Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

154. zk., 2016ko abuztuaren 16a, asteartea

N.º 154, martes 16 de agosto de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OGASUN ETA FINANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
3578
3578

AGINDUA, 2016ko uztailaren 28koa, Ogasun eta Finantzetako sailburuarena, argitalpenen, erreprodukzioen eta dokumentazioaren kopien prezio publikoak ezartzeko Agindua aldatzen duena.

ORDEN de 28 de julio de 2016, del Consejero de Hacienda y Finanzas, de modificación de la Orden por la que se fijan los precios públicos de publicaciones, reproducciones y expedición de copias de documentación.

Aldatu egin behar da 2011ko urriaren 20ko Agindua, zeinaren bidez ezarri baitziren argitalpenen, erreprodukzioen eta dokumentazioaren kopiak egiteagatiko prezio publikoak (2011ko abenduaren 2ko EHAA). Horrez gain, argitalpen berrien prezio publikoak ezarri ziren Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2014ko otsailaren 25eko Aginduaren eranskinean.

Procede modificar la Orden de 20 de octubre de 2011, por la que se fijan los precios públicos de publicaciones, reproducciones y expedición de copias de documentación, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 2 de diciembre de 2011. Asimismo, en el anexo de la Orden de 25 de febrero de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, se fijaron precios públicos de nuevas publicaciones.

Agindu honen eranskinean ezarrita daude argitalpen berriak (paper euskarrian edo elektronikoan) jendaurrean salgai jartzeko prezio publikoak, Argitalpen Zerbitzu Nagusiak argitaratutakoak.

Al mismo tiempo, en el anexo de la presente Orden se fija la cuantía de los precios públicos de venta al público de nuevas publicaciones, en soporte papel o electrónico, editadas por el Servicio Central de Publicaciones.

Irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartu duen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzkoa den legearen 33. artikuluak ematen dizkidan eskumenez baliaturik, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzuak eta jardunak zehazten dituen uztailaren 30eko 397/2013 Dekretuan xedatutakoarekin bat (a), eta Ogasun eta Herri Administrazio Sailak aldeko txostena eman duenez, hau

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, y de acuerdo con el Decreto 397/2013, de 30 de julio, por el que se determinan los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos Autónomos, habiéndose informado favorablemente el expediente correspondiente por el Departamento de Hacienda y Finanzas,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Aldatu egin da argitalpenen, erreprodukzioen eta dokumentazioaren kopiak egiteagatiko prezio publikoak ezartzen dituen 2011ko urriaren 20ko Aginduaren 3. artikulua, eta honela idatzita geratu da:

Artículo primero.– Se modifica el artículo 3 de la Orden de 20 de octubre de 2011, por la que se fijan los precios públicos de publicaciones, reproducciones y expedición de copias de documentación, que queda redactado de la forma siguiente:

«Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sisteman gordailututa dauden dokumentuen edo Liburutegi Sisteman dauden funts bibliografikoen erreprodukzioen eta kopien salmentarako prezio publikoak honako hauek izango dira, balio erantsiaren gaineko zerga barne izanik:

«Los precios públicos por la venta de reproducciones y copias de documentos custodiados en el Sistema de Archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de los fondos bibliográficos existentes en el Sistema de Bibliotecas de la Administración General, incluido el Impuesto sobre Valor Añadido, serán los siguientes:

1.– Dokumentuen paperezko erreprodukzioa.

1.– Reproducción en papel de documentos.

1.1.– Zuri-beltzeko fotokopiak:

1.1.– Fotocopia en blanco y negro:

– DIN A4 orrialde bakoitzeko: 0,10 euro

– Por cada página DIN A4: 0,10 euros

– DIN A3 orrialde bakoitzeko: 0,20 euro

– Por cada página DIN A3: 0,20 euros

– DIN A2 orrialde bakoitzeko: 0,40 euro

– Por cada página DIN A2: 0,40 euros

– DIN A1 orrialde bakoitzeko: 0,80 euro

– Por cada página DIN A1: 0,80 euros

– DIN A0 orrialde bakoitzeko: 1,60 euro

– Por cada página DIN A0: 1,60 euros

1.2.– Koloretako fotokopiak:

1.2.– Fotocopia en color:

– DIN A4 orrialde bakoitzeko: 0,50 euro

– Por cada página DIN A4: 0,50 euros

– DIN A3 orrialde bakoitzeko: 1,00 euro

– Por cada página DIN A3: 1,00 euros

– DIN A2 orrialde bakoitzeko: 2,00 euro

– Por cada página DIN A2: 2,00 euros

– DIN A1 orrialde bakoitzeko: 4,00 euro

– Por cada página DIN A1: 4,00 euros

– DIN A0 orrialde bakoitzeko: 8,00 euro

– Por cada página DIN A0: 8,00 euros

1.3.– Koloretako eta argazki-paperezko fotokopiak:

1.3.– Fotocopia en color en papel fotográfico:

– DIN A4 orrialde bakoitzeko: 0,50 euro

– Por cada página DIN A4: 0,50 euros

1.4.– Mikrofilmetiko, diapositibatiko edo irudi digitaletiko zuri-beltzeko fotokopiak:

1.4.– Fotocopia desde microfilm, diapositiva o imagen digital en blanco y negro:

– DIN A4 orrialde bakoitzeko: .0,15 euro

– Por cada página DIN A4: 0,15 euros

– DIN A3 orrialde bakoitzeko: 0,30 euro

– Por cada página DIN A3: 0,30 euros

– DIN A2 orrialde bakoitzeko: 0,60 euro

– Por cada página DIN A2: 0,60 euros

– DIN A1 orrialde bakoitzeko: 1,20 euro

– Por cada página DIN A1: 1,20 euros

– DIN A0 orrialde bakoitzeko: 2,40 euro

– Por cada página DIN A0: 2,40 euros

1.5.– Mikrofilmetiko, diapositibatiko edo irudi digitaletiko koloretako fotokopiak:

1.5.– Fotocopia desde microfilm, diapositiva o imagen digital en color:

– DIN A4 orrialde bakoitzeko: 0,75 euro

– Por cada página DIN A4: 0,75 euros

– DIN A3 orrialde bakoitzeko: 1,50 euro

– Por cada página DIN A3: 1,50 euros

– DIN A2 orrialde bakoitzeko: 3,00 euro

– Por cada página DIN A2: 3,00 euros

– DIN A1 orrialde bakoitzeko: 6,00 euro

– Por cada página DIN A1: 6,00 euros

– DIN A0 orrialde bakoitzeko: 12,00 euro

– Por cada página DIN A0: 12,00 euros

2.– Argazki-erreprodukzioak edo argazki-paperezko inprimatze digitala.

2.– Reproducciones fotográficas o impresión digital en papel fotográfico

2.1.– Formatu estandarra:

2.1.– Formatos estándar:

– 13x18 formatuko erreprodukzio edo inprimatze bakoitzeko: 10,00 euro

– Por cada reproducción o impresión en formato 13x18: 10,00 euros

– 15x20 formatuko erreprodukzio edo inprimatze bakoitzeko: 14,16 euro

– Por cada reproducción o impresión en formato 15x20: 14,16 euros

– 18x24 formatuko erreprodukzio edo inprimatze bakoitzeko: 18,00 euro

– Por cada reproducción o impresión en formato 18x24: 18,00 euros

– 20x30 formatuko erreprodukzio edo inprimatze bakoitzeko: 19,47 euro

– Por cada reproducción o impresión en formato 20x30: 19,47 euros

– 24x30 formatuko erreprodukzio edo inprimatze bakoitzeko: 22,00 euro

– Por cada reproducción o impresión en formato 24x30: 22,00 euros

– 30x40 formatuko erreprodukzio edo inprimatze bakoitzeko: 27,14 euro

– Por cada reproducción o impresión en formato 30x40: 27,14 euros

2.2.– Aireko fotografia:

2.2.– Fotografía aérea:

– Positibatze digitalaren bidezko 20x20 formatuko erreprodukzio edo inprimatze bakoitzeko: 20,65 euro

– Por cada reproducción o impresión en formato 20x20 por positivado digital: 20,65 euros

– Positibatze digitalaren bidezko 50x60 formatuko erreprodukzio edo inprimatze bakoitzeko: 20,65 euro

– Por cada reproducción o impresión en formato 50x60 por positivado digital: 20,65 euros

– Positibatze digitalaren bidezko 60x60 formatuko erreprodukzio edo inprimatze bakoitzeko: 46,02 euro

– Por cada reproducción o impresión en formato 60x60 por positivado digital: 46,02 euros

3.– Dokumentu elektronikoen erreprodukzioa eta bidalketa.

3.– Reproducción y envío de documentos electrónicos.

3.1.– Irudiak entregatzeko zerbitzua (biltegiratze-euskarria edo -unitatea kontuan hartu gabe):

3.1.– Por el servicio para la entrega de imágenes (sin incluir soporte o unidad de almacenamiento):

– Gordailu batetik, irudi bakoitzeko: 0,08 euro

– Desde un repositorio, por cada imagen: 0,08 euros

– Posta elektronikoaren bidez, irudi bakoitzeko: 0,10 euro

– Mediante e-mail, por cada imagen: 0,10 euros

– Mikrofilm eta fotogramen bidez:

– Mediante microfilm y fotogramas:

• 16 mm-ko fotograma bakoitzeko: 0,10 euro

• Por cada fotograma 16 mm: 0,10 euros

• 35 mm-ko fotograma bakoitzeko: 0,15 euro

• Por cada fotograma 35 mm: 0,15 euros

– Biltegiratze-euskarri edo -unitateen bidez, irudi bakoitzeko: 0,12 euro

– Mediante soporte o unidad de almacenamiento, por cada imagen: 0,12 euros

3.2.– Erreprodukzio bereziak:

3.2.– Reproducciones especiales:

– Bereizmen handiko irudietan, irudi eta handitzeko bakoitzeko: 1,10 euro

– Imágenes de alta resolución, por cada imagen y ampliaciones: 1,10 euros

(biltegiratze-euskarria edo -unitatea kontuan hartu gabe)

(sin incluir soporte o unidad de almacenamiento)

– Jatorrizko dokumentuaren tamaina eta/edo euskarri bereziak, irudi bakoitzeko: 18,15 euro

– Tamaños y/o soportes especiales del documento original, por cada imagen: 18,15 euros

(biltegiratze-euskarria edo -unitatea barne izanik)

(incluido soporte o unidad de almacenamiento)

– Digitalizatutako diapositiba bakoitzeko: 0,60 euro

– Por cada diapositiva digitalizada: 0,60 euros

(biltegiratze-euskarria edo -unitatea kontuan hartu gabe)

(sin incluir soporte o unidad de almacenamiento)

3.3.– Biltegiratze-euskarria edo -unitatea:

3.3.– Soporte o unidad de almacenamiento:

– CD bakoitzeko: 2,00 euro

– Por cada CD: 2,00 euros

– DVD bakoitzeko: 4,00 euro

– Por cada DVD: 4,00 euros

4.– Argitalpen-, merkataritza- eta publizitate-erabilerak, eta beste batzuk.

4.– Usos editoriales, comerciales, publicitarios y otros.

4.1.– Zuri-beltzeko argitalpen-erabilera:

4.1.– Uso editorial en blanco y negro:

– Orrialde 1/8-eko irudi bakoitzeko: 30,00 euro

– Por cada imagen de 1/8 página: 30,00 euros

– Orrialde 1/4-eko irudi bakoitzeko: 37,00 euro

– Por cada imagen de 1/4 página: 37,00 euros

4.2.– Koloretako argitalpen-erabilera:

4.2.– Uso editorial en color:

– Orrialde 1/8-eko irudi bakoitzeko: 40,00 euro

– Por cada imagen de 1/8 página: 40,00 euros

– Orrialde 1/4-eko irudi bakoitzeko: 47,00 euro

– Por cada imagen de 1/4 página: 47,00 euros

4.3.– Merkataritza- eta publizitate-erabilera:

4.3.– Uso comercial y publicitario:

– Irudi bakoitzeko: 160,00 euro

– Por cada imagen: 160,00 euros

4.4.– Faksimile-erreprodukzioa:

4.4.– Reproducción en facsímil:

– Irudi bakoitzeko: 200,00 euro

– Por cada imagen: 200,00 euros

5.– Erreferentziarik gabeko dokumentuak bilatzea eta lokalizatzea.

5.– Búsqueda y localización de documentos no referenciados

– Bilatu beharreko objektu bakoitzeko: 3,00 euro»

– Por cada objeto de búsqueda: 3,00 euros»

Bigarren artikulua.– Aldatu egin da argitalpenen, erreprodukzioen eta dokumentazioaren kopiak egiteagatiko prezio publikoak ezartzen dituen 2011ko urriaren 20ko Aginduaren 4. artikulua, eta honela idatzita geratu da:

Artículo segundo.– Se modifica el artículo 4 de la Orden de 20 de octubre de 2011, por la que se fijan los precios públicos de publicaciones, reproducciones y expedición de copias de documentación, que queda redactado de la forma siguiente:

«Liburuak, argitalpenak edo erreprodukzioak posta arruntaren bitartez bidali behar direnean, honako zenbateko hauek gehituko dira bidalketa-gastuen kontzeptu gisa (balio erantsiaren gaineko zerga barne izanik):

«Cuando sea precisa la remisión de libros, publicaciones o reproducciones y copias de documentos por correo postal, en concepto de gastos de envío, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, se añadirán los siguientes importes:

– 2 kg-ra arteko bidalketetarako: 8,00 euro

– Para envíos con un peso de hasta 2 kg: 8,00 euros

– 2 kg baino gehiagoko bidalketetarako: 12,50 euro».

– Para envíos con un peso superior a 2 kg: 12,50 euros»

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Agindu honen eranskinean ezarrita daude argitalpen berriak (paper euskarrian edo elektronikoan) jendaurrean salgai jartzeko prezio publikoak, Ogasun eta Finantza Saileko Baliabide Orokorren Zuzendaritzari atxikitako Argitalpen Zerbitzu Nagusiak argitaratutakoak.

En el anexo de la presente Orden se fija la cuantía de los precios públicos de venta al público de nuevas publicaciones editadas, en soporte papel o electrónico, por el Servicio Central de Publicaciones, adscrito a la Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda y Finanzas.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko uztailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2016.

Ogasun eta Finantzetako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Finanzas,

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.

ERANSKINA, ARGITALPENEN PREZIO PUBLIKOAK EZARTZEN DITUEN OGASUN ETA FINANTZETAKO SAILBURUAREN 2016KO UZTAILAREN 28KO AGINDUARENA
ANEXO A LA ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2016, DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y FINANZAS, POR LA QUE SE FIJAN PRECIOS PÚBLICOS DE PUBLICACIONES.
LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
URAZANDI
URAZANDI

1.– La asociación vasco navarra de beneficiencia de La Habana y otras entidades vasco-cubanas

1.– La asociación vasco navarra de beneficiencia de La Habana y otras entidades vasco-cubanas

Irigoyen Artetxe, Alberto Marcelo

Irigoyen Artetxe, Alberto Marcelo

27 zk. bilduman

N.º en la colección: 27

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3339-4

ISBN: 978-84-457-3339-4

Salneurria: 17,31 euro

Precio: 17,31 euros

2.– Exilio vasco en América

2.– Exilio vasco en América

San Sebastián, Koldo

San Sebastián, Koldo

28 zk. bilduman

N.º en la colección: 28

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3338-7

ISBN: 978-84-457-3338-7

Salneurria: 25 euro

Precio: 25 euros

BILDUMAZ KANPOKOA
FUERA DE COLECCIÓN

3.– Euskaldunok eta telebista XXI. mendearen hasieran

3.– Euskaldunok eta telebista XXI. mendearen hasieran

Landabidea Urresti, Xabier

Landabidea Urresti, Xabier

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3366-0

ISBN: 978-84-457-3366-0

Salneurria: 12,50 euro

Precio: 12,50 euros

4.– Garapenerako politiken koherentzia Euskadin: diasgnostikoa eta proposamenak = Coherencia de políticas para el desarrollo en Euskadi: diagnóstico y propuestas = Policy coherence for development in the Basque Country: diagnosis and proposals

4.– Garapenerako politiken koherentzia Euskadin: diasgnostikoa eta proposamenak = Coherencia de políticas para el desarrollo en Euskadi: diagnóstico y propuestas = Policy coherence for development in the Basque Country: diagnosis and proposals

Unceta, Koldo

Unceta, Koldo

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3380-6

ISBN: 978-84-457-3380-6

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

5.– Memoriaren ibilbideak: gerra zibilaren memoriarekin lotutako espazioen zerrenda

5.– Memoriaren ibilbideak: gerra zibilaren memoriarekin lotutako espazioen zerrenda

Urquijo Goitia, Mikel / Agirreazkuenaga, Joseba

Urquijo Goitia, Mikel / Agirreazkuenaga, Joseba

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3390-5

ISBN: 978-84-457-3390-5

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

6.– Senderos de la memoria: relación de espacios vinculados a la memoria de la guerra civil

6.– Senderos de la memoria: relación de espacios vinculados a la memoria de la guerra civil

Urquijo Goitia, Mikel / Agirreazkuenaga, Joseba

Urquijo Goitia, Mikel / Agirreazkuenaga, Joseba

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3374-5

ISBN: 978-84-457-3374-5

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

7.– Terrorismoaren biktimekin tratatzeko eta bigarren mailako biktimizazioa saihesteko jardunbide egokien gida orokorra = Guía general de buenas prácticas en el trato con víctimas del terrorismo que evite la victimización secundaria

7.– Terrorismoaren biktimekin tratatzeko eta bigarren mailako biktimizazioa saihesteko jardunbide egokien gida orokorra = Guía general de buenas prácticas en el trato con víctimas del terrorismo que evite la victimización secundaria

Varona Martínez, Gema

Varona Martínez, Gema

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3370-7

ISBN: 978-84-457-3370-7

Salneurria: 3,85 euro

Precio: 3,85 euros

8.– Terrorismoaren biktimen memoriarako eskubidea = El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo

8.– Terrorismoaren biktimen memoriarako eskubidea = El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo

Varona Martínez, Gema

Varona Martínez, Gema

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3371-4

ISBN: 978-84-457-3371-4

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

ALDIZKAKO ARGITALPENAK
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

9.– Soziologiazko euskal koadernoak = Cuadernos sociológicos vascos

9.– Soziologiazko euskal koadernoak = Cuadernos sociológicos vascos

ISSN: 1575-7005

ISSN: 1575-7005

Faszikulu zk.: 29 – Los procesos de precarización de la juventud en la CAPV a través de sus trayectorias residenciales

Fascículo n.º: 29 – Los procesos de precarización de la juventud en la CAPV a través de sus trayectorias residenciales

Carbajo Padilla, Diego

Carbajo Padilla, Diego

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
BILDUMAZ KANPOKOA
FUERA DE COLECCIÓN

10.– Bases teóricas y metodológicas del trabajo social forense para la evaluación de lesiones y secuelas sociales del abuso sexual a menores

10.– Bases teóricas y metodológicas del trabajo social forense para la evaluación de lesiones y secuelas sociales del abuso sexual a menores

Simón Gil, Marta

Simón Gil, Marta

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3358-5

ISBN: 978-84-457-3358-5

Salneurria: 8,65 euro

Precio: 8,65 euros

11.– Violencia intrafamiliar excluida la de pareja en la UVFI de Bizkaia, IVML, Subdirección Bizkaia

11.– Violencia intrafamiliar excluida la de pareja en la UVFI de Bizkaia, IVML, Subdirección Bizkaia

Francisco, M. L. de / Moreno, A. / Abasolo, A. E. / Portero, Guillermo

Francisco, M. L. de / Moreno, A. / Abasolo, A. E. / Portero, Guillermo

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3367-7

ISBN: 978-84-457-3367-7

Salneurria: 8,65 euro

Precio: 8,65 euros

EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
TXOSTEN TEKNIKOAK
INFORMES TÉCNICOS

12.– Productos gourmet vascos en el mercado americano

12.– Productos gourmet vascos en el mercado americano

Murua Múgica, Juan Ramón

Murua Múgica, Juan Ramón

114 zk. bilduman

N.º en la colección: 114

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: 978-84-457-3319-6

ISBN: 978-84-457-3319-6

Salneurria: 14,42 euro

Precio: 14,42 euros

13.– Desarrollo rural en el País Vasco: del Programa de Agricultura de Montaña a las asociaciones de desarrollo rural

13.– Desarrollo rural en el País Vasco: del Programa de Agricultura de Montaña a las asociaciones de desarrollo rural

Alberdi Collantes, Juan Cruz

Alberdi Collantes, Juan Cruz

115 zk. bilduman

N.º en la colección: 115

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3351-6

ISBN: 978-84-457-3351-6

Salneurria: 39,42 euro

Precio: 39,42 euros

BILDUMAZ KANPOKOA
FUERA DE COLECCIÓN

14.– Las variedades locales en la mejora genética de las plantas

14.– Las variedades locales en la mejora genética de las plantas

Tierno, Roberto / Prohens, Jaime / Ruiz de Galarreta Gómez, José Ignacio

Tierno, Roberto / Prohens, Jaime / Ruiz de Galarreta Gómez, José Ignacio

Argit. urtea: 2016

Año ed.: 2016

ISBN: 978-84-457-3395-0

ISBN: 978-84-457-3395-0

Salneurria: 14,42 euro

Precio: 14,42 euros

ALDIZKAKO ARGITALPENAK
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

15.– Aharien errolda: Ardiekingo Ar Hauta-tokia = Catálogo de moruecos: Centro de Selección de Ardiekin

15.– Aharien errolda: Ardiekingo Ar Hauta-tokia = Catálogo de moruecos: Centro de Selección de Ardiekin

ISSN: 2340-6119

ISSN: 2340-6119

Faszikulu zk.: 2014

Fascículo n.º: 2014

Salneurria: 9,62 euro

Precio: 9,62 euros

Faszikulu zk.: 2015

Fascículo n.º: 2015

Salneurria: 9,62 euro

Precio: 9,62 euros

Faszikulu zk.: 2016

Fascículo n.º: 2016

Salneurria: 9,62 euro

Precio: 9,62 euros

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
ALDIZKAKO ARGITALPENAK
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

16.– Zerbitzuan: gizarte zerbitzuetako aldizkaria = Zerbitzuan: revista de servicios sociales

16.– Zerbitzuan: gizarte zerbitzuetako aldizkaria = Zerbitzuan: revista de servicios sociales

ISSN: 1134-7147

ISSN: 1134-7147

Harpidetza (zenbaki bat): 5,77 euro

Suscripción (1 número): 5,77 euros

Faszikulu zk.: 54

Fascículo n.º: 54

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

Faszikulu zk.: 55

Fascículo n.º: 55

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

Faszikulu zk.: 56

Fascículo n.º: 56

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

Faszikulu zk.: 57

Fascículo n.º: 57

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

Faszikulu zk.: 58

Fascículo n.º: 58

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

Faszikulu zk.: 59

Fascículo n.º: 59

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

Faszikulu zk.: 60

Fascículo n.º: 60

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

Faszikulu zk.: 61

Fascículo n.º: 61

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS
ALDIZKAKO ARGITALPENAK
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

17.– EKONOMIAZ: revista vasca de economía

17.– EKONOMIAZ: revista vasca de economía

ISSN: 0213-3865

ISSN: 0213-3865

Faszikulu zk.: 85 – La previsión social complementaria: papel y claves de desarrollo

Fascículo n.º: 85 – La previsión social complementaria: papel y claves de desarrollo

Salneurria: 11.54 euro

Precio: 11,54 euros

Faszikulu zk.: 86 – La productividad: tendencias y factores explicativos

Fascículo n.º: 86 – La productividad: tendencias y factores explicativos

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

Faszikulu zk.: 87 – Crisis salarial, paro y desigualdades: ¿cuál es el futuro del empleo?

Fascículo n.º: 87 – Crisis salarial, paro y desigualdades: ¿cuál es el futuro del empleo?

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

Faszikulu zk.: 88 – El sistema fiscal a debate: competitividad, equidad y lucha contra el fraude

Fascículo n.º: 88 – El sistema fiscal a debate: competitividad, equidad y lucha contra el fraude

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

Faszikulu zk.: 89 – Renacimiento industrial, manufactura avanzada y servitización

Fascículo n.º: 89 – Renacimiento industrial, manufactura avanzada y servitización

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
BIDEGILEAK
BIDEGILEAK

18.– Julio Caro Baroja: 1914-1995; Elias Amezaga Urlezaga: 1921-2008; Jon Bilbao Azkarreta: 1914-1994; Jose Miguel Azaola Uriguen: 1917-2007

18.– Julio Caro Baroja: 1914-1995; Elias Amezaga Urlezaga: 1921-2008; Jon Bilbao Azkarreta: 1914-1994; Jose Miguel Azaola Uriguen: 1917-2007

Ugarte muñoz, Antton / Irujo Ametzaga, Xabier / Azpiazu, Jose Antonio

Ugarte muñoz, Antton / Irujo Ametzaga, Xabier / Azpiazu, Jose Antonio

65 zk. bilduman

N.º en la colección: 65

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: Obra completa: 978-84-457-3320-2

ISBN: Obra completa: 978-84-457-3320-2

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

19.– Benito Larrakoetxea Agirrezabala (1894-1990); Jose Antonio Uriarte Adaro (1812-1869); Gregorio Arrue Rezola (1811-1890); Emmanuel Intxauspe (1815-1902)

19.– Benito Larrakoetxea Agirrezabala (1894-1990); Jose Antonio Uriarte Adaro (1812-1869); Gregorio Arrue Rezola (1811-1890); Emmanuel Intxauspe (1815-1902)

Anduaga, Pablo / Zabaleta, Josu

Anduaga, Pablo / Zabaleta, Josu

66 zk. bilduman

N.º en la colección: 66

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: Obra completa: 978-84-457-3325-7

ISBN: Obra completa: 978-84-457-3325-7

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

20.– Peli Lopez Presa: 1916-1992; Xabier Gereño Arrarte: 1924-2011; Jose Antonio Arana Martixa: 1931-2011; Karmele Igartua Bengoa: 1959-2010

20.– Peli Lopez Presa: 1916-1992; Xabier Gereño Arrarte: 1924-2011; Jose Antonio Arana Martixa: 1931-2011; Karmele Igartua Bengoa: 1959-2010

Zuberogoitia, Aitor / Zuberogoitia, Pedro / López Adán, Ana Rosa / Araña Bareño, Ander / Irastortza Garmendia, Teresa

Zuberogoitia, Aitor / Zuberogoitia, Pedro / López Adán, Ana Rosa / Araña Bareño, Ander / Irastortza Garmendia, Teresa

67 zk. bilduman

N.º en la colección: 67

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: Obra completa: 978-84-457-3330-1

ISBN: Obra completa: 978-84-457-3330-1

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

EUSKAL KULTURA ONDARE BILDUMA
COLECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO

21.– Madril-Irun Lineako telegrafia optikoko dorreak Euskal Autonomia Erkidegoan barrena (1846-1855) = Las torres de telegrafía óptica de la Línea Madrid-Irun a través de la Comunidad Autónoma Vasca

21.– Madril-Irun Lineako telegrafia optikoko dorreak Euskal Autonomia Erkidegoan barrena (1846-1855) = Las torres de telegrafía óptica de la Línea Madrid-Irun a través de la Comunidad Autónoma Vasca

Ajamil Baños, F. Javier

Ajamil Baños, F. Javier

7 zk. bilduman

N.º en la colección: 7

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3359-2

ISBN: 978-84-457-3359-2

Salneurria: 19,23 euro

Precio: 19,23 euros

EUSKARA MINTZAGAI
EUSKARA MINTZAGAI

22.– Herri-egutegia: negua: udazken eta neguko jai-ohiturak

22.– Herri-egutegia: negua: udazken eta neguko jai-ohiturak

Etxebarria, Igone / Kamiruaga, Akaitze

Etxebarria, Igone / Kamiruaga, Akaitze

9 zk. bilduman

N.º en la colección: 9

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

Orriak: 55. Neurriak 22 x 22, paper-azala

Páginas: 55. Tamaño 22 x 22, rústica

ISBN: 978-84-457-3335-6

ISBN: 978-84-457-3335-6

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

23.– Baserriaren eraikuntza: teknika tradizionalei begirada

23.– Baserriaren eraikuntza: teknika tradizionalei begirada

Pedroso, Garbiñe / Agirrezabal, Inhar

Pedroso, Garbiñe / Agirrezabal, Inhar

10 zk. bilduman

N.º en la colección: 10

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: 978-84-457-3336-3

ISBN: 978-84-457-3336-3

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

GAZTEAK
GAZTEAK

24.– Krisialdia eta gazteen emantzipazioa Europan: azterketa bat ongizate-estatuaren ereduetatik= Crisis y emancipación juvenil en Europa: un análisis desde los modelos de estado de bienestar

24.– Krisialdia eta gazteen emantzipazioa Europan: azterketa bat ongizate-estatuaren ereduetatik= Crisis y emancipación juvenil en Europa: un análisis desde los modelos de estado de bienestar

Bosch Meda, Jordi

Bosch Meda, Jordi

10 zk. bilduman

N.º en la colección: 10

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3364-6

ISBN: 978-84-457-3364-6

Salneurria: 24,04 euro

Precio: 24,04 euros

HIZKUNTZ PRESTAKUNTZA
HIZKUNTZ PRESTAKUNTZA

25.– Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak: ikasmaterialetako hizkuntzaren egokitasun-irizpideak finkatzeko aholku batzordea

25.– Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak: ikasmaterialetako hizkuntzaren egokitasun-irizpideak finkatzeko aholku batzordea

Petrirena, Patxi

Petrirena, Patxi

23 zk. bilduman

N.º en la colección: 23

Argit. urtea: 2016

Año ed.: 2016

ISBN: 978-84-457-3156-7

ISBN: 978-84-457-3156-7

Salneurria: 7,69 euro

Precio: 7,69 euros

26.– Puntuazioa egoki erabiltzeko gida: oinarriak, jarraibideak eta aholkuak

26.– Puntuazioa egoki erabiltzeko gida: oinarriak, jarraibideak eta aholkuak

Garzia Garmendia, Juan

Garzia Garmendia, Juan

24 zk. bilduman

N.º en la colección: 24

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3343-1

ISBN: 978-84-457-3343-1

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

27.– Ahoskera

27.– Ahoskera

Alberdi, Andrés

Alberdi, Andrés

25 zk. bilduman

N.º en la colección: 25

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3353-0

ISBN: 978-84-457-3353-0

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

SAGASTIBERRI
SAGASTIBERRI

28.– Irakaskuntza ertainetako Urruzuno Literatura Lehiaketa 2014: lan sarituen bilduma

28.– Irakaskuntza ertainetako Urruzuno Literatura Lehiaketa 2014: lan sarituen bilduma

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3349-3

ISBN: 978-84-457-3349-3

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

ZUREA ETA DENONA
TUYO Y DE TODOS

29.– Haitzuloetako arte paleolitikoa Euskal Herrian = El arte rupestre paleolítico en el País Vasco

29.– Haitzuloetako arte paleolitikoa Euskal Herrian = El arte rupestre paleolítico en el País Vasco

Mariezkurrena, Koro / Altuna, Jesús

Mariezkurrena, Koro / Altuna, Jesús

5 zk. bilduman

N.º en la colección: 5

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3360-8

ISBN: 978-84-457-3360-8

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

BILDUMAZ KANPOKOA
FUERA DE COLECCIÓN

30.– Auzo-ikastolen proiektua eta haren garapena (1919-1938): epopeia bat Bizkaiko hezkuntzearen historian = El proyecto de las escuelas de barriada y su desarrollo (1919-1938): una epopeya de la historia de la educación en Bizkaia

30.– Auzo-ikastolen proiektua eta haren garapena (1919-1938): epopeia bat Bizkaiko hezkuntzearen historian = El proyecto de las escuelas de barriada y su desarrollo (1919-1938): una epopeya de la historia de la educación en Bizkaia

Paliza Monduate, Maite

Paliza Monduate, Maite

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3361-5

ISBN: 978-84-457-3361-5

Salneurria: 17,31 euro

Precio: 17,31 euros

31.– Bizitza bizitzen hasi: hazkuntzan bidelagun 0 eta 3 urte bitartean: sostengu diren besoak eta bidelagun den eskola

31.– Bizitza bizitzen hasi: hazkuntzan bidelagun 0 eta 3 urte bitartean: sostengu diren besoak eta bidelagun den eskola

Pardo, M.ª Begoña

Pardo, M.ª Begoña

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3369-1

ISBN: 978-84-457-3369-1

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

32.– Comportamiento lingüístico del alumnado: Proyecto Arrue 2011: resultados de la investigación, contribución de los expertos

32.– Comportamiento lingüístico del alumnado: Proyecto Arrue 2011: resultados de la investigación, contribución de los expertos

Aizpurua, Xabier / Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Aizpurua, Xabier / Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: 978-84-457-3316-5

ISBN: 978-84-457-3316-5

Salneurria: 20,19 euro

Precio: 20,19 euros

33.– El principio de toda una vida: una compañía en la crianza de los 0 a los 3 años: de unos brazos que sostienen y de una escuela que acompaña

33.– El principio de toda una vida: una compañía en la crianza de los 0 a los 3 años: de unos brazos que sostienen y de una escuela que acompaña

Pardo, M.ª Begoña

Pardo, M.ª Begoña

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3368-4

ISBN: 978-84-457-3368-4

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

34.– Errugbia hiztegia

34.– Errugbia hiztegia

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3386-8

ISBN: 978-84-457-3386-8

Salneurria: 2,88 euro

Precio: 2,88 euros

35.– ESEP EAEko udalerrietan: 2014-2015eko jardueren bilduma

35.– ESEP EAEko udalerrietan: 2014-2015eko jardueren bilduma

Argit. urtea: 2016

Año ed.: 2016

ISBN: 978-84-457-3391-2

ISBN: 978-84-457-3391-2

Salneurria: 16,36 euro

Precio: 16,36 euros

36.– Euskara sustatzeko ekintza plana 2015: diagnostikoari buruzko AMIA dokumentuarekin osatua = Plan de acción para la promoción del euskera 2015: complementado con el documento DAFO relativo al diagnóstico

36.– Euskara sustatzeko ekintza plana 2015: diagnostikoari buruzko AMIA dokumentuarekin osatua = Plan de acción para la promoción del euskera 2015: complementado con el documento DAFO relativo al diagnóstico

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3389-9

ISBN: 978-84-457-3389-9

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

37.– Euskararen Agenda Estrategikoa, 2013-2016: bizikidetzarako hizkuntza bizia = Agenda Estratégica del Euskera, 2013-2016: Una lengua viva para la convivencia

37.– Euskararen Agenda Estrategikoa, 2013-2016: bizikidetzarako hizkuntza bizia = Agenda Estratégica del Euskera, 2013-2016: Una lengua viva para la convivencia

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3350-9

ISBN: 978-84-457-3350-9

Salneurria: 5,77 euro

Precio: 5,77 euros

38.– Euskararen gaineko oinarrizko diskurtsoen lanketa: EGOD egitasmoa: emaitza txostena

38.– Euskararen gaineko oinarrizko diskurtsoen lanketa: EGOD egitasmoa: emaitza txostena

Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Argit. urtea: 2016

Año ed.: 2016

ISBN: 978-84-457-3393-6

ISBN: 978-84-457-3393-6

Salneurria: 8 euro

Precio: 8 euros

39.– Euskararen gaineko oinarrizko diskurtsoen lanketa: EGOD egitasmoa: emaitza txostena = Análisis de los discursos básicos sobre el euskera: proyecto EGOD: informe de resultados

39.– Euskararen gaineko oinarrizko diskurtsoen lanketa: EGOD egitasmoa: emaitza txostena = Análisis de los discursos básicos sobre el euskera: proyecto EGOD: informe de resultados

Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Argit. urtea: 2016

Año ed.: 2016

ISBN: 978-84-457-3392-9

ISBN: 978-84-457-3392-9

Salneurria: 10 euro

Precio: 10 euros

40.– Herri-ogasuna hiztegia

40.– Herri-ogasuna hiztegia

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3381-3

ISBN: 978-84-457-3381-3

Salneurria: 2,88 euro

Precio: 2,88 euros

41.– Hizketa-ereduak: euskara-gaztelania = Modelos de conversaciones: castellano-euskera

41.– Hizketa-ereduak: euskara-gaztelania = Modelos de conversaciones: castellano-euskera

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3388-2

ISBN: 978-84-457-3388-2

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

42.– Ikasleak hiztun: 2011ko Arrue Proiektua: ikerketaren emaitza, adituen iritzi-azalpenal

42.– Ikasleak hiztun: 2011ko Arrue Proiektua: ikerketaren emaitza, adituen iritzi-azalpenal

Aizpurua, Xabier / Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Aizpurua, Xabier / Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: 978-84-457-3315-8

ISBN: 978-84-457-3315-8

Salneurria: 20,19 euro

Precio: 20,19 euros

43.– Irakaskuntza ertainetako Urruzunotarrak gehituz literatura-ekimena 2016: lan sarituen bilduma

43.– Irakaskuntza ertainetako Urruzunotarrak gehituz literatura-ekimena 2016: lan sarituen bilduma

Argit. urtea: 2016

Año ed.: 2016

ISBN: 978-84-457-3405-6

ISBN: 978-84-457-3405-6

Salneurria: 4,81 euro

Precio: 4,81 euros

44.– Joshemari Usandizaga eta bere «Solen Kuartetoa»: 1887-1915: Musika-Bigarren Hezkuntza = Joshemari Usandizaga y su «Cuarteto en Sol»: 1887-1915: Música Secundaria

44.– Joshemari Usandizaga eta bere «Solen Kuartetoa»: 1887-1915: Musika-Bigarren Hezkuntza = Joshemari Usandizaga y su «Cuarteto en Sol»: 1887-1915: Música Secundaria

Biain, Aitor

Biain, Aitor

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3375-2

ISBN: 978-84-457-3375-2

Salneurria: 15,38 euro

Precio: 15,38 euros

45.– Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsa hiztegia

45.– Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsa hiztegia

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3382-0

ISBN: 978-84-457-3382-0

Salneurria: 2,88 euro

Precio: 2,88 euros

46.– Lutheria ikasketak Bilboko Juan Crisóstomo de Arriagako kontserbatorioan = Las enseñanzas de luthería en el conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao

46.– Lutheria ikasketak Bilboko Juan Crisóstomo de Arriagako kontserbatorioan = Las enseñanzas de luthería en el conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3354-7

ISBN: 978-84-457-3354-7

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

47.– Mendebaldeko Saharako Tirisen kultura-iragana ezagutzeko ekarpen berriak: arkeologia ondarearen inbentarioa: 2008-2011 = Nuevas aportaciones al conocimiento del pasado cultural del Tiris, Sahara occidental: inventario del patrimonio arqueológicico = Nouveaux apports à la connaissance du passé du Tiris, Sahara Occidental:

47.– Mendebaldeko Saharako Tirisen kultura-iragana ezagutzeko ekarpen berriak: arkeologia ondarearen inbentarioa: 2008-2011 = Nuevas aportaciones al conocimiento del pasado cultural del Tiris, Sahara occidental: inventario del patrimonio arqueológicico = Nouveaux apports à la connaissance du passé du Tiris, Sahara Occidental:

inventaire du patrimoine archéologique

inventaire du patrimoine archéologique

Saénz de Buruaga, Andoni

Saénz de Buruaga, Andoni

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3356-1

ISBN: 978-84-457-3356-1

Salneurria: 24,04 euro

Precio: 24,04 euros

48.– Mendizaletasuna hiztegia

48.– Mendizaletasuna hiztegia

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3384-4

ISBN: 978-84-457-3384-4

Salneurria: 2,88 euro

Precio: 2,88 euros

49.– Merkataritza eta marketina hiztegia

49.– Merkataritza eta marketina hiztegia

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3383-7

ISBN: 978-84-457-3383-7

Salneurria: 2,88 euro

Precio: 2,88 euros

50.– Prozedura kriminala hiztegia

50.– Prozedura kriminala hiztegia

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3385-1

ISBN: 978-84-457-3385-1

Salneurria: 2,88 euro

Precio: 2,88 euros

51.– Talking pupils: The Arrue Project 2011: research results and contributions of experts

51.– Talking pupils: The Arrue Project 2011: research results and contributions of experts

Aizpurua, Xabier / Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Aizpurua, Xabier / Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: 978-84-457-3317-2

ISBN: 978-84-457-3317-2

Salneurria: 20,19 euro

Precio: 20,19 euros

52.– V. mapa soziolinguistikoa, 2011 = V mapa sociolingüístico, 2011

52.– V. mapa soziolinguistikoa, 2011 = V mapa sociolingüístico, 2011

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3346-2

ISBN: 978-84-457-3346-2

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

ALDIZKAKO ARGITALPENAK
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

53.– Arkeoikuska: arkeologi ikerketa

53.– Arkeoikuska: arkeologi ikerketa

Ingelesaz, euskaraz. Neurriak 21 x 29,5

Ed. castellano, inglés, euskera. Tamaño 21 x 29,5

Urtekaria

Periodicidad: anual

ISSN: 0213-8921

ISSN: 0213-8921

Faszikulu zk.: 2012

Fascículo n.º: 2012

Salneurria: 17,31 euro

Precio: 17,31 euros

Faszikulu zk.: 2013

Fascículo n.º: 2013

Salneurria: 17,31 euro

Precio: 17,31 euros

Faszikulu zk.: 2014

Fascículo n.º: 2014

Salneurria: 17,31 euro

Precio: 17,31 euros

54.– La educación en Euskadi: informe

54.– La educación en Euskadi: informe

ISSN: 2254-4119

ISSN: 2254-4119

Faszikulu zk.: 2010-2012

Fascículo n.º: 2010-2012

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

Faszikulu zk.: 2012-2013

Fascículo n.º: 2012-2013

Salneurria: 11,54 euro

Precio: 11,54 euros

SEGURTASUNA
SEGURIDAD
BILDUMAZ KANPOKOA
FUERA DE COLECCIÓN

55.– Euskadiko Autonomia Erkidegoko arrisku erradiologikoari aurre egiteko larrialdi-plan berezia = Plan especial de emergencia ante el riesgo radiológico de la Comunidad Autónoma de Euskadi

55.– Euskadiko Autonomia Erkidegoko arrisku erradiologikoari aurre egiteko larrialdi-plan berezia = Plan especial de emergencia ante el riesgo radiológico de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-3362-2

ISBN: 978-84-457-3362-2

Salneurria: 7,69 euro

Precio: 7,69 euros

OSASUNA
SALUD
DROGA-MENDEKOTASUNAK
DROGODEPENDENCIAS

56.– Euskadi eta drogak: 2012 = Euskadi y drogas: 2012

56.– Euskadi eta drogak: 2012 = Euskadi y drogas: 2012

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: 978-84-457-3314-1

ISBN: 978-84-457-3314-1

Salneurria: 19,23 euro

Precio: 19,23 euros

OSTEBA. Ebaluazio txostena
OSTEBA. INFORME DE EVALUACIÓN

57.– Desarrollo y pilotaje de un programa colaborativo multidisciplinar para la atención integral de pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca (IC), Promic

57.– Desarrollo y pilotaje de un programa colaborativo multidisciplinar para la atención integral de pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca (IC), Promic

Domingo Rico, Cristina

Domingo Rico, Cristina

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3347-9

ISBN: 978-84-457-3347-9

Salneurria: 9,62 euro

Precio: 9,62 euros

58.– Análisis de situación, revisión sistemática y validación de un algoritmo diagnóstico del tromboembolismo pulmonar (TEP) en los servicios de urgencias hospitalarias del Servicio Vasco de Salud

58.– Análisis de situación, revisión sistemática y validación de un algoritmo diagnóstico del tromboembolismo pulmonar (TEP) en los servicios de urgencias hospitalarias del Servicio Vasco de Salud

Arana-Arri, Eunate / Lekerika Royo, Natalia / López Roldán, Lorena

Arana-Arri, Eunate / Lekerika Royo, Natalia / López Roldán, Lorena

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: 978-84-457-3311-0

ISBN: 978-84-457-3311-0

Salneurria: 14,42 euro

Precio: 14,42 euros

59.– Mapa geográfico de salud mental: variación geográfica en psicosis y asociación con factores ambientales

59.– Mapa geográfico de salud mental: variación geográfica en psicosis y asociación con factores ambientales

Iruin Sanz, Álvaro

Iruin Sanz, Álvaro

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3352-3

ISBN: 978-84-457-3352-3

Salneurria: 10,58 euro

Precio: 10,58 euros

BILDUMAZ KANPOKOA
FUERA DE COLECCIÓN

60.– Osasuna zainduz: strategies of change for the basque health care system

60.– Osasuna zainduz: strategies of change for the basque health care system

Argit. urtea: 1993

Año ed.: 1993

Salneurria: 6,01 euro

Precio: 6,01 euros

61.– Sexu Muxu

61.– Sexu Muxu

Gómez Zapiain, Javier / Pinedo Fernández, José Antonio

Gómez Zapiain, Javier / Pinedo Fernández, José Antonio

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

Diskoak: 1.

N.º discos: 1

ISBN: 978-84-457-3340-0

ISBN: 978-84-457-3340-0

Salneurria: 4,13 euro

Precio: 4,13 euros

INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
BILDUMAZ KANPOKOA
FUERA DE COLECCIÓN

62.– Claves ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes

62.– Claves ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes

Aizpuru, Iñaki

Aizpuru, Iñaki

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-1396-9

ISBN: 978-84-457-1396-9

Salneurria: 28,85 euro

Precio: 28,85 euros

63.– Euskal Autonomia Erkidegoko karbono-hustutegiak: bahitzeko ahalmena eta horiek sustatzeko neurriak = Sumideros de carbono de la Comunidad Autónoma del País Vasco: capacidad de secuestro y medidas para su promoción

63.– Euskal Autonomia Erkidegoko karbono-hustutegiak: bahitzeko ahalmena eta horiek sustatzeko neurriak = Sumideros de carbono de la Comunidad Autónoma del País Vasco: capacidad de secuestro y medidas para su promoción

Argit. urtea: 2014

Año ed.: 2014

ISBN: 978-84-457-3345-5

ISBN: 978-84-457-3345-5

Salneurria: 19,23 euro

Precio: 19,23 euros

64.– Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako irudidunak

64.– Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako irudidunak

Aizpuru, Iñaki

Aizpuru, Iñaki

Argit. urtea: 2015

Año ed.: 2015

ISBN: 978-84-457-2090-5

ISBN: 978-84-457-2090-5

Salneurria: 28,85 euro

Precio: 28,85 euros

65.– Responsabilidad y daños en el producto aeronáutico: ley aplicable a ciertas cuestiones en el derecho de los Estados Unidos

65.– Responsabilidad y daños en el producto aeronáutico: ley aplicable a ciertas cuestiones en el derecho de los Estados Unidos

Areal Ludeña, Santiago

Areal Ludeña, Santiago

Argit. urtea: 2013

Año ed.: 2013

ISBN: 978-84-457-3191-8

ISBN: 978-84-457-3191-8

Salneurria: 19,23 euro

Precio: 19,23 euros

ALDIZKAKO ARGITALPENAK
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

66.– Udalplan: EAEko geografia informazio sistema eta lurralde datutegia

66.– Udalplan: EAEko geografia informazio sistema eta lurralde datutegia

ISSN: 1889-7940

ISSN: 1889-7940

Faszikulu zk.: 2014

Fascículo n.º: 2014

Salneurria: 28,85 euro

Precio: 28,85 euros

Faszikulu zk.: 2015

Fascículo n.º: 2015

Salneurria: 28,85 euro

Precio: 28,85 euros


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común