hiru hilean behin argitaratuko ditu hartzen dituen erabakiak, egokitzat hatzen dituen bitartekoen bidez eta jendearen eskura egongo direla ziurtatuz, eta kasuan kasuko komunikazioaren edo txostenaren testua osorik egongo da eskuragarri.

5.– La Junta Asesora elevará al Consejo de Gobierno las memorias periódicas que elabore y las hará públicas en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi. Igualmente, publicará trimestralmente, por los medios que considere más adecuados y que garanticen dicha publicidad, los acuerdos que adopte conteniendo el texto íntegro del correspondiente informe o ponencia, en su caso.

37. artikulua.– Funtzionamendu-arau orokorrak.

Artículo 37.– Normas generales de funcionamiento.

1.– Osoko Bilkuraren, Batzorde Iraunkorraren eta Sailkapen Batzordearen deialdiak, baita haiek eratzeko araubidea, erabakiak hartzeko modua eta bilerak ere, bat etorriko dira sektore publikoaren araubide juridikoari buruz indarrean dagoen araudiak xedatzen duenarekin.

1.– Las convocatorias del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Clasificación, así como el régimen de constitución, adopción de los acuerdos y celebración de las sesiones se ajustará a lo establecido en la normativa vigente sobre Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Presidente- eta idazkari-karguak hutsik badaude, kanpoan baldin badira edo gaixo badaude, dekretu honetako kasuan kasuko artikuluetan xedatutako moduan ordezkatuko dira. Kideak ordezkatzeari dagokionez, haien izendapenerako emandako aginduan horretarako berariaz izendatutakoak izango dira ordezkoak.

2.– En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente y Secretario serán sustituidos en la forma que se establece en los correspondientes artículos del presente Decreto. La sustitución de los Vocales recaerá en las personas expresamente designadas a tal efecto en la Orden de nombramiento.

3.– Aholku Batzordearen Osoko Bilkura urtean bi aldiz bilduko da gutxienez.

3.– El Pleno de la Junta Asesora deberá convocarse por lo menos dos veces al año.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen erregistro ofizialek behar besteko informazioa emango diote Aholku Batzordeari, agindutako eginkizunak bete ahal izan ditzan.

4.– La Junta Asesora obtendrá, de los registros oficiales de contratación de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la información necesaria para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.

5.– Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari beharrezko duen informazioa eta dokumentazioa emango diote Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek, dagozkion eginkizunak bete ditzan.

5.– Las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi proporcionarán a la Junta Asesora de Contratación Pública la información y documentación que precise para el ejercicio de sus funciones.

38. artikulua.– Administrazio-egitura

Artículo 38.– Organización administrativa.

Idazkaritza Nagusia eratu da, dekretu honen 27. eta 28. artikuluen bidez Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari esleitu zaizkion eskumenak balia ditzan batzorde horrek. Idazkaritza nagusi horren barruan egongo dira, haren arduradunaren mende, hauek: alde batetik, Osoko Bilkurari eta Batzorde Iraunkorrari eskuordetutako eskumenekin zerikusia duten berariazko eginkizunak dituzten langileak eta, bestetik, sailkapen-prozedurak izapidetzeko eta Sailkapen Batzordeak egin beharreko ebazpen-proposamenak egiteko ardura duen sailkapen-unitate teknikoa.

Para el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta Asesora de Contratación Pública en los artículos 27 y 28 del presente Decreto, se crea una Secretaría General en la que se integrarán, bajo la dependencia de su responsable, el personal con funciones específicas relacionadas con las competencias atribuidas al Pleno y a la Comisión Permanente, así como la unidad técnica de clasificación responsable de la tramitación de los procedimientos de clasificación y la elaboración de propuestas de resolución a adoptar por la Comisión de Clasificación.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ENPRESEN SAILKAPENA
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS.

39. artikulua.– Organo eskuduna.

Artículo 39.– Órgano competente.

1.– Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 67. artikuluan aipatzen diren enpresen sailkapenari buruzko erabakiak, eta emandako sailkapenei buruzko berrikusketak, testu bategin horretako bertako 68.2 artikuluan xedatutako irismena eta eraginkortasuna kontuan hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen Sailkapen Batzordeak hartuko ditu, eta haien aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularrari.

1.– Los acuerdos sobre clasificación de empresas a que se refiere el artículo 67 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la revisión de las clasificaciones otorgadas, con el alcance y eficacia establecidos en el artículo 68.2 del mismo texto legal, se adoptarán por la Comisión de Clasificación de la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y contra ellos cabrá interponer recurso de alzada ante el o la titular del departamento competente en materia de Contratación.

2.– Sailkapenari buruzko erabakiak hartzeko, sektore publikoko kontratuen legedian adierazitako arauak eta irizpideak aplikatuko dira.

2.– Para la adopción de los acuerdos sobre clasificación se aplicarán las reglas y criterios establecidos en la legislación de contratos del sector público.

40. artikulua.– Prozeduren kudeaketa.

Artículo 40.– Gestión de procedimientos.

1.– Sailkapena lortzeko, sailkapenari eusteko eta, hala badagokio, emandako sailkapena berrikusteko irekitzen diren espedienteen kudeaketa Sailkapen Unitate Teknikoari dagokio. Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari dago atxikita unitate hori.

1.– La gestión de los expedientes que se insten para la obtención de la clasificación y su mantenimiento y, en su caso, revisión de la clasificación otorgada, corresponde a la Unidad Técnica de Clasificación adscrita a la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Sailkapena egiteko eskaera, eta, hala badagokio, sailkapena berrikustekoa, Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari helaraziko zaio, Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman horretarako propio dauden inprimakien bidez. Inprimaki horietan, berariaz adierazi behar da zer sailkapen lortu nahi den edo diren. Horrez gain, enpresaren ezaugarri juridikoak egiaztatzen dituzten dokumentuak eta eskatutako sailkapenerako kaudimena egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu behar dira.

2.– La solicitud de clasificación y, en su caso, revisión de la otorgada se dirigirá a la Junta Asesora de la Contratación Pública a través de los correspondientes formularios que se facilitan en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi, con expresa mención de la clasificación o clasificaciones a las que se opte, e irá acompañada de los documentos acreditativos de las características jurídicas de la empresa y de su solvencia para la clasificación que se insta.

Sailkapen Unitate Teknikoak dokumentazioa baloratuko du eta enpresak zer kaudimen tekniko eta profesional duen erabakiko du, sailkapenaren arloan indarrean dauden arau-xedapenek ezarritako arauak aplikatuz. Horrez gain, kasuan kasuko erabaki-proposamena egingo du, eta Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen Sailkapen Batzordeari bidaliko dio.

La Unidad Técnica de Clasificación procederá a la valoración de la documentación aportada y determinará la solvencia técnica y profesional aplicando las reglas que establezcan las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de Clasificación, y elaborará la correspondiente propuesta de acuerdo que se elevará a la Comisión de Clasificación de la Junta Asesora de Contratación Pública.

3.– Emandako sailkapenari eusteko eta sailkapen hori ofizioz berrikusteko prozeduretan, sektore publikoko kontratuei buruzko legediaren garapen-arauetan ezarritakoa beteko da.

3.– Los procedimientos relativos a la conservación y revisión de oficio de la clasificación otorgada se sustanciarán con arreglo a los términos establecidos en las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de la legislación sobre Contratos del Sector Público.

41. artikulua.– Ebazteko epea.

Artículo 41.– Plazo para la resolución.

Interesdunak eskatuta hasitako espedienteak ebazteko, gehienez hiru hileko epea izango du Sailkapen Batzordeak, eskaera egiten denetik edo hartu beharreko erabakia hartzeko beharrezko baldintza guztiak betetzen direnetik. Epe hori berariazko ebazpenik eman gabe pasatzen bada, eskatzaileak baietsitzat jo ahal izango du eskaera Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko indarreko araudian aurreikusitako ondorioetarako.

La Comisión de Clasificación deberá resolver los expedientes iniciados a instancia del interesado en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud o desde que se hubiesen cumplimentado la totalidad de los requisitos necesarios para la adopción del acuerdo pertinente. Si transcurre dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá considerar estimada su solicitud a los efectos previstos en la normativa vigente sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

42. artikulua.– Sailkapen Batzordearen erabakiak jakinaraztea.

Artículo 42.– Comunicación de los acuerdos de la Comisión de Clasificación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen Sailkapen Batzordeko idazkariak egingo du hartutako erabakiari dagokion egiaztagiria; gero, sailkapen-prozedurak kudeatzeko unitate teknikoari bidaliko zaio, interesdunari jakinaraz diezaion, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroaren arduradunari ere, dagokion inskripzioa egin dezan.

El Secretario o la Secretaria de la Comisión de la Clasificación de la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi extenderá la correspondiente certificación del Acuerdo adoptado, que será remitida a la Unidad Técnica de gestión de los procedimientos de Clasificación, para su notificación al interesado, y al responsable del Registro de Licitadores y de Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la práctica de la inscripción correspondiente.

Sailkapen Batzordearen erabakia sailkapenaren edo berrikustearen aldekoa bada, interesdunari jakinarazpena bidaltzeaz gain, erregistroan inskribatu izanaren kasuan kasuko egiaztagiria ere helaraziko zaio.

Si el Acuerdo de la Comisión de Clasificación fuera favorable a la clasificación o su revisión la notificación que se curse al interesado irá acompañada de la correspondiente certificación de inscripción en el Registro.

43. artikulua.– Sailkapena egiaztatzea.

Artículo 43.– Acreditación de la clasificación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroaren arduradunaren egiaztagiri bidez egiaztatuko da sailkapena, dekretu honen 56. artikuluan xedatutako moduan.

La acreditación de la clasificación se efectuará mediante Certificación del/la responsable del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la forma establecida en el artículo 56 del presente Decreto.

III. TITULUA
TÍTULO III
KONTRATAZIOAREN ALORREKO ERREGISTRO OFIZIALAK
REGISTROS OFICIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LIZITATZAILEEN ETA ENPRESA SAILKATUEN ERREGISTROA
REGISTRO DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.

44. artikulua.– Xedea eta eremua.

Artículo 44.– Objeto y ámbito.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroaren xede da enpresaburuek sektore publikoarekin kontratatu ahal izateko bete beharreko gaitasun-baldintzak dituztela ziurtatzea, hala eskatzen badute; hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak sailkatu dituztenenak edo kontratatzeko debekuren baten eraginpean egon eta adierazpena egitea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko organoen zein Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuko toki-erakundeen ardurapekoa izan den horienak.

El Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene por objeto la constancia de las condiciones de aptitud para contratar con el sector público de los empresarios que así lo soliciten, que hayan sido clasificados por la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi o que hayan incurrido en alguna prohibición de contratar cuya declaración corresponde a órganos de la Administración Autonómica o de las Entidades Locales incluidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

45. artikulua.– Antolaketa-araubidea.

Artículo 45.– Régimen organizativo.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroa kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren mende dago, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren bidez.

El Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi depende del departamento competente en materia de Contratación a través de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

Erregistroa Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Kontratazio Zerbitzuaren ardurapean egongo da, eta, inskripzioak egiteko, arauzko xedapenak beteko ditu; hain zuzen ere, sektore publikoko kontratuei buruz indarrean dagoen legedia garatuz emandako xedapenak.

El Registro estará a cargo del Servicio de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación, y sus inscripciones se practicarán con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias, dictadas en desarrollo de la legislación sobre contratos del sector público, vigentes en la materia.

Inskripzioa egiteko interesa dutenei bitarteko elektroniko bat jarriko die eskuragarri erregistroak, espedienteak bitarteko telematikoen bidez izapidetu ahal izateko. Sistema hori aukeratu ondoren, erregistroak dagokion egiaztagiria egingo du eta eskatzaileari bidaliko dio bitarteko telematikoen bidez.

El Registro pondrá a disposición de los interesados en las inscripciones una herramienta electrónica que les permita la tramitación de los expedientes por vía telemática. Una vez elegido este sistema el Registro emitirá el correspondiente certificado que será remitido al solicitante asimismo por vía telemática.

46. artikulua.– Erregistroaren edukia.

Artículo 46.– Contenido del Registro.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan jaso ahal izango dira, bertan inskribatuta dagoen enpresa bakoitzeko, arlo honetan indarrean dagoen oinarrizko arautegian adierazitako datuez gain, zerga-betebeharrei eta gizarte-segurantzarekiko betebeharrei buruzko datuak.

1.– En el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán constar, para cada empresa inscrita en el mismo, además de los datos previstos en la normativa básica vigente en la materia, los relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2.– Erregistroa publikoa izango da haren edukia ezagutzeko interes legitimoa duten guztientzat.

2.– El Registro es público para todos los que tengan interés legítimo en conocer su contenido.

47. artikulua.– Erregistroan inskribatzea.

Artículo 47.– Inscripción en el Registro.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan inskribatzea hautazkoa da, eta inskribatzea ez da nahitaezko baldintza lizitazio-prozeduretan parte hartzeko.

1.– La inscripción en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene carácter facultativo, sin que la misma constituya un requisito obligatorio para concurrir a los procedimientos de licitación.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan inskribatzea edo, hala badagokio, inskripzioa ukatzea Ondare eta Kontratazioko zuzendariaren ebazpen bidez erabakiko da, dekretu honetan zein berau garatzeko arauetan xedatutako prozeduraren arabera.

2.– La inscripción, o denegación en su caso, en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi se acordará mediante Resolución del Director o Directora de Patrimonio y Contratación, de acuerdo con el procedimiento establecido en este Decreto y sus normas de desarrollo.

Kasuan kasuko ebazpena interesdunari jakinaraziko zaio, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta Zerbitzu Orokorren sailburuordeari.

La Resolución correspondiente se notificará al interesado y contra ella se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero o Viceconsejera de Administración y Servicios Generales.

3.– Ebazpenaren ondorioz egiaztatutako datuak eta informazioak bilduko ditu erregistroaren arduradunak, eta dagokion idazpenean jasoko dira haiek kontratuan eragiten dituzten zehaztapen guztiak.

3.– El responsable del Registro tomará razón de los datos e informaciones acreditadas que resulten de la Resolución recaída, y el asiento correspondiente contendrá cuantas especificaciones con trascendencia contractual deriven de la misma.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan inskribatuta egoteak ez du eragingo inolako abantailarik; beraz, ez da urratuko berdintasunaren eta lizitatzaileen arteko diskriminaziorik ezaren printzipioa.

4.– De la inscripción en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi no se derivará ninguna ventaja que atente al principio de igualdad y no discriminación entre los posibles licitadores.

48. artikulua.– Erregistroan inskribatzeko prozedurak.

Artículo 48.– Procedimientos para la inscripción en el Registro.

1.– Borondatez inskribatzeko prozedura interesdunak eskatuta hasiko da; horretarako, eskaera egingo dio Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari, Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman horretarako propio dagoen inprimakiaren bidez.

1.– El procedimiento para las inscripciones voluntarias se iniciará a instancia del interesado mediante solicitud dirigida a la Dirección de Patrimonio y Contratación en el formulario que se facilita en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

Inskribatzeko eskaerarekin batera, erregistratuta utzi nahi diren inguruabarrekin bat datorren dokumentazioa aurkeztu behar da. Inguruabar horien artean zerga-betebeharrei eta gizarte-segurantzarekiko betebeharrei buruzkoak badaude, eskumena duten erakundeek kasuan-kasuan emandako aldeko egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, salbu eta erregistroaren arduradunari baimena ematen bazaio ziurtagiri telematikoak ofizioz sartzeko edo datuen transmisio telematikoa egiteko.

Junto con la solicitud de inscripción se aportará la documentación que se corresponda con las circunstancias cuya constancia en el Registro se insta. Si entre tales circunstancias estuvieran las relativas a su situación respecto de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se aportarán las correspondientes certificaciones positivas emitidas por los organismos competentes, salvo que se otorgue autorización al responsable del Registro para la incorporación de oficio de los certificados telemáticos o la transmisión telemática de datos.

Inskribatzeko eskaerak ez baditu betetzen dekretu honetan eskatzen diren baldintzak, interesdunari jakinaraziko zaio, 10 egun balioduneko epean akatsak zuzen ditzan edo eskatutako dokumentazioa aurkez dezan; horrez gain, ohartaraziko zaio eskatutako hori egiten ez badu eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, behar bezala arrazoitutako ebazpena eman ondoren.

Si la solicitud de inscripción no reuniese los requisitos exigidos en el presente Decreto, se notificará al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o presente la documentación que le haya sido requerida, con la advertencia de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución debidamente motivada que así lo declare.

Aurkeztutako eskaera eta dokumentazioa aztertu ondoren, erregistroa kudeatzeaz arduratzen den zerbitzuko buruzagitzak kasuan kasuko proposamena bidaliko dio Ondare eta Kontratazioko zuzendariari, eta hark erabakiko du inskribatzea edo inskripzioa ukatzea. Erabaki hori hartzeko hiru hileko epea izango du, inskribatzeko beharrezkoak diren baldintza guztiak betetzen direnetik. Epe hori inskripzioa egin gabe pasatzen bada, eskatzaileak ezetsitzat jo ahal izango du eskaera Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko indarreko araudian aurreikusitako ondorioetarako.

Examinada la solicitud y la documentación presentada, la Jefatura del Servicio responsable de la gestión del Registro elevará la correspondiente propuesta al Director o Directora de Patrimonio y Contratación, quien acordará la inscripción o su denegación, en el plazo de tres meses desde que se hubiesen cumplimentado la totalidad de los requisitos necesarios para practicarla. Transcurrido dicho plazo sin practicarse la inscripción, el interesado podrá considerarla denegada, a los efectos previstos en la normativa vigente sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Erregistroan inskribatzea erabaki ondoren, erregistroa kudeatzeaz arduratzen den zerbitzuko buruzagitzak kasuan kasuko egiaztagiria egingo du, eta bertan jasoko dira administrazioarekin kontratua egiteko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentu publikoak zein pribatuak; egiaztagiri hori interesdunari bidaliko zaio, inskribatzea baimentzeko erabakiarekin batera.

Acordada la inscripción en el Registro, la Jefatura del Servicio responsable de su gestión emitirá el correspondiente Certificado en el que consten los documentos públicos o privados que acrediten el cumplimiento de los requisitos para contratar con la Administración, que se remitirá al interesado junto con el acuerdo de autorización de la inscripción.

2.– Lortutako sailkapenari eta kontratatzeko debekuei buruzko inskripzioak ofizioz egingo ditu erregistroaren kudeaketaren arduradunak, sektore publikoko kontratuen legedian araututako moduan.

2.– Las inscripciones relativas a la clasificación obtenida y a las prohibiciones de contratar, se practicarán de oficio por el responsable de la gestión del Registro en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público.

49. artikulua.– Inskribatutako lizitatzaileen betebeharrak, eta datuak egiaztatzea.

Artículo 49.– Obligaciones de los licitadores inscritos y comprobación de datos.

1.– Borondatez inskribatutako lizitatzaileek bete egin beharko dituzte sektore publikoko kontratuei buruzko legediaren garapen gisa lizitatzaileen erregistroari buruz ematen diren erregelamenduzko arauek ezartzen dituzten betebeharrak. Bete ezean, bertan behera utzi ahal izango dira erregistroko idazpenak.

1.– Los licitadores inscritos con carácter voluntario quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de la legislación sobre contratos del sector público en materia de registro de licitadores, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la cancelación de los asientos registrales afectados.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak eta inskripzioak egiazkoak eta zuzenak direla zaintzeko betebeharra eta horretarako behar diren gaitasunak Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak ditu Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan.

La obligación de velar por la veracidad y exactitud de los datos e inscripciones del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como las facultades precisas para ello, corresponden en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la Dirección de Patrimonio y Contratación.

50. artikulua.– Erregistroan inskribatzearen ondorioak.

Artículo 50.– Efectos de la inscripción en el Registro.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan erregistratzeak enpresaburuaren gaitasun-baldintzak egiaztatuko ditu –bertan jasotakoaren arabera eta kontrako frogarik ez badago– hauei dagokienez: nortasuna eta jarduteko gaitasuna, ordezkaritza, kaudimen ekonomiko eta finantzarioa, enpresa- edo lanbide-gaikuntza, sailkapena, eta, orobat, kontratatzeko debekuren batek, erregistroan jaso beharrekoetakoren batek, eragiten ote dion, kontratua egin ahal izateko Euskal Autonomia Erkidegoarekin, haren lurraldeko toki-erakundeekin eta autonomia-erkidegoaren edo toki-erakundeen mendeko sektore publikoko gainerako erakunde, organismo edo entitateekin.

La inscripción en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación empresarial o profesional, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, a efectos de la contratación con la Comunidad Autónoma de Euskadi, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras.

51. artikulua.– Inskripzioei buruzko ziurtagiriak.

Artículo 51.– Certificaciones relativas a las inscripciones.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko edukiaren froga haren ardurapeko zerbitzuaren arduradunaren ziurtagiri bidez egingo da; ziurtagiri hori bitarteko elektronikoen, informatikoen edo telematikoen bidez eman ahal izango da.

1.– La prueba del contenido del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi se efectuará mediante certificación del responsable del Servicio a su cargo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

2.– Kontratazio-prozeduretan eraginkorra izan dadin, kasuan kasuko ziurtagiria ofizioz gehitzeko baimena eman dezake interesdunak eta, horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan enpresari egokitu zaion zenbakia eman diezaioke espedientearen kudeatzaileari.

2.– Para su eficacia en los procedimientos de contratación el interesado podrá autorizar la incorporación de oficio de la correspondiente certificación, facilitando al gestor del expediente el número asignado a la empresa en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Inskripzio-ziurtagiria aurkeztuz gero edo espedienteari ofizioz gehituz gero, inskribatuta daudenek ez dituzte aurkeztu beharko erregistroan jasota dauden inskripzio-inguruabarrak egiaztatzen dituzten dokumentuak, baldin eta egiaztagiriarekin batera aurkezten bada lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, ziurtagiri horretan jasotako datuak ez direla aldatu adierazten duena, eta aurkezten bada kontratatzeko debekurik ez dagoela egiaztatzeko proba, legez aurreikusitako moduan.

3.– La aportación del certificado de inscripción o la incorporación de oficio al expediente, dispensará a los licitadores inscritos de la obligación de presentar los documentos acreditativos de las circunstancias cuya inscripción consta en el registro, siempre que la misma vaya acompañada de la declaración responsable del licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación y se aporte la prueba de la no concurrencia de prohibición de contratar en los términos legalmente previstos.

4.– Egindako ziurtagiriek edo espedienteari ofizioz gehitutakoek gehienez ere 6 hileko balio-aldia izango dute, salbu eta ziurtagiriaren edukiak berak balio-epe txikiagoa adierazten badu egoera baterako edo batzuetarako.

4.– Las certificaciones emitidas o incorporadas de oficio a un expediente tendrán con carácter general un plazo de validez de seis meses, salvo que del propio contenido de la certificación resulte una validez inferior para alguna o algunas de las circunstancias que consten en la misma.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KONTRATUEN ERREGISTROA
REGISTRO DE CONTRATOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.

52. artikulua.– Xedea.

Artículo 52.– Objeto.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroaren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeetako kontratazio-organoek egindako kontratu guztiak jasotzea.

El Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene por objeto el general conocimiento de los contratos celebrados por los órganos de contratación de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

53. artikulua.– Mendekotasun organiko eta funtzionala.

Artículo 53.– Dependencia orgánica y funcional.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroa kontratazioaren alorrean eskumena duen sailari atxikita dago, eta bere egitura organikoa eta funtzionala Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren mende dago.

El Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Euskadi se adscribe al departamento competente en materia de Contratación, bajo la dependencia orgánica y funcional de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

54. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 54.– Funciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroan kontratuei eta haien esleipenei buruzko informazioa jaso behar da. Horretarako, hauei buruzko informazioa ere jaso behar da erregistroan, Kontratatzailearen Profilean kontratuei buruz argitaratzen diren oinarrizko datuez gain: kontratuen aldaketak, luzapenak, epeen edo prezioen aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, baita kontratuari uko egiteko eta kontratuetan atzera egiteko erabakiak ere.

En el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Euskadi se dejará constancia de la información relativa a los contratos y su ejecución. A tal efecto el Registro contendrá, además de los datos básicos de los contratos publicados en el Perfil de Contratante, la información sobre sus modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extinción, así como las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.

Jasotako datuak eta informazioa oinarri hartuta, Kontratuen Erregistroak eginkizun hauek izango ditu:

A partir de los datos e información incorporados, el Registro de Contratos desarrollará las siguientes funciones:

a) Egindako kontratuen kontratu-estatistika bat egitea.

a) Proporcionar una estadística contractual de los contratos celebrados.

b) Txosten hauek egitea, modu sinplifikatu eta automatikoan: alde batetik, kontratu publikoei buruzko araudian kontratuak adjudikatzeko prozedurei buruz aurreikusten diren txostenak, eta, bestetik, Europako Erkidegoak kontratazio publikoari buruz, kontzesio-kontratuak adjudikatzeari buruz eta uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen sektoreetako erakundeen kontratazioari buruz dituen zuzentarauetan kontratuak adjudikatzeko prozedurei dagokienez aurreikusten diren txostenak.

b) Elaborar, de forma simplificada y automática, los informes que sobre los procedimientos para la adjudicación de los contratos están previstos en la regulación sobre contratos públicos y en las directivas comunitarias de contratación pública, de adjudicación de contratos de concesión y de contratación por entidades de los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

c) Kontratazio-organoei eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroari jakinaraztea kontratuak gauzatzerakoan gertatutako gorabeherak, kontratistari egotz dakizkiokeenak eta kontratua suntsiaraztea eragin dutenak, baita erregistroan jasota dagoen eta organo horientzat interesekoa izan daitekeen beste informazio guztia ere.

c) Informar a los órganos de contratación, así como al Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las incidencias imputables al contratista que se produzcan en la ejecución de los contratos y que hayan dado lugar a su resolución, así como facilitar cualquier otra información de la que se tenga conocimiento en este Registro que sea de interés para dichos órganos.

d) Komunikazioa edukitzea Estatuko Sektore Publikoko Kontratuen Erregistroarekin, informazio gehigarriaren alorreko legezko betebeharrak betetze aldera.

d) Comunicación con el Registro de Contratos del Sector Público del Estado para dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de información agregada.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak bere eginkizunak bete ahal izateko eskatzen dion informazioa ematea.

e) Proporcionar a la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi la información que ésta le requiera para el ejercicio de sus funciones.

55. artikulua.– Inskribatu beharreko kontratuak.

Artículo 55.– Contratos sujetos a inscripción.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek sektore publikoko kontratuen lege-esparruan egiten dituzten kontratuak inskribatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroan.

En el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Euskadi se inscribirán los contratos incluidos en el ámbito de la legislación de contratos del sector público, que se lleven a cabo por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

56. artikulua.– Kontratuen inskripzioaren edukia.

Artículo 56.– Contenido de la inscripción de los contratos.

Kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularraren aginduz xedatuko da aurreko artikuluan adierazitako kontratuen inskripzioaren edukia. Nolanahi ere, kontratu publikoen eta gardentasunaren alorreko betebeharrak betetzeko indarrean dauden xedapenetan ezarritakoa bilduko du, gutxienez, eduki horrek.

El contenido de la inscripción de los contratos a que se refiere el artículo anterior se establecerá por Orden del o de la titular del departamento competente en materia de Contratación, el cual deberá abarcar, como mínimo, el establecido en las disposiciones vigentes para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de contratos públicos y de transparencia.

57. artikulua.– Datuak Kontratuen Erregistrora bidaltzea.

Artículo 57.– Remisión de datos al Registro de Contratos.

Kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularraren agindu bidez xedatuko da nola eta zer epetan bidaliko den inskribatu beharreko kontratuei buruzko informazioa, eta, hala badagokio, zer formatu eta zehaztasun izan behar dituzten kontratazio-organoek erabiliko dituzten bitarteko informatikoek, dekretu honetan xedatutakoa betetze aldera.

Mediante Orden del o de la titular del departamento competente en materia de Contratación se establecerá la forma y plazos de remisión de la información relativa a los contratos sujetos a inscripción y, en su caso, el formato y especificaciones de los medios informáticos a emplear por los órganos de contratación para el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.

Modu telematikoz bidali behar da informazioa, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak horretarako propio eskuragarri jarriko duen tresna informatikoaren bidez.

La mencionada remisión se realizará de forma telemática a través de la herramienta informática que, a tal efecto, pondrá a disposición la Dirección de Patrimonio y Contratación.

58. artikulua.– Kontratuen Erregistroko datuen eskuragarritasuna.

Artículo 58.– Accesibilidad de los datos del Registro de Contratos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroko datuak modu telematikoan eskuratzeko moduan egongo dira legez egotzitako eskumenak erabiltzeko hala behar dituzten administrazioko organoentzat, eta, bereziki, gastuen fiskalizazioko eta kontrol ekonomikoko arduradunentzat.

El Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Euskadi facilitará el acceso a sus datos de modo telemático a los órganos de la Administración que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas, especialmente a los responsables del control económico y la fiscalización del gasto.

Era berean, eta datu pertsonalak babesteko arauek ezarritako mugen barruan, isilpekoak ez diren datuak herritarrek kontsultatzeko moduan jarriko dira.

Igualmente, y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos de carácter personal, se facilitará el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales.

59. artikulua.– Beste erakunde batzuen kontratuak sartzea.

Artículo 59.– Incorporación de contratos de otras entidades.

Dekretu honen 52. artikuluan adierazi ez diren erakundeek adjudikatutako kontratuei buruzko datuak eta informazioa erregistratu ahal izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroan, beren borondatez hala egitea erabakitzen badute. Hala eginez gero, kapitulu honetan xedatutakoa aplikatuko zaie.

En el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Euskadi se podrán registrar los datos e información relativa a los contratos adjudicados por entidades diferentes de las señaladas en el artículo 52 de este Decreto, que así lo acuerden voluntariamente. En tal caso les será de aplicación lo dispuesto en el presente Capítulo.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
BITARTEKO PROPIOEI ETA ZERBITZU TEKNIKOEI EGINDAKO ENKARGUAK
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS.
1. Atala
Sección 1.ª
bitarteko propio eta zerbitzu tekniko izatearen adierazpena.
Reconocimiento del carácter de medios propios y servicios técnicos.

60. artikulua.– Organo eskuduna.

Artículo 60.– Órgano competente.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren eremuan, nahitaez bete beharreko enkarguen hartzaile izateko ezarrita dauden lege-baldintzak betetzen dituzten erakundeek aldez aurretik eskuratu behar dute Administrazio Orokor edo Instituzionalaren bitarteko propio eta zerbitzu tekniko izatearen berariazko adierazpena, Gobernu Kontseiluaren erabakiaren bidez. Erabaki horretan zehaztuko da erakundeak zer saili atxikiko zaizkion horretarako. Adierazpen hori aurrez ezezta daiteke, Gobernu Kontseiluaren erabaki arrazoitu baten bidez.

En el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las entidades que reúnan los requisitos legalmente establecidos para ser destinatarias de encargos de ejecución obligatoria, deberán obtener previamente el reconocimiento expreso de su carácter de medio propio y servicio técnico de la Administración General o Institucional mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, que determinará el Departamento al que queden adscritas a estos efectos. Esta declaración podrá ser revocada de forma anticipada por decisión fundada del Consejo de Gobierno.

61. artikulua.– Prozedura.

Artículo 61.– Procedimiento.

1.– Interesa duen sailak hasiko du prozedura, eta egokitzat hartutako txosten teknikoak, administratiboak, ekonomikoak eta juridikoak erantsiko dira espedientean. Hura izapidetzen den aldi berean izapidetu ahal izango da erakundea sortzeko beharrezko prozedura edo erakundearen estatutuak zein arauak aldatzeko prozedura.

1.– El procedimiento se iniciará por el Departamento interesado y en el expediente se integrarán los informes técnicos, administrativos, económicos y jurídicos pertinentes. Su tramitación podrá realizarse simultáneamente con el procedimiento necesario para acordar la creación de la entidad o la modificación de sus Estatutos o normas fundacionales.

2.– Nolanahi ere, espedientean dokumentu eta txosten hauek egon beharko dute:

2.– En todo caso, en el expediente figurarán los siguientes documentos e informes:

a) Estatutuak, sortze-arauak eta, oro har, erakundearen jarduera eta borondate propiorik eza (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren mende egoteagatik) agerrarazten duten antolaketa-arloko dokumentuak. Erakundea sozietate bat bada, berariaz egiaztatu behar da kapital osoa titulartasun publikokoa dela.

a) Los Estatutos, reglas fundacionales y, en general, los documentos organizativos de los que se deduzca la actividad a la que se dedica la entidad y la ausencia de voluntad propia frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Si la entidad es una Sociedad deberá quedar acreditado de forma expresa que la totalidad del capital social es de titularidad pública.

b) Aitorpena, egiaztatzen duena erakundearen ustiapen-sarrerak batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko gainerako erakundeetakoak edo beste hirugarren batekoak direla, betiere sarrera horiek administrazioak berak dagozkion eskumenak baliatuz hartutako erabakiek zuzenean eragindakoak badira. Aitorpen horrek oinarri erabiliko duen informazioa erakundearen urteko kontuen memorian adierazitakoa izango da.

b) Declaración que acredite que los ingresos de explotación de la entidad provienen, esencialmente, bien de las demás entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, bien de terceros ajenos, siempre y cuando estos ingresos se deriven directamente de decisiones adoptadas por la propia Administración en ejercicio de sus prerrogativas. La información que de soporte a esta declaración debe figurar en la Memoria de las Cuentas anuales de la entidad.

Lehen adierazitako baldintza betetzen dela egiaztatzeko, aurkeztu ahal izango dira, modu subsidiarioan, erakundearen kapital- eta ustiaketa-aurrekontuak, behar bezala onartuak.

El cumplimiento del requisito anteriormente señalado se podrá acreditar, con carácter subsidiario, mediante aportación de los presupuestos de capital y de explotación de la entidad debidamente aprobados.

c) Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostenak.

c) Informes de la Dirección de Patrimonio y Contratación y de la Oficina de Control Económico.

d) Erakundeak esleituta duen zeregina sektore publikoko kontratuei buruzko oinarrizko legediak azpikontrataziorako ezartzen duen edo dituen mugak gainditu behar izan gabe betetzeko erabiltzen dituen giza baliabideen, antolakuntza-baliabideen eta baliabide teknikoen egiaztagiria.

d) Acreditación de los recursos humanos, organizativos y técnicos de los que dispone la entidad para cumplir con la función encomendada, sin tener que sobrepasar el límite o límites de subcontratación que se establezcan en la legislación básica sobre contratos del sector público.

3.– Bitarteko propio edo zerbitzu tekniko izaera aitortzen duen Gobernu Kontseiluaren erabakia Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman argitaratuko da, baita erakundea arautzen duen sortze-araudia edo estatutuak ere, eta enkarguek biltzen duten jarduera-eremua ere adieraziko da.

3.– El Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se reconozca la condición de medio propio o servicio técnico, así como la norma de creación o los Estatutos por los que se rija la entidad, se publicarán en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi, en la que constará además el ámbito de la actividad al que se circunscribirán los encargos.

4.– Bitarteko propiotzat edo zerbitzu teknikotzat hartutako erakundeek Gobernu Kontseiluari jakinarazi behar diote, atxikita dauden sailaren bidez, zer aldaketa izan diren deklaraziorako kontuan izandako inguruabarretan, aitorpena baliogabetu egin behar den edo manten daitekeen ikusteko.

4.– Las entidades declaradas medio propio o servicio técnico deberán comunicar al Consejo de Gobierno, a través del departamento o departamentos de adscripción, los cambios habidos en las circunstancias tenidas en consideración para el reconocimiento de tal condición, por si hubiera lugar a la revocación o, en su caso, mantenimiento del reconocimiento.

2. Atala
Sección 2.ª
enkarguen araubidea.
Régimen de los encargos

62. artikulua.– Enkarguen araubide juridikoa.

Artículo 62.– Régimen jurídico de los encargos.

1.– Bitarteko propio eta zerbitzu tekniko izaera duten erakundeek enkargatzen dituzten lanak eta jarduerak egiteko betebeharra dute titulu honetan adierazitako erakunde instrumentalek, eta enkargua ematen duten erakundeek, berriz, enkargatutakoa behar bezala betetzen ari dela ikuskatu behar dute.

1.– Los entes instrumentales a los que se refiere este Título están obligados a realizar los trabajos y actividades que les sean encargados por las entidades de las que tengan la condición de medio propio y servicio técnico, correspondiendo a la entidad que realiza el encargo la supervisión de la correcta ejecución del mismo.

Erakunde instrumentalekiko harremanak barnekoak, mendekoak eta menderatuak dira.

Las relaciones con los entes instrumentales tienen carácter interno, dependiente y subordinado.

2.– Agintzen diren enkarguek ez dute inola ere eragingo Administrazio Publikoari soilik dagokion agintea edo beste ahalmen batzuk erabiltzea.

2.– Los encargos que se realicen no implicarán, en ningún caso, el ejercicio de autoridad o de otras potestades reservadas a la Administración Pública.

63. artikulua.– Enkarguen araubide ekonomikoa.

Artículo 63.– Régimen económico de los encargos.

Gauzatu beharreko prestazioen zenbatekoa zehazteko, sailaren organo eskudunak edo bitarteko propioa eta zerbitzu teknikoa atxikita dagoen erakundearen organo eskudunak aldez aurretik onartutako tarifak hartuko dira aintzat. Tarifa horiek, halaber, finantza-nahikotasuneko irizpideak kontuan hartuta eta kasuan kasuko azterketa ekonomikoa egin ondoren zehaztuko dira.

El importe de las prestaciones a ejecutar se determinará conforme a tarifas previamente aprobadas por el órgano competente del Departamento o Entidad a la que está adscrito el medio propio y servicio técnico, las cuales deberán establecerse con criterios de suficiencia financiera previo el correspondiente estudio económico.

64. artikulua.– Enkarguen araubide administratiboa.

Artículo 64.– Régimen administrativo de los encargos.

1.– Enkargua agintzen duen erakundeak espediente bat egin behar du, eta bertan erantsiko ditu izapide teknikoak, juridikoak, aurrekontuei buruzkoak, kontrolekoak eta gastua onartzeari buruzkoak, administrazio-kontratuetarako xedatutakoen antzekoak.

1.– La entidad que realice el encargo instruirá un expediente en el que se incluirán los trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios, de control y de aprobación del gasto, análogos a los establecidos para los contratos administrativos.

Bitarteko propioa edo zerbitzu teknikoa zein saili dagoen atxikia, haren baimena erantsiko zaio espedienteari, salbu eta sail horrek baimen orokorra emana badu. Baimen orokor hori Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman argitaratuko da. Nolanahi ere, arrazoitu egin behar da zergatik ukatu den baimena, eta arrazoiaren oinarria izango da bitarteko propioaren bidez prestazioa materialki gauzatu ezin izatea, beste enkargu batzuk ezinbestez lehenestea edo agindutako jarduera bitarteko propioaren jarduera-eremukoa ez izatea.

Se incorporará al expediente la autorización del Departamento al que esté adscrito el medio propio y servicio técnico, salvo que aquélla se hubiera emitido de forma genérica. Dicha autorización genérica se publicará en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi. En todo caso, la denegación de la autorización será motivada y deberá basarse en la imposibilidad material del medio propio de ejecutar la prestación, en la necesidad de priorizar otros encargos o en que la actividad encomendada no está incluida en el ámbito de actuación de dicho medio propio.

2.– Espedientearen tramite guztiak egin ondoren, enkargua jakinaraziko da, eta jakinarazpen horrek berekin ekarriko du prestazioari ekiteko agindua.

2.– Una vez instruido el expediente completo se procederá a la notificación del encargo que implicará la orden de inicio de la prestación.

V. TITULUA
TÍTULO V
KONTRATAZIO-PROZEDURETAN BITARTEKO ELEKTRONIKOAK ERABILTZEA
UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KOMUNIKAZIOAK ETA EGIAZTATZEAK
COMUNICACIONES Y ACREDITACIONES.

65. artikulua.– Jakinarazpenak, komunikazioak eta informazio-trukeak.

Artículo 65.– Notificaciones, Comunicaciones e intercambios de información.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko botere adjudikatzaileek bermatu egingo dute kontratazio publikoko prozeduretako jakinarazpenak, komunikazioak eta informazio-trukeak bitarteko elektronikoen bidez gauzatu ahal izango direla.

1.– Los poderes adjudicadores del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizarán que todas las notificaciones, comunicaciones e intercambios de información a que haya lugar en los procedimientos de contratación pública se puedan llevar a cabo utilizando medios de comunicación electrónica.

Interesdunek komunikazioa bitarteko elektronikoen bidez gauzatuko dutelako berme horrek barne hartuko du, halaber, parte hartzeko eskaerak eta eskaintzak aurkeztu ahal izatea. Horretarako, prozesurako behar diren zehaztasun teknikoei buruzko informazioa interesa duten lizitatzaileen esku jarriko da, eskaintzen zifratzea eta balidazioa barne.

La garantía señalada de acceso por los interesados a la comunicación por medios electrónicos alcanzará igualmente a la presentación de ofertas y solicitudes de participación, a cuyos efectos se pondrá a disposición de los licitadores interesados la información relativa a las especificaciones técnicas que requiere el proceso, incluido el cifrado y la validación de las ofertas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak beharrezko bitarteko guztiak jarriko ditu eskuragarri, komunikazio elektronikoak eraginkorrak izan daitezen. Bitarteko horiek Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman izango dituzte eskuragarri interesa duten guztiek.

2.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi facilitará las herramientas precisas para la efectividad de las comunicaciones electrónicas, las cuales estarán disponibles para todos los interesados en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

Bitarteko elektronikoen bidez komunikatzeko eta informazioa trukatzeko erabili beharreko baliabideak, programak, aplikazioak eta sistemak, baita haien zehaztapen teknikoak ere, ez dute diskriminaziorik eragingo, eskuragarri egongo dira oro har, bateragarriak izango dira erabilera orokorreko produktu informatikoekin, eta operadore ekonomikoei ez die oztopatuko kontratazio-prozeduretarako sarbidea.

Los medios, programas, aplicaciones y sistemas que deban utilizarse para la comunicación e intercambio de información por medios electrónicos, así como sus especificaciones técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general, serán compatibles con los productos informáticos de uso general, y no restringirán el acceso a los operadores económicos a los procedimientos de contratación.

Komunikazio eta izapide elektronikoetarako, botere adjudikatzaileek sinadura elektroniko aurreratuak onartuko dituzte, alor hori arautzen duten Europako araudiek aipatzen duten Konfiantzazko Zerrendako zerbitzu-emaile batek onartutako ziurtagiria izanez gero.

Para la realización de comunicaciones y trámites electrónicos, los poderes adjudicadores aceptarán las firmas electrónicas avanzadas respaldadas por un certificado reconocido facilitado por prestador de servicios incluido en la Lista de Confianza a que aluden las normas europeas reguladoras de la materia.

3.– Botere adjudikatzaileek bereziki zainduko dute komunikazio guztietan eta informazioa trukatzen eta gordetzen denean datuen osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen dela.

3.– Los poderes adjudicadores velarán porque en todas las comunicaciones, intercambios y almacenamientos de información, se preserven la integridad de los datos y la confidencialidad.

66. artikulua.– Bitarteko elektronikoen bidezko egiaztatzeak.

Artículo 66.– Acreditaciones por medios electrónicos.

Lizitazioetan parte hartu ahal izateko legez nahitaezkoak diren baldintzak eta, hala badagokio, kontratua arautzen duten administrazio-klausulen pleguetako baldintzak betetzen direlako egiaztagiriei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko botere adjudikatzaileek onartu egingo dituzte, oro har, egiaztagiri elektronikoak eta datuak telematika bidez bidaltzea.

A los efectos de acreditación del cumplimiento de los requisitos previos para acceder a una licitación exigidos por la Ley y, en su caso, por los pliegos de cláusulas administrativas que rijan la contratación, los poderes adjudicadores del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi admitirán con carácter general los certificados electrónicos y la transmisión telemática de datos.

Europar Batasuneko kontratazioko dokumentu bakarra aurkeztuz gero, oro har operadore ekonomikoek ez dute beste dokumenturik aurkeztu behar izango eskaintza edo hautagaitza egitean. Operadore ekonomikoak baldin baditu lizitatzaileen edo kontratisten erregistro ofizialek egindako ziurtagiriak, nahikoa izango da dokumentu horretan jasotzea behar den informazioa; kontratazio-organoak erregistro horietan sartuta egiaztatu ahal izango ditu datuak. Zerga-administrazioek eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindako ziurtagiri elektronikoak ofizioz sartuko ditu kontratazio-organoak.

La presentación del documento europeo único de contratación eximirá, con carácter general, de la presentación de cualquier otro documento al objeto de acreditar dichos requisitos por parte del operador económico en el momento de presentar su oferta o candidatura. Si el operador económico dispone de certificados emitidos por los diferentes Registros Oficiales de Licitadores o Contratistas, será suficiente la inclusión en dicho documento de la información necesaria para la comprobación de circunstancias por el órgano de contratación mediante acceso a tales registros. Los certificados electrónicos emitidos por las Administraciones Tributarias y la Tesorería General de la Seguridad Social se incorporarán de oficio por el órgano de contratación.

67. artikulua.– Lizitatzaileek bitarteko elektronikoak erabiltzea.

Artículo 67.– Utilización por los licitadores de medios electrónicos.

Lizitatzaileek nahi baldin badute erabil ditzakete bitarteko elektronikoak kontratazio-prozeduretan; hau da, hautazkoa da lizitatzaileentzat. Nolanahi ere, horrek ez du esan nahi nahitaez erabili beharra xedatu ezin denik, kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularraren agindu bidez, bertan xedatzen den moduan eta eremuan.

La utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación por los licitadores es optativa, sin perjuicio de la declaración de la obligatoriedad de uso mediante Orden del o de la titular del departamento competente en materia de Contratación, con el alcance y en los términos que en ella se establezcan.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KONTRATUEN PUBLIKOTASUNA
PUBLICIDAD CONTRACTUAL.

68. artikulua.– Kontratazio Publikoa Euskadin plataforma.

Artículo 68.– Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

1.– Kontratazioaren alorrean eskumena duen sailak, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren bidez, Kontratazio Publikoa Euskadin plataforma eskuragarri jarriko die Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kontratazio-organo eta foru- zein toki-administrazioetako kontratazio-organo guztiei, kontratuen publikotasuna eta gardentasuna errespetatzeko ataria den aldetik.

1.– El departamento competente en materia de Contratación, a través de la Dirección de Patrimonio y Contratación, pondrá a disposición de todos los órganos de contratación de los sectores públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las Administraciones Foral y Local, la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi como portal de publicidad y transparencia en materia de contratos públicos.

2.– Plataforma horretan nahitaez jasoko dira kontratatzailearen profila eta kontratazioaren publikotasuna eta gardentasuna bermatzeko gainerako bitartekoak, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kontratazio-organoei dagokienez.

2.– Se integrarán en esta Plataforma, con carácter obligatorio, los perfiles de contratante y los demás instrumentos de publicidad y transparencia en la contratación, de los órganos de contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Euskadiko sektore publikoko gainerako kontratazio-organoek, baita foru- eta toki-administrazioetakoek eta haien mendeko erakundeek, organismoek eta entitateek ere, plataforma horretarako sarbidea izango dute, eta hura erabili ahal izango dute kontratuak publiko egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen baldintza berberetan, eta ez dute horretarako bitarteko juridikorik formalizatu beharko.

3.– El resto de los órganos de contratación del sector público vasco, incluidos los de las Administraciones Forales y Locales y sus entes, organismos y entidades dependientes, tendrán acceso a la Plataforma y podrán valerse de ella para dar publicidad a sus contrataciones en las mismas condiciones que las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin necesidad de formalizar instrumento jurídico alguno al efecto.

4.– Operadore ekonomikoei eta, bereziki, enpresa txiki eta ertainei kontratu publikoak egiteko ahalik eta aukera gehien ematea du xede plataformak. Horretarako, kontratazio publikoaren prozesuan bitarteko elektronikoak erabiltzen lagunduko die. Kontratazio publikoarekin zerikusia duten gainerako informazio-sistemetarako sarbidea ere izango dute; esate baterako, eskuragarri izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroa eta Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa.

4.– La plataforma persigue el objetivo de proporcionar a los operadores económicos, y especialmente a las PYMEs, la máxima accesibilidad a los contratos públicos, a cuyos efectos les ofrecerá apoyo para el uso de las herramientas electrónicas en el proceso de la contratación pública. Igualmente posibilitará el acceso al resto de sistemas de información asociados a la contratación pública como son el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales.

5.– Kontratazio Publikoa Euskadin plataforma eta Sektore Publikoko Kontratazio Plataforma lotuta daude; beraz, informazioa truka daiteke kontratuen publikotasunerako bi bitarteko horien artean.

5.– La Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi está interconectada con la Plataforma de Contratación del Sector Público, posibilitando con ello el intercambio de información entre ambos instrumentos de publicidad contractual.

69. artikulua.– Edukiak eta sarbidea.

Artículo 69.– Contenidos y accesos.

Kontratazio Publikoa Euskadin plataformak eduki eta prestazio hauek izango ditu:

La Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi albergará los siguientes contenidos y prestaciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeen kontratatzailearen profila. Kontratua arautuko duten pleguetarako sarbide askea, zuzena, osoa eta doakoa eskainiko die plataformak operadore ekonomikoei, iragarkiak argitaratzen direnetik; baita kontratu publikoen legediak exijitzen dituen gainerako informazio eta egintzetarako sarbidea ere.

a) El Perfil de contratante de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La Plataforma proporcionará a los operadores económicos el acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos que regirán el contrato a partir de la fecha de publicación de los anuncios, así como al resto de información y actos exigidos por la legislación de contratos públicos.

b) Gobernu Kontseiluak –edo, hala badagokio, kontratazioaren arloko eskumena duen saileko titularrak– dekretu honen 3.2.c), 3.3.1 eta 4.1 artikuluen bidez eskuordetzan jasotako eskumenak erabiliz hartzen dituen onarpen-erabakiak eta klausulen pleguen testu osoa.

b) Los acuerdos de aprobación, junto con el texto íntegro de los pliegos de cláusulas, por el Consejo de Gobierno o, en su caso, por el titular del Departamento competente en materia de Contratación, en el ejercicio de las competencias atribuidas en los artículos 3.2.c), 3.3.1.º y 4.1 del presente Decreto.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Erregistroko informazio publikoa.

c) Información pública del Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen txostenak, gomendioak, azterketak, inkestak eta memoriak.

d) Informes, recomendaciones, estudios, encuestas y memorias de la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren erabakiak eta ebazpenak.

e) Acuerdos y Resoluciones del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales.

f) Baliabide, programa, aplikazio eta sistemetarako sarbideak, interesdunei aukera ematen dietenak kontratazio-prozedurako tramiteak egiteko bitarteko elektronikoak erabiltzeko.

f) Los accesos a los medios, programas, aplicaciones y sistemas que permitan a los interesados la utilización de medios electrónicos en la tramitación de procedimientos de contratación.

g) Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren prozeduretarako sarbide telematikoa, interesa dutenentzat.

g) Acceso telemático a los procedimientos del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales por las personas interesadas.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lehendakaritza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno.

Dekretu honek xedatutakoaren ondorioetarako, Lehendakaritza, Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 4. artikuluan jasoa, sailtzat hartuko da. Dekretu hori, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzeari eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzeari buruzkoa da.

A efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, la Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, contemplada en el artículo 4 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración del a Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, tendrá la consideración de Departamento.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Urriaren 30eko 31/2007 Legearen aplikazio-eremu subjektiboan dauden sektore publikoko erakundeak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Entes del Sector Público del ámbito de aplicación subjetiva de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.

Ur, energia, garraio eta posta-zerbitzuen sektoreetako kontratazio-prozedurei buruzko urriaren 30eko 31/2007 Legeak bigarren xedapen gehigarrian erakunde kontratatzaile gisa jasota dituen Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeak lege horretako xedapenei lotuko zaizkie kontratazioak egitean.

Las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tengan reconocida la condición de entidad contratante por la Disposición Adicional segunda de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se someterán en sus contrataciones a las disposiciones de la señalada Ley.

Halakoetan, legean ezarritakoaren aurka ez badaude baino ez zaizkie aplikatuko dekretu honetako xedapenak.

En tal caso, las disposiciones del presente Decreto únicamente les serán de aplicación en tanto no se opongan o contradigan lo establecido en ella.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Osakidetzaren araubide berezia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Régimen especial de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Osakidetza zuzenbide pribatuko erakunde publikoak bere estatutu sozialen 20. artikuluan kontratazioaren araubide organikoari buruz aurreikusita dituen arauei jarraituko die. Estatutu horiek azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuaren bidez onartu ziren.

El Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio vasco de salud se regirá por las normas sobre el régimen orgánico de la contratación previstas en el artículo 20 de sus Estatutos Sociales, aprobados por el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre.

Eta, artikulu horretan ezarritakoaren kontra ez doan guztian, dekretu honetako xedapenak aplikatuko zaizkio.

En todo aquello que no se oponga a lo establecido en dicho artículo, le resultarán de aplicación las disposiciones del presente Decreto.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Segurtasunaren arloko kontratazioa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Contratación en el ámbito de seguridad.

1.– Segurtasunaren arloan eskumena duen sailak egiten dituen eta sektore publikoko defentsaren eta segurtasunaren arloetako kontratuei buruzko abuztuaren 1eko 24/2011 Legearen menpe dauden kontratuak legean xedatutakoari lotuko zaizkio, baita dekretu honetan ezarritakoari ere, baldin eta azken hori ez badago legearen kontra.

1.– Las contratos que celebre el Departamento competente en materia de Seguridad, a los que resulte de aplicación la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y la seguridad, se regirán por lo en ella dispuesto, y por el presente Decreto en lo que no se oponga o la contradiga.

2.– Uztailaren 27ko 300/1999 Dekretuaren aplikazio-eremutik kanpo (3.1 artikulua) geratzen diren ibilgailuak kudeatzeko egindako kontratuetan, segurtasunaren arloari dagokio kontratazio-organoa aukeratzea, baita hari lagunduko dion kontratazio-mahaiko kideak ere, lizitazioaren aurrekontua (BEZ barne) edozein dela ere.

2.– En los contratos a celebrar para la gestión de los vehículos excluidos del ámbito de aplicación del Decreto 300/1999, de 27 de julio, en su artículo 3.1, la designación del órgano de contratación, así como de los miembros de la mesa de contratación que le asista, corresponderá al Departamento competente en materia de Seguridad, cualquiera que sea el importe del presupuesto de licitación IVA incluido.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kudeaketa bateratuko higiezinak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Inmuebles de gestión unificada.

21. artikuluak xedatutakoaren ondorioetarako, higiezin hauek kudeaketa bateratukoak izango dira eta beren erregimenari eutsiko diote, dekretu hau argitaratzen den arte:

A efectos de lo previsto en el artículo 21, hasta la fecha de publicación del presente Decreto se ha declarado la gestión unificada de los siguientes inmuebles, cuyo régimen se mantiene:

1.– Gasteizen, kale hauetan dauden higiezinak:

1.– Los inmuebles ubicados en Vitoria-Gasteiz y situados en:

a) Donostia kalea 1.

a) Calle Donostia-San Sebastián, número 1.

b) Samaniego kalea 2.

b) Calle Samaniego, número 2.

c) Zubibarri kalea 10.

c) Calle Zubibarri, número 10.

d) Zerkabarren kalea 13 (2. sotoa).

d) Calle Cercas Bajas, número 13 (sótano 2.º).

e) Ramiro Maeztu kalea 10.

e) Calle Ramiro de Maeztu, número 10.

2.– Donostian, kale hauetan dauden higiezinak:

2.– Los inmuebles ubicados en Donostia-San Sebastián y situados en:

a) Andia kalea 13.

a) Calle Andia, número 13.

b) Easo kalea 10.

b) Calle Easo, número 10.

c) Gasteiz hiribidea 3 (Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuaren azalera izan ezik).

c) Avenida Vitoria-Gasteiz, número 3 (excepto la superficie destinada a Osakidetza-Servicio vasco de salud).

d) Intxaurrondo kalea 40.

d) Calle Intxaurrondo, 70.

e) Marina kalea 12, behea.

e) Calle Marina, número 12 bajo.

f) Mons pasealekua 135-137.

f) Paseo Mons, 135-137.

3.– Bilbon, kale hauetan dauden higiezinak:

3.– Los inmuebles ubicados en Bilbao y situados en:

a) Kale Nagusia 85.

a) Gran Vía, número 85.

b) Concha jeneralaren kalea 23.

b) Calle General Concha, número 23.

c) Rodríguez Arias kalea 64 (beheko solairua eta 1. sotoa).

c) Calle Rodríguez Arias, número 64 (planta baja y sótano 1.º).

d) Máximo Aguirre kalea 18 bis.

d) Calle Máximo Aguirre, número 18 bis.

4.– Etxebarri (Bizkaia) udalerrian:

4.– En el Municipio de Etxebarri (Bizkaia):

a) Bilbo-Galdakao errepideko 6. zenbakiko 14. etxabean dagoen biltegia.

a) Almacén sito en el número 6, bajo 14, de la carretera Bilbao-Galdakao.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ondasun eta zerbitzu informatikoak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Bienes y servicios informáticos.

Ondasun eta zerbitzu informatikoak kontratatzeko, Informazio- eta telekomunikazio-sistemen egitekoak eta kudeaketa-modalitateen planifikazioa, eraketa eta banaketa arautzen dituen otsailaren 18ko 35/1997 Dekretuan xedatutakoa beteko da, salbu eta kontratazio horietan dekretu honen I. tituluko III. kapituluko 2. atalean aurreikusitakoa baliatzen bada.

La contratación de bienes y servicios informáticos se regirá por lo dispuesto en el Decreto 35/1997, de 18 de febrero, por el que se regula la planificación, organización, distribución de funciones y modalidades de gestión en materia de sistemas de información y telecomunicaciones, salvo que respecto de los mismos se haga uso de las previsiones de la Sección 2.ª del Capítulo III del Título I del presente Decreto.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kontratazio-mahaiak egokitzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– SÉPTIMA.– Adecuación de las Mesas de contratación.

Dekretu hau indarrean sartu eta 6 hileko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek, baldin eta administrazio publikotzat hartzen badira, dekretu honen 8. artikuluan xedatutakora egokituko dute kontratazio-mahaien egitura.

En el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tengan la consideración de Administraciones Públicas procederán a adecuar la estructura de las mesas de contratación a las previsiones del artículo 8 del presente Decreto.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kontratuen ezaugarriei buruzko adierazpena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.– Declaración sobre características del contrato.

Kontratazio-organoa atxikita dagoen sailaren titularri dagokio kontratuak isilpekotzat, erreserbatutzat edo indarrean dagoen araubidearen araberako segurtasun-neurri bereziz babestuta gauzatu beharrekotzat jotzea.

La declaración de contratos secretos o reservados o de aquéllos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, corresponderá al titular del Departamento en el que esté integrado el órgano de contratación.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Obra-kontratua aldatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.– Modificación del contrato de obras.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren eremuan, obra-kontratu bat aldatzeko izapideek obra, osorik edo partzialki, aldi baterako bertan behera uztea eragiten dutenean eta horrek interes publikoari kalte larriak eragiten dizkionean, kontratua sustatzen duen zuzendaritza dagoen saileko, zuzendaritza hori atxikita dagoen saileko edo kontratua adjudikatzeko ahalmena duen zuzendaritza dagoen saileko titularrak eskumena izango du erabakitzeko ea zuzendaritza fakultatiboak egindako proposamen teknikoaren arabera jarraitu behar duten behin-behinean obrek. Aurreikusitako gehieneko zenbatekoa kontratuaren hasierako prezioaren % 10etik gorakoa ez bada eta obra finantzatzeko kreditu egoki eta nahikoa badago balioko du eskumen horrek.

En el ámbito del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la competencia para acordar la continuación provisional de las obras tal y como esté previsto en la propuesta técnica elaborada por la dirección facultativa, en los casos en que la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal, parcial o total de la ejecución de las mismas, y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, corresponde al o a la titular del departamento en el que se integre la dirección promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del contrato, siempre que el importe máximo previsto no supere el 10 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.

HAMARGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zenbatekoak eguneratzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA.– Actualización de cuantías.

Dekretu honen 10.1 artikuluaren c) letrako 1. zenbakian xedatutako zenbatekoak aldatu ahal izango dira, kontratazioaren alorrean eskumena duen sailaren titularraren agindu bidez. Horretarako, aurretik, entzun egingo zaie aldaketak eragingo dien sailei eta erakundeei, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak aldez aurreko txostena egingo du, baldin eta egokitzea eskatzen duten izaera teknikoko edo ekonomikoko egoerak gertatzen badira, berehalakotasun-printzipioaren eta espezializazio-printzipioaren arteko beharrezko orekari euste aldera.

Las cuantías establecidas en el número 1.º del apartado c) del artículo 10.1 del presente Decreto, podrán ser modificadas por Orden del o de la titular del departamento competente en materia de Contratación, previa audiencia a los departamentos y entidades afectadas e informe de la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando concurran circunstancias de índole técnica o económica que aconsejen su adecuación en orden a mantener el equilibrio necesario entre los principios de inmediatez y especialización.

HAMAIKAGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Bitarteko propiotzat eta zerbitzu teknikotzat hartutako erakundeak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– UNDÉCIMA.– Entidades reconocidas como medio propio y servicio técnico.

Dekretu hau indarrean sartu aurretik bitarteko propio eta zerbitzu tekniko izatearen adierazpena duten Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeei dekretu honen 61. artikuluko 4. zenbakian xedatutakoa aplikatuko zaie.

A las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tuvieran reconocida la condición de medio propio y servicio técnico con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 61.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Dekretu hau indarrean sartu aurretik hasitako espedienteak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

Dekretu hau indarrean sartu aurretik hasitako kontratazio-espedienteak aurreko araudiaren bidez arautuko dira. Horretarako, kontratazio-espedientea hasita dagoela ulertuko da, baldin eta kontratua adjudikatzeko prozeduraren deialdia ordurako argitaratuta badago. Prozedura negoziatuen kasuan, kontratuaren hasiera-unea zehazteko, pleguak onartutako eguna hartuko da kontuan.

Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto se regirán por la normativa anterior, a cuyos efectos se entenderá que los expedientes han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. Para determinar dicho momento, en los procedimientos negociados se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Eratuta dauden kontratazio-mahaiak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Mesas de contratación actualmente constituidas.

Kontratazio-mahaiak zazpigarren xedapen gehigarriak ezarritakoaren arabera egokitzen ez diren bitartean, kasuan kasuko sailak, erakunde autonomoak edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eratzen dituzten eta indarrean dauden kontratazio-mahaiak beteko ditu laguntza-organoei esleitutako eginkizunak, hargatik eragotzi gabe dekretu honen xedapenen arabera kontratazio-organoak berariazko laguntza-organoak eratzeko duen ahalmena, baldin eta kontratuaren adjudikazio-prozeduraren deialdiaren argitalpena dekretu hau indarrean sartu ondoren egiten bada.

En tanto no se lleve a cabo la adecuación de las Mesas de contratación conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Tercera, las funciones asignadas a los órganos de asistencia serán ejercidas por las Mesas de Contratación creadas y en vigor de cada Departamento, Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho Privado correspondiente, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de constituir órganos de asistencia específicos con arreglo a las disposiciones del presente Decreto, en aquellos expedientes en los que la publicación de la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato tenga lugar con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

Ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuaren 9.2 artikuluaren a), b), d) eta e) letretan xedatutakoaren arabera Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren Kontratazio Batzorde Nagusiak betetzen zituen kontratazio-mahaiaren eginkizunak, aurrerantzean, kasuan kasuko sailak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak edo erakunde autonomoak sortzen dituzten eta indarrean dauden kontratazio-mahaiek beteko dituzte. Baina hargatik eragotzi gabe, halaber, dekretu honen xedapenen arabera kontratazio-organoak berariazko laguntza-organoak eratzeko duen ahalmena, baldin eta kontratuaren adjudikazio-prozeduraren deialdiaren argitalpena dekretu hau indarrean sartu ondoren egiten bada.

Las funciones de Mesa de contratación que venía desempeñando la Comisión Central de Contratación de la Dirección de Patrimonio y Contratación en virtud de lo previsto en las letras a), b), d) y e) el artículo 9.2 del Decreto 136/1996, de 5 de junio, serán asumidas por las Mesas de Contratación creadas y en vigor de cada Departamento, Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho Privado correspondiente, quedando igualmente a salvo la facultad del órgano de contratación para constituir órganos de asistencia específicos para los expedientes de contratación cuya convocatoria del procedimiento de adjudicación se publique con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

Dekretu hau indarrean sartzen denerako kontratuaren adjudikazio-prozeduraren deialdia argitaratuta duten espedienteetan, argitaratutako osaera-moduaren arabera osatutako kontratazio-mahaiak beteko ditu laguntza-organoaren eginkizunak.

En los expedientes en los que a la entrada en vigor del presente Decreto ya haya tenido lugar la publicación de la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato, las funciones del órgano de asistencia corresponderán a la Mesa de Contratación conformada con arreglo a la composición publicitada.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Dekretu honen 31. artikuluan xedatutako izendapenari dagokionez, kideen hiru bosten gutxienez izendatzen ez diren arte, ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuaren 22. artikuluan xedatutako osaeraren arabera jarraituko du gauzatzen dagozkion eginkizunak Aholku Batzordeak; dekretu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruzkoa da.

Hasta que no tenga lugar el nombramiento de al menos tres quintas partes de los vocales por designación previstos en el artículo 31 de este Decreto, la Junta Asesora continuará ejerciendo sus funciones con arreglo a la composición prevista en el artículo 22 del Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Aurreko mandatu eta enkarguak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.– Encomiendas y encargos anteriores.

Dekretu hau indarrean sartu aurretik onartutako mandatuetarako eta enkarguetarako, haiek onartu zirenean indarrean zegoen araudian xedatutakoa beteko da.

Las encomiendas y encargos aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se ajustarán a lo preceptuado en la normativa vigente en el momento de su aprobación.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurkako maila bereko edo beheragoko arau guztiak; hauek bereziki:

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto, y en particular las siguientes:

a) Ekainaren 11ko 238/1985 Dekretua, hornidura-kontratazio txikien araubidea ondasun higigarri ez-kontsumigarriei eta erraz hondatzeko modukoak ez direnei zabaltzekoa dena.

a) Decreto 238/1985, de 11 de Junio, por el que se extiende el régimen de la contratación de los suministros menores a bienes muebles no consumibles ni de fácil deterioro.

b) Ekainaren 11ko 241/1985 Dekretua, urteko baterako zenbatekoaren hasiera ehun mila pezeta baino gutxiagoko makinen, tresnen, multzoen edo sistemen mantentze-lanetarako kontratuen araubideari buruzkoa.

b) Decreto 241/1985, de 11 de Junio, sobre régimen de los Contratos de mantenimiento de máquinas, aparatos, conjuntos o sistemas, con importe unitario anual inicial no superior a cien mil pesetas.

c) Ekainaren 11ko 245/1985 Dekretua, zortziehun mila pezeta baino gutxiagoko zenbatekoa egiten duten obrak kontratatzeko berariazko araubidea xedatzen duena.

c) Decreto 245/1985, de 11 de Junio, por el que se establece el régimen específico de contratación para obras de cuantía no superior a ochocientas mil pesetas.

d) Otsailaren 16ko 39/1988 Dekretua, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren egiturari eta eskumenei buruzkoa.

d) Decreto 39/1988, de 16 de febrero, sobre estructura y competencias de la Dirección de Patrimonio y Contratación.

e) Ekainaren 5eko 136/1996 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruzkoa.

e) Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

f) Otsailaren 3ko 12/1998 Dekretua, Kontratisten Erregistro Ofizialari eta sailkapena zehazteari buruzkoa.

f) Decreto 12/1998, de 3 de febrero, sobre Registro Oficial de Contratistas e implantación de la clasificación.

g) Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren Agindua, 1998ko otsailaren 4koa, Kontratazio Administrazioko Aholku Batzordearen jardute-arauak onartzeari buruzkoa.

g) Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública, de 4 de febrero de 1998, por la que se aprueban las normas de funcionamiento de la Junta Asesora de la Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

h) Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren Agindua, 1998ko otsailaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialaren jarduerari buruzko arauak finkatzen dituena.

h) Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública, de 4 de febrero de 1998, que establece las normas de funcionamiento de Registro Oficial de Contratistas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzeko apirilaren 9ko 192/2013 Dekretua aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Bat.– Aldatu egin da 2.3 artikulua. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

Uno.– Se modifica el apartado 3 del artículo 2 que quedará redactado como sigue:

«3.– Organo hauek ere Ogasun eta Finantza Sailari atxikita egongo dira, sorrera-arauetan zehaztutako moduan:

«3.– Están, asimismo, adscritos al Departamento de Hacienda y Finanzas en los términos que establecen sus normas de creación, los siguientes órganos:

a) Bahitutako Ondasunak eta Eskubideak Itzultzeko Batzorde Instrukziogilea.

a) Comisión Instructora para la Reversión de Bienes y Derechos Incautados.

b) Euskadiko Prezioen Batzordea.

b) Comisión de Precios de Euskadi.

c) Euskal Estatistika Batzordea.

c) Comisión Vasca de Estadística.

d) Euskal Estatistika Kontseilua.

d) Consejo Vasco de Estadística.

e) Kontratazio Batzorde Nagusia.

e) Comisión Central de Contratación.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea.

f) Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

g) Euskadiko Zerga-Kideketarako Saila.

g) Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.

h) Euskadiko Auzitegi Ekonomiko Administratiboa.

h) Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa.

i) Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

j) Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioko Dokumentazioaren Balioespen, Hautapen eta Sarbide Batzordea».

j) Comisión de Valoración, Selección y Acceso de la Documentación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Bi.– Aldatu egin da 3.2 artikuluaren f) letraren lehenengo paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

Dos.– Se modifica el primer párrafo del apartado f) del artículo 3.2, que queda redactado como sigue:

«f) Ogasun eta Finantza Saileko kontratazio-organoari dagozkion ahalmenak betetzea, baldin eta oinarrizko lizitazio-aurrekontua edo, halakorik ezean, balio zenbatetsia, BEZa barne, 1.000.000,00 eurokoa edo hortik gorakoa duten kontratuak eta hitzarmenak badira».

«f) El ejercicio de las facultades correspondientes al órgano de contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas, en relación con aquellos contratos y convenios de naturaleza y objeto contractual cuyo presupuesto base de licitación IVA incluido o, en su defecto, el valor estimado sea igual o superior al importe de 1.000.000,00 de euros».

Hiru.– Aldatu egin da 6.2 artikuluaren lehendabiziko paragrafoa. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

Tres.– Se modifica el primer párrafo del artículo 6.2, que queda redactado como sigue:

«2.– Zerbitzu-zuzendariak baliatuko ditu Ogasun eta Finantza Saileko kontratazio-organoari dagozkion ahalmenak, oinarrizko lizitazio-aurrekontua edo, halakorik ezean, balio zenbatetsia, BEZa barne, 1.000.000,00 eurotik beherakokoa duten kontratu eta hitzarmenetan, non eta kudeaketa-eremua dela-eta ez zaizkion berariaz beste organo bati esleitu dekretu honen bidez».

«2.– El Director o Directora de Servicios ejercerá las facultades correspondientes al órgano de contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas, en relación con aquellos contratos y convenios de naturaleza y objeto contractual cuyo presupuesto base de licitación IVA incluido o, en su defecto, el valor estimado, sea inferior a 1.000.000,00 de euros y que, por razón del ámbito de gestión no hayan sido atribuidos expresamente a otro órgano en el presente Decreto».

Lau.– 9.1 artikuluari bigarren paragrafoa erantsi zaio, eta honela dio:

Cuatro.– Se añade un segundo párrafo al artículo 9.1 con la siguiente redacción:

«Administrazio eta Zerbitzu Orokorren sailburuordeak baliatuko ditu kontratazio-organoari dagozkion ahalmenak, baldin eta kontratazioaren oinarrizko lizitazio-aurrekontua edo, halakorik ezean, balio zenbatetsia, BEZa barne, 1.000.000,00 eurotik beherakoa bada eta eremu hauetan sustatzen bada:

«El Viceconsejero o Viceconsejera de Administración y Servicios Generales ejercerá las facultades correspondientes al órgano de contratación, en las contrataciones públicas cuyo presupuesto base de licitación IVA incluido o, en su defecto, el valor estimado, sea inferior a 1.000.000,00 de euros, y que se promuevan en los siguientes ámbitos:

a) Higiezinen kudeaketa bateratua, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko Kontratazioaren araubide organikoa xedatu zuen uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren I. tituluaren IV. kapituluko 1. atalean araututakoa.

a) Gestión unificada de inmuebles regulada en la Sección 1.ª del Capítulo IV del Título I del Decreto 116/2016, de 27 de julio, por el que se establece el régimen de la contratación en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Informazio- eta telekomunikazio-sistemen egitekoak eta kudeaketa-modalitateen planifikazioa, eraketa eta banaketa arautzen dituen otsailaren 18ko 35/1997 Dekretuaren 6. artikuluan xedatutakoa.

b) El establecido en el artículo 6 del Decreto 35/1997, de 18 de febrero, por el que se regula la planificación, organización, distribución de funciones y modalidades de gestión en materia de Sistemas de Información.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren argitalpen-jarduera, apirilaren 7ko 67/1998 Dekretuak araututakoa.

c) Actividad editorial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regulada en el Decreto 67/1998, de 7 de abril.

d) Administrazioaren ibilgailuen kudeaketa, uztailaren 27ko 300/1999 Dekretuaren arabera, 2. eta 3. artikuluetan adierazitako eremuan.

d) Gestión del Parque Móvil de la Administración conforme al Decreto 300/1999, de 27 de julio, en el ámbito definido por sus artículos 2 y 3.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sistema, uztailaren 22ko 174/2003 Dekretuan xedatutako antolamenduaren eta funtzionamenduaren arabera».

e) Sistema de Archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi conforme a la organización y funcionamiento que se establece en el Decreto 174/2003, de 22 de julio».

Bost.– Aldatu egin da 10.g) artikulua. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

Cinco.– Se modifica el artículo 10.g) que quedará redactado como sigue:

«g) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, haren erakunde autonomoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen Interneteko domeinu-izenen kudeaketa, hargatik eragotzi gabe Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren eskumenak, hurrengo artikuluan adierazitakoak».

«g) La gestión de los nombres de dominio en Internet de la Administración General, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, sin perjuicio de las competencias de la Dirección de Patrimonio y Contratación contenidas en el artículo siguiente».

Sei.– Aldatu egin da 11.1.a) artikuluaren 9. zenbakia. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

Seis.– Se modifica el apartado 9) del artículo 11.1.a), que quedará redactado como sigue:

«9) Eskubide gorpuzgabeak eskuratzeari, aldatzeari edo besterentzeari buruzko espedienteak izapidetzea, Interneteko domeinuak erreserbatzeari eta haien titulartasuna aldatzeari buruzkoak barne».

«9) La tramitación de los expedientes en virtud de los cuales se adquieran, modifiquen o enajenen derechos incorporales, incluida la reserva y cambios de titularidad de dominios de Internet».

Zazpi.– Aldatu egin da 11.1 artikuluaren c) letra. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

Siete.– Se modifica el apartado c) del artículo 11.1, que queda redactado del siguiente modo:

«c) Hauek ere badagozkio:

«c) Asimismo, le corresponde:

1.– Kontratazio Batzorde Nagusiaren eskumeneko kontratazio espedienteak izapidetzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren kontratazio-araubidea arautzen duen araudiarekin bat etorriz.

1.– La tramitación de los expedientes de contratación que sean competencia de la Comisión Central de Contratación, de conformidad con la normativa reguladora del régimen de la contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko botere adjudikatzaileen kontratu-jardueraren alorrean, kontratazio-araubidearen gainean indarrean dagoen legedian xedatzen diren txostenak bidaltzea.

2.– La emisión de los informes que en el ámbito de la actividad contractual de los poderes adjudicadores del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se establezcan en la legislación vigente en materia de régimen de la contratación.

3.– Sektore publikoan integratutako erakundeak kontratazioaren arloan sustatzea, eta haiei laguntzea eta aholku ematea».

3.– El impulso, apoyo y asesoramiento en materia de contratación a las entidades integradas en el sector público.

Eskumen hori baliatzeari dagokionez, hauek dagozkio:

En el ejercicio de esta competencia le corresponde:

a) Kontratazioaren alorrean beharrezkotzat jotzen diren arau-proiektuak sustatzea, kontratazio publikoan orokorrean aplika daitezen.

a) Impulsar los proyectos normativos que sean precisos en el ámbito de la contratación para su aplicación general a la contratación pública.

b) Kontratazioaren arloan zirkularrak egiteko eta gomendioak emateko ahalmena.

b) La facultad de emitir circulares y aprobar recomendaciones en materia de contratación.

c) Kontratazio publikoaren alorrean bitarteko elektronikoak eta informatikoak ezar daitezen sustatzea eta bitarteko horiek garatzea.

c) El impulso y desarrollo de la implantación de medios electrónicos e informáticos en la contratación pública.

d) Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari jakinaraztea, titularraren bidez, botere adjudikatzaileentzako garrantzi bereziko gaiei edo interes orokorrekoak diren gaiei buruz zer iritzi duen aholku-organoak berak, hala egitea beharrezkoa, egokia edo komenigarria dela irizten dionean. Horretarako, txostenak egingo ditu, edo orokorrean aplikatu beharreko gomendioak edo irizpideak emango ditu.

d) Elevar, a través de su titular, al conocimiento de la Junta Asesora de Contratación Pública las cuestiones que, por su especial importancia o por tener interés de carácter general para los poderes adjudicadores, considere necesario, oportuno o conveniente el pronunciamiento expreso de este órgano consultivo mediante la emisión de informes o la adopción de recomendaciones o criterios de general aplicación.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeei laguntzea eta aholkuak ematea, hargatik eragotzi gabe erakunde horietako organoek alor horretan dituzten eskumenak.

e) Apoyo y asesoramiento a las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las competencias en la materia de los órganos de dichas entidades.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari laguntza teknikoa eta administrazioaren ingurukoa ematea.

f) Dar soporte técnico y administrativo a la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren eta Instituzionalaren hornidura, obra eta zerbitzuen kontratazio zentralizatua izatearen adierazpena egiteko administrazio-espedientea antolatzea eta izapidetzea, baita mota horretakotzat jotako prestazioak eskuratzeko kontratazio-espedienteak kudeatzea ere.

4.– La conformación y tramitación del expediente administrativo para la declaración de contratación centralizada de suministros, obras y servicios en la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la gestión de los expedientes de contratación abiertos para la adquisición de prestaciones así declaradas.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen eta lizitatzaile eta enpresa sailkatuen erregistroak ikuskatzea eta kudeatzea.

5.– La supervisión y gestión de los registros de contratos y de licitadores y empresas clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6.– Kontratisten sailkapenari buruzko espedienteak izapidetzea.

6.– La tramitación de los expedientes de clasificación de contratistas.

7.– Kontratazio elektronikoaren ezarpenari buruzko definizio funtzionala egitea eta ezarpen hori koordinatzea.

7.– La definición funcional y la coordinación de la implantación de la contratación electrónica».

Zortzi.– Ezabatu egin da 11. artikuluaren 2. zenbakia.

Ocho.– Se suprime el apartado 2 del artículo 11.

Bederatzi.– Legearen 12. artikulua aldatuko da; aurrerantzean honela egongo da idatzita:

Nueve.– Se modifica el artículo 12 que queda redactado como sigue:

«Baliabide Orokorren Zuzendaritzak, dekretu honetako 8. artikuluan aipatzen direnez gain, eginkizun hauek izango ditu:

«La Dirección de Recursos Generales ejercerá, además de las funciones señaladas en el artículo 8 del presente Decreto, las siguientes:

a) Kudeaketa bateratukotzat adierazitako higiezinetan egin beharreko obrei dagokienez:

a) Respecto a las obras que hayan de realizarse en los inmuebles declarados de gestión unificada:

1) Obren planek eta haien garapen-programek bete beharreko arauak finkatzea kudeaketa bateratuko higiezinetan, diseinuari eta kalitateari dagokienez, baita higiezin horien erabilera-estandarrak, azalerak eta erosotasun-baldintzak zehaztea ere.

1) Establecer las normas de diseño y calidad a las que deban ajustarse los planes de obras y sus programas de desarrollo en los inmuebles de gestión unificada, así como definir sus estándares de uso, superficies y condiciones de confort.

2) Dagozkion proiektuak idaztea, kontratuak prestatzeko administrazio-jarduerak gauzatzea, obrak zuzentzea, eta beharrezko jarduerak egitea ziurtagiriak ordaintzeko eta obrak ordaintzeko eta eskuratu eta kitatzeko.

2) Redactar los proyectos correspondientes, realizar las actuaciones administrativas preparatorias de los contratos, dirigir la ejecución de las obras y realizar las actuaciones precisas para el abono de las correspondientes certificaciones y para el abono y para la recepción y liquidación de las obras.

3) Kontratazio-organoari dagozkion laguntza teknikoko eta materialeko eginkizun guztiak betetzea.

3) Ejercer todas las funciones de apoyo técnico y material que precise el órgano de contratación.

4) Zerbitzu espezifiko gisa jardutea proiektuen ikuskapena, ikuskapen teknikoa eta kalitate-kontrola eta ziurtagirien jarraipena egiteko, kontratazioaren alorrean indarrean dagoen legedian xedatutako moduan.

4) Actuar como servicio específico de supervisión de los proyectos, inspección técnica y control de calidad, y seguimiento de certificaciones, conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de contratación.

b) Kudeaketa bateratukotzat adierazitako higiezinen eta haietan dauden instalazioen mantentze-lana egitea; energia eta eraikin horien komunikazio-sistemak kudeatzea; eta mantentze-lan horiek kontratatu behar badira, oinarri teknikoak zehaztea eta eskaintzei buruzko ikerketak egitea, baita lan horiek egiteari, ordaintzeari, eskuratzeari eta likidatzeari dagozkion lanak egitea ere.

b) El mantenimiento de los inmuebles declarados de gestión unificada y de las instalaciones sitas en los mismos, la gestión energética y de sus sistemas de comunicaciones, así como la elaboración de las bases técnicas y de los estudios de ofertas necesarios cuando dicho mantenimiento deba ser objeto de contrato, y todo lo relativo a su ejecución, abono, recepción y liquidación.

c) Ondasunak eta zerbitzuak eskuratzea zein hornitzea, baldin eta kudeaketa bateratukotzat adierazitako higiezinetarako badira.

c) La adquisición y suministro de bienes y servicios cuando su destino sean inmuebles declarados de gestión unificada.

d) Kudeaketa bateratukotzat adierazitako higiezinen oinplanoaren banaketa eta areto komunen eta antzeko beste instalazio batzuen erabilera antolatzea eta kudeatzea, baita instalazioen segurtasunari buruzko alderdiak kudeatzea ere.

d) Organizar y gestionar la distribución en planta de los espacios en los inmuebles declarados de gestión unificada y el uso de salas comunes y otras instalaciones de naturaleza análoga, así como gestionar los aspectos relativos a la seguridad de las instalaciones.

e) Biltegi zentralizatuak kudeatzea.

e) Gestionar los Almacenes Centralizados.

f) Kudeaketa bateratukotzat adierazitako higiezinetan sortutako hondakinen bilketa eta tratamendua planifikatzea eta kudeatzea.

f) Planificar y gestionar la recogida y tratamiento de los residuos generados en los inmuebles declarados de gestión unificada.

g) Argitalpen Zerbitzu Nagusia zuzentzea eta argitalpenak arautzen dituen apirilaren 7ko 67/1998 Dekretuan Sailari argitalpen arloan esleitutako eginkizunak betetzea, 10. artikuluan aipatutakoak izan ezik.

g) Dirigir el Servicio Central de Publicaciones y ejercer las funciones en materia editorial atribuidas al Departamento en el Decreto 67/1998, de 7 de abril, por el que se regula la actividad editorial, salvo las señaladas en su artículo 10.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Artxibo Sistemaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko uztailaren 22ko 174/2003 Dekretuan esleitutako artxibo-sistemaren gaineko egitekoak betetzea, baita dokumentazio orokorreko zerbitzua eskaintzea ere.

h) Las funciones sobre el Sistema de Archivo atribuidas en el Decreto 174/2003, de 22 de julio, de organización y funcionamiento del Sistema de Archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la prestación del servicio de documentación de carácter general.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren liburutegi-sistema planifikatu, zuzendu eta gainbegiratzea, baita dokumentazio-zerbitzu orokorra ematea ere.

i) La planificación, dirección y supervisión del sistema de bibliotecas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la prestación del servicio de documentación de carácter general.

j) Zerbitzu hauek era zentralizatuan kudeatzea: posta, mezularitza, eskutitzen frankeoa, egunkariak erostea, erreprografia, inprenta eta antzeko zerbitzuak.

j) La gestión de forma centralizada de los servicios de cartería, mensajería, franqueo de correspondencia, adquisición de prensa, reprografía, imprenta y de otros servicios de análoga naturaleza.

k) Administrazioko zerbitzuak eta ibilgailuak antolatzea, kudeatzea eta administratzea».

k) La ordenación, gestión y administración de los servicios y vehículos del Parque Móvil de la Administración».

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Dekretu hau garatzeko ahalmena.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Habilitación para el desarrollo del presente Decreto.

Kontratazioaren arloan eskumena duen sailaren titularrari ahalmena ematen zaio dekretu honetan ezarritakoa garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan, bere eskumenen eremuan.

Se habilita al o a la titular del departamento competente en materia de Contratación para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias o convenientes para el desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Xedapen iragankorretan ezarritakoa gorabehera, 2016ko urriaren 1ean sartuko da indarrean dekretu hau.

Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias, el presente Decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2016.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko uztailaren 27an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ogasun eta Finantzetako sailburua,

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2016.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Hacienda y Finanzas,

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.


Análisis documental

Euskadi, bien común